The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nst.coop.pr, 2021-03-05 03:07:31

รายงานประจำปี 2563 ANNUAL REPORT 2020

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

Keywords: สอ.นศ.

2.21.8 การพัฒนาโปรแกรมดา้ นอน่ื ๆ
สหกรณฯ์ มกี ารใชโ้ ปรแกรมคอมพวิ เตอรแ์ ละเทคโนโลยดี า้ นอนื่ ๆ เพอ่ื ใชง้ านภายในองคก์ ร กรณที ส่ี หกรณฯ์
ตอ้ งการลงระบบโปรแกรมเพิม่ เตมิ หรอื พัฒนาระบบงาน หรอื มีการแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ กฎหมายทีเ่ ก่ยี วขอ้ ง
อาจส่งผลกระทบตอ่ การใช้งานระบบ ซง่ึ เหตุการณด์ งั กล่าวไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหนา้ ได้
สหกรณฯ์ จงึ ขอตง้ั งบประมาณ จำ� นวนเงนิ 200,000 บาท
งบประมาณค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ปี 2564 จ�ำนวน 1,373,000 บาท

หมวดรายจา่ ย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
ปี 2564 หมายเหตุ
ขอตัง้ ไว้ ท่ปี ระชมุ ใหญ่ จา่ ยจริง ขอตง้ั
อนมุ ัติ

2.22 พัฒนาบคุ ลากรและสมาชกิ 2,750,000.00 2,750,000.00 1,690,369.03 950,000.00

รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าพฒั นาบคุ ลากร เพอื่ ใชใ้ นการดำ� เนนิ การเร่อื งดังน้ี
1. โครงการพฒั นาตวั แทนสหกรณป์ ระจำ� หนว่ ยจากหนว่ ยงานตา่ ง ๆ จำ� นวน 90 คน เปน็ เงนิ 300,000 บาท
2. โครงการอบรมสัมมนา สมาชิกใหม่ 2 รุ่น จำ� นวน 300 คน เป็นเงนิ 300,000 บาท
3. โครงการอบรมสมั มนาและประชมุ ใหญป่ ระจำ� ปี ชมรมเจา้ หนา้ ที่สหกรณ์ออมทรัพยภ์ าคใต้
จ�ำนวน 34 คน เป็นเงิน 150,000 บาท
4. โครงการประชุมสัมมนา คณะกรรมการด�ำเนนิ การ ผู้ตรวจสอบกจิ การ เจา้ หน้าทส่ี หกรณ์ ทป่ี รกึ ษา
เพอื่ รบั ทราบขอ้ มลู บรบิ ทและภารกจิ งาน เพื่อก�ำหนดแนวทางการบรหิ ารสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 61 คน
เป็นเงิน 200,000 บาท
งบประมาณค่าพฒั นาบคุ คลากร ปี 2564 จำ� นวน 950,000 บาท

หมวดรายจา่ ย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
ปี 2564 หมายเหตุ
ขอตงั้ ไว้ ท่ีประชมุ ใหญ่ จา่ ยจริง ขอตั้ง
อนุมตั ิ

2.23 คา่ ภาษีโรงเรอื นและท่ีดนิ 50,000.00 50,000.00 9,176.11 50,000.00128 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าภาษีโรงเรอื นและท่ดี นิ
ด้วยส�ำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
ย่ืนแบบแสดงรายการเพอ่ื ช�ำระภาษโี รงเรือนและทดี่ นิ ซงึ่ สหกรณ์ฯ มีทรัพยส์ ินคืออาคารตึก 2 ชั้น เลขท่ี 626 ถนน
ราชด�ำเนิน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใช้ด�ำเนินกิจการสหกรณ์ฯ
มีการรับฝากเงินให้สินเชื่อ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวของสหกรณ์ฯ ไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการเสียภาษีโรงเรือน
และท่ีดนิ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบญั ญัติภาษโี รงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แกไ้ ขเพมิ่ เตมิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
มาตรา 24 ทวิ (1) สำ� หรบั อัตราค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ ส�ำนกั งานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คำ� นวณดังน้ี
1. อาคารเลขที่ 626 ตกึ 2 ช้ัน ขนาด 13 X 37 ตารางเมตรละ 37.50 บาท คา่ ภาษีปลี ะ 27,056 บาท
(ส�ำนกั งาน)
2. อาคารไม่มีเลขที่ ตกึ (ใตถ้ ุนสงู ) ขนาด 6 X 8 ตารางเมตรละ 25 บาท ค่าภาษปี ลี ะ 1,800 บาท
3. อาคาร (เกบ็ เอกสาร) ขนาด 6 X 8 ตารางเมตรละ 25 บาท คา่ ภาษีปีละ 1,800 บาท
4. อาคารทโ่ี ล่ง (น่ังพักผ่อน) ขนาด 6 X 12 ตารางเมตรละ 25 บาท คา่ ภาษีปีละ 1,188 บาท
5. ลานจอดรถ ค่าภาษีปีละ 18,156 บาท
งบประมาณคา่ ภาษีโรงเรอื นและทดี่ ิน ปี 2564 จำ� นวน 50,000 บาท

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
2.24 คา่ จ้างพนกั งานรกั ษาความ ปี 2564 หมายเหตุ
ปลอดภัย ขอตัง้ ไว้ ทปี่ ระชมุ ใหญ่ จ่ายจริง ขอตัง้
อนุมัติ

324,000.00 324,000.00 277,500.00 324,000.00

รายละเอยี ดประกอบงบประมาณค่าจา้ งพนกั งานรกั ษาความปลอดภยั
- สหกรณ์ฯ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเพ่ือรักษาความ ปลอดภัยส�ำนักงานช่วงกลางวันเวลา
06.00 – 18.00 น. เดือนละ 13,500 บาท (13,500 X 12) เป็นเงิน 162,000 บาท
- สหกรณ์ฯ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความ ปลอดภัยส�ำนักงาน ช่วงกลางคืนเวลา
18.00 – 06.00 น. เดือนละ 13,500 บาท (13,500 X 12) จ�ำนวนเงิน 162,000 บาท
ปีงบประมาณ 2564 ได้ท�ำสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยก�ำหนด 1 ปี เร่ิมต้ังแต่วันที่
1 มกราคม 2564 สิ้นสดุ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2564 จำ� นวนเงิน 324,000 บาท
งบประมาณค่าจา้ งพนักงานรกั ษาความปลอดภยั ส�ำนักงานปี 2564 จำ� นวน 324,000 บาท

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 129

งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
หมวดรายจ่าย ปี 2564 หมายเหตุ
ขอตัง้ ไว้ ทปี่ ระชุมใหญ่ จ่ายจริง ขอตงั้
อนุมัติ

2.25 คา่ ดำ�เนนิ การสรรหาโดยวธิ กี าร 46,000,000.00 46,000,000.00 42,658,880.00 46,000,000.00
เลอื กต้ัง

รายละเอยี ดประกอบงบประมาณคา่ ดำ� เนนิ การสรรหาโดยวิธีการเลอื กต้งั ประจำ� ปี 2564
ในปี 2564 สหกรณ์ฯ ต้องมีสรรหาโดยวิธีการเลือกต้ังกรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ,ผู้แทนสมาชิก
โดยให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิสรรหาเลือกต้ังก�ำหนดค่าตอบแทนในการไปสรรหาเลือกต้ังคนละ 2,000 บาท
สมาชิกท้ังหมดประมาณ 22,000 คน (22,000 X 2,000) จ�ำนวน 44,000,000 บาท
คา่ ดำ� เนนิ การสรรหาโดยวธิ กี ารเลอื กตงั้ กรรมการ,ผตู้ รวจสอบกจิ การ,ผแู้ ทนสมาชกิ จำ� นวน 2,000,000 บาท
งบประมาณคา่ ดำ� เนินการสรรหาโดยวิธกี ารการเลือกตงั้ ปี 2564 จำ� นวน 46,000,000 บาท

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
ปี 2564 หมายเหตุ
ขอต้ังไว้ ทปี่ ระชมุ ใหญ่ จ่ายจริง ขอตัง้
อนมุ ตั ิ

2.26 คา่ พฒั นาเว๊บไซต์ 50,000.00 50,000.00 31,408.00 -

หมวดรายจา่ ย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
ปี 2564 หมายเหตุ
ขอตั้งไว้ ทปี่ ระชมุ ใหญ่ จ่ายจริง ขอตง้ั
อนมุ ตั ิ

2.27 คา่ บำ�รุงรักษาโปรแกรม 428,000.00 428,000.00 349,788.00 200,000.00

รายละเอยี ดประกอบงบประมาณค่าบำ� รงุ รกั ษาโปรแกรม ประจ�ำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำ� กัด ได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการพัฒนาและนำ� เทคโนโลยี
มาเสริมสร้างศักยภาพในการด�ำเนินงาน จึงใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในทุกฝ่ายงาน
และมเี วบ็ ไซต์เพอ่ื การประชาสัมพนั ธอ์ งค์กร ดงั นนั้ ตอ้ งคำ� นึงถึงความปลอดภยั ในระบบเครอื ขา่ ย และความถูกตอ้ ง
ทันสมัย ตรงกับความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนแต่ละฝ่าย สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ
หลักเกณฑห์ รอื มติทีป่ ระชุม ตลอดจนตอบสนองความตอ้ งการในการใหบ้ ริการกับสมาชกิ สหกรณ์ฯ มีความจำ� เป็น
ต้องมี การแก้ไขเพิ่มเติมรายงานต่างๆ, แก้ไขโปรแกรม และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพ่ือให้โปรแกรม
มีประสิทธิภาพตอ่ การปฏิบัตงิ านในทกุ ๆ ด้าน อยตู่ ลอดเวลา รวมทัง้ มกี ารตดิ ตงั้ โปรแกรมแอนตี้ไวรสั ดว้ ย สหกรณฯ์
ขอตั้งงบประมาณคา่ บำ� รงุ รกั ษาโปรแกรม จำ� นวนเงนิ 200,000 บาท
งบประมาณคา่ บำ� รงุ รักษาโปรแกรม ปี 2564 จ�ำนวน 200,000 บาท

130 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
2.28 คา่ ดำ�เนนิ การทำ�แผน ปี 2564 หมายเหตุ
ปฏิบตั ิการประจำ�ป ี 2564 ขอต้ังไว้ ท่ปี ระชมุ ใหญ่ จ่ายจริง ขอตั้ง
อนุมตั ิ

450,000.00 450,000.00 369,801.00 300,000.00

รายละเอยี ดประกอบงบประมาณคา่ ดำ� เนนิ การท�ำแผนปฏบิ ตั ิการประจำ� ปี 2564
- การจัดท�ำแผนพัฒนาประจ�ำปีเพื่อก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพในอนาคต
ประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ผู้แทนสมาชิก สมาชิก ท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ ฯลฯ
(ใช้เป็นค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าจัดท�ำรูปเล่ม และค่าด�ำเนินการอ่ืน ๆ)
จำ� นวนเงิน 150,000 บาท
- จดั ทำ� รา่ งงบประมาณรายจา่ ยประจำ� ปี 2565 เพอ่ื นำ� เสนอทปี่ ระชมุ ใหญพ่ จิ ารณาในการรา่ งงบประมาณ
รายจ่ายประกอบด้วย คณะกรรมการด�ำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบ ผู้ผา่ นการสรรหา ประธานกรรมการ,
ผูผ้ า่ นการสรรหาผ้ตู รวจสอบ ผ้แู ทนสมาชิก ฝา่ ยจัดการ งบประมาณ จำ� นวน 150,000 บาท
งบประมาณค่าดำ� เนินการท�ำแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำ� ปี 2564 จ�ำนวน 300,000 บาท

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
ปี 2564 หมายเหตุ
ขอต้ังไว้ ท่ีประชมุ ใหญ่ จ่ายจริง ขอต้ัง
อนุมตั ิ

2.29 คา่ ถ่ายเอกสาร 180,000.00 180,000.00 138,306.50 180,000.00รายละเอียดประกอบงบประมาณคา่ ใชจ้ ่ายถ่ายเอกสาร

