The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Juta Junla, 2021-04-25 23:30:05

คู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

คู่มือนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

สารบัญ

คูม่ อื นักศกึ ษาใหม่ “คณะการจดั การธรุ กจิ อาหาร”

สว่ นที่ 1: สถาบันเรา “พี ไอ เอม็ (PIM)” หน้า ส่วนท่ี 4 : รอบรู้ “พี ไอ เอ็ม (PIM)” หน้า
ตราสญั ลักษณ์ 4 ทต่ี ง้ั และการเดินทาง 38
สปี ระจำ� สถาบัน 4 ลดั เลาะ..รอบบ้าน PIM : แจง้ วัฒนะ 40
ดอกไมป้ ระจำ� สถาบัน 4 อาคาร ห้องเรยี น หอ้ งปฏบิ ตั กิ าร 41
ปรชั ญา 5 ปฏิทนิ การศกึ ษาและรูปแบบการเรียน 47
วิสัยทศั น์ 5 เทคโนโลยีและระบบสนบั สนุนนักศกึ ษา 48
พันธกจิ 5 - Single Sign-On 48
เอกลักษณส์ ถาบัน 5 - PIM Application 49
อัตลักษณ์นักศึกษา 6 - Wi-Fi PIMHotspot 51
คณะวิชา สำ� นกั วิทยาลยั ในสถาบัน 6 - e-mail 52
คณะวชิ าต่างๆ ใน PIM 7 - Office 365 53
เพลงสถาบนั 9 บตั รนักศึกษา 54
การแตง่ กาย 55
สว่ นที่ 2 : รู้จกั ส�ำนักการศึกษาท่ัวไป เมือ่ มาเรียนที่ PIM 56
ปรชั ญา 10
วิสยั ทัศน์ 10 - ดูตารางเรยี น 56
- ตารางหน้าหอ้ งเรยี น 57
พนั ธกจิ 10 - การยืนยันการเขา้ เรียน 58
สญั ลักษณ์และสีประจ�ำสำ� นกั 10
บทบาทหน้าที่ 11 - PIM e-Learning 59
- PIM MOOC 60
ศนู ย์พฒั นาทักษะและภาษา 11 ห้องสมดุ PIM และแหล่งเรยี นรอู้ อนไลน์ 61
โครงการ PIM 3L : 13
Lifelong Learner Building your future skills วารสารวิชาการของ 65
สถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ฒั น์
ใกลส้ อบแลว้ ..ตอ้ งท�ำอย่างไร 66
สว่ นที่ 3 : รู้จกั คณะเรา เกรดออกแลว้ 68
การยื่นแบบค�ำร้องออนไลน์ ลงทะเบยี นเรยี น 69
“คณะการจดั การธุรกจิ อาหาร” 15 ประเมินต่างๆ และอ่นื ๆ
16 เตรียมตัวอย่างไรเมอื่ ไปฝึกปฏิบัต ิ 71
ปรชั ญา ปณธิ าน วสิ ยั ทศั น์ และพันธกิจคณะ 16 มีปัญหา..ปรกึ ษาใคร 72
สัญลักษณ์ และสีประจ�ำคณะ 17 - อาจารย์ทปี่ รึกษา 72
หลักสูตร/ สาขาวชิ าทีเ่ ปิดสอน 18 - CCDS 73
การเข้าถึงขอ้ มลู คณะ 25 - Smile Center 74
- หลักสูตรบรหิ ารธรุ กิจบัณฑติ 31 - Friends Care PIM 74
สาขาวิชาการจดั การธรุ กจิ อาหาร เขา้ ภาคเรียนใหมต่ อ้ งท�ำอยา่ งไร 75
- หลักสูตรบริหารธรุ กิจบณั ฑิต - ลงทะเบยี นเรยี น 75
สาขาวชิ าการจดั การธุรกจิ อาหาร (ตอ่ เนอื่ ง) - ชำ� ระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมตา่ งๆ 76
- หลกั สูตรบริหารธรุ กจิ บัณฑติ
สาขาวชิ าการจัดการธุรกจิ ภตั ตาคาร

เรียนดี ประพฤติดี มที นุ 77
วนิ ยั นกั ศกึ ษา 78
ทำ� อย่างไรให้ได้เกยี รตนิ ิยม 79
ทำ� อย่างไรไมใ่ ห้ถูก Retire 80
สวัสดกิ ารสำ� หรับนักศึกษา 81
ชมรมและกจิ กรรมตา่ งๆ 82
ชิลล์ ฟิน ชอ๊ ป ก๊อปปี้ รีแลคซ์ หอพัก 83

สถาบันเรา
“พี ไอ เอม็ (PIM)”

สถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ฒั น์ หรอื พไี อเอม็ รปู แผนที่ประเทศไทยทแี่ สดงพื้นที่
(PIM) เปน็ สถาบนั อดุ มศกึ ษาทไ่ี ดร้ บั การสนบั สนนุ 1. วทิ ยาเขต แจ้งวฒั นะ
ในการจดั ตงั้ จากบรษิ ทั ซพี ี ออลล์ จำ� กดั (มหาชน) 2. วทิ ยาเขตออี ีซี จ.ชลบุรี
ในเครอื เจรญิ โภคภณั ฑ์ โดยไดร้ บั การรบั รองจาก 3. หนว่ ยการเรียนทางไกล
กระทรวงการอดุ มศกึ ษา วทิ ยาศาสตร์ วจิ ยั และ
นวัตกรรม เพ่ือใหป้ รญิ ญาในระดับปรญิ ญาตรี • จงั หวัดพระนครศรีอยธุ ยา
ปรญิ ญาโท และปรญิ ญาเอก ซงึ่ จดั การเรยี นการ • จังหวัดชลบรุ ี
สอนทงั้ ภาคภาษาไทย ภาษาจนี และภาษาองั กฤษ • จังหวดั เชียงใหม่
ในฐานะทส่ี ถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ฒั นเ์ ป น็ • จงั หวดั ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแหง่ องคก์ รธุรกิจ (Corporate • จังหวดั ลำ� ปาง
University) ทมี่ กี ารเรยี นการสอนแบบ Work- • จงั หวดั นครราชสมี า
based Education จงึ แตกตา่ งดว้ ยความเป น็ • จังหวดั นครสวรรค์
เลศิ ทางวชิ าการ มงุ่ เนน้ ใหน้ กั ศกึ ษาเรยี นรจู้ ากการ • จงั หวัดเพชรบุรี
ฝ กึ ปฏบิ ตั งิ านจรงิ กบั ธรุ กจิ เชน่ กลมุ่ ซพี ี ออลล์ • จงั หวดั สงขลา
เครอื ซพี ี และพนั ธมติ รทางธรุ กจิ เพอื่ ใหน้ กั ศกึ ษา • จงั หวัดสมุทรปราการ
ไดร้ ับประสบการณ์ในการท�ำงานจนเกิดความ • จงั หวดั สรุ าษฎร์ธานี
เชยี่ วชาญ ดงั นนั้ บณั ฑติ พไี อเอม็ จงึ เป น็ บคุ ลากร • จังหวัดอดุ รธานี
คณุ ภาพผูม้ คี วามรูท้ างวชิ าการและมคี วามพรอ้ ม
ในการปฏบิ ตั งิ านอยา่ งมอื อาชพี 33
นกั ศกึ ษาของสถาบันการจัดการปญั ญาภิวฒั น์
มีการเรียนหรือศึกษาตลอดทั้งหลักสูตรใน
สถานทต่ี า่ งๆ คอื

1. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ถนนแจง้ วฒั นะ อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ี
(PIM-B)

2. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วิทยาเขตอีอีซี อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี
(PIM-EEC)

3. หนว่ ยการเรยี นทางไกล ใน 12 จงั หวดั
ทวั่ ประเทศ

ตราสัญลกั ษณ์ ช่อมะกอก โล่ รบิ บิน้
สปี ระจำ� สถาบัน หมายถงึ ความมีชัยชนะเหนือสิง่ อ่นื ใด
มงกุฎ
หมายถงึ การศกึ ษาแสดงถงึ ความสำ� เรจ็ อยา่ งสงู สดุ และยงิ่ ใหญ่
สเี ขยี ว/เหลืองทอง
หมายถึง ความเปน็ เลศิ ทางวิชาการ และความถงึ พรอ้ มดว้ ย
คณุ ธรรม เป็นหนทางแห่งความเจรญิ รุง่ เรืองในชีวิต
ชอ่ื สถาบัน
มชี ่อื สถาบันภาษาองั กฤษ และตัวย่ออยูใ่ นโล่
ส่วนชอื่ สถาบนั ภาษาไทยอยูใ่ นริบบ้ิน

สีเขียว
หมายถงึ ความเจริญรุ่งเรอื ง ความงอกงาม ความสมบรู ณ์
สีเหลืองทอง
หมายถึง ความเปน็ เลิศทางวชิ าการและถงึ พรอ้ มด้วยคณุ ธรรม
สีประจำ� สถาบัน
หมายถึง ความเปน็ เลศิ ทางวิชาการและความถงึ พร้อมด้วย
คณุ ธรรมเปน็ หนทางแหง่ ความเจรญิ ร่งุ เรอื งในชีวติ

ดอกไมป้ ระจำ� สถาบัน

ดอกบวั มงั คลอุบล (มงั -คะ-ละ-อุบล)
ซึ่งเปรยี บเสมอื นตวั แทนของ
1) ความเพียรพยายาม
2) ความอดทน
3) ความสำ� เรจ็ อันงดงาม

4

ปรชั ญา

"การศกึ ษาคือบอ่ เกดิ แหง่ ภูมิปัญญา"
(Education is the Matrix of Intellect)

วิสยั ทศั น์

“สร้างมืออาชีพดว้ ยการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จรงิ ”
(Creating Professionals through Work-based Education)

พนั ธกจิ

“มหาวิทยาลัยแห่งองคก์ รธรุ กจิ (Corporate University)” ท่ีมพี นั ธกจิ ดงั น้ี
1. สร้างคนทมี่ ีคุณภาพและตรงกับความตอ้ งการของภาคธุรกิจ สงั คมและประชาคมโลก โดยเน้นการเรียนรู้

จากประสบการณ์จรงิ (Work-based Education)
2. ผสมผสานองคค์ วามรเู้ ชงิ วชิ าการและองคก์ รธรุ กจิ เพอ่ื การจดั การเรยี นการสอน การวจิ ยั การบรกิ ารวชิ าการ

และทำ� นุบำ� รุงศิลปะวฒั นธรรม (Combination of Academic and Professional Expertise)
3. สรา้ งเครอื ข่ายความร่วมมอื เพ่อื พฒั นาองคค์ วามรแู้ ละสง่ เสริมนวตั กรรม (Collaborative Networking)
4. พัฒนาองค์กรที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี (Transformative

Organization & Good Governance)

เอกลกั ษณส์ ถาบนั

การเปน็ Corporate University บนพนื้ ฐานของการจดั การศกึ ษาแบบ Work-based Education ประกอบดว้ ย
1. การสอนโดยมืออาชีพ (Work-based Teaching) เป็นการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนรู้จากกรณี

ศกึ ษา จากผปู้ ฏิบัตงิ านจริงในองค์กร เพื่อเตรยี มความพร้อมทจ่ี ะฝึกปฏิบตั จิ ริง
2. การเรยี นรจู้ ากการปฏบิ ตั ิ (Work-based Learning) เปน็ การเรยี นรโู้ ดยการลงมอื ปฏบิ ตั งิ านจรงิ ทมี่ กี ารจดั

วางโปรแกรมครฝู ึก และมรี ะบบการติดตามประเมินอยา่ งเปน็ ระบบตามวชิ าชพี ของหลกั สูตร เพื่อท�ำให้มี
การบูรณาการระหวา่ งทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอย่างแทจ้ ริง
3. การวจิ ยั สนู่ วตั กรรม (Work-based Researching) เปน็ การศกึ ษาวจิ ยั ของคณาจารยจ์ ากปญั หาวจิ ยั จรงิ ใน
องค์กรที่น�ำผลการวิจัยไปใช้ปฏิบัติได้โดยตรง และน�ำองค์ความรู้ใหม่ๆ กลับมาสู่การเรียนการสอนใน
หอ้ งเรียน
4. มหาวทิ ยาลัยแหง่ การสรา้ งเครือข่าย (Networking University) เปน็ การสรา้ งเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการสอน
การเรียนร้จู ากการปฏบิ ตั งิ าน และการวจิ ยั ส่นู วตั กรรม

5

อัตลักษณ์นกั ศึกษา PIM

“READY to WORK.”

