The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nst.coop.pr, 2021-03-05 03:07:31

รายงานประจำปี 2563 ANNUAL REPORT 2020

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

Keywords: สอ.นศ.

สำ� หรบั ลำ� ดับท่ี 6 ให้ส�ำรองไว้ ดังรายช่ือตอ่ ไปน้ี

ลำ�ดบั ท่ี ช่ือ - สกลุ เลขทะเบียน ตำ�แหน่ง สังกัดหน่วยงาน
สพป.นศ. 3
6 นายเกษม ทองสงฆ์ 36411 ข้าราชการบำ�นาญ

จงึ เสนอเพ่อื รับการเลอื กตง้ั จากทป่ี ระชมุ
มติท่ปี ระชุม ท่ปี ระชุมพิจารณามมี ติดังนี้
- เลอื กต้ังผตู้ รวจสอบกิจการ ล�ำดับที่ 1 – 5 เพื่อด�ำรงตำ� แหนง่ ผตู้ รวจสอบกจิ การสหกรณ์ฯ
ประจำ� ปี 2563 – 2564 ปรากฏดงั น้ี
1. นายวริ ัตน ์ สกุณา ดว้ ยคะแนนเสียง 437 เสียง
2. นายสรุ ินทร ์ ธนาวฒุ ิ ด้วยคะแนนเสยี ง 437 เสยี ง
3. นายณฐั พร อสิ ระพร ด้วยคะแนนเสียง 437 เสียง
4. นายประเสริฐ จัตุพงศ ์ ด้วยคะแนนเสียง 437 เสยี ง
5. นายประมขุ เทพมณี ด้วยคะแนนเสียง 437 เสยี ง

- เลือกตั้งผ้ตู รวจสอบกจิ การ สำ� หรับลำ� ดบั ที่ 6 เพือ่ ส�ำรองไว้
6. นายเกษม ทองสงฆ์ ด้วยคะแนนเสยี ง 437 เสยี ง

4.8 การกำ� หนดสดั ส่วนคณะกรรมการดำ� เนินการตามหนว่ ยสังกัดของสมาชกิ
ประธานฯ น�ำเสนอ อาศัยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ�ำปี 2558 เม่ือวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมทวินโลตัส อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พิจารณาวาระที่ 4.1 การก�ำหนด
สัดส่วนกรรมการตามหน่วยงานโดยมีมติดงั นี้
1. การสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ ให้เลือกต้ังตรง (ลับ) จากสมาชิกเฉพาะสังกัด
หน่วยงานในเขตเลอื กตง้ั น้นั ๆ (เลือกหนว่ ยงานของตนเองหนึ่งคนหนง่ึ เสียง)
2. การเข้าสู่ต�ำแหน่งของคณะกรรมการด�ำเนินการตามสัดส่วนสมาชิก ที่ประชุมให้ใช้
ต�ำแหน่งว่างของกรรมการด�ำเนินการที่ครบวาระ 2 ปี ของแต่ละหน่วยสังกัด จัดให้เป็นโควต้า
ตามสัดสว่ นสมาชกิ ทง้ั 7 หน่วยงาน ตามประกาศของสหกรณฯ์ ในแตล่ ะปี
3. ให้สหกรณ์ฯ ค�ำนวณสัดส่วนคณะกรรมการด�ำเนินการใหม่ เพ่ือน�ำเสนอท่ีประชุมใหญ่
สามญั พจิ ารณาทกุ ๆ 4 ปี
4. การก�ำหนดสัดส่วนกรรมการ เร่ิมต้ังแต่ ปี 2559 ตามล�ำดับ โดยยึดอัตราส่วนเมื่อ
11 พฤษภาคม 2558 ดงั น้ี

28 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ที่ สงั กัด/หน่วยงาน จำ�นวนสมาชิก รวมทัง้ หมด

1 ประถมศึกษา เขต 1 ร.ร. = 1,349 คน บำ�นาญ = 2,279 คน 3,628 คน

2 ประถมศึกษา เขต 2 ร.ร. = 1,353 คน บำ�นาญ = 1,989 คน 3,342 คน

3 ประถมศกึ ษา เขต 3 ร.ร. = 1,238 คน บำ�นาญ = 2,084 คน 3,322 คน

4 ประถมศกึ ษา เขต 4 ร.ร. = 827 คน บำ�นาญ = 1,446 คน 2,273 คน

5 สพม. เขต 12 ท้งั จงั หวดั 3,264 คน - 3,264 คน

6 เทศบาล/หนว่ ยงานอนื่ ๆ ทั้งจงั หวดั , เทศบาลฯ = 939 คน หนว่ ยงานอนื่ ๆ = 960 คน 1,899 คน
มทร.,ราชภฎั

7 กรมอาชีวศกึ ษา/เอกชน ทั้งจงั หวดั กรมอาชวี ฯ = 838 คน เอกชน =1,329 คน 2,167 คน

รวม 19,895 คน

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญฯ เม่ือปี 2558 ได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ก�ำหนดจ�ำนวนคณะกรรมการ
ดำ� เนินการ 14 คน ตามสัดส่วนกรรมการตามหนว่ ยงานสมาชิก ทัง้ 7 หนว่ ยงาน ๆ ละ 2 คน ดังนี้


ที่ สังกัด/หนว่ ยงาน สัดสว่ นสมาชกิ สัดสว่ นกรรมการ

1. ประถมศึกษา เขต 1/บำ�นาญ 2.47 2

2. ประถมศกึ ษา เขต 2/บำ�นาญ 2.35 2

3. ประถมศึกษา เขต 3/บำ�นาญ 2.31 2

4. ประถมศกึ ษา เขต 4/บำ�นาญ 1.59 2

5. สพม. เขต 12 ทง้ั จังหวดั /บำ�นาญ 2.24 2

6. เทศบาล/หน่วยงานอน่ื ๆ ท้งั จงั หวดั มทร.,ราชภัฎ/บำ�นาญ 1.46 2

7. กรมอาชีวศึกษา/เอกชน ท้งั จังหวดั /บำ�นาญ 1.54 2

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 29

ตามมตทิ ป่ี ระชมุ ใหญว่ สิ ามญั ฯ ปี 2558 ในขอ้ ที่ 3 ใหส้ หกรณฯ์ คำ� นวณสดั สว่ นคณะกรรมการ
ด�ำเนินการใหม่ เพ่อื น�ำเสนอทปี่ ระชมุ ใหญส่ ามัญพจิ ารณาทกุ ๆ 4 ปี
ในการนสี้ หกรณ์ฯ ไดแ้ ยกประเภทจำ� นวนสมาชกิ ตามสงั กัดหน่วยงานท้ัง 7 สงั กดั (31 ต.ค.62)
ดังตอ่ ไปนี้


ท่ี สงั กัด/หนว่ ยงาน จำ�นวน สดั สว่ น
สมาชกิ

1. ประถมศกึ ษา เขต 1/ข้าราชการบำ�นาญในสงั กัด 3,036 คน 2.04

2. ประถมศกึ ษา เขต 2/ข้าราชการบำ�นาญในสังกัด 3,389 คน 2.28

3. ประถมศกึ ษา เขต 3/ข้าราชการบำ�นาญในสังกัด 3,276 คน 2.21

4. ประถมศกึ ษา เขต 4/ขา้ ราชการบำ�นาญในสังกัด 2,327 คน 1.57

5. สพม. เขต 12 /ขา้ ราชการบำ�นาญในสังกดั 3,937 คน 2.65

6. กรมอาชวี ศึกษา/เอกชน ท้ังจงั หวดั /ขา้ ราชการ กรมอาชวี ฯ =668 คน 2,145 คน 1.44
บำ�นาญในสังกดั เอกชน = 1,477 คน

7. เทศบาล/หน่วยงานอน่ื ๆ ท้งั จงั หวดั /ขา้ ราชการ เทศบาล= 1,245 คน 2,627 คน 1.77
บำ�นาญในสงั กดั หนว่ ยงานอื่นๆ= 1,382 คน

จำ�นวนกรรมการ 1 คน ต่อจำ�นวนสมาชิก (20,737 หาร 14 = 1,481 คน

รวม 20,737 คน

จงึ เสนอเพอ่ื พจิ ารณา

มติทปี่ ระชมุ ที่ประชมุ พจิ ารณามมี ติให้ปฏบิ ตั เิ หมอื นทีผ่ ่านมา ด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้
1. การเข้าสู่ต�ำแหน่งของคณะกรรมการด�ำเนินการตามสัดส่วนสมาชิก ให้ใช้ต�ำแหน่งว่าง
ของกรรมการด�ำเนนิ การท่ีครบวาระ 2 ปี ของแต่ละหน่วยสังกัด จดั ให้เปน็ โควตาตามสดั ส่วน
สมาชิก ทง้ั 7 หนว่ ยงาน ๆ ตามประกาศของสหกรณฯ์ ในแตล่ ะปี
2. การสรรหาคณะกรรมการด�ำเนนิ การ ใหเ้ ลือกตั้งตรง (ลับ) จากสมาชิกเฉพาะสงั กดั หน่วยงาน
ในเขตเลือกต้งั น้ัน ๆ (เลือกหน่วยงานของตนเองหนง่ึ คนหนง่ึ เสยี ง)
3. ให้สหกรณ์ฯ ค�ำนวณสัดส่วนคณะกรรมการด�ำเนินการใหม่ เพ่ือน�ำเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญ
พิจารณาทุก ๆ 4 ปี โดยขอให้แตง่ ตง้ั คณะท�ำงาน เพ่ือพจิ ารณาหลกั เกณฑก์ ารก�ำหนดสัดสว่ น
สมาชิกกอ่ นน�ำเสนอท่ีประชุมใหญพ่ จิ ารณา
4. การก�ำหนดสัดสว่ นกรรมการ ตงั้ แต่ ปี 2563 โดยยดึ อัตราสว่ น 31 ต.ค. 2562
(ตามสดั ส่วนสังกัดละ 2 คน)

30 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

4.9 ขออนุมัติโอนเงินคงคา้ งในบัญชเี กนิ กวา่ 5 ปี เขา้ เป็นทนุ ส�ำรอง
ประธานฯ น�ำเสนอ ด้วยสหกรณ์ฯ ได้ท�ำการตรวจสอบยอดเงินที่คงค้างในบัญชีเกินกว่า 5 ปี เพื่อน�ำเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการขออนุมัติเงินดังกล่าว โอนเข้าเป็นเงินส�ำรอง จากน้ัน
คณะกรรมการด�ำเนินการน�ำเสนอท่ีประชุมใหญ่ขออนุมัติเงินดังกล่าวเข้าทุนส�ำรองของสหกรณ์ฯ
และถา้ เงนิ จ�ำนวนดังกล่าวมสี าระส�ำคญั ตอ้ งเปิดเผยข้อมูลไวใ้ นหมายเหตปุ ระกอบงบการเงินดว้ ย
สหกรณ์ฯ ไดต้ รวจสอบยอดเงินทีค่ งคา้ งในบญั ชที ม่ี รี ะยะเวลานานเกนิ 5 ปี และได้นำ� เสนอ
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 60 ในการประชุมคร้ังที่ 13 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2562
ทป่ี ระชมุ ไดม้ มี ตใิ หน้ ำ� เสนอทปี่ ระชมุ ใหญส่ ามญั ประจำ� ปี 2562 เพอ่ื ขออนมุ ตั โิ อนเขา้ เปน็ ทนุ สำ� รอง
ดงั นี้
1. ยอดเงนิ ปนั ผลและเงินเฉลี่ยคืนคา้ งนานเกินกว่า 5 ปี มดี งั น้ี
- ยอดเงินปันผลปี 2555 จ�ำนวน 740.29 บาท
- ยอดเงินปนั ผลปี 2556 จ�ำนวน 618.88 บาท
2. เงินคา้ งจา่ ยต้ังแต่ปี 2555-2556 จำ� นวน 7,704.97 บาท
3. เงินรอตรวจสอบต้ังแต่ปี 2555-2556 จ�ำนวน 623,690.02 บาท

จงึ เสนอเพอ่ื พิจารณา

มติท่ปี ระชมุ ที่ประชุมพจิ ารณามีมติดังนี้
1. อนมุ ัติให้โอนยอดเงนิ ปันผลและเงินเฉลย่ี คนื ท่คี ้างนานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทนุ สำ� รอง
2. อนมุ ัตใิ หโ้ อนเงนิ คา้ งจ่ายตง้ั แต่ปี 2555 – 2556 เข้าเปน็ ทุนส�ำรอง
3. อนุมัติใหโ้ อนเงนิ รอตรวจสอบตงั้ แต่ปี 2555 – 2556 เขา้ เป็นทนุ ส�ำรอง
4. ท้ังนี้ให้สหกรณฯ์ ออกประกาศฯ แจง้ ใหส้ มาชกิ รับทราบโดยทว่ั กนั หากไม่มีผู้แจง้ ความจ�ำนง
ขอรบั เงินฯ ก่อนปิดงบส้นิ ปี 2563 อนุมตั ิใหโ้ อนเขา้ เป็นทุนส�ำรองตอ่ ไป

4.10 ขออุทธรณก์ ลับเขา้ เปน็ สมาชิกสหกรณฯ์ กรณีพน้ จากสมาชกิ ภาพ
ประธานฯ มอบ นายสุรินทร์ ธนาวุฒิ น�ำเสนอ
นายสุรนิ ทร์ฯ น�ำเสนอ ด้วยสหกรณ์ฯ ได้รับรายงานผลการประชุมของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด แจ้งผลการพิจารณาการขออุทธรณ์กลับเข้าเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ ของอดีตสมาชกิ สหกรณ์ฯ จำ� นวน 5 ราย เพือ่ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ตามประกาศนายทะเบยี นสหกรณ์ เกยี่ วกบั การยน่ื อทุ ธรณข์ องสมาชกิ กรณคี ณะกรรมการ
ด�ำเนนิ การสหกรณม์ ีมติให้พ้นจากสมาชกิ ภาพ ได้แนะนำ� วธิ ดี ำ� เนินการ ดังน้ี
1. สมาชกิ ท่คี ณะกรรมการมมี ตใิ ห้ออกจากสหกรณฯ์ อาจยนื่ อุทธรณ์ต่อทปี่ ระชมุ ใหญ่
โดยย่ืนหนงั สอื ต่อผูต้ รวจสอบกจิ การ ภายใน 60 วนั นบั แต่วันท่ีไดร้ ับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์
2. หนังสอื อุทธรณ์ต้องมีรายละเอยี ดอนั แสดงว่าตนถกู ใหพ้ น้ จากสมาชกิ ภาพโดยไม่เป็นธรรม
อย่างไรและข้อเทจ็ จริงผู้ตรวจสอบกิจการอาจเรยี กผอู้ ุทธรณม์ าใหค้ �ำชี้แจงเพิม่ เติมกไ็ ด้

