The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nst.coop.pr, 2021-03-05 03:07:31

รายงานประจำปี 2563 ANNUAL REPORT 2020

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

Keywords: สอ.นศ.

จากอดีต.......... ส่ปู ัจจุบัน

สหกรณ์ฯ ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2503 โดยนายศรีวิทย์ มุตตารักษ์ ศึกษาธิการ
จงั หวดั นครศรธี รรมราช โดยรบั นโยบายมาจากกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และไปปรกึ ษาหารอื กบั ขา้ ราชการสงั กดั กระทรวง
ศึกษาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงได้เห็นตรงกันในอันท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักสหกรณ์
เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของมวลสมาชิกให้ดีขึ้น จึงได้ก่อต้ัง และขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ โดยใชช้ อื่ ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำ�กัด สนิ ใช”้
มีสมาชิก 623 คน ทุนดำ�เนินการ 19,750 บาท และได้อาศัยสำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นที่
ด�ำ เนินการ มีเจา้ หน้าท่ี 3 คน (ยืมตวั จากโรงเรยี น) มีคณะกรรมการซง่ึ เลือกจากศกึ ษาธกิ ารอำ�เภอ จ�ำ นวน 13 คน
ตอ่ มาสหกรณฯ์ ด�ำ เนินธุรกิจ มีความเจริญก้าวหน้าตามลำ�ดบั

นายศรวี ทิ ย์ มุตตารกั ษ ์ 2503 – 2505 นายสำ�เนยี ง กุญชรนิ ทร์ 2537 – 2538
นายเฉลิมศักด์ิ ปาลกะวงศ์ ณ อยธุ ยา 2506 – 2508 นายวริ ัส จันทรท์ อง 2539 – 2540
นายพินธุ พฤกษศร ี 2509 – 2509 นายสมพร ไหมดี 2541 – 2541
นายเริง นากลอน 2510 – 2517 นายสุนทร สวุ รรณรตั น์ 2542 – 2542
นายเชาว์ สิงหะผลิน 2518 – 2519 นายสธุ น พานชาตร ี 2543 – 2543
นายกาญจน์ อินทองค�ำ 2520 – 2521 นายสุนันท์ ย้อยนวล 2544 – 2545
นายพงศศ์ ิริ เชาวนปรชี า 2522 – 2522 นายสุธน พานชาตร ี 2546 – 2547
นายนพิ นั ธ์ ชนะสงคราม 2523 – 2523 นายสมนกึ จนั ทร์แก้ว 2548 – 2549
นายกวี กาญจนาภา 2524 – 2525 นายอรุณ ศรวี รรธนชาต ิ 2550 – 2551
นายสชุ น ลม่ิ โอภาส 2526 – 2528 นายอรุณ ชนะคช 2552 – 2553
นายเปรยี ม วรตนั ต ิ 2529 – 2530 นายวิรสั จนั ทร์ทอง 2554 – 2555
นายเวียง เพชรช่วย 2531 – 2531 นายอรุณ ชนะคช 2556 – 2557
นายนริ นั ดร์ สนุ ทรอารมณ์ 2532 – 2532 นายสุรนิ ทร์ ขวัญทอง 2558 - 2559
นายสำ�เนียง กญุ ชรนิ ทร์ 2533 – 2534 นายอรุณ ชนะคช 2560 – 2561
นายสิทธญิ าณ์ อรุณแสง 2535 – 2536 นายเจิดศกั ดิ์ ภชู งค ์ 2562 – ปัจจบุ ัน

สารจาก

ประธานกรรมการด�ำ เนินการ

สันนบิ าตสหกรณแ์ หง่ ประเทศไทย

“เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 60 ปี
”สหกรณอ์ อมทรพั ยค์ รนู ครศรธี รรมราช จ�ำ กดั

เนอื่ งในโอกาสครบรอบ 60 ปี สหกรณอ์ อมทรัพยค์ รนู ครศรีธรรมราช จ�ำ กัด ขอแสดงความชนื่ ชมยนิ ดี
ต่อความส�ำ เรจ็ อันงดงามของสหกรณ์
จากผลการดำ�เนินงานตลอด 60 ปี ท่ีผ่านมา เป็นท่ีประจักษ์แล้วว่าสหกรณ์ได้มีการพัฒนากิจการ
ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำ�ดับ สมาชิกมีความม่ันใจ มีความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อสหกรณ์ ทำ�ให้สหกรณ์
มีความมั่นคง การบริหารงานของสหกรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีธรรมาภิบาล ยึดม่ันในหลักการ วิธีการ
อุดมการณ์สหกรณ์ ด้วยดีมาโดยตลอด จึงนับได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำ�กัด เป็นสหกรณ์
อกี แห่งหนงึ่ ท่ปี ระสบความส�ำ เร็จในการบริหารจดั การสหกรณท์ ดี่ ี
ในโอกาสอันดีน้ี ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก ได้โปรด
อำ�นวยอวยพรให้คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ
และสมั ฤทธ์ิผลในส่ิงที่พึงปรารถนาทุกประการ

(นายปรเมศวร์ อนิ ทรชุมนมุ )
ประธานกรรมการด�ำ เนินการสนั นิบาตสหกรณแ์ หง่ ประเทศไทย

สารจาก

ประธานกรรมการ

ชมุ นุมสหกรณ์ออมทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย จ�ำ กดั

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำ�กัด
ผมในนามของชมุ นุมสหกรณอ์ อมทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย จำ�กัด และสหกรณ์สมาชิกท่ัวประเทศ ขอแสดงความยินดี
และช่ืนชมมายังคณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์
ท่ีได้ดำ�เนินกิจการสหกรณ์โดยยึดม่ัน ในอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์อย่างแน่วแน่ โดยธำ�รงไว้
ซงึ่ ผลประโยชน์ ของมวลสมาชกิ จนมคี วามเจรญิ กา้ วหนา้ และเตบิ โตอยา่ งมนั่ คงตอ่ เนอ่ื งยาวนานตลอด 60 ปี ทผ่ี า่ นมา
สมดังวิสัยทัศน์ “สหกรณ์ม่ันคง ดำ�รงธรรมาภิบาล บรกิ ารดี เทคโนโลยที ันสมัย กา้ วไกลสสู่ ากล”
ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคณุ พระศรรี ตั นตรยั และสงิ่ ศกั ดส์ิ ทิ ธท์ิ งั้ หลาย ในสากลโลก โปรดดลบนั ดาล
ให้คณะกรรมการด�ำ เนินการ ท่ีปรกึ ษา ผ้ตู รวจสอบกจิ การ ฝ่ายจดั การ สมาชิก ตลอดจนผมู้ สี ว่ นเกยี่ วข้อง ในกิจการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำ�กัด มีความสมบูรณ์พร้อมท้ังกำ�ลังกาย กำ�ลังใจ กำ�ลังความคิด
สามารถประกอบกิจการ ทง้ั ปวงให้บรรลผุ ลเปน็ เลศิ และบงั เกิดความเจรญิ มน่ั คงแกส่ หกรณ์ และขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ ได้ดงั เจตนารมณท์ กุ ประการ

พลตำ�รวจโท

(วโิ รจน์ สตั ยสันห์สกุล)

ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ ประเทศไทย จำ�กัด

สารจาก

นายไพฑรู ย์ ชนะชู

สหกรณจ์ งั หวดั นครศรีธรรมราช

เนื่องในโอกาสท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำ�กัด ได้ดำ�เนินงานมาครบรอบปีบัญชีของ
สหกรณ์อีกวาระหนึ่ง สหกรณ์กำ�หนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
ในวนั ที่ 6 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 กระผมของแสดงความยนิ ดีกบั สหกรณ์ทม่ี คี วามเจรญิ ก้าวหนา้ เป็นทพี่ ่ึงพาของสมาชกิ
สหกรณ์ตลอดมาจนครบรอบ 60 ปี และขอขอบคุณมายังสมาชิก คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฝ่ายจดั การของสหกรณ์ และผ้มู ีสว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย ท่ีชว่ ยกนั ท�ำ ใหก้ จิ การของสหกรณ์เจริญกา้ วหน้ามาตามลำ�ดบั
ส�ำ นักงานสหกรณจ์ งั หวดั นครศรธี รรมราช กรมส่งเสรมิ สหกรณ์ไดต้ ระหนกั ถึงความสำ�คัญของสหกรณ์ออมทรพั ย์ครู
นครศรธี รรมราช จ�ำ กดั ทไ่ี ดน้ �ำ หลกั การ อดุ มการณ์ วธิ กี ารสหกรณ์ หลกั ธรรมาภบิ าล และยดึ หลกั กฎหมาย ขอ้ บงั คบั
ระเบยี บของสหกรณ์ มาใชใ้ นการบริหารจดั การสหกรณ์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจดั ตงั้ สหกรณ์
กระผมขออวยพรให้สมาชิก คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์
และผู้เก่ยี วข้องทุกฝา่ ยประสบแตค่ วามสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแขง็ แรง และขอใหส้ หกรณอ์ อมทรพั ยค์ รู
นครศรีธรรมราช จ�ำ กัด เจรญิ รงุ่ เรือง ม่นั คง เขม้ แขง็ เปน็ ทพ่ี ่งึ ของสมาชิกสหกรณ์ตลอดไป

(นายไพฑูรย์ ชนะช)ู

สหกรณ์จังหวดั นครศรธี รรมราช

สารจาก

นายไตรรงค์ สมเชอ้ื

หวั หน้าส�ำ นกั งานตรวจบญั ชีสหกรณน์ ครศรีธรรมราช

ลกั ษณะ การด�ำ เนนิ ธรุ กจิ แบบสหกรณ์ เปน็ วธิ กี ารและหลกั การทดี่ สี ามารถชว่ ยเหลอื สมาชกิ ดแู ลสภาพ
ความเป็นอยู่ และช่วยสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ส่งผลถึงการกินดีอยู่ดีของสมาชิก มีสถาบันการเงินที่ไหน
ทสี่ มาชกิ ทเ่ี ปน็ เจา้ ของในขณะเดยี วกนั กเ็ ปน็ คคู่ า้ ไปในตวั แมส้ หกรณโ์ ดยหลกั การไมไ่ ดห้ วงั ก�ำ ไร แตก่ ารบรหิ ารจดั การ
สว่ นใหญม่ กั จะมกี �ำ ไร เพอื่ รกั ษาผลตอบแทนใหส้ มาชกิ โดยตรงในรปู แบบเงนิ ปนั ผล และเงนิ เฉลย่ี คนื รวมถงึ โดยออ้ ม
ในรูปของทนุ ต่างๆ ของสหกรณ์ ภายใตอ้ ดุ มการณ์สหกรณ์ “การช่วยตนเองและการช่วยเหลอื ซ่ึงกนั และกนั ”
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางการบริหารงานการเงิน
การบัญชี การสอบบัญชี รวมถึงการกำ�กับ ให้สหกรณ์เดินทางไปสู่เป้าหมายในทิศทางตามวัตถุประสงค์ของการ
จดั ตง้ั สหกรณ์ ตามหนา้ ทแี่ ละภารกจิ ทม่ี ตี อ่ สหกรณ์ ตอ้ งขอแสดงความยนิ ดี กบั สหกรณอ์ อมทรพั ยค์ รนู ครศรธี รรมราช
จ�ำ กดั ทดี่ �ำ เนนิ ธรุ กจิ ตอ่ เนอื่ งมาตงั้ แตต่ ง้ั สหกรณจ์ นถงึ ปจั จบุ นั ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2563 มสี มาชกิ จ�ำ นวน 21,469 คน
มีทุนดำ�เนินงาน จำ�นวน 22,726.34 ล้านบาท บริหารจัดการโดยไม่มีหน้ีสินบุคคลภายนอก มีเพียงเงินรับฝาก
จำ�นวน 8,447.54 ล้านบาท และทุนของสหกรณ์ จำ�นวน 14,191.02 ล้านบาท และได้นำ�ไปลงทุนในทรัพย์สิน
ท่ีก่อให้เกิดรายได้หลัก คือ ลูกหน้ีท้ังสิ้น จำ�นวน 22,041.98 ล้านบาท และเงินลงทุน จำ�นวน 58.52 ล้านบาท
บริหารจัดการก่อใหเ้ กิดรายไดจ้ ากการดำ�เนนิ ธรุ กจิ หลัก จ�ำ นวน 1,164.17 ลา้ นบาท และมีรายได้อืน่ อกี จำ�นวนหนึ่ง
เม่ือหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว สหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 845.86 ล้านบาท ทำ�ให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์
ตามข้อตกลงโดยถ้วนหน้า ขอให้สหกรณ์รักษาความเป็นเอกลักษณ์ในการดำ�เนินการ อันก่อให้เกิดประโยชน์
ให้กับผูท้ ี่เกย่ี วข้องทกุ ฝ่ายให้ดขี น้ึ ตามล�ำ ดับ
ในโอกาสทสี่ หกรณอ์ อมทรัพยค์ รูนครศรธี รรมราช จ�ำ กดั ไดด้ �ำ เนินกจิ การมาครบรอบ 60 ปี ผมขออาราธนา
คณุ พระศรรี ตั นตรยั และสงิ่ ศกั ดส์ิ ทิ ธทิ์ ง้ั หลายในสากลโลก โปรดดลบนั ดาลพรใหส้ หกรณม์ คี วามมนั่ คง ไดร้ บั ความเชอื่
ถอื และเกดิ ศรทั ธาจากผทู้ เี่ กยี่ วขอ้ งทกุ ฝา่ ย น�ำ มาซง่ึ ความเขม้ แขง็ เจรญิ รงุ่ เรอื ง เปน็ ทพ่ี งึ่ ทดี่ ขี องสมาชกิ ยนื ยาวตลอดไป
และขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผล ในส่ิงอันพึงปรารถนา
ทุกประการ
(นายไตรรงค์ สมเชอื้ )
หัวหน้าสำ�นักงานตรวจบญั ชสี หกรณน์ ครศรีธรรมราช

สารจากประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรพั ยค์ รูนครศรธี รรมราช จำ�กัด

เรยี น สมาชกิ สหกรณอ์ อมทรัพยค์ รนู ครศรีธรรมราช จ�ำ กดั
ท่เี คารพ ครับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำ�กัด ได้ดำ�เนิน
การบริหารงานภายใต้คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดท่ี 61 จนสิ้นสุดปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยอาศัยข้อกฎหมาย
ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ แผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ
เป็นเคร่ืองมือทางการบริหารและได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิก
โปร่งใสตรวจสอบได้เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่
องค์กรตลอดจนสร้างความเป็นธรรมแก่สมาชิกทุกสังกัดอย่างเท่าเทียม
กัน ซ่ึงผลการดำ�เนินงานได้ผลเป็นที่พอใจและคณะกรรมการได้รับรอง
งบการเงนิ ซง่ึ ประกอบไปดว้ ย งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก�ำ ไรขาดทนุ
และงบกระแสเงินสดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 11 มกราคม 2564
ห ลั ง จ า ก นี้ ก็ เ ส น อ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ข อ ง ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ค รู
นครศรธี รรมราช จ�ำ กดั เพือ่ ตรวจสอบบญั ชีและรบั รองตอ่ ไป

