The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Juta Junla, 2020-05-15 20:12:45

GradManual2563

GradManual2563

รอบร้วั ระดับบัณฑติ ศกึ ษา

CONTENTS

สถาบันการจัดการปญั ญาภิวฒั น ์ 1
เรื่องตอ้ งรู้ใน PIM 6

เทคโนโลยีและระบบสนบั สนนุ นักศึกษา 6
• Single Sign-On 6
• PIM Application 7
• Wi-Fi: PIM Hotspot 9
• E-mail 10
• Office365 11

บตั รนกั ศึกษา 12

มาเรยี นที่ PIM 13
• ดูตารางเรยี น 13
• ตารางหนา้ หอ้ งเรียน 14
• การยืนยันการเข้าเรียน 15
• PIM e-Learning 16

มีปัญหา..ปรกึ ษาใครด ี 17
• อาจารยท์ ปี่ รกึ ษา 17
• Friends Care PIM 17

เขา้ ภาคเรยี นใหม่ต้องทำ� อยา่ งไร 18
• ลงทะเบยี นเรียน 18
• การช�ำระค่าเลา่ เรียนและค่าธรรมเนียมตา่ งๆ 19
20
ทุนการศึกษา 21
แหลง่ สืบคน้ ขอ้ มูลงานวิจัยออนไลน์ และแหล่งตีพมิ พผ์ ลงาน 30
ขั้นตอนและการดำ� เนนิ การระดับบัณฑิตศึกษา 31
การขอรบั การพจิ ารณาทบทวนขอ้ เสนอโครงการรา่ งวิทยานพิ นธ ์ 32
ปฎทิ นิ การศึกษา 33

สวัสดกิ ารส�ำหรับนกั ศกึ ษา

CAMPUS ของเรา

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจง้ วฒั นะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (PIM) 34
ท่ีต้ังและการเดินทาง 34
อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ 35
ชลิ ล์ ฟนิ ชอ๊ ป กอ๊ ปปี้ รแี ลคซ์ 36
สถาบันการจัดการปญั ญาภวิ ัฒน์ วิทยาเขตอีอซี ี (PIM EEC) อ.สัตหบี จ.ชลบุร ี 39
• ท่ตี ้ังและการเดินทาง 39
• อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิ าร 40
• มุมรแี ลคซ ์ 42
เพลงประจำ� สถาบัน 43

สถาบนั การจดั การปัญญาภวิ ฒั น์ (PIM)

สถาบนั การจัดการปัญญาภิวฒั น์ หรอื พไี อเอ็ม เปน็ สถาบนั อุดมศกึ ษาทไี่ ดร้ บั
การสนบั สนนุ ในการจดั ตงั้ จากบรษิ ทั ซพี ี ออลล์ จำ� กดั (มหาชน) ในเครอื เจรญิ โภคภณั ฑ์
โดยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในขณะน้ันเพ่ือให้ปริญญาในระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งจัดการเรียนการสอนทั้งภาคภาษาไทย
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ในฐานะทีส่ ถาบนั การจดั การปัญญาภวิ ฒั น์เปน็ มหาวิทยาลัยแห่งองคก์ รธุรกจิ
(Corporate University) ท่ีมีการเรียนการสอนแบบ Work-based Education
จึงแตกต่างดว้ ยความเปน็ เลิศทางวิชาการ

มงุ่ เน้นใหน้ กั ศกึ ษา
เรยี นรู้จากการฝกึ ปฏบิ ัตงิ านจริง
กับกลุม่ ธุรกจิ ซีพี ออลล์ เครือซพี ี
และพนั ธมิตรทางธรุ กจิ เพ่อื ใหน้ ักศึกษา
ไดร้ ับประสบการณ์ในการทำ� งาน

จนเกิดความเชยี่ วชาญ

ดังนั้นบัณฑิตพีไอเอ็มจึงเป็นบุคลากรคุณภาพผู้มีความรู้ทางวิชาการและมี
ความพร้อมในการปฏิบตั งิ านอยา่ งมืออาชพี

ปจั จบุ นั สถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ฒั น์ มกี ารจดั การเรยี นการสอนในสถาน
ท่ตี า่ งๆ คอื

• สถาบันการจดั การปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจง้ วฒั นะ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี
• สถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ัฒน์ วทิ ยาเขตอีอีซี อ.สตั หีบ จ.ชลบรุ ี
• หน่วยการเรียนทางไกล ใน 12 จงั หวัดท่วั ประเทศ

รอบรัว้ PIM | 01

รอบรั้ว PIM | 02

คณะวชิ าใน PIM

สถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ัฒน์
ถนนแจง้ วัฒนะ จ.นนทบรุ ี (PIM)

คณะบริหารธุรกจิ คณะวศิ วกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

หลกั สตู รระดบั ปรญิ ญาโท หลักสูตรระดบั ปรญิ ญาโท

• บรหิ ารธรุ กจิ มหาบณั ฑติ สาขาวชิ าการจดั การธรุ กจิ การคา้ สมยั ใหม่ • วศิ วกรรมศาสตรมหาบณั ฑิต สาขาวิชาวศิ วกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี (หลกั สูตรนานาชาติ)
หลกั สูตรระดับปรญิ ญาตรี
หลักสูตรระดบั ปรญิ ญาตรี
• บรหิ ารธรุ กิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธรุ กิจการคา้ สมยั ใหม่
• บรหิ ารธรุ กจิ บัณฑิต สาขาวิชาการจดั การธรุ กิจการคา้ สมยั ใหม่ • วทิ ยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยดี ิจิทลั และสารสนเทศ
(หลักสตู รระบบการศึกษาทางไกล) • วศิ วกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวศิ วกรรมคอมพิวเตอร์
• บรหิ ารธรุ กจิ บัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธรุ กิจการค้าสมยั ใหม่ และปญั ญาประดษิ ฐ์
(ต่อเน่ือง) • วศิ วกรรมศาสตรบณั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอตุ สาหการ
• บริหารธรุ กจิ บณั ฑติ สาขาวชิ าการจดั การธุรกิจการค้าสมัยใหม่ • วศิ วกรรมศาสตรบณั ฑิต สาขาวชิ าวิศวกรรมการผลิตยานยนต์
(ต่อเนอื่ ง) ระบบการศึกษาทางไกลอินเทอรเ์ นต็ • วศิ วกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิ าวศิ วกรรมหุ่นยนต์
และระบบอตั โนมัติ

คณะศิลปศาสตร์ คณะวทิ ยาการจัดการ
หลกั สูตรระดบั ปริญญาตรี หลักสูตรระดับปรญิ ญาโท
• ศลิ ปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิ าภาษาจนี ธุรกิจ • บริหารธรุ กจิ มหาบณั ฑติ สาขาวิชาการบริหารคน
• ศิลปศาสตรบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน่ ธรุ กิจ และกลยุทธอ์ งคก์ าร
• ศิลปศาสตรบณั ฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสตู รระดบั ปรญิ ญาตรี
ทางธุรกจิ • บริหารธรุ กิจบณั ฑติ สาขาวชิ าการจดั การอสงั หารมิ ทรพั ย์
และทรพั ยส์ ินอาคาร
คณะนิเทศศาสตร์ • บริหารธรุ กิจบณั ฑิต สาขาวชิ าการบริหารคนและองค์การ
หลักสตู รระดับปริญญาโท • บรหิ ารธรุ กิจบณั ฑิต สาขาวชิ าการจัดการธุรกจิ การบิน
• นเิ ทศศาสตรมหาบณั ฑิต สาขาวชิ าการสือ่ สารเชิงนวตั กรรม • ศิลปศาสตรบณั ฑิต สาขาวชิ าการจัดการการบริการ
เพื่อองค์กรสมัยใหม่ และการทอ่ งเท่ยี ว
หลกั สูตรระดับปรญิ ญาตรี
• นิเทศศาสตรบณั ฑิต คณะนวตั กรรมการจัดการเกษตร
- วิชาเอกการสื่อสารองคก์ รและแบรนด์ หลักสตู รระดับปรญิ ญาตรี
- วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอรเ์ จ้น • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิ านวัตกรรมการจัดการเกษตร