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 31

3. ผตู้ รวจสอบกิจการตอ้ งแจ้งใหค้ ณะกรรมการด�ำเนนิ การสหกรณ์ทราบ และคณะกรรมการ
ด�ำเนินการต้องก�ำหนดวาระ การวนิ จิ ฉัยขอ้ อทุ ธรณ์ของสมาชิกไวใ้ นระเบยี บวาระการ
ประชุมใหญ่ ทจี่ ะมีข้ึนในครั้งถัดไป
4. ถ้าคณะกรรมการด�ำเนนิ การไมก่ �ำหนดวาระใหถ้ อื เอาวาระอน่ื ๆ เป็นวาระการวินจิ ฉัย
ขอ้ อทุ ธรณข์ องสมาชกิ
คณะผูต้ รวจสอบกจิ การไดพ้ ิจารณาให้นำ� เสนอท่ปี ระชมุ ใหญส่ ามญั ประจ�ำปี 2562
พจิ ารณารบั กลบั เขา้ เปน็ สมาชกิ สหกรณฯ์ ทงั้ 5 ราย ดงั รายละเอยี ดปรากฏในวาระการประชมุ ใหญส่ ามญั
ประจ�ำปี หนา้ 150 – 153
จึงเสนอเพ่ือพจิ ารณา
มตทิ ปี่ ระชุม ท่ปี ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ัตใิ ห้อดตี สมาชิกสหกรณ์ฯ ดงั รายช่ือตอ่ ไปน้ี
1. นางสจุ ิตร มณวี งศ์
2. นางวลีพร สุขกายรัตน์
3. นายสุวิทย์ ทองดี
4. นายศุภสณั ห์ นยิ มรส
5. นายศรายุทธ ์ นิยมวรรณ
กลบั เขา้ เป็นสมาชิกสหกรณฯ์ ได้ตามทร่ี ้องขอ ทงั้ นตี้ ั้งแตว่ ันประชุมใหญ่สามัญประจำ� ปี 2562
โดยไมน่ ับอายกุ ารเปน็ สมาชกิ ต่อเนอ่ื งจากทเ่ี ป็นสมาชิกอยเู่ ดิม ด้วยเสียงเอกฉนั ท์
4.11 ขออนมุ ัติตดั จำ� หนา่ ยหนีส้ ูญออกจากระบบบญั ชีของสหกรณ์ฯ
ประธานฯ มอบ น�ำเสนอ ดว้ ยท่ีประชุมคณะกรรมการด�ำเนนิ การสหกรณ์ฯ ชดุ ท่ี 60 ในการประชุมครงั้ ที่ 6
เมอื่ วันท่ี 22 กรกฎาคม 2562 และ ครง้ั ท่ี 8 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2562 ได้พิจารณาอนมุ ตั ใิ ห้
สหกรณฯ์ นำ� เสนอขอตดั จำ� หนา่ ยลกู หนต้ี ามคำ� พพิ ากษาเปน็ หนส้ี ญู ตอ่ ทปี่ ระชมุ ใหญป่ ระจำ� ปี 2562
ในกรณีท่ีได้ด�ำเนินการติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับช�ำระหน้ี และได้ตั้ง
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้แล้วเต็ม 100% การตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญเป็นการโอนปรับปรุงทางบัญชี
เพือ่ ตัดจ�ำหน่ายหน้ีสญู ออกจากบัญชีลูกหนใ้ี นกรณที ี่สหกรณฯ์ ไมส่ ามารถเรยี กเกบ็ หนจ้ี ากลูกหนี ้
ดังกลา่ วไดเ้ ปน็ ท่แี นน่ อนแลว้
ในทางปฏิบัติสหกรณ์ฯ อาศัยความตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัด
จ�ำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546 ถ้าท่ีประชุมใหญ่
พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการตัดจ�ำหน่ายหน้ีสูญได้ จะต้องมีมติอนุมัติโดยมีคะแนนเสียงเกินกว่า
กึง่ หนึง่ ของสมาชิกท่มี าประชุม
สหกรณ์ฯ ได้น�ำเสนอขออนมุ ัตติ ดั จำ� หน่ายหนี้สญู ของลูกหนีส้ หกรณฯ์ ออกจากระบบ
บญั ชีของสหกรณฯ์ จำ� นวน 8 ราย ดงั รายละเอียดปรากฏในวาระการประชุมใหญส่ ามญั ประจ�ำปี
หน้า 154 – 157
จึงเสนอเพอ่ื พิจารณา

32 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

มตทิ ป่ี ระชุม ทป่ี ระชมุ พจิ ารณามีมติดงั นี้
1. ให้นับองค์ประชุมก่อนการพิจารณาวาระน้ี เน่อื งจากการตัดจ�ำหน่ายหน้สี ูญจะต้องใชเ้ สยี ง
เกนิ ก่ึงหนึ่งของที่ประชุม
2. นบั องค์ประชมุ มีจ�ำนวน 438 เสียง
3. อนุมัตใิ หต้ ดั จำ� หน่ายหนสี้ ูญของสมาชกิ ทั้ง 8 ราย ออกจากระบบบญั ชีของสหกรณ์ฯ
ด้วยเสียง 391 เสยี ง ดังรายละเอยี ดต่อไปน้ี
1) นางวีณา ชพู ูล ตดั จำ� หนา่ ยเป็นหนสี้ ูญ จ�ำนวน 233,422.39 บาท
2) นายเอกลักษณ์ จนั ทมา ตัดจำ� หน่ายเปน็ หน้สี ูญ จำ� นวน 95,010.11 บาท
3) นางสุนันทา จันทมา ตัดจ�ำหน่ายเป็นหน้ีสูญ จ�ำนวน 50,476.00 บาท
4) นายประภาส เพชรรามวงศ์ ตัดจำ� หนา่ ยเปน็ หนส้ี ูญ จ�ำนวน 21,300.00 บาท
5) นางศุภลักษณ์ รัตนวชิ า ตัดจำ� หน่ายเป็นหนี้สูญ จ�ำนวน 22,167.60 บาท
6) นายสุชาติ ไชยศร ตดั จำ� หนา่ ยเป็นหน้สี ญู จ�ำนวน 77,080.00 บาท
7) นายชยั ยุทธ์ วงศส์ วัสดิ์ ตัดจำ� หน่ายเป็นหนส้ี ูญ จำ� นวน 64,864.00 บาท
8) นางอัจฉรีย ์ พนั ธ์ุเพชรกุล ตัดจ�ำหน่ายเป็นหนสี้ ญู จำ� นวน 61,556.52 บาท

4.12 การทำ� ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิ สข์ องสหกรณ์ฯ
ประธานฯ น�ำเสนอ ด้วยสหกรณ์ฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในการน�ำเทคโนโลยีมาปรับปรุงและเพิ่มนวัตกรรม
การให้บริการท่ีทันสมัย จึงได้พัฒนาระบบเว็บไซต์ www.nts-coop.com เพ่ืออ�ำนวยความ
สะดวกให้กบั สมาชิกในการตรวจสอบขอ้ มูลของตนเอง เชน่ ขอ้ มูลส่วนบุคคล ขอ้ มูลการค้�ำประกนั
ข้อมูลหุ้น-หน้ี ข้อมูลเงินฝาก ข้อมูลเงินปันผล-เฉล่ียคืน รายการเรียกเก็บเงินประจ�ำเดือน และ
จะพัฒนาระบบให้สมาชิกสามารถพมิ พใ์ บเสร็จรับเงินประจ�ำเดือนไดด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ การด�ำเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการเรียกพิมพ์ใบเสร็จ จากระบบผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการท�ำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ถือเป็นการท�ำ
ธุรกรรมทางอเิ ล็กทรอนกิ ส์อย่างหนึง่ ซง่ึ ต้องไดร้ บั อนุมตั จิ ากทป่ี ระชมุ ใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562

เม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ฯ ท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สหกรณ์ฯ
จะดำ� เนนิ การดังน้ี
1. แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด รวมถึงระเบียบอื่นๆ
ท่เี กยี่ วข้องเพือ่ ใช้เปน็ แนวทางการปฏบิ ตั งิ านของสหกรณ์
2. การท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ซึ่งผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
ใช้ถอื ปฏบิ ัตโิ ดยทั่วไป

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 33

3. สหกรณฯ์ กำ� หนดระบบการควบคมุ ภายในดา้ นการทำ� ธรุ กรรมทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ของสหกรณ์
และมาตรการรักษาความปลอดภัยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ที่
เหมาะสมและรดั กมุ รวมถงึ กำ� กบั ดแู ลใหเ้ จา้ หนา้ ทข่ี องสหกรณป์ ฏบิ ตั อิ ยา่ งเครง่ ครดั โดยปฏบิ ตั ิ
ให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานข้ันต่�ำในการควบคุมภายใน
และรักษาความปลอดภัยส�ำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพวิ เตอรป์ ระมวลผลข้อมลู พ.ศ. 2553
4. สหกรณ์ฯ จะจัดให้มีรายงานการรับเงิน โดยแสดงรายการตามใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นเอกสาร
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบยี นสหกรณว์ า่ ด้วยการบัญชขี องสหกรณ์ พ.ศ. 2542
จงึ เสนอเพือ่ พจิ ารณา
มตทิ ป่ี ระชมุ ที่ประชุมพจิ ารณามีมติเหน็ ชอบใหส้ หกรณ์ฯ ท�ำธรุ กรรมทางอเิ ล็กทรอนิกส์ได้ตามทน่ี �ำเสนอ
ด้วยเสียงข้างมาก
4.13 การแต่งต้ังผูต้ รวจสอบภายใน
ประธานฯ นำ� เสนอ ดว้ ยคณะกรรมการดำ� เนนิ การสหกรณฯ์ ชดุ ท่ี 60 โดยอาศยั อำ� นาจตามขอ้ บงั คบั ขอ้ 67(6)(8)
ได้ก�ำหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน จ�ำนวน 3 คน
ซงึ่ เปน็ มาตรการหนง่ึ ในการควบคมุ ภายในตามหลกั ธรรมาภบิ าลของสหกรณ์ และเพอื่ ความโปรง่ ใส
มีความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ได้เสนอบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
มคี วามเหมาะสม จ�ำนวน 3 คน เพ่อื คณะกรรมการจะไดแ้ ต่งตัง้ ในปีบัญชี 2563 ตอ่ ไป
1.
2.
3.
จึงเสนอเพื่อพิจารณา
มตทิ ่ปี ระชมุ ท่ีประชมุ พจิ ารณามีมตใิ ห้คณะกรรมการดำ� เนนิ การสหกรณฯ์ ชดุ ท่ี 61 เปน็ ผพู้ ิจารณาแต่งตง้ั
ผ้ตู รวจสอบภายใน ปีบัญชี 2563 ต่อไป
4.14 การแก้ไขเพ่ิมเตมิ ขอ้ บังคบั สหกรณฯ์
ประธานฯ มอบ ผจู้ ดั การ นำ� เสนอ
ผจู้ ัดการ น�ำเสนอ ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 60 ในการประชุมคร้ังท่ี 14
(นัดพิเศษ) เมอื่ วนั ท่ี 11 มกราคม 2563 ได้มีมตใิ ห้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงั คับสหกรณฯ์ ท่ที ป่ี ระชมุ ใหญ่
สามัญ ประจ�ำปี 2561 ยังไม่ได้พิจารณา และขอถอนการน�ำเสนอในข้อ 53 ส�ำหรับข้ออื่น ๆ
ขอให้ที่ประชมุ พิจารณา รายละเอยี ดดงั นี้

34 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

แก้ไขขอ้ บังคบั สหกรณอ์ อมทรพั ย์ครนู ครศรีธรรมราช จำ� กดั

ท่ี ช่อื - สกุล หน่วยสงั กัด ปที /่ี วาระท่ี

10 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชอ่ื แทนสหกรณ์ ร ะ เ บี ย บ ธ น า ค า ร
เว้นแต่จะได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เว้นแต่จะได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ตาม แห่งประเทศไทยให้ยกเลิก
ตามข้อบังคับนี้การลงลายชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพัน ขอ้ บงั คบั นก้ี ารลงลายชอื่ เพอ่ื ใหม้ ผี ลผกู พนั สหกรณ์ การใช้ตราประทับ/ตรานูน
สหกรณ์ให้ปฏบิ ตั ดิ งั นี้ ใหป้ ฏิบตั ิดงั นี้ ประทับลงบนเช็ค
(1) หนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม
ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจ�ำนองซ่ึง ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจ�ำนองซ่ึง
สหกรณเ์ ปน็ ผจู้ ำ� นอง การถอนเงนิ ฝากของสหกรณ์ สหกรณเ์ ปน็ ผจู้ ำ� นอง การถอนเงนิ ฝากของสหกรณ์
และในนิติกรรมอื่นๆจะต้องลงลายมือช่ือของ และในนิติกรรมอื่นๆจะต้องลงลายมือช่ือของ
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือ
หรือเลขานุการหรือเหรัญญิกหรือกรรมการ เลขานุการหรือเหรัญญิกหรือกรรมการผู้ท่ีคณะ
ผทู้ ค่ี ณะกรรมการดำ� เนนิ การมอบหมายกบั ผจู้ ดั การ กรรมการด�ำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ
รวมเป็นสองคน รวมเปน็ สองคน
(2) การรบั เงนิ ฝากใบรบั เงนิ และเอกสาร อน่ึง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็น
ทงั้ ปวง นอกจากทก่ี ลา่ วไวใ้ น (1) จะต้องลงลายมอื ผู้กู้ยืม ใบสัง่ จ่ายเงนิ ใบรบั เงิน ต๋วั สัญญาใช้เงิน
ช่อื ของผู้จัดการหรือผทู้ ไี่ ด้รับมอบหมาย และตราสารการเงนิ ของสหกรณน์ นั้ ตอ้ งประทบั
อน่ึง ในหนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ ตราของสหกรณ์เป็นส�ำคัญด้วย ส�ำหรับเช็ค
ยมื เชค็ ใบสงั่ จา่ ย ใบรบั เงนิ ตว๋ั สญั ญาใชเ้ งนิ และ ไมต่ อ้ งประทบั ตราของสหกรณ์
ตราสารการเงินของสหกรณน์ ้นั ตอ้ งประทบั ตรา
ของสหกรณเ์ ปน็ สำ� คัญด้วย