สหกรณ์ฯ ตอ้ งเช่าเครอื่ งถา่ ยเอกสารโดยตอ้ งจา่ ยตามจ�ำนวนกระดาษทถี่ ่ายเอกสารฉบับละ 0.25 สตางค์

เดอื นละประมาณ 60,000 แผน่ จำ� นวนเงิน 15,000 บาท (15,000 X 12) จำ� นวนเงิน 180,000 บาท

งบประมาณคา่ ใชจ้ ่ายถา่ ยเอกสาร ปี 2564 จำ� นวน 180,000 บาท

สหกรณฯ์ มคี วามจำ� เป็นในการถา่ ยเอกสารจากตน้ ฉบบั ของการปฏิบตั ิงาน

1. ถ่ายเอกสารวาระการประชมุ – การประชุมคณะกรรมการด�ำเนนิ การปีละ 17 ครัง้ ๆ ละ 32 เลม่

– การประชมุ คณะกรรมการอำ� นวยการปีละ 17 ครงั้ ๆ ละ 16 เลม่

– การประชุมคณะกรรมการเงินก้ปู ีละ 14 ครงั้ ๆ ละ 15 เลม่

– การประชุมคณะกรรมการศกึ ษาปีละ 14 ครง้ั ๆ ละ 15 เลม่

– การประชุมคณะท�ำงานตา่ ง ๆ ตามสภาวะ

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 131

2. บรกิ ารสมาชิกในการถ่ายเอกสารประกอบการกเู้ งนิ กับสหกรณ์ เช่น สำ� เนาบัตร
ส�ำเนาทะเบียนบา้ น ทะเบยี นสมรส หนา้ สมุดธนาคาร และอื่น ๆ
3. ถ่ายเอกสารในเรื่องการดำ� เนินการเลือกตั้ง เชน่ รายชอื่ สมาชกิ และอ่นื ๆ ฯลฯ
งบประมาณคา่ ถา่ ยเอกสารประจำ� ปี 2564 จ�ำนวน 180,000 บาท

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
ปี 2564 หมายเหตุ
ขอต้ังไว้ ที่ประชุมใหญ่ จ่ายจริง ขอตงั้
อนมุ ัติ

2.30 ค่าดำ�เนนิ การสอบคัดเลือก 120,000.00 120,000.00 93,009.31 120,000.00

รายละเอยี ดประกอบงบประมาณคา่ ดำ� เนินการสอบคัดเลอื ก
สหกรณฯ์ จะสอบคดั เลอื กเพอ่ื บรรจุเจา้ หนา้ ทข่ี อทดแทนที่เกษียณ จ�ำนวน 1 อัตรา ในการด�ำเนินการ
สอบคัดเลือกเจา้ หนา้ ท่ี สหกรณ์ฯ ตอ้ งจัดท�ำขอ้ สอบ งบประมาณในการดำ� เนินการ จำ� นวน 120,000 บาท
งบประมาณคา่ ดำ� เนินการสอบคดั เลือก ปี 2564 จ�ำนวน 120,000 บาท

หมวดรายจา่ ย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
ปี 2564 หมายเหตุ
ขอตัง้ ไว้ ทป่ี ระชุมใหญ่ จา่ ยจริง ขอต้งั
อนุมตั ิ

2.31 ค่าบรกิ ารขนเงนิ สด 177,800.00 177,800.00 165,550.00 182,700.00

รายละเอยี ดประกอบงบประมาณค่าบริการขนเงินสด
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ได้เบิกถอนและน�ำฝากเงินกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช ทุกวันท�ำการ โดยใช้บริการการขนเงินสด กับบริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ำกัด
(KGS) ซง่ึ เปน็ บรษิ ทั ในเครอื ของธนาคารกรงุ ไทย จำ� กดั การใหบ้ รกิ ารรบั -สง่ เงนิ สดใหก้ บั สหกรณฯ์ เทยี่ วละ 350 บาท
วนั ละ 2 เท่ียว (เชา้ -เย็น) 700 บาท ต่อวนั ในปี 2564 ใชบ้ รกิ ารประมาณ 261 วนั (261 X 700) จำ� นวนเงนิ
182,700 บาท
งบประมาณคา่ บริการขนเงนิ ปี 2564 จ�ำนวน 182,700 บาท

132 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
ปี 2564 หมายเหตุ
ขอต้ังไว้ ท่ปี ระชุมใหญ่ จ่ายจริง ขอตัง้
อนมุ ัติ

2.32 ค่าสนบั สนนุ วนั สำ�คัญตา่ ง ๆ 520,000.00 520,000.00 463,465.00 520,000.00

รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าสนบั สนุนวนั สำ� คัญตา่ ง ๆ
1. สนับสนุนกิจกรรมวันครูของส�ำนักงานเขตพื้นที่หรือหน่วยงานอ่ืน จ�ำนวนเงิน 270,000 บาท
(สหกรณ์ฯสนับสนุนให้หนว่ ยงานอ�ำเภอละ10,000 บาท 23 อ�ำเภอ/เทศบาล/สพม/เอกชน/อาชีวะ)
2. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมวันส�ำคัญต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับประเพณีและการด�ำเนินงานของสหกรณ์ เช่น
วันสารทเดือนสิบ, วันเข้าพรรษา, ถวายเทียนพรรษา, ทอดกฐินสามัคคี, ถวายพระพรวันส�ำคัญ,
มอบกระเชา้ ของขวญั ใหห้ น่วยงานตา่ ง ๆ จำ� นวนเงิน 150,000 บาท
3. วันสหกรณแ์ หง่ ชาติ จ�ำนวนเงนิ 100,000 บาท
งบประมาณคา่ สนบั สนุนวนั ส�ำคญั ตา่ ง ๆ ปี 2564 จำ� นวน 520,000 บาท

หมวดรายจา่ ย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
ปี 2564 หมายเหตุ
ขอตง้ั ไว้ ท่ปี ระชุมใหญ่ จ่ายจริง ขอตัง้
อนมุ ัติ

2.33 ค่าอาหารนกั ศกึ ษาฝึกงาน 96,000.00 96,000.00 17,100.00 96,000.00

รายละเอียดประกอบงบประมาณคา่ อาหารนักศกึ ษาฝกึ งาน
สหกรณอ์ อมทรพั ยค์ รนู ครศรธี รรมราช จำ� กดั เปน็ สถาบนั การเงนิ ทส่ี ง่ เสรมิ สนบั สนนุ การศกึ ษาของนกั ศกึ ษา
ทเ่ี รยี นทางดา้ นสายวชิ าชพี ทำ� ใหม้ นี กั ศกึ ษามาฝกึ ประสบการณใ์ นการทำ� งานทกุ ปี โดยมนี กั ศกึ ษามาฝกึ ประสบการณ์
ครงั้ ละไม่เกนิ 8 คน
เพอื่ เปน็ การชว่ ยเหลอื นกั ศกึ ษาทม่ี าฝกึ ประสบการณใ์ นการทำ� งาน ทางสหกรณฯ์ จงึ กำ� หนดใหม้ คี า่ อาหาร
กลางวันส�ำหรบั นักศึกษาวนั ละ 50 บาท ต่อคน (50 บาท X 8 คน X 20 วนั X 12 เดอื น) จำ� นวนเงนิ 96,000 บาท
งบประมาณค่าอาหารนกั ศึกษาฝึกงาน ปี 2564 จ�ำนวนเงิน 96,000 บาท

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 133

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
2.34 คา่ บริการบำ�รงุ รกั ษา ปี 2564 หมายเหตุ
เครอ่ื งจดั ระบบคิวอัตโนมัติ ขอต้งั ไว้ ทปี่ ระชุมใหญ่ จา่ ยจรงิ ขอต้งั
อนมุ ัติ

35,600.00 35,600.00 16,873.90 35,600.00

รายละเอยี ดประกอบงบประมาณ ค่าบริการบำ� รงุ รักษาเครอื่ งจัดระบบคิวอัตโนมตั ิ
สหกรณ์ฯ ได้น�ำระบบคิวอัตโนมัติในการให้บริการสมาชกิ ทใ่ี ช้บริการเงินใหก้ ้แู ก่สมาชิก, การบรกิ ารชำ� ระ
หนี้ทุกประเภท, การด�ำเนินการฝาก-ถอนทุกประเภท, การบริการเงินสวัสดิการ, การท�ำบัตร ฯลฯ นั้น เป็นเงิน
35,600 บาท
งบประมาณคา่ บรกิ ารบ�ำรุงรกั ษาเครอื่ งจัดระบบคิวอัตโนมตั ิ ปี 2564 จำ� นวนเงิน 35,600 บาท

งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
หมวดรายจ่าย ปี 2564 หมายเหตุ
ขอต้งั ไว้ ทป่ี ระชมุ ใหญ่ จ่ายจรงิ ขอตงั้
อนมุ ัติ

2.35 โครงการฉลองสหกรณ์ครบ
รอบ 60 ปี 452,500.00 452,500.00 - -

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
2.36 คา่ ปรับปรงุ สำ�นกั งาน ปี 2564 หมายเหตุ
ขอตัง้ ไว้ ท่ปี ระชุมใหญ่ จ่ายจริง ขอต้งั
อนุมตั ิ

- - - 226,000.00

รายละเอยี ดประกอบงบประมาณคา่ ปรบั ปรงุ สำ� นักงานสหกรณฯ์
1. จดั ท�ำประตอู ัตโนมัติ (ฝ่ังประตูดา้ นหลังสำ� นกั งานสหกรณฯ) เป็นเงนิ 60,000 บาท
2. เพือ่ ส�ำรองไว้ กรณมี ีการขอปรับปรงุ พ้ืนที่ภายในส�ำนักงาน เพ่ือรองรบั การใหบ้ ริการแกส่ มาชิก
เปน็ เงนิ 100,000 บาท
3. จดั ซอ้ื มูล่ี PVC ในห้องทำ� งานของนติ ิกรใหม่ (เนอ่ื งจากของเดิมชำ� รุด) เปน็ เงนิ 20,000 บาท
4. ดว้ ยนติ กิ รไดน้ ำ� เสนอขอเพม่ิ อตั รากำ� ลงั เจา้ หนา้ ทสี่ หกรณฯ์ จำ� นวน 1 ตำ� แหนง่ แตป่ จั จบุ นั หอ้ งทำ� งาน
ของนติ กิ รมพี ้นื ท่ีใชส้ อยจ�ำกดั จึงขอปรับปรงุ หอ้ งทำ� งาน (เพ่อื รองรับเจ้าหนา้ ทค่ี นใหม)่ โดยมีรายละเอยี ดการด�ำเนิน
การดังนี้ ร้ือถอนเก้าอ้ีปูน, ร้ือถอนผนังตกแต่งเดิม, รื้อถอนกระเบื้องผนังเดิม, ตกแต่งผิวพ้ืนเดิมปูทับด้วยพ้ืนไวนิล
SPC, ทาสีอะคลิ ิกผนัง, ทาสีอะคลิ ิกฝา้ เดมิ , ซ่อมแซมฉาบพน้ื ผิว ท่มี ีการือ้ ถอน, งานแสงสว่าง เป็นเงนิ 46,000 บาท
งบประมาณคา่ ปรับปรงุ สำ� นกั งานสหกรณ์ฯ ปี 2564 จ�ำนวนเงนิ 226,000 บาท

134 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
หมวดรายจา่ ย ปี 2564 หมายเหตุ
ขอตง้ั ไว้ ท่ปี ระชมุ ใหญ่ จา่ ยจริง ขอตง้ั
อนมุ ตั ิ

3. หมวดสาธารณูปโภค
3.1 ค่าน�้ำ คา่ ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
และค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 1,173,400.00 1,173,400.00 983,933.55 1,189,000.00