เรยี นเปน็

1. มีความใฝร่ ู้ ใฝ่เรียน สามารถแสวงหาความรู้ไดด้ ว้ ยตัวเอง
2. มคี วามรอบรูแ้ ละบรู ณาการในศาสตรส์ าขาวชิ าทีเ่ กยี่ วข้อง
3. สามารถนำ� เคร่อื งมอื หรอื เทคโนโลยีมาใช้งานไดอ้ ยา่ งเหมาะสมกบั ผลลพั ธท์ ตี่ อ้ งการ
(ตามศาสตร์ของตวั เอง)
4. สามารถเข้าถงึ แหล่งขอ้ มลู ขา่ วสารและลือกใช้ขอ้ มูลความรตู้ า่ งได้อย่างเหมาะสม

คดิ เปน็

1. มคี วามสามารถในการคดิ วิเคราะห์ (Analytical thinking) การคดิ วิพากษ์ (Critical thinking) การคิด
เชงิ สังเคราะห์ (Synthesis thinking) การคดิ เชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)

2. กล้าคิดและสามารถผลักดันความคิดและแรงบันดาลใจของตนให้ก่อเกิดเป็นผลงานตามศาสตร์หรือผล
งานเชงิ นวัตกรรมตา่ งๆ ได้

3. มีแนวคดิ การบรหิ ารจดั การอย่างผ้ปู ระกอบการ

ทำ� งานเปน็

1. มีการทำ� งานข้ามสายงานและสามารถจงู ใจผู้อน่ื เพื่อให้บรรลเุ ปา้ หมาย
2. มีทักษะในการส่อื สารหลากภาษา ทัง้ การฟัง การอ่าน การเขียน การพูด การแปลความ การเลอื กช่องทาง

และเคร่อื งมือในการสอื่ สาร
3. มกี ารตัดสนิ ใจและรับผดิ ชอบตอ่ ผลท่ีเกดิ ขึน้
4. สามารถสรา้ งความพอใจระหวา่ งสขุ ภาพ การเรยี น ชวี ติ ส่วนตัว ความสมั พนั ธก์ บั บุคคลอ่นื

เนน้ วฒั นธรรม

1. สบื สานวัฒนธรรมไทย
2. ความสามารถในการปรับตวั เขา้ กบั สภาพแวดลอ้ มขององคก์ รได้

รกั ความถกู ตอ้ ง

1. ยึดมนั่ ในจรรยาบรรณวชิ าชีพหรอื จรรยาบรรณในการดำ� เนินธรุ กจิ
2. ยืนหยัดปกปอ้ งในความถูกตอ้ ง
3. เคารพและชืน่ ชมตอ่ ความดงี ามของผอู้ ่นื

6

สถานท่เี รยี น

คณะ หลกั สตู ร ชื่อยอ่ วิทยาเขต หน่วย
หลกั สตู ร EEC การเรยี น
แจง้ วฒั นะ ทางไกล

จัดการเรียนการสอนในหมวดวชิ าศกึ ษาทั่วไป -
1) กลมุ่ วชิ าภาษาไทย
2) กลมุ่ วชิ าภาษาองั กฤษ
3) กลุ่มวชิ าภาษาจนี
4) กล่มุ วชิ ามนุษยศาสตร์และสงั คมศาสตร์
5) กล่มุ วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หลกั สูตรระดบั ปริญญาตรี

การจัดการธุรกิจการคา้ สมัยใหม่ MTM -

การจดั การธุรกจิ การคา้ สมัยใหม่ (ตอ่ เนอ่ื ง) CMTM -

การจดั การธรุ กจิ การค้าสมัยใหม่ (ต่อเน่อื ง) CIMM --
ระบบการศึกษาทางไกลทางอนิ เทอร์เน็ต

การจดั การธรุ กจิ การคา้ สมัยใหม่ DMTM - -
(ระบบการศึกษาทางไกล)

เทคโนโลยีดจิ ิทลั และสารสนเทศ DIT -

วิศวกรรมคอมพิวเตอรแ์ ละปญั ญาประดิษฐ์ CAI --

วศิ วกรรมอตุ สาหการและการผลติ อัจฉรยิ ะ IEM -

วศิ วกรรมการผลติ ยานยนต์ AME --
RAE --
วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ ละระบบอัตโนมัติ BC --
BJ --
ภาษาจีนธรุ กจิ CEB --

ภาษาญปี่ นุ่ ธุรกจิ RPM --

ภาษาอังกฤษเพ่อื การสือ่ สารทางธุรกจิ HROM --
การจัดการอสังหาริมทรัพยแ์ ละ
ทรพั ยส์ ินอาคาร AVI --
การบรหิ ารทรัพยากรมนุษย์คนและ HTM --
การจัดการองค์การ BM --
การจดั การธรุ กจิ การบนิ CB --
การจดั การการบริการและการท่องเท่ียว
การจดั การบณั ฑิต CJ --
วชิ าเอกการส่อื สารองคก์ รและแบรนด์
วิชาเอกวารสารศาสตรค์ อนเวอรเ์ จ้นและ
ส่อื ดจิ ทิ ลั สร้างสรรค์

นวัตกรรมการจดั การเกษตร IAM --

7

สถานท่ีเรียน

คณะ หลักสตู ร ชอื่ ยอ่ วิทยาเขต หนว่ ย
หลักสตู ร แจง้ วฒั นะ EEC การเรยี น
การสอนภาษาจนี (4 ปี) ทางไกล
การสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี)
TCL - -

ELT - -

การจดั การเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ATM --

การจัดการธรุ กิจอาหาร FBM -
การจัดการธรุ กจิ อาหาร (ตอ่ เนื่อง) CFBM -
การจดั การธรุ กจิ ภตั ตาคาร RBM --

การจัดการโลจิสติกสแ์ ละการคมนาคมขนส่ง LTM --

การจดั การธรุ กิจการคา้ สมัยใหม่ (หลักสตู ร iMTM --
นานาชาต)ิ

การจดั การธรุ กิจโรงแรมและอาหาร (หลักสูตร iHFM - -
นานาชาติ)

หลักสตู รระดบั ปริญญาโท

การจัดการธรุ กจิ การคา้ สมยั ใหม่ MBA-MTM --

วศิ วกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี MET --
(หลกั สูตรนานาชาต)ิ

การบริหารคนและกลยุทธ์องคก์ าร POS --

การส่ือสารเชงิ นวัตกรรมเพ่อื องคก์ รสมยั ใหม่ MCA --

สาขาวิชาธรุ กิจระหว่างประเทศ iMBA --
(หลกั สตู รนานาชาติ)
--
ภาวะผู้น�ำการบริหารและการจดั การ EML --
การศึกษา --
บริหารธุรกิจ (หลกั สตู รภาษาจีน) C-MBA
การจัดการทางศลิ ปะ (หลักสูตรภาษาจีน) C-MA --
--
หลกั สูตรระดบั ปริญญาเอก

บริหารธุรกจิ (หลกั สตู รภาษาจีน) C-PhD

การจัดการการศกึ ษา (หลกั สูตรภาษาจีน) C-PhD-Ed

8

เพลงสถาบนั

เพลงประจำ� เพลงมงั คลอุบล

สถาบันการจัดการปญั ญาภวิ ัฒน์

เกิดมาเปน็ คน ต้องพรอ้ มจะอดทนทุกเร่ืองราว * มังคลอบุ ล ดั่งพวกเราทุกคน
ไม่วา่ จะดีจะร้ายซกั เท่าไหร่ ตอ้ งมองวา่ เป็นบทเรียน หนักเบาพรอ้ มผจญ งดงามปนเขม้ แข็ง

ส่งิ ทีเ่ รียนคือความจ�ำ สง่ิ ท่ที ำ� คอื ความจรงิ ใต้เงาหูกระจง แผก่ ง่ิ ใบมนั่ คง
สงิ่ ทท่ี �ำได้ยากเยน็ นนั้ จะยง่ิ ใหญ่ หยดั ยืนทรนง...ซอ่ื ตรงและแข็งแกรง่

สง่ิ ท่ที ำ� โดยตัวเอง ยิง่ ทำ� จะยิ่งเข้าใจ P (Practicality)
แมน้ านเพียงใดก็ไม่ลืม I (Innovation)
M (Morality)
**ตอ้ งคดิ เปน็ ท�ำเป็น เรยี นเปน็ P..I..M P..I..M P..I..M P..I..M Let Go!!
เน้นความเปน็ ธรรมในใจ
(ซ้ำ� *)
ส่ิงทถ่ี ูกรกั ษาไว้ ทผ่ี ดิ เราตอ้ งทิง้ ไป **ในโลกแห่งความจรงิ ตอ้ งเรยี นรูก้ นั จริงๆ
แลว้ เราจะกา้ วไป..ด้วยกนั ต้องออกไปหาความจรงิ ว่ิงชนเร่ืองราวแทจ้ รงิ
ตอ้ งเหน่อื ยต้องท้อจรงิ ๆ ตอ้ งเจอผู้คนจรงิ ๆ
***สถาบันปญั ญาภวิ ัฒน์ สถาบนั แห่งปัญญา เรยี นจากคนร้คู วามจรงิ แล้วเราจะเปน็ คนจรงิ
เราจะคอยเป็นผ้สู อน เราจะคอยเปน็ เบา้ หลอม คนเก่งน้นั ยงั ไม่พอ เกง่ จรงิ ต้องจดั การได้

จะหลอ่ และก็หลอมใหท้ กุ คน แคก่ ลา้ กย็ ังไม่พอ กล้าจรงิ ต้องมวี ินัย
ใหพ้ รอ้ มกลายเป็นคนดี (ให้ทกุ คนเปน็ คนด)ี คนฉลาดนั้นยงั ไมพ่ อ คนฉลาดตอ้ งไม่โกงใคร
เกิดมาเป็นคน ต้องมุง่ มน่ั ฝกึ ฝนประสบการณ์
คา่ ความเปน็ คนอยทู่ ใี่ จวดั กนั ทผ่ี ลงาน อนั มคี า่ ควรจดจำ� แข็งแรงกย็ ังไม่พอ เพราะว่าตอ้ งมีน้�ำใจ
***ธงสเี ขยี วขจี ฉาบสีเหลืองเรอื งรอง
(ซ�ำ้ *, **, ***) บนแผน่ ดนิ สที อง น่คี ือบ้านของเรา
เราก็เหมอื นอิฐคนละก้อนวางซ้อนเรยี งกันจึงแนน่ หนา

กอ่ ดว้ ยความรกั ในปญั ญา
ฉาบด้วยศรทั ธา..ในสถาบัน..ของเรา

(ซำ้� *, **, ***)

https://www.youtube.com/watch?v=RMeubmRez74 https://www.youtube.com/watch?v=UjQ-2M5K9Sc

9

รจู้ กั
“ส�ำนกั การศกึ ษาทั่วไป”

ปรัชญาสำ� นกั การศึกษาทัว่ ไป
วิชาศึกษาท่ัวไปสรา้ งความเปน็ มนษุ ยท์ ่มี ีคณุ ภาพในสังคมโลก มที ักษะการส่ือสาร
ภาษา ก้าวหนา้ เทคโนโลยี มีกระบวนการคดิ และมจี ติ สาธารณะ

วสิ ัยทัศน์

“สรา้ งบัณฑติ มอื อาชีพด้วยการเรียนร้จู ากประสบการณจ์ ริง”
(Creating Professionals through Work-based Education)

พนั ธกจิ
1) ผลิตบัณฑติ ที่มคี ุณภาพและตรงกับความตอ้ งการของสถานประกอบการ โดย

เนน้ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education)
2) ผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและองค์กรธุรกิจ เพื่อการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
(Combination of Academic and Professional Expertise)
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและคุณค่า
ต่อสังคมอยา่ งยง่ั ยืน (Collaborative Networking)
4. พัฒนาองคก์ รทพ่ี ร้อมรับความเปล่ียนแปลง และมรี ะบบการบริหารจัดการทดี่ ี
(Transformative Organization & Good Governance)

สัญลกั ษณ์และสีประจ�ำสำ� นัก

ตน้ ปญั ญพฤกษ์

หรอื ต้นไมแ้ ห่งปญั ญา
ทแ่ี ผ่รม่ เงาทางการศึกษา
เปรียบเสมอื นการเรยี นร้ตู ลอดชีวิต

สปี ระจ�ำคณะ สนี ้�ำตาลทอง

10

บทบาทหนา้ ที่

ส�ำนกั การศกึ ษาทั่วไปมโี ครงสร้างการทำ� งานประกอบดว้ ย 5 กลุม่ วชิ า และ 1 ศนู ย์ คอื

1. กลุ่มวชิ าภาษาไทย 4. กลมุ่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. กล่มุ วชิ าภาษาองั กฤษ 5. กลุม่ วชิ าวิทยาศาสตรแ์ ละคณติ ศาสตร์
3. กลมุ่ วชิ าภาษาจนี 6. ศูนย์พฒั นาทกั ษะและภาษา

โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้กับนักศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันการจัดการ
ปัญญาภวิ ัฒน์ และจัดกิจกรรมเพอื่ พัฒนานกั ศึกษาให้เป็นไปตามอตั ลกั ษณ์บัณฑติ ของสถาบนั ตลอดจนเปน็ ท่ีต้องการ
ของผใู้ ชบ้ ัณฑิตและสงั คม โดยตลอดปีการศึกษาได้จัดกจิ กรรมพัฒนานักศกึ ษาตามกลมุ่ วิชา

ศนู ยพ์ ฒั นาทกั ษะและภาษา

ศนู ยพ์ ฒั นาทกั ษะและภาษา (Center of Languages and Skills Development หรอื CLSD) เปน็ หนว่ ยงาน
ภายใต้ส�ำนักการศึกษาทัว่ ไปทม่ี ีหนา้ ท่เี สรมิ ทักษะ ประเมินทักษะ และออกใบรบั รองมาตรฐานทจ่ี �ำเป็นตอ่ การท�ำงาน
ของนกั ศกึ ษา ไดแ้ ก่ ทกั ษะการสอ่ื สารภาษาไทยและภาษาตา่ งประเทศ ทกั ษะชวี ติ และทกั ษะดจิ ทิ ลั ตามแผนการดำ� เนนิ
ท้ัง 4 ช้ันปี โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเป็นโปรแกรมประยุกต์
(Application Program) ช่อื “PIM SMART PASSPORT” ท่ีเปน็ ฐานข้อมูลของนกั ศึกษาส�ำหรบั น�ำไปใช้ประกอบ
การตดั สนิ ใจเลือกพนักงานเข้าทำ� งานของสถานประกอบการต่างๆ

แผนพัฒนาทักษะและภาษา

สำนักการศึกษาทวั่ ไป

ทักษะการส่อื สาร ป 1 ผลการฝก ทักษะช้ันปที่ 1
ทักษะดจิ ทิ ัล (ระบุผลแตละทักษะ)
Unsatisfied
ทกั ษะชวี ติ ป 2 Pass
ผลการฝก ทกั ษะช้นั ปท ่ี 2 ป 3 Excellent
(ระบุคะแนนแตละทักษะ) ป 4
e-Leaming score พัฒนาตอ เนอ่ื งดว ยตนเอง
อบรม + ตวิ เขม + PIM ทุกที่ ทกุ เวลา
เตรยี มความพรอม SMART ผลการอบรม/ตวิ เชม ชน้ั ปท ี่ 3
เพอ่ื การสมคั รงาน PASSPORT (ระบผุ ลแตล ะทกั ษะ)
เพื่อการทำงาน
เพอ่ื การใชช วี ิต วัดความพรอ มภาษา
รพู ฒั นาการดานดจิ ติ อล
ผลการฝกทกั ษะชั้นปท ี่ 4 ระบุจุดเดนเเละจดุ ท่ี
(ระบุผลแตล ะทักษะ) ควรพัฒนาในการใชช ีวิต
รว มเดินทางไปกับ PIM SMART PASSPORT
ระบุระดับทักษะ ตลอด 4 ปก ารศึกษา เพือ่ พฒั นา
ทุกทกั ษะ ใหคุณเปนคนที่ “ใช” สำหรับทกุ องคกร

เเสดงพัฒนาการการเรยี นรู
ทกุ ช้ันป

ป 1 ป 2 ป 2 ป 4

สะทอนศักยภาพและความสามารถ

11

ส�ำนักการศึกษาทั่วไปมีการจัดท�ำชุดฝึกฝน
ทักษะการใช้งานโปรแกรมส�ำนักงาน ผ่านโปรแกรม
ประยุกต์ “Microsoft Office Simulation” เพื่อให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้เคร่ืองมือในการจัดท�ำเอกสาร
สำ� นกั งาน ตลอดจนการนำ� เสนองานอยา่ งมอื อาชพี ทตี่ อบ
สนองการเรียนรู้ได้ทกุ ท่ี ทกุ เวลา