21 การบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับ การบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับ เน่ืองจากงบดุลเป็นส่วนหน่ึง
กระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในวันเกิดเหตุน้ัน กระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในวันเกิดเหตุน้ัน ของงบการเงนิ และเปน็ ไปตาม
สำ� หรบั เหตอุ น่ื ทไ่ี มเ่ กย่ี วกบั กระแสเงนิ สดใหบ้ นั ทกึ สำ� หรบั เหตอุ น่ื ทไ่ี มเ่ กย่ี วกบั กระแสเงนิ สดใหบ้ นั ทกึ ระเบยี บนายทะเบยี นสหกรณ์
รายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ีมี รายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ีมี ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
เหตุอันจะต้องบันทึกรายการน้ัน และการลงบัญชี เหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชี พ.ศ. 2560
ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดย ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดย
ครบถว้ น ครบถ้วน
เม่ือสิ้นปีทางบัญชีทุกปี ให้สหกรณ์จัด เมื่อส้ินปีทางบัญชีทุกปี ให้สหกรณ์จัด
ท�ำงบดุลซ่ึงต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หน้ีสิน ท�ำงบการเงินซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้
และทุนของสหกรณ์รวมทั้งงบก�ำไรขาดทุนและงบ สนิ และทนุ ของสหกรณร์ วมทง้ั งบกำ� ไรขาดทนุ และ
อืน่ ๆ ตามแบบทีน่ ายทะเบยี นสหกรณ์กำ� หนด งบอ่นื ๆ ตามแบบทน่ี ายทะเบยี นสหกรณ์กำ� หนด

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 35

ท่ี ช่อื - สกลุ หนว่ ยสังกดั ปีท่/ี วาระที่

การเงินของสหกรณ์การรับจ่ายและเก็บ การเงินของสหกรณ์การรับจ่ายและเก็บ
รกั ษาเงนิ ของสหกรณใ์ หอ้ ยใู่ นความรบั ผดิ ชอบของ รกั ษาเงนิ ของสหกรณใ์ หอ้ ยใู่ นความรบั ผดิ ชอบของ
ผู้จัดการ ท้ังน้ีเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ผู้จัดการ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

23 การเสนองบดลุ ต่อทป่ี ระชมุ ใหญ่ การเสนองบการเงนิ ต่อทป่ี ระชมุ ใหญ่ เนือ่ งจากงบดุลเป็นส่วนหนึง่
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอ ของงบการเงนิ และเปน็ ไปตาม
งบดุลซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว งบการเงินซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรอง ระเบยี บนายทะเบยี นสหกรณ์
ตอ่ ทป่ี ระชมุ ใหญส่ ามญั เพอ่ื พจิ ารณาอนมุ ตั ิ ภายใน แล้วต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ วา่ ด้วยการบัญชีของสหกรณ์
เกา้ สิบวนั นับแตว่ นั ส้นิ ปที างบัญชี ภายในหน่ึงร้อยห้าสบิ วนั นับแตว่ ันสิน้ ปีทางบญั ชี พ.ศ. 2560
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการรายงาน ให้คณะกรรมการด�ำเนินการรายงาน
ประจำ� ปี แสดงผลการดำ� เนนิ งานของสหกรณต์ อ่ ท่ี ประจำ� ปี แสดงผลการดำ� เนนิ งานของสหกรณต์ อ่ ที่
ประชุมใหญส่ ามัญในคราวทเี่ สนองบดุลดว้ ย ประชุมใหญ่สามัญในคราวท่ีเสนองบการเงินด้วย ส่วนการก�ำหนดวันเป็นไป
ให้สหกรณ์ส่งส�ำเนางบดุลที่จะเสนอต่อที่ประชุม ให้สหกรณ์ส่งส�ำเนางบดุลที่จะเสนอต่อท่ีประชุม ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
ใหญ่นั้นไปยังสมาชิก และให้ปิดประกาศไว้ ใหญ่น้ันไปยังสมาชิก และให้ปิดประกาศไว้ ณ พ.ศ.2542 และฉบบั
ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ ไม่น้อย ส�ำนกั งานสหกรณก์ อ่ นวนั ประชมุ ใหญ่ ไมน่ ้อยกว่า แก้ไขเพม่ิ เตมิ
กว่าเจด็ วนั เจ็ดวนั ขอ้ 66 วรรค 3
ให้สหกรณ์ส่งส�ำเนาประจ�ำปีแสดงผล ให้สหกรณ์ส่งส�ำเนาประจ�ำปีแสดงผล
การด�ำเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไปยังนาย การดำ� เนนิ งานของสหกรณก์ บั งบการเงนิ ไปยงั นาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีมี ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันท่ีมี
การประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงาน อนึ่ง ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงาน
ประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์กับ ประจ�ำปีแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์กับ
งบดลุ ไวท้ ส่ี ำ� นกั งานของสหกรณ์ เพอ่ื ใหส้ มาชกิ ขอ งบการเงินไว้ที่ส�ำนักงานของสหกรณ์ เพ่ือให้
ตรวจดูได้ สมาชิกขอตรวจดูได้

36 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยสังกัด ปที ี่/วาระท่ี

75 ประธานในท่ปี ระชมุ ประธานในทปี่ ระชมุ เพ่อื ความสมบรู ณ์ของ
ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะ ในการประชมุ ใหญ่ หรอื การประชมุ คณะ ขอ้ ความ
กรรมการด�ำเนินการหรือการประชุมอื่นใด กรรมการด�ำเนินการหรือการประชุมอ่ืนใด
ให้ประธานกรรมการในที่ประชุม ถ้าประธาน ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้รองประธาน ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมให้รอง
กรรมการเปน็ ประธานในทป่ี ระชมุ ถา้ รองประธาน ประธานกรรมการเปน็ ประธานในทปี่ ระชมุ ถา้ รอง
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม ให้ที่ประชุมเลือก ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้ที่ประชุม
กรรมการด�ำเนินการคนหน่ึงขึ้นเป็นประธาน ในที่ เลือกกรรมการด�ำเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธาน
ประชุมเฉพาะการประชมุ คราวนัน้ ในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือ ในการประชมุ คณะกรรมการอนื่ หรอื คณะ
คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานให้น�ำความใน อนุกรรมการหรือคณะท�ำงานให้น�ำความในวรรค
วรรคหนึง่ มาบังคบั ใชโ้ ดยอนุโลม หน่ึงมาบังคับใช้โดยอนโุ ลม

88 ผ้ตู รวจสอบกิจการควรผา่ นการอบรม ผู้ตรวจสอบกจิ การตอ้ งผ่านการอบรม เปน็ ไปตามระเบยี บ
เพื่อให้มีความรู้เก่ียวกับการตรวจสอบ เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการตรวจสอบ นายทะเบยี บสหกรณ์
กิจการ และควรมีการพัฒนาความรู้ดังกล่าวอย่าง กิจการ และควรมีการพัฒนาความรู้ดังกล่าวอย่าง วา่ ดว้ ยการตรวจ
สมา่ํ เสมอ สมาํ่ เสมอ สอบกจิ การสหกรณ์
พ.ศ. 2559 ข้อ 7(2)

จึงเสนอเพอ่ื พิจารณา
มติทปี่ ระชมุ ที่ประชมุ พิจารณามมี ติดังนี้
1. รับทราบการขอถอนการนำ� เสนอแกไ้ ขขอ้ บงั คบั ในข้อ 53
2. เหน็ ชอบให้แก้ไขข้อบงั คบั สหกรณฯ์ ในข้อที่ 10, ขอ้ ท่ี 21, ข้อที่ 23, ขอ้ ที่ 75
และข้อที่ 88 ตามรายละเอยี ดทน่ี ำ� เสนอ ดว้ ยเสยี งเอกฉันท์

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 37

วาระท่ี 5 เรอ่ื งอื่น ๆ

นายนวิ ัฒนฯ์ ขอน�ำเสนอการเว้นวรรคของกรรมการใหม่เป็น เว้นวรรค 1 วาระ 2 ปี ทั้งนี้ขอให้สหกรณ์ฯ
ออกเป็นกติกา หรือระเบียบฯ เพอ่ื ถือปฏบิ ัตไิ ดห้ รอื ไมอ่ ย่างไร
ประธานฯ เกยี่ วกบั เรอื่ งน้ีตอ้ งดูขอ้ กฎหมายอกี คร้งั วา่ สามารด�ำเนนิ การไดห้ รือไม่
นายประพันธ์ฯ 1. การสมัครรับเลือกตั้ง ควรก�ำหนดสิทธ์ิการสมัครได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องเห็นอกเห็นใจ
สมาชิกคนอ่ืนด้วย
2. สมาชิกทุพพลภาพ (นอนติดเตียง) เม่ือก่อนได้สวัสดิการ 50,000 บาท ปัจจุบันสหกรณ์ฯ
เพ่ิมสวัสดิการ เป็น 100,000 บาท ควรให้สมาชิกท่ีได้รับสวัสดิการก่อนหน้าน้ีได้รับสิทธิ์
ใหเ้ ท่าเทียมกัน จะไดห้ รือไม่อย่างไรควรชแี้ จงใหส้ มาชกิ ทราบดว้ ย
นายจรูญฯ จากการไปใช้บริการถอนเงินฝากท่ีสหกรณ์ฯ และขอรับเป็นเช็คเพื่อไปขึ้นเงินท่ีธนาคารกรุงไทย
แต่เมือ่ นำ� เชค็ ไปขึน้ เงนิ ปรากฏว่าทางธนาคารฯ ไม่จา่ ย ด้วยเหตผุ ลลายมือชื่อไม่ตรงกันกับท่ีใหไ้ ว้
กับธนาคารฯ ทางธนาคารฯ จึงได้ประสานงานมายังสหกรณ์ฯ เพื่อขอค�ำยืนยัน ดังน้ันขอฝากว่า
อย่าใหเ้ กดิ การผิดพลาดเช่นนอ้ี กี
ประธานฯ รบั ทราบ และปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 18.53 น.

(ลงชอ่ื ) เจิดศกั ด์ิ ภูชงค์ ประธานในท่ีประชมุ
(นายเจิดศักดิ์ ภชู งค์)
(ลงชือ่ ) อัมพร พงศเ์ พชร กรรมการ/เลขานกุ ารผจู้ ดรายงานการประชุม
(นายอัมพร พงศเ์ พชร)

สำ� เนาถกู ต้อง

(นายอัมพร พงศ์เพชร)
เลขานกุ าร

จึงเสนอเพอื่ รบั รอง
ทีป่ ระชุม .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

38 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

3ระเบียบวาระท่ี

เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ

3.1 การรับสมาชกิ เขา้ ใหม่ สมาชกิ ลาออก ปี 2563
3.2 ผลการด�ำ เนนิ งาน ประจ�ำ ปี 2563
3.3 ผลการจดั ระดบั มาตรฐานสหกรณ์ ประจ�ำ ปี 2563
3.4 รายงานผลการตรวจสอบกจิ การสหกรณฯ์วาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพ่อื ทราบ จ�ำนวน 688 คน
จ�ำนวน 161 คน
3.1 การรับสมาชิกเขา้ ใหม่ สมาชกิ ลาออก จ�ำนวน 19 คน
ประธานฯ มอบ น�ำเสนอ จ�ำนวน 123 คน
- สมาชิกสมคั รใหม่
- สมาชกิ รับโอนระหวา่ งสหกรณ์
- สมาชิกโอนไปสหกรณอ์ ่ืน
- ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

จึงเสนอเพอื่ ทราบ
ทปี่ ระชมุ .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 41

3.2 ผลการดำ� เนนิ งานสหกรณ์ออมทรพั ยค์ รูนครศรธี รรมราช จ�ำกดั ประจำ� ปี 2563
ประธานฯ น�ำเสนอ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 โดยนายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ขอเสนอผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2563
ดังต่อไปนี้

1. ผลการด�ำเนนิ งานปี 2563 เปรยี บเทียบกบั ปี 2562

ลำ�ดับ รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพม่ิ ขน้ึ (บาท)
ที่ (บาท) (บาท) (ลดลง) (บาท)

1 จำ�นวนสมาชกิ 21,469 คน 20,851 คน 618 คน

2. สนิ ทรพั ย์ 22,726,342,814.50 21,159,706,683.28 1,566,636,131.22

2.1 ลกู หน้เี งนิ ใหก้ ู้คงเหลอื ในมือสมาชิก 21,632,721,561.60 20,541,304,545.56 1,091,417,016.04

- จา่ ยเงนิ ให้กแู้ กส่ มาชิกระหว่างปี 5,411,580,885.21 5,470,537,850.63 (58,956,965.42)

- รบั ชำ�ระเงนิ ใหก้ ้แู กส่ มาชิกระหวา่ งปี 4,320,163,869.17 5,727,756,182.48 (1,407,592,313.31)

2.2 ลูกหนี้เงินให้กแู้ กส่ มาชิก-ขาดสมาชิกภาพ 336,300,439.00 443,412,206.46 (107,111,767.46)

2.3 ลูกหนีต้ ามคำ�พิพากษา 54,672,700.46 51,796,304.62 2,876,395.84

2.4 ลกู หนร้ี ะหว่างดำ�เนนิ คดี 7,847,881.89 10,737,363.23 (2,889,481.34)

2.5 ลกู หนเ้ี งนิ ใหก้ ู้-ทุนสะสมเพ่ือการศึกษา 10,143,048.33 11,992,430.86 (1,849,382.53)

2.6 ลกู หนเี้ งินให้กู้กองทนุ -ขาดสมาชกิ ภาพ 301,245.09 492,458.14 (191,213.05)

2.7 ลูกหน้เี งินใหก้ ู้-เงนิ ทุนสำ�รองบำ�เหนจ็ ฯ 0.00 731,990.00 (731,990.00)

2.8 ลกู หนค้ี ้างตวั แทน 431,287.06 0.00 431,287.06

2.9 เงนิ ลงทุน 864,492,653.96 279,291,043.01 585,201,610.95

- เงนิ สด/เงินฝากธนาคาร 204,618,285.94 249,922,833.01 (45,304,547.07)

- ชมุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์ (ประจำ�) 601,346,158.02 0.00 601,346,158.02

- เงนิ ลงทนุ ระยะยาว 58,528,210.00 29,368,210.00 29,160,000.00

2.10 สนิ ทรพั ย์อ่นื ๆ 16,782,640.74 18,240,834.31 (1,458,193.57)