3. หมวดสาธารณปู โภค
รายละเอียดประกอบงบประมาณค่านำ้� คา่ ไฟฟา้ ค่าโทรศพั ท์ คา่ ธรรมเนยี มไปรษณยี ์
- คา่ น�้ำดื่ม นำ้� ประปา เดือนละ 3,500 บาท (3,500 X 12) จำ� นวนเงิน 42,000 บาท
- ค่าไฟฟา้ เดือนละ 42,000 บาท (42,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 504,000 บาท
- ค่าโทรศพั ท์ เดอื นละ 7,000 บาท (7,000 X 12) จำ� นวนเงนิ 84,000 บาท
- คา่ ธรรมเนยี มไปรษณยี ใ์ นการส่งเอกสารตา่ ง ๆ ของสหกรณ์ฯ เดอื นละ 35,000 บาท
(35,000 X 12) จำ� นวนเงิน 420,000 บาท
- ค่าส่งขอ้ ความ SMS เดอื นละ 1,500 บาท (1,500 X 12) จำ� นวนเงนิ 18,000 บาท
- ค่าบรกิ ารอนิ เตอรเ์ น็ตรายเดอื น Line @ เดอื นละ 1,000 บาท (1,000 X 12) จำ� นวนเงิน 12,000 บาท
- บริการซอ้ื แพจ็ เก็จ Line Official สง่ ขอ้ ความวันละ 1 ข้อความ สง่ สมาชกิ จำ� นวน 8,000 คน
คา่ บรกิ าร 0.04 บาท (8,000 X 0.04 X 245 วัน) จำ� นวนเงิน 78,400 บาท
- คา่ อากรแสตมปต์ ิดซองแจง้ สมาชิกยืนยันยอดทนุ เรอื น หน้เี งนิ กูแ้ ละเงินฝาก จำ� นวน 15,000 บาท
- คา่ บรกิ ารอินเทอรเ์ น็ตเดือนละ 1,300 บาท 1 ปี (1,300 X 12) จำ� นวน 15,600 บาท

งบประมาณสาธารณปู โภค ประจำ� ปี 2564 จำ� นวน 1,189,000 บาท

หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
ปี 2564 หมายเหตุ
4. หมวดครุภณั ฑท์ ด่ี ินและสิ่งก่อสร้าง ขอต้ังไว้ ทปี่ ระชมุ ใหญ่ จ่ายจริง ขอตั้ง
4.1 ครุภณั ฑเ์ คร่ืองใช้สำ�นกั งาน อนมุ ตั ิ
4.2 สิง่ กอ่ สรา้ ง
769,500.00 769,500.00 752,735.00 1,305,100.00
รวม - - - 29,294,550.00

769,500.00 769,500.00 752,735.00 30,599,650.00

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 135

4. หมวดครุภณั ฑ์ทีด่ นิ และสงิ่ กอ่ สรา้ ง
4.1 ครุภณั ฑเ์ ครอ่ื งใช้สำ� นกั งานมีรายละเอยี ดประกอบดังนี้

ที่ รายการ จำ�นวน เป็นเงิน งบประมาณ

1 เครื่องคำ�นวณเลข 14 หลกั (ใช้ถา่ น) - ของเดิมเสอ่ื มสภาพในการ
เคร่อื งละ 2,500 บาท 11 เครอื่ ง 27,500 บาท ใชง้ านและมีจำ�นวน
หลกั นอ้ ยไม่เพยี งพอต่อ
การใชง้ าน

นำ�ไปใช้งาน : รองประภาพร 1 เครอ่ื ง,ฝ่ายบญั ช ี 1 เคร่อื ง,ฝา่ ยสินเช่ือ 3 เครือ่ ง,ฝา่ ยบริหารบคุ คล 1 เครอ่ื ง,
ฝ่ายเรง่ รดั หนีส้ นิ 1 เครื่อง,ฝ่ายบริหารงานทว่ั ไป 2 เครอื่ ง,ผู้ตรวจสอบ 2 เคร่อื ง

2 ตู้เหลก็ เก็บเอกสาร 2 บานเปดิ -เพอื่ รองรบั การจัดเกบ็
ตลู้ ะ 6,000 บาท 18 ตู้ 108,000 บาท เอกสารปี 2564
-ทีม่ อี ย่ไู มเ่ พียงพอตอ่ การใช้งาน
-ใช้ในการจดั เก็บวาระประชมุ

นำ�ไปใช้งาน : ฝ่ายเร่งรดั หนีส้ ิน 1 ตู,้ ฝ่ายสนิ เช่อื 15 ต,ู้ ฝ่ายบริหารงานทวั่ ไป 2 ตู้

3 เครื่องปร้นิ เตอร์ ขาว-ดำ� เพม่ิ ถาด -เพื่อทดแทนของเดิมทเ่ี ส่ือมสภาพ
เครอ่ื งละ 55,000 บาท 3 เครอ่ื ง 165,000 บาท -เครือ่ งเดิมซอ้ื เมือ่ ปี 2557 ซง่ึ ใช้
งานมานานและชำ�รดุ บอ่ ย

นำ�ไปใชง้ าน : ฝ่ายสนิ เช่อื 2 เคร่อื ง,ฝา่ ยบรหิ ารงานบคุ คล 1 เคร่อื ง

4 เครอื่ งปริน้ เตอร์ ขาว-ดำ� (ธรรมดา) -เครอ่ื งเดิมซ้ือเมือ่ ปี 2552 ซงึ่ ใช้
เครอื่ งละ 30,000 บาท 1 เครอ่ื ง 30,000 บาท งานมานานและชำ�รดุ บอ่ ย

นำ�ไปใช้งาน : ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

5 เครอ่ื งปร้ินเตอร์ ขาว-ดำ� (เครอ่ื งเล็ก) -เพอ่ื ทดแทนของเดิมที่เสอ่ื มสภาพ
เครอื่ งละ 5,500 บาท 3 เครื่อง 16,500 บาท -เพื่อใหบ้ รกิ ารแก่สมาชิก
-เพื่อใช้สำ�หรับใชง้ านนอกสถานท่ี
เมือ่ มกี ารประชมุ

นำ�ไปใชง้ าน : ฝา่ ยการเงิน 1 เครื่อง,งานประชาสัมพันธ์ 1 เครื่อง,ฝ่ายบรหิ ารงานทัว่ ไป 1 เครอื่ ง

6 เครอ่ื งพมิ พเ์ ลเซอร์ มลั ตฟิ งั กช์ นั่ -เครอื่ งเดมิ ไม่สามารถรองรบั การ
เครื่องละ 30,000 บาท 1 เครอื่ ง 30,000 บาท สแกนเอกสารได้

นำ�ไปใช้งาน : ฝ่ายนิติกร

7 เครอื่ งปร้ินเตอร์ ชนิดหวั เขม็ (เครอ่ื งใหญ่) -รองรบั การพมิ พ์หนงั สอื ทวง
เครื่องละ 40,000 บาท 1 เครื่อง 40,000 บาท เตอื นชนิดปกปดิ

นำ�ไปใช้งาน : ฝา่ ยเร่งรัดหนส้ี นิ

136 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ที่ รายการ จำ�นวน เปน็ เงิน งบประมาณ

8 เครอ่ื งปรน้ิ เตอร์ ชนดิ หัวเขม็ (เคร่อื งเล็ก) 1 เคร่ือง 10,000 บาท -เพอ่ื ทดแทนของเดมิ ท่ีเสื่อมสภาพ
เครอื่ งละ 10,000 บาท

นำ�ไปใช้งาน : ฝ่ายสนิ เชอ่ื

9 เครื่องคอมพวิ เตอร์ All-in-one -เครือ่ งเดิมซือ้ เม่ือปี 2551 ซึ่งตก
(พรอ้ มจอ คยี ์บอรด์ UPS เมาส)์ 7 ชุด 210,000 บาท รุ่นและไมร่ องรับการสง่ ไฟลง์ าน
เครอ่ื งละ 30,000 บาท กบั เคร่ืองคอมพิวเตอร์อืน่ ๆ
-เพื่อทดแทนของเดิมที่เส่อื มสภาพ
-ให้บริการสมาชิก

นำ�ไปใชง้ าน : ฝ่ายเร่งรดั หนี้สนิ 1 เครอ่ื ง,ฝ่ายสินเช่ือ 4 เคร่อื ง,ฝา่ ยการเงิน 2 เครอ่ื ง

10 เครอ่ื งคอมพิวเตอร์ All-in-one -เพื่อทดแทนของเดิมทเ่ี สื่อม
(พร้อมจอ คีย์บอรด์ UPS เมาส)์ 1 ชดุ 60,000 บาท สภาพและเพื่อรองรบั การใชง้ าน
เครอ่ื งละ 60,000 บาท ทเี่ หมาะสมกบั งานประชาสัมพนั ธ์

นำ�ไปใช้งาน : งานประชาสมั พนั ธ ์

11 เก้าอนี้ ัง่ ปฏบิ ตั งิ าน (สำ�หรบั หวั หน้าฝ่าย, -เพื่อทดแทนของเดิมที่เสอ่ื มสภาพ
ผู้ช่วยหวั หน้าฝา่ ย) ตวั ละ 5,000 บาท 2 ตวั 10,000 บาท

นำ�ไปใชง้ าน : ฝ่ายสนิ เชือ่

12 เก้าอ้นี งั่ ปฏบิ ตั งิ าน (สำ�หรบั เจา้ หน้าท่ี) -เพอื่ ทดแทนของเดมิ ที่เส่ือมสภาพ
ตัวละ 3,000 บาท 5 ตวั 15,000 บาท

นำ�ไปใช้งาน : ฝ่ายสินเชื่อ

13 โทรศัพท์สำ�นักงานไร้สาย -ทม่ี อี ยู่ไม่เพียงพอต่อการใชง้ าน
เครอื่ งละ 2,000 บาท 2 เคร่อื ง 4,000 บาท

นำ�ไปใชง้ าน : ฝ่ายสนิ เชอ่ื

14 เครื่องรันน่งิ 6 หลัก 1 เคร่อื ง 3,500 บาท -เพอ่ื ทดแทนของเดมิ ท่ชี ำ�รุด
เครื่องละ 3,500 บาท

นำ�ไปใชง้ าน : ฝา่ ยเรง่ รดั หนี้สิน

15 เครื่องรันนงิ่ 8 หลกั 1 เครื่อง 4,000 บาท -เพ่ือทดแทนของเดิมทีช่ ำ�รดุ
เครื่องละ 4,000 บาท

นำ�ไปใช้งาน : ฝา่ ยการเงิน

16 เครอ่ื งนับธนบัตร แบบตัง้ พ้ืน -เพอื่ ทดแทนของเดิมท่ีชำ�รดุ
เครือ่ งละ 70,000 บาท 1 เครือ่ ง 70,000 บาท

นำ�ไปใช้งาน : ฝา่ ยการเงิน

17 กล้องถ่ายรปู มรี ะบบ WI – FI -เคร่ืองเดมิ ท่มี อี ยู่ไม่รองรบั
เครอ่ื งละ 30,000 บาท 1 เครื่อง 30,000 บาท ระบบ WI-FI

นำ�ไปใช้งาน : งานประชาสัมพันธ์

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 137

ที่ รายการ จำ�นวน เป็นเงนิ งบประมาณ
-เพอ่ื ทดแทนของเดมิ ทีช่ ำ�รดุ
18 เครอ่ื ง CPU
เครอ่ื งละ 25,000 บาท 2 เครอ่ื ง 50,000 บาท ที่ซอ้ื เมื่อปี 2552 และปี 2555
-เพ่ือทดแทนของเดมิ ที่ชำ�รุด
นำ�ไปใชง้ าน : ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป 2 เคร่อื ง
5,000 บาท
19 เครอ่ื งสำ�รองไฟ 1 เคร่ือง -เพือ่ ใชง้ านในการประชมุ
เครอ่ื งละ 5,000 บาท
40,000 บาท
นำ�ไปใช้งาน : ฝา่ ยบรหิ ารงานทั่วไป -ใหบ้ รกิ ารสมาชกิ ทมี่ าใชบ้ รกิ าร

20 เครือ่ งสแกน 12,000 บาท
เคร่ืองละ 40,000 บาท 1 เคร่ือง -เพอ่ื ทดแทนของเดิมท่ชี ำ�รดุ