เพอ่ื นสมาชิกท่ีเคารพครับ ในรอบปีทแี่ ล้วมา เราได้ประสบปัญหาในหลายๆ เร่ือง โดยเฉพาะภัยพบิ ตั ิ
ตา่ งๆ เชน่ ภยั จากโรคตดิ ตอ่ รา้ ยแรง โควดิ 19 เมอื่ ตน้ ปี 2563 ภยั จากอทุ กภยั (นำ้� ทว่ มหนกั ในจงั หวดั นครศรธี รรมราช)
และในต้นปี 2564 เรากเ็ จอภัยโรคติดตอ่ โควดิ 19 รอบ 2 อีกครัง้ สหกรณ์มคี วามหว่ งใยและรับรถู้ ึงความเดอื นร้อน
ของสมาชกิ สหกรณ์ฯ ไดอ้ อกนโยบายและผลติ ภัณฑต์ ่างๆ เพ่อื ช่วยเหลอื สมาชกิ เพ่อื บรรเทาความเดือนรอ้ น เช่น
การพกั ช�ำระหน้ี การใหก้ ฉู้ กุ เฉนิ ตามความจ�ำเปน็ สภู้ ยั โควดิ การลด/งดคา่ หนุ้ รายเดอื นตลอดจนการลดดอกเบย้ี เงนิ กู้
จะเห็นว่าสหกรณ์บริหารงานโดยไม่ได้หวังมุ่งผลก�ำไรแต่เรามุ่งหวังให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งทุนในอัตราดอกเบ้ียท่ีถูก
และใหด้ อกเบ้ียเงนิ รับฝากในอัตราท่ีสงู กว่าปกติ ทั้งนเ้ี พ่ือประโยชนข์ องสมาชกิ เปน็ ส�ำคญั

ขอขอบคณุ สมาชกิ ทกุ ทา่ นทใี่ หค้ วามไวว้ างใจในการบรหิ ารงานของคณะกรรมการด�ำ เนนิ การ ชดุ ที่ 61
และสหกรณ์ขอยืนยันว่าจะบริหารงานโดยใช้สมาชิกเป็นศูนย์กลางรับฟังและแก้ปัญหาบรรเทาความเดือนร้อน
ใหแ้ ก่สมาชกิ ตลอดไป

“ ซอื่ สัตย์ โปร่งใส เข้าถงึ เขา้ ใจ ห่วงใยสมาชกิ ”

(นายเจิดศักดิ์ ภูชงค)์
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรพั ย์ครนู ครศรธี รรมราช จำ�กดั

คณะที่ปรึกษาสหกรณฯ์ ประจ�ำ ปี 2563

นายปรเมศวร์ อนิ ทรชมุ นมุ นายเจียร ทองนนุ่ นายนติ ย์ พรหมประสทิ ธ์ิ

ประธานสนั นิบาตสหกรณแ์ หง่ ประเทศไทย ศกึ ษาธิการจังหวดั นครศรธี รรมราช ผูอ้ ำ�นวยการส�ำ นักงานเขตพน้ื ท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช

นายประหยดั สขุ ี นายวิรัตน์ ไกรแก้ว นายยงคศ์ ักด์ิ เชาวนว์ ฒุ กิ ุล

ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นกั งานเขตพืน้ ที่ ผู้อ�ำ นวยการส�ำ นกั งานเขตพน้ื ที่ ผู้อำ�นวยการส�ำ นกั งานเขตพนื้ ที่

การศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช การศกึ ษาประถมศึกษานครศรธี รรมราช การศกึ ษาประถมศกึ ษานครศรธี รรมราช

นายสมบรู ณ์ เรืองแก้ว น.ส.นม่ิ นวล ศรลี นุ ชา่ ง นางเกษร ธานรัตน์

ผอู้ ำ�นวยการ สพม.12 ผ้อู �ำ นวยการส�ำ นักงานคลงั เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ้อู �ำ นวยการกศน.จงั หวัดพัทลงุ

คณะกรรมการด�ำ เนนิ การสหกรณ์ออมทรพั ย์ครนู ครศรีธรรมราช จำ�กดั ชุดท่ี 61

คณะกรรมการอ�ำ นวยการ

นายเจดิ ศักดิ์ ภูชงค์

ประธานกรรมการ

นายภาวินทร์ ณ พทั ลุง นายสชุ พี ทิพยบ์ ญุ แกว้

รองประธานกรรมการคนท่ี 1 รองประธานกรรมการคนท่ี 2

นายศรัทธา อ่อนเกตพุ ล นายวิจิตร ศรีสวา่ ง

เหรัญญกิ เลขานกุ าร

คณะกรรมการเงินกู้

นายพชิ ัย สมเชอ้ื

ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายชัยยุทธ์ มาศสพุ งศ์ น.ส.จรวยพร อตั ปญั ญา

กรรมการ กรรมการ

นายถาวร ปลอดชูแกว้ นายไพศาล วภิ ษู ณะภัทร์

กรรมการ เลขานกุ ารคณะกรรมการเงนิ กู้

คณะกรรมการศกึ ษาและประชาสัมพนั ธ์

นายสุรินทร์ ขวัญทอง

ประธานคณะกรรมการศกึ ษาและประชาสัมพันธ์

นายอัมพร พงศเ์ พชร นายพเิ ชษฐ์ คงชว่ ย

กรรมการ กรรมการ

นายอิชณน์กร พลู สวัสด์ิ นายมนสั นิระโส

กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการศกึ ษาและประชาสมั พนั ธ์

คณะผ้ตู รวจสอบกิจการสหกรณฯ์

นายวิรัตน์ สกณุ า

ประธานคณะผตู้ รวจสอบกจิ การ

นายณฐั พร อสิ ระพร นายประเสรฐิ จัตพุ งศ์

ผูต้ รวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายประมขุ เทพมณี นายสรุ นิ ทร์ ธนาวฒุ ิ

ผูต้ รวจสอบกิจการ เลขานุการคณะผตู้ รวจสอบกจิ การ

ฝ่ายจัดการ

นายสมนกึ จนั ทร์แกว้

ผู้จดั การ

นางประภาพร บญุ ศรี นางจไุ รรัตน์ กงั สนนั ท์

รองผู้จัดการ รองผู้จัดการ

ฝา่ ยบริหารงานทั่วไป

น.ส.พีรญา ศริ สิ วรรยา

หวั หนา้ ฝ่ายบริหารงานทว่ั ไป

นางฐฑั มกิ า ไวทยานวุ ตั ติ

ผูช้ ว่ ยหวั หนา้ ฝา่ ยบริหารงานท่วั ไป

นางนทติ า จิรโสภณ น.ส.อรพรรณ ช้นั แก้ว

เจ้าหนา้ ที่ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป เจา้ หนา้ ที่ฝา่ ยบริหารงานท่ัวไป

นางไมตรี วัฒโน นางรตั ตกิ าล สีเต้ง นายกนิษฐพ์ งษ์ สวุ รรณศรี นายศราวธุ ไหมแกว้ เ

นกั การภารโรง นกั การภารโรง พนักงานขบั รถ พนักงานขบั รถ

ฝ่ายการเงิน

นายภาณุ ศรีเปารยะ

หวั หนา้ ฝ่ายการเงิน

นายอัฐพล ไกรนกุ ลู น.ส.สมฤดี รตั นบรรดาล

ผชู้ ่วยหวั หนา้ ฝ่ายการเงิน เจา้ หนา้ ทีฝ่ ่ายการเงนิ

ฝา่ ยบรหิ ารบุคคล

นางปราณี ภัสสราภรณ์

หวั หน้าฝ่ายบรหิ ารงานบุคคล

นางอรอนงค์ แกว้ ตาทิพย์ นางพนั ธ์ทิพย์ วรรณวาสน์

ผูช้ ว่ ยหวั หน้าฝา่ ยบริหารงานบุคคล เจ้าหนา้ ทฝ่ี ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายเงินฝากและขอ้ มลู

นางสนั ทนา บญุ สนอง

หวั หนา้ ฝ่ายเงนิ ฝากและขอ้ มลู

น.ส.มลธิรา นาคศรี น.ส.รัชชฎา ค�ำ แกว้

ผ้ชู ่วยหัวหน้าฝา่ ยเงนิ ฝากและขอ้ มูล เจ้าหน้าทฝี่ า่ ยเงนิ ฝากและขอ้ มูล

ฝา่ ยเร่งรดั หน้ีสนิ

นางกญั ญา ชนะวรรณ

หัวหนา้ ฝ่ายเรง่ รดั หน้ีสิน

นายธนะพฒั น์ ฉัตรวดรี ่งุ รัตน์ นายชุติพนธ์ บุญสทิ ธิ์

ผชู้ ่วยหัวหน้าฝา่ ยเร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่ฝา่ ยเร่งรดั หนีส้ ิน

ฝา่ ยสนิ เชื่อ

นางอฬุ ารกั ษ์ สขุ มาก

หวั หนา้ ฝา่ ยสนิ เช่อื

นางบุษรากรณ์ บุญมาชว่ ย

ผชู้ ่วยหัวหนา้ ฝ่ายสินเชอื่

นายสาโรจน์ ขำ�นุ้ย น.ส.วาซินี นิยมเดชา

เจา้ หนา้ ท่ฝี ่ายสินเชือ่ เจ้าหนา้ ท่ฝี า่ ยสนิ เช่อื

น.ส.จฑุ าทิพย์ จนั เพช็ รบรุ ี นายชชู ัย สวุ พันธ์ น.ส.ศิรัญญา หนคู ง

เจา้ หน้าที่ฝ่ายสนิ เชือ่ เจา้ หนา้ ท่ฝี ่ายสนิ เชื่อ เจ้าหน้าที่ฝา่ ยสินเชอ่ื

ฝา่ ยบญั ชี

น.ส.รพพี รรณ โยธนิ วฒั นบ�ำ รุง

หวั หน้าฝ่ายบญั ชี

นางณฐั ภทั ร เสอื ค�ำ

ผูช้ ว่ ยหัวหนา้ ฝ่ายบัญชี

นติ กิ ร

นางเพชรตะวัน ไกรนุกลู

นิตกิ ร

งานประชาสมั พันธ์

น.ส.สิริโสภา กณุ ฑลรตั น์

เจา้ หนา้ ท่ีประชาสมั พันธ์

เจา้ หนา้ ที่สมาคมฯ

นางอรทยั แสนภักดี น.ส.ลลลิ ทิพย์ กุณฑลรตั น์ น.ส.วนดิ า ใสเก้อื

เจา้ หนา้ ที่สมาคมฌาปนกจิ สงเคราะห์ เจา้ หนา้ ท่ีสมาคมฌาปนกจิ สงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ศนู ยป์ ระสานงานสสอค. สส.ชสอ.

ผสู้ อบบญั ชรี บั อนญุ าต

นายสริ วชิ ญ์ ไพศาสตร์

ผ้สู อบบัญชีรบั อนุญาต

การประชมุ ใหญส่ ามญั ประจำ�ปี 2563
สหกรณอ์ อมทรพั ยค์ รนู ครศรธี รรมราช จำ�กดั

วนั เสารท์ ่ี 6 กุมภาพนั ธ์ 2564
ณ ห้องบงกชรตั น์ โรงแรมทวินโลตสั
อ�ำ เภอเมือง จังหวดั นครศรีธรรมราช

เวลา 08.00 – 09.00 น. กำ�หนดการ
เวลา 09.00 – 09.30 น.
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป - ลงทะเบียน

- พธิ เี ปิดการประชมุ

- ดำ�เนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำ ปี 2563

สารบญั หน้า

วาระที่ เรอ่ื ง 1

1 วาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจง้ ท่ีประชุมทราบ

2 วาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชมุ ใหญส่ ามญั ประจำ�ปี 2562 55
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพนั ธ์ 2563
39
3 วาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 41
42
3.1 การรับสมาชิกเขา้ ใหม่ สมาชกิ ลาออก ปี 2563 63
3.2 ผลการด�ำ เนินงาน ประจ�ำ ปี 2563 64
3.3 ผลการจัดระดบั มาตรฐานสหกรณ์ ประจำ�ปี 2563
3.4 รายงานผลการตรวจสอบกจิ การสหกรณ์ฯ

4 วาระท่ี 4 เสนอเพอ่ื พจิ ารณา 73

4.1 ขออนมุ ัติงบการเงนิ ส�ำหรบั ปสี ้ินสดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2563 75
4.2 การจดั สรรก�ำไรสทุ ธิ ส�ำหรับปสี นิ้ สุดวันท่ี 31 ธนั วาคม 2563 97
4.3 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2564 100
4.4 ขออนมุ ัติวงเงินก้ยู ิมหรอื การคำ�้ ประกนั ของสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2564 141
4.5 การคัดเลอื กผสู้ อบบญั ชสี หกรณฯ์ ปี 2564 142
4.6 การเลอื กตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณอ์ อมทรพั ย์ครู 144
นครศรีธรรมราช จ�ำกดั
4.7 การขออนมุ ัตงิ บประมาณการกอ่ สร้างอาคารส�ำนกั งานหลังใหม่ 146
โดยเช่ือมต่อกบั อาคารส�ำนกั งานหลังเดมิ
4.8 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2564 - 2566 153
4.9 ขออนมุ ตั โิ อนเงินคงค้างในบัญชเี กนิ กว่า 5 ปี เขา้ เป็นทุนส�ำรอง 159
4.10 การน�ำเงนิ ไปฝากหรือลงทุนอื่นใด ตามประกาศคณะกรรมการ 160
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

5 วาระท่ี 5 เรอื่ งอื่นๆ (ถา้ ม)ี 165
ภาพกิจกรรม ในรอบปี 2563 167

1ระเบยี บวาระท่ี

เร่อื งท่ปี ระธานฯ แจง้ ทีป่ ระชุมทราบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจง้ ท่ีประชุมทราบ

1. แนะน�ำผู้เขา้ รว่ มประชุมใหญส่ ามัญ ประจำ� ปี 2563
1) คณะท่ีปรึกษาสหกรณฯ์ ประจ�ำปี 2563
.................................................................................................................................................
2) สหกรณจ์ งั หวัดนครศรีธรรมราช
.................................................................................................................................................
3) ส�ำนักงานตรวจบญั ชสี หกรณฯ์
.................................................................................................................................................
4) คณะกรรมการด�ำเนนิ การสหกรณฯ์ ชดุ ที่ 61
.................................................................................................................................................
5) คณะผู้ตรวจสอบกจิ การสหกรณฯ์ ประจำ� ปี 2563 - 2564
.................................................................................................................................................
6) คณะเจา้ หน้าที่สหกรณฯ์
.................................................................................................................................................
7) จ�ำนวนผแู้ ทนสมาชกิ สหกรณ์ฯ
.................................................................................................................................................
2. ขอความเหน็ ชอบใหเ้ จา้ หนา้ ทส่ี หกรณฯ์ เปน็ คณะกรรมการนบั คะแนนเสยี งในการลงมตทิ ป่ี ระชมุ
หรือนับองคป์ ระชมุ
จึงเสนอเพือ่ ทราบ และรบั รอง
ทีป่ ระชมุ .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 32ระเบยี บวาระที่