2.11 คา่ เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (197,350,643.63) (198,292,492.91) 941,849.28

3 หน้สี ินรวม 8,535,321,316.73 7,613,234,679.51 922,086,637.22

3.1 เงนิ รับฝากจากสมาชิก 8,447,547,996.81 7,519,826,972.90 927,721,023.91

3.2 เจา้ หนี้เงนิ กู้ยืมและเงนิ เบิกเกนิ บัญชี 0.00 0.00 0.00

3.3 เงนิ สำ�รองบำ�เหนจ็ /เงินสำ�รองชดเชย 24,548,935.00 30,075,452.00 (5,526,517.00)

3.4 หน้สี ินอนื่ 63,224,384.92 63,332,254.61 (107,869.69)

42 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ลำ�ดบั รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพ่มิ ขน้ึ (บาท)
ที่ (บาท) (บาท) (ลดลง) (บาท)
644,549,494.00
4 ทุนของสหกรณ์ 14,191,021,497.77 13,546,472,003.77
576,953,950.00
4.1 ทุนเรอื นหนุ้ 12,218,220,290.00 11,641,266,340.00 88,729,082.32

4.2 ทนุ สำ�รอง 1,080,741,241.64 992,012,159.32 300,000.00
509,520.00
4.3 ทนุ รกั ษาระดบั อัตราเงนิ ปันผล 3,714,540.00 3,414,540.00 300,000.00
2,023,615.00
4.4 ทุนสาธารณประโยชน์ 3,604,246.30 3,094,726.30
-
4.5 ทุนสง่ เสรมิ การศึกษาอบรม 785,488.50 485,488.50 -
-
4.6 ทนุ สะสม-ช่วยเหลือสมาชิก 2,299,910.45 276,295.45 (24,266,673.32)
(68,560,714.34)
4.7 ทนุ สะสม-เพ่ือการศกึ ษา 33,125,542.37 33,125,542.37 (69,341,895.29)
841,707.91
4.8 ทนุ สะสม-สนับสนุนสหกรณ์ 1,473.00 1,473.00 4,654.73
0.00
4.9 ส่วนเกินทนุ จากการตรี าคาทรัพย์สิน 2,659,300.00 2,659,300.00 (76,381.69)
11,200.00
5 กำ�ไรสทุ ธิประจำ�ปี (รอการจดั สรร) 845,869,465.51 870,136,138.83 (44,294,041.02)
(5,827,385.91)
6 รายไดจ้ ากการดำ�เนนิ งาน 1,164,174,671.76 1,232,735,386.10 (45,124,639.98)
682,080.46
6.1 ดอกเบย้ี รับเงนิ ใหก้ แู้ ก่สมาชกิ 1,160,104,424.79 1,229,446,320.08 984,000.00
4,991,904.41
6.2 ดอกเบย้ี รบั เงินฝากธนาคาร 2,263,837.58 1,422,129.67

6.3 เงินปนั ผล-เฉลี่ยคนื จากชุมนุมฯ 1,550,505.66 1,545,850.93

6.4 รายไดค้ ่าเชา่ พนื้ ท่ตี ้ังตู้ ATM 60,000.00 60,000.00

6.5 รายไดอ้ น่ื ๆ 149,903.73 226,285.42

6.6 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 46,000.00 34,800.00

7 ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนนิ งาน 318,305,206.25 362,599,247.27

7.1 ดอกเบยี้ จ่ายเงินรับฝาก 239,085,295.83 244,912,681.74

7.2 ดอกเบยี้ จ่ายเงนิ กยู้ ืม 3,132,828.49 48,257,468.47

7.3 ค่าใชจ้ ่ายในการบริหาร 36,379,625.89 35,697,545.43

7.4 ค่าตอบแทนสมาชกิ วนั เลือกต้งั 40,856,000.00 39,872,000.00

7.5 หนีส้ งสัยจะสูญ (1,148,543.96) (6,140,448.37)

2. จ�ำนวนคณะกรรมการ/คณะผูต้ รวจสอบกจิ การ/ฝ่ายจัดการ

ท่ี รายการ ปี 2563 ปี 2562
1 คณะกรรมการดำ�เนนิ การ 15 คน 15 คน

2 คณะผ้ตู รวจสอบกจิ การ 5 คน 5 คน

3 เจา้ หน้าที่และลกู จา้ งประจำ� 34 คน 33 คน

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 43

3. จำ� นวนสมาชิก

ชาย หญิง รวม (คน)

จำ�นวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 7,086 13,765 20,851 คน

สมาชกิ เข้าใหมร่ ะหวา่ งปี 117 571 688 คน

สมาชิกโอนมาจากสหกรณ์อนื่ 25 136 161 คน

รบั อดีตสมาชกิ 33 39 72 คน

สมาชิกลาออกระหวา่ งปี 37 86 123 คน

สมาชกิ โอนไปสหกรณ์อืน่ 4 15 19 คน

สมาชิกถึงแกก่ รรม 79 48 127 คน

สมาชิกถกู ใหอ้ อก 15 19 34 คน

คงเหลือสมาชกิ ณ 31 ธนั วาคม 2563 7,126 14,343 21,469 คน

44 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

4. ข้อมูลฐานะทางการเงนิ สถานะการเงนิ (โดยยอ่ )
ณ 31 ธันวาคม 2563

สนิ ทรัพย์รวม 22,726,342,814.50 บาท
- เงนิ สดและเงนิ ฝากธนาคาร 204,618,285.94 บาท
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ (ประจำ�) 601,346,158.02 บาท
- เงินลงทุนระยะยาว 58,528,210.00 บาท 8,535,321,316.73 บาท
- ลกู หนี้เงินให้กแู้ กส่ มาชิก 21,632,721,561.60 บาท 14,191,021,497.77 บาท
- ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชกิ -ขาดสมาชิกภาพ 336,300,439.00 บาท
- ลกู หนี้ตามคำ�พพิ ากษา 54,672,700.46 บาท
- ลกู หนี้ระหว่างดำ�เนนิ คด ี 7,847,881.89 บาท
- ลูกหนี้เงนิ ให้กู้-ทุนสะสมเพื่อการศึกษา 10,143,048.33 บาท
- ลูกหนเ้ี งนิ ใหก้ กู้ องทนุ -ขาดสมาชกิ ภาพ 301,245.09 บาท
- ลกู หน้ีคา้ งตัวแทน 431,287.06 บาท
- สินทรพั ยอ์ น่ื 16,782,640.74 บาท
- คา่ เผื่อหนี้สงสัยจะสญู (197,350,643.63) บาท
หน้ีสินรวม
- เงนิ รบั ฝาก 8,447,547,996.81 บาท
- เงินก้ยู มื และเงินเบิกเกนิ บัญชี 0.00 บาท
- เงนิ สำ�รองบำ�เหน็จ/ชดเชยเจ้าหนา้ ท ่ี 24,548,935.00 บาท
- หนส้ี ินอ่ืน 63,224,384.92 บาท
ทนุ ของสหกรณ์
- ทนุ เรอื นหนุ้ 12,218,220,290.00 บาท
- ทุนสำ�รอง 1,080,741,241.64 บาท
- ทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบ 8,104,274.80 บาท
- ทนุ สะสม-ช่วยเหลอื สมาชิก 2,299,910.45 บาท
- ทุนสะสม-เพอ่ื การศกึ ษา 33,125,542.37 บาท
- ทนุ สะสม-สนับสนุนสหกรณ์ 1,473.00 บาท
- สว่ นเกินทนุ จากการตีราคาทรพั ยส์ ิน 2,659,300.00 บาท
- กำ�ไรสุทธปิ ระจำ�ปี (รอการจัดสรร) 845,869,465.51 บาท


A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 45

 เงนิ สดและเงินฝากธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2563
เงินสดคงเหลอื ในมอื ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณฯ์ มเี งินสดคงเหลือตามบญั ชเี ป็นจ�ำนวน 7,660.50 บาท
(เจ็ดพนั หกร้อยหกสบิ บาทหา้ สิบสตางค์)

ท่ี ช่อื ธนาคาร ออมทรัพย์ (บาท) กระแสรายวนั (บาท) ประจำ� (บาท)

1 ธนาคารกรงุ ไทย จำ�กัด -นครศรฯี 179,256,020.04 (4,429,345.07)

2 ธนาคารกรงุ ไทย จำ�กดั -ปากพนัง 1,138,573.33 -

3 ธนาคารกรงุ ไทย จำ�กดั -ท่งุ สง 10,087,978.33 -

4 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด-ขนอม 379,317.55 -

5 ธนาคารกรงุ ไทย จำ�กัด-เชียรใหญ่ 1,353,103.13 -

6 ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด-ตลาดหวั อิฐ 12,144,594.98 1,000.00

7 ธนาคารกรงุ เทพ จำ�กดั -นครศรฯี 1,982,471.98 -

8 ธนาคารไทยพาณชิ ย์ จำ�กัด-นครศรีฯ 189,607.37 -

9 ธนาคารออมสนิ (เผอื่ เรียก)-นครศรีฯ 1,557,487.59 -

10 ธนาคารทหารไทย จำ�กัด-นครศรฯี 898,721.45 -

11 ธนาคารเพอ่ื การเกษตรและสหกรณ์ 15,322.79 -

12 ธนาคารกรุงไทย จำ�กดั -หอนาฬกิ า 18,246.61 -

13 ธนาคารธนชาติ -ถนนราชดำ�เนิน 586.76 -

14 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ ส ์ จำ�กัด 16,938.60 -

15 ชมุ นุมสหกรณ์ออมทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย(ประจำ�) - - 601,346,158.02

รวม 209,038,970.51 (4,428,345.07) 601,346,158.02

 เงินลงทนุ ประกอบด้วย 29,067,000.00 บาท 58,206,000.00 บาท
29,139,000.00 บาท 200,000.00 บาท
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯยกมา 1 มกราคม 2563
บวก ซื้อหุ้นเพ่มิ ระหว่างปี 200,000.00 บาท 122,210.00 บาท
หนุ้ ชมุ นุมสหกรณฯ์ คงเหลือ 31 ธันวาคม 2563 58,528,210.00 บาท
หุ้นบรษิ ทั สหประกันชวี ติ ยกมา 1 มกราคม 2563 101,210.00 บาท
หนุ้ บริษทั สหประกันชวี ติ คงเหลอื 31ธันวาคม 2563 21,000.00 บาท
หุ้นชุมนมุ สอ.ครูไทย จำ�กัด ยกมา 1 มกราคม 2563
บวก ซอ้ื เพม่ิ ระหว่างปี
หนุ้ ชุมนุมสอ.ครไู ทย จำ�กดั คงเหลือ 31 ธนั วาคม 2563
เงินลงทุน ณ วนั ที ่ 31 ธนั วาคม 2563

46 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

 ลกู หนี้เงินให้กู้-ทนุ สะสมเพ่อื การศึกษา 11,992,430.86 บาท
7,796,700.00 บาท
เงนิ ใหก้ ้ฯู -ทุนสะสมเพอื่ การศึกษา ยกมา 1 มกราคม 2563 จำ�นวน 344 ราย
จ่ายเงนิ ใหก้ ฯู้ -ทุนสะสมเพ่อื การศกึ ษา ระหวา่ งปี จำ�นวน 116 ราย 54,248.69 บาท
รับโอนมาจากลกู หน้เี งินใหก้ ้-ู ขาดสมาชกิ ภาพ จำ�นวน 5 ราย 9,700,331.22 บาท
รับคนื เงินใหก้ ้ฯู -ทุนสะสมเพ่ือการศกึ ษา ระหวา่ งปี 10,143,048.33 บาท
เงนิ ใหก้ ้ฯู -ทุนสะสมเพื่อการศกึ ษา ณ 31 ธันวาคม 2563 จำ�นวน 273 ราย

 หน้ีเงินให้กู้แก่สมาชิก
ในปี 2563 สหกรณ์ฯ จา่ ยเงินใหก้ ้แู กส่ มาชกิ แยกตามประเภทได้ดงั นี้

ประเภทเงนิ ใหก้ ู้แก่สมาชกิ จำ�นวนสญั ญา จำ�นวนเงนิ (บาท)
1. เงินกูเ้ พอ่ื เหตฉุ กุ เฉิน
2. เงนิ กูเ้ พื่อเหตฉุ กุ เฉิน ATM 5,858 สัญญา 1,238,964,200.00 บาท
3. เงินกู้เพ่อื เหตุฉุกเฉนิ ประกันหนี้
4. เงนิ กู้เพ่อื เหตฉุ ุกเฉินเงินปนั ผล 9,148 สัญญา 229,433,230.00 บาท
5. เงนิ กู้เพือ่ ชำ�ระฌาปนกิจสงเคราะห์
6. เงนิ ก้เู พ่ือเหตฉุ กุ เฉนิ โควิด 13,075 สญั ญา 83,404,562.75 บาท
7. เงินกูเ้ พ่ือเหตุฉุกเฉนิ เยยี วยาโควดิ
8. เงินกสู้ ามญั 1,255 สัญญา 21,700,900.00 บาท
9. เงินกู้สามัญเร่งดว่ น
10. เงินกเู้ พ่อื ผู้คำ้ �ประกัน 1 สญั ญา 2,150.00 บาท
11. ลกู หนี้เงินให้กู้-ขาดสมาชกิ ภาพเป็นลกู หน้ีเงนิ ให้กู้ปกติ
5,062 สญั ญา 252,662,000.00 บาท
รวม
2,294 สัญญา 112,307,000.00 บาท

1,985 สัญญา 2,726,838,000.00 บาท

1,458 สัญญา 628,299,000.00 บาท

23 สญั ญา 8,750,800.00 บาท

72 สัญญา 109,219,042.46 บาท

5,411,580,885.21 บาท

เงินให้กแู้ กส่ มาชกิ ยกมา 1 มกราคม 2563 20,541,304,545.56 บาท
จ่ายเงินใหก้ ู้แกส่ มาชกิ ระหว่างปี 5,411,580,885.21 บาท
สมาชกิ ชำ�ระหนร้ี ะหว่างปี 4,320,163,869.17 บาท
เงนิ ใหก้ ู้แกส่ มาชิกคงเหลืออยูท่ ่ีสมาชิก ณ 31 ธันวาคม 2563 21,632,721,561.60 บาท