รอบรวั้ PIM | 03

คณะศึกษาศาสตร์ สำ� นกั การศึกษาทว่ั ไป
หลักสูตรในระดบั ปรญิ ญาโท
• ศึกษาศาสตรมหาบณั ฑติ สาขาวิชาภาวะผนู้ �ำการบรหิ าร จดั การเรยี นการสอนให้นกั ศึกษาระดับปรญิ ญาตรี
และการจัดการการศึกษา ทกุ หลกั สูตรในหมวดวชิ าศกึ ษาท่วั ไป
หลกั สตู รระดับปริญญาตรี
• ศกึ ษาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิ าการสอนภาษาจีน (4 ปี) • กลุ่มวิชาภาษาไทย
• ศึกษาศาสตรบณั ฑิต สาขาวชิ าการสอนภาษาองั กฤษ (4 ป)ี • กลมุ่ วิชาภาษาอังกฤษ
• กล่มุ วิชาภาษาจีน
คณะอตุ สาหกรรมเกษตร • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์
หลักสูตรระดบั ปรญิ ญาตรี • กลมุ่ วิชาวิทยาศาสตร์และคณติ ศาสตร์
1) วิทยาศาสตรบณั ฑิต สาขาวิชาการจดั การเทคโนโลยฟี ารม์
2) วิทยาศาสตรบณั ฑิต สาขาวชิ าการจดั การเทคโนโลยี
แปรรปู อาหาร

คณะการจดั การธุรกิจอาหาร วิทยาลัยนานาชาติ

หลักสตู รระดบั ปริญญาตรี หลักสตู รระดบั ปริญญาโท

• บริหารธรุ กจิ บณั ฑิต สาขาวชิ าการจดั การธุรกิจอาหาร • บรหิ ารธรุ กจิ มหาบณั ฑติ สาขาวชิ าธุรกิจระหวา่ งประเทศ
• บริหารธุรกิจบณั ฑิต สาขาวิชาการจดั การธุรกิจภัตตาคาร (หลกั สตู รนานาชาติ)
• บริหารธรุ กิจบณั ฑติ สาขาวิชาการจดั การธุรกจิ อาหาร
(ตอ่ เนือ่ ง) หลกั สูตรระดับปริญญาตรี

• บริหารธุรกจิ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุ กิจการคา้ สมยั ใหม่
(หลกั สตู รนานาชาต)ิ

คณะการจัดการโลจสิ ติกส์ วทิ ยาลยั บณั ฑติ ศกึ ษาจีน
หลักสูตรระดับปรญิ ญาเอก
และการคมนาคมขนส่ง • ปรัชญาดษุ ฎบี ัณฑติ สาขาวชิ าบรหิ ารธุรกิจ
หลักสตู รระดบั ปรญิ ญาตรี (หลกั สตู รภาษาจีน)
• บริหารธรุ กจิ บัณฑิต สาขาวิชาการจดั การโลจิสติกส์ • ปรัชญาดุษฎบี ัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศกึ ษา
และการคมนาคมขนส่ง (หลักสูตรภาษาจีน)
หลกั สูตรระดับปรญิ ญาโท
• บริหารธรุ กิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบรหิ ารธรุ กิจ
(หลกั สตู รภาษาจนี )

รอบรั้ว PIM | 04

คณะวิชาใน PIM EEC

สถาบันการจดั การปญั ญาภิวฒั น์
วิทยาเขตออี ีซี อ.สตั หีบ จ.ชลบุรี

คณะนวตั กรรมการจัดการ

หลกั สูตรระดับปริญญาตรี

• บรหิ ารธุรกิจบัณฑติ สาขาวชิ านวตั กรรมการจดั การธุรกิจเพ่ือสงั คม
• (โครงการจดั ต้งั ) บริหารธุรกจิ บัณฑิต สาขาวชิ าการจัดการนวัตกรรมทางการคา้
• (โครงการจัดตัง้ ) บรหิ ารธุรกจิ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุ กิจโรงแรมและอาหาร
(หลกั สูตรนานาชาต)ิ

รอบร้วั PIM | 05

เรื่องตอ้ งรู้ใน PIM

1. เทคโนโลยแี ละระบบสนับสนนุ นกั ศกึ ษา
Smartphone, Tablet, iPad ทน่ี ักศึกษาใช้งาน ควรมคี ุณสมบัตทิ ี่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความคลอ่ งตัวใน
การใช้เทคโนโลยีและระบบสนบั สนนุ ตา่ งๆ ของสถาบนั

โดยสถาบนั มรี ะบบบรกิ ารสารสนเทศตา่ งๆ เพอ่ื อำ� นวยความสะดวกแกน่ กั ศกึ ษา ซงึ่ สามารถใช้ Username
และ Password ทีไ่ ด้รับเพยี งรหสั เดียว (Single Sign-On) เพือ่ เขา้ ใช้งานคอมพิวเตอรแ์ ละบริการต่างๆ ของสถาบัน

**นักศึกษาควรเปลี่ยนรหสั ผา่ นทนั ทีในครง้ั แรกทเี่ ข้าใช้งาน เพอื่ ความปลอดภัยในการใช้ระบบตา่ งๆ ของสถาบัน

รอบร้วั PIM | 06

PIM APPLICATION

Application ทจ่ี ำ� เปน็ ส�ำหรับนกั ศกึ ษา เพอื่ อำ� นวยความสะดวก
ในด้านต่างๆ

• แสดงตัวตนการเป็นนกั ศึกษา ผ่านบัตรนกั ศกึ ษาอเิ ลก็ ทรอนิกส์
• ยนื ยันการเข้าเรยี นในแตล่ ะรายวชิ า ผา่ นเมนู Check Room Tracking
• ดูตารางเรยี น ห้องเรยี น หอ้ งสอบ ผลการเรยี น ผ่านเมนู Academic
• ตรวจสอบปฏทิ นิ การศกึ ษาและกจิ กรรมตา่ งๆ ผา่ นปฏิทินกิจกรรม
• ตรวจสอบชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ผา่ นเมนู Advisor
• รับการแจ้งเตอื นตา่ งๆ จากสถาบัน ผ่านเมนู Notifications
• เขา้ ลิงค์ URL ท่สี ำ� คญั เช่น e-Learning, REG (ระบบบรกิ ารการศกึ ษา), แบบคำ� ร้องออนไลน,์
บรกิ ารยืม-คนื หนงั สือห้องสมดุ เป็นต้น

รอบรว้ั PIM | 07

รอบรั้ว PIM | 08

รอบรั้ว PIM | 09

รอบรั้ว PIM | 10

รอบรั้ว PIM | 11

2. บัตรนกั ศกึ ษา
บัตรนักศกึ ษาสามารถน�ำไปใช้ในกจิ กรรมตา่ งๆ
ทั้งในและนอกสถาบัน ดังนี้

1. ใช้แสดงตนเมอื่ ตดิ ต่อกับสถาบนั ฯ หรอื หน่วยงานต่างๆ
2. ใช้แตะบัตรเพ่อื บนั ทึกการเขา้ เรียนในแตล่ ะวิชา
3. ใชแ้ สดงตนในการเขา้ สอบ
4. ขอใชบ้ รกิ ารหอ้ งสมุด เช่น ยืม – คืน หนังสอื และทรัพยากรใน
หอ้ งสมดุ PIM
5. ใชเ้ ปน็ หลกั ฐาน (ตัวจรงิ หรอื ส�ำเนาบตั รนกั ศกึ ษา) ในการขอรบั
บรกิ ารอื่นๆ หรือเบกิ ค่าใช้จ่ายของสถาบนั

