The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ฐานการเรียนรู้ การคัดแยกขยะ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by asiya3654, 2022-07-14 10:50:08

ฐานการเรียนรู้ การคัดแยกขยะ

ฐานการเรียนรู้ การคัดแยกขยะ

Keywords: ฐานการเรียนรุ้ การคัดแยกขยะ

แผนการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
เพอ่ื บ่มเพาะอุปนสิ ัยอยา่ งพอเพยี ง
กลมุ่ สาระความรูพ้ ื้นฐาน ระดบั มธั ยมศึกษาตอนปลาย
รหสั วิชา พว ๓๒๐2๔ ชื่อวิชา วสั ดศุ าสตร์ ๓
แผนการเรียนรู้ เร่ือง การคัดแยกวัสดุท่ใี ชแ้ ล้ว

ฐานเรยี นรู้ การคัดแยกขยะ

วิทยากรประจำฐาน

นางสาวนรู ียะ กานี
นางสาวฮาลเี ยา๊ ะ ดาโต๊ะ
นางสาวฮามดี ๊ะ ยโู ซะ

ครูผสู้ อน เบณมะ
มหตั ธรี ะ
นางโซฟีญา มะแดเฮาะ
นางสาวอาซยี าห์ หมอสขุ
นางสาวแวฮัสนะห์ มเู สะ๊
นางสาวทิพย์วดี
นายประสทิ ธิ์

ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอบนั นังสตา
สำนักงานสง่ เสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จงั หวัดยะลา

คำอธิบายรายวิชาวสั ดุศาสตร์ ๓ รหสั รายวิชา พว ๓๒๐๒๔ สาระความรูพ้ นื้ ฐาน
จำนวน ๓ หนว่ ยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรียนรรู้ ะดบั
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประเทศ โลก สาร แรง พลังงาน
กระบวนการเปล่ยี นแปลง โครงงานวทิ ยาศาสตร์ของโลกและดาราศาสตร์ มจี ติ วิทยาศาสตร์และนำความรู้
ไปใช้ในการดำเนนิ ชวี ิต

ศกึ ษาและฝึกทักษะ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ หลักวัสดุศาสตร์ การใช้ประโยชน์และผลกระทบจาก
วัสดุ การคัดแยกและการรีไซเคิล ทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุตามหลักสะเตม็ ศึกษา
และเทคโนโลยีการกำจัดวัสดุ

การจดั ประสบการณก์ ารเรียนรู้
บรรยาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อที่เกี่ยวข้อง แหล่งเรียนรู้ในชุมชน พบกลุ่ม อภิปราย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทดลอง วิเคราะห์ และสรุปการเรยี นรู้ท่ีได้ลงในเอกสารการเรยี นร้ดู ว้ ยตนเอง (กรต.)

การวดั และประเมนิ ผล
ประเมนิ ความก้าวหน้าผเู้ รียนด้วยวิธีการสงั เกต ซักถาม ตอบคำถาม ตรวจเอกสารการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง(กรต.) และประเมนิ ผลรวมผ้เู รียนด้วยการตอบคำถามกิจกรรมทา้ ยหนว่ ยและใชแ้ บบทดสอบวัดความรู้

คำอธบิ ายรายวชิ าวัสดศุ าสตร์ ๓ รหัสรายวิชา พว ๓๒๐๒๔ สาระความรพู้ ้นื ฐาน
จำนวน ๓ หนว่ ยกติ

ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

มาตรฐานการเรยี นรรู้ ะดบั
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ประเทศ โลก สาร แรง พลังงาน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง โครงงานวทิ ยาศาสตร์ของโลกและดาราศาสตร์ มจี ติ วิทยาศาสตรแ์ ละนำความรู้
ไปใชใ้ นการดำเนินชีวิต

ท่ี หัวเรือ่ ง ตวั ช้ีวดั เน้ือหา จำนวน
(ชั่วโมง)
๑. หลักวสั ดศุ าสตร์ ๑. บอกความหมายและประเภท ๑. หลักวัสดุศาสตร์
๒๐

ของวสั ดุได้ ๑.๑ ความหมายของวสั ดุ

๒. สรปุ โครงสรา้ งและสมบัติ ศาสตรแ์ ละประเภทของวัสดุ

ของวัสดุได้ ๑.๒ สมบตั ิวสั ดุ

๒. การใชป้ ระโยชน์ ๑. อธบิ ายการใชป้ ระโยชน์จาก ๒. การใช้ประโยชนแ์ ละผลกระทบ ๒๐

และผลกระทบ วัสดไุ ด้ จากวสั ดุ

จากวัสดุ ๒. อธิบายสาเหตุของมลพษิ จาก ๒.๑ การใชป้ ระโยชนจ์ ากวสั ดุ

การผลติ และการใชง้ านได้ ๒.๒ มลพิษจากการผลติ และ

๓. ตระหนักถงึ ผลกระทบทเี่ กิด การใชง้ าน

จาก ๒.๓ ผลกระทบจากการใช้วัสดุ

การใช้วสั ดุต่อสิ่งมีชวี ิตและ ต่อสง่ิ มีชีวติ และสง่ิ แวดลอ้ ม

สงิ่ แวดลอ้ ม

๓. การคดั แยกและ ๑. อธิบายถึงการคดั แยกวสั ดุได้ ๓. การคดั แยกและการรีไซเคิล ๒๐

การรไี ซเคิลวสั ดุ ๒. อธิบายหลัก ๓R ๓.๑ การคดั แยกวสั ดุใชแ้ ลว้

ในการจดั การวสั ดไุ ด้ ๓.๒ การจัดการวสั ดดุ ้วยการ

๓. อธิบายวิธกี ารรีไซเคลิ วัสดุแต่ รีไซเคิล

ละประเภทได้

ที่ หวั เรื่อง ตัวชีว้ ัด เน้ือหา จำนวน
(ชว่ั โมง)
๔. แนวโน้มการใช้ ๑. อธบิ ายแนวโนม้ การใช้วสั ดุใน ๔. แนวโนม้ การใชว้ สั ดุและทิศ
วสั ดุและทศิ ๒๐
ทางการพัฒนา
วัสดุในอนาคต อนาคตได้ ทางการพัฒนาวสั ดุในอนาคต

