The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แนวทางข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถยนต์ราชการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suphitcha.tj, 2021-10-28 03:36:20

แนวทางข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถยนต์ราชการ

แนวทางข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถยนต์ราชการ

สารบญั

การเตรียมความพร้อม

01ก่อนการปฏิบัติงานด้านบคุ ลากร (พนกั งานขบั รถยนต์)

ข้นั ตอนการปฏบิ ัติ 03

เกย่ี วกบั ยานพาหนะเกิดอบุ ตั เิ หตุได้รบั ความเสยี หาย

แนวปฏบิ ัตกิ าร 05

ขอใช้รถยนตร์ าชการ

แนวทางปฏิบัติการส�ำ รวจ 07

กำ�หนดเกณฑก์ ารใช้สิ้นเปลืองเชอ้ื เพลงิ ของรถยนต์

การพ่นตรากระทรวงของรถราชการ 09

ตามระเบียบสำ�นักนายกรฐั มนตรวี ่าดว้ ยรถราชการ

การท�ำ ประกันภยั รถราชการ 11

การต่อภาษีรถราชการ

แบบฟอรม์ ต่าง ๆ 14

เกีย่ วกบั การรถราชการ

การเตรยี มความพรอ้ มกอ่ นการปฏบิ ตั ิงาน
ด้านบุคลากร (พนักงานขบั รถยนต์)

การแต่งกาย ตรวจเชค็ สภาพรถยนต์ ศึกษาข้อมลู ในการเดินทาง
การเตรยี มความพร้อมก่อนออกเดนิ ทาง มารยาทในการขบั รถยนต์

1

1 ตอ้ งแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 11 เตรยี มรถให้พร้อมใชง้ านกบั
เหมาะสมกบั ภาระงาน ลกั ษณะงาน

2 ไม่ไวผ้ มและหนวดเครายาวรกรงุ รงั 12 ตรวจเช็คอปุ กรณท์ จ่ี �ำ เปน็ เกี่ยวกับ
การเดนิ ทาง

3 ไมด่ ่มื เครอ่ื งด่ืมแอลกอฮอล์ หรอื 13 พนักงานต้องไปถึงทีห่ มายในการ
สารเสพตดิ ในระหวา่ งปฏิบตั หิ นา้ ที่ เดนิ ทางอย่างน้อย 15 นาที

4 ไมม่ าทำ�งานสายหรือขาดงาน 14 ไม่พูดจาแทะโลมหรือชูส้ าวตอ่
โดยพละการ ผู้ใชบ้ รกิ าร

5 ต้องมาทำ�งานกอ่ นเวลาอย่างน้อย 15 ไมแ่ สดงความคดิ เหน็ หรอื พดู จากบั
20 นาที เพอ่ื เตรยี มความพรอ้ มของรถ ผู้ใชบ้ รกิ ารหากไมข่ อความคดิ เหน็

6 ดแู ลรถทุกเช้าก่อนออกปฏบิ ตั ิงาน 16 ไม่แสดงออกถึงอาการที่ไม่พอใจ

7 ตรวจเชค็ รถทกุ เชา้ ตามขน้ั ตอนปฏบิ ตั ิ 17 พดู จากบั ผู้ใชบ้ รกิ ารดว้ ยความสภุ าพ
และบนั ทกึ ในตารางตรวจเช็ครถ ออ่ นนอ้ ม

8 ตรวจเชค็ อปุ กรณ์ในรถและนอกรถ 18 รบั -ส่ง ผ้โู ดยสารดว้ ยความสะดวก
ใหพ้ รอ้ มใช้งาน รวดเรว็ ปลอดภยั

9 ศกึ ษาขอ้ มลู ในการเดนิ ทางหรอื เสน้ ทาง 19 ท�ำ ความสะอาดรถกอ่ นออกบรกิ าร
ในการเดนิ ทาง ทางเอก ทางโท และเสรจ็ สน้ิ งานบรกิ าร

ศกึ ษาข้อมูลของงาน และประสานงาน 20 สรุปรายงานการเดินทางเปน็
10 กบั หนว่ ยงานท่ีเกี่ยวขอ้ งเพอื่ ความ ประจ�ำ วัน