กรณบี ตั รนักศึกษา “หาย” หรือ “หมดอาย”ุ

กรณุ าติดต่อสำ� นักสง่ เสริมวิชาการ เพอื่ ทำ� บัตรนักศึกษาใหม่
ส�ำนักสง่ เสรมิ วชิ าการ : 0 2855 0386

รอบร้ัว PIM | 12

3. มาเรียนที่ PIM
นักศกึ ษาสามารถดตู ารางเรยี นได้ด้วยตนเอง ผ่าน PIM Application โดยเลือกเมนู REG (ระบบบริการ
การศกึ ษา) เพือ่ เขา้ ระบบบริการการศกึ ษา (http://reg.pim.ac.th) และมีข้ันตอนดงั นี้

1. Login เขา้ ส่รู ะบบ
2. คลกิ ปมุ่ “ตารางเรียน / สอบ” ท่ีเมนดู ้านซ้าย
3. คลิกลิงคท์ เ่ี กยี่ วข้อง เช่น ปกี ารศกึ ษาและภาคการศึกษาเพื่อดตู ารางเรียน
ท้งั น้ี ระบบจะส่ง e-mail แจง้ เตอื นใน PIM Application โดยอตั โนมตั ิ (ก่อนถึงเวลาเร่มิ เรยี น 30 นาที)

ดตู ารางเรยี น

EXAMPLE

ช่อื วิชา กลุ่มท่เี รยี น
ห้องและเวลา
ทเ่ี รยี น

สอบถามขอ้ มลู เกย่ี วกบั งานบณั ฑิตศึกษาไดท้ ี่ http://aa.pim.ac.th/pages/registe
งานบัณฑิตศึกษา : 0 2855 1139

รอบร้ัว PIM | 13

ตารางหน้าห้องเรยี น

เมื่อนกั ศกึ ษาไปถึงหอ้ งเรียนตามตารางเรียนของตนเอง
ท่ีหน้าหอ้ งจะมตี ารางการใช้งานของหอ้ งน้ันๆ ในแตล่ ะ
ช่วงเวลา นักศึกษาสามารถตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
เขา้ ใชง้ านหรอื เขา้ เรยี นผดิ หอ้ งในแตล่ ะคาบการเรยี นได้

EXAMPLE

ชื่อวชิ า (กล่มุ เรียน)
และชอ่ื อาจารย์
ผ้สู อน

รอบรัว้ PIM | 14

รอบรั้ว PIM | 15

รอบรั้ว PIM | 16

4. มปี ญั หา..ปรกึ ษาใครดี
เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองเกิดความอุ่นใจระหว่างท่ี
นกั ศกึ ษาเรยี นทส่ี ถาบนั สถาบนั ไดจ้ ดั สรรบคุ คลหรอื หนว่ ยงานในการ
เข้าไปดแู ลและช่วยเหลือนักศึกษา ดงั ตอ่ ไปน้ี

อาจารยท์ ่ีปรกึ ษา

อาจารย์ท่ปี รึกษา คอื ผู้ที่ให้ค�ำปรกึ ษา ดูแล และแนะน�ำแผนการเรยี น
ตลอดระยะเวลาทน่ี กั ศกึ ษาเรยี นทส่ี ถาบนั นกั ศกึ ษาสามารถตรวจสอบชอื่ อาจารย์
ทีป่ รึกษาได้ที่ PIM Application (เมนูข้อมลู นักศกึ ษา)

นกั ศกึ ษาสามารถสบื คน้ วนั และเวลาทอ่ี าจารยท์ ปี่ รกึ ษา รวมถงึ อาจารย์
ผู้สอนสะดวกให้เข้าพบเพื่อขอค�ำปรึกษาต่างๆ ได้จาก PIM Application โดย
เลอื กเมนู REG (ระบบบรกิ ารการศกึ ษา) เพ่ือ Login เข้าระบบ บรกิ ารการศกึ ษา
(http://reg.pim.ac.th) และสบื คน้ วนั เวลาทอ่ี าจารยแ์ ตล่ ะทา่ นสะดวกใหเ้ ขา้ พบ
จากเมนู “คน้ หาตารางสอน” โดยนกั ศกึ ษาจะตอ้ งตดิ ตอ่ ทแี่ ผนกตอ้ นรบั หนา้ หอ้ ง
พกั อาจารยเ์ พอื่ เขา้ พบตามวนั และเวลาทอ่ี าจารยแ์ จง้ ไวใ้ นระบบบรกิ ารการศกึ ษา

EXAMPLE

Friends Care PIM
Friends Care PIM เปน็ หนว่ ยงานภายใตก้ ารดแู ลของสำ� นกั กจิ การนกั ศกึ ษาทใ่ี หบ้ รกิ ารการปรกึ ษาและ
ดูแลจิตใจของนักศึกษา โดยมีนักจิตวิทยาคอยรับฟังทุกเรื่องราวต่างๆ ที่นักศึกษากังวลใจ ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
ตนเองและรบั รสู้ ถานการณท์ กี่ ำ� ลงั เผชญิ ไดอ้ ยา่ งชดั เจนมากยง่ิ ขน้ึ คลายความกงั วลใจ นำ� ไปสกู่ ารตดั สนิ ใจตอ่ ปญั หา
ตา่ งๆ ได้อย่างมีประสทิ ธิภาพ

รอบรั้ว PIM | 17

5. เข้าภาคเรยี นใหมต่ อ้ งท�ำอยา่ งไร

อย่าลืม!! ศกึ ษาปฏทิ ินการศึกษา และเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบยี นทกุ ครั้ง
ในภาคการศึกษาแรกสถาบันจะลงทะเบียนเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่โดยอัตโนมัติ ดังน้ันเม่ือเข้าสู่ภาคการศึกษา
ถัดไป นกั ศกึ ษาจะตอ้ งลงทะเบยี นเรียนดว้ ยตนเอง ทงั้ นนี้ ักศกึ ษาสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผา่ น PIM Applica-
tion โดยเลือกเมนู REG (ระบบบริการการศึกษา) เพ่อื เขา้ ระบบบรกิ ารการศึกษา (http://reg.pim.ac.th) ตาม
ก�ำหนดเวลาในปฏทิ นิ การศกึ ษา

หมายเหตุ:
- นกั ศึกษาต้องตรวจสอบผลการลงทะเบยี นวา่ “รายวิชาและกลุ่มถกู ต้องหรือไม”่ กอ่ นยนื ยนั การลงทะเบยี น
- นกั ศกึ ษาควรศกึ ษาปฏิทนิ การศึกษาทุกครัง้ เพอื่ ลงทะเบียน เพ่มิ -ถอน รายวิชา ใหต้ รงตามกำ� หนดเวลา
และต้องลงทะเบียนเรยี นทกุ ภาคการศึกษา หากไม่ลงทะเบียนต้องลาพักการศกึ ษา / รักษาสถานภาพการเป็นนกั ศกึ ษา
- ศึกษาข้ันตอนการลงทะเบยี นเรียน : http://aa.pim.ac.th/pages/registe
- Download ค่มู ือการลงทะเบยี น : http://reg.pim.ac.th/registrar/download/pdf/manual/คู่มือการลงทะเบียนออนไลน.์ pdf

สอบถามขอ้ มลู เกย่ี วกบั การลงทะเบยี น : ติดตอ่ งานบณั ฑิตศกึ ษา ส�ำนกั ส่งเสรมิ วิชาการ
งานบัณฑติ ศึกษา : 0 2855 1139