๒. อธิบายทศิ ทางการพัฒนา ๔.๑ แนวโนม้ การใช้วัสดุในอนาคต

วัสดใุ นอนาคตได้ ๔.๒ ทศิ ทางการพัฒนาวสั ดุใน

อนาคต

๕. สง่ิ ประดษิ ฐ์ ๑. อธบิ ายหลักสะเต็มศึกษา ๕. สง่ิ ประดษิ ฐจ์ ากวสั ดุ ๒๐
จากวัสดตุ าม สำหรับการประดิษฐว์ สั ดใุ ช้แลว้ ตามหลกั สะเต็มศึกษา ๒๐
หลักสะเตม็ ได้
ศกึ ษา ๒. สามารถออกแบบและสร้าง ๕.๑ หลักสะเต็มศกึ ษา
ส่ิงประดิษฐจ์ ากวสั ดใุ ช้แล้วได้ ๕.๒ หลักสะเตม็ ศึกษา
สำหรบั การประดิษฐว์ สั ดใุ ชแ้ ลว้
๕.๓ การประดิษฐ์วสั ดุใช้แลว้

๖. เทคโนโลยีการ ๑. อธิบายเทคโนโลยีการกำจัด ๖. เทคโนโลยกี ารกำจดั วสั ดุ
กำจดั วสั ดุ เศษวัสดุเหลือท้งิ ด้วยการเผาได้ ๖.๑ เทคโนโลยกี ารกำจัดเศษ
๒. อธบิ ายการผลติ พลงั งานจาก
เศษวสั ดเุ หลอื ทิง้ ได้ วัสดุเหลอื ทิ้งด้วยการเผา
๖.๒ การผลติ พลังงานจากเศษ

วสั ดุเหลอื ทงิ้กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

แผน่ ที่ ๑ ผงั โครงสร้างหนว่ ยการเรยี นร้เู พื่อบม่ เพาะอปุ นิสยั อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง
กลุ่มสาระ ความรู้พื้นฐาน รหัสวิชา พว ๓๒๐2๔ ชื่อวิชา วสั ดุศาสตร์ ๓

เรอื่ ง การคัดแยกและการรไี ซเคิลวัสดุ ระดับ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย เวลา ๖ ชวั่ โมง

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๒ เร่ืองหลัก ๓ R ในการจดั การเศษวัสดุ (๒ ชั่วโมง)
สาระการเรียนรู้ ๓R เป็นหลักการของการจัดการเศษวัสดุ เพื่อลดปริมาณเศษวัสดุ ได้แก่
Reduce คือ การใช้น้อยหรือลดการใช้ Reuse คือการใช้ซ้ำ และ Recycle คือการผลิต
ใหม่ เพ่อื เปน็ แนวทางในการลดปรมิ าณเศษวสั ดุ ขยะ ในครัวเรือน ชุมชน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรอ่ื ง การคัดแยกและการรีไซเคิลวสั ดุ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓
การคดั แยกวสั ดุท่ีใชแ้ ลว้ (๖ ช่ัวโมง) การคดั แยกวสั ดุที่ใช้แลว้
(๒ ชัว่ โมง) (๒ ชั่วโมง)
สาระการเรียนรู้ การจัดการ สาระสำคัญ การคดั แยกวสั ดุที่ใชแ้ ล้วเปน็ สาระการเรียนรู้ การรีไซเคิล
วัสดุที่ใช้แล้วแบบครบวงจร วิธีการลดปริมาณวสั ดุทีใ่ ชแ้ ลว้ ที่เกดิ ขน้ึ จาก เปน็ การเปลยี่ นสภาพของวัสดุที่
จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคดั ตน้ ทาง ไดแ้ ก่ ครวั เรอื น สถานประกอบการ ใช้แล้วให้มีมูลค่า จากสิ่งที่ไม่มี
แยกวัสดุทีใ่ ช้แล้วประเภทต่างๆ ในการจัดการวสั ดุทีใ่ ช้แลว้ จำเป็นตอ้ งจดั ให้ ประโยชน์ เปลี่ยนเป็นวัตถดุ บิ ที่
ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบ มีกระบวนการคัดแยกวสั ดทุ ใี่ ชแ้ ลว้ ประเภท สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เป็น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ตา่ งๆตามแต่ลกั ษณะองค์ประกอบ โดยมี การประหยัดพลังงาน
กลับไปใชป้ ระโยชนใ์ หม่ วตั ถุประสงคเ์ พ่อื นำกลบั มาใช้ใหม่ โดยจดั ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้
วางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบ เกดิ ประโยชนค์ มุ้ ค่าสงู สุด

การเกบ็ รวบรวมวสั ดทุ ี่ใช้แลว้ อยา่ งมี
ประสิทธภิ าพ และสอดคล้องกบั ระบบการ
คัดแยกวสั ดุท่ใี ช้แล้ว เพอื่ เปน็ การสะดวกแก่
ผูเ้ ก็บ และสามารถนำวสั ดุท่ใี ช้แลว้ ไปขาย
เพอื่ เพ่ิมรายได้ รวมทงั้ ง่ายต่อการกำจัด โดย

