The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Kur Mink Olala, 2021-09-22 02:48:04

งานเกษียณอายุราชการคุณครูโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 64

หนังสืองานเกษียณปี64

Keywords: เกษียณอายุราชการ,โรงเรียนระยองวิทยาคม

" เกษมสมภิรมย์เกษียณ ' ๖๔ "

โรงเรียนระยองวิทยาคม

หนังสื อที่ ระลึก
เกษียณอายุราชการ
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

โรงเรียนระยองวิทยาคม“เกษมสมภิรมย
์เกษียณ' ๖๔”พระบรมราโชวาท

"งานของครูนั้น ถือได้ว่าเป็นงานสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ ความดี
และความสามารถทุกๆด้านแก่ศิษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดี มีอาชีพเป็นหลักฐาน และเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม เพราะเหตุที่งานของครูเป็นงานที่หนักและเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ ผู้เป็นครูจึงต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ ด้วยความพากเพียร อดทน และด้วยความเมตตากรุณาอย่างสูง ทั้ง
ต้องสำรวมระวังตนในเรื่องความประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการ
ที่ไม่สมควรแก่ฐานะและเกียรติภูมิของครู..."

พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ นำครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

วังอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

หนังสือที่ระลึก
เกษียณอายุราชการ

กันยายน ๒๕๖๔
โรงเรียนระยองวิทยาคม

ที่ ป รึ ก ษ า ค ณ ะ ผู้ จั ด ทำ

นายบำรุง ชูประเสริฐ นางจุไรรัตน์ ศิริภูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม นางสาวนภสร รักษาสัตย์

นายสมปอง โชคนิมิตร นางสาววารุณี แสงดา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นายวรเทพ มัธยมนันทน์

นางรชยา แพงศรี นางสาวเนตรภิรมย์ คงอิ่ม

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวปาริชาติ เนียมรอด

นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ นางวิชุดา จันทร์พราหมณ์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ นางสาวยุวดี บำรุงชล

นางสาวบุปผรัต ภิญโญ นางสาวนงลักษณ์ แก้วยา

นางสาวสุดใจ กิจสำเร็จ ว่าที่ร้อยตรีพงศกร งามประเสริฐ

นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้าระดับชั้น

หัวหน้างาน/กลุ่มงาน

ส า ร บั ญ

คำ นิ ย ม ห น้ า

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ๕
นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์ ๖
ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ๗
นายสมปอง โชคนิมิตร ๘
นางรชยา แพงศรี ๙
นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์ ๑๐

ข้ อ มู ล บุ ค ล า ก ร โ ร ง เ รี ย น ร ะ ย อ ง วิ ท ย า ค ม
ที่ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร ปี พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๔

นายบำรุง ชูประเสริฐ ๑๔
นางจิราวรรณ ปัญจเวทีกุล ๒๒
นางสาวศิวพร ชาลีชาญ ๒๗
นางลัคนา ปัญญาฤทธิ์ ๓๑
นางทรรศมน อาจคงหาญ ๓๗
นางมณีรัตน์ จิรปฐมกุล ๔๑

คำนิยม

แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โรงเรียนระยองวิทยาคม อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ในโอกาสที่ผู้บริหารและข้าราชการครูของโรงเรียนระยองวิทยาคมทั้ง ๖ ท่านจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
๒๕๖๔ นี้ ผมต้องขอชื่นชมทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกําลังกาย พลังสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละจนประสบ
ความสําเร็จในการรับราชการมาจนถึงวันนี้ โดยเฉพาะท่านผู้อํานวยการบํารุง ชูประเสริฐ ที่ได้พัฒนาโรงเรียนมาหลาย
โรงเรียน ที่อยู่เขตพื้นที่การศึกษาจนผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นอย่างมาก ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานของแต่ละท่านที่
ใช้ความเชี่ยวชาญและความเพียรในการสร้างสรรค์มายาวนานจะเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียน
ระยองวิทยาคมให้มีความเข้มแข็งและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไปอย่างแน่นอน

ในนามของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ยังระลึกถึงทุกท่านเสมอแม้ว่าจะเกษียณอายุ
ราชการไปแล้ว ถ้ามีโอกาสท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา ต่อองค์กร ยินดีรับฟัง
ข้อเสนอแนะของทุกท่านเสมอ

ท้ายสุดนี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านพบแก่ความสุข ความเบิกบาน มีสุขภาพ
แข็งแรง คลาดแคล้วจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง และมีชีวิตหลังเกษียณอายุราชการที่ดีงามต่อไป

ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาชลบุรี ระยองคำนิยม

วันนี้อยู่ในช่วงวาระเกษียณอายุราชการของครูอาจารย์ การท่องเที่ยวไปในโลกกว้างจะพบกับผู้คนที่มีชีวิตที่ต่างกันไป
โรงเรียนระยองวิทยาคมของเรา ท่านผอ.บำรุง ชูประเสริฐ, ท่านจะพบภูมิประเทศและอากาศที่ไม่เหมือนกับที่ท่านเคยอาศัยอยู่
อาจารย์มณีรัตน์ จิรปฐมกุล, อาจารย์จิราวรรณ ปัญจเวทีกุล, และท่านจะพบวิถีชีวิตวัฒนธรรมอื่น ๆ มากมาย
อาจารย์ศิวพร ชาลีชาญ, อาจารย์ลัคนา ปัญญาฤทธิ์,
อาจารย์ทรรศมน อาจคงหาญ และว่างควรอ่านหนังสือดี ๆ ที่ชอบ ที่ต้องการ ผมขอแนะนำ
หนังสือหน่อยนะครับ เช่น พระไตรปิฎกฉบับที่ทำให้ง่ายแล้ว
เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว ท่านไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องแต่ง ของอาจารย์วศิน อินทสระ หรือคำบรรยายพระไตรปิฎก
เครื่องแบบมาโรงเรียน ท่านพ้นจากการเป็นผู้บังคับบัญชาหรือ ของศาสตราจารย์พิเศษ เสถียฐพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต
ผู้ใต้บังคับบัญชาของใคร ชีวิตท่านเป็นอิสระจากราชการ แต่จะ จากหนังสือซึ่งจะพบว่ามีเรื่องราวของพระพุทธเจ้าน่าเลื่อมใส
ดำรงชีวิตส่วนที่เหลืออย่างไรให้มีความสุข ผมมีข้อเสนอดังนี้ น่าศรัทธาสำหรับช่วงชีวิตที่เหลือ เป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่
(๑) ท่านต้องไม่ลงทุนเพื่อหารายได้อีกต่อไป เพราะไม่จำเป็น เสียสละ โดยสละทรัพย์สินเงินทอง สละยศตำแหน่ง สละบ้านเรือน
ต้องหารายได้อีกแล้ว เงินบำนาญใช้จ่ายอย่างพอเหมาะก็พอเพียง ที่เคยอยู่อาศัย สละครอบครัวบิดามารดา ภรรยาและบุตร ออกบวช
(๒) ท่านต้องไม่เลี้ยงหลาน เมื่อเลี้ยงหลานต้องตามใจหลาน มีผ้าเพียง ๓ ผืนคลุมเพื่อป้องกันความร้อนหนาว ไปอยู่ป่าในที่สงัด
(๓) ท่านไม่ควรเล่นการเมืองเพราะวิถีชีวิตนักการเมืองนั้นกับวิถี หาเลี้ยงชีวิตด้วยการขอ ไม่เรียกร้อง กินอาหารเท่าที่มีผู้ให้
ชีวิตครูอาจารย์เข้ากันไม่ได้
ทั้งนี้เพื่อแสวงหาความหมายของชีวิตที่เกิดแล้วต้องดับ และจะ
ท่านควรท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง เช่น ไปในประเทศอาฟริกา พบว่าคำสอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือ "ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพื่อดูว่าแหลมกู๊ดโฮปเป็นอย่างไร ไปประเทศอียิปต์เพื่อดูพีระมิด สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ขอให้เธอทั้งหลายจงยัง
กิซา ไปประเทศฝรั่งเศสดูพระราชวังแวร์ซาย ไปรัสเซียเพื่อดู ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
จัตุรัสแดงพระราชวังฤดูร้อน ไปเยอรมันเพื่อดูซากกำแพงเบอร์ลิน เถิด"
ไปโปรตุเกสเพื่อดูวิธีการแล่นเรือไปรอบโลก ไปนอเวย์เพื่อดูแสง
ออโรร่าและฟยอร์ค ไปอเมริกาดูทำเนียบขาว พบรูปปั้นลินคอล์น ดังนั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญตามภาวะ และยึดเอา
ไปญี่ปุ่น ไปเกาหลี ไปจีนเพื่อดูกำแพงเมืองจีนและสถานที่อื่น ๆ คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ท่านจะมีชีวิตที่มีความสุขตลอด
ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เราเคยเรียนมาในอดีตและเพื่อเติมเต็มความรู้ ไป