รอบรว้ั PIM | 18

การช�ำระคา่ เล่าเรยี นและค่าธรรมเนียมต่างๆ

นกั ศกึ ษาสามารถช�ำระคา่ เลา่ เรยี นและคา่ ธรรมเนยี มตา่ งๆ ไดห้ ลายช่องทาง ดงั นี้

ศึกษาข้อมูลเก่ยี วกับการชำ� ระเงนิ คา่ เล่าเรยี นและคา่ ธรรมเนยี มไดท้ ี่
http://af.pim.ac.th/pages/payment-way

สอบถามขอ้ มูลเก่ยี วกบั การชำ� ระค่าเล่าเรยี นและคา่ ธรรมเนียมต่างๆ : งานการเงิน ส�ำนกั บัญชแี ละการเงิน
งานการเงิน : 0 2855 0932-33,0 2855 0248-49

รอบรวั้ PIM | 19

6. ทนุ การศกึ ษา
สถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ฒั นส์ ง่ เสรมิ สนบั สนนุ และใหโ้ อกาสทางการศกึ ษาแกบ่ คุ คลภายนอก บคุ ลากร
ในเครือ และบุคลากรของสถาบนั เพ่ือศกึ ษาตอ่ ในระดบั บณั ฑติ ศึกษา โดยแบ่งประเภททุนการศกึ ษา ประจำ� ปีการ
ศึกษา 2563 ดงั นี้

1. ทนุ การศกึ ษาจากสถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ฒั น์ เปน็ ทนุ การศกึ ษาทสี่ ถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ฒั น์
จดั สรรใหแ้ กบ่ คุ คลภายนอก และบคุ ลากรในองคก์ รพนั ธมิตร ที่มคี วามสนใจศึกษาต่อ

2. ทนุ บุคลากรในเครอื บริษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) เปน็ ทนุ การศกึ ษาทีบ่ ริษัทในเครือซีพี ออลล์ มอบ
ให้แก่บคุ ลากรของตนเอง เพื่อสง่ เสริมการศึกษาให้กบั บุคลากรท่ีต้องการศกึ ษาตอ่

3. ทนุ บคุ ลากรของสถาบนั การจัดการปัญญาภวิ ัฒน์ เปน็ ทุนการศึกษาท่ีสถาบนั การจัดการปญั ญาภวิ ัฒน์
มอบใหแ้ ก่บุคลากรของตนเอง เพ่อื สง่ เสรมิ การศกึ ษาใหก้ ับบุคลากรทีต่ ้องการศึกษาตอ่

4. ทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอก/สถานประกอบการภายนอก เป็นเงินทุนสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการ
ศึกษาจากผ้มู ีจติ ศรทั ธา หน่วยงานการศึกษา สถานประกอบการภายนอกท้ังในประเทศและตา่ งประเทศ

ซง่ึ ทนุ การศึกษาดงั กล่าว เป็นทนุ การศึกษาและวิจยั ส�ำหรบั คา่ ใช้จา่ ยตลอดหลกั สูตร ไม่รวมคา่ ศกึ ษาดูงาน
ต่างประเทศ ค่าเรยี นปรบั พ้ืนฐาน และค่าใชจ้ ่ายอนื่ ๆ

กรณนี ักศกึ ษาเขา้ ใหม่ที่ได้รบั การสนับสนุนทนุ การศกึ ษาขา้ งตน้ น้ัน เพ่ือเปน็ การรักษาสิทธิก์ ารรบั ทนุ การ
ศกึ ษากอ่ นเขา้ ศกึ ษา นกั ศกึ ษาตอ้ งชำ� ระเงนิ คา่ เลา่ เรยี นของภาคการศกึ ษาพเิ ศษ หรอื ภาคการศกึ ษาท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา
2563 ตามประเภททนุ การศกึ ษาทไี่ ดร้ บั ให้ครบถว้ น

สอบถามข้อมูลเกย่ี วกบั ทุนการศึกษา : ติดต่องานทนุ การศึกษา ส�ำนกั กิจการนกั ศึกษา
งานทนุ การศกึ ษา : 0 2855 1032,0 2855 0216

PIM

รอบร้ัว PIM | 20

7. แหลง สบื คน ขอมูลงานวิจัยออนไลน และแหลง ตีพิมพผลงาน

หอ งสมดุ PIM พน้ื ทแี่ หง การเรยี นรู ทใี่ หบ รกิ ารมหี นงั สอื และแหลง ทรพั ยากรสารสนเทศทห่ี ลากหลาย เชน
หนังสอื วารสาร วทิ ยานิพนธ e-Book e-Journal e-Theses e-Research e-Project ฐานขอ มลู ออนไลน และ
บอรด เกมสเ สรมิ ทกั ษะ เพอื่ เออื้ ประโยชนใ นการคน ควา ขอ มลู หรอื หาความรเู พมิ่ เตมิ นอกหอ งเรยี นตามท่ี นกั ศกึ ษา
ใหค วามสนใจทั้งจากภายในหองสมดุ PIM รวมไปถงึ ฐานขอ มลู หอ งสมุดตางๆ นอกสถาบัน

หองสมุด PIM ที่ต้งั : อาคาร 4 เปดทําการทกุ วัน (ยกเวน วันหยุดนกั ขัตฤกษ)
(CP ALL Academy) ชั้น 12A • วันจนั ทร – วันศุกร เวลา 08.00 – 18.30 น.
• วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 09.00 – 18.00 น.

การจองหอ้ ง Co-working space (ห้อง 4-1208) ระเบียบการใช้ Study Room

รอบร้ัว PIM | 21

รอบรั้ว PIM | 22

ฐานขอ้ มูลวารสารอเิ ลก็ ทรอนิกส์ภาษาองั กฤษ ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาจีน

ฐานขอ้ มูล Emerald เป็นฐานข้อมลู วารสารอิเล็กทรอนกิ ส์ ฐานข้อมลู CNKI เปน็ ฐานขอ้ มลู ทรพั ยากรความร้ขู องประเทศ
ที่ครอบคลมุ ดา้ นการจดั การ (Management) บริหารธรุ กจิ จนี และใหข้ อ้ มลู ตงั้ แตช่ ว่ งปี 1996 – ปจั จุบนั ซ่งึ จะบริการ
(Business Administration) และ วิทยาการสารสนเทศ (In- เอกสารทางวิชาการในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกว่า
formation Science) รวมทงั้ สาขาอน่ื ๆ ท่ีเกีย่ วขอ้ งท่ัวโลก ใน 5,500 แห่ง และสถาบนั อน่ื ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ
รปู แบบเอกสาร (Full Text) โดยสามารถเขา้ ใชง้ านไดท้ ี จนี กวา่ 20 ประเทศ ข้อมลู ทไี่ ดจ้ ะอย่ใู นรปู แบบของสิ่งพมิ พ์
https://www.emeraldinsight.com ต่อเนอื่ ง วารสารอิเลก็ ทรอนกิ ส์ และวิทยานิพนธ์ โดยสามารถ
ศกึ ษาขอ้ มูลเพอื่ เขา้ ใช้งานได้ที่
https://lib.pim.ac.th/pages/cnki-databases

ฐานขอ้ มูล CEIC เปน็ ฐานขอ้ มูลเศรษฐกจิ มหภาคเชิงสถติ ิ โปรดตดิ ตอ่ ห้องสมดุ
ตวั เลข ในกลมุ่ ประเทศเศรษฐกจิ กวา่ 130 ประเทศทวั่ โลก เพอ่ื ขอ Username และ Password
ครอบคลุมข้อมลู 5 สว่ น คือ ฐานขอ้ มลู ประเทศทว่ั โลก ฐาน
ขอ้ มลู เศรษฐกิจและการเงินรายวนั ฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับโลกและฐานขอ้ มูล ประเทศทนี่ า่
สนใจแบบเจาะลกึ เชน่ จนี อินเดีย เปน็ ตน้ โดยสามารถเขา้ ใช้
งานไดท้ ี่
https://cas.ceicdata.com/login