ใช้หลัก ๓ R ในการจดั การเศษวัสดุ

สมรรถนะของผเู้ รียน คณุ ธรรม ภาระงาน/ช้นิ งาน

๑. ความสามารถในการสอื่ สาร ๑. ขยัน ๑. ศกึ ษาจากสื่อออนไลนเ์ กยี่ วกับการ
๒. ความสามรถในการคดิ ๒. มีน้ำใจ คดั แยกวสั ดทุ ีใ่ ชแ้ ล้ว การคดั แยกขยะ
๓. ความสามรถในการใชท้ กั ษะชีวิต ๓. สามคั คี ๒. ศกึ ษาจากใบความรู้
๔. ความสามรถในการแกป้ ญั หา ๔. ประหยัด ๓. ฝกึ ปฏบิ ตั กิ ารคดั แยกวสั ดุทใี่ ชแ้ ลว้
๕. สะอาด ๔. แบบฝกึ หดั ใบงาน
๖. อยู่อย่างพอเพยี ง ๕. สมดุ รายรับรายจา่ ย

แผน่ ที่ ๒ ผังแสดงการออกแบบการเรยี นรู้แบบย้อนกลบั (Backward Design)
กลุ่มสาระ ความรพู้ ้ืนฐาน รหสั วิชา พว ๓๒๐2๔ ชอื่ วชิ า วัสดศุ าสตร์ ๓
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี ๑ เรื่องการคดั แยกวสั ดุทใี่ ช้แลว้
ระดับ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย เวลา ๒ ชั่วโมง

๑.เปา้ หมายการเรยี นรู้ ๒. หลกั ฐานการเรยี นรู้
มาตรฐาน/ตวั ชี้วัด ภาระงาน/ช้นิ งาน
- รบั ชมสือ่ วดิ ิทัศนเ์ กย่ี วกบั การคัดแยกวัสดุท่ใี ช้
มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับหลกั วัสดุศาสตร์ การใช้ประโยชนแ์ ละ แลว้ ภาชนะรองรบั วสั ดทุ ี่ใชแ้ ล้วและใบความรู้
ผลกระทบจากวัสดุศาสตร์ การคัดแยกและการรไี ซเคลิ เทคโนโลยกี าร ฝึกปฏิบตั จิ รงิ การคดั แยกวัสดทุ ใ่ี ช้แล้ว และ
กำจดั วสั ดุ สงิ่ ประดิษฐจ์ ากวัสดุตามหลักการสะเตม็ ศกึ ษา แนวโนม้ และ ภาชนะรองรับวัสดทุ ่ใี ชแ้ ล้ว การทำแบบฝกึ
ทิศทางการพฒั นาวสั ดุในอนาคต สามารถออกแบบและสร้างสิง่ ประดิษฐ์ ใบงาน และการบันทึกรายรบั -รายจ่าย ของ
จากวัสดใุ ชแ้ ล้วได้ ตระหนักถึงผลกระทบท่เี กิดจากการใช้วสั ดุใน นกั ศึกษา
ชีวติ ประจำวนั
สาระสำคัญ ประเดน็ วิธกี าร เครือ่ งมือ เกณฑ์

การคัดแยกวัสดุทีใ่ ชแ้ ลว้ ดา้ น k - ตรวจ ใบงาน ร้อยละ
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ ใบงาน ๗๐

๑. บอกวธิ กี ารดำเนินการคดั แยกวัสดุทใ่ี ช้แล้วและภาชนะรองรบั ด้าน P สงั เกต แบบประเมิน ระดบั ๒
วสั ดุที่ใช้แล้ว พฤติกรรม พฤติกรรม ขึ้นไป

๒. ปฏิบัตกิ ารคดั แยกวัสดทุ ่ใี ชแ้ ล้ว ด้าน A สงั เกต แบบสังเกต ระดบั ๒
๓. มคี วามรับผิดชอบ รว่ มมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างกระตอื รอื ร้น พฤติกรรม พฤตกิ รรม ข้นึ ไป
สาระการเรียนรู้
วสั ดุศาสตร์ ๓ ส่ิงจำเปน็ ทต่ี ้องเรียนรู้ คอื การคดั แยกวสั ดุทใ่ี ชแ้ ลว้ แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี ๑
สมรรถนะทสี่ ำคญั เรือ่ งการคดั แยกวสั ดทุ ่ีใชแ้ ลว้
ความสามารถในการสื่อสาร อธิบาย เขียน นำเสนองานที่ได้รบั
มอบหมายงาน ๓. กิจกรรมการเรยี นรู้
ความสามารในการคิด คิดวเิ คราะห์ แปลความหมาย อภปิ ราย กจิ กรรมการเรียนรู้ ศึกษาความรจู้ ากส่ือ
สรปุ ผล วดิ ิทศั น์เก่ยี วกับการคดั แยกวัสดุทใี่ ชแ้ ล้ว
ความสามารถในการใชท้ กั ษะชีวิต แก้ปญั หาด้วยหลักปรัชญา และสรุปผลการเรยี นรู้
คิดเปน็ สือ่ การเรยี นรู้ สือ่ วดิ ิทศั น์ หนังสอื เรียน
ความสามารถในการแกป้ ญั หา ใช้กระบวนการกลุม่ ปฏบิ ตั ิ ใบความรู้ ใบงาน
กจิ กรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ กศน.อำเภอบนั นังสตา
คณุ ธรรม เวลา ๒ ชว่ั โมง
ขยนั ต้งั ใจเรียน ทำกิจกรรม กระตือรือร้น
มนี ้ำใจ จิตอาสาช่วยเหลอื สงั คม รูจ้ ักแบง่ ปนั
สามคั คี มีความเป็นนำ้ หนง่ึ ใจเดียวกนั รบั ฟังความคิดเหน็
ของผู้อืน่
ประหยดั ดำเนินชีวติ อยา่ งเรียบงา่ ย รคู้ ุณคา่ ของสิ่งต่างๆรอบตัว
สามารถสรา้ งรายได้ให้กับตนเอง

