The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมาและสถาที่ท่องเที่ยวของเขื่อนลำตะคลอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ธนภัทร ชนะบูรณ์, 2020-02-19 23:39:04

เขื่อนลำตะคลองที่เทียวพักผ่อนหย่อนใจ

เกี่ยวกับข้อมูลความเป็นมาและสถาที่ท่องเที่ยวของเขื่อนลำตะคลอง

Keywords: เขื่อนลำตะคลอง

ลำตะคองทเ่ี ท่ียวสำรำญใจ

นำเสนอโดย
เดก็ ชำยธนภทั ร ชนะบรู ณ์ ม.3/2 เลขท่ี7

E-book เขื่อนเกบ็ นำ้ ลำตะคอง
1.ประวตั ิควำมเป็นมำของเข่ือนเก็บนำ้ ลำตะคลอง

เขื่อนลำตะคองสร้ำงข้ึนในปี พ.ศ.2507-2512 เพ่ือกกั เกบ็ น้ำไวอ้ ุปโภคบริโภค กำรเกษตรและลด
อุทกภยั เขื่อนลำตะคองสร้ำงข้ึนบริเวณช่องเขำเขื่อนลนั่ กบั ช่องเขำถ่ำนเสียตวั เขื่อนเป็ นเขื่อนดินสูง40.30
ม.สันเขื่อนยำว 527 ม.กวำ้ ง10 ม.อำ่ งเกบ็ น้ำเหนือเข่ือนมีควำมยำวตลอดลำน้ำ 19 กม.มีพ้นื ที่
277,000 ไร่สำมำรถกกั เกบ็ น้ำได้ 310ลำ้ น ลบ.ม.

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-ta-khlxng

2.อำณำเขตของเข่ือนเก็บนำ้ ลำตะคอง(เหนือ/ใต้/ออก/ตก)

ลำตะคองเป็นสำขำสำคญั สำยหน่ึงของแม่น้ำมูล มีตน้ น้ำอยรู่ ะหวำ่ งเขำ
ฟ้ำผำ่ อำเภอปำกช่อง จงั หวดั นครรำชสีมำ กบั เขำฝำละมี อำเภอเมือง
นครนำยก จงั หวดั นครนำยก ไหลผำ่ นที่ต้งั จงั หวดั นครรำชสีมำไปลงแม่น้ำมูลท่ี
อำเภอจกั รำช รวมควำมยำมท้งั สำย 220 กิโลเมตร

หลงั จำกสงครำมโลกคร้ังที่ 2 ป่ ำไมบ้ ริเวณตน้ น้ำของลำน้ำในภำค
ตะวนั ออกเฉียงเหนือไดถ้ ูกบุกเบิกเพ่ิมข้ึน มำก โดยเฉพำะในบริเวณลุ่มน้ำลำตะ
คอง ซ่ึงเป็นลุ่มน้ำท่ีติดต่อกบั ภำคกลำง และมีทำงคมนำคมสะดวก จึงเกิดสภำพ
กำรขำดแคลนน้ำ และน้ำท่วมท่ีรำบสองฝ่ังลำตะคอง ซ่ึงประชำชนอยกู่ นั
หนำแน่น จนกระทงั่ ในฤดูแลง้ ไม่มีน้ำในลำตะคอง ใชส้ ำหรับทำกำรประปำใน
จงั หวดั นครรำชสีมำ ตอ้ งอำศยั น้ำจำกอ่ำงเกบ็ น้ำหว้ ยบำ้ นยำง ซ่ึงเป็นอ่ำงขนำดเลก็
มำช่วย แต่กย็ งั ไม่เพียงพอกบั ควำมตอ้ งกำร จึงจำเป็นตอ้ งสร้ำงเข่ือน เกบ็ น้ำทำง
ตน้ น้ำของลำตะคองข้ึนเพ่ือแกป้ ัญหำเร่ืองน้ำดงั กล่ำว

http://lproject.rid.go.th/site/index.php/th/project-information/128-2015-06-22-02-00-17/229-2015-
06-22-09-52-21

3. ขนำดควำมบรรจ/ุ ปริมำณกำรกกั เก็บนำ้ ในเขื่อนเก็บนำ้ ลำตะคลอง
คำตอบอย่ดู ้ำนล่ำง....

https://sites.google.com/site/aunglovethailand/prawati-kheuxn-la-ta-khlxng

สำมำรถกกั เกบ็ น้ำได้ 310ลำ้ น ลบ.ม.