นำ�ไปใช้งาน : ฝ่ายบรหิ ารงานทว่ั ไป 12,000 บาท
-เพอ่ื ทดแทนเครื่องเกา่ ที่ใช้งาน
21 เครื่องท�ำน�้ำเย็น
เครอ่ื งละ 6,000 บาท 2 เครือ่ ง 150,000 บาท ไมไ่ ดบ้ รเิ วณอาคารสำ�นักงาน
ชัน้ 1 และห้องประชมุ
นำ�ไปใชง้ าน : ฝา่ ยบริหารงานทว่ั ไป (สำ�นกั งาน) -เพื่อทดแทนเครอ่ื งเกา่ ท่เี สอ่ื ม

22 หม้อตม้ น้�ำรอ้ น 1 เครอ่ื ง 30,000 บาท สภาพ หอ้ งนิตกิ ร
เครื่องละ 12,000 บาท -ตดิ ตง้ั เพม่ิ เตมิ ภายใน

นำ�ไปใช้งาน : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำ�นกั งาน) 30,000 บาท สำ�นกั งาน
เพื่อความปลอดภยั
23 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,100 บีทยี ู -เพื่อให้บรกิ ารสมาชิกทีม่ าใช้
เครอ่ื งละ 50,000 บาท 3 เครอ่ื ง
10,000 บาท บริการ
นำ�ไปใช้งาน : ฝ่ายบรหิ ารงานท่วั ไป (สำ�นักงาน)
9,800 บาท -ทดแทนของเดมิ ที่เสือ่ มสภาพ
24 เครอ่ื งปรบั อากาศ ขนาด 18,100 บีทยี ู 1 เคร่อื ง
เคร่ืองละ 30,000 บาท

นำ�ไปใชง้ าน : ฝ่ายบริหารงานทว่ั ไป (สำ�นักงาน)

25 กลอ้ งวงจรปดิ 5 ตวั
ตวั ละ 6,000 บาท

นำ�ไปใชง้ าน : ฝ่ายบรหิ ารงานทวั่ ไป (สำ�นกั งาน)

26 วลิ แชร์
ตัวละ 5,000 บาท 2 ตัว

นำ�ไปใช้งาน : ฝา่ ยบรหิ ารงานท่วั ไป (สำ�นกั งาน)

27 โตะ๊ ทำ�งานขนาด 6.60x1.20x0.80 ม. 1 ตัว
ตวั ละ 9,800 บาท

นำ�ไปใชง้ าน : ฝา่ ยนติ กิ ร

138 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ที่ รายการ จำ�นวน เป็นเงิน งบประมาณ
28 โต๊ะทำ�งานขนาด 6.60x1.20x0.80 ม. 1 ตวั 9,800 บาท -เพื่อรองรบั เจ้าหนา้ ท่ตี ำ�แหน่งใหม่

ตัวละ 9,800 บาท 1 ตวั (กรณีได้อนมุ ัตใิ ห้เพมิ่ อตั รากำ�ลงั )
1 ชดุ -เพื่อรองรบั เจ้าหน้าที่ตำ�แหน่งใหม่
นำ�ไปใช้งาน : ฝา่ ยนติ กิ ร 3,000 บาท (กรณไี ด้อนมุ ัติใหเ้ พิ่มอตั รากำ�ลัง)
29 เกา้ อีท้ ำ�งาน 1 ตัว -เพื่อรองรับเจา้ หนา้ ท่ตี ำ�แหนง่ ใหม่
1 ตวั 30,000 บาท (กรณไี ดอ้ นุมตั ใิ ห้เพิ่มอตั รากำ�ลัง)
ตวั ละ 3,000 บาท 1 ตัว
-เพอ่ื รองรับเจา้ หน้าทต่ี ำ�แหนง่ ใหม่
นำ�ไปใชง้ าน : ฝ่ายนติ กิ ร 5,000 บาท (กรณไี ด้อนุมัติให้เพิ่มอัตรากำ�ลัง)
30 เคร่ืองคอมพวิ เตอร์ All-in-one
-เพื่อรองรบั เจ้าหนา้ ท่ตี ำ�แหน่งใหม่
(พร้อมจอ คยี ์บอร์ด UPS เมาส์) 52,000 บาท (กรณีได้อนมุ ตั ิให้เพิ่มอัตรากำ�ลัง)
เครอ่ื งละ 30,000 บาท
-เพื่อรองรบั เจา้ หนา้ ที่ตำ�แหน่งใหม่
นำ�ไปใช้งาน : ฝา่ ยนิตกิ ร 23,000 บาท (กรณีไดอ้ นุมตั ใิ หเ้ พิ่มอัตรากำ�ลงั )
31 โต๊ะวางของ ขนาด 0.50 x 0.60 x 0.70 ม.

ตัวละ 5,000 บาท

นำ�ไปใชง้ าน : ฝา่ ยนิติกร
32 ตู้เกบ็ เอกสาร ขนาด 0.35 x 2.35 x 2.45 ม.

ตัวละ 52,000 บาท

นำ�ไปใชง้ าน : ฝ่ายนติ ิกร
33 โต๊ะเขยี นเอกสาร (บริการสมาชิก)

ขนาด 0.50 x 2.60 x 0.80 ม.
ตวั ละ 23,000 บาท

นำ�ไปใช้งาน : ฝา่ ยนิติกร

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 139

4.2 สิง่ กอ่ สรา้ ง

งบประมาณปี 2563 งบประมาณ
หมวดรายจ่าย ปี 2564 หมายเหตุ
ขอต้งั ไว้ ทีป่ ระชุมใหญ่ จ่ายจรงิ ขอตั้ง
อนุมัติ

1. กอ่ สรา้ งอาคารสำ�นักงานหลังใหม่
โดยเชือ่ มตอ่ กับอาคารสำ�นักงาน
หลังเดิม - - - 29,294,550.00รายละเอยี ดประกอบงบประมาณสิง่ ก่อสรา้ ง

ส�ำหรับปี 2564 สหกรณ์ฯ จะขออนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานหลังใหม่โดยเชื่อมต่อ

กบั อาคารส�ำนักงานหลงั เดมิ โดยใหข้ ออนุญาตนำ� เสนอให้ท่ีประชมุ ใหญส่ ามัญประจ�ำปี 2563 พจิ ารณารายละเอียด

(ซ่งึ ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 4.7) จำ� นวน 29,294,550.00 บาท

หมายเหต ุ การจ่ายเงินงบประมาณประจำ� ปี 2564 ให้ถวั จ่ายกันไดใ้ นหมวดเดยี วกนั

จึงเสนอเพือ่ พจิ ารณา
มติทป่ี ระชุม ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................140 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

4.4 ก�ำหนดวงเงนิ ก้ยู มื และการค�้ำประกนั ประจำ� ปี 2564
ประธานฯ มอบ เลขานุการ น�ำเสนอ อาศัยความตามข้อบังคับ “ข้อ 11 วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน

ทปี่ ระชมุ ใหญอ่ าจกำ� หนดวงเงนิ กยู้ มื หรอื การคำ�้ ประกนั สำ� หรบั ปหี นง่ึ ๆ ไวต้ ามทจี่ ำ� เปน็ และสมควร

แกก่ ารดำ� เนนิ งาน วงเงนิ ซง่ึ กำ� หนดดงั ว่านต้ี ้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบยี น

ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก�ำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน

กยู้ ืมหรอื การค้�ำประกันส�ำหรบั ปใี ดกใ็ หใ้ ช้วงเงนิ กู้ยมื หรือการค�้ำประกนั สำ� หรับปกี ่อนไปพลาง”

หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินกู้ยืมหรือการค้�ำประกันของสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์

ออมทรัพย์ “ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ำรองของสหกรณ์เกิน 600 ล้านบาท ถือใช้วงเงินกู้ยืม

หรอื การคำ�้ ประกนั ของสหกรณเ์ ปน็ จำ� นวน 1.00 เทา่ ของทนุ เรอื นหนุ้ รวมกบั ทนุ สำ� รองของสหกรณ”์

ขณะนี้ ณ วนั ที่ 30 พฤศจกิ ายน 2563 สหกรณฯ์ มี

ทุนเรือนหนุ้ จ�ำนวน 12,166,463,010.00 บาท

ทุนส�ำรอง จ�ำนวน 1,080,108,487.48 บาท

รวม จ�ำนวน 13,246,571,497.48 บาท

(ทนุ เรอื นหุ้นเดอื น ธ.ค. 63 และ ม.ค.64 เพิ่มขนึ้ เดอื นละ ประมาณ 47 ลา้ นบาท รวม 94 ล้านบาท)

ตามรายงานสถานภาพปจั จบุ นั สหกรณฯ์ สามารถกำ� หนดถอื ใชว้ งเงนิ กยู้ มื หรอื การคำ�้ ประกนั

ของสหกรณ์ฯ เป็นจำ� นวน 13,200,000,000.00 บาท (หน่ึงหมน่ื สามพันสองร้อยล้านบาทถ้วน)

ในปี 2563 สนิ้ สดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2563 สหกรณฯ์ ไดร้ บั ความเหน็ ชอบจากนายทะเบยี น

สหกรณ์ จ�ำนวนไมเ่ กิน 8,700,000,000.00 บาท (แปดพนั เจ็ดรอ้ ยล้านบาทถ้วน)

ส�ำหรบั ปี 2564 คณะกรรมการด�ำเนนิ การสหกรณอ์ อมทรพั ย์ครนู ครศรีธรรมราช จ�ำกดั

ชุดท่ี 61 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ตามสภาวะ

ทางการเงนิ ในอนาคต และตามความจำ� เป็น จงึ มมี ติก�ำหนดวงเงินกยู้ ืมเงินไดไ้ มเ่ กิน

6,500,000,000.00 ล้านบาท (หกพนั ห้ารอ้ ยลา้ นบาทถ้วน)

จึงเสนอเพือ่ ขอความเหน็ ชอบ
มตทิ ี่ประชุม ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 141

4.5 การคดั เลอื กผูส้ อบบญั ชีปี 2564
ประธานฯ เลขานุการ น�ำเสนอ ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 61 ในการประชุมคร้ังท่ี 12
เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ให้สหกรณ์ฯ ประกาศให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีข้ึนทะเบียนกับ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อแจ้งความประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู-
นครศรธี รรมราช จำ� กัด ส�ำหรับปสี นิ้ สดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2564 นัน้
สหกรณฯ์ ได้ส่งหนงั สือถงึ ผสู้ อบบัญชรี บั อนุญาตใหแ้ จง้ ความประสงคจ์ ำ� นวน 10 ราย
และให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีปี 2564 มายังสหกรณ์ฯ ภายในวันท่ี 9
ธันวาคม 2563 มีผู้สอบบัญชีแจ้งความประสงค์เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครศรีธรรมราช จำ� กัด ส�ำหรับปี 2564 สิ้นสุดวนั ท่ี 31 ธันวาคม 2564 จ�ำนวน 2 ราย ดังน้ี

ชื่อ – สกลุ สอบบญั ชีรับอนญุ าต คา่ ธรรมเนยี มสอบบัญชี
หมายเลขทะเบยี น
1. บริษัทวรกรและสชุ าดาสอบบัญช ี จำ�กดั
- จัดสง่ ผู้สอบบญั ชี นางวรกร แช่มเมอื งปกั 3579 จำ�นวน 190,000 บาท
เปน็ ผ้สู อบบัญชีลำ�ดับที่ 1
- จดั สง่ ผสู้ อบบัญชี นางสุชาดา รอดจันทร์ทอง 6271
เป็นผู้สอบบัญชีลำ�ดับที่ 2 -คา่ ธรรมเนยี ม 180,000 บาท
2. บริษัทเอน็ .เอส.เค.สอบบญั ชี -คา่ เบย้ี เล้ียงและค่าใช้จา่ ยเดนิ
และกฏหมาย จำ�กดั
- จัดส่งผ้สู อบบญั ชี นายสริ วิชญ ์ ไพศาสตร์ 10136 ทางครัง้ ละ 10,000 บาท
เปน็ ผ้สู อบบัญชลี ำ�ดบั ที่ 1 จำ�นวน 2 คร้งั รวม 20,000 บาท
- จัดสง่ ผูส้ อบบัญชี นางสาวจนั ตา โปทาเมอื ง
เป็นผู้สอบบัญชีลำ�ดับท่ี 2 11032