12

โครงการ PIM 3L :
Lifelong Learner Building your future skills

โครงการ PIM 3L : Life Long Learners เป็นการด�ำเนินงานในรูปแบบกิจกรรมเพ่อื พัฒนาทักษะและสง่
เสรมิ การเรยี นรตู้ ลอดชวี ติ สำ� หรบั นกั ศกึ ษา ภายใตส้ ำ� นกั การศกึ ษาทวั่ ไป เรม่ิ ดำ� เนนิ การจดั กจิ กรรมตงั้ แตป่ กี ารศกึ ษา
2563 ภายใต้คตพิ จน์ประจ�ำโครงการคือ “ ไมม่ กี ารลงทุนใด จะไดผ้ ลตอบแทนเท่ากบั การลงทุนเรียนรู้”
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพ่ือเสรมิ สรา้ งการเรยี นรู้ และพัฒนาทกั ษะชีวติ ใหแ้ กน่ กั ศึกษา มุง่ เน้นให้
นักศกึ ษามี Essential Skills ตอ่ ยอดศักยภาพที่มีในตวั ตนและพฒั นาใหเ้ กดิ ทักษะใหมพ่ ร้อมรบั การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โครงการ PIM 3L มกี ารวางเป้าหมายไวอ้ ยา่ งชดั เจน คอื การพฒั นาตน พัฒนาคน และน�ำไปสู่การพัฒนา
สังคมต่อไป

โครงสร้างกิจกรรม
กิจกรรม PIM 3L จัดแบ่งเปน็ 3 หมวดหมู่ ดังนี้
1. ความชอบและไลฟส์ ไตล์ อาทิ กจิ กรรมปตั ตาเลย่ี นตวั เดยี ว..กเ็ ฟย้ี วได้ กจิ กรรมปลกู ผกั สวนครวั ..รวั้ หลงั หอ้ ง กจิ กรรม

ทำ� อาหารเพอ่ื สขุ ภาพ และกิจกรรมแต่งหน้าสวยดว้ ยแรงบันดาลใจ เปน็ ต้น
2. ทักษะอย่างมืออาชีพ อาทิ กิจกรรมพูดอย่างโปร..พูดให้เป็น กิจกรรมขายของออนไลน์..ง่ายนิดเดียว กิจกรรม

Innovative Video Creator กิจกรรมการน�ำเสนอและการอ่านขา่ วภาษาอังกฤษ เป็นต้น
3. คุณคา่ ในตวั ตนและสังคม อาทิ กจิ กรรมรกั อย่างไร..ปลอดภัยในวยั เรา กิจกรรมเข้าสงั คม..ใครวา่ ยาก กจิ กรรม

สร้างแรงบนั ดาลใจให้ตัวเรา เป็นตน้
การเรยี นรไู้ มม่ วี นั หยดุ นง่ิ หากเราตอ้ งกา้ วเดนิ ตอ่ ไปใหท้ นั ตอ่ การเปลยี่ นแปลงในศตวรรษท่ี 21 การเขา้ รว่ ม
กจิ กรรม PIM 3L เป็นส่วนหนง่ึ ของการเรียนรู้ตลอดชวี ติ ส�ำหรับนกั ศกึ ษาสถาบนั การจัดการปัญญาภิวฒั น์

ภาพตัวอยา่ งโปสเตอร์ประชาสัมพนั ธก์ จิ กรรม

13

เปา้ หมายการเรยี นรผู้ า่ นโปรแกรม นอกจากนี้ส�ำนักการศึกษา
สง่ เสรมิ การเรียนรู้ภาษาองั กฤษ ทั่วไปมีการน�ำโปรแกรมประยุกต์ด้าน
Common European Framework of Reference การสอื่ สารภาษาองั กฤษ มาใชป้ ระกอบ
for Languages : CEFR กบั การจดั การเรยี นการสอนในหอ้ งเรยี น
โดยมจี ดุ มงุ่ หมายใหน้ กั ศกึ ษาผา่ นเกณฑ์
การประเมินตามกรอบความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษอ้างอิงของยุโรป หรือ
Common European Framework
of Reference for Languages
(CEFR) ในระดับ B2 เปน็ อย่างนอ้ ย

ID64 (ปีที่ 3)

ID64 (ปที ่ี 2)

ID64 (ปีที่ 1)

ID64 (ปที ่ี 3)

แผนการใช้โปรแกรมส่งเสรมิ การเรยี นรู้ภาษาอังกฤษ
ในรายวชิ าภาษาอังกฤษกลุม่ วชิ าสำ� นักการศกึ ษาทวั่ ไป

แผนสำหรับนกั ศึกษารหสั 64 ศกึ ษาวธิ กี ารใชงาน สอบวัดระดับความรู ทำแบบฝก หดั สอบวัดผลคร้งั ที่ 1 สอบวดั ผลครงั้ ท่ี 2
(ตอ block) (Explore) (Placement Test) (Practice) (Final Test) (Re-test)

นักศึกษารหสั 64 Week 1 Week 2 Week 3-8 Week 9 Week 10
ขณะศกึ ษาอยูชน้ั ปท ่ี 1

สอบวัดระดับความรู ทำแบบฝก หัด สอบวัดผลครัง้ ท่ี 1 สอบวดั ผลคร้ังที่ 2
(Placement Test) (Practice) (Final Test) (Re-test)

นักศกึ ษารหัส 64 Week 1 Week 2-8 Week 9 Week 10
ขณะศึกษาอยชู นั้ ปที่ 2 และ 3

14

รจู้ กั คณะ
“คณะการจัดการธรุ กจิ อาหาร”

ปรชั ญาคณะการจดั การธรุ กจิ อาหาร
“ผลิตบัณฑิตที่ท�ำงานเปน็ โดดเด่นด้านนวัตกรรม

มีคณุ ธรรมสงู มุ่งสสู่ ากล”

ปณธิ าน
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร ได้น�ำอักษรย่อของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
(PIM) มาขยายความเพ่ือใช้เปน็ แนวทางผลิตบัณฑติ คอื
P: Practicality (ความรู้สกู่ ารปฏิบัติ)
หมายถงึ ความมงุ่ ม่ันในการผลิตบัณฑติ ใหเ้ ปน็ ผมู้ คี วามรดู้ ี นำ� ความร้ทู ีไ่ ดจ้ ากการ
ศกึ ษาไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นการปฏบิ ตั จิ รงิ ได้ ทง้ั ในการประกอบอาชพี การดำ� รงชวี ติ รวมทงั้
การพฒั นาและขยายองค์ความรู้ และการวางแผนเพอ่ื อนาคตได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ
I: Innovation (นวตั กรรมและการสร้างสรรค์)
หมายถงึ ความมุง่ ม่นั ในการผลติ บณั ฑติ ใหเ้ ปน็ ผู้มภี มู ิปัญญา และมคี วามสามารถ
ในการสรา้ งสรรคน์ วตั กรรม เทคโนโลยแี ละแนวคดิ ใหม่ ใหส้ อดคลอ้ งกบั บรบิ ททางสงั คม
และวฒั นธรรมตามยุคสมยั และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต เป็นผมู้ ี
ศักยภาพในการผลักดันความคิดและแรงบันดาลใจ อันเป็นนามธรรมให้ก่อเกิดเป็นรูป
ธรรมอยา่ งกลมกลืนท้ังศาสตรแ์ ละศิลป์ เพ่ือพฒั นาวถิ ีชวี ิตและสังคม
M: Morality (คณุ ธรรมจรยิ ธรรม)
หมายถงึ ความมงุ่ มน่ั ในการผลติ บณั ฑติ ใหเ้ ปน็ ผมู้ คี วามบรบิ รู ณพ์ รอ้ มดว้ ยคณุ ธรรม
จริยธรรม เขา้ ใจในศิลปะและวฒั นธรรมทั้งของชาตติ นและของประชาคมนานาชาติ มี
ความมน่ั คงทางอารมณ์ ปรับตวั ใหเ้ ขา้ กบั สภาวการณต์ า่ งๆ ได้

วิสยั ทัศน์
“สรา้ งนกั จดั การธรุ กิจอาหารและภัตตาคารมอื อาชพี

ด้วยการเรียนรจู้ ากประสบการณ์จริง”

15

พ นั ธกจิ

1) จดั และพฒั นาการศกึ ษาระดบั อดุ มศกึ ษาดา้ นการจดั การธรุ กจิ อาหารทที่ นั สมยั และเทา่ ทนั กระแสพลวตั
ตา่ งๆ ของโลก

2) ผลิตบัณฑิตคณะการจัดการธุรกิจอาหารตามปณิธานของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมุ่งเน้น
ใน 3 ด้านหลกั ดงั ตอ่ ไปนี้

- ความร้สู กู่ ารปฏบิ ตั กิ าร (Practicality)
- นวัตกรรมและประยกุ ต์ใช้ (Innovation)
- คุณธรรมจริยธรรม (Morality)
3) ส่งเสรมิ ใหม้ กี ารวิจัยคน้ คว้าทางดา้ นการจัดการธรุ กิจอาหาร เพอื่ น�ำองค์ความร้ไู ปพฒั นานวัตกรรมหรือ

งานสรา้ งสรรคท์ เ่ี ป็นประโยชนต์ ่อสังคม และภาคธุรกิจ
4) บรกิ ารวชิ าการ โดยประสานความคดิ และความร่วมมือกับเครือขา่ ยวชิ าการและอาชีพตา่ ง ๆ
5) เสรมิ สรา้ งและพฒั นาบุคลากรรนุ่ ใหมท่ มี่ คี ุณธรรม จรยิ ธรรม อดุ มการณ์ ในอาชพี มีความรับผิดชอบต่อ

สงั คม และมีจติ ส�ำนึกในการท�ำนุบำ� รงุ ศลิ ปวฒั นธรรมอาหารของชาติ
6) เสรมิ สรา้ งระบบและกลไกการประกันคณุ ภาพการศกึ ษาท่ีมปี ระสิทธิภาพ

สญั ลักษณ์และสีประจำ� คณะ

สปี ระจำ� คณะ สเี ขยี ว มงกฎุ หมายถงึ ความเป็นเลศิ
ต้นอ่อนข้าว หมายถึง ตัวแทนผลผลิต
ทางการเกษตร
ฟันเฟือง หมายถึง การแปรรูปผลผลิต
การจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาหารเพ่ือขับ
เคล่อื นทางเศรษฐกิจ
สีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญ
งอกงามและความอุดมสมบูรณ์ เป็น
ตัวแทนของอาหารธรรมชาติ อาหารออร์
แกนิคและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
แสดงถึงการจัดการห่วงโซ่คุณค่าอาหารที่
มปี ระสิทธภิ าพได้มาตรฐานและปลอดภยั

16

หลักสตู ร / สาขาวิชาทเ่ี ปิดสอน

หลกั สตู รระดบั ปริญญาตรี

1. หลักสตู รบริหารธรุ กจิ บณั ฑติ สาขาวิชาการจัดการธรุ กิจอาหาร
2. หลักสตู รบรหิ ารธุรกจิ บณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิ อาหาร (ตอ่ เนอ่ื ง)
3. หลักสูตรบรหิ ารธุรกจิ บัณฑติ สาขาวชิ าการจดั การธุรกิจภัตตาคาร
ตดิ ตอ่ คณะ
ชน้ั 9 อาคาร 4 หรอื อาคาร CP ALL Academy
โทรศพั ท์ 0 2855 0917
การเข้าถึงข้อมลู คณะ
1. เว็บไซตค์ ณะการจดั การธุรกิจอาหาร: https://fbm.pim.ac.th/

17

หลักสูตรบริหารธรุ กจิ บัณฑิต

สาขาวชิ าการจดั การธุรกจิ อาหาร

Bachelor of Business Administration Program
in Food Business Management

ชอื่ ปรญิ ญา

ภาษาไทย (ชื่อเตม็ ) : บริหารธุรกิจบณั ฑติ (การจัดการธรุ กิจอาหาร)
(อกั ษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธุรกจิ อาหาร)
ภาษาองั กฤษ (ชอ่ื เตม็ ) : Bachelor of Business Administration
(Food Business Management)
(อักษรย่อ) : B.B.A. (Food Business Management)

หมายเหตุ : สำ� นกั งานปลดั กระทรวงการอุดมศกึ ษาวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตั กรรม
(สป.อว.) รับทราบหลักสตู รเมื่อ XXXXX

จดุ เด่นของสาขาวชิ า / หลักสูตร

หลกั สตู รบรหิ ารธรุ กจิ สาขาวชิ าการจดั การธรุ กจิ อาหาร มกี ารจดั การเรยี นการสอนแบบการเรยี นรคู้ วบคกู่ ารฝกึ
ปฏิบตั ิในสถานประกอบการจรงิ (Work–based Education: WBE) การจดั การเรยี นการสอนของหลกั สตู รเน้นใหผ้ ู้
เรยี นมอี งคค์ วามรแู้ ละการปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั การบรหิ ารจดั การธรุ กจิ อาหาร ความรเู้ บอื้ งตน้ ของหว่ งโซอ่ าหาร ตง้ั แตว่ ตั ถดุ บิ
กระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์อาหาร การควบคุมคุณภาพ การให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม การจัดการ
เชิงกลยุทธ์และการตลาด เพ่ือตอบสนองกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มที่ต้องการกลุ่มบุคลากรท่ี
มีความรู้และประสิทธิภาพในการท�ำงานไปเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร รวมถึงให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาค
อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งด่มื ในประเทศไทย

18

ผลลพั ทก์ ารเรยี นรขู้ องหลกั สตู ร

• ดา้ นคณุ ธรรม จริยธรรม หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวชิ าศึกษาทั่วไป
1. แสดงออกถึงความมวี นิ ัย ตรงตอ่ เวลา และมคี วาม
1. แสดงออกถงึ ความมวี ินยั และตรงต่อเวลา รับผดิ ชอบต่อหน้าที่

2. ปฏิบัตหิ น้าท่ีด้วยความซือ่ สตั ยส์ ุจริต มคี ณุ ธรรม 2. แสดงออกถงึ ความซอ่ื สัตย์ สจุ ริต ยดึ ม่ันในความ
จรยิ ธรรม และจติ สาธารณะ ถูกตอ้ ง

3. มีความรบั ผิดชอบทงั้ ต่อตนเอง สังคมและการ 3. แสดงออกถึงการมจี ิตสาธารณะ มคี วามรับผิดชอบ
ประกอบอาชีพ ต่อสงั คม ด�ำรงชวี ิตแบบพอเพยี ง

4. แสดงออกซ่งึ ประเพณแี ละวฒั นธรรมไทย 4. แสดงออกถงึ การรับรู้ ยอมรับ และปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอ้ บงั คบั และจรยิ ธรรมดา้ นการประกอบ
5. ปฏิบัตติ ามระเบียบและกฎเกณฑข์ ององคก์ รและ ธรุ กจิ อาหาร
สังคม