ขอบคุณครับ

นายสุพัฒน์ อินทรสายัณห์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนระยองวิทยาคมคำนิยม

วาระการเกษียณอายุราชการมาถึงอีกครั้งหนึ่ง ดิฉันในฐานะศิษย์เก่าและนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
ระยองวิทยาคมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ผู้บริหารและครูโรงเรียนระยองวิทยาคม รวม ๖ ท่าน ได้ผ่านวันเวลาแห่งการกรำงาน
หนัก มาจนถึงเส้นชัยในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นี้

ผู้บริหารและครูโรงเรียนระยองวิทยาคมทั้ง ๖ ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ย้อนหลังกลับไปนับตั้งแต่บรรจุ
เข้ารับราชการ ล้วนแล้วแต่ได้สร้างสรรค์งานอันทรงคุณค่า รับผิดชอบงานอย่างดีเยี่ยม มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นตัวอย่างอันดี
ให้ศิษย์แต่ละรุ่นแต่ละปี ทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย เพื่อให้เยาวชนไทยทั้งในโรงเรียนระยองวิทยาคม
และจังหวัดอื่น ๆ ที่เคยปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องมากมายเต็มความรู้ความสามารถ ฝากฝีมือไว้ให้ทุกคนได้ประจักษ์

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๖ ท่านได้เกษียณอายุราชการด้วยความภาคภูมิ ขอให้อำนาจคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนระยองวิทยาคมทั้ง ๖ ท่าน
จงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นคลังสมองของแผ่นดินตลอดไป

ระยองวิทยาคมสมศักดิ์ศรี
ผ.อ.ดีครูดีที่สร้างสรรค์
คราเกษียณอายุฯลุถึงวัน
บุญอนันต์นำพรสุนทรมงคล

ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนระยองวิทยาคมคำนิยม

เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของผู้บริหาร และคุณครู โรงเรียนระยองวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ซึ่งประกอบด้วย ๑.นายบำรุง ชูประเสริฐ ๒.นางมณีรัตน์ จิรปฐมกุล ๓.นางจิราวรรณ ปัญจเวทีกุล ๔.นางสาวศิวพร ชาลีชาญ
๕.นางลัคนา ปัญญาฤทธิ์ ๖.นางทรรศมน อาจคงหาญ ซึ่งทุกท่านที่กล่าวมา ถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าของโรงเรียน
ระยองวิทยาคม ซึ่งจะเห็นได้จากการเสียสละแรงกาย แรงใจ ทุ่มเท ใส่ใจและรับผิดชอบงานภายในโรงเรียนระยองวิทยาคม
ตลอดมา เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนทุกคน และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อครูรุ่นหลังตลอดมา ถึงแม้ว่า ๒ ปีที่ผ่านมาจะเกิดความ
ยุ่งยากในการปฏิบัติหน้าที่เพราะสถานการณ์โรคระบาด COVID – ๑๙ แต่คุณครูทุกท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา จนถึง
วันที่เกษียณอายุราชการ

สำหรับท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ ท่านเป็นผู้บริหารที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โปร่งใส ดำเนินงานตาม
ระเบียบทางราชการ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน ก่อให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกัน

ในโอกาสที่ทุกท่านเกษียณอายุราชการ ข้าพเจ้าขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ โปรดปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่าน
มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่ดีตลอดไป

นายสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

โรงเรียนระยองวิทยาคมคำนิยม

จากใจ...รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
เนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ท่านบำรุง ชูประเสริฐ และคุณครูทั้ง ๕ ท่าน ได้เกษียณอายุราชการ

ในปี ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอชื่นชมในคุณงามความดีของทุกท่านที่ได้อุทิศตน ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ปฏิบัติ
หน้าที่บนเส้นทางชีวิตราชการอย่างงดงาม และมีเกียรติ เพราะงานของท่าน คืองานสร้างคน สร้างวิญญาณให้แก่ศิษย์ จากการ
ที่ได้ร่วมงานจะเห็นว่าทุกท่านที่กล่าวมา ต่างก็ตั้งใจ มุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของตน
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ พร้อมทั้งอุทิศตนปฏิบัติงานให้เกิดผลดีที่สุดกับนักเรียน โรงเรียน และชุมชน

ขอขอบคุณทั้ง ๖ ท่าน ในผลงานที่ทรงคุณค่าของแต่ละท่านที่ได้ทำมาจนเกษียณอายุราชการด้วยความจริงใจและขอบคุณ
แทนลูกศิษย์ทุก ๆ รุ่น ไว้ ณ โอกาสนี้ ในวาระที่เกษียณอายุราชการขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาล ประทานพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง
และมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ

นางรชยา แพงศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนระยองวิทยาคมคำนิยม

การทำงานจนครบเกษียณอายุราชการนั้น นับเป็นเกียรติประวัติของบุคคลที่รับราชการ การสิ้นสุดระยะเวลาปฏิบัติ
ราชการถือว่าท่านได้บรรลุภารกิจการปฏิบัติราชการของท่านแล้ว ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ
คุณครูศิวพร ชาลีชาญ คุณครูลัคนา ปัญญาฤทธิ์ คุณครูจิราวรรณ ปัญจเวทีกุล คุณครูทรรศมน อาจคงหาญ และ
คุณครูมณีรัตน์ จิรปฐมกุล ท่านได้ปฏิบัติราชการและสร้างผลงานที่มีประโยชน์แก่โรงเรียนระยองวิทยาคมเป็นอย่างมาก
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน ในโอกาสแห่งการเกษียณอายุราชการ ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาของการหยุดพักการเดินทางอัน
ยาวนานนี้ กระผมขอแสดงความยินดีที่ท่านได้เวลาปลดวางภาระอันหนักอึ้ง แต่กระนั้นก็อดที่จะใจหายและเสียดายในความรู้
ความสามารถของท่านซึ่งช่วยผลักดัน ค้ำชู สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนระยองวิทยาคม สามารถเชิดหน้าชูตาเป็นโรงเรียนประจำ
จังหวัดระยองได้อย่างภาคภูมิใจ

โอกาสที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมและคุณครูทุกท่านจะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทานพร ให้ท่านและครอบครัวประสบ
แต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดไป

นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนระยองวิทยาคม

๑๐

"เกษมสมภิรมย์เกษียณ' ๖๔"