สะอาด รจู้ กั ดูแลรักษาความสะอาดของรา่ งกาย ที่อยอู่ าศยั
สิ่งแวดล้อม

อย่อู ยา่ งพอเพียง คดิ และตัดสินใจในการปฏิบตั กิ จิ กรรมท่ี
เหมาะสมกบั ศกั ยภาพของตนเอง/กล่มุ ใชค้ วามรทู้ ี่ได้รบั วางแผน ปฏิบัติ
กจิ กรรมอยา่ งเป็นข้ันตอน รอบคอบ

แผ่นท่ี ๓ กจิ กรรมการเรียนรู้เพือ่ บ่มเพาะอุปนสิ ยั อยูอ่ ย่างพอเพียง
กลุ่มสาระ ความรู้พื้นฐาน รหสั วชิ า พว ๓๒๐2๔ ช่ือวิชา วสั ดศุ าสตร์ ๓

แผนการจดั การเรยี นร้ทู ี่ ๑ เรือ่ ง การคดั แยกวัสดุใช้แล้ว
ระดับ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย เวลา ๒ ช่ัวโมง

ขัน้ ตอนการจดั กระบวนการเรยี นรู้
ข้ันที่ ๑ การกำหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการในการเรียนรู้

๑. ครูผูส้ อนพดู คยุ กับนักศึกษาเกี่ยวกบั ขยะ วสั ดตุ า่ งๆ ที่พบเหน็ ในชีวิตประจำวัน เพอื่ เช่ือมโยงเขา้ กบั
ความรู้เดมิ ของนักศึกษา เกย่ี วกับผลกระทบจากการใช้วัสดุต่อสิง่ มชี วี ติ และส่ิงแวดล้อม โดยชุดคำถาม Q๑
(ครูและนักศึกษา ความมเี หตุผล การมีภูมิคมุ้ กัน และสงั คม)
ข้ันท่ี ๒ การแสวงหาขอ้ มูล และจัดการเรยี นรู้

๒.๑ ครใู ห้นักศกึ ษา ศกึ ษาส่ือวิดิทศั น์เกย่ี วกบั การคดั แยกวัสดทุ ใี่ ชแ้ ลว้ และวธิ ีการคดั แยก และ
ภาชนะทร่ี องรับวสั ดุท่ใี ช้แลว้ (ครูและนักศึกษา ความมเี หตุผล การมีภมู คิ มุ้ กัน และความร้)ู

๒.๒ ครูแบง่ กลุ่มนกั ศกึ ษา (ครู ความพอประมาณ) ให้ศึกษาใบความรู้เกยี่ วกบั การคดั แยกวสั ดุท่ใี ช้แล้ว
และภาชนะรองรับวัสดทุ ใี่ ชแ้ ล้ว (นักศกึ ษา ความมเี หตผุ ล ความมภี ูมคิ ุ้มกัน ความรู้ )และฝกึ ปฏบิ ัติจรงิ โดยการ
ให้นักศึกษาคัดแยกวัสดทุ ่ีใช้แลว้ และใสใ่ นภาชนะรองรบั โดยใชช้ ุดคำถาม Q๒ (นักศกึ ษา ความรู้ คณุ ธรรม
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภมู คิ ้มุ กนั วัตถุ สงั คม สง่ิ แวดลอ้ ม วฒั นธรรม )

๒.๓ ครแู ละนักศึกษาร่วมกนั อภิปรายและสรปุ ความรู้เกย่ี วกบั การคัดแยกวสั ดทุ ่ีใชแ้ ลว้
(นกั ศึกษา มีความรู้ มเี หตุผล มีภูมคิ ุ้มกัน)
๒.๔ นกั ศึกษาส่งตวั แทนแต่ละกลุ่ม (ครู ความพอประมาณ ) เสนอความรเู้ ก่ียวกับการคัดแยกขยะ
วสั ดุทใี่ ชแ้ ลว้ โดยใช้ชุดคำถาม Q๓ ใบงานที่ ๑ (นกั ศึกษา ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล
มภี ูมิคุ้มกัน วัตถุ สังคม สง่ิ แวดล้อม วฒั นธรรม )
๒.๕ ครูให้นักศึกษา วิเคราะห์ถอดบทเรยี นตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง และบันทึกผลการ
วิเคราะห์ ตามใบงานท่ี ๒ เรื่อง การวเิ คราะห์หลักคดิ และหลักปฏบิ ัติตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
ท่นี ำมาใช้ในกระบวนการเรยี นรู้ (นักศึกษา ความรู้ คุณธรรม พอประมาณ มเี หตุผล มีภูมิค้มุ กัน วตั ถุ สงั คม
สงิ่ แวดล้อม วัฒนธรรม ) โดยชดุ คำถาม Q๔
๒.๖ นักศกึ ษาสง่ ตัวแทน (ครู ความพอประมาณ ) นำเสนอการวิเคราะห์หลกั คิดและหลักปฏิบตั ติ าม
หลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี งหนา้ ชั้นเรียน (นกั ศึกษา ความรู้ คณุ ธรรม พอประมาณ มีเหตุผล
มภี มู ิคุ้มกนั วัตถุ สงั คม สง่ิ แวดลอ้ ม วัฒนธรรม ) โดยชุดคำถาม Q๔
ขัน้ ท่ี ๓ การปฏบิ ตั ิและนำไปประยุกตใ์ ช้
๓.๑ ครแู ละนักศึกษารว่ มกนั สรปุ องคค์ วามรู้ (ครู คุณธรรม มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กนั ) (นักเรียน ความรู้
คุณธรรม พอประมาณ มีเหตุผล มภี มู คิ ้มุ กนั วัตถุ สงั คม สิง่ แวดลอ้ ม วฒั นธรรม ) โดยชดุ คำถาม Q๕-Q๗
ขน้ั ท่ี ๔ การประเมนิ ผลการเรียนรู้
๔.๑ สังเกตพฤติกรรม
๔.๒ สงั เกตพฤติกรรมการทำงาน
๔.๓ ใบงาน