• ดา้ นความรู้

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวชิ าเฉพาะ

1. สามารถอธบิ าย ใชท้ ฤษฎี หลักการพืน้ ฐานทเ่ี รยี นร ู้ 1. สามารถศึกษาและติดตามความก้าวหนา้ ทางวิชาการ
และน�ำไปประยุกต์ใช้ในชวี ติ ประจำ� วันและศาสตร์ ลว่ งหนา้ ในรายวิชาทเ่ี รียนและในสาขาวชิ าการ
ทเ่ี กี่ยวข้อง จดั การธุรกจิ อาหาร
2. สามารถอธบิ าย ใช้ทฤษฎี หลกั การของศาสตร์ท่ี
เกย่ี วข้อง และสามารถน�ำมาประยกุ ต์หรอื เป็น 2. ใช้ความรอบรใู้ นการจัดการเรยี นร้ศู าสตร์ด้าน
พื้นฐานในการเรยี นและการท�ำงาน บริหารธุรกิจและดา้ นอาหารทีเ่ รียนไปประยุกต์กับ
3. สามารถวเิ คราะหแ์ ละเลอื กใชค้ วามรใู้ นศาสตร์ที่ การดำ� รงชวี ติ ประจำ� วนั และการทำ� งาน
เรยี น
เพ่ือการวางแผนการเรยี นและการท�ำงาน 3. สามารถบรู ณาการความรู้และทักษะปฏิบตั กิ ารพน้ื
ฐานในรายวิชาตา่ ง ๆ ทเ่ี รยี นกับการเรียนในสาขา
วชิ าการจดั การธุรกิจอาหาร

• ด้านทักษะทางปญั ญา

หมวดวิชาศึกษาทวั่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ

1. สามารถวิเคราะหแ์ ละประเมินสถานการณ์โดยใช้ 1. สามารถนำ� เสนอแนวทาง หรอื วิธีการใหม่ๆ เพ่อื น�ำ
ศาสตร์ท่เี รียน เพอื่ ใช้ในการวางแผนการท�ำงาน และ ไปสู่การสรา้ งสรรคน์ วตั กรรมในธรุ กิจอาหาร
ปฏิบัติงานจรงิ

2. สามารถจัดระบบและสรา้ งสรรค์ส่งิ ใหม่ โดยนำ� 2. สามารถวเิ คราะหข์ ้อมลู อย่างเป็นระบบ และ
ศาสตร์ท่ีเรียนมาเช่อื มโยง ตอ่ ยอดความรู้ และ เช่ือมโยงความรู้อย่างเปน็ องค์รวม
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

3. มีความกระตอื รือร้นในการใฝ่หาความรู้ ในศาสตร ์ 3. แสดงออกถงึ ความกระตือรอื รน้ ในการแสวงหาค�ำ
ทเ่ี รียนและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ตอบดว้ ยตนเองไดอ้ ยา่ งถูกต้อง กล้าคดิ และสามารถ
ผลกั ดนั ความคดิ ให้เกดิ เปน็ ผลงานเพอื่ นำ� ไปสู่การ
สรา้ งสรรคน์ วตั กรรมด้านการจัดการธุรกจิ อาหาร

19

หมวดวชิ าศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ

4. มีแนวคดิ ในการเป็นผปู้ ระกอบการธรุ กจิ อาหาร โดย
มองหาโอกาสในการพฒั นาและสรา้ งมูลคา่ เพิ่มให้แก่
ธุรกิจอาหาร

5. สามารถวเิ คราะห์ และสังเคราะหค์ วามร้จู ากแหลง่
ต่างๆ และน�ำไปประยุกตใ์ ช้กบั สถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

• ดา้ นทักษะความสมั พันธร์ ะหว่างบคุ คลและความรับผดิ ชอบ

หมวดวิชาศึกษาทว่ั ไป หมวดวชิ าเฉพาะ

1. สามารถปฏบิ ัตติ ามกฏระเบยี บ ปรบั ตวั เข้ากับ 1. สามารถปรบั ตวั เขา้ กบั สถานการณ์และวฒั นธรรม
สถานการณแ์ ละวฒั นธรรมองคก์ ร องคก์ ร

2. มีมนุษยสัมพนั ธท์ ดี่ ี มีความรบั ผดิ ชอบ มีภาวะผนู้ �ำ 2. เปน็ ผู้นำ� และผู้ตามทมี่ ีความรบั ผิดชอบตอ่ ส่วนรวม
และท�ำงานร่วมกับผอู้ ืน่ ได้เป็นอย่างดี มคี วามพรอ้ มทจ่ี ะแขง่ ขนั

3. พัฒนาตนเองต่อหน้าทคี่ วามรับผดิ ชอบและงาน 3. แสดงทศั นคตเิ ชิงบวกและสามารถสร้างความ
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย สัมพันธ์ท่ดี ีกบั ผรู้ ่วมงานและลูกคา้

4. จัดสรรเวลาการทำ� งาน การดูแลสุขภาพชีวิตสว่ นตวั 4. สามารถสรา้ งความสมดุลในการเรยี นและ
และการสร้างความสมั พนั ธ์กบั ผูร้ ว่ มงาน การด�ำเนินชวี ิต

• ด้านทกั ษะการวิเคราะหเ์ ชงิ ตวั เลข การสอ่ื สาร และการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ

หมวดวชิ าศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ

1. สามารถใชค้ วามรทู้ างคณิตศาสตร์และสถติ ิในการ 1. สามารถใช้ความรู้ทางคณติ ศาสตรแ์ ละสถิติ ส�ำหรับ
วิเคราะห์ และน�ำเสนอข้อมูลในการเรยี นและการ วิเคราะห์ข้อมูลเพอ่ื การแกป้ ัญหาหรอื พัฒนางาน
ทำ� งาน ดา้ นธุรกจิ อาหาร

2. สามารถใชภ้ าษาไทย ในการอธิบายหลกั การและ 2. สามารถใชภ้ าษาในการสือ่ สารได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมถึงการส่อื สารความหมายไดอ้ ยา่ ง สถานการณ์ มีประสทิ ธิภาพและบรรลเุ ป้าหมาย
ถกู ต้องและตรงประเดน็
3. สามารถใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศในการสบื ค้นขอ้ มูล
3. สามารถใชภ้ าษาตา่ งประเทศเพ่ือการตดิ ต่อส่อื สาร เกบ็ รวบรวมขอ้ มลู และประมวลผล ตลอดจนการน�ำ
อยา่ งน้อยหนึ่งภาษา เสนอขอ้ มลู เกยี่ วกบั การบรหิ ารจัดการธรุ กิจอาหาร

4. สามารถเลือกใชเ้ ทคโนโลยีดจิ ทิ ัลในการสืบคน้ เกบ็
รวบรวมขอ้ มูล การวิเคราะห์ น�ำเสนอผลงาน และ
การฝึกปฏบิ ตั ิงาน

20

แนวทางการประกอบอาชพี
1. ผจู้ ดั การในธรุ กจิ อาหารและเครอ่ื งด่ืม
2. หวั หน้าแผนกอาหารและเครื่องด่มื
3. เจา้ หน้าที่ฝา่ ยปฏบิ ตั ิการรา้ นเบเกอร่ี กาแฟ และรา้ นอาหาร
4. เจา้ หนา้ ทกี่ ารตลาด เจา้ หนา้ ทเี่ ทคนคิ การอาหาร และเจา้ หนา้ ทพ่ี ฒั นาผลติ ภณั ฑ์

ในธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่
5. เจ้าของกิจการธุรกจิ อาหารและเคร่อื งดม่ื
6. ผปู้ ระกอบการธรุ กิจอาหารสมัยใหม่

รายละเอยี ดคา่ เลา่ เรยี น

1. อตั ราคา่ เลา่ เรยี นรวมตลอดหลกั สตู ร 300,000 บาท และชำ� ระคา่ เลา่ เรยี นแบบเหมาจา่ ยตอ่ ภาคการศกึ ษาในอตั รา
ท่สี ถาบนั ก�ำหนด ตามแผนการเรียนปกติ 8 ภาคการศกึ ษา ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ ค่าเล่าเรียนส�ำหรับนักศึกษา คา่ เลา่ เรยี นสำ� หรับนกั ศกึ ษา

ครง้ั ที่ 1 ทเี่ ขา้ เรยี นในภาคการศึกษาพเิ ศษ ทีเ่ ขา้ เรียนในภาคปกติ
ครั้งที่ 2 – 7
คร้งั ท่ี 8 20,000 40,000
40,000 40,000
40,000 20,000

2. อัตราค่าเล่าเรยี นแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ไมร่ วมคา่ ใช้จ่าย ดงั ตอ่ ไปนี้
- ค่าหนังสือ เอกสารประกอบวิชาเรยี น
- คา่ ชดุ ปฏบิ ัติการ วตั ถุดบิ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเกยี่ วข้อง
- ค่ารายวชิ าปรับพืน้ ฐาน
- ค่าใช้จ่ายในการสอบขน้ึ ทะเบียนการประเมนิ สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชพี
- คา่ ธรรมเนยี มอ่ืนๆ และคา่ เบ็ดเตลด็ นอกเหนอื อตั ราค่าเลา่ เรียนแบบเหมาจา่ ยตอ่ ภาคการศกึ ษา

21

ตวั อยา่ งสถานประกอบการทน่ี กั ศกึ ษาฝกึ ปฏบิ ตั ิ

22

ขอ้ มลู การเรยี นและการฝกึ ปฏบิ ตั ิ

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศกึ ษาท่ี 1 ภาคการศกึ ษาที่ 2

รหสั วชิ า รายวชิ า หนว่ ยกิต รหัสวิชา รายวชิ า หน่วยกติ

10xxxxx หมวดอตั ลกั ษณ์ของสถาบนั PIM 3 10xxxxx หมวดอัตลักษณ์ของสถาบัน PIM 2
10xxxxx หมวดอตั ลักษณ์ของสถาบัน PIM 3
1101101 หมวดอตั ลักษณข์ องสถาบนั PIM 2 10xxxxx หมวดศาสตรแ์ ห่งชวี ิต 3
1101102 การจดั การโลจิสตกิ สแ์ ละ 3
การตลาดเพอื่ การจดั การธุรกิจ 3 10xxxxx ซัพพลายเชน
2312102 การจดั การโภชนาการ 3
การจดั การองคก์ ารและทรัพยากร 3 1101103 เพ่ือธรุ กจิ อาหาร
2312151 มนุษยใ์ นยคุ ดิจิทลั การเรยี นร้ภู าคปฏิบตั ิ 3
ดา้ นการจดั การธุรกจิ อาหาร 2
การจดั การระบบคณุ ภาพอาหาร 3 2312101 17
และความปลอดภยั ด้านอาหาร รวม

การเรียนรู้ภาคปฏบิ ัติ 3 2312152
ดา้ นการจดั การธรุ กจิ อาหาร 1

รวม 17

ปกี ารศกึ ษาท่ี 2

รหัสวชิ า ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต รหสั วิชา ภาคการศกึ ษาท่ี 2 หน่วยกติ

10xxxxx รายวิชา 2 10xxxxx รายวชิ า 3
10xxxxx 3 10xxxxx 3
1101204 หมวดอัตลกั ษณข์ องสถาบนั PIM 3 1101206 หมวดอัตลักษณข์ องสถาบนั PIM 3
หมวดศาสตร์แหง่ ชีวิต หมวดอตั ลกั ษณข์ องสถาบนั PIM
1101205 การบญั ชีบรหิ ารเพอ่ื การจัดการ การจดั การนวตั กรรมธรุ กิจ
ธุรกิจ
2312203 กฏหมายธรุ กิจ 3 2312204 กฎหมายและข้อบงั คบั สาหรับ 3
ธุรกิจอาหาร 3
2312253 การจัดการวัตถุดิบและเทคโนโลยี 3 2313xxx วชิ าเลอื ก FB (1)
การแปรรปู อาหาร

การเรยี นรู้ภาคปฏบิ ตั ิ 3 2312254 การเรยี นรู้ภาคปฏิบตั ิ 3
ดา้ นการจัดการธรุ กจิ อาหาร 3 ด้านการจดั การธรุ กจิ อาหาร 4 18

รวม 17 รวม

23

ปีการศกึ ษาท่ี 3

ภาคการศกึ ษาที่ 1 ภาคการศกึ ษาที่ 2

รหัสวิชา รายวชิ า หน่วยกติ รหัสวชิ า รายวชิ า หนว่ ยกิต

10xxxxx หมวดศาสตรแ์ หง่ ชีวติ 3 10xxxxx หมวดศาสตร์แห่งชีวิต 3

1101307 เศรษฐศาสตร์และการเงินเพอื่ 3 1101308 การจัดการการปฏิบัติการทางธุรกจิ 3
การจดั การธรุ กิจ

2312305 การจัดการอาหารเชิงนวตั กรรม xxxxxxxx วชิ าเลอื กเสรี FB (1) 3

2312355 การเรียนรภู้ าคปฏิบตั ิ 3 2312306 การเป็นผู้ประกอบการธุรกจิ อาหาร 3
ด้านการจดั การธุรกิจอาหาร 5

2313xxx วิชาเลอื ก FB (2) 3 2312356 การเรยี นรู้ภาคปฏิบตั ิ 3
ดา้ นการจัดการธรุ กจิ อาหาร 6

2313xxx วิชาเลือก FB (3) 3

รวม 18 รวม 15

ปกี ารศกึ ษาท่ี 4

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศกึ ษาท่ี 2

รหัสวชิ า รายวิชา หน่วยกิต รหัสวชิ า รายวิชา หนว่ ยกติ

2312407 การบรู ณาการการวิจัยใน 3 2312458 การเรียนรภู้ าคปฏิบัติ 3
ธรุ กิจอาหาร ดา้ นการจัดการธุรกจิ อาหาร 8
2312457 วิชาเลอื กเสรี FB (2) 3
การเรียนรภู้ าคปฏิบตั ิ 3 xxxxxxxx
2313xxx ดา้ นการจัดการธรุ กจิ อาหาร 7

วชิ าเลือก FB (4) 3 2313xxx วชิ าเลือก FB (5) 3
รวม 9
รวม 9

24

หลกั สูตรบริหารธรุ กิจบัณฑิต

สาขาวชิ าการจดั การธุรกิจอาหาร
(ตอ่ เนื่อง)

Bachelor of Business Administration Program
in Food Business Management

ชอ่ื ปรญิ ญา

ภาษาไทย (ชอ่ื เต็ม) : บรหิ ารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกจิ อาหาร)
(อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการธรุ กจิ อาหาร)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเตม็ ) : Bachelor of Business Administration
(Food Business Management)
(อักษรย่อ) : B.Eng. (Food Business Management)