รอบรว้ั PIM | 23

New Media & Society HBR หรือ Harvard Business Review

วารสารวิชาการอิเลก็ ทรอนกิ ส์ทางดา้ น นิเทศศาสตร์ นติ ยสารอเิ ล็กทรอนิกส์ รายเดือนภาษาอังกฤษ ประกอบ
สงั คมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การสื่อสารและ วฒั นธรรมศกึ ษา ดว้ ย Case Study จรงิ หรือแม้แต่วิธกี ารบรหิ ารธุรกิจ การ
และสารสนเทศศาสตร์ สามารถสืบคน้ ยอ้ นหลังไดถ้ งึ ปี ค.ศ. จดั การ กลยุทธ์ รวมถึงการอัพเทรน เทคโนโลยีกบั การ
2013 วิเคราะห์ขา่ วประเดน็ ส�ำ คัญท่วั โลก
https://journals.sagepub.com/home/nms https://hbr.org/

Nikkei Asian Review The Wall Street Journal

นิตยสารอเิ ลก็ ทรอนิกส์ รายสปั ดาห์ภาษาองั กฤษ The Wall Street Journal นิตยสารอเิ ลก็ ทรอนกิ สท์ ี่
ประเภทขา่ ว รายงาน บทความวิเคราะห์ ทางดา้ นธรุ กิจ รวบรวมบทความ บทวเิ คราะห์ ข่าวสาร ในแวดวงธรุ กจิ การ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ประเดน็ สำ�คัญของภมู ิภาค เงนิ และการตลาดทส่ี �ำ คญั ของโลกทเี่ ชอื่ ถือได้
เอเชีย และทว่ั โลก https://www.wsj.com/
https://asia.nikkei.com/

The Economist

หนงั สือพมิ พ์รายสปั ดาหท์ ตี่ พี ิมพใ์ นรปู แบบนติ ยสาร
และเผยแพร่แบบดิจิทัลโดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจปัจจุบันการเมือง
ระหวา่ งประเทศการเมอื งและเทคโนโลยี
https://asia.nikkei.com/

โปรดติดต่อห้องสมดุ เพือ่ ขอ Username และ Password

รอบรวั้ PIM | 24

เพอ่ื ใหง้ า่ ยตอ่ การสบื คน้ ทรพั ยากรสารสนเทศและความตอ้ งการยมื ทรพั ยากรสารสนเทศตอ่ กส็ ามารถทำ� ได้
งา่ ยเพยี งแคป่ ลายน้วิ มือ ผา่ น

• PIM Application (เลอื กเมนู PIM e-Library) หรอื
• เข้าเวบ็ ไซต์ http://elibrary.pim.ac.th หรอื
• PIM eLibrary Application

รอบรั้ว PIM | 25

ระบบการสบื คน้ OPAC (Online Public Access Catalog) สามารถสืบคน้ ไดท้ ั้งช่อื เร่อื ง (Title) ชอ่ื ผแู้ ตง่
(Author) หัวเรือ่ ง (Subject) คำ�สำ�คญั (Keyword) เเลขเรยี กหนังสอื (Call Number) เลข ISBN (International
Standard Book Number)โดยมีวิธกี ารสืบคน้ OPAC และ การใชง้ าน e- Collection ดงั นี้

รอบรวั้ PIM | 26

รอบรั้ว PIM | 27

Co-working space (ห้อง 4-1208)
บรกิ ารคอมพวิ เตอรส์ ำ� หรบั ใชง้ านโปรแกรมเพอื่ วเิ คราะหข์ อ้ มลู ทางสถติ ิ
ในการทำ� งานวิจยั
• SPSS • LISREL
• AMOS • Smart PLS
• NVIVO 12 Pro
และบรกิ ารคอมพิวเตอรสืบคนขอ มูลและพ้ืนทส่ี ำ� หรบั น่ังทํางาน

สอบถามข้อมูลเกยี่ วกบั แหลง่ ทรัพยากรในการค้นควา้ หาข้อมลู ของสถาบนั ได้ท ี่
งานห้องสมุด : 0 2855 0381-2
[email protected]
Facebook@PIM LIBRARY

รอบร้ัว PIM | 28

นักศึกษาสามารถสบื ค้นข้อมลู งานวจิ ยั ออนไลน์ และแหลง่ ตพี มิ พผ์ ลงานดุษฎนี พิ นธ์ วิทยานพิ นธ์หรือการ
คน้ คว้าอิสระ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขอสำ� เรจ็ การศกึ ษาในระดับบณั ฑิตศึกษา จากเว็บไซตส์ ำ� นักวิจัยและพฒั นา
ได้ท่ี http://rd.pim.ac.th/th

แหล่งสบื คน้ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ประชาสมั พันธ์แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.วารสารปัญญาภิวัฒน์    นักศกึ ษาสามารถติดตามข่าวสารการประชมุ วิชาการ
https://so05.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/index เพ่ือเผยแพรผ่ ลงานทางวชิ าการไดท้ ่ี
2.International Scientific Journal of Engineering and Technology
https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/isjet/index https://rd.pim.ac.th/pages/conference
3.Chinese Journal of Social Science and Management
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index
4.Journal of ASEAN PLUS+ Studies
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus

นกั ศกึ ษาสามารถติดตามข่าวสารการประชุมวชิ าการ
เพื่อเผยแพรผ่ ลงานทางวชิ าการไดท้ ี่
https://journal.pim.ac.th

รอบร้ัว PIM | 29

8. ข้นั ตอนและการดำ� เนนิ การ ระดบั บณั ฑิตศกึ ษา

นักศกึ ษาสามารถดาวนโ์ หลดขั้นตอนการทำ� ดุษฎนี พิ นธ วิทยานิพนธ และการคนควา อิสระไดท้ ่ี
หรอื https://aa.pim.ac.th

ขั้นตอนการทําดุษฎนี พิ นธ วทิ ยานิพนธ และการคน ควา อิสระ
เกณฑก ารเผยแพรด ษุ ฎีนพิ นธ วทิ ยานิพนธ และการคน้ ควา้ อสิ ระ
ข้ันตอนหลงั สอบผานปอ งกนั ดษุ ฎีนพิ นธ วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ
แนวทางการดาํ เนนิ การ Pre-clinic วทิ ยานิพนธ และการคน ควาอสิ ระ

สอบถามขอ้ มลู เก่ยี วกับการทาํ ดุษฎนี พิ นธ์ วทิ ยานพิ นธ์ และการคน้ คว้าอสิ ระ ไดท้ ่ี
งานบณั ฑิตศกึ ษา : 0 2855 1139 หรือ 0 2855 0374
0 2855 0971 หรอื 0 2855 0386

รอบรั้ว PIM | 30

9. การขอรับการพจิ ารณาทบทวนขอ เสนอโครงการรา งวิทยานพิ นธ์

*ส�ำคญั * นักศึกษาตอ้ งเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพือ่ เขา้ พิจารณาของรับรองจรยิ ธรรม
การวจิ ยั ในมนษุ ยก์ อ่ นการเก็บขอ้ มูลวิจัยล่วงหนา้ ประมาณ 1 เดือน

การพจิ ารณาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
• ประเภทท่ี 1 การพิจารณาทบทวนแบบกรณียกเว้น (Exemption Review)