แผน่ ที่ ๔ ชุดคำถามกระต้นุ เพ่ือปลกู ฝงั หลักคิดพอเพียง
กลุ่มสาระ ความรพู้ น้ื ฐาน รหัสวชิ า พว ๓๒๐2๔ ช่ือวิชา วสั ดศุ าสตร์ ๓

แผนการจัดการเรยี นร้ทู ่ี ๑ เรอื่ ง การคัดแยกวัสดุใชแ้ ลว้
ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา ๒ ชั่วโมง

ขั้นที่ ๑ การกำหนดสภาพ ปัญหา ความต้องการในการเรยี นรู้
คำถามกระตนุ้ คดิ เพ่อื ปลูกฝังหลักคิดพอเพียงก่อนเรียน

Q๑ ครสู อบถามนักศึกษาเพราะเหตุใดจำนวนขยะจงึ มีปริมาณเพ่ิมขึ้น และส่งผลกระทบตอ่ การดำเนิน
ชีวิตของส่ิงมชี วี ติ อย่างไร (ความร้)ู

ขั้นท่ี ๒ การแสวงหาข้อมูล และจดั การเรยี นรู้
คำถามกระตนุ้ คิดเพ่ือปลกู ฝังหลักคดิ พอเพียงระหว่างเรียน

Q๒ นักศึกษาแตล่ ะกลุ่ม คดั แยกวสั ดุท่ีใช้แลว้ ลงในภาชนะรองรับวสั ดุทีใ่ ชแ้ ลว้
(ความรู้ คณุ ธรรม ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมคิ ุ้มกัน วัตถุ สงั คม)

Q๓ นกั ศึกษาแต่ละกลุ่ม ร่วมกันเขยี นสรปุ ผลเก่ยี วกับการคัดแยกวัสดทุ ่ใี ช้แล้วตามใบงานที่ ๑
(ความรู้ คณุ ธรรม ความพอประมาณ ความมเี หตผุ ล การมีภมู คิ ้มุ กนั ) นำเสนอในกระดาษบร๊ฟู

Q๔ นักศึกษาแตล่ ะกล่มุ รว่ มกันเขยี นสรุปผลการวเิ คราะห์ถอดบทเรียนตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยี ง ตามใบงานท่ี ๒ เรื่อง การวิเคราะหห์ ลักคิดและหลกั ปฏิบัติตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
ทน่ี ำมาใช้ในกระบวนการเรยี นรู้ (ความรู้ คณุ ธรรม ความพอประมาณ ความมเี หตุผล การมีภมู ิค้มุ กัน วตั ถุ
สังคม วัฒนธรรม)

ขน้ั ท่ี ๓ การปฏิบตั แิ ละนำไปประยกุ ต์ใช้
คำถามกระตุน้ คดิ เพอ่ื ปลกู ฝังหลกั คดิ พอเพียงหลงั เรียน

Q๕ การปฏบิ ัตกิ จิ กรรมการคัดแยกวัสดทุ ่ใี ชแ้ ลว้ นกั ศึกษาตอ้ งอาศัยความรู้ คุณธรรมอะไรบ้าง
(ความรู้ คณุ ธรรม)

Q๖ การปฏบิ ัตกิ ิจกรรมการคัดแยกวัสดทุ ่ีใชแ้ ล้ว นกั ศึกษาตอ้ งมีการวางแผน และต้องคำนงึ ถงึ ปจั จัย
ใดในการทำงานให้สำเร็จ (ภูมคิ ุ้มกันในตัวที่ดี พอประมาณ สงั คม)

Q๗ หลังจากนกั ศึกษาได้ฝกึ ปฏิบัตกิ ารคดั แยกวสั ดุท่ใี ชแ้ ล้ว นกั ศกึ ษาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวนั
อย่างไร (พอประมาณ มเี หตุผล มีภมู คิ ุม้ กัน วัตถุ)

ใบงานท่ี ๑ บันทกึ สรุปผลของการคัดแยกวสั ดทุ ี่ใชแ้ ลว้

ใหน้ กั ศึกษาแต่ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปน้ีและนำเสนอผลงานลงในกระดาษบรู๊ฟ
๑. นกั ศึกษาสามารถแยกวสั ดทุ ใ่ี ชแ้ ล้ว ออกเป็นกีป่ ระเภท อะไรบ้าง (ความรู้ ความมเี หตุผล)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒. ภาชนะรองรับวัสดุทใี่ ชแ้ ลว้ แบง่ ออกเปน็ กปี่ ระเภท อะไรบ้าง (ความรู้ ความมเี หตุผล การมี
ภมู คิ ้มุ กันในตัวที่ดี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓. ถ้าเศษวสั ดทุ ใี่ ชแ้ ล้ว ไม่มีการคดั แยกก่อนทงิ้ ส่งผลกระทบอยา่ งไรบา้ ง (ความรู้ ความมีเหตุผล การ
มีภมู คิ มุ้ กันในตัวที่ดี)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ใบงานที่ ๒ เรื่อง การวิเคราะห์หลกั คดิ และหลักปฏบิ ตั ติ ามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นกั ศกึ ษาแตล่ ะกลุ่มร่วมกันสรุปผลการวเิ คราะห์ ตามตารางวิเคราะหต์ อ่ ไปนี้