หมายเหตุ: ส�ำนกั งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวัตกรรม
(สป.อว.) รบั ทราบหลกั สตู รเมอ่ื XXXX

จดุ เด่นของสาขาวชิ า / หลกั สตู ร

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร และมีองค์ความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยอาหารและนวัตกรรมอาหาร ซ่ึงบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน�ำเสนอ และการสื่อสารอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาล
จรรยาบรรณทางวิชาการและอาชพี

25

ผลลพั ทก์ ารเรยี นรขู้ องหลกั สตู ร

• ดา้ นคณุ ธรรม จริยธรรม หมวดวชิ าเฉพาะ
หมวดวิชาศกึ ษาท่วั ไป
1. แสดงออกถงึ ความมวี ินยั ตรงต่อเวลา และมีความ
1. แสดงออกถงึ ความมีวินยั และตรงต่อเวลา รบั ผิดชอบตอ่ หนา้ ท่ี

2. ปฏบิ ัติหน้าทดี่ ้วยความซ่อื สตั ย์สจุ รติ มีคุณธรรม 2. แสดงออกถงึ ความซอ่ื สตั ย์ สจุ ริต ยดึ มั่นในความ
จรยิ ธรรม และจติ สาธารณะ ถกู ต้อง

3. มีความรบั ผิดชอบทัง้ ต่อตนเอง สงั คมและการ 3. แสดงออกถึงพฤตกิ รรมการมจี ติ สาธารณะ มีความ
ประกอบอาชีพ รับผดิ ชอบต่อสังคม ด�ำรงชีวติ แบบพอเพยี ง และเห็น
คณุ ค่าวฒั นธรรมไทย
4. แสดงออกซ่ึงประเพณแี ละวฒั นธรรมไทย
4. แสดงออกถงึ การรับรู้ ยอมรับ และปฏบิ ตั ติ าม
5. ปฏบิ ัตติ ามระเบียบและกฎเกณฑข์ ององค์กรและ กฎหมาย ข้อบงั คับและจริยธรรมดา้ นการประกอบ
สังคม ธรุ กิจอาหาร

• ด้านความรู้

หมวดวชิ าศึกษาทว่ั ไป หมวดวชิ าเฉพาะ

1. สามารถอธิบาย ใช้ทฤษฎี หลกั การพืน้ ฐานทเ่ี รยี นร ู้ 1. สามารถศกึ ษาและตดิ ตามความกา้ วหนา้ ทางวชิ าการ
และนำ� ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวนั และศาสตร์ ลว่ งหนา้ ในรายวิชาท่เี รยี น และในสาขาวชิ า การ
ทเี่ ก่ยี วขอ้ ง จัดการธุรกจิ อาหาร (ต่อเน่อื ง)
2. สามารถอธิบาย ใชท้ ฤษฎี หลกั การของศาสตรท์ ่ี
เกีย่ วขอ้ ง และสามารถน�ำมาประยกุ ตห์ รอื เป็น 2. ใชค้ วามรอบรู้ในการจดั การเรียนร้ศู าสตร์ด้าน
พนื้ ฐานในการเรยี นและการท�ำงาน บริหารธุรกจิ และดา้ นอาหารท่ีเรียนไปประยุกตก์ ับ
3. สามารถวิเคราะหแ์ ละเลือกใช้ความรูใ้ นศาสตรท์ ี่ การดำ� รงชวี ติ ประจำ� วันและการทำ� งาน
เรียน
เพ่ือการวางแผนการเรียนและการท�ำงาน 3. สามารถบรู ณาการความรแู้ ละทักษะปฏบิ ัติการพืน้
ฐานในรายวชิ าตา่ งๆ ทเี่ รยี นกบั การเรียนในสาขา
วิชาการจัดการธรุ กจิ อาหาร (ต่อเนือ่ ง)

• ดา้ นทกั ษะทางปญั ญา

หมวดวิชาศกึ ษาทว่ั ไป หมวดวชิ าเฉพาะ

1. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณโ์ ดยใช้ 1. สามารถน�ำเสนอแนวทาง หรอื วธิ ีการใหมๆ่ เพ่ือนำ�
ศาสตรท์ เี่ รียน เพ่ือใชใ้ นการวางแผนการท�ำงาน และ ไปสู่การสรา้ งสรรค์นวัตกรรมในธรุ กิจอาหาร
ปฏบิ ตั งิ านจรงิ

2. สามารถจัดระบบและสรา้ งสรรค์ส่ิงใหม่ โดยน�ำ 2. สามารถวเิ คราะห์ แนวโนม้ และสถานการณ์ทาง
ศาสตร์ทเี่ รียนมาเชอื่ มโยง ต่อยอดความรู้ และ อาหารและธุรกจิ อาหาร อย่างเปน็ ระบบมเี หตุผล
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน และเชื่อมโยงความร้อู ยา่ งเปน็ องคร์ วม

3. มคี วามกระตือรอื ร้นในการใฝ่หาความรู้ ในศาสตร ์ 3. แสดงออกถงึ ความกระตอื รอื รน้ เพ่ือแสวงหาค�ำตอบ
ทีเ่ รียนและศาสตร์ทเ่ี กยี่ วขอ้ ง ด้วยตนเองไดอ้ ย่างถูกต้อง กล้าคดิ และสามารถผลกั
ดนั ความคิดและแรงบนั ดาลใจของตนใหก้ อ่ เกดิ เป็น
ผลงานเพื่อนำ� ไปสู่การสร้างสรรคน์ วตั กรรมด้านการ
จัดการธรุ กจิ อาหารและน่าเชอื่ ถือ

26

หมวดวชิ าศึกษาทว่ั ไป หมวดวิชาเฉพาะ

4. มีแนวคิดการบริหารจดั การอย่างผปู้ ระกอบการ
ธุรกิจอาหาร โดยมองหาโอกาสในการพัฒนาและ
สรา้ งมูลค่าเพ่มิ ใหแ้ กธ่ ุรกจิ อาหาร วเิ คราะหแ์ ละ
จดั การกบั ความเส่ียง และการควบคมุ คณุ ภาพ
อาหาร

5. สามารถวิเคราะห์และสงั เคราะห์ความรจู้ ากแหล่ง
ต่างๆ ทหี่ ลากหลายและน�ำไปประยกุ ตใ์ ชก้ ับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถกู ต้องและเหมาะสม

• ด้านทักษะความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งบคุ คลและความรับผดิ ชอบ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ

1. สามารถปฏิบัตติ ามกฏระเบียบ ปรบั ตวั เข้ากบั 1. สามารถปรบั ตวั เข้ากบั สถานการณแ์ ละวฒั นธรรม
สถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร องคก์ ร

2. มีมนุษยสมั พันธ์ทด่ี ี มคี วามรบั ผิดชอบ มีภาวะผูน้ �ำ 2. เป็นผูน้ ำ� และผ้ตู ามทม่ี คี วามรับผดิ ชอบต่อสว่ นรวม
และท�ำงานรว่ มกับผูอ้ ื่นไดเ้ ปน็ อยา่ งดี พรอ้ มท้งั ส้งู านและกล้าทจ่ี ะแข่งขัน

3. พฒั นาตนเองต่อหน้าที่ความรับผดิ ชอบและงาน 3. แสดงทัศนคตเิ ชงิ บวกและสามารถสร้าง มคี วาม
ทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย สัมพันธ์ทีด่ กี ับผูร้ ่วมงานและลกู คา้

4. จดั สรรเวลาการทำ� งาน การดูแลสขุ ภาพชวี ิตส่วนตวั 4. สามารถสร้างความสมดลุ ระหว่างการจัดการสุขภาพ
และการสรา้ งความสัมพันธก์ บั ผู้รว่ มงานในองคก์ ร การเรียนรู้ ชีวติ ส่วนตวั และบคุ คลอนื่
และบคุ คลทวั่ ไปน

• ดา้ นทกั ษะการวเิ คราะห์เชิงตัวเลข การสอื่ สาร และการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศ

หมวดวชิ าศกึ ษาทั่วไป หมวดวชิ าเฉพาะ

1. สามารถใชค้ วามรูท้ างคณติ ศาสตร์และสถติ ใิ นการ 1. สามารถใชค้ วามรู้ทางคณติ ศาสตรแ์ ละสถิตวิ ิเคราะห์
วิเคราะห์ และน�ำเสนอข้อมูลในการเรยี นและการ ข้อมลู เพือ่ การแกป้ ญั หาหรือพัฒนางานดา้ นธรุ กจิ
ทำ� งาน อาหาร

2. สามารถใชภ้ าษาไทย ในการอธิบายหลักการและ 2. สามารถใชภ้ าษาในการสือ่ สารไดอ้ ยา่ งมี
สถานการณ์ รวมถึงการส่อื สารความหมายไดอ้ ยา่ ง ประสิทธภิ าพและบรรลุเป้าหมาย ท้ังการพดู การ
ถกู ต้องและตรงประเดน็ เขยี น และการนำ� เสนออย่างเหมาะสมกบั
สถานการณ์
3. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดตอ่ สือ่ สาร
อย่างนอ้ ยหน่งึ ภาษา 3. สามารถใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เกบ็
รวบรวมขอ้ มูล ประมวลผล ตลอดจนการนำ� เสนอใน
4. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลในการสบื คน้ เกบ็ การบริหารจดั การธรุ กิจอาหารในยคุ ปจั จุบนั
รวบรวมขอ้ มลู การวเิ คราะห์ น�ำเสนอผลงาน และ
การฝึกปฏิบัตงิ าน

27

แนวทางการประกอบอาชพี
1. ผจู้ ดั การในธุรกจิ อาหารและเคร่ืองด่ืม
2. หัวหนา้ แผนกอาหารและเครอ่ื งดม่ื
3. เจา้ หน้าท่ีฝา่ ยปฏิบัติการร้านเบเกอร่ี กาแฟ และร้านอาหาร
4. เจา้ หนา้ ทกี่ ารตลาด เจา้ หนา้ ทเี่ ทคนคิ การอาหาร และเจา้ หนา้ ทพ่ี ฒั นาผลติ ภณั ฑ์

ในธุรกจิ อาหารและเครื่องดม่ื
5. เจ้าของกจิ การธุรกจิ อาหารและเคร่ืองดม่ื

รายละเอยี ดคา่ เลา่ เรยี น

1. อตั ราคา่ เลา่ เรยี นรวมตลอดหลกั สตู ร 165,000 บาท และชำ� ระคา่ เลา่ เรยี นแบบเหมาจา่ ยตอ่ ภาคการศกึ ษาในอตั รา
ท่สี ถาบันกำ� หนด ตามแผนการเรียนปกติ 5 ภาคการศกึ ษา ดังนี้

ภาคการศกึ ษาที่ ค่าเลา่ เรยี นส�ำหรบั นกั ศกึ ษา ค่าเลา่ เรยี นสำ� หรับนกั ศกึ ษา
ทีเ่ ขา้ เรยี นในภาคการศกึ ษาพเิ ศษ ทเ่ี ข้าเรยี นในภาคปกติ
คร้ังที่ 1
ครง้ั ท่ี 2 – 4 17,000 37,000
ครง้ั ท่ี 5 37,000 37,000
37,000 17,000

2. อัตราคา่ เลา่ เรียนแบบเหมาจา่ ยต่อภาคการศึกษา ไม่รวมค่าใชจ้ า่ ย ดังต่อไปน้ี
- คา่ หนังสือ เอกสารประกอบวชิ าเรยี น
- ค่าชุดปฏิบัติการ วตั ถุดิบและอปุ กรณ์อ่นื ๆ ทเ่ี กยี่ วขอ้ ง
- ค่ารายวิชาปรบั พืน้ ฐาน
- ค่าใชจ้ า่ ยในการสอบขนึ้ ทะเบยี นการประเมนิ สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชพี
- ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ และค่าเบด็ เตลด็ นอกเหนืออตั ราคา่ เลา่ เรยี นแบบเหมาจา่ ยต่อภาคการศกึ ษา

28

ตวั อยา่ งสถานประกอบการทน่ี กั ศกึ ษาฝกึ ปฏบิ ตั ิ

29

ขอ้ มลู การเรยี นและการฝกึ ปฏบิ ตั ิ

ปีการศกึ ษาที่ 1

รหสั วิชา ภาคการศกึ ษาที่ 1 หน่วยกิต รหัสวชิ า ภาคการศกึ ษาท่ี 2 หน่วยกติ

10xxxxx รายวิชา 3 10xxxxx รายวิชา 2
10xxxxx 2 10xxxxx 3
1101101 หมวดอตั ลกั ษณข์ องสถาบัน PIM 3 10xxxxx หมวดศาสตร์แห่งชีวิต 2
หมวดศาสตรแ์ หง่ ชวี ติ หมวดศาสตรแ์ ห่งชวี ิต
1101102 การจดั การองค์การและ 3 1101103 หมวดอัตลักษณ์ของสถาบัน PIM
ทรพั ยากรมนุษย์ในยคุ ดจิ ิทลั
2332101 การจัดการโลจสิ ติกส์ 3 1101204 การบญั ชบี รหิ ารเพ่อื การจดั การ 3
และซัพพลายเชน ธรุ กจิ 3
2332151 การจัดการวัตถดุ ิบและเทคโนโลยี 3 2332102 การจัดการนวัตกรรมธุรกจิ
การแปรรปู อาหาร
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 2332152 กฎหมายและขอ้ บังคบั ส�ำหรับ 3
ด้านการจดั การธรุ กจิ อาหาร 1 ธุรกจิ อาหาร 3
การเรยี นรู้ภาคปฏิบตั ิ 19
รวม 17 ดา้ นการจดั การธรุ กจิ อาหาร 2

รวม

ปกี ารศึกษาท่ี 2

รหัสวชิ า ภาคการศกึ ษาที่ 1 หนว่ ยกิต รหัสวิชา ภาคการศกึ ษาที่ 2 หน่วยกิต

10xxxxx รายวชิ า 3 2332205 รายวิชา 3

1101205 หมวดศาสตร์แห่งชีวติ การจัดการเพือ่ เป็นผ้ปู ระกอบการ 3
2332203 ธรุ กจิ อาหาร 3
การจัดการการปฏิบตั กิ ารทางธรุ กจิ 3 2333xxx กลุ่มวิชาเลอื ก (2)
2332204 กลมุ่ วชิ าเลือก (3)
2333xxx การจัดการธุรกจิ อาหารเชิง 3 2333xxx
2332253 นวัตกรรม