เรื่องรบั รองรายงานการประชมุ ใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562
เมอ่ื วันอาทติ ยท์ ี่ 9 กมุ ภาพันธ์ 2563รายงานการประชมุ ใหญ่สามญั ประจำ� ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพยค์ รูนครศรีธรรมราช จ�ำกดั

วันอาทติ ยท์ ่ี 9 กุมภาพนั ธ์ 2563
ณ หอ้ งบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตสั อำ� เภอเมอื ง จงั หวัดนครศรธี รรมราช

****************

อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 53(1)(2)(3)(4) และประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับท่ี 2/2563 เร่ืองประกาศ
แตง่ ตั้งผแู้ ทนสมาชกิ สหกรณ์ฯ ปี 2563 – 2564 ประกาศ ณ วนั ที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
โดยความตามประกาศฯ ได้แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2563 - 2564 จ�ำนวน 896 คน
เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ มีอ�ำนาจและหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยปัญหาท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ฯ
มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ถ้ายังไม่มีการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิก
คนเดิมอยู่ในตำ� แหนง่ ต่อไปพลางกอ่ น
ผู้แทนสมาชิกปี 2563 – 2564 จ�ำนวน 896 คน
ผู้แทนสมาชิกปี 2563 – 2564 มาประชุม จ�ำนวน 881 คน
ผูแ้ ทนสมาชกิ ปี 2563 – 2564 ไม่มาประชุม จ�ำนวน 15 คน
คณะกรรมการดำ� เนนิ การ ชุดที่ 60 มารว่ มประชมุ จำ� นวน 15 คน

ผเู้ ขา้ ร่วมประชุม ศกึ ษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1. นายเจียร ทองนนุ่ ผอ.สพป.นศ.2 (ปัจจบุ นั ข้าราชการบำ� นาญ)
2. นายบญุ เลศิ ธานรี ตั น ์ ผอ.สพป.นศ.4 (ปัจจบุ ัน ผอ.สพป.นศ.3)
3 นายวริ ตั น์ ไกรแกว้ ผอ.สพม.เขต 12
4. นายสมบูรณ์ เรอื งแกว้ ผ้อู �ำนวยการ กศน.จังหวัดนครศรธี รรมราช
5. นางเกษร ธานรี ัตน์ ผอ.กลุ ม่ ตรวจการสหกรณ์
6. นายมานะชยั สังข์แกว้ ผอ.กลุ่มจดั ต้ังและสง่ เสรมิ สหกรณ์
7. นายชวรัตน์ มณโี ลกย์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชอี าวุโส สนง.ตรวจบัญชสี หกรณน์ ครศรีฯ
8. นายจิตต ิ สุขเอก ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
9 นายสิรวชิ ญ์ ไพศาสตร ์

- ผู้ตรวจสอบกิจการ จำ� นวน 5 คน
- เจ้าหนา้ ทีส่ หกรณฯ์ จำ� นวน 30 คน

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 7

- เม่ือเวลา 09.09 น. เชญิ นายวริ ตั น์ ไกรแก้ว ผอู้ �ำนวยการสำ� นักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษา
เขต 3 ประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวาย
สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลท่ี 10 และให้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ยืนตรง
ถวายความเคารพ (เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี)
นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวรายงานพิธีเปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
ตอ่ นายวริ ตั น์ ไกรแก้ว ผอู้ �ำนวยการสำ� นกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษา เขต 3 ประธานในพิธีเปิดประชุมใหญ่
สามัญ ประจำ� ปี 2562 เพื่อรบั ทราบความเป็นมา และผลการด�ำเนินงานของสหกรณฯ์ ปี 2562 และขอใหป้ ระธานฯ
ได้ให้ขอ้ คดิ ข้อเสนอแนะในการบรหิ ารสหกรณ์ฯ ตามทเ่ี หน็ สมควร
นายวริ ตั น์ ไกรแกว้ ไดก้ ลา่ วความรสู้ กึ เปน็ เกยี รติ และภมู ใิ จทไ่ี ดร้ บั เกยี รตใิ หม้ าเปน็ ประธานพธิ เี ปดิ ประชมุ
ใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 จากการรายงานผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ ทราบว่าคณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้ตรวจสอบกจิ การ ตลอดจนบคุ ลากรที่เกย่ี วขอ้ งทกุ ภาคสว่ น ไดม้ กี ารปรบั ปรงุ พัฒนาสหกรณฯ์ ให้มคี วามเหมาะสม
อกี ท้งั ยงั ไดบ้ รหิ ารจดั การให้มีความสอดคล้องกับเศรษฐกิจในปจั จุบัน โดยการนำ� ของนายเจดิ ศักด์ิ ภูชงค์ จงึ สง่ ผลให้
สหกรณ์ฯ มีความเจริญรุ่งเรืองเชิงประจักษ์ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่า ปี 2562 สหกรณ์ฯ สามารถบริหารกิจการ
จนส่งผลสำ� เร็จดังน้ี
- มกี ำ� ไรสทุ ธิ 870 ล้านบาทเศษ ซง่ึ มากกว่าปีท่ผี า่ นมา 54 ล้านบาทเศษ
- หนสี้ งสยั จะสูญลดลง และสามารถเรยี กเก็บหน้สี งสยั จะสญู ได้ 6.14 ล้านบาทเศษ
- เจา้ หนา้ ทเี่ งนิ กูย้ มื และเงินเบกิ เกินบญั ชี ไมม่ หี นก้ี บั สถาบันการเงินอ่นื
- ลดค่าใช้จ่ายในการดำ� เนนิ งานลงจากปที ผ่ี ่านมา
- และสามารถจัดสรรเป็นเงินปันผล 5.65% เงนิ เฉลีย่ คนื 9.25% ใหก้ ับสมาชกิ
ในฐานะสมาชกิ สหกรณฯ์ รสู้ ึกภูมิใจแทนสมาชกิ ทุกคน และขอให้ก�ำลงั ใจสหกรณ์ฯ ในการบริหารงาน
ต่อไป ทงั้ นขี้ อให้ โดยยดึ หลักการของสหกรณ์อย่างแทจ้ ริง พรอ้ มท้ังสง่ เสรมิ ใหส้ มาชิกมคี วามรว่ มมอื สรา้ งสามคั คี
โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา และศาสตร์ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ได้ใช้ความ
พยายาม ความเพียร ความอุตสาหะ เพื่อยกระดับให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด มีความมั่นคง
เจรญิ รุ่งเรอื งตลอดไป เพอ่ื ศักดิ์ศรขี องจังหวดั นครศรีธรรมราช และเปน็ สหกรณ์แหง่ อารยธรรม
ในโอกาสน้ี ขออวยพรให้สหกรณ์ฯ ด�ำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 ด้วยความเรียบร้อย
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ และขอให้สมาชิกประสบแต่ความสุข ตลอดไป บัดนี้ได้เวลาอันสมควร
ขอเปิดประชมุ ใหญส่ ามญั ประจำ� ปี 2562 ณ บัดนี้
เรมิ่ ประชมุ เวลา 09.29 น.
เม่ือครบองคป์ ระชุมแล้ว นายเจิดศักด์ิ ภชู งค์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์ รูนครศรีธรรมราช
จำ� กดั ชดุ ท่ี 60 เปน็ ประธานในที่ประชุมได้เปิดประชมุ ด้วยองคป์ ระชมุ หนึง่ ร้อยคน ได้ด�ำเนินการประชุมตามวาระ
การประชุม ดงั นี้

8 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

วาระท่ี 1 เรือ่ งท่ีประธานแจง้ ที่ประชมุ ทราบ 9

1. แนะน�ำผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำ� ปี 2562
1) ตัวแทนนายทะเบียนสหกรณ์ฯ
- นายมานะชยั สงั ขแ์ ก้ว ผอ.กลุ ่มตรวจการสหกรณ์
- นายชวรัตน์ มณโี ลกย์ ผอ.กลมุ่ จดั ตง้ั และส่งเสริมสหกรณ์
2) ตัวแทนจากสำ� นกั งานตรวจบัญชีสหกรณ์
- นายจติ ติ สุขเอก เจ้าพนกั งานตรวจสอบบัญชีอาวโุ ส สนง.ตรวจบญั ชีสหกรณน์ ครศรฯี
3) คณะท่ีปรึกษาสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2562
- นายเจยี ร ทองนุน่ ศึกษาธิการจงั หวัดนครศรีธรรมราช
- นายบญุ เลิศ ธานีรตั น์ ผอ.สพป.นศ.2 (ปจั จบุ ันขา้ ราชการบำ� นาญ)
- นายวริ ตั น์ ไกรแกว้ ผอ.สพป.นศ.4 (ปัจจุบันผอ.สพป.นศ.3)
- นายสมบรู ณ์ เรอื งแก้ว ผอ.สพม.เขต12
- นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อ�ำนวยการ กศน.จังหวดั นครศรีธรรมราช
4) คณะกรรมการด�ำเนนิ การสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 60 จ�ำนวน 15 คน
5) คณะผตู้ รวจสอบกิจการ จำ� นวน 5 คน
6) คณะเจา้ หน้าท่สี หกรณฯ์ จำ� นวน 30 คน
2. แนะน�ำคณะกรรมการนบั คะแนนเสยี ง จ�ำนวน 8 คน ประกอบด้วย
1. นายอฐั พล ไกรนกุ ูล ผู้ชว่ ยหัวหน้าฝา่ ยการเงนิ
2. นางบษุ รากรณ์ บุญมาช่วย ผ้ชู ว่ ยหวั หน้าฝ่ายสนิ เช่ือ
3. นายสาโรจน ์ ขำ� นุ้ย เจา้ หนา้ ทฝ่ี ่ายสินเชอื่
4. น.ส.อรพรรณ ช้นั แก้ว เจ้าหนา้ ท่ฝี ่ายสินเชอื่
5. น.ส.วาซิน ี นยิ มเดชา เจ้าหนา้ ท่ีฝ่ายสนิ เชือ่
6. น.ส.รชั ชฏา คำ� แก้ว เจา้ หน้าที่ฝ่ายเงนิ ฝากและขอ้ มูล
7. น.ส.สมฤดี รัตนบรรดาล เจา้ หนา้ ท่ีฝา่ ยบริหารงานบุคคล
8. นางรัตตกิ าล สีเตง้ นักการภารโรง
3. ส้ินสุดการลงทะเบียนประชุมใหญ่สามญั ประจ�ำปี 2562 เวลา 12.00 น.
4. การจา่ ยเงินคา่ ตอบแทนผแู้ ทนสมาชกิ สหกรณ์ฯ กำ� หนดจา่ ยเมื่อถึงวาระที่ 5 เร่ืองอน่ื ๆ
5. ขอแก้ไขรายงานประจ�ำปี 2562 ดงั น้ี
- หนา้ ที่ 7 ย่อหนา้ ท่ี 2 บรรทดั ที่ 5 , 7 ,8 ผู้แทนสมาชกิ ปี 2560 – 2561
แก้ไขเปน็ ผแู้ ทนสมาชกิ ปี 2561 - 2562
- หน้าท่ี 45 ข้อท่ี 6.2 ดอกเบยี้ รบั เงินฝากธนาคาร เพิ่มขน้ึ
แกไ้ ขเป็น 429,818.90 บาท
- หนา้ ที่ 54 ตารางท่ี 4 เปล่ยี นจาก เงินฝากรอจ่ายคืน
แก้ไขเป็น เงนิ รอตรวจสอบ

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

- หนา้ ที่ 77 แถวท่ี 4 จาก เพอื่ ที่ประชมุ รับทราบ แกไ้ ขเป็น เพอื่ ท่ปี ระชมุ พจิ ารณา
- หนา้ ที่ 128 หมวดท่ี 2.21 บรรทดั ท่ี 7 ตดั ข้อความ จำ� นวนเงิน 192,000 บาท
- หนา้ ท่ี 130 ข้อ 2.25 ขอเพ่มิ เติมรายละเอียดการขอตั้งงบประมาณปี 2563 ดังน้ี
งบประมาณทข่ี อตั้งเดมิ จ�ำนวน 250,000 บาท ขอตง้ั งบประมาณใหม่ จำ� นวน 450,000 บาท
โดยมรี ายละเอียดการดำ� เนนิ การเพ่มิ เตมิ คือ
จัดท�ำแผนกลยุทธส์ หกรณ์ ปี 2564 –2566 เพ่อื นำ� เสนอแผนกลยุทธ์ต่อท่ีประชุมใหญ ่
สามัญประจำ� ปี 2563 ประกอบดว้ ย คณะกรรมการด�ำเนินการ คณะผตู้ รวจสอบกจิ การ ฝ่ายจัดการ
สมาชิก และผู้รู้ผู้เช่ียวชาญ ฯลฯ (ใช้เป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าจัดท�ำ
รปู เล่ม และคา่ ดำ� เนนิ การอนื่ ๆ) จำ� นวนเงนิ 200,000.- บาท
- หน้าที่ 145 แก้ไขตำ� แหน่ง นายอิชณน์กร พูลสัวสดิ์ เปน็ ข้าราชการบ�ำนาญ
- หน้าที่ 155 รายที่ 4 นายประภาส เพชรรามวงศ์ หนค้ี งเหลอื จาก 1,300.00 บาท
แก้ไขเปน็ 21,300.00 บาท
6. ข้อตกลงในการประชุม ขอให้ผู้แทนสมาชิก ใช้วาจาสุภาพ ไม่ฟุ่มเฟือย วนเวียน ซ้�ำซ้อน
ในเรือ่ งเดยี วกันกบั ทผี่ แู้ ทนสมาชิกท่านอ่นื ๆ ได้อภปิ รายมากอ่ นแล้ว และหา้ มมใิ หน้ �ำเอกสารใด ๆ
มาสู่ที่ประชุม และห้ามเอ่ยช่ือพาดพิงถึงบุคคลอื่นโดยไม่จ�ำเป็น หากใช้เวลาในการอภิปราย
พอสมควรแล้ว ประธานฯ อาจจะขอใหห้ ยุดอภปิ รายได้
จึงเสนอเพ่ือทราบและรบั รอง

ทป่ี ระชมุ รับทราบและเห็นชอบคณะกรรมการนับคะแนนตามทีน่ ำ� เสนอ
วาระท่ี 2 เรอื่ งรบั รองรายงานการประชมุ ใหญส่ ามญั ประจำ� ปี 2561 เมอื่ วนั เสารท์ ่ี 2 กมุ ภาพนั ธ์ 2562

ประธานฯ มอบ เลขานกุ าร น�ำเสนอ รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ� ปี 2562 เม่ือวันเสาร์ที่
2 กุมภาพันธ์ 2562 เพือ่ ทป่ี ระชุมใหญร่ บั รองตามรายละเอยี ดในเอกสารการประชุม
ประจำ� ปี 2561 หน้าที่ 7 – 39
จงึ เสนอเพื่อรับรอง
ทปี่ ระชุม ทป่ี ระชมุ พจิ ารณามีมติรับรองรายงานการประชมุ ใหญ่สามญั ประจำ� ปี 2561 เมือ่ วันเสารท์ ี่
2 กุมภาพนั ธ์ 2562 ตามทีน่ ำ� เสนอ ด้วยเสยี งเอกฉนั ท์

