The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by atitayaporn, 2019-11-18 01:34:24

กิจกรรมบูรณาการ สเต็มศึกษา (STEM Education)

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“...การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างและพัฒนา

ความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของ
บุคคล สังคม และบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่
เยาวชนได้อย่างครบถ้วน ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ ด้าน
สังคมและบ้านเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองมั่นคงของ

ประเทศชาติไว้ และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดย
ตลอด...”


พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน
ที่ได้รับพระราชทานรางวัล 2524
สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ข ค

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“การที่คนเราจะท างานให้ประสบความส าเร็จและความเจริญนั้น
ต้องอาศัยคุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งมาคอยเกื้อหนุน นั่นคือ ความเพียร
ความเพียรหรือวิริยะนั้น แปลว่าความเป็นผู้กล้า คือกล้าสู้อุปสรรค กล้าสู้
ความยากล าบาก ไม่ยอมย่อท้อถดถอย หรือละวางทิ้งเสียกลางคัน หากมุ่งแต่
จะกระท าให้ส าเร็จสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ผู้มีความเพียรจึงสามารถท าหน้าที่การ
งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ชะงักล่าช้า มีแต่ด าเนินรุดหน้าเป็นล าดับจนบรรลุ
ความส าเร็จ เมื่องานส าเร็จลุล่วง ความเจริญก้าวหน้าทั้งในส่วนตัวและ
ส่วนรวมก็จะก่อเกิดตามมา เป็นประโยชน์แก่ทุกคนทุกฝ่าย ฉะนั้น บัณฑิตจึง
ควรฝึกหัดปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีความเพียร เพื่อจะได้เป็นผู้สามารถในการงาน
และได้ประสบความส าเร็จความเจริญในชีวิตดังที่ตั้งใจ”
พระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามค าแหง
5 พฤศจิกายน 2546


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ง จ

สารจากผู้อ านวยการ


ครูขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนและขอยินดีต้อนรับสู่รั้ว
สาธิต มศว ปทุมวันแห่งนี้ ครูขอให้ศิษย์ที่รักทุกคนมีหลักในการด าเนิน
ชีวิตคือ “สมรรถภาพในการปรับตัว คือความส าเร็จในชีวิต” และขอ

อวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบความส าเร็จในการเรียนและมีความสุขใน
โรงเรียนแห่งนี้(นางอรพิน¸ุ์ คนึงสุขเกษม)
สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


สารจากผู้อ านวยการ
สารจากรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

สวัสดีนักเรียนสาธิตปทุมวันรุ่น 64

ยินดีต้อนรับสู่บ้านหลังที่สอง ณ สาธิต มศว ปทุมวัน ครูขอ
น าเสนอวิธีการอยู่บ้านหลังนี้เพื่อความเจริญงอกงามและการปรับตัวของ
ครูขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนและขอยินดีต้อนรับสู่รั้ว นักเรียนทุกคนดังนี้
สาธิต มศว ปทุมวันแห่งนี้ ครูขอให้ศิษย์ที่รักทุกคนมีหลักในการด าเนิน แบ่งเวลาเป็น ทบทวนบทเรียนหลังเรียนและอ่านบทเรียนมาล่วงหน้า
ชีวิตคือ “สมรรถภาพในการปรับตัว คือความส าเร็จในชีวิต” และขอ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่เรียนอัดก่อนสอบ ลงมือท าโจทย์ – แบบฝึกหัด –

อวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนประสบความส าเร็จในการเรียนและมีความสุขใน การบ้านด้วยตนเอง ท า mind map เรียนรู้จากภาพใหญ่ ไปภาพเล็ก
โรงเรียนแห่งนี้ ท าสรุปช้อตโน้ตด้วยตัวเอง ติวเป็นกลุ่มกับเพื่อน ผลัดกันถามผลัดกันตอบ

มั่นใจในตัวเอง อย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งเรียนยังไงก็ไม่ได้ ดูแลตัวเองทั้ง
สุขภาพจิตและสุขภาพกายให้สดชื่นแจ่มใสสม่ าเสมอ นั่นคือสิ่งที่ท าให้
นักเรียน รู้คิด รู้ท า รู้จ า รู้แก้ไข และรู้พัฒนา ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จในชีวิต
(นางอรพิน¸ุ์ คนึงสุขเกษม)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล)


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ฉ ช

ค าน าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้จัด

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 22
เมษายน 2559 การปฐมนิเทศนักเรียน การแนะน ากฏระเบียบและ
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนการเรียนรู้

เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชา
เลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้นักเรียนควรได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาและ
ชื่อเสียงของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ได้