การวจิ ยั ในธุรกจิ อาหาร 3 2333xxx กล่มุ วิชาเลือก (4) 3
3
กล่มุ วิชาเลือก (1) 3 xxxxxxx กลมุ่ วชิ าเลือกเสรี 3
การเรยี นรูภ้ าคปฏิบตั ิ
การเรียนรภู้ าคปฏิบตั ิ 3 2332254 ดา้ นการจดั การธรุ กจิ อาหาร 4 18
ดา้ นการจดั การธุรกจิ อาหาร 3
รวม
รวม 18

30

หลกั สตู รบริหารธุรกิจบณั ฑติ

สาขาวิชาการจดั การ
ธรุ กจิ ภัตตาคาร

Bachelor of Business Administration Program
in Restaurant Business Management

ชอ่ื ปรญิ ญา

ภาษาไทย (ช่ือเตม็ ) : บรหิ ารธุรกจิ บัณฑติ (การจดั การธุรกจิ ภตั ตาคาร)
(อักษรยอ่ ) : บธ.บ. (การจดั การธรุ กจิ ภตั ตาคาร)
ภาษาอังกฤษ (ช่อื เต็ม) : Bachelor of Business Administration
(Restaurant Business Management)
(อักษรย่อ) : B.B.A. (Restaurant Business Management)

หมายเหตุ : สำ� นกั งานปลัดกระทรวงการอุดมศกึ ษาวิทยาศาสตร์ วจิ ยั และนวัตกรรม
(สป.อว.) รบั ทราบหลกั สตู รเมอื่ 4 ตลุ าคม พ.ศ.2562

จุดเด่นของสาขาวิชา / หลกั สตู ร

พฒั นาความสามารถดา้ นการสอ่ื สารดว้ ยภาษาญปี่ นุ่ ควบคกู่ บั ความรเู้ บอ้ื งตน้ เกย่ี วกบั ธรุ กจิ ทำ� ใหน้ กั ศกึ ษามคี วาม
รู้พร้อมส�ำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร มีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้
ควบคกู่ ารฝกึ ปฏบิ ตั ใิ นสถานประกอบการจรงิ (Work–based Education: WBE) การจดั การเรยี นการสอนของหลกั สตู ร
เนน้ ใหผ้ เู้ รยี นมคี วามรแู้ ละการปฏบิ ตั เิ กยี่ วกบั การบรหิ ารจดั การธรุ กจิ ภตั ตาคาร เรยี นรรู้ ะบบพนื้ ฐานของธรุ กจิ ภตั ตาคาร
และรา้ นอาหาร ความปลอดภยั อาหารและระบบประกนั คณุ ภาพในธรุ กจิ ภตั ตาคารในการควบคมุ คณุ ภาพ การจดั เตรยี ม
วัตถุดิบและการประกอบอาหาร การจัดการนวัตกรรมในธุรกิจภัตาคาร และกฎหมายอาหารส�ำหรับธุรกิจภัตตาคาร
รวมไปถึงการบริหารเฟรนไชส์เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคารและเป็นการเพิ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ภัตตาคารที่มีความรู้ความสามารถท่ีช่วยยกระดับธุรกิจภัตตาคารในประเทศ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

31

ผลลพั ทก์ ารเรยี นรขู้ องหลกั สตู ร

• ด้านคุณธรรม จรยิ ธรรม

หมวดวชิ าศกึ ษาทัว่ ไป หมวดวชิ าเฉพาะ

1. มีวนิ ัย ตรงเวลา 1. มรี ะเบียบวินยั และมีความตรงต่อเวลา

2. มีความซื่อสตั ยส์ จุ ริต 2. มีความซ่อื สัตยส์ ุจรติ

3. มีความรบั ผิดชอบทัง้ ตอ่ ตนเอง สังคมและการ 3. มีความรับผดิ ชอบทง้ั ต่อตนเอง และปฏบิ ัตหิ น้าท่ี
ประกอบอาชพี ตามจรรยาบรรณอาชพี

4. ปฏิบัติหนา้ ทดี่ ้วยคุณธรรม จริยธรรม และมจี ิต 4. มคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม และมจี ิตสาธารณะ
สาธารณะ

5. เคารพในระเบยี บและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสงั คม

• ด้านความรู้

หมวดวิชาศกึ ษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะ

1. มคี วามร้อู ยา่ งกวา้ งขวางและสามารถน�ำความรูน้ ัน้ ไป 1. เข้าใจหลักการและทฤษฎีพืน้ ฐานดา้ นดา้ นการ
ใชใ้ นชวี ติ ประจ�ำวัน บริหารการจดั การ

2. เขา้ ใจและวเิ คราะห์หลกั การของศาสตร์อืน่ ท่ี 2. สามารถน�ำความร้ไู ปประยกุ ต์ในการฝกึ ปฏบิ ตั ิงาน
เกยี่ วข้องและนำ� มาใช้เปน็ พน้ื ฐานของศาสตรเ์ ฉพาะ รวมทง้ั การบรหิ ารการจัดการธุรกิจรา้ นอาหารและ
นัน้ ๆ (เฉพาะสาขาวชิ า) ภตั ตาคาร

3. มีความรคู้ วามเขา้ ใจในหลกั การและทฤษฎใี นศาสตร์ 3. เข้าใจ และวเิ คราะหห์ ลักการของศาสตรอ์ ื่นๆ ท่ี
เฉพาะนนั้ ๆ และสามารถน�ำไปประยกุ ตใ์ ชแ้ ก้ไข เกย่ี วข้องกับการบรหิ ารการจดั การ และใช้เปน็ พ้นื
ปญั หาในการปฏิบตั งิ านจริงได้ ฐานของการจัดการธรุ กจิ ร้านอาหารและภัตตาคาร

• ดา้ นทกั ษะทางปัญญา

หมวดวิชาศกึ ษาทว่ั ไป หมวดวิชาเฉพาะ

1. มคี วามคดิ รเิ ริม่ สร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรเู้ ดมิ 1. มีความสามารถในการคน้ หาขอ้ เทจ็ จรงิ วเิ คราะห์
สามารถบรู ณาการความร้ใู นสาขาวิชาท่ีศึกษาและ และประเมินข้อมูลจากแหลง่ ข้อมลู ท่นี ่าเชือ่ ถอื และ
ประสบการณเ์ พอ่ื ใหเ้ กิดนวตั กรรม กจิ กรรมหรอื มคี วามหลากหลาย
แนวทางในศาสตร์เฉพาะนัน้ ๆ
2. สามารถแกป้ ญั หาทางการจัดการธรุ กิจภัตตาคารได้
2. สามารถคดิ วเิ คราะห์และเช่ือมโยงความรอู้ ย่าง อย่างเหมาะสม โดยนำ� หลักการต่างๆ มาอา้ งอิง
เป็นองค์รวม อยา่ งเหมาะสม

3. มีความกระตอื รอื ร้นในการใฝ่หาความรู้ 3. มีการใฝ่หาความรตู้ ่อยอดผลงานอย่างมคี วามคิด
ริเร่มิ สรา้ งสรรค์

32

• ด้านทกั ษะความสมั พันธ์ระหวา่ งบคุ คลและความรบั ผิดชอบ

หมวดวิชาศึกษาทว่ั ไป หมวดวชิ าเฉพาะ

1. สามารถปรับตัวเขา้ กบั สถานการณ์และวัฒนธรรม 1. สามารถท�ำงานรว่ มกบั ผู้อื่นตามบทบาทและหนา้ ที่
องคก์ ร ทงั้ ในฐานะผูน้ ำ� และผ้ตู ามไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

2. สามารถทำ� งานกับผูอ้ น่ื ได้เป็นอยา่ งดีและมีภาวะผูน้ ำ� 2. มคี วามรบั ผิดชอบตอ่ งานท่ีได้รับมอบหมาย

3. มีความรบั ผิดชอบตอ่ หน้าทแ่ี ละงานท่ีได้รับมอบ 3. สามารถปรบั ตัวเข้ากบั สถานการณ์และวัฒนธรรม
หมาย องค์กรทไ่ี ปปฏบิ ตั ิงานได้เป็นอย่างดี

4. มีมนษุ ยสัมพนั ธท์ ่ีดีกับผู้ร่วมงานในองคก์ รและ 4. มีมนุษยสมั พันธ์ทดี่ กี ับบคุ คลอน่ื
บคุ คลทว่ั ไป

• ดา้ นทกั ษะการวเิ คราะห์เชงิ ตัวเลข การสอื่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดวิชาศกึ ษาท่วั ไป หมวดวชิ าเฉพาะ

1. ใชค้ วามรูท้ างคณิตศาสตร์และสถติ ิในการวเิ คราะห์ 1. มที ักษะการใช้ภาษาในการอธบิ ายหลักการและ
และน�ำเสนอ สถานการณ์ รวมถึงการสอ่ื สารความหมายได้อย่างมี
ประสทิ ธภิ าพ
2. มที กั ษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพ
2. สามารถใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศเป็นเครือ่ งมือในการ
3. มีทกั ษะการใช้ภาษาตา่ งประเทศเพ่ือการตดิ ตอ่ เก็บรวบรวมข้อมลู และน�ำเสนอรายงาน
ส่ือสารอย่างนอ้ ยหนง่ึ ภาษา
3. มีความรพู้ น้ื ฐานทางคณิตศาสตรแ์ ละสถติ ิมา
4. สามารถใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศในการสบื คน้ วเิ คราะห์สถานการณ์ รวมถึงน�ำเสนอขอ้ มูลจากการ
เกบ็ รวบรวมข้อมลู ตลอดจนการนำ� เสนอ วิเคราะหท์ างสถติ ิได้

4. ใชภ้ าษาต่างประเทศในการสื่อสารได้

แนวทางการประกอบอาชพี
1. ผู้จดั การภัตตาคารระบบเครอื ข่าย
2. ผ้จู ดั การรา้ นในธุรกิจอาหารและเครือ่ งด่มื
3. ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครอื่ งดื่ม
4. ผจู้ ดั การรา้ นในธุรกิจภตั ตาคาร
5. ฝา่ ยสนบั สนุนงานดา้ นต่างๆ ในบริษัทที่เกีย่ วกับธุรกจิ ภตั ตาคาร
6. เจ้าของธุรกิจสว่ นตวั ในดา้ นธรุ กจิ ภัตตาคาร

33

รายละเอยี ดคา่ เลา่ เรยี น

1. อตั ราคา่ เลา่ เรยี นรวมตลอดหลกั สตู ร 280,000 บาท และชำ� ระคา่ เลา่ เรยี นแบบเหมาจา่ ยตอ่ ภาคการศกึ ษาในอตั รา
ที่สถาบันกำ� หนด ตามแผนการเรียนปกติ 8 ภาคการศึกษา ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ คา่ เล่าเรียนส�ำหรับนักศกึ ษา ค่าเล่าเรยี นส�ำหรบั นกั ศึกษา
ท่เี ขา้ เรยี นในภาคการศกึ ษาพเิ ศษ ทีเ่ ข้าเรียนในภาคปกติ
ครั้งท่ี 1
ครงั้ ที่ 2 – 7 18,900 37,300
คร้งั ที่ 8
37,300 37,300
37,300 18,900

2. อัตราค่าเลา่ เรียนแบบเหมาจา่ ยตอ่ ภาคการศกึ ษา ไม่รวมค่าใช้จา่ ย ดังต่อไปน้ี
- ค่าหนงั สือ เอกสารประกอบวชิ าเรยี น
- ค่าชดุ ปฏิบตั กิ าร วตั ถดุ ิบและอุปกรณ์อ่นื ๆ ที่เกย่ี วข้อง
- ค่ารายวชิ าปรับพื้นฐาน
- ค่าใช้จา่ ยในการสอบขน้ึ ทะเบียนการประเมนิ สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
- ค่าธรรมเนยี มอืน่ ๆ และค่าเบ็ดเตล็ดนอกเหนอื อัตราคา่ เลา่ เรยี นแบบเหมาจ่ายตอ่ ภาคการศึกษา

ตวั อยา่ งสถานประกอบการทนี่ กั ศกึ ษาฝกึ ปฏบิ ตั ิ

34

ขอ้ มลู การเรยี นและการฝกึ ปฏบิ ตั ิ

ปีการศกึ ษาท่ี 1

รหัสวชิ า ภาคการศึกษาท่ี 1 หนว่ ยกิต รหสั วชิ า ภาคการศกึ ษาที่ 2 หนว่ ยกิต

EN xxxxx รายวิชา 2 EN xxxxx รายวชิ า 2
TH xxxxx 3 SC xxxxx 3
กลมุ่ วชิ าภาษาอังกฤษ กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ
BA 60101 กลุ่มวิชาภาษาไทย กลมุ่ วิชาวทิ ยาศาสตรแ์ ละ 3
BA 60102 คณติ ศาสตร์ 3
การตลาดเพอ่ื การจัดการธรุ กิจ 3 SO xxxxx กลมุ่ วชิ าสงั คมศาสตร์
RB 62101 การจัดการองคก์ ารและทรัพยากร 3 BA 60203 การบัญชีบรหิ าร 3
มนษุ ย์ในยคุ ดจิ ิทลั เพอื่ การจดั การธรุ กิจ
RB 62190 ความปลอดภัยอาหารและระบบ 3 RB xxxxx กลมุ่ วชิ าเลอื ก (1)
ประกนั คณุ ภาพในธุรกิจภตั ตาคาร

การเรียนรูภ้ าคปฏิบตั ิ 3 RB 62191 การเรียนรูภ้ าคปฏิบัติ 3
ดา้ นการจดั การธรุ กิจภัตตาคาร 1 ด้านการจดั การธรุ กิจภัตตาคาร 2 17

รวม 17 รวม

ปีการศึกษาท่ี 2

รหัสวิชา ภาคการศกึ ษาท่ี 1 หนว่ ยกิต รหัสวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 หนว่ ยกติ

EN xxxxx รายวชิ า 2 EN xxxxx รายวชิ า 2
SC xxxxx 3 HM xxxxx 3
BA 60204 กล่มุ วชิ าภาษาองั กฤษ กลุ่มวชิ าภาษาอังกฤษ
RB 62240 กลุ่มวิชาวทิ ยาศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
RB 62241 และคณิตศาสตร์
การเงนิ เพ่ือการจดั การธุรกจิ 3 RB 62202 ระบบการจัดการธุรกจิ ภัตตาคาร 3
RB 62292 ในระดับสากล 3
การจดั การนวัตกรรมในธุรกจิ 3 RB 62242 การจดั เตรยี มวัตถุดิบและการ 3
ภตั ตาคาร ประกอบอาหาร
กล่มุ วิชาเลือก (2)
เคร่อื งมอื อุปกรณ์ 3 RB xxxxx
สงิ่ อ�ำนวยความสะดวก
และเทคโนโลยีในธรุ กจิ ภัตตาคาร

การเรียนรูภ้ าคปฏิบัติ 3 RB 62293 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ 3
ด้านการจดั การธรุ กิจภตั ตาคาร 3 ดา้ นการจดั การธุรกิจภตั ตาคาร 4 17

รวม 17 รวม

35

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศกึ ษาที่ 2

รหสั วชิ า รายวิชา หนว่ ยกติ รหัสวิชา รายวิชา หนว่ ยกิต

EN xxxxx กลมุ่ วชิ าภาษาอังกฤษ 2 EN xxxxx กลุม่ วิชาภาษาอังกฤษ 2
CN xxxxx กลุ่มวิชาภาษาจนี 3 BA 60306 การวิเคราะห์เชิงปรมิ าณ 3
และสถติ ปิ ระยุกต์ทางธรุ กจิ
BA 60307 เศรษฐศาสตรเ์ พ่อื การจัดการธุรกิจ 3 BA 60205 การจัดการโลจิสตกิ ส์ 3
และซพั พลายเชน
RB xxxxx กล่มุ วิชาเลอื ก (3) 3 RB xxxxx กลมุ่ วชิ าเลอื ก (5) 3
RB xxxxx กล่มุ วิชาเลือกเสรี (1) 3
RB 62394 กลมุ่ วิชาเลือก (4) 3 RB xxxxx

การเรียนร้ภู าคปฏิบตั ิ 3 RB 62395 การเรียนรภู้ าคปฏบิ ตั ิ 3
ด้านการจดั การธุรกจิ ภัตตาคาร 5 ดา้ นการจัดการธรุ กิจภตั ตาคาร 6 14

รวม 17 รวม

ปกี ารศกึ ษาท่ี 4

รหสั วชิ า ภาคการศกึ ษาท่ี 1 หนว่ ยกติ รหัสวิชา ภาคการศกึ ษาที่ 2 หน่วยกติ

BA 60308 รายวชิ า 3 RB 62404 รายวชิ า 3
RB 62403 3 RB xxxxx
การจดั การการปฏบิ ัตกิ ารทางธรุ กิจ การวจิ ัยในธรุ กิจภตั ตาคาร
RB 62496 กฎหมายอาหารสำ� หรบั ธรุ กจิ 3 RB 62497 กลมุ่ วชิ าเลอื กเสรี (2)
ภัตตาคาร
การเรียนรู้ภาคปฏบิ ัติ 9 การเรยี นร้ภู าคปฏิบัติ 3
ดา้ นการจัดการธรุ กจิ ภตั ตาคาร 7 ด้านการจัดการธุรกจิ ภัตตาคาร 8 9

รวม รวม

สามารถศึกษาขอ้ มลู หลักสูตรเพ่ิมเติมไดท้ ี่

http://202.44.139.57/checo/UnivSummary2.aspx?id=25582501100147_2145_IP&b=0&u=25000&y=

36

37

รู้รอบ..ขอบชิด

PIM : แจง้ วฒั นะ

1. ท่ีตงั้ และการเดนิ ทาง

สถาบนั การจดั การปญั ญาภวิ ฒั น์ หรอื พไี อเอม็ ตง้ั อยบู่ นถนน
แจ้งวัฒนะ (ฝัง่ ขาออก มงุ่ หน้าไปยังหา้ แยกปากเกร็ด) โดยตั้งอยู่เลขที่
85/1 หมู่ 2 ถนนแจง้ วฒั นะ ตำ� บลบางตลาด อ�ำเภอปากเกรด็ จงั หวัด
นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 0 2855 0000
โทรสาร : 0 2855 0391
อเี มล : [email protected]
เฟสบคุ๊ : www.facebook.com/pimfanpage

• เดินทางมา PIM : แจง้ วฒั นะ

รถตู้โดยสารประจำ� ทาง รถสองแถวนนทบรุ ี
สายมีนบรุ ี-ปากเกร็ด สายทา่ น�ำ้ นนท์ - หน้าเมอื งทองธานี – วัดสาลีโข
สายอนุสาวรียช์ ัยสมรภมู ิ – ปากเกรด็
สายรงั สติ – ปากเกร็ด รถประจ�ำทาง
สายจตจุ ักร – ปากเกรด็ สาย 166 (อนสุ าวรยี ์ชัยสมรภูมิ - เมืองทองธาน)ี
สายบางกะปิ – ปากเกร็ด สาย 356
สาย ม.รามคำ� แหง – ปากเกรด็
• สายปากเกร็ด – สะพานใหม่
38 • สายปากเกร็ด – ดอนเมือง – สะพานใหม่
สาย 51 (ปากเกร็ด – ม.เกษตรศาสตร์)
สาย 52 (ปากเกรด็ – จตุจกั ร)
สาย 150 (ปากเกรด็ – Happy Land)
สาย 391 (ลาดหลมุ แก้ว – เมอื งทองธาน)ี

รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี
** มีแผนใหบ้ รกิ าร พ.ศ.2565 สถานแี คราย
สถานีสามัคคี
สถานสี นามบนิ นำ้�
สถานกี รมชลประทาน
สถานเี ลี่ยงเมืองปากเกรด็
สถานแี จง้ วัฒนะ – ปากเกรด็ 28 (เดนิ มา PIM เพียง 300 เมตร)
สถานเี มอื งทองธานี (เดินมา PIM เพยี ง 500 เมตร)
สถานศี รรี ชั สว่ นขยายรถไฟฟ้าสชี มพู จดุ เชือ่ มต่อเขา้ เมอื งทองธานี

** มแี ผนให้บริการพฤศจกิ ายน พ.ศ.2565
สถานีแจ้งวัฒนะ 14
สถานีศูนยร์ าชการเฉลิมพระเกียรติ
สถานีทีโอที
สถานหี ลักสี่ – เชอื่ มรถไฟฟ้าสายสแี ดง (บางซอื่ – รงั สิต)

**มแี ผนให้บริการพฤศจกิ ายน พ.ศ.2564
สถานรี าชภัฐพระนคร
สถานวี ดั พระศรมี หาธาตุ – เชอื่ มรถไฟฟา้ สายสเี ขยี ว (หมอชติ – สะพานใหม่ – คคู ต)
สถานีรามอินทรา 3
สถานีลาดปลาเคา้
สถานีรามอินทรา 31
สถานีมัยลาภ
สถานีวัชรพล
สถานีรามอนิ ทรา 40
สถานคี ูบ้ อน
สถานรี ามอินทรา 83
สถานวี งแหวนตะวนั ออก
สถานนี พรัตนราชธานี
สถานีบางชัน
สถานีเศรษฐบตุ รบำ� เพญ็
สถานีตลาดมีนบรุ ี
สถานีมนี บุรี

39

2. ลดั เลาะ..รอบบา้ น PIM : แจง้ วัฒนะ

เม่ือก้าวเข้าสู่รั้ว PIM นักศึกษาจะเห็นอาคารมากมาย ซึ่งเราจะเรียกพื้นที่น้ีว่า “ธาราพาร์ค” ซ่ึงจะมี
บรษิ ัทองค์กรตา่ งๆ ท่ที �ำงานอยใู่ นพน้ื ทธี่ าราพารค์ เช่น บรษิ ัท ซีพี ออลล์ จำ� กัด (มหาชน) บรษิ ทั ปญั ญธารา
จ�ำกัด บรษิ ัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ำกัด โรงเรียนสาธิตสถาบนั การจัดการปัญญาภวิ ฒั น์ และสถาบนั การจัดการปัญญา
ภิวฒั นเ์ รามาท�ำความรจู้ ักพ้นื ท่ธี าราพาร์คและอาคารตา่ งๆ กัน

1 อาคาร The TARA อาคารสำ� นกั งานของ บรษิ ทั ซพี ี ออลล์ จำ� กดั (มหาชน)
2 อาคารธารา 1 อาคารส�ำนกั งานของ บรษิ ัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำ� กดั และ
หนว่ ยงาน Call Center
3 ศนู ยฝ์ กึ อบรม ปญั ญธารา
อแลาคะาบรรสษิ ำ� ัทนกัองอาลนลแ์ ลเทะรศนูนนย่ิงฝ์ ึกจอำ� กบัดรมนขออกงจบารกิษนัทย้ี ังปมญั ีรญ้านธา7ร-าELจEำ� VกEัดn
4 อาคาร The Park (อาคารจอดรถ)
รา้ น 24Shopping และ Co-Working Space ในพน้ื ทด่ี งั กล่าว
5 โรงเรยี นสาธิตสถาบนั การจดั การ อาคารจอดรถ 1,000 คัน (มีคา่ บรกิ าร) ภายในอาคารยังมศี นู ย์
ปัญญาภวิ ฒั น์ (สาธติ พีไอเอม็ ) อาหารและศนู ยอ์ อกก�ำลงั กายบรกิ าร

6 อาคาร Food Technology โรงเรยี นระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน้ และตอนปลาย

7 Chef’s Kitchen และรา้ น 7-ELEVEn อาคารส�ำนกั งานของ บรษิ ทั ซีพี ออลล์ จำ� กดั (มหาชน)
และ Food Academy สถาบันสอนท�ำอาหารครบวงจร
8 สถาบนั การจัดการปญั ญาภิวฒั น์
ร้านอาหารและรา้ น 7-ELEVEn
9 ลานธาราสแควร์
อาคารสำ� หรับการเรยี น การฝึกปฏิบัติ การทำ� กจิ กรรม การติดตอ่
คณะวชิ าและหนว่ ยงานต่างๆ ใน PIM
ลานอเนกประสงค์ และสามารถใชส้ �ำหรับการจอดรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ (มีค่าบรกิ าร)

40

3. อาคารเรยี น หอ้ งเรยี น และหอ้ งปฏิบัติการ ใน PIM : แจง้ วฒั นะ

อาคาร 1 (อาคารอ�ำนวยการ) อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy)

ชน้ั 1 : ห้องรบั ฟังและให้ค�ำปรึกษาโดยนกั จิตวทิ ยา ชน้ั 7 : หอ้ งเรยี น ส�ำนกั กจิ การนกั ศกึ ษา
(Friends Care PIM) และสำ� นักพัฒนานกั ศึกษา
ชนั้ 1-3 : ห้องปฏบิ ัตกิ ารตา่ งๆ ชั้น 8 : หอ้ งเรยี นและหอ้ งปฏบิ ัตกิ ารหมากลอ้ ม
ช้นั 3 : หอ้ งละหมาด และหอ้ งปฏบิ ัตกิ ารต่างๆ Smart Classroom, รา้ น 7–ELEVEN
(PIM Store Model)
อาคาร 2 (อาคารหอประชมุ /Convention Hall) ช้นั 9 : ห้องพกั อาจารย์คณะอตุ สาหกรรมเกษตร
คณะนเิ ทศศาสตร์ คณะการจัดการการศกึ ษา
ชั้น 1 : โถงกจิ กรรม ร้านคา้ จำ� หน่ายอาหารและสนิ คา้ ทวั่ ไป เชงิ สร้างสรรค์ คณะนวัตกรรม
PIM Smart Shop และ PIM Souvenir Shop การจดั การเกษตร และคณะการจัดการธรุ กิจอาหาร
ชัน้ 10 : ห้องพกั อาจารยค์ ณะบริหารธรุ กจิ คณะวทิ ยาการ
ชน้ั 2 : หอ้ งเรียน จดั การ คณะการจัดการโลจสิ ตกิ สแ์ ละ
ช้นั 3 : ห้องละหมาด และหอ้ งประชุม/สมั มนา การคมนาคมขนสง่ วทิ ยาลัยนานาชาติ
และวิทยาลยั บณั ฑติ ศึกษาจนี
อาคาร 3 (อาคารอเนกประสงค)์ ชน้ั 11 : ห้องพกั อาจารยค์ ณะศลิ ปศาสตร์
คณะวศิ วกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ช้ัน 1 : หอ้ งปฏิบัติการตา่ งๆ และสำ� นักการศกึ ษาทัว่ ไป
ชน้ั 2 : หอ้ งพยาบาล และส�ำนักงานต่างๆ ชน้ั 12 : หอ้ งปฏิบตั ิการต่างๆ สำ� นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชน้ั 3 : ห้องเรียน และหอ้ งปฏบิ ัตกิ าร และหอ้ งพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการบรกิ ารและการท่องเท่ยี ว
อาคาร 4 (อาคาร CP ALL Academy) ชนั้ 12A : หอ้ งสมุด
ช้ัน 14 : ส�ำนักส่งเสรมิ วชิ าการ สำ� นกั บญั ชแี ละการเงิน
ชน้ั G : รา้ นถ่ายเอกสาร และพนื้ ทีอ่ ่านหนังสือ
ชั้น L : ศูนย์รับสมคั รนกั ศกึ ษา รา้ น 7-ELEVEn ชน้ั 16 : หอ้ งประชุม Auditorium

และรา้ นกาแฟ Bellinee’s Bake & Brew
ชน้ั M : ศูนย์ปฏิบตั ิการธุรกิจการบิน (PIM AIR)
ชั้น 3 : ศนู ย์อาหาร Food World
ชน้ั 4 : ห้องเรยี น และห้องปฏบิ ัติการภาคพื้น
ชน้ั 5–8 : หอ้ งเรียน

41

• หอ้ งเรยี น และห้องปฎบิ ตั ิการต่างๆ

หอ้ งเรยี นอจั ฉริยะ Smart Classroom

ห้อง 4-0806
หอ้ งเรยี นในยุคใหม่ ที่สง่ เสรมิ กจิ กรรมการเรยี นการสอนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นมากกวา่ หอ้ งเรียนทั่วไป

ห้องหมากล้อม GO Classroom

หอ้ ง 4-0808
พัฒนาเชาว์ปญั ญา ฝกึ ทกั ษะการบริหารและวางกลยทุ ธ์ผา่ น
การเล่นหมากล้อม (โกะ)

หอ้ งปฏิบัตกิ ารด้านภาษาและคอมพวิ เตอร์

Computer & Sound Lab
ห้อง 1-0301, 1-0303, 3-0309, 3-0310,

4-1204, 4-1205, 4-1209 และ 4-1210
เรยี นรูก้ ารใชเ้ ทคโนโลยี ทกั ษะทางคอมพิวเตอร์และ
ภาษาตา่ งประเทศ

ร้าน 7- ELEVEn (PIM Store Model)

7ห-้อEงLE4V-0E8n07จ�ำลอง หอ้ งเรยี นรูก้ ารจัดการธุรกิจ

การคา้ สมยั ใหม่

PIM AIR ศูนยฝ์ ึกปฏบิ ตั กิ ารธุรกจิ การบิน

Sky Terminal หอ้ ง 4-M001
AIRCRAFT ห้อง 4-M002
ศนู ยฝ์ กึ การบริการภาคพ้นื และ
บนเคร่ืองบิน

42

หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารภาคพนื้

ห้อง 4-0408
เรียนรูก้ ารจดั การจราจรทางอากาศ การจัดการสนามบนิ
การจดั การอำ� นวยการบนิ และการขนส่งสินคา้ (Cargo)

หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารดา้ นสอื่ และมลั ตมิ เี ดยี

Convergent Media Studio
ห้อง 4-1206
เรียนรกู้ ารปฏิบตั ิการขา่ ว ผลติ ขา่ วตอบโจทย์ทกุ Platform
ครบเคร่ืองผนู้ ำ� Convergent Media

Mac Lab

หอ้ ง 4-1207
เรียนรปู้ ฏบิ ตั กิ ารสอ่ื กราฟกิ และมัลตมิ เี ดีย เติมทักษะ ตอบโจทย์
Multi Skill

หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารกลยทุ ธก์ ารจดั การโลจสิ ตกิ ส์

Logistic Strategic Management Lab
ห้อง 1-0201
เรียนรกู้ ารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรใ์ นการจดั การคลังสินคา้
การจดั การขนสง่ และจำ� ลองสถานการณ์ต่างๆ ผา่ นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

43

หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารทางวทิ ยาศาสตร์
Physical and Innovative Agricultural Lab

หอ้ ง 3-0101
ปฏิบัติการทดลองทางดา้ นชวี วทิ ยา จุลชีววิทยา และสุขภาพพชื

Chemical Lab

หอ้ ง 3-0111
ปฏิบัตกิ ารทดลองเกย่ี วกับกลไกของปฏกิ ิรยิ าเคมที ่ีบูรณาการศาสตร์
ทางด้านวทิ ยาศาสตร์ อาทิ ศาสตร์ทางด้านการเกษตร
และวศิ วกรรม

ห้องปฏบิ ตั ิการทางวิศวกรรมศาสตร์

Microprocessor and Embedded System Lab

ห้อง 1-0302
ปฏิบัติการทดลองผ่านโปรแกรมและวงจรต่างๆ เพ่ือปูพ้ืนฐาน
กระบวนการคิดที่เป็นระบบและมีเหตุผล เพ่ือสร้างสมองกลหรือ
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

Advanced Research Lab

หอ้ ง 1-0308
Research Factory: Experimenting, Sharing and Learning

Mechanical Engineering Lab

ห้อง 3-0105 และ 3-0106
เรยี นรู้การค�ำนวณดา้ นเครอ่ื งกล เพือ่ น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

Industrial Engineering Lab

ห้อง 3-0107
เรียนร้กู ารเคล่อื นไหวของรา่ งกายในขณะทำ� งาน การหาเวลา
มาตรฐานในการทำ� งาน และศกึ ษาคณุ ลกั ษณะของวสั ดวุ ศิ วกรรม

Industrial Automation System Lab

ห้อง 3-0108
ฝีกปฏบิ ตั ิการเขียนโปรแกรมควบคมุ เครอ่ื งจกั รแบบอัตโนมัตใิ น
โรงงานอตุ สาหกรรม ด้วยชุดระบบควบคุมอตั โนมัติ Programable
Logic Control

44

Automotive Information Lab

หอ้ ง 3-0102
ปฏิบัติการเครื่อง 3D scanner และ 3D printer
และการใชโ้ ปรแกรม SolidWork และ CATIA ในการออกแบบ

Automotive Electronics Lab

ห้อง 3-0103
เรยี นรอู้ งค์ประกอบและกลไกของเครื่องยนตป์ ระเภทต่างๆ

Electronics and Digital Lab

ห้อง 1-0304
เรียนรู้การปฏบิ ัติการวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าสามเฟสและมอเตอร์ รวม
ถึงวงจรดิจิทลั พน้ื ฐาน

Network Lab

ห้อง 1-0307
เรียนร้กู ารจดั เก็บข้อมลู บน Storage ของ Cloud
และระบบเครือข่ายตา่ งๆ

Physics Lab

ห้อง 1-0305
ปฏิบัตกิ ารทดลองเก่ยี วกับพน้ื ฐานทางฟสิ กิ สก์ ลศาสตรแ์ ละ
ฟสิ ิกส์ไฟฟา้

Innovation Center for Robotics
and Automation Systems (iCRAS)

ห้อง 1-0101
เรียนร้กู ารใชง้ านหุ่นยนต์และระบบอตั โนมัติ
รวมถงึ การใชเ้ คร่อื งมือในการสร้างชิ้นสว่ นตา่ งๆ ของห่นุ ยนต์

45

หอ้ งปฏิบตั กิ ารด้านอาหาร เบเกอรแ่ี ละเครือ่ งดื่ม

นำ� ความร้ภู าคทฤษฎดี า้ นการจัดการธุรกจิ อาหารมาฝกึ ปฏิบัติ
(Work-base Education : WBE) เพ่ือสรา้ งทักษะ (Skill)
ใหพ้ รอ้ มส�ำหรบั การทำ� งานจรงิ

Cooking Lab

ห้อง 3-0112

Coffee and Beverage Lab

ห้อง 3-0113

Bakery Lab

ห้อง 3-0114

Sensory Evaluation and Consumer Research Center

หอ้ ง 2-0238

หอ้ งปฏบิ ตั กิ ารดา้ นการโรงแรม (Hospitality Lab)

Deluxe Room Mock-up

ห้อง 1-0204
เรยี นรู้เทคนิคปฏิบัตกิ ารด้าน Housekeeping
สำ� หรบั โรงแรมระดบั 5 ดาว

Culinary and Restaurant Mock-up

ห้อง 1-0204
เรยี นร้ปู ฏิบตั ิการด้านการครัว

Mixology Mock-up

หอ้ ง 1-0206
เรียนรกู้ ารปฏบิ ตั กิ ารและการตกแต่งเครอื่ งดื่มประเภทต่างๆ
เช่น Cocktail, Mocktail

46

4. ปฏทิ นิ การศึกษาและรูปแบบการเรยี น

สถาบนั มกี ารจดั การเรยี นการสอนผา่ นการเรยี นรจู้ ากประสบการณจ์ รงิ (Work-based Education) ทมี่ งุ่ เนน้
การปฏบิ ตั เิ พอื่ ใหน้ กั ศกึ ษาไดร้ บั ความรแู้ ละทกั ษะ (Knowledge & Skill) จากในหอ้ งเรยี นและสถานประกอบการ ดงั นน้ั
ในหนงึ่ ภาคการศกึ ษาจะแบง่ การจดั การเรยี นการสอนออกเปน็ 2 ชว่ ง ชว่ งละ 3 เดอื น โดยมรี ายละเอยี ดของการเรยี นใน
ชน้ั เรยี น และการฝกึ ปฏบิ ตั ใิ นสถานประกอบการตา่ งๆ แตกตา่ งกนั ตามแผนการเรยี นของแตล่ ะหลกั สตู ร ทง้ั นส้ี ามารถ
ศกึ ษาขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ ไดท้ ค่ี มู่ อื นกั ศกึ ษาและสอบถามเพม่ิ เตมิ จากคณะวชิ า

กิจกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2
0.1 0.2 1.1 1.2 2.1 2.2

ปฐมนเิ ทศ/ประชมุ ผู้ปกครอง/ ตามประกาศ ตามประกาศ - --
พบอาจารย์ทีป่ รึกษา/ สถาบันฯ สถาบันฯ ***
ลงทะเบยี นอัตโนมตั ิ

วันสุดทา้ ย ของการชำ� ระเงิน 16 ส.ค. 64 14 ก.พ. 65
คา่ เลา่ เรยี นคา้ งชำ� ระเทอมปจั จบุ นั 9 – 17 ส.ค. 64 7 - 15 ก.พ. 65
พบอาจารยท์ ่ปี รึกษา/
ลงทะเบยี นเรยี น Online*

ช�ำระเงินค่าเล่าเรยี น* 9 ส.ค. – 10 ก.ย. 64 7 ก.พ. – 10 ม.ี ค. 65

ระยะเวลาฝึกปฏิบตั งิ าน 16 ม.ี ค.-31 1 ม.ิ ย. – 31 ส.ค. 64 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 64 1 ธ.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 1 ม.ี ค. – 31 พ.ค. 65 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 65
พ.ค.64

ระยะเวลาเรยี น 16 ม.ี ค.-9 7 ม.ิ ย. – 15 ส.ค. 64 6 ก.ย. – 14 พ.ย. 64 6 ธ.ค. 64 – 13 ก.พ. 65 7 ม.ี ค. – 15 พ.ค. 65 6 ม.ิ ย. – 14 ส.ค. 65
พ.ค.64

ระยะเวลาลาพกั / 1 ก.ย. – 1 ต.ค. 64 1 ม.ี ค. – 1 เม.ย. 65
รักษาสภาพการเปน็ นักศึกษา

ลงทะเบียนลา่ ช้า Online 30 ส.ค. – 6 ก.ย. 64 28 ก.พ. – 7 ม.ี ค. 65
นศ.ทุกชัน้ ปี และชำ� ระเงนิ *

เพ่ิม/ถอนรายวิชา (ไมต่ ดิ W) 16-28 ม.ี ค. 8 – 20 มิ.ย. 64 7 – 19 ก.ย. 64 7 – 19 ธ.ค. 64 8 – 20 มี.ค.65 7 – 19 มิ.ย. 65
และชำ� ระเงนิ กรณเี พ่ิมรายวชิ า* 64

ถอนรายวชิ า (ติด W) 29 มี.ค.-23 21 มิ.ย. – 6 ส.ค. 20 ก.ย. – 29 ต.ค. 64 20 ธ.ค. 64 – 4 ก.พ. 65 21 ม.ี ค. – 6 พ.ค. 65 20 ม.ิ ย. – 5 ส.ค. 65
เม.ย.64 64

สอบปลายภาค 10–16 พ.ค. 18 – 25 ส.ค. 64 17 – 24 พ.ย. 64 16 – 23 ก.พ. 65 18 – 25 พ.ค. 65 17 – 24 ส.ค. 65
“แจง้ วฒั นะ หนว่ ยการเรียน 64
ทางไกล และวทิ ยาเขตอีอีซี”

ประกาศผลการเรียน/ 17 มิ.ย.64 9 ก.ย. 64 9 ธ.ค. 64 10 ม.ี ค. 65 9 ม.ิ ย. 65 8 ก.ย. 65
ผลการฝึกปฏบิ ตั งิ าน Online

วันสดุ ทา้ ย การแก้ไขเกรด “I” 19 ก.ค.64 11 ต.ค. 64 10 ม.ค. 65 11 เม.ย. 65 11 ก.ค. 65 10 ต.ุ ค. 65

วนั เปดิ ภาคการศึกษา 16 มี.ค.65 1 ม.ิ ย.65 1 ก.ย. 65 1 ธ.ค. 65 1 ม.ี ค. 66 1 ม.ิ ย. 66
ปกี ารศึกษา 2565

หมายเหตุ :
* หากพน้ กำ� หนด มีคา่ ปรบั ตามประกาศสถาบันฯ
** นักศึกษาปี 1 (รุ่น 640) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และหลักสูตรการจัดการ
ธรุ กิจการค้าสมยั ใหม่ (ระบบการศึกษาทางไกล) กลุม่ ทวภิ าคี
*** นกั ศกึ ษาปี 1 (รุ่น 641) คณะการจัดการการศกึ ษาเชงิ สร้างสรรค์ ระยะเวลาเรยี น/ฝึกปฏิบัตงิ าน เป็นไปตาม
แผนการเรยี นของแตล่ ะหลักสตู ร
ขอ้ มลู ปฏทิ นิ การศกึ ษา: https://aa.pim.ac.th/wp/calendar-undergraduate-th

47

5. เทคโนโลยีและระบบสนับสนนุ นกั ศึกษา

ข้อแนะน�ำการใช้งานเทคโนโลยีและระบบบริการ • Single Sign-On
สารสนเทศส�ำหรับนักศึกษาของสถาบัน เพื่อให้เกิด
ประสทิ ธภิ าพสงู สดุ นกั ศกึ ษาควรมอี ปุ กรณ์ Smart Devices
ทม่ี คี ณุ สมบตั ทิ เ่ี หมาะสมทเี่ พยี งพอกบั การใชง้ านในปจั จบุ นั นักศึกษาสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ท่ีจุดบริการ
ภายในสถาบันและระบบบริการสารสนเทศส�ำหรับ
นกั ศึกษา เช่น เว็บไซต์บริการการศึกษา ระบบการเรยี น
การสอนออนไลน์ PIM Application และระบบอน่ื ๆ โดย
ใชช้ ่อื ผู้ใชง้ าน (Username) และรหสั ผ่าน (Password)
เดยี วกันในทุกระบบ (Single Sign-On)

48

• PIM Application

PIM Application เปน็ แอปพลเิ คชนั ทน่ี กั ศกึ ษาควรตดิ ตงั้ ในอปุ กรณ์ Smart Devices ของตนเอง เพอ่ื เปน็ ประโยชน์
และอำ� นวยความสะดวกในด้านตา่ งๆ ของนักศึกษา

ตัวอยา่ งฟังก์ชนั่ ของ PIM Application
เพือ่ อำ� นวยความสะดวกแก่นักศึกษา

1. แสดงตัวตนการเปน็ นกั ศึกษา 5. ตรวจสอบชอ่ื อาจารย์ทีป่ รกึ ษา

>> ผา่ นเมนูบัตรนกั ศกึ ษาอเิ ลก็ ทรอนิกส์ >> ผา่ นเมนู Advisor

2. ยืนยันการเข้าเรยี นผ่านเมนใู นแต่ละรายวิชา 6. รับการแจ้งเตอื นต่างๆ จากสถาบัน

>> ผ่านเมนู Check Room Tracking >> ผา่ นเมนู Notifications

3. ดตู ารางเรยี น หอ้ งเรยี น หอ้ งสอบ ผลการเรยี น 7. เขา้ ลงิ ค์ URL ทสี่ ำ� คญั เชน่ e-Learning, REG
(ระบบบรกิ ารการศกึ ษา), แบบคำ� ร้องออนไลน์,
>> ผ่านเมนู Academic บรกิ ารยืม-คืนหนังสือห้องสมดุ เป็นต้น

4. ตรวจสอบปฏทิ นิ การศกึ ษาและกจิ กรรมตา่ งๆ

>> ผ่านปฏทิ นิ กจิ กรรม

49

หมายเหตุ :

กรณีนกั ศึกษาเปลี่ยน Smart Devices ทใ่ี ช้งาน และต้องการลง PIM Application ใน Smart
Devices ใหม่ ให้ติดต่อส�ำนกั เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 12 อาคาร CP ALL Academy หรือ
ตดิ ต่อผ่านทาง Facebook: สำ� นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปญั ญาภิวัฒน์

50


Click to View FlipBook Version