10 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

วาระที่ 3 เร่ืองเพอื่ ทราบ

ประธานฯ ได้นำ� เสนอวาระเรือ่ งเสนอเพื่อทราบ ตง้ั แต่เวลาที่ 3.1 - 3.3 ในรปู แบบ VTR ซง่ึ ปรากฏรายละเอียด
ในหนังสือรายงานประจำ� ปี 2562 ในหน้า 43 – 66 เพือ่ ทีป่ ระชุมรบั ทราบ
จึงเสนอเพ่อื ทราบ
ท่ีประชุม รับทราบ ดงั น้ี
- วาระที่ 3.1 การรบั สมาชิกเขา้ ใหม่ สมาชิกลาออกและการเลอื กตงั้ ผ้แู ทนสมาชกิ สหกรณ์ ปี 2562
- วาระที่ 3.2 ผลการด�ำเนนิ งานสหกรณอ์ อมทรพั ยค์ รูนครศรธี รรมราช จ�ำกัด ประจ�ำปี 2562
- วาระที่ 3.3 ผลการจดั ระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำ� ปี 2562
3.4 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณฯ์
ประธานฯ มอบ นายสุรินทร์ ธนาวุฒิ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ น�ำเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณฯ์ ประจ�ำปี 2562
นายสรุ นิ ทร์ฯ น�ำเสนอ รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2562 ส�ำหรับปีทางบัญชี 2562
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ท�ำการตรวจสอบและเสนอผลการ
ตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกเดือนต่อคณะกรรมการด�ำเนินการแล้วน้ัน จึงน�ำเสนอผลการตรวจสอบ
กจิ การประจ�ำปี 2562 เพ่อื ท่ปี ระชมุ รับทราบ ดังปรากฏรายละเอยี ดในรายงานฯ (หน้า 67-74)
นายจ�ำเรญิ พรหมมาศ สำ� หรบั วาระรายงานผลการตรวจสอบฯ นนั้ ถอื เปน็ วาระทสี่ ำ� คญั ยง่ิ เพราะผตู้ รวจสอบกจิ การ
ถอื ว่าเป็นตวั แทนของสมาชิก ท่ีได้เขา้ มาปฏิบตั ิหน้าทแ่ี ทน ซึ่งผู้ตรวจสอบฯ สามารถปฏบิ ตั หิ น้าที่
ไดต้ ามขอ้ บังคับ ในหมวด 11 ข้อ 85 – 92 ซง่ึ มคี วามสำ� คัญ และยังหา้ มผู้ตรวจสอบทีเ่ คยถูกใหอ้ อก
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ถ้าดูสาระส�ำคัญ ข้อมูลของการตรวจสอบฯ จะคล้าย ๆ กับข้อมูล
ที่ฝ่ายจัดการไดน้ �ำเสนอขอ้ มูลมาแล้วในเบือ้ งต้น
ส�ำหรับปี 2563 ขอฝากให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ในชุดใหม่ที่จะเข้ามา
ปฏิบัติงานการตรวจสอบฯ ขอให้ปฏิบัติหน้าท่ีการตรวจสอบฯ ในวันท�ำการปกติ โดยอย่าปฏิบัติ
หน้าที่ในวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เป็นภาระกับฝ่ายจัดการท่ีจะต้องเข้ามาดูแล และเพ่ือลด
ภาระค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ ในการท่ีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าท่ีมาดูแลคณะ
ผู้ตรวจสอบฯ อีก เพราะท่ผี ่านมาสหกรณฯ์ ตอ้ งจ่ายคา่ ตอบแทนให้เจา้ หน้าทีฯ่ ในการเข้ามาดแู ล
คณะผู้ตรวจสอบฯ ในทกุ ๆ เดือน ๆ ละประมาณ 3,000 – 3,750 บาท
นายวุฒิชยั เฆมฉายฯ ไมท่ ราบวา่ ผมเข้าใจถูกหรือผดิ ค�ำว่า “บทบาทหนา้ ท่ขี องผตู้ รวจสอบกิจการ” ผตู้ รวจสอบฯ
เมื่อตรวจสอบแล้ว จะตอ้ งรายงานตอ่ ท่ีประชมุ คณะกรรมการด�ำเนินการ เพราะฉะนนั้ ผมเห็นดว้ ย
กบั ทา่ นผแู้ ทนสมาชกิ ทอี่ ยใู่ นตำ� แหนง่ กรรมการ และตำ� แหนง่ ผแู้ ทนสมาชกิ ทไ่ี ดอ้ ภปิ รายในประเดน็
การปฏิบัติงานการตรวจสอบกิจการฯ ท่านมีความคับข้องใจ หรือกินใจกันหรือไม่อย่างไร
ทำ� ไมคณะกรรมการฯ ไมบ่ รหิ ารจัดการในแนวทางท่ีดขี ึ้น ซ่ึงในบางสาระคณะกรรมการฯ สามารถ
ที่จะชแ้ี นะ ทว้ งติง ผมเหน็ ดว้ ยที่จะไม่ใหม้ กี ารตรวจสอบกิจการในวนั เสาร์ – อาทติ ย์

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 11

ดงั นน้ั ผตู้ รวจสอบฯ จะตอ้ งชแี้ จงใหท้ ปี่ ระชมุ ใหญท่ ราบ เพอื่ ไมใ่ หส้ มาชกิ คลางแคลงใจ
ในการปฏิบัติงาน และขอเพ่ิมเติมข้อสังเกตจากเอกสารหน้า 72 ข้อ 3.8 ด้านหน้ีสิน ตัวเลขรวม
ในวงเงินกู้ยืม ยอดรวมน่าจะไม่ถูกต้อง และขอฝากไว้ว่าต่อไปช่วยน�ำไปปรับปรุง/แก้ไข ในเร่ือง
การตรวจสอบเอกสารในการจดั ทำ� รายงานประจ�ำปี ให้ละเอยี ด/ชดั เจน
นายณรงค์ เบญจศกั ดิ์ ขอ้ ตงั้ ขอ้ สงั เกตในหนา้ 68 ขอ้ 3.2.2 รายจา่ ยของสหกรณฯ์ หมวดคา่ ตอบแทนใชส้ อยและวสั ดุ
ข้อ 2.4 คา่ รับรอง, 2.6 ค่าอาหารนอกเวลา, 2.9 ค่าเบยี้ เลี้ยงพาหนะ ซง่ึ จะมกี ารใชจ้ า่ ยงบประมาณ
ท่ีเกินไปในทุกปี ในฐานะผู้แทนสมาชิกอยากจะปฏิบัติหน้าท่ีในวันน้ีให้ดีที่สุด และจะพิจารณา
งบประมาณทข่ี ออนุมตั อิ ย่างละเอยี ด รอบคอบ
จากที่ได้ตง้ั ข้อสังเกตทีไ่ ดก้ ล่าวมาแล้วข้างต้น ว่าสหกรณ์ฯ ได้ใช้จ่ายงบประมาณเกนิ ไป
จากท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ หรือใช้มากกว่าที่ประชุมใหญ่อนุมัติ คือ การไปถัวจ่าย
จากงบประมาณในหมวดเดียวกัน จะเห็นได้ว่าในวันน้ีผู้แทนสมาชิกฯ จะพิจารณาให้ประหยัด
งบประมาณ โดยการตัดจ�ำนวนเงินให้ลดลง แต่ถ้าในหมวดเดียวกันมีเงินคงเหลือ ก็จะมีการ
ขอถัวจ่ายงบประมาณ เพื่อน�ำไปใช้ในส่วนที่จ่ายเกินตลอด จึงมีความเป็นห่วง อยากให้สหกรณ์ฯ
ใช้จ่ายอย่างประหยัดเพราะจะส่งผลในการพิจารณาเงินโบนัสของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ในวาระถัดไป ถ้าการใช้จ่ายในส่วนน้ีเกินไปตลอด เงินโบนัสท่ีควรจะได้รับก็ควรลดลง จึงขอต้ัง
ข้อสงั เกตไว้เพอื่ เพอื่ นผแู้ ทนฯ จะไดร้ ว่ มกันพิจารณา
และขอฝากไว้ในปตี ่อ ๆ ไป ขอให้ใชจ้ ่ายงบประมาณอยา่ งประหยดั ไมม่ กี ารใช้จา่ ยเกนิ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ เพราะการใช้จ่ายงบประมาณนั้นจะส่งผลให้เห็นได้ว่าคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าท่ีมีวินัยในการใช้จ่ายงบประมาณ และเห็นถึงความส�ำคัญของผู้แทนฯ ท่ีมาประชุม
เพอ่ื รักษาผลประโยชน์ของสมาชกิ
นายสุรินทร์ ธนาวุฒิ ขอเรียนชี้แจงในเรื่องการก�ำหนดวันเข้าท�ำการตรวจสอบกิจการ ปี 2562 จะเห็นได้ว่า
คณะผู้ตรวจสอบฯ บางท่านเป็นข้าราชการประจ�ำ ถ้าต้องเข้าตรวจสอบฯ เฉพาะวันท�ำการปกติ
จะส่งผลให้ใช้เวลาของทางราชการมากจนเกินไป จึงได้ก�ำหนดวันตรวจสอบกิจการ ในวันเสาร์-
อาทติ ย์ ท้ังนีเ้ พอ่ื ไม่รบกวนเวลาราชการ
แตใ่ นปี 2563 ผทู้ ไี่ ดร้ บั การสรรหาฯ ในตำ� แหนง่ ผตู้ รวจสอบกจิ การทกุ คน เปน็ ขา้ ราชการ
บำ� นาญ ดังนัน้ จะนำ� ไปพจิ ารณากำ� หนดวันตรวจสอบกจิ การตอ่ ไป
นางประภาพรฯ ขอแก้ไขเอกสารหน้า 72 ข้อ 3.8 ด้านหนี้สิน ยอดรวมที่ถูกต้อง คือ 5,420,000,000.00
ต้องขออภยั มา ณ ท่นี ี้ และขอขอบคุณท่ีไดท้ ักทว้ ง เพอื่ ความถูกต้องตอ่ ไป
นายสจุ ินต์ สุขสม ข้อตง้ั ขอ้ สังเกต หน้า 69 สรปุ ขอ้ สังเกตท่ีไดจ้ ากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะดา้ นรายจา่ ย
ของสหกรณฯ์ ในสว่ นทจ่ี า่ ยเกนิ จากงบประมาณทไ่ี ดร้ บั จากทปี่ ระชมุ ใหญ่ คณะกรรมการไดพ้ จิ ารณา
มมี ตใิ หส้ ามารถถวั จา่ ยกนั ไดใ้ นหมวดเดยี วกนั และเหน็ ควรขอตง้ั งบประมาณเพมิ่ ขน้ึ จากเดมิ จำ� นวน
ร้อย 10 จากประเด็นดังกล่าว กรณีงบประมาณไม่พอผู้ตรวจสอบฯ เสนอให้ขอตั้งเพิ่ม ในทาง
กลบั กนั ถา้ งบประมาณส่วนทไ่ี ด้รบั อนุมัตไิ ปแล้ว แต่จ่ายไม่หมด ท�ำไมไม่ต้งั ขอ้ เสนอแนะให้ปรับลด

12 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

นายปลอบ สวุ รรณรัตน์ จากเอกสารในหน้า 71 ขอ้ 3.6 ด้านการลงทนุ (การลงทุนซอื้ หุน้ /พนั ธบัตรรัฐบาลและอื่นๆ)
ซึ่งสหกรณ์ฯ น�ำไปลงทุนซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้รับผลตอบแทนร้อยละ 5.30 และน�ำไปลงทุน
ซอ้ื หุ้นจากชุมนมุ สหกรณ์ออมทรัพยค์ รูไทย ได้รับผลตอบแทน ร้อยละ 7 แตน่ �ำไปลงทนุ ซือ้ หุ้นจาก
บริษัทสหประกันชีวิต ไม่ได้รับผลตอบแทนมาหลายปีมากแล้ว ถามว่าท�ำไมสหกรณ์ฯ ไม่ถอนหุ้น
จากบรษิ ทั สหประกนั ชวี ติ ซงึ่ ผตู้ รวจสอบกจิ การกไ็ มไ่ ดต้ ง้ั ขอ้ สงั เกตไวใ้ นสว่ นนว้ี า่ สว่ นไหนลงทนุ แลว้
ได้ก�ำไร ควรจะลงทุนเพิม่ ส่วนไหนท่ลี งทนุ แลว้ ไม่ไดร้ บั ผลกำ� ไรควรจะถอนห้นุ คนื
ประธานฯ ส�ำหรับการลงทุนกับบริษัทสหประกันชีวิต สหกรณ์ฯ ได้มีมติให้ท�ำหนังสือขอถอนหุ้นไปยังบริษัท
สหประกันชีวิต เพ่ือขอถอนหุ้นคืน ปรากฏว่าจากบริษัทฯ สหประกันชีวิตได้ตอบให้สหกรณ์ฯ
ทราบวา่ หากผถู้ อื หนุ้ ไมป่ ระสงคจ์ ะถอื หนุ้ อกี ตอ่ ไป สามารถเสนอขายหนุ้ หรอื โอนหนุ้ นน้ั ใหแ้ กส่ หกรณ์
อ่นื ได้
นายสมพร คงดี จะเห็นได้ว่ารายงานการตรวจสอบกิจการนั้นมีความส�ำคัญด้วยตัวของมันเอง เพราะเป็นวาระ
การท�ำงานของคณะกรรมการฯ ในรอบ 1 ปี ซ่ึงจะเห็นผลการท�ำงาน/ผลประกอบการว่าเป็นไป
อยา่ งไร ซึ่งจะเปน็ ฐานขอ้ มูลในการนำ� ไปสวู่ าระเพ่อื พจิ ารณา ในรูปแบบการนำ� เสนอขอ้ มลู ตอ่ ไป
จากรายงานประจำ� ปี จะเหน็ ผลดำ� เนนิ งานในรอบปี 2562 รายไดท้ งั้ ปี 1,200 ลา้ นบาทเศษ
ก็เป็นยอดที่ไม่ต่างจากปีท่ีผ่านมา มีค่าใช้จ่ายจ่ายในการด�ำเนินงานประมาณ 300 ล้านบาทเศษ
คงเหลือก�ำไรสุทธิ 870 ล้านบาทเศษ ท่ีจะเข้าสู่ในวาระเพ่ือพิจารณา ดังน้ันผู้แทนสมาชิกจะต้อง
ไปตรวจสอบการทำ� งานยอ้ นหลัง เก่ียวกับการท�ำงานของคณะกรรมการภายใต้การตรวจสอบของ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ท้ังน้ี หากผู้ตรวจสอบฯ ท�ำงานดีก็ขอชื่นชม ส่วนจะท�ำการตรวจสอบฯ
ในวนั ปกติ หรือวนั เสาร์-อาทติ ย์ นัน้ ต้องอยูใ่ นดุลยพนิ ิจไมใ่ ช่สาระสำ� คญั มากนัก ถ้าผูต้ รวจสอบฯ
เป็นข้าราชการบ�ำนาญท้ังหมดก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าในคณะผู้ตรวจสอบฯ มีข้าราชการประจ�ำ
รวมอยดู่ ว้ ย ควรจะใหเ้ กยี รติ และเข้าใจซง่ึ กนั และกัน
จากผลการด�ำเนินงานจะเห็นว่า รายได้ 1,230 ล้านบาทเศษ ในภาพรวมน้ันมาจาก
ดอกเบ้ียเงินกู้เป็นส่วนใหญ่ มาจากรายได้อ่ืน ๆ เพียงเล็กน้อย จึงขอเรียนถามผู้ตรวจสอบฯ
จากเอกสารในหนา้ 69 สรปุ ขอ้ สงั เกตทีไ่ ด้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ทไี่ ด้มีความเหน็ ว่า
ใหเ้ พิ่มการขอต้ังงบประมาณจากเดมิ รอ้ ยละ 10 นนั้ เปน็ อำ� นาจของผู้ตรวจสอบกิจการ หรอื อ�ำนาจ
ของคณะกรรมการ การที่ผ้ตู รวจสอบฯ ไดเ้ สนอแนะแบบน้ี เห็นว่าไมเ่ หมาะ ไมค่ วร ตอ้ งเข้าใจว่า
สรปุ ขอ้ เสนอแนะใหเ้ หน็ แตก่ ารทพ่ี จิ ารณาเปน็ อำ� นาจหนา้ ทข่ี องคณะกรรมการ จงึ ขอฝากใหผ้ แู้ ทนฯ
ได้อ่านรายละเอยี ดอย่างละเอียด และพจิ ารณาอยา่ งรอบคอบตอ่ ไป
นายวุฒิชัย เฆมฉาย จากเอกสารหน้า 71 ข้อเสนอแนะ ด้านการลงทุน จะขออนุญาตลงลึกในเรื่องการลงทุน
กบั บริษัทสหประกันชวี ิต สหกรณ์ฯ คดิ อย่างไร ถึงไปลงทนุ ลงทุนเม่ือปีใด เป็นการลงทนุ ต่อเน่อื ง
จากปที ผี่ า่ นๆ มา หรอื เปน็ การลงทนุ ในปี 2562 เพราะฉะนนั้ เมอ่ื ผตู้ รวจสอบฯ ไดต้ รวจสอบพบแลว้
ขอใหค้ ณะกรรมการฯ ใชก้ ลยทุ ธ์ วิธี กุศโลบาย อยา่ งไรกไ็ ด้ ขอใหร้ บี ดำ� เนนิ การถอนหนุ้ คนื โดยดว่ น