สะดวกในการเดนิ ทาง

2

ขั้นตอนการปฏิบตั ิเก่ยี วกบั ยานพาหนะ
เกิดอุบัตเิ หตุไดร้ บั ความเสียหาย

พจิ ารณาสอบข้อเทจ็ จริง มี 2 กรณี คอื ไมม่ เี หตอุ ันควรเช่อื วา่ ความเสียหาย
เกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าท่ี และเหตุอนั ควรเชอื่ ว่าความเสยี หาย

เกดิ จากความประมาทของเจ้าหน้าท่ี

3

4

แนวปฏบิ ัติการขอใช้รถยนตร์ าชการ

การขอใชร้ ถยนตร์ าชการ ใหข้ า้ ราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ

5

6แนวทางปฏบิ ตั กิ ารส�ำ รวจและก�ำ หนดเกณฑ์
การใช้ส้นิ เปลืองเชอ้ื เพลิงของรถยนต์

ตามระเบยี บส�ำ นกั นายกรฐั มนตรวี า่ ดว้ ยรถราชการ พ.ศ. 2523 หมวด 1 ขอ้ 10
ในแตล่ ะปงี บประมาณสว่ นราชการตอ้ งส�ำ รวจและก�ำ หนดเกณฑก์ ารใชส้ น้ิ เปลอื ง
เชอ้ื เพลงิ ของรถทกุ คนั เพอ่ื เปน็ หลกั ฐานในการเบกิ จา่ ยเชอ้ื เพลงิ และการตรวจ

สอบของเจา้ หนา้ ทต่ี รวจสอบ

7

01 02
ส�ำ รวจรถยนต์ราชการ แต่งต้งั คณะกรรมการ
ทดสอบและก�ำ หนดเกณฑ์
มีท้ังหมดกีค่ นั การใช้สน้ิ เปลืองเชอื้ เพลิง

รถราชการ

03
แจง้ เวียนรายชอื่
คณะกรรมการ

04 05
ประชุมคณะกรรมการ นำ�รถราชการไปทดสอบ
เพือ่ ทดสอบและก�ำ หนด การใช้อตั ราสน้ิ เปลอื ง
เกณฑ์การใชส้ ้นิ เปลอื ง เชอ้ื เพลิงและการกำ�หนด
เชือ้ เพลงิ รถราชการ เกณฑ์การใช้สิน้ เปลือง
เชอ้ื เพลงิ ของรถราชการ

06
รายงานการกำ�หนดเกณฑ์
การใช้สน้ิ เปลอื งเชอ้ื เพลงิ
รถราชการใหห้ น่วยงาน

ทราบ

8

การพ่นตรากระทรวงของรถราชการ

ระเบียบส�ำ นักนายกรฐั มนตรวี ่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 หมวด 1 ข้อ 7
รถสว่ นกลางทุกคนั ใหม้ ตี ราเครอื่ งหมายประจ�ำ ของสว่ นราชการ

9

การพ่นตรากระทรวง

ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรวี า่ ดว้ ยรถราชการ พ.ศ. 2523 หมวด 1 ข้อ 7
รถส่วนกลางทุกคนั ให้มีตราเครอื่ งหมายประจำ�ของสว่ นราชการ ขนาดกวา้ งหรอื

ยาวไม่น้อยกวา่ 18 เซนตเิ มตร และอกั ษรชอ่ื เตม็ ของส่วนราชการขนาดสูง
ไมน่ ้อยกวา่ 5 เซนตเิ มตร หรอื ชื่อยอ่ ขนาดสงู ไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร ไวด้ า้ นขา้ ง
นอกรถท้งั สองข้างสำ�หรับรถจกั รยานยนต์ ขนาดของตราเครื่องหมายและอกั ษร

ชอ่ื แสดงสังกดั ของสว่ นราชการใหล้ ดลงตามสดั สว่ น
ในกรณีทม่ี เี หตุผลและความจำ�เปน็ ซึ่งเหน็ ว่า การมตี ราเคร่อื งหมายและอกั ษรชือ่
แสดงสังกดั ของสว่ นราชการไว้ดา้ นขา้ งนอกรถอาจไมป่ ลอดภยั แกผ่ ู้ใชห้ รอื ไมเ่ หมาะสม
แก่การปฏิบตั ิงาน ใหข้ ออนมุ ตั ิปลัดกระทรวง เพ่อื ขอยกเว้นการมตี ราเครอ่ื งหมาย

