The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by peaceptk, 2021-05-21 01:20:42

Siam heritage

Siam heritage

Proudly present

SOUTH HERITAGE

Wellness center

สารบญั

คํานํา 1

ประวัติ ความเปนมาของธุรกิจ 2
4
แผนที 7

ความเชือมโยงและความรว่ มมือในชุมชน 12
14
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) 24
25
แผนการตลาด การบรกิ ารและการสรา้ ง Brand (4P) 26
27
แผนการบรหิ ารจัดการและแผนการดําเนินงาน
28
แผนการผลิต
29
แผนการเงิน

แผนฉุกเฉิน

ภาคผนวก

คลิปวิดิโอ SOUTH HERITAGE

คํานาํ 1

หนงั สอื เล่มนจี ดั ทําขนึ เพอื เปนการวางแผนธุรกิจคลินกิ เพอื สขุ ภาพ
(Wellness center) ในนาม “SOUTH HERITAGE” เพอื ความเปนอยูท่ ีดขี อง
ประชากรในประเทศไทยโดยตําแหนง่ การใหบ้ รกิ ารของคลินกิ สขุ ภาพ
นอกจากการใหบ้ รกิ ารรกั ษาโรคทัวไปแล้ว จะเนน้ ดา้ นการใหค้ ําแนะนาํ สขุ ภาพ
เพอื ปองกันโรคตามการรกั ษาแบบองค์รวม หรอื Holistic Approach ซงึ
สอดคล้องกับแนวโนม้ พฤติกรรมของผบู้ รโิ ภคในปจจุบนั ทีหนั มาสนใจ
สขุ ภาพมากขนึ รวมถึงการวางแผนการการจดั รา้ น ใหบ้ รกิ าร แผนการพฒั นา
บุคลากรรวมถึงแผนการตลาดทีเนน้ สรา้ งการรบั รู้ การสรา้ งการบรกิ ารทีมี
คณุ ภาพและรวดเรว็ เพอื ตอบสนองกับปจจยั ทีไดม้ าจากการวเิ คราะห์
พฤติกรรมผบู้ รโิ ภค รวมถึงแผนการพฒั นาคณุ ภาพของการบรกิ ารผา่ นผล
สาํ รวจของผบู้ รโิ ภคหลังจากทีไดใ้ หบ้ รกิ ารแล้ว แผนการจดั การดา้ นการเงิน
ประกอบดว้ ย การพยากรณร์ ายได้ และต้นทนุ ทีนา่ จะเกิดขนึ จากการใหบ้ รกิ าร
สนิ ทรพั ยท์ ีต้องลงทนุ ทีสอดคล้องกับกฎกระทรวง และสนิ ทรพั ยอ์ ืนๆเพมิ
เติมทีจะชว่ ยเพมิ ใหเ้ กิดความสะดวกสบายและรวดเรว็ ในการใหบ้ รกิ าร การ
วเิ คราะหค์ วามอ่อนไหว และการสรปุ ความนา่ สนใจในทางลงทนุ เพอื ใหก้ ิจการ
สามารถบรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์ได้ จากผลการวเิ คราะหแ์ ละการประมาณการงบ
การเงินแสดงใหเ้ หน็ วา่ SOUTH HERITAGE มคี วามสามารถในการดาํ เนนิ
งาน มรี ะยะเวลาคืนทนุ ทีเหมาะสม และใหผ้ ลตอบแทนมากกวา่ ทีต้องการ

ประวตั ิ 2
ความเปนมาของธรุ กจิ

แผนยุทธศาสตรช์ าติ 20 ป แผนพฒั นาเศรษฐกิจแหง่ ชาติ ฉบบั ที
12 ประเทศไทย 4.0 เปาหมายการพฒั นาทียงั ยนื (SDGs) นโยบาย
รฐั บาล ทังหมดนจี งึ ทําใหเ้ กิดยุทธศาสตรค์ วามเปนเลิศ 4 ดา้ น คือ
1) สง่ เสรมิ สขุ ภาพและ ปองกันโรคเปนเลิศ (Prevention &
Promotion Excellence) 2) บรกิ ารเปนเลิศ (Service Excellence) 3)
บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ 4) บรหิ ารเปนเลิศดว้ ยธร
รมาภิบาล (Governance Excellence) เพอื ขบั เคลือนและสรา้ งความ