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 13

ผู้จัดการ ขอเรียนช้ีแจงเกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัทสหประกันชีวิตฯ /ชุมนุมสหกรณ์ครูไทยฯ ในส่วนของ
ชมุ นมุ สหกรณค์ รไู ทยฯ สหกรณฯ์ ไดส้ มคั รเปน็ สมาชกิ เพอื่ ทจ่ี ะใหส้ มาชกิ สหกรณฯ์ สมคั รเปน็ สมาชกิ
ในสว่ นของสมาคมฌาปนกจิ สงเคราะหช์ มุ นมุ สหกรณค์ รไู ทยฯ แตช่ มุ นมุ สหกรณค์ รไู ทยฯ เปน็ องคก์ ร
ขนาดเล็กมีเงินทุนหมุนเวียนไม่ก่ีสิบล้าน หากสหกรณ์ฯ ต้องน�ำเงินไปลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก
เพื่อเป็นทุนในบริษัทฯ เล็ก ๆ ก็จะเกิดความเสี่ยงตามมา ดังน้ัน สหกรณ์ฯ จึงลงทุนในส่วนที่มี
ขอ้ จำ� กดั เท่าน้นั
ส�ำหรับการลงทุนกับบริษัทสหประกันชีวิตฯ สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนต้ังแต่ปี 2530
ซง่ึ ทางกรมสง่ เสรมิ สหกรณฯ์ ไดข้ อความรว่ มมอื ใหส้ หกรณฯ์ ไปรว่ มลงทนุ กบั บรษิ ทั สหประกนั ชวี ติ ฯ
ทง้ั น้ี เพอ่ื ตอ้ งการใหบ้ รษิ ทั ประกนั ชวี ติ ฯ เจรญิ เตบิ โต และเปน็ บรษิ ทั ประกนั ชวี ติ ฯ ของชาวสหกรณฯ์
สหกรณ์ฯ จึงได้ลงทุนถือหุ้น 2 แสนบาท และการจากท่ีผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอแนะ และ
ทป่ี ระชมุ ใหญไ่ ดใ้ ห้ข้อสงั เกตว่าควรถอนหนุ้ คนื จากบริษทั สหประกันชวี ิตฯ น้นั
ในการทจี่ ะใหถ้ อนหนุ้ คนื จะไดห้ รอื ไมน่ นั้ คณะกรรมการฯ ไมไ่ ดน้ ง่ิ นอนใจ ไดท้ ำ� หนงั สอื
ไปยังบริษัทสหประกันชีวิตฯ ว่าจะขอถอนหุ้นคืนได้หรือไม่ ซึ่งทางผู้บริหารระดับสูงได้ชี้แจงว่า
บริษัทสหประกันชีวิตฯ อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ การถอนหุ้นน้ันถอนไม่ได้ แต่สามารถขายหุ้นได้
สำ� หรับการขายหุ้น มี 2 วิธี คือ
1. ขายหุน้ (อาจจะขายในสหกรณด์ ว้ ยกนั ) แต่ราคาหุน้ ราคากลาง จะเทา่ เดิมหรอื ไม่
นน้ั อยู่ระหวา่ งผ้ซู ื้อกบั ผู้ขาย
2. ให้บรษิ ัทสหประกนั ชีวติ ฯ เป็นผู้ขายหุ้นให้สหกรณ์ฯ (ตรงตามเงอ่ื นไขประกนั )
การลงทุนในตอนนน้ั อาจจะเปน็ การขอมติจากทปี่ ระชุมใหญ่ หรือมตทิ ่ีประชมุ
คณะกรรมการฯ ส�ำหรับการถอนหนุ้ คืน หรือจะขายต่อ ต้องนำ� เสนอตอ่ ท่ีประชุมใหญ่
เพราะถ้าสหกรณ์ฯ ขายขาดทุนจะโดนต�ำหนิจากที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าขายได้ก�ำไรก็จะเป็นผลดี
กับสหกรณ์ฯ แต่ในขณะน้ี ไม่สามารถถอนหุ้นคืนได้ นอกจากขายหุ้น แต่จากท่ีทราบในขณะนี้
หนุ้ ของบรษิ ทั สหประกนั ชวี ติ ฯ กำ� ลงั ดขี น้ึ เพราะไดม้ กี ารเทคโอเวอรจ์ ากบรษิ ทั ประกนั และประกอบ
กับที่ผ่านมาขาดทุนสะสมหลายปีมาแล้ว เกิดจากการบริหารที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ และได้
ต้ังค่าหุ้นเป็นหนี้สูญแล้ว ต่อมาบริษัทสหประกันชีวิตฯ ดีขึ้นท�ำให้มูลค่าหุ้นมีครบจ�ำนวน
เต็มสองแสนบาทถ้วน เท่ากับสหกรณ์ฯ สามารถประคองเงินจ�ำนวนสองแสนไว้คงเดิมได้
และจากการดงู บการเงนิ ของบริษัทสหประกนั ชีวติ ฯ ในขณะนีม้ ีผลก�ำไร แต่ไมส่ ามารถท่จี ะปันผล
ใหก้ ับสมาชกิ ผูถ้ ือห้นุ ได้ และในอนาคตคาดวา่ มโี อกาสทีจ่ ะปันผลใหก้ ับผูถ้ อื หุ้นได้
จงึ เสนอเพอื่ ทราบ
ที่ประชมุ รบั ทราบ

14 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

วาระที่ 4 เรือ่ งเพอ่ื พิจารณา

4.1 ขออนุมัติงบการเงิน สำ� หรับปี สิน้ สดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2562
ประธานฯ มอบ นายสริ วิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบญั ชรี ับอนุญาต นำ� เสนอรายงานของผ้สู อบบญั ชี
ส�ำหรับปสี ิ้นสุดวันท่ี 31 ธนั วาคม 2562 ต่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
นายสริ วิชญ์ฯ น�ำเสนอรายงานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุน และ
งบกระแส เงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตสุ รปุ นโยบาย การบัญชที สี่ �ำคญั
ซงึ่ เหน็ วา่ งบการเงนิ ทแี่ สดงฐานะทางการเงนิ ของสหกรณอ์ อมทรพั ยค์ รนู ครศรธี รรมราช
จำ� กดั ณ วันที่ 31 ธนั วาคม 2562 ผลการดำ� เนนิ งาน และกระแสเงนิ สด ส�ำหรบั ปสี ้นิ สุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็น, เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ,ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่อ
งบการเงิน, ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบการเงิน เพื่อที่ประชุมรับทราบ
และพิจารณารับรองงบการเงนิ ดงั รายละเอียดในรายงานประจ�ำปี 2562 ตั้งแต่หน้าท่ี 77 – 97
ที่ประชมุ ได้อภิปรายซักถามประเด็นข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ อย่างหลากหลาย และผู้สอบบัญชีฯ ได้ช้ีแจง
ตามประเด็นทไี่ ดซ้ กั ถาม
ประธานฯ ขอมติทป่ี ระชุม
มตทิ ีป่ ระชมุ ท่ีประชุมพิจารณามมี ตอิ นุมตั ิงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยค์ รูนครศรธี รรมราช จ�ำกัด
ส�ำหรบั ปสี ้ินสดุ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามทีน่ ำ� เสนอ ด้วยเสยี งเอกฉันท์

4.2 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ สำ� หรับปสี น้ิ สดุ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ น�ำเสนอ ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ชุดท่ี 60
ขอเสนอการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2562 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพมิ่ เตมิ (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 60 และขอ้ บงั คบั ขอ้ 24 และขอ้ 67(4) เพอื่ ทปี่ ระชมุ พจิ ารณา
ดงั น้ี
ก�ำไรสทุ ธิ ประจ�ำปี 2562 จำ� นวน 870,136,138.83 บาท

ปี 2562 ปี 2561

ท่ี รายการจัดสรรกำ�ไรสทุ ธิ ปนั ผล 5.65 เฉลยี่ คืน 9.25 ปันผล 5.60 เฉลีย่ คืน 8.90

% บาท % บาท

1 เป็นทุนสำ�รองไมน่ ้อยกว่าร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ 10.01 87,096,328.16 10.16 82,906,897.06

2 เปน็ ค่าบำ�รงุ สนั นิบาตสหกรณแ์ หง่ ประเทศไทย
ไมเ่ กนิ รอ้ ยละหนึ่งของกำ�ไรสุทธแิ ต่ตอ้ งไมเ่ กนิ 30,000 บาท 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00

3 เป็นเงนิ ปนั ผลตามหนุ้ ท่ชี ำ�ระแล้วไมเ่ กินอตั รา
รอ้ ยละสิบต่อปโี ดยคิดใหต้ ามส่วนระยะเวลาแหง่
คา่ หนุ้ ที่ชำ�ระแลว้ (สหกรณค์ ดิ ให้ 5.65%) 72.99 635,104,809.13 72.72 593,205,146.74

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 15

ที่ รายการจัดสรรกำ�ไรสทุ ธิ ปี 2562 ปี 2561
ปนั ผล 5.65 เฉลี่ยคนื 9.25 ปนั ผล 5.60 เฉลี่ยคนื 8.90
4 เป็นเงินเฉลี่ยคืนใหแ้ กส่ มาชกิ ตามส่วนจำ�นวน % บาท % บาท
รวมแหง่ ดอกเบย้ี ซึ่งสมาชกิ ชำ�ระแกส่ หกรณ ์ 9.25%
12.56 109,305,001.54 12.94 105,586,227.47
5 เปน็ เงนิ โบนสั แกก่ รรมการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ไมเ่ กินร้อยละสิบของกำ�ไรสทุ ธิ 0.46 4,000,000.00 0.31 2,500,000.00

6 เป็นทุนรกั ษาระดับอตั ราเงนิ ปันผลไมเ่ กินรอ้ ยละ 0.03 300,000.00 0.04 300,000.00
สองแห่งทนุ เรอื นหุ้นในวันส้นิ ปี 0.93 8,000,000.00 0.94 7,600,000.00

7 เปน็ ทนุ สาธารณประโยชน์ไม่เกินรอ้ ยละสบิ ของกำ�ไรสทุ ธิ 2.99 26,000,000.00 2.85 23,300,000.00
8 เป็นทนุ สวสั ดิการหรือการสงเคราะหต์ ามสมควร
0.03 300,000.00 0.04 300,000.00
แก่สมาชิกไมเ่ กนิ ร้อยละสิบของกำ�ไรสุทธิ 100 870,136,138.83 100 815,728,271.27
- ทุนสวัสดกิ ารสมาชกิ เสยี ชีวติ และทุพพลภาพ
- ทุนบำ�เหน็จสมาชิกลาออกจากราชการและเกษียณอายุ
9 เปน็ ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณไ์ ม่เกินรอ้ ยละสิบ
ของกำ�ไรสทุ ธิ

รวม

เงินเฉล่ียคนื เพมิ่ /ลด 0.05% ตอ้ งใช้จ�ำนวนเงิน 596,946.91 บาท
เงนิ เฉลี่ยคนื เพิม่ /ลด 0.25% ต้องใชจ้ ำ� นวนเงิน 2,984,733.14 บาท
เงินปันผลเพม่ิ .05% ต้องใช้จำ� นวนเงิน 5,620,732.03 บาท
เงนิ ปันผลเพมิ่ .25% ต้องใช้จ�ำนวนเงิน 28,102,313.32 บาท
เงินสำ� รอง 10% = 87,013,613.88 บาท
เฉลี่ยดอกเบ้ียเงินใหก้ ู้แกส่ มาชกิ ปี 2562 อตั ราร้อยละ 5.80 (5.80 X 9.25 = 0.54)
สมาชิกจา่ ยชำ� ระดอกเบ้ียในปี 2562 เพยี ง 5.80-0.54 = 5.26%
เพ่ือทป่ี ระชุมพจิ ารณา ดังรายละเอียดในเอกสารรายงานประจำ� ปี 2562 หนา้ ที่ 98 – 99
จงึ เสนอเพื่อพจิ ารณา
ประธานฯ ขอมตทิ ปี่ ระชุม
มตทิ ่ปี ระชุม ท่ปี ระชมุ พจิ ารณามีมติอนุมตั ิให้จัดสรรกำ� ไรสุทธิ สำ� หรบั ปีสิ้นสุดวนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2562 ดงั นี้
ขอ้ ที่ 1 เหน็ ชอบตามทนี่ �ำเสนอ ดว้ ยเสียงเอกฉนั ท์
ขอ้ ท่ี 2 เห็นชอบตามทน่ี �ำเสนอ ด้วยเสียงเอกฉนั ท์
ขอ้ ท่ี 3 เหน็ ชอบตามทีน่ ำ� เสนอ ดว้ ยเสียงข้างมาก
ข้อที่ 4 เห็นชอบตามทน่ี ำ� เสนอ ดว้ ยเสียงขา้ งมาก
ข้อท่ี 5 อนมุ ัตใิ ห้จดั สรรเงนิ โบนัสแกก่ รรมการและเจ้าหนา้ ทส่ี หกรณ์ จากเดมิ 4,000,000.- บาท
ลดเหลอื 3,000,000.- บาท ด้วยเสียงเอกฉันท์ และส่วนทีล่ ดลงใหไ้ ปเข้าเปน็ ทุนส�ำรอง