142 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

น�ำเสนอข้อมลู ของผูส้ อบบญั ชภี าคเอกชนต่อที่ประชุมใหญ่

รายละเอยี ดการเสนอบรกิ าร บรษิ ัท วรกรและสุชาดาสอบบญั ชี จำ�กดั บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบญั ชีและกฎหมาย จำ�กดั
สอบบัญชี

1. การเขา้ ปฏิบตั ิงาน - ผตู้ รวจสอบจะเข้าตรวจสอบดว้ ยตนเอง - มผี ู้ชว่ ยผสู้ อบบัญชีสหกรณ์ในระดบั ปรญิ ญาตรี
ตรวจสอบบญั ชี อย่างนอ้ ยปีละ1 ครงั้ และมอบหมายให้ ทม่ี ีคุณสมบัติตามที่กรมตรวจบญั ชกี ำ�หนด
ผูช้ ว่ ยผ้สู อบบัญชีเข้าตรวจอยา่ งน้อยปลี ะ ซึง่ ปฏบิ ัติงานเต็มเวลาประมาณ 4-6 คน
4 ครัง้ ๆ ละไมน่ อ้ ยกวา่ 2-5 วันทำ�การ ปฏิบัติงานตามแผนประมาณปีละ 5 ครงั้
โดยมีผู้ช่วยไม่น้อยกวา่ 4 – 8 คน ใช้เวลาประมาณครัง้ ละ 3-5 วนั ทำ�การ

2. การจัดทำ� รายงานผล - รายงานผลการตรวจสอบบญั ชรี ะหวา่ งปี - รายงานผลการตรวจสอบบัญชรี ะหว่างปี
การตรวจสอบ ใหส้ หกรณ์ ทราบ ให้สหกรณท์ ราบ
- รายงานการสอบบญั ชีประจำ�ปตี ามระเบียบ - รายงานการสอบบัญชปี ระจำ�ปีตามระเบยี บ
ท่นี ายทะเบียนสหกรณก์ ำ�หนด ทีน่ ายทะเบียนสหกรณก์ ำ�หนด
- ให้คำ�แนะนำ�ในดา้ นการบริหารการเงิน - ให้คำ�แนะนำ�ในดา้ นการบรหิ ารการเงิน
การบญั ชตี ามทเ่ี ห็นสมควร โดยไมถ่ ือเป็น การบญั ชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่า
ค่าบริการพิเศษ บริการพเิ ศษ
- ยนิ ดจี ะเข้าร่วมประชมุ ใหญ่หรือประชุม - ยนิ ดจี ะเขา้ รว่ มประชมุ ใหญห่ รอื ประชุม
คณะกรรมการดำ�เนินการตามทส่ี หกรณ ์ คณะกรรมการดำ�เนินการตามทส่ี หกรณร์ อ้ งขอ
ร้องขอ

3. บริการอ่ืน ๆ - ผ้สู อบบญั ชีท่กี ำ�หนดรับงานสอบบญั ช ี - ผู้สอบบญั ชที ี่กำ�หนดรบั งานสอบบัญชสี หกรณ ์
สหกรณ์อืน่ ทีม่ ีปบี ัญชเี ดยี วกับสหกรณข์ อง อืน่ ทม่ี ปี ีบัญชีเดยี วกบั สหกรณข์ องท่านไมเ่ กนิ
ท่านไม่เกนิ จำ�นวนทีก่ รตรวจบัญชสี หกรณ ์ จำ�นวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด
กำ�หนด - ผ้สู อบบัญชที ่กี ำ�หนดและผ้ชู ่วยผู้สอบบญั ชมี ี
- ผสู้ อบบญั ชีท่กี ำ�หนดและผ้ชู ่วยผสู้ อบบญั ชี คณุ สมบัติตามท่ปี ระกาศนายทะเบียนสหกรณ์
มคี ณุ สมบตั ติ ามที่ประกาศนายทะเบียน กำ�หนด
สหกรณ์กำ�หนด

4. คา่ ธรรมเนียมการสอบบญั ชี - คา่ ธรรมเนียมการสอบบญั ชีบรษิ ทั ฯ คดิ ตาม - คา่ ธรรมเนยี มการสอบบัญชบี รษิ ัทฯ คิดตาม
เวลาและแรงงานทีใ่ ชใ้ นการปฏบิ ตั งิ านโดย เวลาและแรงงานที่ใชใ้ นการปฏบิ ตั ิงานโดยรวม
รวมคา่ เบยี้ เลยี้ งและพาหนะไวเ้ รยี บรอ้ ยแลว้ ค่าเบีย้ เลี้ยงและพาหนะไว้เรียบร้อยแลว้
เว้นแตค่ า่ ใชจ้ ่ายในการขอยืนยันและ เวน้ แตค่ ่าใชจ้ ่ายในการขอยนื ยันและสอบทาน
สอบทานหน้ี ใหเ้ ป็นความรับผิดชอบ หนี้ ให้เป็นความรบั ผิดชอบของสหกรณฯ์
ของสหกรณฯ์ ขอเสนอค่าธรรมเนยี ม และค่าเบ้ียเลยี้ งและคา่ ใช้จา่ ยเดินทาง
190,000 บาท โดยเรยี กเกบ็ 3 งวด คร้งั 10,000 บาท ในการเขา้ ร่วมประชุม
งวดท ่ี 1-2 ร้อยละ 30 เม่อื ไดเ้ สนอ รบั รองงบการเงินและเข้ารว่ มประชมุ ใหญ่
รายงานการสอบบัญชีและงวดสดุ ท้าย สามญั ปี ขอเสนอคา่ ธรรมเนียม 180,000 บาท
รอ้ ยละ 40 เมอื่ งบการเงินได้ผา่ นการ โดยแบง่ จ่ายดงั น้ี
อนมุ ตั ิจากทปี่ ระชุมใหญเ่ รยี บรอ้ ยแลว้ - งวดที่ 1-2 งวดละ 40,000 บาท กำ�หนดชำ�ระ
เมือ่ เสรจ็ สนิ้ การปฏบิ ัตงิ านตามแผน
- งวดสุดทา้ ย จำ�นวน 100,000 บาท กำ�หนด
ชำ�ระเมือ่ สหกรณ์ฯได้รบั รายงานการสอบบญั ชี
ประจำ�ปี 2564

จึงเสนอเพ่ือพจิ ารณา
มติทป่ี ระชุม ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 143

4.6 การเลือกตง้ั คณะกรรมการดำ� เนินการสหกรณอ์ อมทรพั ย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
ประธานฯ น�ำเสนอ ด้วยในปี 2563 คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 61 จะสิ้นสุดวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งจ�ำนวน 8 คน ประกอบด้วยต�ำแหน่งประธานกรรมการ จ�ำนวน 1 คน และต�ำแหน่ง
กรรมการด�ำเนินการ จำ� นวน 7 คน ปรากฏดังนี้

ท่ี ชื่อ - สกุล ตำ�แหน่ง หนว่ ยสังกดั วาระการดำ�รง
1. นายเจดิ ศักด์ิ ภูชงค์ ประธานกรรมการ ประถมศึกษา เขต 1/บำ�นาญ ตำ�แหน่ง หมายเหตุ
วาระท่/ี ปีท่ี
วาระท่ี 1/2

ปี 2563 ตำ� แหนง่ กรรมการดำ� เนนิ การสหกรณฯ์ ครบวาระ คอื
วาระการดำ�รง
ท่ี ชือ่ - สกุล ตำ�แหนง่ หน่วยสังกดั ตำ�แหน่ง หมายเหตุ
วาระที/่ ปที ่ี

1. น.ส.จรวยพร อัตปัญญา กรรมการ ประถมศึกษา เขต 1/บำ�นาญ วาระท่ี 1/2

2. นายสุรินทร ์ ขวัญทอง กรรมการ ประถมศกึ ษา เขต 2/บำ�นาญ วาระท่ี 1/2

3. นายอัมพร พงศ์เพชร กรรมการ ประถมศึกษา เขต 3/บำ�นาญ วาระท่ ี 2/2

4. นายศรัทธา อ่อนเกตพุ ล กรรมการ ประถมศกึ ษา เขต 4/บำ�นาญ วาระท่ี 2/2

5. นายสชุ ีพ ทพิ ยบ์ ุญแก้ว กรรมการ สพม.12 ทง้ั จังหวดั /บำ�นาญ วาระท่ี 1/2

6. นายภาวนิ ทร ์ ณ พัทลุง กรรมการ กรมอาชวี /เอกชน ท้ังจงั หวัด/บำ�นาญ วาระที ่ 2/2

7. นายพิเชษฐ ์ คงชว่ ย กรรมการ เทศบาล/หน่วยงานอ่ืนๆทั้งจงั หวัด/บำ�นาญ วาระท ่ี 1/2

ปี 2564 คณะกรรมการดำ� เนนิ การทอี่ ย่ใู นวาระตอ่ ไปอกี 1 ปี คอื
วาระการดำ�รง
ที่ ช่ือ - สกุล ตำ�แหน่ง หน่วยสงั กัด ตำ�แหน่ง หมายเหตุ
วาระท/่ี ปที ี่

1. นายชยั ยทุ ธ ์ มาศสุพงศ์ กรรมการ ประถมศกึ ษา เขต 1/บำ�นาญ วาระท่ี 1/2

2. นายถาวร ปลอดชูแกว้ กรรมการ ประถมศึกษา เขต 2/บำ�นาญ วาระท่ี 1/2

3. นายวิจติ ร ศรีสวา่ ง กรรมการ ประถมศึกษา เขต 3/บำ�นาญ วาระที่ 1/2

4. นายพิชยั สมเชือ้ กรรมการ ประถมศกึ ษา เขต 4/บำ�นาญ วาระที่ 2/2

5. นายไพศาล วิภษู ณะภัทร์ กรรมการ สพม.12 ทง้ั จังหวดั /บำ�นาญ วาระท่ี 1/2

6. นายมนัส นิระโส กรรมการ กรมอาชวี /เอกชน ท้ังจังหวัด/บำ�นาญ วาระที่ 2/2

7. นายอชิ ณน์กร พลู สวสั ด์ิ กรรมการ เทศบาล/หนว่ ยงานอน่ื ๆทง้ั จังหวดั /บำ�นาญ วาระท่ี 1/2

144 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542, ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
และฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 มาตรา 50, 52, 53 และขอ้ บงั คบั สหกรณอ์ อมทรัพย์ครนู ครศรธี รรมราช จำ� กัด พ.ศ.2544,
แก้ไขเพม่ิ เตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546, แก้ไขเพม่ิ เตมิ (ฉบบั ที่ 5) พ.ศ. 2558 ขอ้ 60, 61, 62, 64, 93(1) และระเบียบ
สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ เพื่อท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง พ.ศ. 2562 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดำ� เนินการสหกรณอ์ อมทรพั ยค์ รนู ครศรธี รรมราช จำ� กัด ชุดที่ 61 ในการประชมุ คร้ังท่ี 9 วันท่ี 21
สงิ หาคม 2563 ไดก้ ำ� หนดการสรรหาบคุ คล เพอ่ื ใหไ้ ดม้ าซงึ่ ตำ� แหนง่ ประธานกรรมการแทนตำ� แหนง่ ทว่ี า่ ง จำ� นวน 1 คน
และกรรมการดำ� เนนิ การสหกรณ์ออมทรพั ย์ครูนครศรีธรรมราช จำ� กัด แทนตำ� แหน่งที่ว่าง จำ� นวน 7 คน
สหกรณ์ฯ จึงได้ออกประกาศฯ ฉบับที่ 210/2563 เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหา
โดยวิธีการเลือกต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ เพื่อน�ำเสนอต่อท่ี
ประชมุ ใหญส่ ามัญประจำ� ปี 2563 เลือกต้งั และก�ำหนดวนั สรรหาฯ ดงั น้ี
- วนั เลอื กตั้งลว่ งหนา้ วนั เสารท์ ่ี 28 พฤศจิกายน 2563 และวันเลือกตั้ง วันเสาร์ท่ี 12 ธันวาคม 2563
ปรากฏผลการสรรหาฯ ดังนี้