สร้างขึ้นโดยนักเรียนรุ่นพี่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การรู้จักและได้รับแง่คิด
ที่ดีในการด ารงตนเป็นศิษย์ที่ดีจากผู้อ านวยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์
ประจ าชั้น นายกสมาคมฯ ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนกิจกรรมต่างๆ ล้วนเป็น
ประสบการณ์ใหม่ที่นักเรียนควรได้เรียนรู้ ที่ส าคัญความผูกพันธ์ระหว่าง

รุ่นพี่และรุ่นน้องโดยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ โดยนักเรียนรุ่นพี่
คณะกรรมการนักเรียนโดยฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนในการ
ออกแบบฐานกิจกรรมรับน้องแก่นักเรียนน้องใหม่ อีกทั้งโครงการดังกล่าว

ได้พิจารณาถึงความส าคัญของการเป็นคนดีมีค่านิยมที่พึงประสงค์และการ
มีธรรมะประจ าใจและเป็นหลักยึดในการด ารงตนให้มีสมาธิในการเรียนและ
การแสดงออกที่เหมาะสมและแสดงออกถึงความเป็นไทย โดยกิจกรรม
ดังกล่าวนักเรียนจะได้รับการอบรมธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
จิตใจของนักเรียน รวมถึงความสามารถทางด้านวิชาการจะเป็นส่วนหนึ่ง

ที่จะฝึกฝนให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา กล่าวคือนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมน าชีวิตมีทักษะและสมรรถนะ
ส าคัญเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหา

ความรู้ที่มีอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้นักเรียนของโรงเรียนต้องมีสมรรถภาพใน


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


การปรับตัว ดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “สมรรถภาพในการปรับตัว คือ
ค าน า ความส าเร็จในชีวิต” คณะกรรมการบูรณาการสเต็มศึกษาได้ด าเนินการจัด

“กิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้จัด ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 รวมเวลา 8 วัน ซึ่งเป็น

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ส าหรับนักเรียนชั้น ช่วงเวลาก่อนเปิดภาคเรียนโดยกิจกรรมดังกล่าวด าเนินการในลักษณะของ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 22 การจัดฐานกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนและเกิดทักษะ
เมษายน 2559 การปฐมนิเทศนักเรียน การแนะน ากฏระเบียบและ ส าคัญในลักษณะของการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มโดยพิจารณาถึงความ
ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนการเรียนรู้ ร่วมมือกันในการท างานอีกทั้งความมุ่งมั่นเพื่อให้ภารกิจของกลุ่มส าเร็จ

เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และรายวิชา สเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4
เลือกเพิ่มเติมตามความสนใจของนักเรียนนับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
นอกจากนี้นักเรียนควรได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาและ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
ชื่อเสียงของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ได้ กระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการ

สร้างขึ้นโดยนักเรียนรุ่นพี่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน การรู้จักและได้รับแง่คิด ท างาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิต
ที่ดีในการด ารงตนเป็นศิษย์ที่ดีจากผู้อ านวยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ จริงและการท างาน การจัดการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาเป็นการจัดการ
ประจ าชั้น นายกสมาคมฯ ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนกิจกรรมต่างๆ ล้วนเป็น เรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และ
ประสบการณ์ใหม่ที่นักเรียนควรได้เรียนรู้ ที่ส าคัญความผูกพันธ์ระหว่าง คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการ

รุ่นพี่และรุ่นน้องโดยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ โดยนักเรียนรุ่นพี่ ปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหา
คณะกรรมการนักเรียนโดยฝ่ายกิจการนักเรียนของโรงเรียนในการ และการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน าข้อ
ออกแบบฐานกิจกรรมรับน้องแก่นักเรียนน้องใหม่ อีกทั้งโครงการดังกล่าว ค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ตาม

ได้พิจารณาถึงความส าคัญของการเป็นคนดีมีค่านิยมที่พึงประสงค์และการ แนวทางสเต็มมีลักษณะ 5 ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการ
มีธรรมะประจ าใจและเป็นหลักยึดในการด ารงตนให้มีสมาธิในการเรียนและ บูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4
การแสดงออกที่เหมาะสมและแสดงออกถึงความเป็นไทย โดยกิจกรรม กับชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
ดังกล่าวนักเรียนจะได้รับการอบรมธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
จิตใจของนักเรียน รวมถึงความสามารถทางด้านวิชาการจะเป็นส่วนหนึ่ง แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4

ที่จะฝึกฝนให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และ วิชา จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษา คือ
สติปัญญา กล่าวคือนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมน าชีวิตมีทักษะและสมรรถนะ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ส าคัญเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหา วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้

ความรู้ที่มีอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้นักเรียนของโรงเรียนต้องมีสมรรถภาพใน ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน ดังนั้นในโครงการดังกล่าวผู้สอนได้