แบบบันทกึ พอเพียง
สาระความรู้พน้ื ฐาน รายวิชา วัสดศุ าสตร์ (พว 23024)

ฐาน การจัดการขยะ
กศน.อำเภอบนั นงั สตา จังหวัดยะลา

แรงบันดาลใจ

- มคี วามสะอาด ลดมลพิษ แกป้ ัญหาขยะลน้ อากาศสดช่ืน

ความรู้ ๒ เงอื่ นไข คุณธรรม

1. ประเภทขยะ 5. อปุ กรณ์ 1. ความรบั ผิดชอบ 5. ซือ่ สตั ย์
2. มวี ินัย 6. เศรษฐกิจพอเพยี ง
2. ความเสย่ี ง 6. สถานท่ี 3. ขยัน
4. ความสะอาด
3. การแยกประเภทขยะ

4. วธิ ีทำลาย

๓ หลกั การ

พอประมาณ มีเหตผุ ล มีภมู ิคมุ้ กันในตวั ทด่ี ี

1. ประเภทขยะต้องเหมาะสมกับ 1. เพอื่ ลดขยะ 1. การวางแผน
2. มขี ้ันตอน
ประเภทถงั 2. เพื่อรักษาความสะอาด 3. ความปลอดภยั
4. ใช้ทรัพยากรอยา่ งคุ้มคา่
2. วิธที ำลายเหมาะสมกับอุปกรณ์ 3. เพอ่ื ไม่ใหเ้ กดิ มลพิษทางสังคม

3. สถานทต่ี อ้ งเหมาะสมกบั วธิ ี

เกบ็ ขยะ

วตั ถุ ๔ มติ ิ วัฒนธรรม

1. แยกขยะท่ีใช้แลว้ สงั คม สงิ่ แวดล้อม 1. สรา้ งความตระหนกั
2. สรา้ งรายได้ เหน็ คุณคา่ ในการรักษา
3. สะอาด 1. ลดปัญหาขยะใน 1. รกั ษาส่ิงแวดลอ้ ม ความสะอาด
ชุมชน 2. ไม่เกิดมลพิษ
2. เกดิ ความสามัคคีใน
ชมุ ชน

 มีความสมดลุ และพรอ้ มรบั การเปลี่ยนแปลง

กจิ กรรมการเรียนรู้ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
สู่คณุ ลกั ษณะอยู่อย่างพอเพยี ง

แบบสงั เกตพฤติกรรม การทำงานกลุ่ม
วชิ า .......วสั ดุศาสตร์ ๓...............รหัสวิชา พว ๓๒๐2๔..........ชน้ั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

คำช้แี จง : ให้ผสู้ อน สังเกตพฤติกรรมของนกั ศึกษาในระหว่างเรยี นและนอกเวลาเรียน แลว้ ขีด / ลงในช่อง
ที่ตรงกบั ระดับคะแนน

ลำดบั ท่ี รายการประเมนิ ระดับคะแนน
321

1 การแบง่ หน้าที่กนั อยา่ งเหมาะสม 

2 ความร่วมมือกนั ทำงาน 

3 การแสดงความคดิ เห็น 

4 การรบั ฟงั ความคดิ เห็น 

5 ความมนี ำ้ ใจช่วยเหลือกัน 

รวม 13

ลงชื่อ...................................................ผู้ประเมิน

.......8......./....มนี าคม..../.....2564....

เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏบิ ตั ิหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสมำ่ เสมอ ให้ 3 คะแนน

ปฏิบัตหิ รอื แสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้ ให้ 2 คะแนน

ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤติกรรมบางครัง้ ให้ 1 คะแนน

เกณฑก์ ารตัดสนิ คณุ ภาพ

ชว่ งคะแนน ระดับคุณภาพ

12 - 15 ดี

8 - 11 พอใช้

ต่ำกวา่ 8 ปรบั ปรงุ

แผ่นท่ี ๕ แนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งมาใชใ้ นการจัดการเรียนรู้
กลมุ่ สาระ ความรู้พื้นฐาน รหสั วิชา พว ๓๒๐2๔ ชื่อวชิ า วัสดศุ าสตร์ ๓
แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ ๑ เรื่อง การคัดแยกวัสดุใชแ้ ลว้
ระดับ มธั ยมศึกษาตอนปลาย เวลา ๒ ชั่วโมง

๕.๑ ผสู้ อนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียงออกแบบกจิ กรรมการเรยี นรู้ดงั นี้

ความรทู้ คี่ รูต้องมี คุณธรรมของครู
๑. ประเภทวัสดทุ ี่ตอ้ งคัดแยก ๑. ความรกั เมตตาศิษย์
๒. สที ีเ่ ป็นตัวกำหนดการแยกเศษวสั ดทุ ่ีใชแ้ ลว้ ๒. ความรบั ผดิ ชอบ
๓. ภาชนะสำหรบั รองรับเศษวัสดทุ ่ีใชแ้ ล้ว ๓. ยตุ ธิ รรม
๔. หลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔. ตรงต่อเวลา
๕. จิตวทิ ยาการสอน