และอกั ษรชอ่ื แสดงสังกดั ได้
รถคันใดได้รับการยกเว้นการมีตราเครอ่ื งหมายและอกั ษรช่อื แสดงสังกดั ของ
ส่วนราชการ ให้ส่วนราชการรายงานผูร้ ักษาการตามระเบยี บและสำ�นกั งาน
การตรวจเงินแผ่นดนิ ทราบ และให้มกี ารพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจ�ำ เปน็
ของการยกเว้นการมตี ราเครอ่ื งหมายและอักษรชอื่ แสดงสังกดั ของสว่ นราชการ

ในช่วงเวลาอนั เหมาะสมอย่เู สมอ (เป็นประจำ�ทกุ ปี)

10

การท�ำ ประกันภยั รถราชการภาคบังคับ
และการต่อภาษรี ถราชการ

รถราชการต้องข้ึนทะเบยี นเปน็ ครภุ ัณฑ์ของสว่ นราชการ และตอ้ งดำ�เนนิ การ
ท�ำ ประกันภัยรถราชการภาคบงั คับ (พรบ.) และตอ่ ภาษีรถราชการทกุ ครง้ั

11

มติคณะรัฐมนตรเี มื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2548 และ
วันที่ 21 มถิ นุ ายน 2548 เหน็ ชอบหลกั เกณฑก์ ารประกนั ภยั ทรัพย์สิน
ของรัฐและอนมุ ัตหิ ลกั การใหร้ ถราชการตอ้ งจดั ให้มกี ารประกันภยั ภาคบังคบั
ตามพระราชบญั ญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดยรถราชการ
ตามระเบียบส�ำ นกั นายกรัฐมนตรีวา่ ดว้ ยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่แี ก้ไขเพิ่มเตมิ
ไดแ้ ก่ รถส่วนกลาง รถประจ�ำ ตำ�แหนง่ รถรับรอง รถรบั รองประจ�ำ จงั หวดั และ
รถอารกั ขา ซง่ึ สว่ นราชการไดม้ าโดยการซอ้ื การรบั บรจิ าค หรือได้รับความชว่ ยเหลอื
จากรัฐบาลต่างประเทศ และขึ้นทะเบยี นเป็นครภุ ัณฑ์ของสว่ นราชการเพอื่ ใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการจะตอ้ งด�ำ เนินการท�ำ ประกันภัยรถราชการภาคบงั คบั และเมอ่ื ครบ
ก�ำ หนดตามระยะเวลาการเสยี ภาษี จะตอ้ งด�ำ เนนิ การตอ่ ภาษรี ถราชการทุกคร้งั
แต่ถา้ รถราชการเกนิ อายกุ ารใชง้ าน 7 ปี ขน้ึ ไป สำ�หรับรถจักรยานยนต์
อายุการใชง้ านเกนิ 5 ปี ใหน้ �ำ รถราชการไปตรวจสภาพรถยนตก์ อ่ น

การต่อภาษี โดยดูรายละเอยี ดจากใบคู่มอื จดทะเบยี น

12

แบบฟอร์มตา่ ง ๆ

ใบอนญุ าตใชร้ ถยนตส์ ่วนกลาง แบบสอบการทดสอบและกำ�หนดเกณฑ์
การใช้สนิ้ เปลืองเชอ้ื เพลิงรถราชการ แบบบันทกึ การใช้รถยนตข์ องพนกั งาน
ขบั รถยนต์ แบบรายงานเมอ่ื เกดิ อบุ ตั เิ หตุ แบบรายละเอยี ดการซ่อมบ�ำ รุง

แบบตรวจสภาพรถยนต์รายสัปดาห์

14

ใบอนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง

วันที่ ...... เดอื น ............ พ.ศ. .........

เรยี น ............ (ผูม้ ีอ�ำ นาจ) ............

ขา้ พเจา้ ........................... ต�ำ แหน่ง ..........................
ขออนญุ าตใิ ชร้ ถไปสถานท่ี ...............................................................
เพ่ือ .................................................... มคี นนง่ั ..................... คน
ในวันท่ี ............... เดอื น ............... พ.ศ. ............... เวลา ............... น.
ภงึ วนั ท่ี ............... เดือน ............... พ.ศ. ............... เวลา ............... น.