งานวจิ ยั ทีไ่ มม่ ีความเสี่ยง
ใชร้ ะยะเวลาในการพจิ ารณา 7 วันท�ำการ (นับจากหลังจากไดร้ บั ขอ้ มลู จากผวู้ ิจยั ครบถว้ น)
• ประเภทท่ี 2 การพิจารณาทบทวนแบบลดข้ันตอน (Expedited Review)
งานวจิ ยั ท่มี คี วามเสย่ี งต่�ำ
ใชร้ ะยะเวลาในการพิจารณา 15 วันท�ำการ (นับจากหลงั จากไดร้ ับข้อมูลจากผู้วิจัยครบถ้วน)
• ประเภทท่ี 3 การพิจารณาทบทวนแบบเตม็ ขน้ั ตอน (Full Board Review)
งานวจิ ยั ที่มีความเสีย่ งสงู
ใชร้ ะยะเวลา 15 วันท�ำการ (นับจากหลงั การประชมุ คณะกรรมการแบบ Full board)

หมายเหตุ :
1. นกั ศกึ ษาระดับบณั ฑติ ศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ ทใ่ี ชเ้ สนอพจิ ารณา 3 ภาษา
(ไทย/องั กฤษ/จีน) ไดท้ ่ี rec.pim.ac.th และเข้าไปที่ Download Form
2. สำ� หรบั การส่งเอกสารพจิ ารณาจริยธรรมการวจิ ัยในมนษุ ย์ไดท้ ่ี ตัวแทนหลกั สตู รหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมการวจิ ัยในมนษุ ย์ หรืออเี มล์ [email protected]

สอบถามขอ้ มูลเกี่ยวกบั การขอรบั การพิจารณาทบทวนขอ เสนอโครงการรา งวิทยานพิ นธไ ดท่ี
สํานักสงเสรมิ วิชาการ งานบรหิ ารส�ำนัก rec.pim.ac.th โทร. 0 2855 1357

รอบรว้ั PIM | 31

10. ปฏิทินการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนระดับบณั ฑิตศึกษา มุง เนนใหนักศกึ ษา คน ควา วิเคราะห วจิ ัย แกปญหาและลง
มอื ปฏบิ ตั ดิ ว ยตนเอง รว มกบั การนาํ เสนอ อภปิ ราย และแลกเปลยี่ นเรยี นรปู ระสบการณใ นชน้ั เรยี น เพอ่ื ใหน กั ศกึ ษา
ทํางานรว มกนั เปนทมี และบริหารเวลาไดอ ยา งมีประสิทธภิ าพ ตามแผน การเรียนของแตละหลักสูตร

ท้ังน้ีรายละเอียดการเรียนของแตละหลักสูตรนั้น สามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจากคูมือนักศึกษา และ
สอบถามจากคณะวชิ าน้ันๆ

หลักสตู ร ปกี ารศกึ ษา 2563

MTBMMAC.BPAAOS ภาคการศกึ ษาพเิ ศษ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
MMEMSEITLT เ3ป0ดิ ภพา.คคเ.ร6ยี 3น --
2เป9ิดรสะภ.ยาคะค.เเว6รล3ยี าน-เร12ยี 49นก-สส..พคอ.บ. 6634 2เป8ดิรกะภ.ยาพะค.เเว6รล4ยี าน–เร21ีย85นก-สส..พอคบ.. 6644
iMBA - - --
-- 2เป9ดิรสะภ.ยาคะค.เเว6รล3ยี าน-เร12ีย49นก-สส..พคอ.บ. 6634 2เป8ิดรกะภ.ยาพะค.เเว6รล4ยี าน–เร21ีย85นก-สส..พอคบ.. 6644 เ1ป2ิดระภมยา.ิ ยะคเ.เวร6ลีย4านเ–ร1ยี12นส-มส.ิ.คยอ..บ6644
((แCแผ-ผMนนBกขA2))
C-CP-hPDh-DEd -- 2เป2ิดรสะภ.ยาคะค.เเว6รล3ยี าน–เร22ีย24น-สมส..คอค.บ. 6634 เ6ปริดกะภ.ยพาะ.คเว6เรล4ียาน–เร6ยี6นมก-ิ..สยพอ..บ6644 --

-- 7 กกเเ..ปปคครริดิด..ะะภภ66ยยาา33ะะคคเเ––ววเเรรลลตตียยี าาาานน เเมมรรยีีย97ปปนนรรกก--ะะสส..กกคคออาา..บบศศ66คค33ณณะะ 4 มเ.ปคริด.ะภ6ยา4ะคเว–เรลตียาานเมรีย4ปนรม-ะส.กคอา.บศ6ค4ณะ --
9 7 มเ.ปคริด.ะภ6ยา4ะคเว–เรลตยี าานเมรีย7ปนรม-ะส.กคอา.บศ6ค4ณะ

หมายเหตุ:
- ปฏทิ ินการศกึ ษาปรับเปลย่ี นไปตามการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสตู ร
- ดาวน์โหลดรายละเอยี ดปฏิทินการศึกษา ไดท้ ี่ https://aa.pim.ac.th/pages/calendar

รอบรัว้ PIM | 32

11. สวสั ดิการนักศึกษา

ห..อ้ ...ง...พ.....ย...า...บ....า..ล.

ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องตน้
โดยพยาบาลวชิ าชพี

เปิดบริการทกุ วนั เวลา 08.30 – 17.30 น.
PIM: อาคาร 2 หรอื

อาค..า..ร..อ..เ.น..ก...ป..ร..ะ.ส...ง..ค..์.ช..ั้น 2
PIM EEC: อาคารอำ� นวยการ ช้ัน 1

Friends Care PIM
..........................

ตดิ ต่อส�ำนกั กจิ การนักศกึ ษา
เพือ่ ขอรบั บริการใหค้ �ำปรึกษาเบอ้ื งต้น

โดยนกั จิตวทิ ยา
เปิดบรกิ ารจนั ทร-์ ศกุ ร์
เวลา 08.00-17.00 น.

สอบถามข้อมูลสวัสดิการนักศึกษา : ติดต่องานสวัสดิการนักศึกษา สำ� นักกิจการนักศกึ ษา
งานสวัสดกิ ารนักศึกษา : 0 2855 0223 หรอื 0 2855 0906 หรอื 0 2855 1037

รอบรว้ั PIM | 33

CAMPUS ของเรา

สถาบันการจัดการปัญญาภวิ ัฒน์

ถนนแจง้ วัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุ ี (PIM)

ท่ตี ้งั และการเดินทาง

หมายเหตุ : อยรู่ ะหวา่ งการกอ่ สร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ท่ตี ั้ง : เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวฒั นะ ต�ำบลบางตลาด อำ� เภอปากเกรด็ จงั หวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02 855 0000 โทรสาร : 02 855 0391 อีเมล์ : [email protected]
เฟซบคุ๊ : www.facebook.com/pimfanpage

รถประจ�ำทาง
สาย 166 (อนุสาวรยี ์ชยั สมรภูมิ - เมืองทองธาน)ี
สาย 356 (สายปากเกร็ด - สะพานใหม่ / สายปากเกร็ด - ดอนเมอื ง - สะพานใหม่)
สาย 51 (ปากเกรด็ - ม.เกษตรศาสตร์) / สาย 52 (ปากเกรด็ - จตุจักร)
สาย 150 (ปากเกรด็ - Happy Land) / สาย 391 (ลาดหลมุ แกว้ - เมืองทองธานี)
รถตโู้ ดยสาร ประจ�ำทาง
สายมนี บุร-ี ปากเกร็ด / สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ปากเกรด็ / สายรังสิต-ปากเกรด็
สายจตุจักร-ปากเกรด็ / สายบางกะปิ-ปากเกรด็ / สาย ม.รามค�ำแหง-ปากเกร็ด
รถสองแถว นนทบรุ ี
สายท่าน�้ำนนท์ - หน้าเมอื งทองธานี - วดั สาลีโข