กลบทคำผวน คูใจซื่อ(คือใจสู้)
คาครูบือ(คือครูบา)
ใคผู้หื้อ(คือผู้ให้) ป้าเสาเฝ้น(เป็นเสาฝ้า)
รูรอบคื้อ(คือรอบรู้) ปีบราเล็น(เป็นบราลี)
เปลาล้อเพ็น(เป็นล้อเพลา) บรีบานเปิก(เบิกบานปรีดิ์)
ปาหลังเค็น(เป็นหลังคา) มานธีเฌ(เมธีฌาน)
ครานเกษียณงา(คราเกษียณงาน)
สียินแดน(แสนยินดี)


โคลงสี่สุภาพ ขุนพล
ท่าน “บำรุง ชูประเสริฐ”เที้ยน เยี่ยมย้อง
คลายคลี่ ปมแฮ
ใช้กลยุทธ์แยบยล ศึกเชื้อไวรัส
รุกรับสดับยุบล พรหมวิหาร
ปรับเปลี่ยนปริหารพ้อง สืบใช้
ทันท่วง ทีนา
ยึดสัตบุรุษรู้ เที่ยงแท้ธรรมคุณ
อิทธิบาทรวมสาน
พินิจพิเคราะห์การ

ตึงผ่อนหย่อนสาวได้
ครูทรงค่าน้ำใจเอื้อเกื้อกูลหนุน
กลอนเก้า การุญศิษย์รักเหมือนลูกปลูกคุณธรรม
มากน้ำใจมากอารีมิต้อยต่ำ
คุณครูสอนสังคมพระพุทธศาสนา ทุกถ้อยคำไพเราะซึ้งตรึงดวงมาน
ครู “จิราวรรณ ปัญจเวทีกุล”
ครูสุภาพเรียบร้อยนักจักหาไหน
ให้เกียรติศิษย์เป็นมิตรครูอยู่ประจำ

กลอนแปด ทรงสร้างนวลฉวีศรีสถาน
ด้วยอำนาจแห่งพรพระอิศวร ครูผู้ผ่านเมตตาและอารี
ศาสตร์คณิตปราดเปรื่องเรืองศักดิ์ศรี
เกียรติสมญา “ศิวพร ชาลีชาญ” สมนามที่ศิวะ ธ ประทาน
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกศิษย์
จิตใจครูงดงามด้วยความดี

๑๑

คุณครู “ลัคนา ปัญญาฤทธิ์” เป็นมิ่งมิตรที่รักสมัครสมาน
ห้องสมุดพร้อมเพียบระเบียบการ ช่ำชองงานควรค่าบรรณารักษ์
ให้นักเรียนฝักใฝ่ในการอ่าน วิชาการหนังสือคือเสาหลัก
ครูนั้นช่วยสานฝันสำคัญนัก ศิษย์ประจักษ์เห็นงามตามความจริง

กลอนเจ็ด สังคมครูท่านนั้นยอดยิ่ง
ศิษย์หญิงชายเดินสายกลาง
“ครูทรรศมน อาจคงหาญ” ครูแย้มเยื้อนไม่เบือนหมาง
ให้รู้จรรยะมิประวิง ครูสร้างสรรค์งานวิบุลย์
ครูยิ้มง่ายทายทักรักเพื่อน
งานนิเทศเรียนรู้ปูทาง หลักเกณฑ์วางพลางเกื้อหนุน
เรื่องทุนกู้ ก.ย.ศ.
กลอนหก ครูมาก่อนกลับหลังหนอ
ครูเพียงพอพอเพียงสิน
ครูแนะแนวแนะนำสร้าง
ครู “มณีรัตน์ จิรปฐมกุล” ลุเกษมมิรู้สิ้น
ครูมุ่งมั่นขยันสอน ตะประสบกะโชคชัย
รูปลักษณะงามลออ นิรผันเกษียณไป
จิระโรจนะไมตรี
อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑
ขอครูเกษียณเปรม ครูสุดใจ กิจสำเร็จ
ประพันธ์
แช่มชื่นศุภาจิน-
เกลียวรักสมัครมั่น
ยืนยงก็สายใย

๑๒

ข้ อ มู ล บุ ค ล า ก ร

โรงเรียนระยองวิทยาคม
ที่เกษียณอายุราชการ

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

นายบำรุง ชูประเสริฐ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึ กษา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด :

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ประวัติการรับราชการ :

เริ่มรับราชการครั้งแรก ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖
๑. ครูโรงเรียนบ้านป่าแชง สพป.นครศรีธรรมราช
๒. ครูโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง
๓. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

จังหวัดระยอง
๔. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนระยองวิทยาคม
๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาสร้างตนเอง

จังหวัดระยอง ๑๓
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

จังหวัดระยอง
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

จังหวัดระยอง
๘. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

วัน/เดือน/ปีเกิด : ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๔
ที่อยู่ปัจจุบัน :

๑๐๑/๒๑ ถนนโชคดี ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ปรัชญาการดำเนินชีวิต : ถูกต้อง มาก่อน ถูกใจ

๑๔

ประวัติการศึกษา :

ประถม ๔ โรงเรียนวัดฑีฆาราม
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประถม ๗ โรงเรียนวัดนิลาราม
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา

การศึกษาดูงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ :

ศึกษาดูงานหน่วยงานทางการศึกษา
ประเทศ Singapore
ประเทศ Indonesia
ประเทศ Japan
ประเทศ China
ประเทศ New Zealand
ประเทศ Australia
ประเทศ England
ประเทศ Philippines

ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ :

๑. ได้รับรางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลงานระดับเหรียญทอง ระดับชาติ
ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยี การเรียนการสอน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. ริเริ่มโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี
ระยอง) กับเมือง CHRISTCHURCH ประเทศ NEW ZEALAND

๑๕

๑๖

๑๗

จากใจ..ถึงท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ

เกษียณอย่างเกษม

ผอ.บำรุง ชูประเสริฐ เป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มากความสามารถคนหนึ่ง ดิฉันรู้จัก
ท่านมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นคุณครูอายุน้อย เป็นหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ ยว! ต่อมาท่านได้เป็น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนระยองวิทยาคม จากนั้นท่านสอบผ่านเป็นผู้บริหาร
โรงเรียน ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง ๑๓ อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานของท่าน ทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่
การงานเป็นลำดับ จวบจนท่าน ผอ.บำรุง ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่
และมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ สมาชิกคือคณะครู
และนักเรียนของโรงเรียนระยองวิทยาคม จึงต้อนรับท่านกลับสู่บ้านอย่างยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ตลอดระยะเวลา ๒ ปีที่ท่านผอ.บำรุง ชูประเสริฐ ได้ทำหน้าที่บริหารโรงเรียนระยอง
วิทยาคม มีเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น นั่นคือ การระบาดของโรคอุบัติใหม่ โควิด-๑๙
ทำให้ชาวระยองวิทยาคมต้องปรับตัวกันอย่างกระทันหัน ผอ.บำรุง ชูประเสริฐ ในฐานะผู้บริหาร
โรงเรียนต้องทำงานทุ่มเทความสามารถเป็นอย่างยิ่ง ในการบริหารให้ครู อาจารย์ ได้สอน
นักเรียนแม้ในภาวะเช่นนั้น เราไม่สามารถเรียน-สอน ออนไซต์ (ON SITE) ได้ ผอ.บำรุงต้อง
แก้ปัญหาและทำงานหนักร่วมกับทีมงานของท่าน ซึ่งคอยวางแผนระแวดระวังดูแลให้ทุกอย่าง
ดำเนินไปได้ด้วยดี สมกับรางวัลที่ท่านได้รับ คือ "ผู้บริหารดีเด่น จ.ระยอง"