ประเด็น/หลักพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมภี มู ิค้มุ กันในตัวท่ีดี
เน้ือหา เนือ้ หาการคดั แยกวสั ดทุ ใ่ี ช้ เพ่อื ให้นกั ศกึ ษารูว้ ิธกี ารคดั วางแผนจัดลำดับเนื้อหาจาก
แล้ว การนำหลกั ปรชั ญา แยกวัสดทุ ใ่ี ช้แล้ว การนำ งา่ ยไปยาก
เวลา ของเศรษฐกิจพอเพียงมา หลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ เนื้อหามีความน่าสนใจ
การจัดกจิ กรรม ประยกุ ต์ใช้ในการดำเนิน พอเพยี งประยกุ ตใ์ ช้ใน
ชีวิต ชวี ติ ประจำวัน วางแผนจดั กิจกรรมใน
ส่อื /อุปกรณ์ กำหนดเวลาให้เหมาะสมกับ จดั กิจกรรมการเรียนรู้ได้ ช่วงเวลาท่กี ำหนด
แหลง่ เรียนร้/ู ฐานเรียนรู้ กจิ กรรมทก่ี ำหนดไว้ ครบถ้วน จดั เวลาสำรองในกรณีท่ี
กำหนดเวลาให้เหมาะสมกบั กจิ กรรมไม่เสรจ็ ตามกำหนด
การประเมินผล ภาระงานทไี่ ด้มอบหมาย เพื่อใหน้ ักศึกษาทำกิจกรรม แบ่งกลมุ่ นักศกึ ษาทำงาน
จดั กิจกรรมทเี่ หมาะสมกับ ตามความสามารถเพ่ือให้ เปน็ ทีม
กระบวนการเรยี น การสอน นักศึกษาเกดิ การเรียนรู้ เตรยี มชุดคำถามใหพ้ ร้อม
นักศึกษา นำความรไู้ ป ตามลำดบั
จำนวนใบความรู้ สือ่ วัสดุ ประยกุ ตใ์ ช้
อปุ กรณ์ เหมาะสมกบั เพือ่ ใหน้ ักศึกษามีความรู้ จัดเตรยี ม สือ่ อปุ กรณ์
กจิ กรรม ความเข้าใจเน้ือหา
เพ่ือใหน้ กั ศกึ ษามี จัดแหลง่ เรยี นรู้ให้พร้อม
กศน.อำเภอบนั นงั สตา ประสบการณ์ ปฏิบตั ไิ ดจ้ รงิ ก่อนปฏบิ ตั ิ
ใหน้ ักศกึ ษาไดเ้ รียนรจู้ าก
ประเมนิ ตามวตั ถปุ ระสงค์ ประสบการณ์จริง ซง่ึ จะช่วย วางแผนการวดั ผล
ให้นักศกึ ษาเห็นคุณคา่ และ ประเมินผลตามวตั ถุประสงค์
ความสำคญั ของการคดั แยก
วัสดุท่ีใช้แล้ว
ประเมนิ ผลการเรยี นรู้ตาม
วตั ถปุ ระสงคท์ ก่ี ำหนด

แผน่ ที่ ๖ ผลที่จะเกดิ ขึ้นกับนักศกึ ษาจากการจัดกิจกรรมการเรยี นรตู้ ามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลมุ่ สาระ ความรพู้ ืน้ ฐาน รหัสวิชา พว ๓๒๐2๔ ช่ือวิชา วัสดุศาสตร์ ๓
แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี ๑ เร่ือง การคัดแยกวัสดใุ ช้แลว้
ระดับ มธั ยมศึกษาตอนปลาย เวลา ๒ ช่ัวโมง

๖.๑ นักศกึ ษาไดเ้ รียนร้หู ลัดคดิ และฝกึ ปฏิบตั ติ ามหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความรู้ คณุ ธรรม

๑. ประเภทวสั ดุทตี่ ้องคัดแยก ๑. ขยัน
๒. สที ่ีเป็นตัวกำหนดการแยกเศษวัสดุท่ีใช้แลว้ ๒. มีนำ้ ใจ
๓. ภาชนะสำหรบั รองรับเศษวสั ดทุ ่ีใช้แล้ว ๓.สามัคคี
๔. หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง ๔. ประหยดั
๕. สะอาด
ความพอประมาณ ความมเี หตุผล ๖. อยอู่ ย่างพอเพียง

นักศกึ ษาไดเ้ รียนรูก้ ารคดั แยกวัสดทุ ใ่ี ชแ้ ล้ว นักศกึ ษานำขอ้ มลู มาวิเคราะห์ ความมภี ูมิคุม้ กนั ในตวั ที่ดี
วางแผนการปฏบิ ตั งิ านตามขั้นตอน ให้
สอดคล้องกบั หลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ ตอบคำถามในชดุ คำถามได้อยา่ ง ทนั ตามกำหนดเวลา ใชท้ รพั ยากรท่มี ี
อยอู่ ยา่ งคมุ้ ค่า
พอเพียง เป็นเหตเุ ปน็ ผล

๖.๒ นักศึกษาไดเ้ รยี นรกู้ ารใชช้ วี ติ ทสี่ มดุลและพร้อมรบั การเปลยี่ นแปลง ๔ มติ ิ

สว่ น/องคป์ ระกอบ สมดลุ และพร้อมรบั การเปลีย่ นแปลง
ความรู้
วัตถุ สงั คม สง่ิ แวดลอ้ ม วฒั นธรรม