16 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ขอ้ ที่ 6 เหน็ ชอบตามท่ีน�ำเสนอ ด้วยเสียงเอกฉนั ท์
ข้อท่ี 7 เห็นชอบตามทนี่ �ำเสนอ ดว้ ยเสียงเอกฉันท์
ขอ้ ที่ 8 เห็นชอบตามที่น�ำเสนอ ด้วยเสยี งเอกฉันท์
ข้อท่ี 9 เห็นชอบตามท่ีนำ� เสนอ ด้วยเสียงเอกฉันท์
4.3 ขออนมุ ตั งิ บประมาณรายจา่ ย ประจำ� ปี 2563
ประธานฯ น�ำเสนอ งบประมาณรายจา่ ย ประจำ� ปี 2562 เพอ่ื ท่ปี ระชุมพจิ ารณาเปน็ หมวด ๆ
ดงั รายละเอียดในเอกสารรายงาน ประจำ� ปี 2562 หน้า 101 - 140
1. หมวดเงินเดอื นและค่าจา้ ง
ข้อ 1.1 เงินเดอื นผจู้ ดั การ
มตทิ ่ปี ระชุม ทป่ี ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั เิ งนิ เดอื นผจู้ ดั การ และเงนิ ประจำ� ตำ� แหนง่ ปี 2563 ตามทนี่ ำ� เสนอ
เป็นเงิน 1,169,400.00 บาท ด้วยเสยี งเอกฉนั ท์
ข้อ 1.2 เงินเดอื นเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจา้ งประจ�ำสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 29 คน
มตทิ ปี่ ระชุม ทป่ี ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั เิ งนิ เดอื นเจา้ หนา้ ทแี่ ละลกู จา้ งประจำ� สหกรณฯ์ ประจำ� ปี 2563
จ�ำนวน 29 คน เป็นเงนิ 12,587,340.00 บาท ด้วยเสียงเอกฉนั ท์
ขอ้ 1.3 เงินเดือนขอทดแทนอัตราก�ำลังเจ้าหน้าท่ีประจ�ำท่ีเกษียณอายุ และเงินเดือนขอเพ่ิม
อตั ราก�ำลังเจ้าหน้าทปี่ ระจ�ำ จ�ำนวน 4 อตั รา แยกเป็น
1.3.1 เงินเดือนขอทดแทนอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ในส่วนอัตราก�ำลังท่ีเกษียณอายุ
จ�ำนวน 3 อัตรา
1.3.2 เงินเดอื นขอเพม่ิ อัตราก�ำลังเจา้ หน้าทปี่ ระจำ� จำ� นวน 1 อตั รา
มตทิ ีป่ ระชุม ทป่ี ระชุมพจิ ารณามมี ติดงั นี้
1. อนมุ ัตเิ งินเดือนขอทดแทนอตั ราก�ำลังเจ้าหนา้ ทีป่ ระจำ� ท่ีเกษียณอายุ จ�ำนวน 3 อัตรา
เป็นเงนิ 546,480 บาท ด้วยเสียงเอกฉันท์
2. อนมุ ตั ิเงินเดือนเจ้าหนา้ ทปี่ ระจ�ำ (ทางด้านกฎหมาย) จ�ำนวน 1 อตั รา
เป็นเงิน 182,160 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
3. และไดใ้ หข้ อ้ เสนอแนะ สำ� หรบั การรบั สมคั รควรใหส้ ทิ ธบิ ตุ รสมาชกิ สหกรณฯ์ เปน็ กรณพี เิ ศษ

2. หมวดคา่ ตอบแทนใช้สอยวสั ดุ
2.1 คา่ เบย้ี ประชมุ
ข้อ 2.1.1 ค่าเบี้ยประชมุ คณะกรรมการด�ำเนนิ การ
มติท่ปี ระชมุ ที่ประชุมพจิ ารณามมี ตอิ นุมัตใิ หม้ กี ารประชุมคณะกรรมการดำ� เนินการ จ�ำนวน 17 ครัง้
ตามรายละเอยี ดที่น�ำเสนอ เป็นเงิน 260,100 บาท ด้วยเสยี งเอกฉันท์
ขอ้ 2.1.2 ค่าเบีย้ ประชมุ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
มติท่ีประชุม ทปี่ ระชุมพิจารณามมี ติอนมุ ตั ิให้มกี ารประชุมคณะกรรมการอำ� นวยการ จ�ำนวน 17 ครั้ง
เปน็ เงิน 68,000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
ขอ้ 2.13 ค่าเบ้ียประชมุ คณะกรรมการเงินกู้

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 17

มติทีป่ ระชุม ที่ประชุมพจิ ารณามมี ติอนมุ ัตใิ หม้ กี ารประชมุ คณะกรรมการเงนิ กู้ จ�ำนวน 14 คร้ัง
เปน็ เงิน 56,000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉันท์
ข้อ 2.1.4 คา่ เบย้ี ประชมุ คณะกรรมการศึกษาและประชาสมั พนั ธ์
มตทิ ป่ี ระชุม ท่ปี ระชุมพจิ ารณามมี ตอิ นมุ ัตใิ ห้มกี ารประชมุ คณะกรรมการศึกษาฯ จ�ำนวน 14 คร้งั
เปน็ เงนิ 56,000 บาท ดว้ ยเสียงเอกฉนั ท์
ข้อ 2.1.5 ค่าเบย้ี ประชมุ ผเู้ ข้ารว่ มประชุมคณะกรรมการด�ำเนนิ การ (ผู้ตรวจสอบกิจการ)
มติที่ประชมุ ทป่ี ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั ใิ หผ้ เู้ ขา้ รว่ มประชมุ คณะกรรมการดำ� เนนิ การ (ผตู้ รวจสอบกจิ การ)
จำ� นวน 14 คร้งั เปน็ เงนิ 56,000 บาท ด้วยเสียงเอกฉันท์
ข้อ 2.1.6 ค่าเบย้ี ประชุมคณะผู้ตรวจสอบ
มติทป่ี ระชุม ทป่ี ระชุมพิจารณามีมติอนมุ ัตคิ ่าเบี้ยประชมุ คณะผูต้ รวจสอบกจิ การ เปน็ เงิน 8,000 บาท
ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
ขอ้ 2.1.7 คา่ เบย้ี ประชุมคณะท่ีปรึกษา
มติท่ีประชมุ ท่ปี ระชมุ พิจารณามมี ตอิ นุมัตใิ ห้มีการประชมุ คณะท่ีปรกึ ษา เปน็ เงนิ 36,000 บาท
ด้วยเสยี งเอกฉันท์
ข้อ 2.1.8 ค่าเบ้ียประชมุ คณะผตู้ รวจสอบภายใน
มติที่ประชมุ ที่ประชมุ พิจารณามมี ติอนมุ ตั ิให้มกี ารประชุมคณะผตู้ รวจสอบภายใน เป็นเงิน 9,600 บาท
ดว้ ยเสียงเอกฉันท์
2.2 คา่ ตอบแทน สหกรณฯ์ ตอบแทนให้แกผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในปี 2563 ดงั น้ี
ทป่ี ระชมุ ไดอ้ ภิปรายทว้ งติงการนำ� เสนอ การตงั้ ค่าตอบแทนต�ำแหน่งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกจิ การ
และผจู้ ัดการสหกรณฯ์ เห็นว่าน่าจะไมถ่ ูกตอ้ ง ทงั้ นค้ี วรปรับเปลี่ยนข้อความการนำ� เสนอใหม่
ให้ถกู ตอ้ ง
ประธานฯ ขอมติทป่ี ระชุม
มติทป่ี ระชมุ ที่ประชมุ พจิ ารณามมี ติให้ปรบั เปล่ียนขอ้ ความการน�ำเสนอ ในหมวดค่าตอบแทน (2.2.1),
(2.2.2), (2.2.3) และ (2.2.5) ดังนี้
2.2.1 คา่ ตอบแทนกรรมการอำ� นวยการ เปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยในการปฏบิ ตั งิ านกรรมการอำ� นวยการ
2.2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เปน็ ค่าใชจ้ า่ ยในการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการ
2.2.3 ค่าตอบแทนกรรมการด�ำเนนิ การ/ผูจ้ ดั การ เปน็ ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงาน
กรรมการด�ำเนินการ/ผู้จดั การ
2.2.5 คา่ ตอบแทนคณะผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เป็น คา่ ใช้จ่ายในการปฏบิ ัติงาน
คณะผตู้ รวจสอบกจิ การสหกรณฯ์
สำ� หรบั คา่ ตอบแทนข้ออ่นื ๆ ใหค้ งเดิม
ข้อ 2.2.1 คา่ ใช้จ่ายในการปฏบิ ัติงานกรรมการอำ� นวยการ
มติทป่ี ระชมุ ท่ปี ระชุมพจิ ารณามีมติอนมุ ตั ิคา่ ใช้จ่ายในการปฏบิ ัติงานกรรมการอ�ำนวยการ
เปน็ เงิน 228,000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉันท์

18 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

ขอ้ 2.2.2 ค่าใชจ้ า่ ยในการปฏิบัตงิ านคณะกรรมการ
มติที่ประชมุ ทีป่ ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั ิค่าใชจ้ ่ายในการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
เปน็ เงนิ 216,000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
ข้อ 2.2.3 คา่ ใชจ้ า่ ยในการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการดำ� เนนิ การ/ผจู้ ดั การรว่ มลงนามสญั ญา
กยู้ มื และค�้ำประกนั
มติท่ปี ระชมุ ทป่ี ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั คิ า่ ใชจ้ า่ ยในการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการดำ� เนนิ การ/ผจู้ ดั การ
ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมและค�้ำประกนั เปน็ เงิน 192,000 บาท ด้วยเสียงเอกฉนั ท์
ขอ้ 2.2.4 ค่าตอบแทนคณะทปี่ รกึ ษาสหกรณ์
มตทิ ี่ประชมุ ทป่ี ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นุมตั ิค่าตอบแทนคณะท่ีปรึกษาสหกรณ์ฯ เป็นเงิน 90,000 บาท
ด้วยเสยี งเอกฉนั ท์
ข้อ 2.2.5 ค่าใช้จ่ายในการปฏบิ ัตงิ านคณะผ้ตู รวจสอบกจิ การสหกรณ์ฯ
มติทปี่ ระชุม ท่ปี ระชุมพจิ ารณามมี ตอิ นุมัตคิ า่ ใช้จ่ายในการปฏิบตั งิ านคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
เปน็ เงนิ 237,000 บาท ด้วยเสียงเอกฉันท์
ข้อ 2.2.6 ค่าตอบแทนคณะผูต้ รวจสอบภายใน
มติที่ประชุม ที่ประชมุ พิจารณามมี ติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะผ้ตู รวจสอบภายใน เป็นเงิน 14,400 บาท
ดว้ ยเสยี งเอกฉันท์
ขอ้ 2.2.7 ค่าตอบแทนหวั หนา้ หน่วยงานใหค้ วามรว่ มมอื ชว่ ยเหลอื ในการดำ� เนินการ
มตทิ ี่ประชุม ทปี่ ระชุมพิจารณามมี ตอิ นมุ ตั คิ ่าตอบแทนหวั หนา้ หนว่ ยงานใหค้ วามร่วมมือชว่ ยเหลอื
ในการด�ำเนนิ การ เป็นเงนิ 72,500 บาท ด้วยเสยี งเอกฉันท์
ข้อ 2.2.8 คา่ ตอบแทนตัวแทนสหกรณป์ ระจ�ำหน่วย
มติที่ประชมุ ทปี่ ระชมุ พิจารณามมี ตอิ นุมตั ิคา่ ตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ประจ�ำหน่วย โดยค�ำนวณ
ตามจำ� นวนสมาชกิ คนละ 45 บาท เป็นเงนิ 720,000 บาท ด้วยเสยี งเอกฉันท์
ข้อ 2.2.9 คา่ ตอบแทนเจา้ หนา้ ทกี่ ารเงนิ ของหนว่ ยงานและโรงเรยี นในสงั กดั เขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษา
มตทิ ี่ประชมุ ท่ีประชมุ พิจารณามมี ติอนมุ ัตคิ ่าตอบแทนเจา้ หน้าทกี่ ารเงนิ ของหนว่ ยงานและโรงเรียน
ในสังกดั เขตพืน้ ที่การศึกษา เป็นเงนิ 225,000 บาท ด้วยเสียงเอกฉนั ท์
ขอ้ 2.2.10 ค่าตอบแทนหวั หนา้ งานการเงนิ ของหนว่ ยงาน
มตทิ ป่ี ระชมุ ที่ประชุมพิจารณามีมติอนมุ ตั คิ ่าตอบแทนหวั หนา้ งานการเงนิ ของหน่วยงาน
เป็นเงิน 72,500 บาท ด้วยเสียงเอกฉันท์
ขอ้ 2.2.11 ค่าตอบแทนผ้อู �ำนวยการทุกโรงเรียนที่สงั กดั ส�ำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษา
และสงั กัดเทศบาล
มตทิ ี่ประชุม ที่ประชมุ พิจารณามีมติอนมุ ัตคิ า่ ตอบแทนผู้อ�ำนวยการทุกโรงเรยี นทส่ี ังกดั ส�ำนักงาน
เขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาและสังกัดเทศบาล เปน็ เงิน 375,000 บาท ดว้ ยเสียงเอกฉันท์
ข้อ 2.2.12 ค่าตอบแทนสำ� นกั งานเขตพนื้ ที่การศึกษาประถมศึกษา 4 เขต และสำ� นักงาน
เขตพนื้ ทกี่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 12