ในวาระที่ผอ.บำรุง ชูประเสริฐ ก้าวมาสู่เส้นชัย คือ วันเกษียณอายุราชการในปีนี้ (๒๕๖๔)
ดิฉันในฐานะครูอาวุโสของโรงเรียน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระพุ ทธรูปประจำ
โรงเรียนระยองวิทยาคมดลบันดาลให้ ผอ.บำรุง ชูประเสริฐ และครอบครัวประสบความสุข
ความเจริญ มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

แด่ ผอ.บำรุง ชูประเสริฐ
ท่านเป็นเลิศบริหารงานศึกษา
ท่านครองคน ครองงาน เนิ่นนานมา

ทรงคุณค่า "ปูชนียบุคคล"
วันคืนเวียนเปลี่ยนผันครบวันนี้

สู่ฤกษ์ดีเกษียณเกษมผล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
บันดาลดลท่านสุขสันต์นิรันดร์เทอญคุณครู บุปผรัต ภิญโญ
ค รู อ า วุ โ ส โ ร ง เ รีย น ร ะ ย อ ง วิท ย า ค ม
๑๘

จากใจ..ถึงท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ

เนื่ องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ของผู้อำนวยการ บำรุง ชูประเสริฐ
จากการบริหารงานของผู้อำนวยการ บำรุง ชูประเสริฐ ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม
แห่งนี้ การบริหารงานของท่านกำหนดให้ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบยึดมั่น
และดำเนินการตามระบบระเบียบทางราชการอย่างชัดเจน บริหารงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้
ซึ่งการดำเนินการตามกฎระเบียบราชการนี้ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความราบรื่นไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา แม้ว่าการทำงานบางอย่างจะไม่ถูกใจ
ทันใจ กับใครหลายคน แต่การทำตามระบบระเบียบราชการก็เป็นสิ่งที่ท่านยึดมั่นมาโดย
ตลอด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ท่านเป็นครูวิทยาศาสตร์มาก่อน ท่านจึงเป็นคนที่มีเหตุมีผล
ว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ อะไรที่เป็นประโยชน์กับทางราชการ อะไรที่เป็นการพัฒนา
นักเรียน พัฒนาโรงเรียนแล้วท่านเห็นด้วย ท่านมีความยุติธรรมกับทุกคนให้โอกาส
ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ทำให้ทุกคนในโรงเรียน มีคุณค่า ส่งผลให้
ครู บุคลากร มีความรักโรงเรียน พร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียน และพัฒนานักเรียน ในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ได้อย่างเต็มตามศักยภาพของนักเรียนอย่างแท้จริง
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ท่านเคารพนับถือโปรดประทานพร
ให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดไป

ด้วยจิตคารวะ
นายไพฑูรย์ สิงห์ตา

๑๙

จากใจ..ถึงท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ

ผู้ อำ น ว ย ก า ร บำ รุ ง ชู ป ร ะ เ ส ริ ฐผู้ อำ น ว ย ช่ ว ย แ น ะ ห นุ น คุ ณ ธ ร ร ม เ อื้ อ
ก า ร ก่ อ เ กื้ อ เ ส ริ ม ส่ ง ค ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์

บำ รุ ง แ ร ง กำ ลั ง จิ ต คิ ด ค ร บ ค รั น
ชู ช่ ว ย ข วั ญ ส ม า น ใ จ ใ ห้ เ ก ลี ย ว ก ล ม

ป ร ะ เ ส ริ ฐ ล้ำ นำ ก า ร ศึ ก ษ า เ ยี่ ย ม
โ ร ง เ รี ย น เ ปี่ ย ม คุ ณ ภ า พ ศั ก ดิ์ ศ รี ส ม

ร ะ ย อ ง วิ ท ย์ ส ร้ า ง ค น ดี ที่ นิ ย ม
วิ ท ย า ค ม ส ร้ า ง อ น า ค ต ง ด ง า ม ไ ก ล

ด้ ว ย ค ว า ม เ ค า ร พ
น า ย เ ท ว า ชื่ น ชู๒๐

จากใจ..ถึงท่านผู้อำนวยการบำรุง ชูประเสริฐ

"หนูมีโอกาสได้รู้จักกับ ผอ.บำรุง ชูประเสริฐ จากการเรียนสาขาบริหารการศึกษา
ในระดับดุษฎีบัณฑิต ซึ่งต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร หนูจึงไปขอฝึก
ประสบการณ์ที่โรงเรียนวัดป่าประดู่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนั้น ผอ. ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ หนูจำได้แม่นยำว่าคำถามแรกที่หนูถาม
ผอ.คือ คุณสมบัติข้อใดสำคัญที่สุดในการเป็นผู้บริหาร ผอ.ตอบหนูทันทีว่า “สิ่งสำคัญ
ที่สุดในการเป็นผู้บริหารคือต้องสร้างศรัทธา ซึ่งศรัทธาเกิดจากการรู้จริง ทำเป็นแบบ
อย่างได้และสอนงานเป็น” และจากนั้นก็มีคำสอนและเรื่องราวอีกมากมาย ตลอดระยะ
เวลาการศึกษาและการทำงานที่มี ผอ. ร่วมอยู่ในเส้นทางด้วยเสมอ

ขอบพระคุณสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนในทุก ๆ ย่างก้าวของการเรียนและ
การทำงาน ผอ. เป็นผู้บังคับบัญชาที่สอนงานหนูด้วยความตั้งใจ แนะนำสั่งสอนอย่าง
ตรงไปตรงมา ถูกก็ชม ผิดก็บอกว่าผิดพร้อมแนะนำสิ่งที่ถูกต้อง ผอ.เป็นผู้บริหาร
พี่เลี้ยงที่ดูแลเอาใจใส่และไปถึงห้องประชุมที่จุฬาฯ คนแรกทุกครั้งแม้จะเช้าแค่ไหนและ
อยู่ไกลถึงระยอง ผอ.เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิจัยที่พยายามทำความเข้าใจงานอัน
ซับซ้อนของหนูรวมทั้งหาผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่ น ๆ ให้อย่างสุดความสามารถในวินาที
สุดท้าย และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ “ผอ.เป็นครูของหนู เป็นแบบอย่างที่ดีและสอนงานหนู
เสมอ”

รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ ผอ. ซาบซึ้งและระลึกถึงคำสอนของ ผอ.เสมอ
ทั้งนี้หนูจะนำคำสอนและความเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในฐานะที่เป็นลูกศิษย์และผู้ใต้บังคับ
บัญชาไปประยุกต์ใช้เพื่ อพัฒนาตนเองและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่อย่างสุดความ
สามารถต่อไป ขอบพระคุณอย่างสุดหัวใจ...ด้วยความเคารพรัก"

นางสาวสถาพร บุตรใสย์
ลูกศิษย์ & ผู้ใต้บังคับบัญชา

๒๑

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด :

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)

เริ่มรับราชการครั้งแรก :

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๖

วัน/เดือน/ปีเกิด :

๑๕ มกราคม ๒๕๐๔

ที่อยู่ปัจจุบัน :

๑๐๙ หมู่ ๕ ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง

ปรัชญาการดำเนินชีวิต :

ความรับผิดชอบ เป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สุด

๒๒

ประวัติการศึกษา :

- ประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน
- ประถมศึกษาปีที่ ๓-๗ โรงเรียนวัดท่าเรือ
- มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนระยองวิทยาคม
- มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บางแสน

รางวัลที่เคยได้รับ :

รางวัล "หนึ่งแสนครูดี"

ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ :

มีความภาคภูมิใจในการสร้างคนดี มีความรู้

๒๓

๒๔

คำอวยพร แด่...