รอบรวั้ PIM | 34

อาคาร ห้องเรยี น ห้องปฏบิ ัติการ

วิธีอา่ นหมายเลขห้องท่ปี รากฎในตารางสอนของนกั ศกึ ษา บนระบบ REG และ PIM Application

อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)

อาคาร 1 (อาคารอำ� นวยการ) ชน้ั G : รา้ นถ่ายเอกสาร
ชั้น 1-3 : ห้องปฏิบัตกิ ารตา่ งๆ
ชนั้ 3 : หอ้ งละหมาด และห้องปฏิบตั ิการตา่ งๆ ชน้ั L : ศนู ยร์ บั สมัครนักศึกษา รา้ น 7-ELEVEn
อาคาร 2 (อาคารหอประชุม/Convention Hall)
ช้นั 1 : โถงกิจกรรม ร้านคา้ จำ� หนา่ ยอาหาร และร้านกาแฟ Bellinee’s Bake & Brew
และสนิ ค้าทัว่ ไป PIM Smart Shop ชนั้ M : ศนู ยป์ ฏบิ ัติการธรุ กจิ การบนิ PIM AIR
และ PIM Souvenir Shop ชน้ั 3 : ศนู ย์อาหาร Food World
ชั้น 2 : ห้องเรียน ชน้ั 4 : ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการภาคพ้นื
ช้นั 3 : หอ้ งละหมาด และห้องประชมุ / สมั มนา ชน้ั 5-8 : ห้องเรยี น
อาคาร 3 (อาคารอเนกประสงค)์ ชน้ั 7 : หอ้ งเรยี น ส�ำนักกิจการนักศึกษา
ชน้ั 1 : ห้องปฏบิ ัตกิ ารต่างๆ และส�ำนักพฒั นานกั ศึกษา
ชั้น 2 : ห้องพยาบาล และสำ� นักงานต่างๆ ชน้ั 8 : ห้องเรียน และ Store Model
ชน้ั 3 : ห้องเรยี น และหอ้ งปฏิบตั กิ าร ชน้ั 9 : ห้องพกั อาจารย์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะนวตั กรรมการจดั การเกษตร
และคณะการจดั การธุรกจิ อาหาร
ชน้ั 10 : ห้องพกั อาจารย์คณะบริหารธรุ กิจ
คณะวทิ ยาการจดั การ
คณะการจัดการโลจิสตกิ สแ์ ละการคมนาคมขนส่ง
วิทยาลัยนานาชาติ
และวิทยาลยั บัณฑิตศึกษาจนี
ชั้น 11 : ห้องพักอาจารย์คณะศิลปศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
และสำ� นกั การศกึ ษาท่วั ไป
ชน้ั 12 : หอ้ งปฏบิ ัติการต่างๆ
และหอ้ งพักอาจารยค์ ณะวทิ ยาการจัดการ
สาขาวิชาการจดั การการบริการและการท่องเที่ยว
ชน้ั 12A : ห้องสมดุ
ชน้ั 14 : สำ� นักส่งเสรมิ วิชาการ
ส�ำนกั บัญชแี ละการเงิน
และพืน้ ที่อ่านหนังสอื
ชน้ั 16 : ห้องประชุม Auditorium

รอบรัว้ PIM | 35

ชลิ ล์ ฟนิ ชอ๊ ป ก๊อปป้ี รแี ลคซ์

CHEF’S KITCHEN รา้ นอาหาร

สถานท่ตี งั้ :

ที่อยู่ : 284 หมู่ 2 ถนนเเจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ต.บางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบรุ ี 11120
เบอร์โทรศพั ท์รา้ น : 02-855-1711
เวลาเปิด-ปดิ และบรกิ าร :
• วันจันทร์-ศุกร์
เวลา 8.00 น. – 21.00 น. : ให้บริการเมนูอาหารเชา้ และเมนู A la carte และในสว่ น
ของอาหาร Buffet จะให้บรกิ ารเฉพาะชว่ งเวลา 11.00 - 14.00 น.
• วนั เสาร์-อาทติ ย์ และวันหยดุ นักขัตฤกษ์
เวลา 11.00 – 21.00 น. : ให้บริการเมนูอาหารเช้าและเมนู A la carte เท่าน้ัน

หมายเหตุ : ส�ำหรับลกู ค้าทต่ี อ้ งการจดั งานเลย้ี ง ออกบูธอาหาร สั่งอาหารกลอ่ ง ขนมเบรค และ Snack box
รบกวนตดิ ตอ่ ฝา่ ยขาย 097-246-5450 และสามารถอัพเดทขอ้ มลู ขา่ วสารและเมนอู าหารของรา้ นผ่านทาง
Facebook Page ท:่ี @chefskitchenthai

หอ้ งละหมาด สนามกฬี า & ลานกจิ กรรม

สถานท่ตี ง้ั : สถานท่ตี งั้ :

• บริเวณชนั้ 3 อาคาร 1 • ดา้ นขา้ งอาคาร 1
หรืออาคารอ�ำนวยการ หรอื อาคารอำ� นวยการ
• บริเวณชน้ั 3 อาคาร 2 • บริเวณช้ัน 1 อาคาร 2
หรืออาคารหอประชมุ หรืออาคารหอประชมุ

ห้องพยาบาล

สถานทต่ี ั้ง:

อาคาร 3 หรอื
อาคารอเนกประสงค์ ช้ัน 2
เปิดให้บรกิ ารทุกวัน
เวลา 08.30-17.30 น.
หยุดให้บริการในวนั หยดุ นกั ขัตฤกษ์

รอบรั้ว PIM | 36

หอ้ งสมดุ ร้านถ่ายเอกสาร

สถานทตี่ ง้ั : ใหบ้ รกิ ารการถา่ ยเอกสาร
พิมพ์งาน-เขา้ เลม่
อาคาร 4 หรอื อาคาร และจำ� หนา่ ยอปุ กรณเ์ ครอื่ งเขียนตา่ งๆ
CP ALL Academy ช้ัน 12A
ให้บรกิ าร สถานท่ตี งั้ :
วันจันทร-์ ศกุ ร์ เวลา 08.30-18.30 น.
วนั เสาร-์ อาทติ ย์ เวลา 09.00-18.00 น. อาคาร 4 หรือ
หยุดใหบ้ ริการในวนั หยดุ นกั ขตั ฤกษ์ CP ALL Academy ช้นั G
เปิดให้บริการวนั จันทร์-ศกุ ร์
เวลา 07.00-17.00 น.
วันเสาร-์ อาทิตย์ เวลา 07.00-16.00 น.

PIM SMART SHOP จ�ำหนา่ ยสนิ ค้าทวั่ ไป 7-ELEVEn

สถานทีต่ ้งั : สถานท่ตี ัง้ :

อาคาร 2 หรอื อาคารหอประชมุ ชนั้ 1 • ทางเขา้ PIM (ติดถนนแจง้ วัฒนะ)
เปดิ ใหบ้ รกิ ารวนั จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ใหบ้ รกิ าร 24 ชั่วโมง
• อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy
PIM SOURVENIR ช้ัน L ใหบ้ รกิ าร
วนั จันทร-์ เสาร์ เวลา 07.00-18.00 น.
จำ� หน่ายสินค้าทั่วไป เครอ่ื งหมายนกั ศึกษา และของท่รี ะลึกสถาบัน หยุดใหบ้ ริการในวันอาทิตย์
และวันหยดุ นกั ขัตฤกษ์
สถานท่ตี ้ัง:

อาคาร 2 หรืออาคารหอประชมุ ชนั้ 1
เปดิ ใหบ้ ริการวนั จันทร-์ ศกุ ร์ เวลา 08.00-16.30 น.