.............................. ผู้ขออนญุ าต
(.............................) ตัวบรรจง

..............................
(.............................) ตัวบรรจง
ผูอ้ �ำ นวยการกอง/หัวหนา้ /ผแู้ ทน
........../ ........../ .........

พนักงานขับรถใชร้ ถ

..............................
(.............................) ตัวบรรจง
ผู้มีอำ�นาจส่ังใช้รถ/หัวหน้า/ผู้แทน

ออกจากหนว่ ยงาน เลขท่ีไมล์ ................ กลบั ถงึ หนว่ ยงาน เลขที่ไมล์ .................
15

แบบรายละเอยี ดการซ่อมบำ�รงุ
รายละเอียดการซ่อมบำ�รงุ

รถ................................หมายเลขทะเบียน.............................

ล�ำ ดับที่ เลขระยะทาง รายการซอ่ ม จำ�นวนเงนิ สถานทีซ่ อ่ ม วันตรวจรับ หมายเหตุ
บาท/สต.

16

17

แบบการทดสอบและก�ำ หนดเกณฑก์ ารใช้สิน้ เปลืองเชื้อเพลิงรถ
ตารางทดสอบและกำ�หนดเกณฑ์ารใ
ประจ�ำ ปีงบประม

ท่ี ช่อื ของรถ หมายเลข ปีท่ีได้มา ประเภท ข
ทะเบียน เคร่ืองยนต์

...........................
(........................
.............................. กรรมการ
(.............................)

ถราชการ
ใชส้ ิน้ เปลืองเช้ือเพลงิ ของรถราชการ
มาณ ............

ขนาดบรรจุ อัตราการสนิ้ เปลอื ง อตั ราการสน้ิ เปลอื ง หมายเหตุ
(ซ.ี ซี) ระยะทาง (กม./ลิตร) ระยะทาง (กม./ลติ ร)
ประจำ�ป.ี .(ปีกอ่ น).. ประจำ�ป.ี .(ปัจจบุ ัน)..

...... ประธานกรรมการ
........)

.............................. กรรมการ
(.............................)

แบบบันทึกการใชร้ ถยนต์ของพนกั งานขับรถยนต์

บนั ทึกก
รถยนต์หมายเลขทะเบียน...

เดือน........................

ท่ี ออกเดนิ ทาง ผู้ใชร้ ถ สถานท่ีไป ระยะ กม./ไมล์
วัน/เดือน/ปี เมื่อรถออก ห
เวลา เดนิ ทาง ว18

การใช้รถ

..............................
................................

กลับถงึ ระยะ กม./ไมล์ รวมระยะทาง พนักงาน หมายเหตุ
หน่วยงาน เมอ่ื รถกลับ กม./ไมล์ ขับรถยนต์
วนั /เดอื น/ปี หน่วยงาน

ผู้บันทึก .............................. พนกั งานขับรถยนต์
(.............................)

แบบรายงานเมอ่ื เกิดอุบตั ิเหตุ วนั ที่ ...... เดอื น ............ พ.ศ. .........เรือ่ ง รายงานอบุ ัติเหตรุ ถหมายเลขทะเบยี น...........................
เรยี น ................................................................

เหตเุ กิดเมอ่ื วันที่ ...................................... เวลา ........................... น.
สถานท่ีเกดิ เหตุ ............................................... (ดงั แผนท่ีสงั เขปที่แนบมานี้)
ความเรว็ ขณะเกิดเหตุ ......................................... กม./ชม.
ก่อนเกดิ เหตเุ ดินทางจาก .............................. จะไป .............................
ความเสยี หาย ............................................................................
...........................................................................................

พาหนะหรือทรัพยส์ นิ ฝา่ ยตรงขา้ ม
รถ ................................. หมายเลขทะเบยี น ...................................
ขบั ขโี่ ดย ....................... อายุ ...... ปี ใบอนญุ าตขบั ขีเ่ ลขท่ี .......................
ที่อยู่ของผขู้ บั ข่ี ...........................................................................
ชอื่ เจา้ ของรถ .............................................................................
เหตุเกดิ จาก ..............................................................................
ความเสียหาย ............................................................................
...........................................................................................