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 47

อนงึ่ จ�ำนวนสมาชกิ ณ 31 ธันวาคม 2563 จำ� นวน 21,469 คน
สมาชิกเปน็ หนีเ้ งนิ ใหก้ ู้ จำ� นวน 15,759 คน คดิ เป็นร้อยละ 73.40 %
สมาชกิ ไมเ่ ปน็ หน้ี จ�ำนวน 5,710 คน คดิ เป็นร้อยละ 26.60 %
สมาชกิ เปดิ บัญชีเงนิ ฝาก จำ� นวน 9,103 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 42.40 %
สมาชิกเป็นหนี้เงินให้กู้เฉล่ยี ต่อคน จำ� นวน 1,007,625.95 บาท

อตั ราดอกเบ้ียเงินใหก้ ้ทู ุกประเภท ดงั นี้

เงนิ ก้ปู ระเภท อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) อัตราดอกเบีย้ (รอ้ ยละ)
1 มค. – 30 มยิ . 63 1 กค. – 31 ธค. 63
1. เงินกสู้ ามัญ
2. เงนิ กสู้ ามัญ (UNDO) 5.55 5.30
3. เงนิ กสู้ ามญั เพ่ือจดั ซอ้ื อาวธุ ปืน 5.55 5.30
4. เงนิ ก้ฉู กุ เฉนิ 5.55 5.30
5. เงนิ กฉู้ กุ เฉนิ ผา่ นระบบเอทีเอ็ม 5.55 5.30
6. เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษเพอ่ื ทำ�ประกนั ชีวิต 5.55 5.30
7. เงนิ ก้ฉู ุกเฉินพิเศษเพ่อื ชำ�ระเงินสงเคราะห์ 5.55 5.30
ล่วงหน้าสมาคม 5.55 5.30
8. เงนิ กู้พิเศษ
9. เงินกู้ตามโครงการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ 5.55 5.30
10. เงนิ กู้ทนุ สำ�รองบำ�เหนจ็ เจา้ หนา้ ที่ 5.55 5.30
11. เงนิ ก้แู กส่ มาชกิ ผคู้ ำ้ �ประกันเพอ่ื ชำ�ระหน้ี 5.55 5.30
เแทนลูกหน้ีทผ่ี ดิ นัดชำ�ระหนี้ 5.05 5.05
12. เงินกู้ฉุกเฉินปนั ผล
13. เงนิ กฉู้ ุกเฉินพิเศษยามวิกฤติ Covid-19 4.75 4.75
14. เงนิ กู้ทนุ สะสมเพือ่ การศึกษา 4.75 4.75
15. เงินก้ฉู ุกเฉนิ เยียวยา Covid-19 3.15 3.15
4.75
-

 ลูกหน้ีเงนิ ให้กู้ – ขาดสมาชิกภาพ 443,412,206.46 บาท
92,530,909.99 บาท
เงินให้ก้ฯู -ขาดสมาชกิ ภาพ ยกมา 1 มกราคม 2563 จำ�นวน 371 ราย 109,219,042.46 บาท
เงินให้กฯู้ -ขาดสมาชกิ ภาพ เพม่ิ ข้ึนระหว่างป ี 86 ราย 8,870,890.87 บาท
เงนิ ใหก้ ูฯ้ -ขาดสมาชิกภาพ โอนไปลกู หนปี้ กติ 72 ราย 81,552,744.12 บาท
เงินให้ก้ฯู -ขาดสมาชกิ ภาพโอนไปลูกหนี้ระหว่างดำ�เนินคด ี 10 ราย 336,300,439.00 บาท
เงินใหก้ ูฯ้ -ขาดสมาชิกภาพ รับชำ�ระหนี้คืนระหว่างปี
เงนิ ให้กู้ฯ-ขาดสมาชิกภาพ คงเหลอื ณ 31 ธันวาคม 2563 300 ราย

48 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ในปี 2563 สหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ฯ – ขาดสมาชิกภาพ กลับคืนมา จ�ำนวน
105,517,080.27 บาท แยกเป็นเงินตน้ 81,552,744.12 บาท ดอกเบี้ยรับ 23,964,336.15 บาท

 ลกู หน้ีตามค�ำพิพากษา 51,089,074.75 บาท

ลูกหนตี้ ามคำ�พพิ ากษา ยกมา 1 มกราคม 2563 จำ�นวน 70 ราย 8,998,724.28 บาท
ดำ�เนนิ คดเี สร็จส้นิ ระหว่างป ี จำ�นวน 11 ราย
รบั ชำ�ระเงินต้นคนื ระหว่างปี 6,384,235.87 บาท
ลูกหน้ตี ามคำ�พิพากษา คงเหลอื ณ 31 ธนั วาคม 2563 จำ�นวน 64 ราย 53,703,563.16 บาท
ค่าฤชาธรรมเนยี มยกมาตน้ ปี
จ่ายเงนิ ค่าฤชาธรรมเนยี มระหว่างปี 308,662.69 บาท
รับชำ�ระค่าฤชาธรรมเนยี มระหว่างปี 158,900.00 บาท
ค่าฤชาธรรมเนียม คงเหลือ ณ 31 ธนั วาคม 2563
ดอกเบีย้ รบั ตามคำ�พพิ ากษา 280,377.58 บาท
จา่ ยดอกเบย้ี รับลูกหน้ีพพิ ากษา 187,185.11 บาท
รับดอกเบยี้ รบั ลูกหนพี้ ิพากษา 398,567.18 บาท
ดอกเบ้ียรับตามคำ�พพิ ากษา ณ 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนต้ี ามคำ�พิพากษาและคา่ ฤชาธรรมเนยี ม คงเหลอื ณ 31 ธนั วาคม 2563 776,951.59 บาท
393,566.58 บาท
781,952.19 บาท
54,672,700.46 บาท

 ลูกหนรี้ ะหวา่ งด�ำเนนิ คดี 10,737,363.23 บาท
8,879,153.20 บาท
ลูกหน้รี ะหว่างดำ�เนนิ คดี ยกมา 1 มกราคม 2563 จำ�นวน 11 ราย 8,998,724.28 บาท
ดำ�เนนิ คดีฟ้องระหวา่ งป ี จำ�นวน 10 ราย 2,769,910.16 บาท
ดำ�เนนิ คดีเสรจ็ ส้ินในปี 2563 จำ�นวน 11 ราย 7,847,881.99 บาท
รบั ชำ�ระหนร้ี ะหว่างดำ�เนนิ คดี
ลกู หนร้ี ะหวา่ งดำ�เนินคดี คงเหลอื ณ 31 ธันวาคม 2563 จำ�นวน 9 ราย

 ลูกหนี้เงนิ ใหก้ ู้ - เงินสำ� รองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าท่ี 731,990.00 บาท
731,990.00 บาท
เงินใหก้ ู้ฯ- เงินสำ�รองบำ�เหนจ็ เจ้าหน้าที่ ยกมา 1 มกราคม 2563 4 ราย
รับชำ�ระหน้ีระหวา่ งปี 0.00 บาท
เงนิ ใหก้ ฯู้ -เงินสำ�รองบำ�เหนจ็ เจ้าหนา้ ที่ คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 49

 ลูกหนี้เงนิ ให้กทู้ ุนสะสมเพื่อการศึกษา – ขาดสมาชกิ ภาพ 492,458.14 บาท
68,125.04 บาท
เงนิ ให้กู้เพอ่ื การศกึ ษา-ขาดสมาชิกภาพ ยกมา 1 มกราคม 2563 20 ราย 259,338.09 บาท
เงินใหก้ ้เู พอ่ื การศึกษา-ขาดสมาชิกภาพ เพ่ิมขึ้นระหวา่ งป ี 2 ราย 301,245.09 บาท
เงินใหก้ ูเ้ พื่อการศกึ ษา-ขาดสมาชกิ ภาพ ชำ�ระหนร้ี ะหวา่ งปี
เงินใหก้ ู้เพอ่ื การศึกษา-ขาดสมาชิกภาพ คงเหลอื ณ 31 ธันวาคม 2563 12 ราย

 เงนิ รบั ฝากจากสมาชิกทกุ ประเภท

ยอดยกมา รับฝาก ถอนเงินฝาก ยอดคงเหลือ
ประเภทเงินรับฝาก 1 ม.ค. 2563 ระหว่างปี ระหวา่ งปี ณ 31 ธ.ค.63
1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63
เงนิ ฝากออมทรัพย์ทว่ั ไป 486,882,613.21 324,310,319.47
เงนิ ฝากออมทรัพยพ์ เิ ศษ 289,130,078.04 522,062,854.64 1,269,768,342.95 7,946,168,043.57
เงินฝากออมทรัพยร์ บั โชค 10,334,837.96
เงนิ ฝากออมทรพั ย์ 50 ปี 7,097,490,638.27 2,118,445,748.25 20,400,989.96
เงินฝากออมทรัพย์หน่ึงคนหนง่ึ บัญชี - 222,106.12
เงนิ ฝากออมทรพั ย์ATM 18,381,040.21 12,354,787.71 24,170,079.93
เงนิ ฝากประจำ� 24 เดือน 4,280,741.14 95,706,518.15
เงินฝากออมทรพั ย์ทวั่ ไป-สมาคม 217,569.06 4,537.06 1,040,000.00 2,013,008.24
เงินฝากออมทรพั ยพ์ ิเศษ-สมาคม 57,777,408.06 36,868,300.00
เงนิ ฝากออมทรพั ยท์ ั่วไปโครงการ 75,844,071.07 44,032,527.01 23,582,000.00 2,927,719.50
หนึ่ง ร.ร.หนึง่ บญั ชี 10,380,714.16
เงินฝากออมทรัพยพ์ ิเศษโครงการ 1,593,502.55 4,700,246.83 394,245.60 1,174,901.43
หนึง่ ร.ร.หนึ่งบญั ชี
12,147,200.00 25,761,100.00
รวม
4,653,743.21 56,051,384.35

10,962,714.16 23,000,000.00

1,085,372.12 483,774.91

8,321,044.21 369,468.00 1,315,136.00 7,375,376.21

7,519,826,972.90 2,807,266,428.76 1,879,545,404.85 8,447,547,996.81

50 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

อตั ราดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภท ดงั น้ี

เงินฝากประเภท อตั ราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ีย อตั ราดอกเบี้ย
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (รอ้ ยละ)
- เงินฝากออมทรัพยท์ ั่วไป
- เงนิ ฝากออมทรพั ยพ์ เิ ศษ 1 มค. – 30 มิย.63 1 กค. – 30 กย.63 1 ตค. – 31 ธค.63
- เงินฝากออมทรพั ยร์ บั โชค 2.15 2.00 2.00
- เงนิ ฝากออมทรพั ย์ 50 ปี 3.15 3.00 2.85
- เงินฝากออมทรัพย์หนง่ึ คนหนงึ่ บญั ชี 2.15 2.00 2.00
- เงินฝากออมทรพั ยA์ TM 2.15 2.00 2.00
- เงินฝากประจำ� 24 เดือน 2.90 2.75 2.75
- เงนิ ฝากออมทรัพยท์ วั่ ไป-สมาคม 2.15 2.00 2.00
- เงนิ ฝากออมทรัพยพ์ ิเศษ-สมาคม 3.40 3.25 3.25
- เงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไปโครงการหนง่ึ ร.ร.หนึ่งบัญชี 2.15 2.00 2.00
- เงนิ ฝากออมทรัพยพ์ เิ ศษโครงการหนึ่ง ร.ร.หน่ึงบญั ชี 3.15 3.00 2.85
2.15 2.00 2.00
3.15 3.00 2.85

 เจา้ หนเ้ี งนิ กู้ยืมสถาบนั การเงนิ อน่ื 0.00 บาท
700,000,000.00 บาท
เจา้ หนี้เงินกู้ยืมยกมา 1 มกราคม 2563 700,000,000.00 บาท
สหกรณร์ ับเงนิ กูย้ มื ระหวา่ งปี
สหกรณ์สง่ ชำ�ระเงินก้ยู มื ระหว่างปี 0.00 บาท
เจา้ หนี้เงินกู้ยืมคงเหลอื ณ 31 ธนั วาคม 2563

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 51

ช่อื สถาบนั การเงิน วงเงินกู้ยมื วงเงนิ ยมื รายการระหว่างปี 2563 เจา้ หนี้ ดอกเบ้ยี
ตามสัญญา ยกมา 1 ม.ค.2563 รับเงินกเู้ พิ่ม สง่ ชำ�ระคนื เงินกยู้ มื จา่ ยเงนิ กู้ยมื
ยกไป ปี 2563
31 ธ.ค.63
765,342.47
เงนิ กรู้ ะยะสน้ั ต๋ัว สัญญาใชเ้ งิน 100,000,000.00 - -
- ธ.กรงุ ไทย จก. นครศรีฯ 2,200,000,000.00 - - 100,000,000.00 - -
- - - -
- ธ.กรุงไทย จก. ตลาดหวั อฐิ 500,000,000.00 - - - 1,534,061.36
- 500,000,000.00 - 833,424.66
- ธ.กรงุ เทพ จก. นครศรีฯ 700,000,000.00 - 100,000,000.00 500,000,000.00
100,000,000.00 0.00
- ธ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จก.นครฯ 500,000,000.00 147,803.87
0.00
- ธ.เพอื่ การเกษตรและสหกรณฯ์ นครฯ 1,500,000,000.00 - 3,132,828.49
147,803.89
เงินกู้ระยะส้นั เบกิ เกินบัญชี
-ธ.กรงุ ไทย จก. นครศรฯี 20,000,000.00 147,803.87 0.00

เงนิ กรู้ ะยะสนั้ 20,000,000.00 -
-สอ.ม.ธรรมศาสตร์ จำ�กัด -

รวมท้ังส้นิ 5,420,000,000.00 700,000,000.00 700,147,803.7

 ส�ำรองบำ� เหน็จเจา้ หน้าที่ 29,321,000.00 บาท
2,067,000.00 บาท
สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่ ยกมา 1 มกราคม 2563 7,782,130.00 บาท
ตง้ั สำ�รองบำ�เหนจ็ เจา้ หน้าทใี่ นปี 2563 23,605,870.00 บาท
จ่ายสำ�รองบำ�เหน็จใหเ้ จา้ หน้าทเ่ี กษยี ณอายุ
สำ�รองบำ�เหนจ็ เจา้ หน้าท ่ี ณ 31 ธนั วาคม 2563 754,452.00 บาท
เงินชดเชยเจ้าหนา้ ท่ี ยกมา 1 มกราคม 2563 188,613.00 บาท
ต้งั เงินชดเชยเจ้าหนา้ ที่ในปี 2563 943,065.00 บาท
เงนิ ชดเชยเจา้ หนา้ ท่ี ณ 31 ธันวาคม 2563 24,548,935.00 บาท
สำ�รองบำ�เหนจ็ /เงินชดเชยเจา้ หน้าท ่ี ณ 31 ธนั วาคม 2563