นกั ศึกษาช�ำระคา่ อาหาร Food World
และเครอ่ื งดม่ื ต่างๆ ใน Food World
ผา่ น Application true money ศนู ยอ์ าหารท่ีมีความหลากหลาย
โดยสามารถดาวน์โหลดไดท้ ี่ ในราคาทค่ี ณุ จับตอ้ งได้
หรือ
สถานทีต่ ง้ั :

อาคาร 4 หรือ CP ALL Academy
ชน้ั 3 เปดิ ใหบ้ ริการทกุ วนั
เวลา 07.00-17.00 น.
ยกเว้นวนั หยดุ นกั ขตั ฤกษ์

รอบรวั้ PIM | 37

หอพกั

สถาบันให้บริการข้อมูลหอพักเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเช่าพักของ
นักศกึ ษา โดยสามารถศกึ ษาข้อมลู เพิ่มเตมิ เกี่ยวกบั หอพกั ได้ท่ี
ยา่ นแจง้ วัฒนะ : https://www.pim.ac.th/pages/dormitory-chaegwattana
ยา่ นอนสุ าวรีย์ชัยสมรภูมิ : https://www.pim.ac.th/pages/apartment1

รอบรวั้ PIM | 38

สถาบันการจดั การปัญญาภวิ ัฒน์ วทิ ยาเขตออี ซี ี (PIM EEC)

อ.สัตหบี จ.ชลบรุ ี

ท่ตี ั้งและการเดนิ ทาง

เลขที่ 1 หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สตั หบี จ.ชลบุรี 20250
ไปชลบุรี

ไปสัตหีบ

รถประจ�ำทาง
สาย 57 (หมอชิต-ระยอง)
สาย 46 (เอกมัย - ระยอง)
รถตูโ้ ดยสาร ประจ�ำทาง
สายสตั หบี - กทม. (หมอชิต - สายใตใ้ หม่ - เอกมัย)
สาย 163 จ. (ชลบรุ ี - สัตหบี )
สาย 303 (ชลบรุ ี - ระยอง)

รอบรั้ว PIM | 39

อาคาร หอ้ งเรยี น ห้องปฏิบัติการ

อาคารอ�ำนวยการ (Central Administration Building)

ชัน้ 1: ชั้น 2:
สำ� นักทะเบยี น
สหกรณ์ หอ้ งเรียน
หอ้ งพยาบาล ห้องปฏบิ ัตกิ ารคอมพิวเตอรแ์ ละภาษา
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้า-ฟิสิกส์
ห้องปฏบิ ตั กิ ารเคมี ชั้น 3:
หอ้ งปฏบิ ตั ิการการโรงแรม อาหารและเคร่อื งด่ืม
Smart Farming & Digital Campus สำ� นักอธิการบดี
ศูนย์ขอ้ มูลธรุ กจิ สำ� นกั การศึกษาทั่วไป
คณะนวตั กรรมการบรหิ ารธรุ กจิ
ห้องประชมุ และส�ำนักงาน

อาคารโรงอาหาร 1 (Canteen 1 Building)

ชัน้ 1: โรงอาหาร
ชั้น 2: ห้องสมดุ

รอบร้วั PIM | 40

หอ้ งเรียน หอ้ งปฏิบตั กิ ารตา่ งๆ

12
3

1 หอ้ งเรยี น
สถานทต่ี ัง้ : อาคารอ�ำนวยการ ชน้ั 2

2 ห้องปฏิบัติการดา้ นภาษา และคอมพิวเตอร์

สถานท่ตี งั้ : อาคารอ�ำนวยการ ช้นั 2

3 ห้องปฏบิ ัตกิ ารเคมี
สถานที่ต้งั : อาคารอ�ำนวยการ ชั้น 1

รอบรวั้ PIM | 41

มุมรีแลคซ์

ส�ำนกั สง่ เสรมิ วชิ าการ

สถานท่ตี ั้ง:

อาคารอ�ำนวยการ ช้ัน 1

ห้องสมุด

สถานท่ตี ง้ั :

อาคารโรงอาหาร 1 ชน้ั 2
โรงอาหาร

สถานทตี่ ้งั :

อาคารโรงอาหาร 1 ชัน้ 1

หอพกั นักศึกษา
PIM EEC

รอบรั้ว PIM | 42

เพลงประจำ� สถาบนั

เกดิ มาเปน็ คน ตอ้ งพร้อมจะอดทนทกุ เร่ืองราว ไม่วา่ จะดีจะร้ายซกั เทา่ ไหร่
ตอ้ งมองว่าเปน็ บทเรียน สิง่ ทเี่ รียนคือความจำ� สงิ่ ที่ท�ำคือความจรงิ
ส่งิ ท่ที ำ� ได้ยากเย็นน้ันจะยิง่ ใหญ่ สง่ิ ทที่ ำ� โดยตัวเอง ยง่ิ ท�ำจะยงิ่ เข้าใจ
แมน้ านเพยี งใดกไ็ ม่ลืม

**ตอ้ งคิดเป็น ท�ำเป็น เรยี นเปน็ เน้นความเปน็ ธรรมในใจ ส่งิ ทถี่ ูกรกั ษาไว้
ทผี่ ดิ เราตอ้ งทิ้งไป แล้วเราจะก้าวไป..ด้วยกนั

***สถาบันปญั ญาภิวฒั น์ ถาบันแหง่ ปญั ญา เราจะคอยเปน็ ผ้สู อน
เราจะคอยเป็นเบ้าหลอม จะหลอ่ และกห็ ลอมให้ทกุ คน ใหพ้ ร้อมกลายเปน็ คนดี

(ใหท้ ุกคนเปน็ คนดี) เกดิ มาเป็นคน ตอ้ งมงุ่ มนั่ ฝกึ ฝนประสบการณ์
คา่ ความเป็นคนอยทู่ ใ่ี จวดั กันทีผ่ ลงาน อันมีค่าควรจดจำ�
(ซำ้� *, **, ***)

เรากเ็ หมอื นอิฐคนละกอ้ นวางซ้อนเรียงกันจงึ แนน่ หนา กอ่ ดว้ ยความรักในปญั ญา
ฉาบดว้ ยศรทั ธา..ในสถาบัน..ของเรา (ซำ้� *, **, ***)

https://www.youtube.com/watch?v=RMeubmRez74

เพลงมังคลอบุ ล

* มงั คลอบุ ล ดั่งพวกเราทกุ คน หนกั เบาพรอ้ มผจญ งดงามปนเขม้ แข็ง
ใต้เงาหกู ระจง แผก่ ิง่ ใบมั่นคง หยัดยืนทรนง...ซ่ือตรงและแขง็ แกร่ง

P (Practicality) I (Innovation) M (Morality)
P..I..M P..I..M P..I..M P..I..M Let Go!! (ซ้�ำ*)
**ในโลกแห่งความจรงิ ตอ้ งเรยี นร้กู นั จริงๆ ตอ้ งออกไปหาความจรงิ
วิ่งชนเรือ่ งราวแทจ้ รงิ ตอ้ งเหนื่อยตอ้ งทอ้ จริงๆ ตอ้ งเจอผคู้ นจริงๆ เรียนจากคนรคู้ วามจรงิ
แล้วเราจะเปน็ คนจรงิ คนเกง่ นน้ั ยังไม่พอ เก่งจรงิ ต้องจดั การได้
แค่กล้าก็ยงั ไม่พอ กล้าจริงตอ้ งมวี ินยั คนฉลาดนัน้ ยงั ไมพ่ อ คนฉลาดตอ้ งไม่โกงใคร

แข็งแรงกย็ ังไมพ่ อ เพราะว่าตอ้ งมนี ำ้� ใจ
***ธงสีเขียวขจี ฉาบสเี หลืองเรืองรอง บนแผน่ ดินสที อง น่ีคอื บา้ นของเรา

https://www.youtube.com/watch?v=UjQ-2M5K9Sc

รอบรัว้ PIM | 43


Click to View FlipBook Version