เขา้ ใจรว่ มกันใหแ้ ก่ทกุ หนว่ ยงานในสงั กัดกระทรวงสาธารณสขุ และ

บอ่ นาํ พุรอ้ นท่าสะท้อน เหมาะสาํ หรบั บอ่ แชเ่ ท้า บอ่ แชต่ ัว ภายในบอ่ นาํ
รอ้ น มอี ุณหภมู ปิ ระมาณ 70 องศาเซลเซยี ส นอกจากนบี รเิ วณบอ่ นาํ

รอ้ นยงั มสี วนสาธารณะและสนามเดก็ เล่น และมบี า้ นพกั เพอื ใหบ้ รกิ าร

แก่ผมู้ ารกั ษาดว้ ยนาํ แรธ่ รรมชาติอีกดว้ ย สามารถนาํ ไปพฒั นาต่อย

อดเปนธุรกิจดา้ นสขุ ภาพได้

3จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี ตังอยูใ่ นฝงตะวนั ออกของภาคใต้ โดยมสี ภาพภมู ปิ ระเทศที
หลายหลายทังทีราบสงู ภมู ปิ ระเทศแบบภเู ขา รวมทังทีราบชายฝง มพี นื ทีครอบคลมุ

ถึงในบรเิ วณอ่าวไทย ทังบรเิ วณทีเปนทะเลและเปนเกาะ เกาะในพนื ทีจงั หวดั สรุ าษฎร์

มที ังขนาดใหญแ่ ละขนาดเล็ก เกาะขนาดใหญเ่ ปนทีรจู้ กั เชน่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และ

หมูเ่ กาะอ่างทอง เนอื งจากทําเลทีตังจงึ ไดร้ บั อิทธพิ ลจากมรสมุ ตะวนั ตกเฉียงใต้ ซงึ

เกิดบรเิ วณทะเลอันดามนั บา้ งเปนครงั คราวเนอื งจากจะมแี นวเทือกเขาตะนาวศรี

เทือกเขาภเู ก็ต และเทือกเขานครศรธี รรมราช แถบบรเิ วณจงั หวดั ระนอง จงั หวดั

ชุมพร จงั หวดั พงั งา จงั หวดั ภเู ก็ต และจงั หวดั นครศรธี รรมราช เปนแนวชว่ ยลด REALLYGREATSITE.COM

อิทธพิ ลของลมมรสมุ ดงั กล่าว ในทางกลับกันพนื ทีจงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านจี ะไดร้ บั

อิทธพิ ลจากมรสมุ ตะวนั ออกเฉียงเหนอื เปนสว่ นใหญ่ มรสมุ ตะวนั ออกเฉียงเหนอื

ปกติจะมแี หล่งกําเนดิ บรเิ วณทะเลจนี ใต้และอ่าวไทย ทําใหจ้ งั หวดั สรุ าษฎรธ์ านมี ชี ว่ ง

ฤดฝู นกินระยะเวลาตังแต่เดอื นตลุ าคมจนถึงเดอื นมกราคม

แผนที

REALLYGREATSITE.COM

4

คําขวญั : ตําบลท่าสะท้อน REALLYGREATSITE.COM
อําเภอพุนพนิ จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี

ท่งุ กระจูดลือเลือง รุง่ เรอื งถินจกั รสาน
งานตระการบอ่ นาํ รอ้ น
ท่าสะท้อนเมอื งโบราณ
นมสั การพอ่ ท่านเพชร

สวนนาํ พุรอ้ นเฉลิมพระเกียรติ 5
(บอ่ นาํ พุรอ้ นท่าสะท้อน)