- มคี วามร้ใู นการคดั - มีความร้ใู นการลด - มีความรใู้ นการ - สร้างความร้ใู หเ้ กดิ
แยกวัสดุทใี่ ชแ้ ล้ว จนเปน็ วิถีชวี ติ
- มคี วามรู้ในการนำ ขยะในชมุ ชน รกั ษาสิง่ แวดลอ้ ม
วสั ดุทคี่ ดั แยกไปใช้
อย่างค้มุ คา่ และเกดิ - มคี วามรู้ในการ - มคี วามรูใ้ นการนำ
ประโยชน์
- สามารถสร้างรายได้ ปฏบิ ัติตนตามบทบาท วสั ดทุ ่ใี ชแ้ ลว้ มาใช้ให้
ให้กับตนเองและ
ครอบครัว หน้าท่ี เกดิ ประโยชน์

- มคี วามรเู้ กย่ี วกับ

การอยรู่ ว่ มกันตาม
หลกั ความพอเพียง

ทกั ษะ - มีทกั ษะในการคดั - ช่วยใหส้ งั คมนา่ อยู่ - ชว่ ยให้ - รู้จกั นำสิ่งท่ไี ดเ้ รยี นรู้
ค่านิยม แยกวัสดทุ ีใ่ ชแ้ ลว้ ลดมลพิษทเี่ กดิ จาก สภาพแวดล้อมดขี ึ้น มาใช้ในชวี ติ ประจำวนั
เศษวัสดทุ ่ใี ช้แลว้
- เหน็ ความสำคญั ของ - เกดิ จติ สำนึกทดี่ ใี น - ตระหนักเห็นคณุ ค่า
การคดั แยกวสั ดุทใี่ ช้ - ตระหนกั เห็นคณุ ค่า การรกั ษา ของเศษวสั ดุที่ใชแ้ ลว้
แลว้ ในการปฏบิ ัตเิ พื่อการ สภาพแวดล้อม เพอื่ นำกลับมาใช้ใหม่
ดำเนนิ ชีวิตตามหลกั
ปรชั ญาของเศรษฐกิจ
พอเพยี ง

บนั ทึกผลการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้

ผลการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กระบวนการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ค่านยิ ม/เจตคติ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ปญั หา/อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
วธิ ีแกป้ ัญหา/ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ……………………………………ผู้บนั ทึก
(………………………………………….)
วันท่ี……….เดือน…………………พ.ศ…………..

ความคดิ เหน็ ของผบู้ รหิ าร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชือ่ ………………………………………………
(นางภิญโญ ภาชโน)

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบันนงั สตา
วนั ท…ี่ …….เดือน…………………พ.ศ…………..แบบสงั เกตพฤตกิ รรมกลมุ่
รายวชิ า วสั ดุศาสตร์ รหสั วชิ า (พว 32024) ระดบั มัธยมศึกษาตอนปลาย

รายการ การวางแผน ขั้นตอนการทำงาน การตรวจสอบ การประเมินผลรวม
แบง่ งาน อยา่ งเป็นระบบ ผลงาน
กลมุ่ 2
ความรับผดิ ชอบ 3 3 2
อ.โซฟญี า เบณมะ 2 3 3
อ.ทิพยว์ ดี หมอสุข 3 2
อ.แวฮสั นะห์ มะแดเฮาะ 2
2

2

เกณฑ์การประเมนิ ดี ปานกลาง ปรบั ปรงุ
3 2 1
ระดับคณุ ภาพ
คะแนน

สรปุ การประเมิน ได้ 3 คะแนน แสดงวา่ ผ่าน
2 คะแนน แสดงว่า ผ่าน
1 คะแนน แสดงว่า ไม่ผ่าน

ผ้ปู ระเมิน ................โซฟีญา....................
(นางโซฟญี า เบณมะ)

วันที่ 27 เดอื น มนี าคม พ.ศ. 2564

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ
ฐานการเรียนรู้ การคดั แยกขยะ

กศน. อำเภอบนั นงั สตา

.................................................................................

ส่วนท่ี 1 ข้อมลู ทั่วไป

1. เพศ ชาย จำนวน 19 คน หญิง จำนวน 33 คน

2. อายุ ต่ำกว่า 15 ปี จำนวน - คน อายุ 15-25 ปี จำนวน 24 คน อายุ 25-35 ปี จำนวน 28 คน

3. สถานภาพผตู้ อบ นักศกึ ษา กศน. จำนวน 52 คน

สว่ นที่ 2 สรปุ แบบประเมินความพึงพอใจ
1. ดา้ นความรู้ท่ผี ู้เข้าเรียนรู้ฐานได้รับ มากทสี่ ุด คิดเปน็ ร้อยละ 52.38 มาก คิดเปน็ ร้อยละ 47.61
2. ด้านการนำความรู้ไปปรบั ใชใ้ นชวี ิตประจำวัน มากทสี่ ุด คิดเป็นรอ้ ยละ 80.96 มาก คิดเปน็ ร้อยละ 19.05
3. ด้านระยะเวลาในการให้ความรมู้ คี วามเหมาะสม มากทส่ี ุด คดิ เป็นร้อยละ 14.26 มาก คดิ เป็นรอ้ ยละ 80.56
ปานกลาง คิดเปน็ ร้อยละ 4.76
4. ดา้ นความเหมาะสมของสถานทีจ่ ัดฐานการเรยี นรู้ มากที่สุด คิดเป็นรอ้ ยละ57.14 มาก คดิ เปน็ ร้อยละ
42.86
5. ดา้ นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ มากทสี่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 61.91 มาก คดิ เป็นร้อยละ 38.09

สรุปภาพรวมแบบประเมนิ ความพงึ พอใจฐานการเรียนรู้ การคัดแยกขยะ คิดเป็นร้อยละ 85.75


Click to View FlipBook Version