jiratdha Download PDF
  • 7
  • 0
รายงานการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย
สรุปผลรายงานการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบผลการประเมินและแนวทางการยกย่อชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications