The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

រឿង កង្ហារយក្ស_ភាសាខ្មែរ_PORTRAIT_V1533839784906 (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Lachlan Wood, 2019-11-27 21:39:30

រឿង កង្ហារយក្ស_ភាសាខ្មែរ_PORTRAIT_V1533839784906 (1)

រឿង កង្ហារយក្ស_ភាសាខ្មែរ_PORTRAIT_V1533839784906 (1)

េរឿង កង្ហារយក្ស

េអៀម ទិត្យសហី ា

letsreadasia.org

ៃថង្េនះសភុ ីមនិ សប្បាយចិតត្េដោយសារេរឿង៣យា៉ ង។ សភុ ីសអប្ ់
ធាតុអាកាស ែដលេកតៅ្ សុះ្អ សអា្ បយ់ ៉ាងខ្ាល ំង។

1

សភុ ចី ងញ់ ាុ ំែផលស្ វា្ យ ែតេដមើ សា្វ យខ្សព េ់ ពក។

2

សុភីចង់េលងជាមយួ បនូ្អ ្របុសរបស់នាងេឈោ្ម ះតក។់ សភុ ៖ី
«តក!់ េតោះេទៅរត់េលងជាមយួ គ្ាន ។» តក្់ របែកក៖«ៃថងេ្ នះខ្ញុំមនិ
េលងេទេ្រពោះខ្ាល ចខូចសក។់ » សភុ ីអន់ចតិ ្តនងឹ តកយ់ ៉ាងខល្ាងំ ។

3

សុភីក៏េទៅអងុគ្យេនៅែក្បរកង្ហារចាស់តូចមយួ ។ វាបក់យតឺ ៗ
េហើយឮសំេឡង «្រកកឹ ៗ» សភុ ីគិតមាន្ ក់ឯង៖ សំេឡងេនះគួរឱ្យ
រំខានណាស។់

4

េពលេនោះ សភុ ីេឃើញបនាទ្ ត់មយួ េនៅែក្បរកង្ាហ រ។ សភុ ីក៏
ចាប់កាន់វាេឡងើ ។ សុភីក៏ចាបេ់ ផ្ើតមវាស់៖ ទំហកំ ងហា្ រធំជាងបន្ទាត់
េនះ២ដង។ សភុ េី បកើ ែភកន្ ធៗំ េហើយចាប់េផើ្តមគតិ ។

5

«ទហំ ំកងា្ហ របណុ៉ ឹងណ្ មានខ្យល់បក់បណុ៉ ្ណឹង។ ចុះេបើកងហា្ រធជំ ាង
េនះ ខ្យលប់ ក់ខលា្ ងំ ជាងេនះែដរឬេទ?»

6

សុភីែ្រសកេឡើង៖«េនៅេពលេនោះ កងាហ្ រនងឹ មានខ្យល់បក់ «វៗូ »
ដូចេនៅមាត់ទេន្លែដរែមនេទ?» សុភីរេំ ភើបចិតត្ែតមា្ន ក់ឯង។ ហក់
ផង េលោតផងេនៅេពញផះ្ទ ។

7

សភុ ីគិតបេណរ្ដើ សួរខនួល្ ឯងបេណើដ្រ។ «ចុះេបើកងហា្ រធបំ នុ៉ ផទះ្ ?»
សុភីក៏យកបន្ទាត់វាស់ផទះ្ ។ សភុ ីវាស់ផទះ្ ពមី ខុ ដល់េ្រកោយ និង
ពីេឆ្វងេទៅស្ាត ។ំ

8

សភុ ីក៏ផុះ្ទ សេំ ណចើ ឮខាល្ ំងៗ «ហាស ហាស ហា!» ។ «េនៅេពល
កងហា្ រកាន់ែតធំ ខ្យល់ក៏បក់កាន់ែតខ្ាល ងំ ។ េនៅេពលេនោះ
ែផ្សល ា្វ យនងឹ េហើរេចញពេី ដមើ សវ្ាយ។» «អាកនូ ែឆ្កបូប!ូ ឯង
ច្បាស់ជាេហរើ តាមខ្យល់ េ្រពោះឯង្រសាលជាងខំ្។ញុ » «ចុះតក់?
សករ់ បស់េគ នងឹ បះធំេឡើងដចូ សំបកុ មានម់ និ ខាន។»

9

្រសាបែ់ តសុភីភ្ញាក់្រពឺត នងឹ សេំ ឡងរបស់តក់។ តក់៖ «បងសភុ !ី
េនះែផស្ល ្វាយ។» សុភីសប្បាយចតិ ត្យ៉ាងខ្លាងំ េ្រពោះនាងបានញុាំ
ែផលស្ ្ាវ យ។ សភុ ីក៏្របាបត់ កអ់ ំពីេរឿងបនទា្ ត ◌់និងកងហ្ារ។

10

តក់ចាបក់ ាន់បនា្ទ ត់េឡើង េហយើ សួរសុភី៖ «ចះុ េបើទំហំកងា្ហ
ធំជាង១លានដង?»

11

សុភីក៏េឆល្ើយ៖ «អសា្ច រ្យណាស់! េពលេនោះ េនៅេលើែផនដីេយើង
នងឹ មានកងហា្ រយក្ស។ េនៅេពលេយងើ ចុចេបើកកង្ហារេពលណា
ចាន ឆនា្ ំង តុ េកៅអី កាតាប េសៀវេភៅ ផ្ះទ អគារធំៗ និងេដើម
សាវ្ យ នងឹ េហើរមិនខានេឡយើ ។»

12

សំេឡងកនូ ែឆ្ក្រពសុ «វូ៉សៗ» េធវើ្ឱ្យេគទាងំ ពីរនាក់ភញ្ាកខ់ ្លួនពី
ការ្រសេមើ្រសៃម។ តក ◌់និងសភុ ីអងុគ្យេនៅជិតកនូ កង្ហារចាស។់
ពកួ េគញាំែផសល្ ាវ្ យជាមួយគាន្ េហើយេសចើ ឮៗ។

13

ពួកេគក៏េលងសប្បាយជាមយួ គ្នា។ សុភីនិយាយ៖ តក!់
ៃថង្ណាមួយ េយើងនងឹ ផលតិ កងហ្ារយក្សេនោះជាមួយគាន្ ។ តក៖់
ពតិ ែមនេហយើ ! បងជាអ្នកផលតិ កងហា្ រ េហើយខញុ្ំចាំញុាំែផល្សាវ្ យ
ែដល្រជុះធ្លាក់ពីេដើមស្ាវ យ។

14

15

Brought to you by

Let’s Read! is an initiative of The Asia Foundation’s Books for Asia
program that fosters young readers in Asia. booksforasia.org
To read more books like this and get further information about
this book, visit letsreadasia.org

Original Story
េរឿង កងា្ហ រយក្ស, author: េអៀម ទិត្យសហី ា .
Published by The Asia Foundation, https://www.letsreadasia.org ©
The Asia Foundation. Released under CC BY-NC 4.0.
This work is a modified version of the original story. © The Asia
Foundation, 2018. Some rights reserved. Released under CC
BY-NC 4.0.
For full terms of use and attribution,
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Click to View FlipBook Version