 เบ้ียประกนั เงินกู้ 84,685,859.93 บาท 23,101,931.82 บาท
2,245,440.31 บาท
เบี้ยประกันเงินกู้ ยกมา 1 มกราคม 2563 86,931,300.24 บาท
จ่ายเบีย้ ประกนั ใหบ้ รษิ ทั ประกันชีวิต 155,711.07 บาท
จ่ายเบ้ียประกนั คนื ชำ�ระหนใ้ี หส้ มาชิก 84,619,147.75 บาท 84,774,858.82 บาท
รบั เบยี้ ประกนั คืนจากบรษิ ัทประกนั ชีวติ 20,945,490.40 บาท
รบั เบ้ยี ประกันจากสมาชิก
เบ้ียประกนั เงินกคู้ งเหลอื ณ 31 ธันวาคม 2563

52 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

 คา่ สนิ ไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทน ยกมา 1 มกราคม 2563 11,133,615.54 บาท
61,470,000.00 บาท
จ่ายเบ้ยี ประกนั ใหบ้ ริษัทประกนั ชวี ติ จำ�นวน 64 ราย
67,894,106.09 บาท
จา่ ยคา่ สนิ ไหมชำ�ระหนีใ้ ห้สหกรณ์ 46,548,528.53 บาท 4,709,509.45 บาท

ค่าสินไหมคืนทายาทสมาชกิ ทีถ่ ึงแก่กรรม 21,345,577.56 บาท 4,674,983.06 บาท
41,015,830.08 บาท
คา่ สินไหมทดแทนคงเหลอื ณ 31 ธนั วาคม 2563 26,414,772.11 บาท
19,276,041.03 บาท
 เงนิ ฝากรอจ่ายคืน
6,160,444.93 บาท
เงินฝากรอจา่ ยคืน ยกมา 1 มกราคม 2563 42,889,520.41 บาท
รับเงนิ ฝากรอจา่ ยคนื ระหว่างปี 47,153,844.53 บาท
จ่ายเงนิ ฝากรอจ่ายคนื ระหว่างปี 1,896,120.81 บาท
เงนิ ฝากรอจ่ายคืน คงเหลอื ณ 31 ธันวาคม 2563
5,319,337.46 บาท
 เงนิ รอตรวจสอบ 42,720,200.44 บาท
45,134,725.14 บาท
เงินรอตรวจสอบ ยกมา 1 มกราคม 2563 2,904,812.76 บาท
รบั รอตรวจสอบระหว่างปี
จ่ายเงินรอตรวจสอบระหวา่ งปี 797,250.17 บาท
เงินรอตรวจสอบ คงเหลอื ณ 31 ธนั วาคม 2563 341,741.76 บาท
477,947.10 บาท
 เงินคา้ งจา่ ย 661,044.83 บาท

เงนิ ค้างจ่าย ยกมา 1 มกราคม 2563
รับเงนิ ค้างจา่ ยระหวา่ งปี
จ่ายเงินค้างจ่ายคนื ระหว่างปี
เงนิ ค้างจ่าย คงเหลือ ณ 31 ธนั วาคม 2563

 เงนิ ปันผล-เฉลี่ยคนื คา้ งจ่าย

เงินปันผล-เฉลี่ยคนื ค้างจา่ ย ยกมา 1 มกราคม 2563
รบั เงนิ ปันผล-เฉลี่ยคืนค้างจา่ ยระหวา่ งปี
จา่ ยเงินปนั ผล-เฉล่ียคืนคา้ งจา่ ยระหว่างปี
เงนิ ปันผล-เฉลย่ี คืนคา้ งจ่ายคงเหลอื ณ 31 ธนั วาคม 2563

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 53

 ดอกเบ้ยี รับรอจ่ายคืน 1,004,501.45 บาท
5,228,202.58 บาท
ดอกเบยี้ รบั รอจ่ายคืน ยกมา 1 มกราคม 2563 5,730,409.28 บาท
รบั ดอกเบยี้ รบั รอจ่ายคนื ระหวา่ งปี
จ่ายดอกเบ้ียรบั รอจ่ายคืนระหว่างปี 502,294.75 บาท
ดอกเบ้ียรบั รอจ่ายคนื คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563
11,641,266,340.00 บาท
 ทนุ เรอื นหุน้ 692,293,930.00 บาท
115,339,980.00 บาท
ทุนเรือนหุน้ ยกมา ณ 1 มกราคม 2563
ทุนเรือนหุ้นเพ่ิมระหวา่ งปี 12,218,220,290.00 บาท
จ่ายคืนทุนเรอื นหุ้นระหว่างปี
ทนุ เรือนหุ้นคงเหลอื ณ 31 ธนั วาคม 2563

ณ 31 ธันวาคม 2563 สมาชกิ ถอื หนุ้ กับสหกรณ ์ จ�ำนวน 12,218,220,290.00 บาท
เพิ่มขน้ึ จากปกี ่อน จำ� นวน 576,953,950.00 บาท หรอื เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.96 %
สมาชกิ มีทุนเรือนหนุ้ เฉลี่ยตอ่ คน จ�ำนวน 569,109.89 บาท

 ทุนส�ำรอง 992,012,159.32 บาท
88,096,328.16 บาท
ทนุ สำ�รอง ยกมา 1 มกราคม 2563
ทนุ สำ�รองเพมิ่ (การจดั สรรกำ�ไรสุทธปิ ี 2562) 632,754.16 บาท
ทนุ สำ�รองเพิม่ (โอนเงินต่าง ๆ ตามมติทป่ี ระชุมใหญ่ ปี 2562) 1,080,741,241.64 บาท
ทนุ สำ�รอง ณ 31 ธนั วาคม 2563

 ทุนสาธารณประโยชน์ 3,094,726.30 บาท
8,000,000.00 บาท
ทนุ สาธารณประโยชนย์ กมา 1 มกราคม 2563
ได้รับจัดสรรจากกำ�ไรสุทธิประจำ�ป ี 2562 899,000.00 บาท
หัก จ่ายเป็นทนุ การศึกษาแก่บตุ รสมาชกิ 384 ทนุ 72,980.00 บาท
จา่ ยเปน็ คา่ ดำ�เนนิ การทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 3,440,000.00 บาท
จ่ายสงเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม 127 ราย 847,500.00 บาท
จ่ายสงเคราะหศ์ พค่สู มรสสมาชิกถึงแก่กรรม 63 ราย 1,776,000.00 บาท
จ่ายสงเคราะห์ศพบดิ า,มารดาสมาชกิ เสียชีวิต 592 ราย 312,000.00 บาท
จ่ายชว่ ยเหลอื สมาชิกคลอดบุตร 156 ราย 143,000.00 บาท
จ่ายช่วยเหลือสมาชิกประสบสาธารณภยั ,การกุศลอื่น 3,604,246.30 บาท
ทุนสาธารณประโยชน์คงเหลอื ณ 31 ธนั วาคม 2563

54 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

 ทนุ สะสม-ชว่ ยเหลอื สมาชกิ 276,295.45 บาท
ทนุ สะสม-ชว่ ยเหลือสมาชิก ยกมา 1 มกราคม 2563 26,000,000.00 บาท
ไดร้ ับจัดสรรจากกำ�ไรสทุ ธปิ ระจำ�ปี 2562 3,430,000.00 บาท
จ่ายทุนสะสม-บำ�เหนจ็ สมาชิก 762 ราย
จา่ ยเปน็ คา่ ดำ�เนินการจดั งานเกษียณอายสุ มาชกิ 266,385.00 บาท
จา่ ยทุนสะสม-ช่วยเหลอื สมาชกิ ถึงแกก่ รรมตามระเบียบฯ
106 ราย จำ�นวนเงิน 15,040,000.00 บาท 15,040,000.00 บาท
จา่ ยทนุ สะสม-ชว่ ยเหลอื สมาชกิ ทพุ พลภาพตามระเบียบฯ
65 ราย จำ�นวนเงิน 1,720,000.00 บาท 1,720,000.00 บาท
เงินทุนสะสม-ช่วยเหลือสมาชิกคา้ งจ่าย 25 ราย 3,520,000.00 บาท
ทนุ สะสม-ชว่ ยสมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563 2,299,910.45 บาท

 ทนุ ของสหกรณ์ 12,218,220,290.00 บาท
ทุนเรือนหุน้ 1,080,741,241.64 บาท
ทุนสำ�รอง
ทนุ สะสมตามข้อบงั คบั 8,104,274.50 บาท
กองทุนอ่นื ๆ 35,426,925.82 บาท
สว่ นเกนิ จากการตรี าคาทด่ี ิน 2,659,300.00 บาท
กำ�ไรสทุ ธิประจำ�ป ี 2563 รอการจดั สรร 845,869,465.51 บาท
ณ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณม์ ีทนุ ดำ�เนนิ การ 14,191,021,497.47 บาท

5. รายได้ของสหกรณ์ 1,160,104,424.79 บาท
ดอกเบย้ี รบั เงินใหก้ ู้แกส่ มาชิก 2,263,837.58 บาท
ดอกเบี้ยรบั เงนิ ฝากธนาคาร 1,550,505.66 บาท
ผลตอบแทนจากการลงทุน(ปนั ผล ชสอ. 5.30%/ปันผล สอ.ครไู ทย 6.00%) 149,903.73 บาท
รายได้อนื่ ๆ 46,000.00 บาท
คา่ ธรรมเนียมแรกเข้า 60,000.00 บาท
รายไดค้ ่าเช่าพน้ื ทต่ี ้ังตู้ ATM
1,164,174,671.76 บาท
รวม

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 55

6. ค่าใช้จ่ายในการดำ� เนินงานปี 2563

ดอกเบี้ยจา่ ยเงนิ รบั ฝาก 239,085,295.83 บาท
ดอกเบี้ยจ่ายเงนิ กู้ยืมระยะสนั้ 3,132,828.49 บาท
ค่าตอบแทนสมาชิกวนั เลือกตั้ง 40,856,000.00 บาท
คา่ ใชจ้ ่ายในการบริหารงาน 36,379,625.89 บาท
หน้ีสงสยั จะสญู (1,148,543.96) บาท

รวม 318,305,206.25 บาท

7. ตรวจสอบบัญชขี องสหกรณ์ ปี 2563
1. สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการจ�ำนวน 5 คน เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซ่ึงได้รับเลือกต้ัง
จากทป่ี ระชมุ ใหญไ่ ดเ้ ขา้ ทำ� การตรวจสอบการดำ� เนนิ งานของสหกรณเ์ ปน็ ประจำ� ทกุ เดอื นพรอ้ มทง้ั ไดร้ ายงาน
ผลการตรวจสอบให้คณะกรรมด�ำเนินการทราบและได้น�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบเพื่อที่ประชุมใหญ่
ทราบด้วยแลว้
2. สหกรณไ์ ดจ้ า้ งนายสริ วชิ ญ์ ไพศาสตร์ ผสู้ อบบญั ชรี บั อนญุ าต เลขทะเบยี น 10136 เปน็ ผสู้ อบบญั ชขี องสหกรณ์
ประจำ� ปี 2563 ไดเ้ ขา้ ทำ� การตรวจสอบบญั ชปี ระจำ� ปี และใหค้ ำ� แนะนำ� สหกรณเ์ กย่ี วกบั การเสรมิ สรา้ งสหกรณ์
ให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและการให้สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก�ำหนด
คณะกรรมการด�ำเนนิ การชดุ ที่ 61 ได้นำ� เสนองบการเงนิ ประจำ� ปี 2563 เพอ่ื ทปี่ ระชุมพิจารณาด้วยแลว้

8. สถติ ิขอ้ มูลต่าง ๆ ในรอบระยะเวลา 5 ปี แสดงในรปู กราฟ ดังรายละเอียดแนบทา้ ยนี้
- จ�ำนวนสมาชกิ เปรียบเทียบชาย-หญิง ย้อนหลงั 5 ปี
- จำ� นวนสมาชกิ ย้อนหลัง 5 ปี
- ลูกหนเ้ี งินใหก้ ู้แก่สมาชิก ณ สิ้นเดอื น
- ลูกหนเ้ี งินใหก้ ู้แก่สมาชิก ณ สิ้นปี
- ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ ณ สน้ิ เดือน
- ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ ณ สิ้นปี
- เงินฝากทกุ ประเภท ณ สิ้นเดือน
- เงินรบั ฝากทุกประเภท ณ ส้นิ ปี
- ทนุ เรอื นหนุ้ ณ สิ้นเดือน
- ทนุ เรือนหุ้น ณ ส้นิ ปี
- สนิ ทรัพย์ หน้สี นิ ทุน
- รายได้ ค่าใชจ้ ่าย ก�ำไรสุทธิ

จึงเสนอเพ่อื ทราบ
ท่ปี ระชมุ ................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

56 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 57

ลูกหนเี้ งินใหก้ แู้ กส่ มาชกิ ณ สน้ิ ปี

58 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ลกู หนี้ขาดสมาชิกภาพ ณ ส้นิ ปี 59

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

60 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ทนุ เรอื นหุ้นส้นิ ปี 61

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

62 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

3.3 ผลการจดั ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำ� ปี 2563
ประธานฯ นำ� เสนอ ตามทก่ี รมส่งเสรมิ สหกรณ์ไดใ้ ชก้ ารจัดมาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนา
ระบบสหกรณ์ ใหม้ ีความเข้มแข็งและยง่ั ยืน โดยกำ� หนดใหม้ ีระดบั มาตรฐานสหกรณท์ งั้ หมด
4 ระดบั ดว้ ยกันคอื
- มาตรฐานดีเลศิ ( A )
- มาตรฐานดมี าก ( B )
- มาตรฐานดี ( C )
- ไมผ่ า่ นมาตรฐาน ( F)
ซง่ึ ทางกรมสง่ เสรมิ สหกรณ์จะประกาศผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณป์ ลี ะคร้ัง
ส�ำหรับปี 2563 ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด มีผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ได้รับการประเมินผลการด�ำเนินงานจากกรมส่งเสริมสหกรณผ์ ่านมาตรฐานสหกรณ์ดีเลิศ (A)
คะแนน 100

จึงเสนอเพ่อื ทราบ
ท่ีประชุม .................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 63