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 19

มตทิ ีป่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณามมี ตอิ นุมัติคา่ ตอบแทนส�ำนักงานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษา ประถมศกึ ษา
จำ� นวน 4 เขต และสำ� นกั งานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา เขต 12 เปน็ เงนิ 150,000 บาท
ด้วยเสียงเอกฉันท์
ข้อ 2.2.13 ค่าตอบแทนในการเรง่ รัดหนี้
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมพจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั ิค่าตอบแทนในการเร่งรัดหนี้ เปน็ เงนิ 100,000 บาท
ดว้ ยเสียงเอกฉันท์
2.3 เงนิ ประกันสังคม
ขอ้ 2.3.1 เงนิ ประกันสังคม
มตทิ ี่ประชุม ทปี่ ระชมุ พจิ ารณามีมตอิ นุมัติเงนิ ประกนั สงั คม(นายจ้างจา่ ยสมทบในอัตรารอ้ ยละ 5.00
ของเงินเดอื นรวม) เปน็ เงนิ 306,000 บาท ด้วยเสียงเอกฉนั ท์
ข้อ 2.3.2 เงนิ สมทบกองทนุ เงินทดแทน
มติทป่ี ระชมุ ที่ประชมุ พจิ ารณามีมติอนมุ ตั ิเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงิน 7,000 บาท
ดว้ ยเสียงเอกฉันท์
2.4 ค่ารบั รอง
มตทิ ป่ี ระชมุ ที่ประชุมพิจารณามมี ตอิ นมุ ัตคิ ่ารับรอง เป็นเงิน 247,120 บาท ด้วยเสียงเอกฉันท์
2.5 คา่ ใช้จา่ ยในการประชมุ ใหญ่
มติทป่ี ระชุม ทป่ี ระชมุ พจิ ารณามมี ติอนุมัติค่าใชจ้ า่ ยในการประชุมใหญ่ เปน็ เงนิ 3,408,000 บาท
ด้วยเสียงเอกฉันท์
โดยมรี ายละเอียดการใชจ้ ่าย ดังน้ี
- ค่าหนังสอื รายงานประจำ� ปี 2562 เป็นเงนิ 170,000 บาท
- คา่ ดำ� เนินการประชุมใหญ่สามญั ประจ�ำปี 2562 เป็นเงิน 550,000 บาท
- คา่ อาหารผูแ้ ทนสมาชิก จำ� นวน 896 คน ๆ ละ 3,000 บาท เปน็ เงนิ 2,688,000 บาท
2.6 คา่ อาหารทำ� การนอกเวลา
มติทปี่ ระชมุ ท่ปี ระชุมพิจารณามมี ติอนมุ ัติค่าอาหารท�ำการนอกเวลา เป็นเงนิ 300,000 บาท
ด้วยเสียงเอกฉนั ท์
2.7 คา่ ประกนั ภัย
มตทิ ่ปี ระชมุ ทปี่ ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ัตคิ ่าประกันภยั เปน็ เงนิ 66,500 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉันท์
2.8 ค่าสวสั ดิการเจ้าหนา้ ที่สหกรณฯ์
มตทิ ี่ประชุม ที่ประชุมพจิ ารณามีมตอิ นุมัตคิ ่าสวสั ดิการเจ้าหนา้ ท่สี หกรณ์ฯ เป็นเงิน 500,000 บาท
ด้วยเสียงเอกฉนั ท์
2.9 คา่ เบีย้ เลย้ี ง-พาหนะ
มติที่ประชุม ที่ประชมุ พจิ ารณามีมติอนุมตั ิค่าเบยี้ เล้ยี งพาหนะ เป็นเงนิ 2,287,750 บาท
ดว้ ยเสียงเอกฉนั ท์

20 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

2.10 ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตลด็
มตทิ ี่ประชุม ทีป่ ระชุมพิจารณามีมติอนมุ ตั คิ า่ ใชจ้ า่ ยเบ็ดเตล็ด เปน็ เงนิ 490,000 บาท ด้วยเสยี งเอกฉันท์
2.11 ค่าซอ่ มแซม
มติทป่ี ระชุม ท่ปี ระชุมพจิ ารณามมี ตอิ นุมัติค่าซอ่ มแซม เป็นเงนิ 550,000 บาท ด้วยเสียงเอกฉันท์
2.12 คา่ ธรรมเนียมตา่ ง ๆ
มติทป่ี ระชุม ทป่ี ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั คิ า่ ธรรมเนยี มตา่ ง ๆ เปน็ เงนิ 430,000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
2.13 ค่าวสั ดุสำ� นกั งาน
มติที่ประชุม ทปี่ ระชุมพจิ ารณามีมตอิ นมุ ัตคิ ่าวสั ดสุ ำ� นกั งาน เปน็ เงิน 150,000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉันท์
2.14 คา่ วสั ดุเช้ือเพลงิ
มติทปี่ ระชุม ทป่ี ระชุมพิจารณามีมติอนุมตั ิคา่ วสั ดุเชื้อเพลิง เป็นเงิน 250,000 บาท ด้วยเสยี งเอกฉันท์
2.15 ค่าเครอ่ื งเขยี นแบบพิมพ์
มตทิ ี่ประชุม ทปี่ ระชุมพจิ ารณามมี ติอนมุ ัติค่าเคร่อื งเขยี นแบบพมิ พ์ เป็นเงนิ 1,269,050 บาท
ด้วยเสยี งเอกฉันท์
2.16 ค่าประชาสมั พนั ธส์ หกรณ์ฯ
มติท่ปี ระชุม ทป่ี ระชุมพจิ ารณามมี ตอิ นุมัติคา่ ประชาสัมพันธส์ หกรณ์ฯ เปน็ เงนิ 400,000 บาท
ด้วยเสยี งเอกฉันท์
2.17 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
มตทิ ป่ี ระชมุ ทป่ี ระชุมพิจารณามมี ติอนุมตั ิคา่ ธรรมเนยี มการสอบบัญชี เปน็ เงิน 180,000 บาท
ดว้ ยเสยี งเอกฉันท์
2.18 ค่าพฒั นาโปรแกรมคอมพวิ เตอร์
มติทป่ี ระชมุ ทป่ี ระชุมพจิ ารณามีมติอนมุ ตั ิค่าโปรแกรมคอมพวิ เตอร์ เป็นเงิน 200,000 บาท
ด้วยเสยี งเอกฉันท์
2.19 ค่าพัฒนาบคุ ลากรและสมาชิก
มตทิ ี่ประชุม ที่ประชุมพจิ ารณามมี ตอิ นุมตั คิ ่าพฒั นาบคุ ลากรและสมาชิก เปน็ เงนิ 2,750,000 บาท
เพื่อด�ำเนินการตามโครงการฯ ทีน่ �ำเสนอ ด้วยเสยี งเอกฉันท์
2.20 คา่ ภาษีโรงเรือนและทด่ี นิ
มติท่ปี ระชุม ทปี่ ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั คิ า่ ภาษโี รงเรอื นและทด่ี นิ ตามทน่ี ำ� เสนอ เปน็ เงนิ 50,000 บาท
ด้วยเสียงเอกฉันท์
2.21 ค่าจ้างพนกั งานรักษาความปลอดภัย
มตทิ ี่ประชุม ที่ประชมุ พิจารณามีมตอิ นมุ ัติค่าจ้างพนกั งานรักษาความปลอดภัย เป็นเงิน 324,000 บาท
ด้วยเสยี งเอกฉันท์
2.22 ค่าดำ� เนนิ การสรรหา โดยวิธกี ารเลือกต้งั ประจำ� ปี 2563
มตทิ ป่ี ระชุม ทป่ี ระชุมพจิ ารณามมี ติอนมุ ตั ิคา่ ดำ� เนินการสรรหา โดยวธิ ีการเลอื กต้งั ประจ�ำปี 2563
เปน็ เงนิ 46,000,0000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 21

2.23 ค่าพัฒนาเว็บไซต์
มติทป่ี ระชมุ ที่ประชมุ พจิ ารณามมี ติอนุมตั ิคา่ พฒั นาเวบ็ ไซต์ ตามท่ีนำ� เสนอ เปน็ เงนิ 50,000 บาท
ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
2.24 คา่ บ�ำรงุ รกั ษาโปรแกรม
มติที่ประชมุ ทป่ี ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั บิ ำ� รงุ รกั ษาโปรแกรม เปน็ เงนิ 428,000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
2.25 คา่ ดำ� เนินการท�ำแผนปฏิบตั ิการประจำ� ปี 2563
มติทป่ี ระชุม ทป่ี ระชุมพจิ ารณามมี ตอิ นุมตั คิ า่ ดำ� เนินการทำ� แผนปฏบิ ตั ิการประจำ� ปี 2563
เป็นเงนิ 450,000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
2.26 คา่ ถา่ ยเอกสาร
มตทิ ป่ี ระชุม ที่ประชุมพจิ ารณามมี ติอนุมัติคา่ ถ่ายเอกสาร เปน็ เงนิ 180,000 บาท ดว้ ยเสียงเอกฉนั ท์
2.27 ค่าดำ� เนนิ การสอบคดั เลอื ก
มติทป่ี ระชมุ ที่ประชุมพิจารณามีมตอิ นมุ ัตคิ ่าดำ� เนินการสอบคดั เลอื ก เพ่อื บรรจุเจ้าหน้าทป่ี ระจ�ำ
จำ� นวน 4 อตั รา เปน็ เงนิ 120,000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
2.28 คา่ บริการขนเงนิ สด
มติที่ประชุม ทป่ี ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั คิ า่ บรกิ ารขนเงนิ สด เปน็ เงนิ 177,800 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
2.29 คา่ สนับสนนุ วันสำ� คญั
มติทป่ี ระชมุ ทปี่ ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั คิ า่ สนบั สนนุ วนั สำ� คญั เปน็ เงนิ 520,000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
2.30 ค่าของท่รี ะลึกโครงการสง่ เสริมการออม
------------- ไมน่ ำ� เสนอของบประมาณ --------------
2.31 คา่ เชา่ พน้ื ทจี่ อดรถบรกิ ารสมาชกิ
------------- ไม่นำ� เสนอของบประมาณ --------------
2.32 ค่าอาหารนักศกึ ษาฝึกงาน
มตทิ ป่ี ระชุม ทปี่ ระชมุ พจิ ารณามมี ตอิ นมุ ตั คิ า่ อาหารนกั ศกึ ษาฝกึ งาน เปน็ เงนิ 96,000 บาท ดว้ ยเสยี งเอกฉนั ท์
2.33 คา่ บรกิ ารบำ� รงุ รักษาเครื่องจัดระบบคิวอตั โนมตั ิ
มติท่ีประชมุ ที่ประชมุ พิจารณามมี ตอิ นุมตั คิ ่าบริการบำ� รุงรกั ษาเครอ่ื งจดั ระบบควิ อตั โนมตั ิ
เป็นเงนิ 35,600 บาท ด้วยเสยี งเอกฉนั ท์
2.34 โครงการฉลองสหกรณค์ รบรอบ 60 ปี
มตทิ ี่ประชุม มมี ติไมอ่ นมุ ตั ิงบประมาณ ด้วยเสียงขา้ งมาก
3. หมวดสาธารณปู โภค
3.1 ค่านำ้� คา่ ไฟฟ้า ค่าโทรศพั ทแ์ ละค่าธรรมเนยี มไปรษณีย์
มตทิ ป่ี ระชมุ ทปี่ ระชุมพจิ ารณามีมติอนุมัตคิ ่าน้ำ� ค่าไฟฟ้า คา่ โทรศัพท์ และค่าธรรมเนียมไปรษณยี ์
เป็นเงนิ 1,173,400 บาท ด้วยเสยี งเอกฉนั ท์

22 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

4. หมวดครภุ ณั ฑท์ ด่ี นิ และส่งิ กอ่ สร้าง
4.1 ครุภัณฑเ์ ครื่องใช้สำ� นกั งาน
มติทป่ี ระชุม ท่ปี ระชุมพิจารณามีมตดิ ังนี้
1. อนุมตั ิใหจ้ ัดซ้ือครภุ ัณฑ์เคร่ืองใชส้ ำ� นักงาน รายการท่ี 1 - 5 เป็นเงิน 769,500 บาท
2. ส�ำหรับการดำ� เนนิ การจัดซือ้ /จัดจ้าง ควรแตง่ ต้ังผแู้ ทนสมาชิกเข้ามามีสว่ นร่วม

4.2 ยานพาหนะ
------------- ไมน่ ำ� เสนอของบประมาณ --------------

ทป่ี ระชุมพจิ ารณาอนุมตั ิให้ถวั จา่ ยงบประมาณรายจา่ ย ปี 2562 ไดใ้ นหมวดเดียวกัน

4.4 ขออนมุ ัติวงเงนิ กยู้ ืมหรอื การค�้ำประกันของสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2563
ประธานฯ น�ำเสนอ อาศัยความตามข้อบังคับ “ข้อ 11 วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่
อาจก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้�ำประกันส�ำหรับปีหน่ึง ๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็นและสมควรแก่
การด�ำเนินงาน วงเงนิ ซง่ึ กำ� หนดดงั วา่ นตี้ อ้ งไดร้ บั ความเหน็ ชอบจากนายทะเบียน
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�ำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมหรือการค้�ำประกันส�ำหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม หรือการค้�ำประกันส�ำหรับปีก่อน
ไปพลาง”
หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินกู้ยืมหรือการค้�ำประกันของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์
ออมทรัพย์ “ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ำรองของสหกรณ์เกิน 600 ล้านบาท ถือใช้วงเงินกู้ยืม
หรือการค�้ำประกันของสหกรณ์เป็นจ�ำนวน 1.00 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ำรอง
ของสหกรณ”์ ณ วนั ที่ 30 พฤศจกิ ายน 2562 สหกรณฯ์ มีทนุ เรือนหนุ้ และทนุ สำ� รองดังน้ี
- ทุนเรอื นหุ้น จำ� นวน 11,585,151,330.00 บาท
- ทนุ สำ� รอง จำ� นวน 992,012,159.32 บาท
รวมจ�ำนวน 12,577,163,489.32 บาท
(ทนุ เรอื นหนุ้ เดอื น ธ.ค.62 และ ม.ค.63 เพม่ิ ขนึ้ เดอื นละประมาณ 50 ลา้ นบาทรวม 100 ลา้ นบาท)

ตามสถานภาพปัจจบุ นั สหกรณ์ฯ สามารถก�ำหนดถอื ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้�ำประกัน
ของสหกรณ์ เปน็ จ�ำนวน 12,600,000,000.00 บาท (หนึง่ หม่นื สองพนั หกรอ้ ยลา้ นบาทถ้วน)
ในปี 2562 วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562
สหกรณฯ์ ไดร้ บั ความเหน็ ชอบจากนายทะเบยี นสหกรณ์ จำ� นวนไมเ่ กนิ 8,700,000,000.00 บาท
(แปดพันเจ็ดรอ้ ยลา้ นบาทถว้ น)
สำ� หรบั ปี 2563 คณะกรรมการดำ� เนนิ การสหกรณอ์ อมทรพั ยค์ รนู ครศรธี รรมราช จำ� กดั
ชุดท่ี 60 ได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ตามสภาวะ
ทางการเงนิ ในอนาคต และตามความจำ� เปน็ จงึ มมี ตกิ ำ� หนดวงเงนิ กยู้ มื เงนิ ไดไ้ มเ่ กนิ 8,700 ลา้ นบาท
จงึ เสนอเพือ่ พิจารณา
มติทปี่ ระชมุ ที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2563 ไม่เกินวงเงิน
8,700 ลา้ นบาท ด้วยเสียงเอกฉนั ท์

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 23

4.5 การคัดเลอื กผู้สอบบัญชีปี 2563
ประธานฯ น�ำเสนอ ด้วยทป่ี ระชุมคณะกรรมการดำ� เนนิ การชดุ ท่ี 60 ในการประชุมคร้ังท่ี 10 เมอ่ื
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ให้สหกรณฯ์ ประกาศใหผ้ สู้ อบบัญชีรับอนญุ าตทขี่ น้ึ ทะเบียนกบั กรมตรวจ
บญั ชสี หกรณ์ เพื่อแจ้งความประสงค์จะเปน็ ผ้สู อบบญั ชขี องสหกรณอ์ อมทรพั ย์ครูนครศรีธรรมราช
จำ� กัด สำ� หรับปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น
สหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แจ้งความประสงค์ จ�ำนวน 8 ราย
และให้เสนอราคาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีปี 2563 มายังสหกรณ์ฯ ภายในวันท่ี 11
ธันวาคม 2562
ปรากฏว่ามีผู้สอบบญั ชีแจ้งความประสงค์เป็นผู้สอบบัญชสี หกรณ์ออมทรพั ย์คร-ู
นครศรีธรรมราช จ�ำกัด ส�ำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 2 ราย ดังนี้