บอ่ นาํ พุรอ้ นท่าสะท้อน หรอื บอ่ นาํ พุรอ้ นรตั นโกสยั คือแหล่งท่องเทียว REALLYGREATSITE.COM
เชงิ สขุ ภาพทีมชี อื เสยี งของบา้ นท่าสะท้อน เดมิ เปนปาพรลุ ้อมรอบด้วย
ท่งุ กระจูดมสี ภาพแวดล้อมทีสวยงามเปนพนื ทีสาธารณะ องค์การบรหิ าร
สว่ นจงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านไี ดพ้ ฒั นาเปนแหล่งท่องเทียวเชงิ สขุ ภาพ
สะดวกต่อนกั ท่องเทียวต่างถินทีจะแวะพกั เทียวชมพกั ผอ่ นหยอ่ นใจรถ
ขนาดใหญส่ ามารถเขา้ ถึงไดง้ ่ายและสะดวกเหมาะสาํ หรบั นกั ท่องเทียวมา
เปนครอบครวั หรอื กล่มุ คณะ เปนบอ่ นาํ รอ้ นแบบเปดโล่ง มคี ่าความเปนก
รด-ดา่ ง 7.90 , ปรมิ าณมวลสารทังหมดและแรธ่ าตอุ ืนๆ 1,980 ppm.

บอ่ นาํ พุรอ้ นท่าสะท้อน เหมาะสาํ หรบั บอ่ แชเ่ ท้า บอ่ แชต่ ัว ภายในบอ่ นาํ
รอ้ น มอี ุณหภมู ปิ ระมาณ 70 องศาเซลเซยี ส นอกจากนบี รเิ วณบอ่ นาํ รอ้ น
ยงั มสี วนสาธารณะและสนามเดก็ เล่น และมบี า้ นพกั เพอื ใหบ้ รกิ ารแก่ผมู้ า
รกั ษาดว้ ยนาํ แรธ่ รรมชาติอีกดว้ ย

REALLYGREATSITE.COM 6

7
ความเชอื มโยงและความร่วมมือในชุมชน

กล่มุ วสิ าหกิจชุมชนหตั ถกรรมจกั สานกระจูด
บา้ นหว้ ยลึก ตังอยูท่ ีตําบลท่าสะท้อน อําเภอพุนพนิ ซงึ มที ่งุ
กระจูดตามธรรมชาติ เนอื ที 600 ไร่ เกษตรกรซงึ มเี วลาวา่ งจาก
การทําสวนยางพารา จงึ ไดน้ าํ ต้นกระจูดมาจกั สาน โดยใช้
ภมู ปิ ญญาของชาวบา้ นทีสบื ทอดกันมาตังแต่บรรพบุรษุ

8
ความเชือมโยงและความร่วมมือในชมุ ชน

ต่อมามกี ารรวมกล่มุ กันและภาครฐั เขา้ มาสนบั สนนุ ใหค้ วามรู้
ดา้ นการผลิตและการบรหิ ารจดั การ การพฒั นาคณุ ภาพผลิตภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหท้ ันสมยั ตามความต้องการของตลาด
ทําใหก้ ล่มุ ฯ มคี วามเขม้ แขง็ สามารถพฒั นาการผลิตทีเปน
เอกลักษณข์ องตําบล ทําใหส้ มาชกิ รจู้ กั ใชเ้ วลาวา่ งใหเ้ ปนประโยชน์
มรี ายไดเ้ สรมิ จากอาชพี หลัก

9
ความเชอื มโยงและความร่วมมอื ในชุมชน

จากภมู ปิ ญญาท้องถินทีไดส้ ะสมและสบื ทอดมาเปนเวลา
ยาวนาน กวา่ 20 ป ทําใหผ้ ลิตภัณฑ์มเี อกลักษณเ์ ฉพาะของจงั หวดั
สรุ าษฎรธ์ านี ไดร้ บั คัดสรรเปนสนิ ค้าหตั ถกรรมคณุ ภาพ และไดร้ บั
มาตรฐานสนิ ค้า OTOP ระดบั ประเทศ