ต�ำแหนง่ ประธานกรรมการ จำ� นวน 1 คน (จากสมาชิกทกุ สงั กดั )

ชอื่ - สกลุ เลข ตำ�แหนง่ สงั กัด หมายเหตุ
นายเจิดศกั ดิ ์ ภชู งค์ ทะเบียน สพป.นศ.1 ผ้รู บั บำ�เหนจ็

28232 รองผูอ้ ำ�นวยการสำ�นักงานเขตพน้ื ท่ี บำ�นาญ
การศกึ ษาชำ�นาญการพเิ ศษ

ต�ำแหนง่ กรรมการดำ� เนินการสหกรณ์ฯ จำ� นวน 7 คน (ตามสงั กัดหน่วยงาน)

สงั กัดหน่วยงาน ชื่อ - สกุล เลข ตำ�แหน่ง หมายเหตุ
ประถมศกึ ษา เขต 1/บำ�นาญ ทะเบยี น ผู้รบั บำ�เหนจ็ บำ�นาญ

ประถมศกึ ษา เขต 2/บำ�นาญ นายจำ�เรญิ พรหมมาศ 9125 รองผอ.สำ�นักงานเขตพืน้ ท่ี ผ้รู ับบำ�เหนจ็ บำ�นาญ
การศกึ ษาเชย่ี วชาญ
ประถมศึกษา เขต 3/บำ�นาญ ผูร้ ับบำ�เหนจ็ บำ�นาญ
ประถมศึกษา เขต 4/บำ�นาญ นายสุรินทร์ ขวัญทอง 12497 ผูอ้ ำ�นวยการ ผู้รับบำ�เหน็จบำ�นาญ
ชำ�นาญการพิเศษ
สพม.12 ทัง้ จงั หวดั /บำ�นาญ ผรู้ บั บำ�นาญบำ�นาญ
นายไมตรี ประทุมมาศ 34635 ครูชำ�นาญการ
กรมอาชวี /เอกชนทัง้ จงั หวัด/ -
บำ�นาญในสงั กดั นายสุนนั ท์ ย้อยนวล 28920 รองผอู้ ำ�นวยการ สนง.เขตพ้นื ท่ี
เทศบาล/หนว่ ยงานอืน่ การศกึ ษาชำ�นาญการพิเศษ -
ทงั้ จงั หวดั /บำ�นาญในสังกดั
นายธรี ะพันธ ์ ฑยี าพงศ์ 37432 รองผอู้ ำ�นวยการ
ชำ�นาญการพิเศษ

นายพงษศ์ ักด์ิ สวุ รรณอ่อน 28587 ผู้จดั การ ร.ร.จรรยานยุ ุตวิทยา

นายประเสรฐิ ศกั ดิ์ สมจิตต์ 37175 ผอู้ ำ�นวยการสถานศกึ ษา
ร.ร.เทศบาลวัดใหญ่

จงึ เสนอเพื่อรบั การเลอื กต้ังจากที่ประชุม
มติทปี่ ระชมุ ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 145

4.7 ขออนมุ ตั งิ บประมาณการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานหลงั ใหม่ โดยเชือ่ มตอ่ กับ
อาคารสำ� นักงานหลงั เดมิ
ประธานฯ น�ำเสนอ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 61 ในการประชุมครั้งที่ 7 เม่ือวันท่ี
23 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณามีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุงสถานท่ี เพื่อรองรับการ
ใหบ้ รกิ ารสมาชกิ สหกรณฯ์ โดยใหด้ ำ� เนนิ การจดั หาผอู้ อกแบบ เพอ่ื เขยี นแบบแปลนกอ่ สรา้ งอาคาร
สำ� นกั งานหลงั ใหม่ โดยเชอื่ มตอ่ กบั อาคารสำ� นกั งานหลงั เดมิ และใหน้ ำ� เสนอทปี่ ระชมุ คณะกรรมการ
ดำ� เนินการพิจารณา
ในการนี้ สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศฯ ฉบับท่ี 170/2563 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงสถานที่ เพื่อรองรับการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ และน�ำผลการพิจารณาเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 61
ในการประชมุ คร้ังที่ 9 วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ใหน้ ำ� เสนอที่ประชมุ ใหญ่สามญั ประจ�ำปี 2563
พิจารณา โดยใหน้ ำ� เสนอผา่ นคณะร่างงบประมาณ ประจ�ำปี 2563
ทั้งน้ีส�ำนักงานสถาปนิกกรีนอาร์ช โดยนายศราวิน รุจิวณชย์กุล ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เลขท่ี (ส-สถ.3435) ได้ออกแบบ เพื่อเขียนแบบแปลนก่อสร้าง
อาคารส�ำนักงานหลังใหม่ของสหกรณ์ฯ โดยเชื่อมต่อกับอาคารหลังเดิม เนื่องจากเป็นมีความรู้
ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ช�ำนาญการ อีกท้ังยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกแบบฯ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน ซ่ึงได้เสนอแนวคิดการออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างอาคารสำ� นักงานหลังใหม่ โดยเชือ่ มตอ่ กับอาคารส�ำนักงานหลังเดมิ รายละเอียดดงั นี้

อาคารใหม่ 3 ชั้น ปริมาณงาน ประมาณ
ค่าก่อสร้าง (บาท)
พ้นื ทข่ี น้ั ท่ี 1
- งานร้ือถอนอาคารสมาคมฯ L/S 100,000.00
- อาคารบันไดหน้า/กลอ่ งลิฟต/์ บันไดหลงั /ห้องเครอ่ื ง/งานฐานราก L/S 4,500,000.00
- ปรับปรงุ พ้ืนถนน ลานจอดรถ คสล.และทางเท้าใหม่ 1,400 ตร.ม..
- หลงั คาโรงรถผบู้ รหิ ารและหลังคาทางเดนิ เช่อื มอาคาร 144 ตร.ม 700,000.00
- บ่อเกบ็ นำ้� ประปาใต้ดนิ และระบบปม้ั น�้ำ L/S 216,000.00
บอ่ บำ� บดั น้�ำเสยี และระบบระบายนำ้� นอกอาคาร L/S 120,000.00
พื้นทีข่ น้ั 2 150,000.00
- อาคารสำ� นกั งานสหกรณ์ฯ
- สะพานเดนิ เชอ่ื มอาคารเก่าด้านหนา้ 625 ตร.ม. 9,375,000.00
- สะพานเดนิ เชือ่ มอาคารเกา่ ดา้ นหลงั 12 ตร.ม. 120,000.00
พืน้ ท่ขี ้ัน 3 8 ตร.ม. 80,000.00
- อาคารหอ้ งประชุมใหญ่
- ระบบถังเกบ็ น้�ำบนหลังคา (down feed system) 616 ตร.ม. 9,225,000.00
L/S 80,000.00

เปน็ เงิน 24,666,000

146 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

อาคารใหม่ 3 ชน้ั ปริมาณงาน ประมาณ
คา่ กอ่ สรา้ ง (บาท)
พ้นื ทข่ี น้ั ที่ 1
- ท�ำทางลาดขนึ้ อาคารสำ� หรบั คนพกิ าร L/S 55,000.00
-ปรับปรุงกน้ั หอ้ งสมาคมฯ และห้องผ้บู รหิ าร L/S 1,000,000.00
พืน้ ท่ีขัน้ ที่ 2
-ปรับปรุงกน้ั ห้อง(บางสว่ น) L/S 250,000.00
-ปรับปรงุ ตกแตง่ ด้านหน้าอาคาร L/S 300,000.00
พ้นื ทีข่ ัน้ ท่ี 3
-ปรับปรุงตกแต่งดา้ นหนา้ อาคาร L/S 200,000.00

รวมคา่ กอ่ สรา้ งอาคารใหม+่ อาคารเก่า 3 ข้นั เปน็ เงิน 1,805,000.00
รวมเป็นเงิน 26,471,000.00
ค่าตกแต่งและค่าออกแบบ
ปริมาณงาน ประมาณ
คา่ ตกแตง่ และคา่ แรง ค่ากอ่ สร้าง (บาท)
- คา่ ครภุ ณั ฑ์ เครอ่ื งปรบั อากาศ หมอ้ แปลงไฟฟ้า และรบบสญั ญาณ
ทางอเิ ลคทรอนคิ ส ์ คา่ ลิฟท์ L/S 1,500,000.00
- คา่ เขยี นแบบแปลนการก่อสร้าง 6.5% (คิดราคาเพียง 5%)
1,323,550.00
รวมเป็นเงิน 2,823,550.00

รวมค่ากอ่ สรา้ ง + คา่ ตกแตง่ และคา่ ออกแบบ เปน็ เงินทั้งส้นิ 29,294,550.00 บาท
พร้อมกันนั้นได้แนบเอกสารเพื่อประกอบการพจิ ารณา ดังรายละเอยี ดแนบทา้ ยวาระการประชมุ นี้

จึงเสนอเพอ่ื พจิ ารณา
มตทิ ี่ประชมุ ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 147

148 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 149

150 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 151

152 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

4.8 แผนกลยทุ ธ์สหกรณฯ์ ปี 2564 – 2566
ประธานฯ มอบ เลขานุการ น�ำเสนอ อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ในการประชุม
คร้ังท่ี 8 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พิจารณามติให้ด�ำเนินโครงการจัดท�ำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ
ปี2564 – 2566 วนั ที่ 19 – 20 กนั ยายน 2563 ณ โรงแรมขนอมคาบาน่า บชี รีสอร์ท อ.ขนอม
จ.นครศรธี รรมราช ประกอบดว้ ย คณะกรรมการด�ำเนินการ, ผตู้ รวจสอบกจิ การ, คณะทีป่ รึกษา,
ตวั แทนสมาชกิ , ตวั แทนจากสหกรณจ์ งั หวดั นครศรธี รรมราช, ตวั แทนจากสำ� นกั งานกรมตรวจบญั ชี
สหกรณ์นครศรธี รรมราช และฝ่ายจดั การท่ีเกย่ี วข้อง นนั้
บัดน้ีการด�ำเนินการดังกล่าวได้เสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์
พนั ธกิจต่าง ๆ ท้งั น้ีได้รวบรวมขอ้ มลู จากการประชุมจัดท�ำแผนกลยทุ ธ์ ปี 2564 – 2566 ดังน้ี

วสิ ยั ทศั น์

สหกรณอ์ อมทรพั ยค์ รนู ครศรีธรรมราช จ�ำกัด
ปี 2564 - 2566
“สหกรณ์ฯ ม่นั คง
ด�ำรงธรรมาภบิ าล
บริการดี
เทคโนโลยที นั สมัย”

พันธกิจ

1. ด�ำเนนิ กจิ การสหกรณใ์ หม้ ีความเจรญิ กา้ วหนา้ เพือ่ ความมนั่ คงและยง่ั ยนื
2. การมงุ่ เนน้ ธรรมาภิบาลในการบรหิ ารจัดการสหกรณ์ฯ
3. จัดระบบการให้บริการใหม้ ปี ระสทิ ธิภาพ
4. การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารจดั การใหท้ นั สมัยเพอ่ื การบริหารและบริการ
ให้มีคุณภาพ

จึงขอน�ำเสนอแผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ ปี 2564 - 2566 เพ่ือที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563
พจิ ารณา ดงั รายละเอียดแนบท้ายวาระการประชมุ น้ี

จงึ เสนอเพอื่ พจิ ารณา
มติทปี่ ระชมุ ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 153

