The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thành Đoàn Phổ Yên, 2022-07-08 04:40:46

4. Đề án nhân sự UBKT khóa II

4. Đề án nhân sự UBKT khóa II

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP PHỔ YÊN Phổ Yên, ngày tháng 7 năm 2022

LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2022 - 2027
***

ĐỀ ÁN

Nhân sự Ủy Ban kiểm tra Thành đoàn Phổ Yên
Khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh khóa XI; xuất phát từ những kinh nghiệm thực tiễn và kết quả hoạt động
của Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Thành
đoàn Phổ Yên nhiệm kỳ 2017 - 2022 xây dựng Đề án Ủy ban Kiểm tra Thành
đoàn Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

I. YÊU CẦU XÂY DỰNG ỦY BAN KIỂM TRA

1. Xây dựng tập thể Ủy Ban kiểm tra Thành đoàn đoàn kết, thống nhất ý
trí và hành động, có phẩm chất chính trị vững vàng, đủ năng lực đảm nhiệm
được nhiệm vụ công tác kiểm tra do Điều lệ Đoàn quy định.

2. Ủy Ban kiểm tra Thành đoàn khóa II cần có cơ cấu hợp lý, thiết thực,
bao gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực và điều kiện
tham gia hoạt động của Ủy ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Đảm bảo yêu cầu kế thừa và phát triển, đồng thời bảo đảm sự ổn định đội
ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ.

II. TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU CỦA ỦY BAN KIỂM TRA

1. Tiêu chuẩn

Ngoài các tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, của Đoàn, ủy viên
Ủy ban kiểm tra Thành đoàn khóa II cần có các tiêu chuẩn sau:

- Gương mẫu thực hiện Điều lệ Đoàn, các Nghị quyết của Đoàn, đường
lối chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệt tình, năng
động, sáng tạo, có năng lực nghiệp vụ công tác kiểm tra và công tác xây dựng
Đoàn, có kinh nghiệm công tác Đoàn và công tác vận động thanh niên.

- Đối với chức danh Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra phải làm
tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về công tác xây dựng
chỉ đạo, triển khai và tổ chức kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đoàn.

2. Số lượng, cơ cấu

2

Số lượng Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn Phổ Yên khoá II, nhiệm kỳ 2022 -
2027 dự kiến là 05 đồng chí, cơ cấu cụ thể như sau:

- 01 đồng chí là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành đoàn (Là Phó Bí thư
Thành đoàn khóa II).

- 01 đồng chí là Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành đoàn (Là Ủy viên
BTV Thành đoàn khóa II tại cơ quan thường trực Thành đoàn ).

- 03 đồng chí là Ủy viên Ủy ban kiểm tra trong đó:
+ Đoàn khối lực lượng vũ trang: 01 đồng chí.
+ Đoàn khối phường, xã: 01 đồng chí.
+ Đoàn khối hành chính sự nghiệp: 01 đồng chí.
Tại Hội nghị BCH phiên thứ nhất bầu 04 đồng chí, khuyết 01 đồng chí
chủ nhiệm UBKT.
Trên đây là đề án nhân sự Ủy ban kiểm tra Thành đoàn khóa II, nhiệm kỳ
2022 - 2027 do Ban chấp hành Thành đoàn khoá I nhiệm kỳ 2017 – 2022 xây
dựng trình hội nghị Ban chấp hành Thành đoàn Phổ Yên tại phiên họp thứ nhất
khóa II xem xét, quyết định./.

BAN CHẤP HÀNH THÀNH ĐOÀN PHỔ YÊN NHIỆM KỲ 2017 - 2022


Click to View FlipBook Version