10
ความเชอื มโยงและความร่วมมือในชมุ ชน

ผลิตภัณฑ์กระจูดทีรจู้ กั จากสนิ ค้าหตั ถกรรม OTOP เชน่ เสอื
กระจูด ตะกรา้ กระจูด กระเปากระจูด ซงึ เปนภมู ปิ ญญาท้องถินของ
คนไทย จนปจจุบนั กล่มุ ฯ ไดพ้ ฒั นารปู แบบของสนิ ค้าหตั ถกรรมให้
มคี วามหลากหลายและทันสมยั โดยใชก้ ารจกั สานและตัดเยบ็ เชน่
กระเปาเดนิ ทางแบบมลี ้อ แฟม ปกเมนู ปกเมนรู า้ นอาหาร กระเปา
เอกสาร บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ขา้ วสารจากวสั ดธุ รรมชาติ

11
ความเชือมโยงและความร่วมมอื ในชมุ ชน

จากการศึกษาค้นพบวา่ ขอ้ ดขี องชุมชนท่าสะท้อนคือความเขม้
แขง็ ของชุมชนทีสง่ ต่อมารนุ่ สรู่ นุ่ และมบี ุคลากรทีมคี วามรดู้ า้ นการ
รกั ษาดว้ ยการแชน่ าํ พุรอ้ น การจดั กิจกรรมหตั ถกรรมสานกระจูด
การทําอาหารและขนมเพอื สขุ ภาพ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆทีสง่
เสรมิ สขุ ภาสะทางกายและจติ ใจของ Wellness center ดงั นนั
Siam Heritage จงึ นาํ ขอ้ ดี และโอกาสทางธุรกิจเพอื สงั คมมาใชใ้ น
การดาํ เนนิ กิจการเพอื ใหช้ ุมชนท่าสะท้อนมคี วามเปนอยูท่ ีดขี นึ เกิด
การแลกเปลียนวฒั นธรรม เกิดการพฒั นาตนเองและชุมชนอยา่ ง
ต่อเนอื งจนเกิดเปน “ความสาํ เรจ็ ทีสง่ ต่อไดอ้ ยา่ งยงั ยนื ” ตาม
เปาประสงค์ของการก่อตัง Siam Heritage

SWOT 12
ANALYSIS

S W

- มบี รกิ ารทีดมี คี วามเปนเลิศและสามารถ - มรี ายไดไ้ มแ่ นน่ อน
สรา้ งความประทับใจแก่ลกู ค้า - บุคลากรทีใหบ้ รกิ ารดา้ นสขุ ภาพ ต้องมที ักษะ
- กิจกรรมเพอื สขุ ภาพใชก้ ารดแู ลดว้ ย เฉพาะการฝกอบรมต้องใชร้ ะยะเวลาเพอื ใหเ้ กิด
ธรรมชาติบาํ บดั 80% มผี ลขา้ งเคียงดา้ นลบ ความชาํ นาญ
นอ้ ยเมอื เทียบกับยารกั ษาโรค - ชุมชนสว่ นมากเปนชาวบา้ นทีประกอบอาชพี
- ทางตอนใต้ประเทศไทยมคี วามหลากหลาย ตัดยางหรอื ซอื ขายนาํ ยางอาจขาดทักษะดา้ น
ทางดา้ นสมุนไพรไทย ทีสามารถนาํ มาประยุกต์ การบรกิ าร และการบรหิ ารจดั การหนา้ ทีการ
ใชก้ ับการใหบ้ รกิ ารดา้ นสขุ ภาพได้ ทํางาน
- มโี ปรแกรมสขุ ภาพทีหลากหลายตอบโจทย์
คนในทกุ เจเนอเรชนั
-สง่ เสรมิ ใหเ้ กิดความเขม้ แขง็ ดา้ นชุมชน
ลักษณะของคนไทยเหมาะสมทีจะทําการท่อง
เทียวเชงิ สขุ ภาพ เพราะเปนสยามเมอื งยมิ คน
ไทยมคี วามอ่อนนอ้ มถ่อมตน