154 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 สหกรณม์ น่ั คง
พนั ธกิจ : ดำ�เนินกิจการสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าเพอ่ื ความมั่นคงและย่ังยนื

ประเดน็ ยุทธศาสตร์ เปา้ ประสงค์ ตวั ช้ีวดั กลยุทธ์ โครงการ
1. สหกรณม์ ีสภาพคลอ่ งตาม 1. กำ�หนดอัตราดอกเบ้ยี เงินฝาก โครงการสนับสนุนการออม
1. การสง่ เสรมิ และสนับสนุน 1. สหกรณ์มที ุนหมนุ เวยี นเป็น เกณฑท์ ่ีกำ�หนด สงู กว่าสถาบนั การเงินอื่น
การออมเพ่ือความมนั่ คงของ ของตนเองในการดำ�เนนิ งาน โครงการอบรมและให้ความรู้แก่
สมาชกิ และสถานะทางการเงิน บคุ ลากรและสมาชกิ ต่างๆ
ของสหกรณ์ โครงการสง่ เสรมิ และพฒั นางาน
2. สมาชิกมเี งินออมและ มวี นิ ยั 2. สหกรณ์ใหบ้ ริการเงินกู้แกส่ มาชิก วิจยั และนวตั กรรม
ทางการเงนิ โดยไม่จดั ลำ�ดับคิว

3.สมาชกิ มีคณุ ภาพชีวิตที่ดขี น้ึ 3. สหกรณ์ไม่กู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินอนื่
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. บคุ ลากรมศี กั ยภาพในการ การจดั อบรม/สัมนา
และสมาชิกใหม้ ีทักษะ ปฏบิ ัติ 1. สมาชิกมีความพงึ พอใจตอ่ ผล การศึกษาดงู าน
รองรบั การเปลย่ี นแปลง การปฏิบัตงิ าน

2. การใหบ้ ริการสมาชิกอย่างมี 2. สมาชิกมีความพึงพอใจในการ
คณุ ภาพ ใหบ้ ริการ

3. สง่ เสรมิ และพฒั นางานวจิ ยั 1. สหกรณ์มีงานวจิ ัยเปน็ ขอ้ มูล 1. ผลการดำ�เนินการเป็น การจดั สรรงบประมาณส่งเสรมิ
และนวัตกรรมมาใชใ้ นการ ใชเ้ ปน็ แนวทางในการพัฒนา ท่ีพึงพอใจ และสนบั สนนุ งานวจิ ัยและ
บริหารจดั การและการปฏบิ ัติ ดำ�เนินงาน นวตั กรรม
งานเพอ่ื เพม่ิ ความสามารถ
ในการแข่งขนั

2. สหกรณม์ ีผลติ ภณั ฑร์ องรับการ 2. รอ้ ยละของความพงึ พอใจใน
บริการแก่สมาชิก ผลติ ภัณฑ์

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เปา้ ประสงค์ ตวั ชีว้ ัด กลยุทธ์ โครงการ
1. ผลการลงทุนคุ้มคา่ การลงทุนกับองค์กรทมี่ คี วาม การลงทุนเพอ่ื
4. มุ่งเน้นการลงทนุ ที่คุ้มคา่ ใน 1. สหกรณ์มีการลงทนุ ทค่ี ้มุ ค่า นา่ เชอื่ ถือ โครงการจดั หาบคุ ลากรอยา่ งเพียง
ความเสย่ี งทร่ี ับได้ พอตอ่ ภารกจิ

5. การจัดหาบุคลากรให้เพยี งพอ 1. สหกรณม์ ีบุคลากรท่เี พียงพอ 1. บคุ ลากรปฏิบัติงานตามหนา้ ท่ี การสร้างความเข้าใจและเหน็ โครงการอบรมอาชีพเสรมิ และ
ตอ่ การใหบ้ รกิ ารสมาชกิ ในการใหบ้ ริการสมาชิก อย่างมคี ณุ ภาพ ความสำ�คญั ของผู้แทนสมาชิกใน สรา้ งผลงานทางวิชาการ
ตามภารกจิ ตามภารกจิ การอนุมตั ิงบประมาณ โครงการขยายปรบั ปรงุ สำ�นกั งาน

2. สมาชิกไดร้ บั บรกิ ารท่มี ี 2. สมาชกิ ทมี่ าใชบ้ รกิ ารมีความ
คุณภาพและประทบั ใจ พงึ พอใจ

6. การสง่ เสริมและยกระดับ 1. สมาชกิ ของสหกรณ์ 1. สมาชกิ มหี นสี้ ินน้อยลง จัดสรรงบประมาณเพ่อื ส่งเสริม
คณุ ภาพชวี ิตของสมาชิก มีคณุ ภาพชีวติ ทดี่ ี 2. สมาชกิ มีรายไดเ้ พม่ิ ข้ึน การจดั อบรมสมั มนา

7. การขยายปรบั ปรุงสำ�นักงาน สหกรณม์ ีสำ�นักงานทเ่ี หมาะสมเพื่อ สหกรณ์มีสำ�นักงานท่ีเหมาะสม การสรา้ งความเขา้ ใจและเห็น
รองรับการใช้บริการของสมาชกิ ให้บรกิ ารสมาชกิ สมาชกิ มีความ ความสำ�คัญของผ้แู ทนสมาชิกใน
อย่างเพียงพอ สะดวกและพงึ พอใจ การอนมุ ตั ิงบประมาณ

155

156 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 ดำ�รงธรรมาภบิ าล

พนั ธกจิ : การมุง่ เน้นธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการสหกรณฯ์

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชีว้ ัด กลยทุ ธ์ โครงการ
1. สหกรณฯ์ บรหิ ารจัดการ การบรหิ ารจัดการสหกรณ์ รอ้ ยละของสมาชกิ มีความ
โดยยึดหลกั ธรรมาภบิ าล มหี ลกั ธรรมาภบิ าล สมาชกิ มี พงึ พอใจ เชอื่ มั่น ศรัทธา 1. มงุ่ เนน้ การบรหิ ารจดั การ 1. โครงการจดั ทำ�แผนปฏบิ ัตกิ าร
ความเช่อื ม่นั ศรทั ธา ตอ่ องค์กร มคี วามโปรง่ ใสสามารถ ประจำ�ป ี(แผนยทุ ธศาสตร์
ตรวจสอบได้ แผนกลยุทธ)์
2. กำ�กบั ตดิ ตามการบริหาร 2. โครงการอบรม พัฒนา
จดั การให้ใช้กฎหมาย พ.ร.บ. บคุ ลากร)
ข้อบังคบั ระเบยี บฯ 3. โครงการพฒั นาระบบ
3. ส่งเสรมิ การมสี ่วนรว่ มในการ โปรแกรมเพ่อื ใช้ในการตรวจ
บรหิ ารจัดการในทุกภาคสว่ น สอบและควบคุมภายใน
ท่ีเกี่ยวข้อง
4. พฒั นาระบบกลไกการบรหิ าร
จดั การให้มปี ระสทิ ธิภาพและ
ประสทิ ธิผล
5. ปรบั ปรุงระบบและกลไก
ควบคมุ ภายใน

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 การบริการดี

พันธกจิ : จดั ระบบการให้บรกิ ารใหม้ ีประสทิ ธิภาพ

ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชวี้ ดั กลยทุ ธ์ โครงการ

1. การพฒั นาระบบการบรกิ าร บรกิ ารข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 1. ระยะเวลาและขัน้ ตอน 1. พัฒนาศกั ยภาพของบุคลากร 1. โครงการพัฒนาศกั ยภาพ
ที่ดเี พื่อใหเ้ กดิ ความพึงพอใจ รวดเร็ว และผรู้ ับบรกิ ารมีความ ในการรบั บริการลดลง ให้ทำ�งานไดอ้ ยา่ งมี บคุ ลากรในดา้ นการใหบ้ ริการ
แก่สมาชกิ พึงพอใจ 2. รอ้ ยละ ความพึงพอใจของ ประสิทธภิ าพ 2. โครงการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อ
สมาชิกตอ่ การให้บรกิ าร 2. จดั ระบบการให้บรกิ ารดว้ ย บรกิ ารสมาชิก
ความสะดวก รวดเรว็ 3. โครงการจัดหาบุคลากรใหเ้ ปน็
3. จัดหา/พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ ไปตามเกณฑ์
นำ�มาบรกิ ารสมาชกิ
4. จดั อัตรากำ�ลังใหเ้ พียงพอ

157

158 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 เทคโนโลยีทันสมยั

พนั ธกจิ : การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบรหิ ารจดั การให้ทนั สมยั เพ่อื การบรหิ ารและบรกิ ารให้มีคณุ ภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ

1. พัฒนาเทคโนโลยีและ 1. ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ ร้อยละของสมาชิกทีใ่ ชบ้ รกิ าร 1. สร้างและปรับปรุงระบบ 1. โครงการจดั หาระบบ
สารสนเทศในการบริหาร ในการปฏบิ ัติงานทันสมัย ระบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีและการส่อื สาร แอพพลิเคชน่ั (Application )
จดั การให้ทันสมยั เพื่อการ สามารถบริการไดอ้ ยา่ งม ี ใหท้ ันสมยั มาใหบ้ รกิ ารแก่สมาชกิ
การบรหิ ารและการบรกิ าร ประสทิ ธภิ าพและทวั่ ถึง 2. พัฒนาเทคโนโลยแี ละการ 2. โครงการประชาสัมพันธ์ให้
ทีม่ ีคุณภาพ ส่ือสารให้มรี ปู แบบหลากหลาย สมาชกิ ได้ใชบ้ ริการ
3. พฒั นาระบบฐานขอ้ มลู ของ
สมาชกิ ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นปจั จุบนั

2. พฒั นาศักยภาพของบคุ ลากร 1. สมาชิกเข้าถงึ ระบบขอ้ มูล ร้อยละของบุคลากรและสมาชกิ ที่ 1. ใหก้ ารศึกษาอบรมดา้ น 1. โครงการสง่ เสริมพฒั นา
และสมาชกิ ให้มีความรู้ และใชบ้ ริการดว้ ยความม่นั ใจ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยแี ละการสอื่ สารแก ่ บุคลากรให้มีความรเู้ พ่ิมข้นึ
ด้านเทคโนโลยี บคุ ลากรและสมาชิก 2. โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก
2. พฒั นาระบบเทคโนโลยี ในการใช้ระบบแอพพลเิ คช่ัน
ในการให้บริการสมาชิก 3. โครงการพบปะสมาชิกเพ่ือให้
ความร้ใู นการใชร้ ะบบ

4.9 ขออนมุ ัตโิ อนเงินคงคา้ งในบญั ชีเกนิ กวา่ 5 ปี เข้าเป็นทนุ ส�ำรอง
ประธานฯ มอบ เลขานุการ นำ� เสนอ ด้วยสหกรณ์ฯ ได้ท�ำการตรวจสอบยอดเงนิ ที่คงค้างในบัญชีเกนิ กว่า 5 ปี
เพ่ือน�ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการขออนุมัติเงินดังกล่าวโอนเข้าเป็นเงินส�ำรอง
จากนั้นคณะกรรมการด�ำเนินการน�ำเสนอที่ประชุมใหญ่ขออนุมัติเงินดังกล่าวเข้าทุนส�ำรอง
ของสหกรณ์ และถ้าเงินจ�ำนวนดังกล่าวมีสาระส�ำคัญต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงนิ ด้วย
สหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบยอดเงินที่คงค้างในบัญชีท่ีมีระยะเวลานานเกิน 5 ปี และ
ได้น�ำเสนอคณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณา ตามมติที่ประชุมคร้ังท่ี 15 เม่ือวันที่ 23
ธันวาคม 2563 ได้มีมติให้น�ำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 เพ่ือขออนุมัติโอนเข้า
เป็นทนุ สำ� รอง ดังนี้