ครูจิราวรรณ ปัญจเวทีกุล

สุขสันต์วันเกษียณอายุราชการนะครับ
ขอให้ครูจิราวรรณมีความสุข พักผ่อนกับครอบครัว

และขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับ
ครูสหัตพงศ์ พิทอนวร

ใช้ชีวิตในพื้นที่ระยองวิทย์ร่วมกันมาตั้งแต่
เรียนหนังสือจนถึงปีนี้ น่าจะถึง ๔๐ ปี สุขและทุกข์
ร่วมกันมาในหลายๆสถานการณ์ ดีใจด้วยจริง ๆ
ที่ต่อไปนี้จิราวรรณได้อยู่กับสิ่งที่ชอบกับคนที่ใช่
ทุกเวลา

นิศาลัยจ้ะ

ขอให้คุณครูจิมีความสุข
อารมณ์ดีตลอด ๆ
มีสุขภาพแข็งแรง รักและคิดถึง
เจอกันเมื่อต้องการนะคะ
จากโรส ครูเพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์

ขอบคุณสำหรับคำสอนหลาย ๆ อย่างนะคะ
ขอให้ครูมีความสุขกับชีวิตในวัยเกษียณ

มีเรื่องให้ยิ้มได้ในทุก ๆ วันนะคะ
นุ๊ก ครูสุทธิดา เสียงเพราะ

๒๕

ขอบคุณคุณครูจิ ที่คอยถามไถ่ พูดคุยกับแตง
เสมอนะคะ ตอนมาใหม่ ๆ ก็ยังเกร็ง ปรับตัวไม่ได้

มีครูจิคอยดูแล ให้คำแนะนำ
แตงสบายใจขึ้นมากเลยค่ะ
แตงขอให้ครูมีสุขภาพแข็งแรง
มีความสุขมาก ๆ นะคะ แตงกวา

ขอให้ครูมีความสุขทุกคืนวัน
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างเกษม

ขอให้ครูจิราวรรณ มีสุขภาพแข็งแรงและ
มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณด้วยนะครับ

ครูดิเรก

ครูจิราวรรณ ครูผู้ใหญ่ในใจหนู
เป็นไอดอลการสอนสนุกสนาน
มีมุขฮา และรอยยิ้มอันสดใส
สร้างสีสันความสุข ทุกเช้าวัน
แต่หนูยังคิดถึงครูแม้เกษียณไป
จากใจ...ครูชลาลัย แก้วศรีไตร

ยินดีที่ได้ร่วมงาน

๒๖

คุ ณ ค รู ศิ ว พ ร ช า ลี ช า ญ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด :
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)

เริ่มรับราชการครั้งแรก :
๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๕

วัน/เดือน/ปีเกิด :


๑๘ มกราคม ๒๕๐๔
ที่อยู่ปัจจุบัน :

๙/๑๔ ถ.ชลประทาน ๒ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ปรัชญาการดำเนินชีวิต :

พอเพียงก็เพียงพอ
รางวัลที่เคยได้รับ :

ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
คุรุปูชนีย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๗

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนระยองวิทยาคม

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เอกคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ศึกษาศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู แต่อยู่ในวันที่รู้ว่าครูเป็นแบบอย่างให้ลูกศิษย์
ได้ ดังส่วนหนึ่งของจดหมาย ต่อไปนี้
" สุดท้ายนี้ ครูเป็นครูที่หนูเคารพนับถือ และชื่นชมมาก ๆ เป็นครูในดวงใจของ
หนูเลยก็ว่าได้ หนูขอขอบคุณครูศิ มาก ๆ ที่ให้ความรู้ชี้แนะในสิ่งดี ๆ คอยให้การช่วย
เหลือ และสนับสนุนหนูมาตลอด หนูจะตั้งใจเรียนและจะเป็นครูที่ดีแบบครูให้ได้ค่ะ "
๒๘

สารเกษียณ...ครูศิวพร

ดังต้นไม้ที่ผลัดใบ เมื่อวันเวลาผ่านไปในเกือบทุก ๆ ปี โรงเรียนระยองวิทยาคม จะมีครูที่
เกษียณอายุราชการ และในปีนี้ ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีคุณครูเกษียณ
อายุ 1 ท่าน คือ คุณครูศิวพร ชาลีชาญ ซึ่ง​เป็นบุคคลตัวอย่างในการทํางาน ตลอดอายุราชการ ท่านได้
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ครู มีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการสอนวิชา
คณิตศาสตร์เพื่อให้ศิษย์ได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยม พร้อมทั้งมอบความเมตตา ความเอาใจใส่ คอย
เป็นกำลังใจและช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์เสมอมา ตลอดท้ังเป็นผู้มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เป็นแบบอย่างในการเสียสละทุ่มเทให้กับการทำงาน สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนตลอดมา
ครูศิ...เป็นครูที่ดีต่อศิษย์เป็นมิตรที่ดีต่อเพื่อนครู เป็นศิษย์เก่าที่เชิดชูสถาบัน และยึดมั่นจรรยา
บรรณความเป็นครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจในความสําเร็จที่ผ่านมา
และกล่าวได้ว่า คุณครูศิวพรได้เดินทางมาถึงหลักชัยด้วยความสง่างาม

บัดนี้ครบวาระ 60 ปี ตามวาระอายุราชการ ขอขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่มีให้กัน เหตุการณ์ประทับใจ
การช่วยเหลือ การให้กําลังใจในการทํางาน ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดล
บันดาลให้คุณครูศิวพร และครอบครัว มีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุขกาย
สุขใจ สมปรารถนา ในกิจที่ประสงค์ทุกประการตลอดไปด้วยรักและเคารพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๒๙

ครูศิ
ศิวพร
ชาลีชาญ

๓๐

นางลัคนา ปัญญาฤทธิ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

เริ่มรับราชการครั้งแรก
วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑

วัน/เดือน/ปีเกิด
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๔

ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น
บ้านเลขที่ ๔/๔ ถนนทางไผ่ ๔ ตำบลเชิ งเนิน
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

ปรัชญาการดำเนินชี วิต
ทำ วั น นี้ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด

ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่ อสั ตย์สุจริต
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสั งคม

รางวัลที่เคยได้รับ

-หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕ จากคุรุสภา
-คุรุปูชนีย์ ประจำปี ๒๕๖๔ จากสำนักงานเขตพื้ นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต ๑๘