SWOT 13
ANALYSIS

O T

- ปจจุบนั นวตั กรรมและเทคโนโลยที ีเขา้ มา - การแขง่ ขนั สงู ในอนาคตเนอื งจากโรง
ใชใ้ นการรกั ษาเปลียนไปจากเดมิ มาก มี พยาบาลสว่ นมากเรมิ ปรบั ตัว
ความทันสมยั สะดวกและเหน็ ผลการบาํ บดั - ธุรกิจไดร้ บั ผลกระทบโดยตรงหากภาวะ
ทีรวดเรว็ ทําใหค้ วามมนั ใจมากขนึ เศรษฐกิจซบเซาหรอื เกิดโรคระบาด ทําใหค้ น
- ปจจุบนั คนไทย ทกุ เพศ ทกุ วยั ทังวยั รนุ่ ทีมาใชบ้ รกิ ารลดลง
และผใู้ หญว่ ยั ทํางาน ต่างใหค้ วามสาํ คัญกับ - บุคลากรทางดา้ นสขุ ภาพมกี ารเปลียนงาน
การใชบ้ รกิ ารดา้ นสขุ ภาพกันอยา่ งแพร่ บอ่ ย
หลาย - การควบคมุ การดแู ลการใหบ้ รกิ ารทีมี
- สามารถใหบ้ รกิ ารชาวต่างชาติทีเขา้ มา คณุ ภาพสมาํ เสมอทําไดย้ าก เนอื งจากต้อง
อาศัยหรอื ท่องเทียวในประเทศไทย ขนึ อยูก่ ับอารมณข์ องพนกั งาน หรอื
- ตอบโจทย์ Aging society ของ บุคลากร
ประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

14

15
กจิ กรรมภายใน Wellness center

ดา้ นสขุ ภาพ ประกอบดว้ ย โยคะ แชบ่ อ่ นาํ พุรอ้ น
กิจกรรมคารด์ โิ อในฟตเนสสว่ นกลาง สปาและนวดแผนไทย

ดา้ นอาหาร ประกอบดว้ ย คอรส์ อาหารคลีนภาคใต้เพอื สขุ ภาพ
คอรส์ ขนมคลีนง่ายๆ คอรส์ การถนอมอาหาร

ดา้ นสขุ ภาพจติ ประกอบดว้ ย กิจกรรมนงั สมาธิ ปลกู ต้น
โกงกาง ปฏิบตั ิธรรม เดนิ ปา

ดา้ นชุมชน กิจกรรมสานกระจูด กิจกรรมท่องเทียวสาํ รวจ
วฒั นธรรมชุมชน

การมสี ่วนร่วมของชมุ ชน 16
ภายใน Wellness center

ดา้ นสขุ ภาพ เปนไกดแ์ ละผแู้ นะนาํ วธิ กี ารแชบ่ อ่ นาํ พุรอ้ นเพอื
รกั ษาโรค และใหค้ ําปรกึ ษา แชรป์ ระสบการณข์ องผคู้ นทีมี
ประวตั ิการแชน่ าํ รอ้ นแล้วมสี ขุ ภาวะทางกายและใจทีดขี นึ

ดา้ นอาหาร เปนผคู้ ิดค้น และฝกสอนการทําอาหารเพอื สขุ ภาพ
ในแบบฉบบั ของอาหารใต้ และขนมคลีนประเภทเบเกอรี รวมไป
ถึงขนมไทยทีใชส้ ว่ นประกอบภายในชุมชน ใชค้ วามหวานจาก
หญา้ หวานแทนนาํ ตาลทราย

ดา้ นสขุ ภาพจติ เปนผนู้ าํ ในการจดั กิจกรรมนงั สมาธิ ปลกู ต้น
โกงกางในปาชายเลนบรเิ วณใกล้เคียงบอ่ นาํ พุรอ้ น และการเดนิ
ปาอยา่ งปลอดภัย

ดา้ นชุมชน เปนผสู้ อนกิจกรรมงานหตั ถกรรมสานกระจูด
กิจกรรมท่องเทียวสาํ รวจวฒั นธรรมชุมชน

17
Siam Heritage program

1.Master mind program - 1 day trip
โปรแกรมการดแู ลตัวเองประกอบไปดว้ ยกิจกรรมแชบ่ อ่ นาํ
พุรอ้ น กิจกรรมสปาและนวดแผนไทยกิจกรรมทําขนมเพอื
สขุ ภาพ