4.กำรผลิตกระแสไฟฟำ้ จำกเข่ือนเกบ็ นำ้ ลำตะคลอง

ดำเนินโครงกำรติดต้งั กงั หนั ลมจำนวน 2 ชุด ขนำดกำลงั ผลิตชุดละ 1,250 กิโลวตั ต์ รวม
กำลงั ผลิต 2,500 กิโลวตั ต์ และดำเนินกำรติดต้งั กงั หนั ลมเพิม่ อีก 12 ตน้ ตน้ ละ 2,000
กิโลวตั ต์ ทำใหม้ ีกำลงั ผลิตติดต้งั รวมท้งั สิ้น 26,500 กิโลวตั ต์

https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2449&Itemid=117

5.วถิ ีชีวติ ของชำวบ้ำนทอี่ ำศยั อย่ใู กล้เข่ือนเก็บนำ้ ลำตะคลอง
เนือ้ ท่ชี ลประทำนรวม 137,500 ไร่ ใช้คลองธรรมชำตเิ ป็นคลองสง่ นำ้ บรรเทำ
อทุ กภยั ในทงุ่ รำบสองฝั่งลำตะคอง ซง่ึ เป็นที่เพำะปลกู และท่อี ย่อู ำศยั กบั ท่ี
รำบบำงสว่ นของลมุ่ นำ้ มลู ให้น้อยลง ส่งนำ้ เพื่อกำรประปำในเขตสขุ ำภิบำล
เทศบำล และโรงงำนอตุ สำหกรรมของจงั หวดั นครรำชสมี ำ เป็นแหล่งเพำะ
พนั ธ์ปลำ ทอ่ งเท่ียว และพกั ผอ่ นหย่อนใจ

http://web.rid.go.th/lproject/const/project/completed%20project/lamtakong/lamtakong.html

6.แหลง่ ทอ่ งเท่ียวท่ีน่ำสนใจ

สวนเมืองพร

https://www.agoda.com/th-th/suan-muang-porn-resort/hotel/khao-yai-
th.html?site_id=1812893&tag=0d2a0512-ac90-d745-b7f1-
cb2a43341c5d&device=c&network=g&adid=404447801461&rand=535013363883388439&expid=&a
dpos=1t1&gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLquzoRuzexDL8qOcHncCD2r-
OTm3_EsA3R5avJzhfyKAzy8amfDEmvCxoCKuIQAvD_BwE&hidef=000100

7.ถนนมอเตอร์เวย์ทต่ี ดั ผ่ำนเขื่อนเก็บนำ้ ลำตะคลอง

โครงกำรทำงหลวงพิเศษระหวำ่ งเมือง หรือมอเตอร์เวย์ สำยบำงปะอิน-นครรำชสีมำ มีมูลค่ำ
โครงกำรรวม 84,600 ลำ้ นบำท เส้นทำงผำ่ นพ้นื ที่ 3 จงั หวดั ดว้ ยกนั คือ จงั หวดั
พระนครศรีอยธุ ยำ จงั หวดั สระบุรี และจงั หวดั นครรำชสีมำ รวมระยะทำง 196 กม. แบ่ง
สญั ญำกำรก่อสร้ำงออกเป็น 40 สัญญำ เพ่อื กำรก่อสร้ำงท่ีรวดเร็วยงิ่ ข้ึน ใชง้ บประมำนปี พ.ศ.
2559 จำนวน 25 สญั ญำ แลว้ เสร็จปี 2562 เปิ ดใหบ้ ริกำรปี 2563

ควำมคืบหนำ้ ในขณะน้ีที่ทีมงำน Korat Startup ไดล้ งพ้นื ที่สำรวจควำมคืบหนำ้ กำร
ก่อสร้ำงมอเตอร์ในเส้นทำงดงั กล่ำว ช่วงเขตพ้ืนที่อำเภอสีคิ้วจงั หวดั นครรำชสีมำ บริเวณผำ่ น
อ่ำงเกบ็ น้ำลำตะคอง และช่วงบริเวณอำเภอปำกช่อง จงั หวดั นครรำชสีมำ กำรก่อสร้ำงบำงช่วง
เร่ิมมีกำรเคลียพ้ืนท่ีเกำะกลำงถนน เพอื่ ก่อสร้ำงทำงยกระดบั แลว้ และในบำงช่วงเริ่มมีกำร
ก่อสร้ำงเสำของทำงยกระดบั แลว้ เช่นกนั นอกจำกน้ีในพ้นื ท่ีช่วงผำ่ นอ่ำงเกบ็ น้ำลำตะคองจะเป็น

ทำงวงิ่ แบบยกระดบั ซ่ึงจำกกำรออกแบบ มอเตอร์เวยท์ ี่ผำ่ นช่วงบริเวณน้ีจะมีท้งั จุดพกั รถ และมี
จุดชมววิ ท่ีมีควำมสวยงำม

https://www.tcijthai.com/news/2017/07/scoop/6976


Click to View FlipBook Version