๓๑

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๗)
โรงเรียนวัดป่าประดู่

ระดับมัธยมศึกษา (ม.ศ.๑-ม.ศ.๕)
โรงเรียนระยองวิทยาคม

ระดับอุดมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยรำไพพรรณี

๓๒

จากใจน้ องๆ...ห้องสมุด

ตลอดระยะเวลา ๒๗ปี ที่ได้รู้จัก และได้มาร่วม มดทำงานอยู่กับพี่มานานมาก น่าจะมากกว่า 15 ปีนะคะ
ทำงานในสายงานห้องสมุดเมื่อช่วง ๔ ปีหลังนี้ พี่เป็นมากกว่าหัวหน้างาน เสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่ง
พี่จิ๋มของน้อง ๆ เป็นคนที่มีอัธยาศัยดี คุยกันได้ทุกเรื่องนะพี่ อาจเพราะราศีเดียวกัน อารมณ์
มีน้ำใจ หากใครมาขอความช่วยเหลือในเรื่องใดก็ ความรู้สึกนึกคิดบางอย่าง จึงคล้ายๆ กันค่ะ ความเมตตา
เต็มใจให้ความร่วมมือเสมอมา จึงเป็นที่รักใคร่ ความเอื้อเฟื้อ ความมีน้ำใจทุกๆ อย่างที่พี่มีให้มด มัน
ของทุกคน มาวันนี้ ไม่น่าเชื่อว่าเวลา...... มากกว่า คำว่า หัวหน้ากับลูกน้อง จดจำความรู้สึกดีๆ
ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว พี่จิ๋ม ผู้ซึ่งยังคงสวย ระหว่างเราแบบนี้ตลอดไปค่ะพี่
สดใส แข็งแรงผู้ซึ่งเป็นที่รักของทุกคน ได้เดินทาง
มาถึงวันครบเกษียณอายุราชการแล้ว ณ จุดนี้ เชื่อว่าชีวิตหลังเกษียณของพี่...ต้องมีความสุขอย่างที่พี่
ถือว่า เป็นวันแห่งความภาคภูมิใจที่พี่ได้บรรลุ ตั้งใจไว้แน่นอนค่ะ รักและเคารพเสมอค่ะ
ภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง อย่างเต็มที่
เต็มกำลังเต็มความสามารถตลอดมา นับแต่นี้ ปล. เขียนมาก..ไ.มม่ด
ได.้..เดี๋ยวพี่ร้องไห้
ต่อไปทุกสิ่งที่พี่ทำทุกอย่างที่พี่เป็น จะยังคงอยู่ใน
ความทรงจำของน้องตลอดไปขออวยพรให้พี่
ใช้ชีวิตหลังเกษียณกับครอบครัวอย่างมีความสุข
ถึงแม้ว่าขณะนี้จะเป็นห้วงเวลาที่สถานการณ์
ไม่ปกติ และทำให้เราต้องห่างกันก็ตาม
ขอให้พี่ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีจิตใจ
ที่แจ่มใสตลอดไปรอวันบ้านเมืองปกติ
แล้วเราจะได้กลับมาพบปะ เฮฮากันบ้าง นะพี่นะ

ด้วยรักและผูกพัน
...ฉัตรอมร...

ในโอกาสแห่งการเกษียณอายุราชการ ซึ่งถือว่าเป็น
ช่วงเวลาของการหยุดพักการเดินทางอันยาวนานนี้
ดิฉันขอแสดงความยินดีที่คุณครูได้ถึงเวลาปลดวาง
ภาระอันหนักอึ้ง มาถึงวันนี้ก็ใจหาย รู้สึกเสียดายใน
ความรู้ความสามารถของคุณครู ดิฉันเคารพและชื่นชม
ในคุณงามความดีของคุณครู อยากขอบคุณในความ
เมตตาที่คุณครูมีให้เสมอ แม้ตัวคุณครูจะเกษียณ
แต่คุณครูก็จะอยู่ในความทรงจำที่ดีตลอดไป
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดปกป้องคุ้มครอง
คุณครูให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ชุ่มเย็น
เป็นสุข แวดล้อมด้วยลูกหลานญาติมิตรตลอดไป
หากวันใดคุณครูเหงาใจในวัยเกษียณ เชิญแวะเวียนกลับ
มาที่ห้องสมุดของเรานะคะ

สราลี ป
ะวันเนา

๓๓

สาสน์ถึงครูลัคนา คุณครูลัคนา ปัญญาฤทธิ์ พวกเราจะเรียก
ณ ขอบฟ้า มีรุ้งประดับฟ้า ยามทิวา อาทิตย์ส่อง ‘พี่จิ๋มๆ’กันมากกว่า พี่จิ๋มเป็นคนที่อัธยาศัยดี
มีความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับน้อง ๆ
รัศมี ยามกลางคืน ประดับดาวราวมณี ความงดงาม ใครได้ใกล้ชิดกับพี่จิ๋มจะรู้สึกอบอุ่นใจ
คือความดี ประดับแด่คุรุปูชนีย์ ประจำปี 2564 ไม่มีเครียด มีเรื่องสนุกๆ เฮฮา มาเล่าให้ฟัง
คุณครูลัคนา ปัญญาฤทธิ์ (พี่ณุ - พี่จิ๋ม) ดูแลน้อง ๆ ตลอด ที่สำคัญชีวิตครอบครัวคุณพี่สมบูรณ์
ทุกคน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นอย่างดี แบบที่สุด
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมนำพา หลากหลาย
กิจกรรมที่นำสู่เยาวชนเด็กไทยใจหรรษา มีความอบอุ่น ด้วยรักและผูกพัน
ทุกครั้งที่ได้พบเจอกันมา ไม่อยากเอ่ยคำลา ว่าลาจาก ...ทองบิน...
มีแต่เอ่ย คำฝาก จากใจมั่น ว่ารักพี่อาลัยพี่ทุกคืนวัน
หากคิดถึง กันและกัน จงมาเยือน ณ ห้องสมุด ความรู้สึกต่อ ครูลัคนา : ครูจิ๋มเป็นผู้ใหญ่ที่
โรงเรียนระยองวิทยาคมตลอดเวลา น่ารักและเคารพชอบการแต่งตัวของครูสวยและหุ่นดี
(แต่งตัวสวยดูดีทุกวัน)เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะ
...นายวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา... ต่อไปครูก็จะมีเวลาว่างมีความสุขและไม่ต้องมา
หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปวดหัวกับการเตรียมตัวสอนอีกแล้ว(สบายแล้ว)
ครูลัคนา พี่ใหญ่ของ ม.1 ได้มีเวลาพักผ่อนเต็มที่
สุดตราตรึงที่ได้ร่วมงาน
สุดท้ายนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัย
ทั้งน่ารัก น่าเคารพ ครบความงาม ดลบัลดาลให้ ครูลัคนา มีสุขภาพพลานามัย
เป็นแบบอย่างให้น้อง ๆ ได้ชื่นชม ที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ นะคะ

สุดเคารพรักเป็นหนักหนา รักและเคารพ นะคะ
เมื่อถึงเวลาเกษียณเวียนมาถึง ครูจันทร์จิรา พรมมา (หนูจันทร์)
เขียนจากใจครูชลาลัย ครูรุ่นน้องสุดซาบซึ้ง
ยังคิดถึงพี่ลัคนาตลอดไป
...ครูชลาลัย แก้วศรีไตร...

๓๔

กาลเวลา บรรจบครบ วันเกษียณ
หมั่นพากเพียร สอนความรู้ คู่ความดี
มอบรอยยิ้ม มอบความสุข มิตรไมตรี

ณ ที่นี้ ระยองวิทยาคม
ขอให้พบ แต่ความสุข พ้นทุกข์ภัย

ดวงฤทัย กายยา นั้นสุขขี
มิตรภาพ ความคิดถึง และหวังดี

แด่คนนี้ คุณครู ลัคนา
ด้วยรักจากใจ

...ครูนิศา มีมงคล...