ผู้บาทเจบ็
ชอื่ ................................ อายุ ...... ปี ทอี่ ยู่ ...................................
...........................................................................................
ชื่อ ................................ อายุ ...... ปี ทีอ่ ยู่ ...................................
...........................................................................................

/ผู้สอบสวน...
19

ผสู้ อบสวนและพยาน
พนักงานสอบสวนชือ่ ............................ สถานตี �ำ รวจ ..........................
พยาน
ชือ่ ................................ อายุ ...... ปี ท่อี ยู่ ...................................
...........................................................................................
ชอ่ื ................................ อายุ ...... ปี ท่ีอยู่ ...................................
...........................................................................................
ผลของคดี ................................................................................

(ลงช่ือ)..................................ผู้รายงาน
(.................................)

ต�ำ แหน่ง............................................

20

แบบตรวจสภาพรถยนต์รายสปั ดาห์
แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์

..............................(หนว่ ยงาน) ..............................

ขา้ พเจ้า.......................................ได้รบั มอบหมายใหป้ ฏบิ ัตหิ น้าท่ีเปน็
พนักงานขบั รถยนต์ตู้ปรับอากาศ/รถเก๋ง/รถกะบะ หมายเลขทะเบียน.......................
ขอรายงานสภาพรถยนต์ ดงั นี้
1. เครอื่ งยนต์

ที่ รายการ สภาพ อาการที่ชำ�รุด
ปกติ ชำ�รดุ
1. น�ำ้ มันเครอื่ ง
2. น้ำ�มันเบรก
3. น้ำ�หลอ่ เยน็
4. สายพาย
5. อ่นื ๆ (ระบ)ุ .........

2. ระบบไฟฟา้

ที่ รายการ สภาพ อาการที่ชำ�รุด
ปกติ ช�ำ รดุ
1. แบบเตอร/ี่ น�ำ้ กล่ัน
2. ไฟหนา้ /ไฟเบรก
3. ไฟเล้ยี ว
4. ทป่ี ดั นำ�้ ฝน
5. อน่ื ๆ (ระบ)ุ .........

/3. ระบบ...
21

3. ระบบชว่ งลา่ ง สภาพ อาการท่ีช�ำ รุด
ที่ รายการ ปกติ ช�ำ รดุ

1. ลมยาง/สภาพยาง สภาพ อาการท่ีช�ำ รุด
2. ระบบเบรก ปกติ ชำ�รดุ
3. ระบบบังคบั เลี้ยว
4. ระบบรองรบั นำ้�หนกั ต�ำ แหน่ง/บรเิ วณ
5. อืน่ ๆ (ระบุ).........
4. ระบบทั่วไป
ที่ รายการ

1. ระบบแอรค์ อนติช่ัน
2. ความสะอาดตวั รถ
3. ความสะอาดห้องโดยสาร
4. ความสะอาดเครอ่ื งยนต์
5. ความสะอาดหอ้ งเครื่อง
6. กระจกหนา้ - หลัง
7. อ่นื ๆ (ระบ)ุ .........
5. สภาพตวั รถยนตด์ า้ นนอก
ท่ี รายการ

1. รอยแผลขดุ - ขีด เล็กนอ้ ย

2. รอยบบุ

3. รอยแผลลกึ

4. อื่น ๆ .........

(ลงช่อื )..................................พนกั งานขับรถยนต์ 22
(.................................)

ได้ตรวจสอบเบอื้ งตน้ ตามท่พี นกั งานขับรถยนตร์ ายงานแลว้ เห็นว่า...............
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

(ลงช่อื )..................................ผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
(.................................)

23

สำ�นกั งานเลขานกุ ารกรม กลมุ่ การพสั ดแุ ละสถานที่
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความมน่ั คงของมนุษย์

618/1 ถนนนคิ มมกั กะสนั เขตราชเทวี กรงุ เทพมหานคร 10400
โทรศพั ท์ 0 2253 - 9118 โทรสาร 0 2651 - 6493
e-mail : pr[email protected]
website : www.dcy.go.th


Click to View FlipBook Version