ช่ือ – สกลุ สอบบญั ชีรับอนุญาต คา่ ธรรมเนยี มสอบบญั ชี
หมายเลขทะเบยี น
1. บรษิ ัทสำ�นกั งานสามสบิ ส่ี ออดติ จำ�กดั
- จดั ส่งผู้สอบบญั ชี นายวโิ รจน ์ นรศิ วรานนท์ 3748
เปน็ ผู้สอบบัญชลี ำ�ดับท่ี 1 จำ�นวน 220,000 บาท
- จดั สง่ ผสู้ อบบัญชี นางสคุ นธ ์ ฤทธิโรจน์
เป็นผู้สอบบัญชีลำ�ดบั ท่ี 2 4119
2. บริษทั เอ็น.เอส.เค.สอบบญั ชี จำ�กดั
- จัดสง่ ผู้สอบบญั ชี นายสริ วิชญ ์ ไพศาสตร์ ง
เป็นผูส้ อบบญั ชีลำ�ดับที่ 1 10136
- จัดส่งผสู้ อบบัญชี นายอรุณ สุวรรณชาตรี
เปน็ ผ้สู อบบญั ชลี ำ�ดับท่ี 2 จำ�นวน 180,000 บาท
9895

เพ่อื ท่ีประชมุ พจิ ารณา ดังรายละเอียดในรายงานประจำ� ปี 2562 หนา้ 142 – 143
จงึ เสนอเพื่อพจิ ารณา
มติที่ประชุม ทป่ี ระชมุ พิจารณามีมติอนมุ ัตใิ ห้จัดจ้างบริษัท เอน็ .เอส.เค สอบบัญชี จ�ำกัด
และให้นายสิรวชิ ญ์ ไพศาสตร์ เป็นผู้สอบบญั ชีสหกรณ์ออมทรัพยค์ รูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
ปี 2563 โดยมคี ่าธรรมเนยี มการสอบบญั ชี เปน็ เงนิ 180,000.00 บาท

24 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

4.6 การเลอื กตงั้ คณะกรรมการดำ� เนนิ การสหกรณ์ฯ
ประธานฯ นำ� เสนอ อาศยั อำ� นาจตามพระราชบญั ญตั สิ หกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบบั แกไ้ ขเพม่ิ เตมิ ฉบบั ที่ 2 พ.ศ.2553
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) มาตรา 50 และมาตรา 53 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู-
นครศรีธรรมราช จำ� กดั พ.ศ.2544, แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบั ท่ี 2) พ.ศ. 2546, แกไ้ ขเพ่มิ เตมิ (ฉบบั ที่ 5)
พ.ศ.2558 และระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการเพ่ือที่ประชุมใหญ่
เลอื กตง้ั พ.ศ.2562 และมตทิ ป่ี ระชมุ คณะกรรมการดำ� เนนิ การสหกรณอ์ อมทรพั ยค์ รนู ครศรธี รรมราช
จ�ำกัด ชุดท่ี 60 ในการประชุมครั้งท่ี 7 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ได้ก�ำหนดสรรหาบุคคลมา
น�ำเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 เพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ
ทดแทนตำ� แหน่งทจ่ี ะครบวาระที่ ในปี 2562 ดงั นี้

ปี 2562 - คณะกรรมการครบวาระ จำ� นวน 7 คน คือ วาระการดำ�รง
ตำ�แหนง่
ท่ี ช่อื - สกลุ ตำ�แหนง่ หน่วยสงั กดั วาระท ่ี 2/2
วาระท ่ี 2/2
1. นายจำ�เรญิ พรหมมาศ กรรมการ ประถมศึกษา เขต 1/บำ�นาญ วาระที่ 1/2
2. นายบุญทนั พันธรุ ัตน์ กรรมการ ประถมศึกษา เขต 2/บำ�นาญ วาระที่ 1/2
3. นายสมปราชญ ์ เนนิ พรหม กรรมการ ประถมศกึ ษา เขต 3/บำ�นาญ วาระที่ 1/2
4. นายพชิ ัย สมเชื้อ กรรมการ ประถมศึกษา เขต 4/บำ�นาญ วาระที่ 1/2
5. นายธีระพันธ ์ ฑียาพงศ์ กรรมการ สพม.12 ทง้ั จังหวดั /บำ�นาญ วาระที่ 2/2
6. นายมนสั นริ ะโส กรรมการ กรมอาชวี /เอกชน ทั้งจังหวัด/บำ�นาญ
7. นายประเสริฐศกั ด ์ิ สมจติ ต์ กรรมการ เทศบาล/หนว่ ยงานอนื่ ๆทัง้ จงั หวดั /บำ�นาญ

ปี 2563 - คณะกรรมการอยใู่ นวาระ จำ� นวน 8 คน คอื วาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง
ท่ี ชอ่ื - สกุล ตำ�แหนง่ หนว่ ยสงั กัด วาระที่ 1/2
วาระท ่ี 2/2
1. นายเจดิ ศักด ิ์ ภชู งค์ ประธานกรรมการ ประถมศึกษา เขต 1/บำ�นาญ วาระที่ 1/2
2. นายอัมพร พงศเ์ พชร วาระท่ี 1/2
3. น.ส.จรวยพร อัตปัญญา กรรมการ ประถมศึกษา เขต 3/บำ�นาญ วาระที่ 2/2
4. นายสรุ นิ ทร ์ ขวัญทอง วาระท่ี 1/2
5. นายศรัทธา อ่อนเกตพุ ล กรรมการ ประถมศกึ ษา เขต 1/บำ�นาญ
6. นายสชุ ีพ ทพิ ย์บญุ แกว้ วาระที่ 2/2
7. นายภาวนิ ทร์ ณ พทั ลุง กรรมการ ประถมศกึ ษา เขต 2/บำ�นาญ วาระท ่ี 1/2
8. นายพิเชษฐ์ คงช่วย
กรรมการ ประถมศึกษา เขต 4/บำ�นาญ

กรรมการ สพม.12 ทั้งจังหวดั /บำ�นาญ

กรรมการ กรมอาชีว/เอกชน ทั้งจงั หวดั /บำ�นาญ

กรรมการ เทศบาล/หนว่ ยงานอนื่ ๆ ทง้ั จงั หวัด/บำ�นาญ

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 25

สหกรณฯ์ ไดด้ �ำเนนิ การตามประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับท่ี 141 /2562 ลงวันท่ี 16 กนั ยายน 2562
เรื่อง รับสมัครสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ เพ่ือเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 เลือกต้ัง
เปน็ คณะกรรมการด�ำเนนิ การสหกรณ์ฯ ไดก้ �ำหนดรบั สมัครตั้งแต่วันท่ี 28 ตลุ าคม 2562 - 1 พฤศจกิ ายน 2562
ณ สำ� นกั งานสหกรณฯ์ นั้น
และสหกรณฯ์ ได้ท�ำการสรรหา โดยวิธกี ารเลอื กตงั้ เพอ่ื ใหส้ มาชกิ ใชส้ ิทธิ์เลือกต้งั ดงั น้ี
- วันเลือกตั้งลว่ งหนา้ ในวนั เสาร์ท่ี 23 พฤศจกิ ายน 2562 ณ สำ� นักงานสหกรณฯ์
- วันเลอื กต้ัง ในวันเสาร์ที่ 7 ธนั วาคม 2562 ณ เขตเลือกต้ังทสี่ หกรณ์ฯ ก�ำหนดการ
ใชส้ ทิ ธอิ อกเสียงเลือกตง้ั ใหส้ มาชกิ เลอื กต้งั ในสังกดั หนว่ ยงานของตนเอง ตามสงั กัดหน่วยงานทงั้ 7 สงั กดั หน่วยงาน
ปรากฏผลการสรรหาตามล�ำดับคะแนนจากผู้ที่ได้รับคะแนนมากไปหาน้อยเรียงตามล�ำดับตาม
จ�ำนวนกรรมการ และตามสังกัดหน่วยงานที่สหกรณฯ์ ก�ำหนด จำ� นวน 7 สังกดั หนว่ ยงาน ๆ ละ 1 คน ดังน้ี

สังกัดหน่วยงาน ช่อื - สกลุ เลข ตำ�แหน่ง
ทะเบียน

สพป./บำ�นาญ เขต 1 นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์ 6892 ขา้ ราชการบำ�นาญ

สพป./บำ�นาญ เขต 2 นายถาวร ปลอดชูแกว้ 27166 ศึกษานิเทศก์

สพป./บำ�นาญ เขต 3 นายวจิ ิตร ศรีสว่าง 27460 ขา้ ราชการบำ�นาญ

สพป./บำ�นาญ เขต 4 นายพิชัย สมเชื้อ 6726 ข้าราชการบำ�นาญ

สพม.12 ทง้ั จังหวัด/บำ�นาญ นายไพศาล วภิ ูษณะภทั ร์ 8804 ข้าราชการบำ�นาญ

กรมอาชวี /เอกชน/ทงั้ จังหวัด/บำ�นาญ นายมนัส นิระโส 26530 ครูชำ�นาญการพเิ ศษ

เทศบาล/หนว่ ยงานอ่ืนๆทงั้ จังหวดั /บำ�นาญ นายอชิ ณน์กร พลู สวัสดิ์ 22665 ศึกษานิเทศก์ คศ.4 วทิ ยฐานะเชย่ี วชาญ

จึงเสนอเพ่อื รบั การเลือกต้ังจากทปี่ ระชมุ
มตทิ ่ีประชุม ทปี่ ระชุมพิจารณามมี ตเิ ลือกต้ังผู้มีนามต่อไปนีเ้ ปน็ คณะกรรมการดำ� เนินการสหกรณ์
ออมทรพั ย์ครนู ครศรธี รรมราช จำ� กัด จำ� นวน 7 คน ดงั นี้
1. นายชัยยุทธ์ มาศสพุ งศ ์ ด้วยคะแนนเสียง 559 เสยี ง
2. นายถาวร ปลอดชแู กว้ ด้วยคะแนนเสยี ง 559 เสียง
3. นายวิจติ ร ศรสี วา่ ง ดว้ ยคะแนนเสยี ง 559 เสยี ง
4. นายพชิ ยั สมเช้อื ด้วยคะแนนเสียง 559 เสยี ง
5. นายไพศาล วิภูษณะภัทร์ ดว้ ยคะแนนเสยี ง 559 เสียง
6. นายมนสั นิระโส ด้วยคะแนนเสยี ง 559 เสียง
7. นายอิชณน์กร พลู สวสั ดิ ์ ดว้ ยคะแนนเสียง 559 เสยี ง
ทง้ั น้ใี หค้ ณะกรรมการฯ ที่ได้รับการเลอื กตงั้ ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการดำ� เนนิ การสหกรณฯ์
ชดุ ที่ 61 โดยรวมกับคณะกรรมการฯ ที่ยังอย่ใู นวาระอีก 8 คน รวมเป็น 15 คน

26 A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3

หลงั จากน้นั คณะกรรมการด�ำเนนิ การ ชดุ ที่ 61 ไดม้ กี ารเลือกตงั้ กันเอง เพื่อปฏิบตั หิ นา้ ท่ี
คณะกรรมการอ�ำนวยการ จ�ำนวน 5 คน ผลปรากฏดงั นี้
1. นายเจดิ ศักด ิ์ ภูชงค ์ ประธานกรรมการ
2. นายภาวินทร ์ ณ พัทลุง รองประธานกรรมการ คนท่ี 1
3. นายสุชีพ ทพิ ยบ์ ุญแกว้ รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายศรัทธา ออ่ นเกตพุ ล กรรมการและเหรญั ญิก
5. นายวจิ ิตร ศรีสว่าง กรรมการและเลขานุการ

4.7 การเลอื กตัง้ ผตู้ รวจสอบกจิ การสหกรณฯ์ ปี 2563 - 2564
ประธานฯ น�ำเสนอ อาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2
พ.ศ.2553 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562) มาตรา 53 และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ.2544
แก้ไขเพ่มิ เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546, แก้ไขเพ่มิ เตมิ (ฉบับที่ 5) และระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพอ่ื ทปี่ ระชมุ ใหญเ่ ลอื กต้งั พ.ศ. 2562 และมตทิ ีป่ ระชมุ คณะกรรมการ
ด�ำเนนิ การสหกรณ์ออมทรัพยค์ รูนครศรธี รรมราช จำ� กัด ชดุ ท่ี 60 ในการประชมุ คร้ังท่ี 7 วนั ท่ี 20
สิงหาคม 2562 ได้ก�ำหนดสรรหาบุคคลมาน�ำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
เพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2563 – 2564 จ�ำนวน 5 คน
(ส�ำรอง 2 คน) โดยเปิดรับสมัครจากสมาชิกทุกสังกัด ได้รับสมัครต้ังแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562
- 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สำ� นักงานสหกรณ์ฯ
ปรากฏวา่ มีผสู้ มคั รผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณฯ์ 9 คน ขาดคณุ สมบตั ิ 3 คน คงเหลอื
ผู้สมัคร จ�ำนวน 6 คน ซึ่งไม่เกินกว่าจ�ำนวนผู้ตรวจสอบการกิจการที่พึงมี จึงจัดให้มีการสรรหา
โดยวิธีการเลือกตั้งเพื่อจัดล�ำดับคะแนนจากผู้ที่ได้รับคะแนนมากไปหาน้อย โดยเรียงตามล�ำดับ
ตามจ�ำนวนผูต้ รวจสอบกจิ การสหกรณ์ฯ
- ลำ� ดับที่ 1- 5 ใหด้ �ำรงต�ำแหนง่ ผตู้ รวจสอบกจิ การสหกรณฯ์ ประจ�ำปี 2563 – 2564
เพือ่ ทดแทนต�ำแหน่งทวี่ ่าง ดังรายชื่อดงั ตอ่ ไปนี้

ลำ�ดบั ท่ี ชือ่ - สกุล เลขทะเบียน ตำ�แหน่ง สังกัดหน่วยงาน
1. นายวริ ตั น์ สกุณา 35266 ข้าราชการบำ�นาญ สพป.นศ. 1
2. นายสรุ นิ ทร์ ธนาวุฒิ 16192 ข้าราชการบำ�นาญ วิทยาลัยนาฏศลิ ปนครศรธี รรมราช
3. นายณัฐพร อิสระพร 39815 ขา้ ราชการบำ�นาญ สพป.นศ. 1
4. นายประเสริฐ จัตุพงศ์ 13566 ข้าราชการบำ�นาญ สพป.นศ. 3
5. นายประมุข เทพมณี 16754 ขา้ ราชการบำ�นาญ สพป.นศ.2

A20N20NรUายAงาLนปRระจE�ำ PปีO25R6T3 27


Click to View FlipBook Version
Previous Book
งานนำเสนอpowerpoint2013
Next Book
How to fix AOL Mail Server Connection Error on Android