คุณครูลัคนา เป็นแบบอย่างของการเป็นครูที่ดี ถึง คุณครูจิ๋ม ลัคนา พี่ใหญ่ของเราชาว ม.1 ร.ย.ว.
ทุ่มเทกับการทำงานทั้งกายและใจ การเกษียณอายุราชการ ครูจิ๋มเป็นครูที่ทุ่มเท ให้กับเด็กๆมาก คอยติดตาม ดูแล
เป็นการเข้าสู่ชีวิตในรูปแบบที่เป็นอิสระเสรีจึงขออัญเชิญ เอาใจใส่เด็กๆ เป็นอย่างดี มีความปรารถนาดีต่อเด็กๆ
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จ เสมอมา ครูจิ๋มจะเข้มงวดกับกฎระเบียบ เพื่อให้เด็กๆ
พนราะถบบรพมิตชนรทีก่พาธริะเบราศชรทามนหาแภูกม่ิคพณละคอรดูุอลายวุโเดสชมเมืห่อารวัานช บรม ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน เป็นการ
พฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๙ ดังความ ฝึกเด็กให้มีวินัย เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต นอกจากนี้
ตอนหนึ่งว่า “...บัดนี้ ถึงหากจะพ้นหน้าที่ทางการแล้ว ครูจิ๋มยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูรุ่นน้องทั้งเรื่องความ
แต่ท่านก็ยังมีความเป็นครูอยู่ อย่างสมบูรณ์ ทั้งด้วยกาย ประพฤติ บุคลิกภาพ การแต่งกาย การทำงานอย่างทุ่มเท
และจิตใจ สาธุชนยังคงเคารพเลื่อมใสและนิยมยกย่อง ความตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัยทุกๆเรื่อง ครูจิ๋มจะ
อยู่มิเสื่อมคลาย ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้เห็น ทำให้พวกเราเห็น และเป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเราได้ยึดถือ
ท่านทั้งหลายร่วมมือ ร่วมใจกันบำเพ็ญความดีอันเป็น เป็นแบบอย่าง และปฏิบัติตาม หลังจากนี้ ครูจิ๋มจะได้
คุณธรรมความเป็นครูต่อไป ให้เป็นนิมิตหมายที่ คนรุ่น พักผ่อนอยู่กับครอบครัว ขอให้ครูจิ๋มมีความสุขในทุกๆ
หลังได้ยึดถือเป็นแบบฉบับ ในอันที่จะดำรงความบริสุทธิ์ วัน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ครูจิ๋มจะเป็นที่รักของ
สะอาด ความเป็น ศรีสง่าและความศักดิ์สิทธิ์ของ พวกเราชาวครู ม.1 ตลอดไป
สถาบันครูไว้ ให้ดำรงคงอยู่คู่กับชาติบ้านเมืองไทย ของ
เรา...” ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ...ครูโสมวรรณ...
หลายโปรดดลบันดาลให้ผลแห่งการทำความดีได้ส่งให้
ท่านและครอบครัวประสบกับความสุข ความเจริญ
สมหวัง ในสิ่งดีที่ปรารถนา มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
พรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สินเงินทองตลอดไป

...ครูพีรญา กิ๊บสัน...

๓๕

แด่ครู ลัคนา ปัญญาฤทธิ์
ครบรอบวันเกษียณเวียนมาถึงจะผ่านไปอีกกี่
เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเคยกลัวครูจิ๋มเพราะครูดุมาก
ตอนเข้าไปในห้องสมุดก็จะพยายามไปหาที่นั่งหลบ ฤดูกาลก็ตาม ภาพในความทรงจำความประทับใจ
ที่ได้ร่วมงานกันมา ยังคงไม่ลืมแบบอย่างที่ดี
ครูมองไม่เห็น แต่พอมาพบครูอีกครั้ง อีกทั้งประสบการณ์ในการทำงานแห่งความสำเร็จ
ครูเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านการทำงาน ประกอบกับคุณงามความดีที่พี่สร้างไว้
การวางตัว ครูเป็นกันเอง และน่ารักมาก ณ ที่ ระยองวิทยาคม แห่งนี้ น้องคนนี้จะขอนำ
คำสอนดี ๆ ของพี่ไปใช้ในการปฏิบัติตน
รักครูจิ๋มนะคะ และปฏิบัติหน้าที่สืบไป
จาก ครูมะลิวัลย์ เนินกลาง
ปล.ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครอง

ปกป้กรักษาให้พี่จิ๋ม ลัคนา ปัญญาฤทธิ์ และ

ครอบครัวมีแต่ความสุขตลอดไป

ด้วยรักและเคารพ
...ครูพินิจ ลีอุดม...

มุทิตาคราเกษียณเวียนบรรจบ
ขอน้อมนพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทิศา
คุ้มครองครูให้เป็นสุขทุกเวลา
น้อมพรมาอวยชัยให้แด่ครู

....ครูรุ่งนภา...

แด่คุณครูลัคนา ปัญญาฤทธิ์
ผู้ประสิทธิ์ประสบการณ์งานหลากหลาย
มอบความรักความรู้ไว้มากมาย
ถึงช่วงปลายภาระงานยาวนานมา
ขอให้ครูมีความสุขทุกวันคืน
แสนเริงรื่นหฤหรรษ์สุดหรรษา
สุขสมบูรณ์ดังคิดจิตกายา
ธนสาร์มาห้อมล้อมพร้อมรักเอย

...ครู ณัฐพร แสนทวีสุข...

๓๖

นางทรรศมน อาจคงหาญ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด :
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

เริ่มรับราชการครั้งแรก :
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๖

วัน/เดือน/ปีเกิด :
๑๑ กันยายน ๒๕๐๔

ที่อยู่ปัจจุบัน :
๕/๕ หมู่บ้านนลินรัตน์
ซ .ชัยพฤกษ์ ถ.สุขุมวิท ๕๙
ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

ปรัชญาการดำเนินชีวิต :
จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้

รางวัลที่เคยได้รับ :
“หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี ๒๕๕๕

ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ :
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจ

อบรมสั่ งสอนศิษย์และประพฤติตนเป็นแบบ
อย่างที่ดี

๓๗

ประวัติการศึกษา :

ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบรรหารแจ่มใส วิทยา ๓
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง)
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี

ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๓๘

จากใจถึงใจ...มอบให้ ครูทรรศมน

ครูทรรศมน คนดีมีธรรมะ ดีใจด้วยเป็นอย่างมาก
ขอคารวะคุณครูในวันเกษียณ ที่ได้พักผ่อนกาย ใจอย่างเป็นสุขในสภาพแวดล้อมที่ดี
แสนดีใจที่ได้ร่วมงานในการเรียน
จะพากเพียรตั้งใจสอนดั่งคุณครู เกษียณอย่างเกษมนะคะ
เป็นแบบอย่างที่ดีงามในยามสอน ...ครูอิ๋วค่ะ...
มีธรรมะสอดแทรกสอนศิษย์อยู่เสมอ
เป็นผู้นิเทศการสอนก็เลิศเลอ
ยังคิดถึงเสมอแม้เกษียณไป
จากใจ.....ครูชลาลัย แก้วศรีไตร

ขอให้คุณครูทรรศมนมีความสุข มีสุขภาพาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยใด ๆ นะค่ะ
...จากโรส ครูเพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์...

ขอให้ครูทรรศมน มีสุขภาพแข็งแรง
และมีความสุขในชีวิตหลังเกษียณด้วยนะครับ

...(ครูดิเรก)...๓๙

มอบให้... ครูท รรศมน อ าจคงหาญ

สุขสันต์วันเกษียณอายุราชการนะครับ
ขอให้ครูทรรศมนมีความสุขกับการพักผ่อนกับครอบครัว

และขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ครับ
...ครูสหัตพงศ์ พิทอนวร...