3.4 รายงานผลการตรวจสอบกจิ การสหกรณ์ฯ
ประธานฯ มอบ นายวิรัตน์ สกุณา ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ น�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
กจิ การสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2563 เพือ่ ทีป่ ระชุมรับทราบ รายละเอียดดังน้ี

สรุปผลรายงานการตรวจสอบกจิ การ
สหกรณอ์ อมทรพั ย์ครนู ครศรธี รรมราช จำ� กดั
ส�ำหรับปสี ้นิ สดุ ทางบญั ชี วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรียน ท่ปี ระชุมใหญส่ ามญั ประจ�ำปสี หกรณ์ออมทรัพยค์ รูนครศรธี รรมราช จำ� กัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครศรีธรรมราช จำ� กัด ไดม้ มี ติเลอื กตงั้ ข้าพเจ้าและคณะเปน็ ผู้ตรวจสอบกจิ การสหกรณ์ ประจ�ำปที างบญั ชี ส้นิ สุด
วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2563 ขา้ พเจา้ ไดท้ ำ� การตรวจสอบและเสนอผลการตรวจสอบเปน็ ประจำ� ทกุ เดอื นตอ่ คณะกรรมการ
ดำ� เนนิ การแล้วน้นั ข้าพเจ้าขอเสนอผลการสรปุ ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�ำปี 2563 ดังรายรายการต่อไปน้ี
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพ่อื ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำ� เนนิ การ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏบิ ตั งิ านเก่ยี วกับการบญั ชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพือ่ ตรวจสอบการด�ำเนนิ งานอื่นๆของสหกรณ์
1.4 เพอ่ื สรปุ ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
2. ขอบข่ายของการตรวจสอบ / วธิ กี ารตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบญั ชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคมุ การเงนิ ตามระเบยี บและข้อบังคบั ของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดำ� เนินงานตามวัตถปุ ระสงค์ ขอ้ บังคับ ระเบยี บ และมตขิ องทปี่ ระชุม
2.4 ตรวจสอบการบรหิ ารงานของคณะกรรมการดำ� เนนิ การตามแผนงานและงบประมาณทก่ี ำ� หนด
ไว้ในทีป่ ระชุมใหญ่
3. ดา้ นบริหารงานทั่วไป
3.1 สหกรณ์ได้ก�ำหนดข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมของคณะกรรมการด�ำเนินการไว้อย่าง
เพยี งพอ เหมาะสมกบั การดำ� เนนิ งาน ผลการดำ� เนนิ งานเปน็ ไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ขอ้ บงั คบั ระเบยี บ และมตทิ ป่ี ระชมุ
ของคณะกรรมการด�ำเนินการ มตทิ ่ีประชมุ ใหญส่ ามัญและวตั ถุประสงคข์ องสหกรณ์
3.2 สหกรณ์ได้ก�ำหนดแผนงบประมาณด�ำเนินงานและจ่ายงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชมุ ใหญ่ผลการปฏิบัตงิ านเป็นไปตามที่กำ� หนดไว้
3.3 สหกรณ์มีโครงสร้างการบริหาร ส่วนเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างสหกรณ์ ได้ท�ำหนังสือสัญญาจ้าง
และหลกั ประกนั ตามระเบยี บท่ีสหกรณ์ก�ำหนด ในเร่อื งน้ผี ูต้ รวจสอบกจิ การไดเ้ สนอแนะใหส้ หกรณ์จัดท�ำโครงสร้าง
ตามขอ้ บงั คบั และเสนอแนะใหส้ หกรณจ์ ดั ทำ� ขอ้ มลู สารสนเทศของคณะกรรมการดำ� เนนิ การ คณะผตู้ รวจสอบกจิ การ
สหกรณ์ เจา้ หน้าที่ และลูกจ้างสหกรณ์
3.4 สหกรณม์ สี ถานทจี่ อดรถไมเ่ พยี งพอกบั สมาชกิ ทม่ี าใชบ้ รกิ ารแตล่ ะวนั ในการนคี้ ณะผตู้ รวจสอบ
สหกรณ์ไดเ้ สนอแนะใหส้ หกรณ์จัดหาสถานทสี่ ำ� รองสำ� หรบั จอดรถของสมาชิกไวด้ ้วย

64 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

4. ดา้ นการเงินและขอ้ มูล
4.1 เงนิ สด เงนิ กระแสรายวนั เงนิ ออมทรัพย์ และเงินฝากประจ�ำ
สหกรณ์มี เงนิ สด เงินกระแสรายวัน และเงินออมทรพั ย์ ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 มีเงิน ดงั น้ี

รายการ เงนิ สด เงนิ ฝาก เงนิ ฝากประจำ�
(บาท) (บาท)

เงินสด 7,660.50 -

กระแสรายวัน 1,000.00 -

ออมทรัพย์ 204,609,625.44 -

เงินฝากชุมนมุ สหกรณอ์ อมทรัพย์ - 601,346,158.02
แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ประจำ�)

รวม 204,618,285.94 601,346,158.02

จากการตรวจสอบมีเงินสด จ�ำนวน 7,660.50 บาท เป็นไปตามระเบียบ ก�ำหนดวงเงินเก็บรักษาไม่เกิน
30,000.00 บาท ส่วนเงนิ กระแสรายวนั เงนิ ฝากออมทรัพย์ และเงนิ ฝากประจำ� ตรงตามบัญชี
4.2 เงินรับฝาก สหกรณ์มีการรับฝากเงิน 11 ประเภท มีเงินรับฝาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563
มีเงนิ รับฝากดงั น้ี

ท่ี ประเภทเงนิ ฝาก อัตราดอกเบ้ีย จำ�นวนเงนิ (บาท) หมายเหตุ
324,310,319.47
1. เงินฝากออมทรัพย์ 2.00
7,946,168,043.57
2. เงนิ ฝากออมทรพั ย์พิเศษ 2.85 20,400,989.96
222,106.12
3. เงินฝากออมทรพั ย์รบั โชค 2.00 95,706,518.15
2,013,008.24
4. เงนิ ฝากออมทรัพยฉ์ ลอง 50 ปี 2.00 2,927,719.50
10,380,714.16
5. เงนิ ฝากหนึง่ คนหน่งึ บัญชี 2.75 1,174,901.43

6. เงินฝากออมทรัพย์ ATM 2.00 7,375,376.21

7. เงนิ ฝากออมทรัพยท์ ัว่ ไป –สมาคมฌาปนกจิ ฯ 2.00 36,868,300.00
8,447,547,996.81
8. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สมาคมฌาปนกิจฯ 2.85

9. เงินฝากออมทรัพยท์ ว่ั ไป-โครงการหน่ึง รร. 2.00
หน่งึ บัญชี

10. เงนิ ฝากออมทรัพย์พเิ ศษ-โครงการหน่ึง รร. 2.85
หนึง่ บัญชี

11. เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ 24 เดือน 3.25

รวมทง้ั สิ้น -

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 65

การรบั ฝากและถอนเงนิ ฝากเปน็ ไปตามระเบยี บและขอ้ บงั คบั ของสหกรณม์ หี ลกั ฐานการลงบญั ชคี รบถว้ น
และมีการบันทึกบัญชีเปน็ ปจั จุบัน และควรส่งเสริมใหส้ มาชิกสหกรณ์ฝากเงนิ เพ่อื เป็นการออมทรัพย์

4.3 รายรบั -รายจา่ ย และกำ� ไรสุทธิประจ�ำปี 2563
4.3.1 รายรบั ประจำ� ปี 2563
รายการ ณ 31 ธนั วาคม 2563 (บาท) หมายเหตุ

1. คา่ ธรรมเนียม 46,000.00

2. ดอกเบี้ยรับเงนิ ฝากจากธนาคาร 2,263,837.58

3. ดอกเบยี้ รบั จากสมาชิก 1,157,096,805.40

4. เงินปนั ผลเฉล่ยี คืนจากชมุ นุม 1,550,505.66

5. คา่ เชา่ พน้ื ที่ตู้ ATM 60,000.00

6. ดอกเบ้ยี รบั ลกู หนี้พิพากษา 2,890,360.74

7. ดอกเบย้ี รบั ลกู หน้รี ะหว่างดำ�เนนิ คดี 117,258.65

8. รายไดอ้ น่ื ๆ 149,903.73

รวม 1,164,174,671.76

4.3.2 คา่ ใช้จา่ ยประจำ� ปี 2563 ณ 31 ธนั วาคม 2563 (บาท) หมายเหตุ
รายการ 239,085,295.83
3,132,828.49
1. ดอกเบีย้ จ่ายเงินรับฝาก 36,379,625.89
2. ดอกเบีย้ จา่ ยเงนิ กูย้ ืมระยะสัน้ 40,856,000.00
3. คา่ ใชจ้ ่ายในการบรหิ ารงาน (1,148,543.69)
4. ค่าตอบแทนสมาชกิ ในวันเลือกต้งั 318,305,206.25
5. หนส้ี งสัยจะสญู

รวม

4.3.3 กำ� ไรสทุ ธปิ ระจำ� ปี 2563

รายการ ณ 31 ธันวาคม 2563 (บาท) หมายเหตุ
1. รายได้จากการดำ�เนินงาน 1,164,174,671.76
2. คา่ ใชจ้ ่ายในการดำ�เนินงาน 318,305,206.25
3. กำ�ไรสทุ ธิประจำ�ปี 2563 845,869,465.51

66 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

4.4 รายจ่ายแต่ละหมวดของสหกรณอ์ อมทรัพย์ครูนครศรธี รรมราช จ�ำกัด
4.4.1 สรุปการจา่ ยเงนิ แตล่ ะหมวด
หมวดรายจ่าย ไดร้ บั จัดสรรปี 2563 รายจา่ ย ปี 2563 คงเหลอื
440,969.97
1. หมวดเงนิ เดอื น และคา่ จ้าง 14,485,380.00 14,044,410.03 7,089,735.39
189,466.45
2. หมวดค่าตอบแทนใชส้ อย และวัสด ุ 65,464,920.00 58,375,184.61 16,765.00
7,736,936.81
3. หมวดสาธารณูปโภค 1,173,400.00 983,933.55

4. หมวดครุภณั ฑท์ ดี่ นิ และสงิ่ ก่อสรา้ ง 769,500.00 752,735.00

รวม 81,893,200.00 74,156,263.19

สหกรณ์มีรายรับและรายจ่ายควบคู่กันไป รายจ่ายได้จ่ายเพื่อกิจการสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบ
ในส่วนที่จ่ายเกินจากงบประมาณทีไ่ ดร้ บั จากทปี่ ระชุมใหญส่ ามัญประจำ� ปี คณะกรรมการดำ� เนินการน�ำเขา้ ท่ปี ระชมุ
เพ่ือพิจารณามีมติใหส้ ามารถถวั จา่ ยกนั ได้ ในหมวดเดยี วกนั ได้
4.5. ขอ้ มูลสนิ ทรพั ย์
4.5.1 สนิ ทรพั ย์รวม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด มีสินทรัพย์รวม เม่ือต้นปี 2563
จำ� นวน 21,159,706,683.28 บาท มีสินทรพั ย์รวม ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2563 จำ� นวน 22,726,342,814.50 บาท
มีสนิ ทรัพยร์ วมเพ่มิ ขึ้น 1,566,636,131.22 บาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 7.40
สินทรัพย์รวม จ�ำนวน 22,726,342,814.50 บาท สินทรัพย์เป็นเงินให้กู้แก่สมาชิก
จ�ำนวน 21,632,721,561.60 บาท คิดเปน็ ร้อยละ 95.19
4.5.2 หนี้สินรวม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด มีหน้ีสิน เมื่อต้นปี 2563 จ�ำนวน
7,613,234,679.51 บาท หน้ีสินรวม ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563 จำ� นวน 8,535,321,316.73.บาท มีหนสี้ นิ รวม
เพิ่มขึน้ จ�ำนวน 922,086,637.22 บาท คิดเปน็ รอ้ ยละ 12.11
จากการตรวจสอบพบวา่ หนส้ี นิ รวมเพม่ิ ขน้ึ จำ� นวน 922,086,637.22. บาท เนอื่ งจากสหกรณ์
มเี งนิ รบั ฝากจากสมาชิกเพมิ่ ข้นึ

5. ดา้ นบัญชี
5.1 เอกสารระบบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ลงบัญชีครบถ้วน ไม่พบ
ขอ้ บกพร่อง เปน็ ปจั จบุ นั
5.2 การบันทึกข้อมูลทางบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันโดยการบันทึกโดยใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
ทุกระบบงาน และมีการปรับปรุงข้อมูลเม่ือมีการเปล่ียนแปลงระเบียบเพ่ือให้ความถูกต้องและมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบทางบัญชคี รบถ้วน
5.3 สหกรณ์ได้ต้ังค่าหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การจดั ชนั้ คุณภาพลกู หน้ีเงินกู้ และค่าเผ่ือหนส้ี งสยั จะสูญ

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 67

5.4 สหกรณ์ได้ด�ำเนินการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ไว้อย่างเหมาะสม
5.5 สหกรณ์ ได้เสนอรายงานทางบัญชีและรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดำ� เนินงานเป็นประจ�ำทกุ เดอื น
5.6 การคดิ คา่ เสอื่ มราคาและการตดั จา่ ยของสหกรณไ์ ดค้ ดิ คา่ เสอื่ มสภาพและมลู คา่ เพม่ิ ขน้ึ ของสนิ ทรพั ย์
เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบยี นสหกรณ์ก�ำหนดไว้

6. ดา้ นสินเชอ่ื
เงินให้ก้แู ก่สมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด มีสินเช่ือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน
20,541,304,545.56 บาท มสี ินเชอื่ รวม ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2563 จำ� นวน 21,632,721,561.60 บาท มีสินเชื่อ
รวมเพิม่ ขึ้น 1,091,417,016.04 บาท ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ได้ใหส้ มาชกิ กูย้ มื ดังน้ี
- เงินกสู้ ามญั จ�ำนวน 2,726,838,000.00 บาท
- เงนิ กสู้ ามญั เร่งดว่ น จำ� นวน 628,299,000.00 บาท
- เงนิ กู้เพอื่ เหตุฉุกเฉนิ จ�ำนวน 1,238,964,200.00 บาท
- เงนิ กฉู้ ุกเฉิน ATM จำ� นวน 229,433,230.00 บาท
- เงนิ กู้เพอ่ื เหตฉุ ุกเฉนิ ประกันหน้ี จำ� นวน 83,404,562.75 บาท
- เงินกเู้ พอื่ เหตุฉกุ เฉนิ เงนิ ปนั ผล จำ� นวน 21,700,900.00 บาท
- เงนิ กู้เพอื่ เหตฉุ กุ เฉินช�ำระฌาปนกิจสงเคราะห์ จำ� นวน 2,150.00 บาท
- เงนิ กฉู้ กุ เฉนิ โควิด -19 จำ� นวน 252,662,000.00 บาท
- เงินกู้ฉกุ เฉินเยียวยาโควดิ -19 จำ� นวน 112,307,000.00 บาท
- เงนิ กเู้ พอ่ื ผคู้ �้ำประกัน จ�ำนวน 8,750,800.00 บาท
- ลูกหนเี้ งนิ ให้กู้ขาดสมาชิกภาพเปน็ ลูกหนใี้ ห้กู้ปกติ จำ� นวน 109,219,042.46 บาท
รวม 5,411,580,885.21 บาท

จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า การปฏิบัติในการให้กู้ยืมเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครศรธี รรมราช จ�ำกดั เอกสารหลักฐาน แสดงการเป็นหนี้ การค�้ำประกัน หลกั ประกนั และเอกสารประกอบ

68 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

7. ดา้ นการดำ� เนนิ งาน
7.1 จำ� นวนสมาชิก ณ วันส้ินปี มยี อดคงเหลอื ดงั นี้
รายการ 31 ธันวาคม 2563(คน) 31 ธันวาคม 2562(คน) เพมิ่ ขึ้น(ลดลง)

สมาชิก 21,469 20,851 618

การรบั เขา้ เปน็ สมาชกิ และการใหอ้ อกจากการเปน็ สมาชกิ เปน็ ไปตามทกี่ ำ� หนดไว้ ในขอ้ บงั คบั และระเบยี บ
สหกรณ์ โดยส้นิ ปี 2563 มีสมาชิกเพม่ิ ข้นึ จากสิ้นปี 2562 จำ� นวน 618 คน ด้วย คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ได้ก�ำหนดระเบยี บสหกรณอ์ อมทรพั ย์ครนู ครศรธี รรมราช จำ� กดั ว่าด้วยการรบั สมาชิก พ.ศ. 2561 ได้เพม่ิ คณุ สมบตั ิ
ของผู้ทจ่ี ะสมคั รเป็นสมาชิก สหกรณ์ 2 วงเล็บ คือ ข้อ 5.4 (ค) และ (ฉ) คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ไดเ้ สนอ
แนะให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์จะรับสมาชิก ข้อ 5.4 (ค) และ (ฉ) ในการน้ีผู้แทนนายทะเบียนได้ชะลอคุณสมบัติ
ขอ้ 5.4 (ค) และ (ฉ) ไว้กอ่ น
7.2. ลกู หนอี้ ื่น ณ วนั สน้ิ เดอื น ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2563 31 ธนั วาคม 2562
ท่ี รายการ (บาท) (บาท) เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

1. ลกู หน้ขี าดสมาชิกภาพ 336,300,439.00 443,412,206.46 (107,111,767.46)

2. ลกู หนีร้ ะหว่างดำ�เนนิ คดี 7,847,881.89 10,737,363.29 (2,889,481.40)

3. ลกู หนต้ี ามคำ�พพิ ากษา 54,672,700.46 51,796,304.62 2,876,395.84

รวมทัง้ สนิ้ 398,821,021.35 505,945,874.37 (107,124,853.02)

ลูกหนี้อื่น ณ วันส้ินเดือน ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับวันสิ้นเดือน 2562 ลดลง 2 รายการ
ลกู หนข้ี าดสมาชกิ ภาพ และลกู หนร้ี ะหวา่ งดำ� เนนิ คดี เพม่ิ ขนึ้ 1 รายการคอื ลกู หนตี้ ามคำ� พพิ ากษาในระหวา่ งปี 2563
สหกรณ์ได้รับอดีตสมาชิกกลบั เขา้ มาเป็นสมาชกิ จ�ำนวน 69 ราย ซึง่ เป็นการลดลูกหนีข้ าดสมาชิกภาพ

7.3 การลงทนุ ทางการเงนิ ณ วนั สนิ้ ปี สหกรณล์ งทนุ ในหนุ้ ชมุ นมุ สหกรณแ์ ละบรษิ ทั มยี อดคงเหลอื ดงั นี้
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ที่ รายการ (บาท) (บาท) เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

1. ชุมนุมสหกรณอ์ อมทรัพย์ 58,206,000.00 29,067,000.00 29,139,000.00
แห่งประเทศไทย จำ�กัด

2. ชุมนมุ สหกรณอ์ อมทรพั ย์ครูไทย 122,210.00 101,210.00 21,000.00

3. บรษิ ัทสหประกันชวี ติ จำ�กัด 200,000.00 200,000.00 0

รวม 58,528,210.00 29,368,210.00 29,160,000.00

ในระหว่างปี สหกรณ์ได้ลงทุนเพิ่ม 2 รายการ คือ ลงทุนซื้อหุ้นจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 29,139,000.00 บาท และทุนซื้อหุ้นจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
จำ� นวน 21,000.00 บาท และและลงทุนซ้อื หนุ้ คงเดมิ จากบริษทั สหประกันชีวติ จำ� กัด จำ� นวน 200,000.00 บาท
ณ วนั ท่ี 31ธนั วาคม 2563 สหกรณ์ลงทุนซือ้ หุน้ ทงั้ ส้ิน 58,528,210.00 บาท

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 69

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้เสนอแนะ สหกรณ์ควรมีการลงทุนทางการเงิน ตามเห็นสมควร
โดยค�ำนึงถงึ เร่อื งตอ่ ไปนี้
1. ดแู ลดา้ นการเงนิ ของสหกรณ์ให้ม่นั คงและปลอดภัย
2. การลงทนุ ทางการเงิน มคี วามเส่ียงตำ่�
3. บรหิ ารการเงินของสหกรณ์ให้เกิดประโยชนส์ ูงสดุ
4. ต้องยึดม่ันในหลกั การสหกรณ์
5. ดูแลการเงนิ ของสหกรณ์ใหม้ สี ภาพคลอ่ ง
7.4 ทนุ ด�ำเนินงานของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้นทุนสำ� รองและทุนสะสมต่างๆ

รายการ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ ขน้ึ (ลดลง)
(บาท) (บาท)
ทุนเรอื นหุ้น 576,953,950.00
ทนุ สำ�รอง 12,218,220,290.00 11,641,266,340.00 88,729,082.32
ทุนรกั ษาระดับเงนิ ปนั ผล
ทนุ สาธารณประโยชน์ 1,080,741,241.64 992,012,159.32 300,000.00
ทุนสง่ เสริมการศึกษาอบรม 509,520.00
ทุนสะสม-ชว่ ยเหลือสมาชิก 3,714,540.00 3,414,540.00 300,000.00
ทุนสะสม-เพื่อการศึกษา 2,023,615.00
ทุนสะสม-สนบั สนุนสหกรณ์ 3,604,246.30 3,094,726.30
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทดี่ นิ 0.00
กำ�ไรสทุ ธิประจำ�ปี 785,488.50 485,488.50 0.00
0.00
รวม 2,299,910.45 276,295.45 (24,266,673.32)
644,549,494.00
33,125,542.37 33,125,542.37

1,473.00 1,473.00

2,659,300.00 2,659,300.00

845,869,465.51 870,136,138.83

14,191,021,497.77 13,546,472,003.77

1. ทนุ เรือนหุ้น ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 ปมี จี �ำนวน 11,641,266,340.00 บาท เพ่มิ ข้นึ ระหวา่ งปี
จ�ำนวน 576,953,950.00 บาท มีทุนเรือนหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 12,218,220,290.00 บาท
เพิ่มข้ึนเฉลีย่ ร้อยละ 4.96
2. ทุนสำ� รอง ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2562 มจี �ำนวน 992,012,159.32 บาท ได้อนมุ ตั จิ ดั สรรจากก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 88,096,328.16 บาท และมติท่ีประชุมใหญ่ให้โอนเงินคงค้างในบัญชีเกินกว่า 5 ปี
เขา้ เปน็ ทนุ สำ� รอง จำ� นวน 632,754.16 บาท รวมจำ� นวน 88,729,082.32 บาท มที นุ สำ� รอง ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2563
จำ� นวน 1,080,741,241.64 บาท เพ่มิ ขน้ึ เฉลย่ี รอ้ ยละ 8.94

70 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

3. ทนุ สะสมอืน่ ๆ สามารถบริหารจัดการได้เพยี งพอตามทีไ่ ดร้ ับจัดสรร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด มีการรับจ่ายเงินค่าหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ
และมติที่ประชุมกรรมการด�ำเนินการ ทุนส�ำรองเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมกรรมการ
ด�ำเนินการ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์และทุนสะสมช่วยเหลือสมาชิกและทุนสะสมอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบ
ที่กำ� หนด

8. อื่น ๆ การช�ำระเงินกูส้ ามัญของสมาชิก
จากการตรวจสอบรายงานการประชมุ คณะกรรมการดำ� เนนิ การสหกรณ์ ระเบยี บสหกรณ์ คำ� ขอกเู้ งนิ สามญั
ตารางการชำ� ระเงนิ และการสอบถามพบวา่ ตามทสี่ หกรณอ์ อมทรพั ยค์ รนู ครศรธี รรมราช จำ� กดั ใหส้ มาชกิ กเู้ งนิ สามญั
เลือกวิธีช�ำระเงินกู้พร้อมดอกเบ้ีย 2 วิธี คือ ช�ำระเงินต้นเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบ้ีย คิดตามเงินต้นคงเหลือ
(ยกเว้นงวดสุดท้าย) และช�ำระเงินต้นและดอกเบ้ียรวมกันเท่ากันทุกงวด(ยกเว้นงวดสุดท้าย) ซึ่งการช�ำระเงินกู้
ท้งั 2 วิธีมกี ารชำ� ระดอกเบ้ียแตกตา่ งกัน วงเงินกูส้ ามญั 3,000,000.00 บาท อตั ราดอกเบ้ีย รอ้ ยละ 5.30 จ�ำนวนงวด
ผอ่ นชำ� ระ 226 งวด ชำ� ระเงนิ ต้นเท่ากันทุกงวด พรอ้ มดอกเบีย้ ตามเงนิ ต้นคงเหลอื (ยกเวน้ งวดสุดท้าย) ช�ำระเงินตน้
ตลอดสัญญา จำ� นวน 1,503,544.63 บาท ส่วน ชำ� ระเงินต้นและดอกเบีย้ รวมกนั เทา่ กนั ทุกงวด(ยกเว้นงวดสุดทา้ ย)
ช�ำระเงินต้นตลอดสัญญา จ�ำนวน 1,747,479.74 บาท จะเห็นได้ว่า ช�ำระเงินต้นเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบ้ีย
คดิ ตามเงนิ ตน้ คงเหลอื (ยกเวน้ งวดสดุ ทา้ ย) ชำ� ระดอกเบย้ี นอ้ ยกวา่ วธิ ชี ำ� ระเงนิ ตน้ และดอกเบย้ี รวมกนั เทา่ กนั ทกุ งวด
(ยกเวน้ งวดสุดท้าย) อยูจ่ �ำนวน 243,930.11 บาท

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 71

คณะผูต้ รวจสอบกจิ การสหกรณ์ได้เสนอแนะ
1. สหกรณค์ วรประชาสมั พนั ธ์ให้สมาชกิ ก้สู ามัญทราบวิธชี �ำระเงนิ เงนิ กู้สามญั ทัง้ 2 วิธีอย่างทัว่ ถึง
2. สหกรณ์ควรเผยแพร่ตารางการชำ� ระเงินกทู้ ัง้ 2 วธิ ี
จงึ เรียนมาเพอื่ โปรดทราบ

(ลงช่ือ) ประธานผตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(นายวิรตั น์ สกณุ า)

(ลงชื่อ) ผูต้ รวจสอบกจิ การสหกรณ์
(นายประเสริฐ จตั พุ งศ์)

(ลงชอ่ื ) ผตู้ รวจสอบกจิ การสหกรณ์
(นายณฐั พร อิสระพร)

(ลงชอื่ ) ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(นายประมขุ เทพมณี)

(ลงช่ือ) เลขานกุ ารผ้ตู รวจสอบกิจการสหกรณ์
(นายสุรนิ ทร์ ธนาวฒุ )ิ

จึงเสนอเพื่อทราบ
ท่ปี ระชมุ .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

72 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

4ระเบียบวาระท่ี

เร่ือง เสนอเพือ่ พิจารณา

4.1 ขออนุมัตงิ บการเงนิ ส�ำ หรบั ปสี น้ิ สุดวนั ที่ 31 ธนั วาคม 2563
4.2 การจดั สรรก�ำ ไรสทุ ธิ สำ�หรบั ปสี ิ้นสดุ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2563
4.3 ขออนมุ ัติงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปี 2564
4.4 ก�ำ หนดวงเงินกยู้ มื และการค�ำ้ ประกัน ประจ�ำ ปี 2564
4.5 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ปี 2564
4.6 การเลอื กตั้งคณะกรรมการด�ำ เนินการสหกรณ์ฯ
4.7 ขออนุมตั ิงบประมาณการก่อสรา้ งอาคารส�ำ หนักงานหลงั ใหม่
โดยเช่อื มต่อกบั อาคารหลงั เดมิ
4.8 แผนกลยทุ ธ์สหกรณ์ฯ ปี 2564 - 2565
4.9 ขออนมุ ัติโอนเงนิ คงค้างในบัญชีเกินกวา่ 5 ปี เขา้ เปน็ ทุนส�ำ รอง
4.10 การน�ำ เงนิ ไปฝากหรอื ลงทุนอืน่ ใด ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแ์ ห่งชาติวาระที่ 4 เร่อื งเสนอเพอื่ พจิ ารณา

4.1 ขออนมุ ตั ิงบการเงนิ ส�ำหรับปสี ิ้นสดุ วันที่ 31 ธนั วาคม 2563
ประธานฯ มอบ นายสิรวชิ ญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบญั ชสี หกรณ์ นำ� เสนองบการเงินสหกรณฯ์
ส�ำหรับปสี ้นิ สดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2563 เพ่อื ที่ประชมุ รับทราบ รายละเอียดดังน้ี

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 75

76 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 77


Click to View FlipBook Version
Previous Book
งานนำเสนอpowerpoint2013
Next Book
How to fix AOL Mail Server Connection Error on Android