1. ยอดเงนิ ปนั ผลปี 2557 จ�ำนวน 1,316.93 บาท

2. เงินคา้ งจา่ ยต้ังแตป่ ี 2557 จำ� นวน 2,779.54 บาท

3. เงินรอตรวจสอบตง้ั แตป่ ี 2557 จ�ำนวน 123,655.56 บาท

จึงเสนอเพ่ือพิจารณา
มติท่ปี ระชุม ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 159

4.10 การนำ� เงนิ ไปฝากหรือลงทนุ อนื่ ใด ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหง่ ชาติ
ประธานฯ มอบ เลขานุการ น�ำเสนอ อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไข
เพม่ิ เตมิ 2553 และ 2562) มาตรา 62 เงนิ ของสหกรณน์ นั้ สหกรณอ์ าจฝากหรอื ลงทนุ ได้ ดงั ตอ่ ไปน้ี
(1) ฝากในชุมนมุ สหกรณ์หรือสหกรณอ์ ื่น
(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบนั การเงินทม่ี ีวตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ ให้ความชว่ ยเหลอื ทางการเงนิ
แก่สหกรณ์
(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรอื รฐั วสิ าหกิจ
(4) ซอื้ ห้นุ ของธนาคารท่มี ีวตั ถุประสงค์เพ่อื ใหค้ วามชว่ ยเหลอื ทางการเงนิ แก่สหกรณ์
(5) ซื้อหุน้ ของชุมนุมสหกรณ์หรอื สหกรณ์อน่ื
(6) ซอ้ื หนุ้ ของสถาบนั ทปี่ ระกอบธรุ กจิ อนั ทำ� ใหเ้ กดิ ความสะดวกหรอื สง่ เสรมิ ความเจรญิ แกก่ จิ การ
ของสหกรณ์โดยไดร้ บั ความเหน็ ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�ำหนด และ
มตคิ ณะกรรมการพฒั นาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤศจกิ ายน 2563
เรอื่ งขอ้ กำ� หนดการฝากหรือลงทุนอย่างอนื่ ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 มีขอ้ ความดงั น้ี
ข้อ 3 เงนิ ของสหกรณอ์ าจฝากหรอื ลงทุนได้ดังตอ่ ไปนี้
(1) บัตรเงนิ ฝากทีธ่ นาคารเป็นผูอ้ อก
(2) ตวั๋ แลกเงนิ ทธ่ี นาคารเปน็ ผรู้ บั รอง สลกั หลงั หรอื รบั อาวลั หรอื ตว๋ั สญั ญาใชเ้ งนิ ทธ่ี นาคาร
เป็นผู้สลักหลังหรือรบั อาวลั โดยไมม่ ีข้อจำ� กดั ความรับผดิ
(3) ตราสารแสดงสทิ ธิในหนี้ที่ธนาคารซึง่ มใิ ชร่ ัฐวิสาหกิจเปน็ ผอู้ อก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ซ่งึ สถาบนั คมุ้ ครองเงินฝากประกนั การชำ� ระคืนตน้ เงินและดอกเบยี้
(5) ตราสารแสดงสทิ ธใิ นหนที้ น่ี ติ บิ คุ คลเฉพาะกจิ เปน็ ผอู้ อกภายใตโ้ ครงการแปลงสนิ ทรพั ย์
เปน็ หลกั ทรพั ย์ ทไี่ ดร้ บั อนญุ าตตามพระราชกำ� หนดนติ บิ คุ คลเฉพาะกจิ เพอ่ื การแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นได้รับการ
จัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ละดับ A- ข้ึนไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
ทีไ่ ดร้ บั ความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลกั ทรัพย์และตลาดหลักทรพั ย์
(6) หุ้นกูท้ ี่มหี ลักประกัน หรือห้นุ กทู้ ่ีด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความนา่ เช่อื ถอื ตง้ั แต่
ระดับA- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรพั ย์
(7) หนว่ ยลงทนุ ของกองทนุ รวมทร่ี ฐั วสิ าหกจิ จดั ตงั้ ขนึ้ โดยความเหน็ ชอบของคณะรฐั มนตรี
และอยู่ในการก�ำกบั ดแู ลของคณะกรรมการก�ำกบั หลกั ทรพั ย์และตลาดหลักทรัพย์
(8) หนว่ ยลงทนุ ของกองทนุ รวมทีม่ ีวัตถปุ ระสงคใ์ นการลงทนุ ตามมาตรา 62
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

160 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ข้อ 4 การนำ� เงนิ ไปฝากหรอื ลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกนั ต้องไมเ่ กนิ ทนุ สำ� รองของสหกรณ์และ
ตอ้ งผา่ นการอนุมตั ิจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
ขอ้ 5 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพฒั นาการ
สหกรณ์แหง่ ชาติ เรื่อง ขอ้ กำ� หนดการฝากหรอื ลงทุนอย่างอน่ื ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
อยกู่ ่อนวันทปี่ ระกาศฉบับทใี่ ชบ้ ังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรอื ลงทนุ ตามประกาศฉบบั น้ี
ต่อไป

อนง่ึ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 สหกรณ์ฯ มีทุนสำ� รอง จ�ำนวน 1,080,741,241.64 บาท
รวมกับวงเงินท่ีจะได้รับการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2563 อีก จ�ำนวน 84,586,946.55 บาท
รวมเปน็ เงิน 1,165,328,188.19 บาท
เพ่อื ใหก้ ารบรหิ ารงานเรอ่ื งการลงทนุ ของสหกรณฯ์ ในปี 2564 เป็นไปดว้ ยความสะดวก
รวดเร็ว มั่นคง และเกดิ ผลตอบแทนการลงทุนทด่ี ี คณะกรรมการดำ� เนินการชดุ ท่ี 61 จงึ นำ� เสนอ
ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ฯ น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด
ภายใต้มาตรา 62 แห่งประราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม 2553 และ
2562) และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก�ำหนดการฝาก
หรือลงทนุ อยา่ งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563

จึงเสนอเพอื่ พจิ ารณา
มติท่ีประชุม ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 1615ระเบียบวาระที่

เรื่องอ่ืนๆวาระท่ี 5 เรื่องอื่นๆ

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

เลกิ ประชุมเวลา........................................น.

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 165ปปรระมะจวล�ำ ภปาีพ2กิจ5กร6ร3ม

โครงการจัดทำ�แผนปฏบิ ัติการ

ในวนั ที่ 7 มีนาคม 2563 สหกรณฯ์ ได้จดั ทำ�
โครงการจดั ทำ� แผนปฏบิ ตั กิ ารเพอื่ เปน็ การเตรยี มความพรอ้ ม
ในการท�ำโครงการต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกได้ประโยชน์สูงสุด
โดยไดร้ ับความรว่ มมอื จากคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบสอบ
กิจการ และฝ่ายจัดการ ช่วยกันคิดวิเคราะห์โครงการต่างๆ
อยา่ งละเอยี ดรอบคอบ ณ ห้องประชมุ สำ� นักงานสหกรณ์

โครงการอบรมสัมมนาตัวแทนสหกรณ์ ประจำ�หนว่ ย ปี 2563

สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมสัมมนาตัวแทน
สหกรณ์ ประจ�ำหนว่ ย ปี 2563 ระหว่างวนั ที่ 15 – 16
สิงหาคม 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตัวแทนสหกรณ์ ในการมีบทบาทส�ำคัญในการหักเงิน
ณ ที่จ่าย ของสมาชิกให้แก่สหกรณ์ทุกเดือน ณ โรงแรม
ธรรมรนิ ธนา จังหวดั ตรัง

168 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

โครงการอบรมสัมมนาให้ความร้ผู ู้แทนสมาชิก

สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้
ผู้แทนสมาชิก ในวนั เสาร์ท่ี 22 สงิ หาคม 2563 และวันอาทิตย์
ท่ี 23 สงิ หาคม 2563 วทิ ยากรบรรยายโดยนายปรเมศวร์
อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และนายค�ำรณ พวงมณี ผู้ตรวจ
ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองของสหกรณ์ในทุกๆ ด้านแก่ผู้แทนสมาชิก ณ โรงแรม
ทวนิ โลตัส นครศรีธรรมราช

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 169

โครงการจดั ทำ�แผนกลยุทธ์ ปี 2564 – 2566

วนั ที่ 19-20 กนั ยายน 2563 สหกรณฯ์ จดั ท�ำแผนกลยุทธ์ ปี 2564 – 2566 เพอ่ื วางแผน
การดำ� เนนิ งานในดา้ นตา่ งๆ ใหเ้ กดิ ประโยชนแ์ กม่ วลสมาชกิ ประกอบดว้ ยคณะทป่ี รกึ ษา คณะกรรมการ ผตู้ รวจสอบ
กจิ การ และฝา่ ยจัดการ ณ โรงแรมขนอมคาบานา รีสอรท์

170 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ประเพณีบุญสารทเดอื นสบิ ประจ�ำ ปี 2563

สหกรณ์ฯ ร่วมสนับสนุนประเพณี
บุญสารทเดือนสิบเป็นประจ�ำทุกปี น�ำโดย
นายเจิดศักด์ิ ภูชงค์ ประธานกรรมการ
ให้การต้อนรับลูกหลานเมืองนครกลับบ้าน และ
บรกิ ารอาหารเทย่ี งและเครอื่ งดม่ื ในขบวนแหห่ มรฺ บั

อบรมสมาชิกใหม่

ด้วยสหกรณ์ฯ ได้รับสมัครสมาชิกใหม่ เข้ามาเป็นสมาชิกเป็นประจ�ำทุกๆเดือน เพ่ือเป็นการสร้าง
ความรคู้ วามเขา้ ใจในการเปน็ สมาชกิ ใหม่ รวมถงึ เปน็ การแจง้ ขา่ วสารประชาสมั พนั ธต์ า่ งๆ ใหส้ มาชกิ ใหมไ่ ดร้ บั ทราบ
เช่น สวสั ดิการ ผลติ ภัณฑ์การเงินทุกประเภท ระเบียบตา่ งๆ เปน็ ตน้

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 171

ครบรอบ 60 ปี สหกรณอ์ อมทรัพยค์ รนู ครศรธี รรมราช จำ�กัด

เมอ่ื วนั ท่ี 7 ตลุ าคม 2563 ตรงกบั วนั กอ่ ตง้ั สหกรณค์ รบรอบ 60 ปี สหกรณไ์ ดจ้ ดั ทำ� บญุ ตกั บาตร
อาหารแห้ง ณ สำ� นกั งาน จากนัน้ ยังมีกจิ กรรมมอบเงนิ กองทุนบำ� เหน็จสมาชิกทเี่ กษยี ณอายุราชการ/ลาออก
จากงานในปี 2563 โดยนายไกรศร วิศษิ ฏว์ งศ์ ผวู้ า่ ราชการจงั หวดั นครศรธี รรมราช ได้เป็นประธานในพธิ ี
ในชว่ งบา่ ยยังมีการจบั สลากทุนบตุ รสมาชกิ ประจำ� ปี 2563 อกี ด้วย

172 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 173

การด�ำ เนนิ การสรรหาโดยวธิ ีการเลือกตั้ง ปี 2563

สหกรณฯ์ กำ� หนดการสรรหาโดยวธิ กี ารเลอื กตงั้ ตำ� แหนง่ ประธาน
กรรมการและกรรมการดำ� เนนิ การ วนั เสารท์ ี่ 12 ธนั วาคม 2563
08.00 - 12.00 น. และเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทีม่ ี
ภูมิล�ำเนาอยู่ในเมืองนครศรีธรรมราช หรือสมาชิกท่ีไม่สะดวก
เลอื กตงั้ วนั ที่ 12 ธนั วาคม 63 นนั้ ใหม้ าเลอื กตงั้ กอ่ นโดยกำ� หนด
วนั เลอื กตง้ั ลว่ งหน้า วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

พมิ พ์ท่ี... หจก.โรงพมิ พ์ประยูรการพมิ พ์ จ.นครศรธี รรมราช โทร. 075 - 446155
E-mail : [email protected]


Click to View FlipBook Version
Previous Book
งานนำเสนอpowerpoint2013
Next Book
How to fix AOL Mail Server Connection Error on Android