ขอบคุณสำหรับคำสอนทุก ๆ อย่างนะคะ
ขอให้ครูมีความสุขกับชีวิตในวัยเกษียณค่ะ

- สุทธิดา-

ขอบคุณคุณครูทรรศมน ที่ดูแล
ให้คำแนะนำ คอยถามไถ่อยู่เสมอนะคะ
ขอให้คุณครูมีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ

...แตงกวา...
ถึงเวลาเรือจ้างต้องวางพาย
พักผ่อนกาย ดวงใจให้สุขขี
ขอให้สุขภาพ ร่างกาย แข็งแรงดี
ทุกวันคืน มีแต่สุข ตลอดไป

........................
ขอให้คุณครูมีความสุขในทุก ๆ วันนะคะ

-เหมยค่ะ-
๔๐

นางมณีรัตน์ จิรปฐมกุล

ค รู วิ ท ย ฐ า น ะ ค รู ชำ น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด :

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

เริ่มรับราชการครั้งแรก :

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วัน เดือน ปีเกิด :

๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๓

ที่อยู่ปัจจุบัน :

บ้านเลขที่ ๑๐๙ ถนนสมุทรคงคา ตำบลท่าประดู่
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

ปรัชญาการดำเนินชีวิต :

รักตนเอง รักครอบครัว รักองค์กร ดำเนินชีวิตด้วยพื้นฐาน
จากพลังแห่งความรักในตนเอง รักครอบครัว และรักองค์กร
เป็นสำคัญ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งใน
ชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงาน

๔๑

ประวัติการศึกษา :

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ - ป.๔) โรงเรียนวัดเนินพระ จังหวัดระยอง

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕ - ป.๗) โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จังหวัดระยอง

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.๑ - ม.ศ.๓) โรงเรียนระยองวิทยาคม

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๔ - ม.ศ.๕) โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว

การศึกษาดูงานหรือรางวัลที่เคยได้รับ :

ปีการศึกษา ๒๕๔๖
“รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสถานศึกษา
ที่ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ”

ปีการศึกษา ๒๕๔๕
“นักจิตวิทยาแนะแนวดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา” ของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา ๒๕๔๔
“รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการแนะแนวการศึกษา และอาชีพ”

ของ จังหวัดระยอง


ปีการศึกษา ๒๕๓๖
“โล่รางวัลผู้ปฏิบัติงานทุนการศึกษาโรงเรียน”

ของมูลนิธิร่วมจิตต์ฯน้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

๔๒

ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ :

๑. รางวัล “คุรุปูชนีย์” ประจำปี ๒๕๖๔
๒. รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ปี ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
๓. ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑
๔. รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวดสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดีเด่น ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๔๖
๕. รางวัล “นักจิตวิทยาแนะแนวดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา” ของสมาคมแนะแนวแห่ง

ประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๔๕
๖. รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ของ จังหวัดระยอง ปีการศึกษา ๒๕๔๔
๗. โล่รางวัลผู้ปฎิบัติงานทุนการศึกษาโรงเรียน ของมูลนิธิร่วมจิตต์ฯน้อมเกล้า เพื่อเยาวชน

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา ๒๕๓๖

๔๓

จากใจ...มอบให้ครูมณรัตน์

ครูมณีรัตน์
มาเช้า-กลับค่ำ ทำหน้าที่
ครูแนะแนวคนนี้...ไม่มีสอง
จวบเกษียณได้รื่นรมย์สมใจปอง
เป็น "มณี" รัตน์ เรืองรองของครอบครัว

...ครูพรรณทิพย์...

With love!

แด่...ครูมณีรัตน์
ถึงเวลาที่ครูเกษียณราชการแล้ว หลังจากที่ทำงานมานานจนถึงวันนี้
ตั้งแต่จูนเข้าทำงานมา ได้เห็นมาตลอดว่าคุณครูมณีรัตน์ตั้งใจทำงาน
ทุ่มเทในการสอนลูกศิษย์มาก และมีเมตตากับทุกคนและน้องคนนี้
เสมอมา ขอขอบคุณสำหรับทุก ๆ สิ่งที่มอบให้
ขอให้ครูมีความสุขกายสบายใจในชีวิตหลังเกษียณตลอดไปค่ะ
คิดถึงเสมอค่ะ ว่าง ๆ เข้ามาหาน้อง ๆ บ้างนะคะ

...ธนภร...

ต่อนี้ไปท่านไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้ว
จงคลาดแคล้วผองภัยหลังเกษียณ

ให้ชีวิตมีความสุขมาวนเวียน
ให้เทพไท้องค์เซียนคุ้มครองท่าน
...จินตนา...

Maneerat
๔๔

จากใจ...มอบให้ครูมณรัตน์

ถึงครูมณีรัตน์...
ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งปีที่ผมได้มาทำงานในรั้วโรงเรียนระยองวิทยาคม "ครูมณีรัตน์" เป็นครู
ท่านหนึ่ง ที่ผมรู้สึกว่า เป็นหนึ่งในครูของ ผม ถึงแม้ผมจะมาในฐานะครู ทุกครั้งที่ได้คุยกับครู
เหมือนผมได้เรียนรู้ ในเรื่อง ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการทำงาน การสอน และการ
เป็นแบบอย่างของครูที่ดี ผมรู้สึกเสียดาย ที่ได้ใช้เวลาร่วมงานกับครูมณีรัตน์เพียงแค่ปีเดียว แต่
ผมยังเชื่อว่า ต่อให้ครูมณีรัตน์ เกษียณอายุราชการ แต่ความเป็นครูของครูมณีรัตน์ จะยังคงอยู่
ตลอดไปอย่างแน่นอน ขอบคุณคุณครูมณีรัตน์ ที่ได้สอน อะไรหลาย ๆ อย่างให้กับผม และขอ
แสดงความยินดีด้วยครับ ขอให้ครูมณีรัตน์ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีช่วงเวลาที่มีความสุข
ต่อจากนี้และตลอดไป

...เอกวิทย์...

ขอขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ที่ครูเป็ ดได้สั่งสอนในการทำงาน ได้มอบให้
มาโดยตลอดค่ะ ขออวยพรให้ท่านมีความสุข มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ด้วยความเคารพรัก ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อย
กำลังจะผ่านพ้นไปแล้ว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดกำลังจะมาถึง ขอให้คุณครูได้
ประสบแต่ความสุขในทุกคืนวันนะคะ

...ธัญญา...
๔๕

จากใจ...มอบให้ครูมณรัตน์

ท่านทำงานมาเนิ่นนานถึงวันนี้ แด่..ครูมณีรัตน์
สิ่งดี ๆ ที่ทำไว้มีมากโข ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อย
สอนลูกศิษย์ลูกหาให้เติบโต กำลังจะผ่านพ้นไปแล้ว ช่วงเวลาที่ดีที่สุดกำลังจะมาถึง
เกษียณขอให้ท่าน สุขกายสบายใจ ขอให้คุณครูได้ประสบแต่ความสุขในทุกคืนวันนะคะ

...ดิสกุล... รักครูค่ะ
...สุวดี...

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
คุณครูนับถือ ช่วยดลบันดาลให้ครูเป็ดและครอบครัว
มีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ขอบพระคุณครูเป็ดที่
คอยช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างปราณีและน่ารัก
เสมอมาครับ

...ครูติ๊ด ลูกเสือ...

๔๖

ถึงจุดหมายปลายทางวางหน้าที่ ต่อพรุ่งนี้นับวันจะผันเปลี่ยน
แต่สายใยไมตรีที่จำเนียร ไม่เกษียณสัมพันธ์ยิ่งมั่นคง
นิรทุกข์บุญทวีที่เสริมส่ง
พลานามัยให้สมบูรณ์อยู่พูนสุข รักยิ่งยงยืนยาวชาว ร.ย.ว.
มีเวลามาเยือนเหมือนจำนง

ครูวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์
ประพันธ์

โรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

Tel.๐-๓๘๖๑-๑๐๑๐ Fax.๐-๓๗๖๑-๔๓๓๒ http://www.rayongwit.ac.th


Click to View FlipBook Version
Previous Book
อุดรธานี
Next Book
Majlis Penutupan Bulan Kemerdekaan 2021