2. 21 days Habit changes program โปรแกรมทีจะเปลียน
คณุ ใหม้ วี ถิ ีชวี ติ ทีดขี นึ จากการมสี ขุ ภาพกายและสขุ ภาพใจ
ทีดี ประกอบไปดว้ ยกิจกรรมทีสามารถเลือกไดต้ ามความ
ต้องการเฉพาะบุคคลวเิ คราะหด์ ว้ ย TIRT บนเวบ็ ไซต์ เชน่
เนน้ การออกกําลังกายควบค่กู ับการทําอาหาร หรอื จะเพมิ
การปฏิบตั ิธรรมเขา้ ไปไดเ้ ชน่ กัน

3. Well being course โปรแกรมการดแู ลสขุ ภาพระยะยาว
สาํ หรบั ใครทีต้องการดแู ลสขุ ภาพแต่ไมส่ ะดวกดา้ นการเดนิ
ทาง สามารถเลือกวนั ทีและเวลาการใชบ้ รกิ ารผา่ นเวบ็ ไซต์ได้
โดยตรง และมบี รกิ ารใหค้ ําปรกึ ษาดา้ นสขุ ภาพตลอด 1-ป

18

19

20

21

22

23

24
แผนการบรหารจดั การและแผนการดาํ เนินงาน

1.ตดิ ตอ่ สถานทแี ละหนว่ ยงานทดี ูแลบ่อนาํ พุร้อนรัตนโกสัย
2.ตดิ ตอ่ หัวหนา้ ชุมชน และดําเนินการศกึ ษาด้านกระจูด
3.เขา้ สํารวจสถานท่เี พอื ทาํ การพูดคุยกบั ชาวบา้ น ความ
ตอ้ งการ และความกังวลในการสร้าง Wellness center
4.ทํากจิ กรรมสานสัมพันธ์และเล่ารายละเอียด โอกาสทาง
ธุรกิจใหก้ ับคนในชุมชนฟง
5.ประสานงานกบั ฝายสขุ ภาพ กจิ กรรม เพอื ทําการอบรม
ให้ความรู้แกช่ าวบ้าน

แผนการผลติ 25

1.เรมตน้ สร้างอาคารศนู ย์การเรยนรู้ป 2566
2.ป 2567 เตรยมพร้อมเปดให้บรการ มีการ

ทําการตลาดผา่ นออนไลน์และให้กล่มุ ทดลอง
เข้ามาใชบ้ รการ
3.ป 2568 เพมิ กิจกรรมในแพคเกจให้หลาก
หลายมากขึนเน้นการท่องเทยี วเชงิ อนุรักษ์
4.ป 2570 เปดรับนักท่องเทียวจากต่าง
ประเทศเนอื งจากประเทศไทยเปน EXOTIC
ทาํ ใหม้ ีโอกาสสร้างกาํ ไรทีสูงขึนได้

26

แผนการเงิน

ลงทนุ ดา้ นการสํารวจชมุ ชน 20,000 บาท
ลงทนุ ด้านการให้ความรู้แก่ชุมชน 30,000 บาท
ลงทุนด้านอาคารสถานที 5 ลา้ นบาท
ลงทนุ ด้านค่าจา้ ง แรงงาน 500,000 บาท
รายได้จากการบรการ 2 ล้านป
คนื ทุนภายใน 6 ป

27

แผนฉกุ เฉิน

ในระยะแรกหากคนในชมุ ชนยงั ไม่
สามารถจดั เวลา หรอเหน็ โอกาสจากการมี
รายได้ อาจตอ้ งมีผดู้ แู ลด้านการบรการเพอื
เปนต้นแบบก่อนโดยจะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิมขนึ
150,000 บาทตอ่ ป

28

ภาคผนวก

29
South heritage prototype video

REALLYGREATSITE.COM

30


Click to View FlipBook Version
Previous Book
princess-azzurra-and-the-gluttonous-dragon
Next Book
1 STORY 1 DAY