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ซ ฌ

ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมฐานกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเน้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการแก้ปัญหา เรียนรู้แบบ
ร่วมมือและใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และวิชาการ ส่งผลต่อนักเรียนอย่างสูงสุดและนักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพให้สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีการฝึกให้นักเรียนรุ่นพี่
ได้เป็นผู้อ านวยความสะดวกและร่วมวางแผนในการจัดกิจกรรมแก่นักเรียน
รุ่นน้อง และมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นแนวทางในการพัฒนา

กิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับวงการการศึกษาต่อไป
โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษา
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ

นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก้าวเข้าสู่รั้วสาธิตปทุมวันในช่วงเปิด
ภาคเรียน


( นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ )
หัวหน้างานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ
25 เมษายน 2559


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


ออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมฐานกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อเน้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในทักษะที่ส าคัญและจ าเป็น สารบัญ
ในศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการแก้ปัญหา เรียนรู้แบบ
ร่วมมือและใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และวิชาการ ส่งผลต่อนักเรียนอย่างสูงสุดและนักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมศักยภาพให้สูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีการฝึกให้นักเรียนรุ่นพี่
ได้เป็นผู้อ านวยความสะดวกและร่วมวางแผนในการจัดกิจกรรมแก่นักเรียน เรื่อง หน้า
รุ่นน้อง และมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นแนวทางในการพัฒนา พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ค

กิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับวงการการศึกษาต่อไป พระบรมราโชวามสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จ
สารจากผู้อ านวยการ

โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษา สารจากรองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ ช
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ ค าน า ซ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับ วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 1

นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก้าวเข้าสู่รั้วสาธิตปทุมวันในช่วงเปิด ตารางเวลาในการจัดกิจกรรม 2
ภาคเรียน ฐานกิจกรรมและสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 6
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 20
บันทึกความรู้ที่ได้รับ 42
( นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ ) กิจกรรมเพิ่มเติม : รู้จักอาจารย์ 55
หัวหน้างานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ กิจกรรมเพิ่มเติม : รู้จักเพื่อนใหม่ 58
25 เมษายน 2559 คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ
คณะกรรมการการจัดกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียน
สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ญ ฎวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียน

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการสเต็มศึกษาแก่นักเรียน
2. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
เกณฑ์ในการผ่านการประเมินกิจกรรมบูรณาการ
สเต็มศึกษาส าหรับนักเรียน
1. เวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

2. คะแนนการร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ในทุกฐานกิจกรรม


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
1

ตารางเวลาในการจัดกิจกรรม
ก าหนดการจัดกิจกรรม วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 –

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
เวลา 07.30 – 15.30 น. (8 ครั้ง)
หมายเหตุ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรียนตามปกติ


วัน – เดือน – ปี เวลา รายการกิจกรรม

07.30 – 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง

08.00 – 08.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษา

08.30 – 10.00 น. พื้นฐานความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์
10.00 – 10.30 น. พักดื่มนมและน้ า

10.30 – 12.00 น. พื้นฐานความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์
25 เม.ย. 2559
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

พื้นฐานความรู้ในวิชาศิลปะ
13.00 – 14.30 น.
การออกแบบ และเทคโนโลยี
14.30 – 15.00 น. พักอาหารว่างและเครื่องดื่ม

15.00 – 15.30 น. โจทย์ความคิดสร้างสรรค์ระยะยาว

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2

วัน – เดือน – ปี เวลา รายการกิจกรรม
ตารางเวลาในการจัดกิจกรรม
07.30 – 08.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ
และกิจกรรมหน้าเสาธง

ก าหนดการจัดกิจกรรม วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 – 08.15 – 09.45 น. กลุ่ม A (35 กลุ่ม) กลุ่ม B (35 กลุ่ม)

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 09.45 – 10.15 น. พักดื่มนมและน้ า
เวลา 07.30 – 15.30 น. (8 ครั้ง) 26 เม.ย.2559 – 10.15 – 11.45 น. กลุ่ม A (35 กลุ่ม) กลุ่ม B (35 กลุ่ม)
หมายเหตุ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 เรียนตามปกติ 3 พ.ค. 2559 11.45 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(6 ครั้ง)

วัน – เดือน – ปี เวลา รายการกิจกรรม 12.45 – 14.15 น. กลุ่ม A (35 กลุ่ม) กลุ่ม B (35 กลุ่ม)
14.15 – 14.45 น. พักอาหารว่างและเครื่องดื่ม
07.30 – 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง
14.45 – 15.30 น. โจทย์ความคิดสร้างสรรค์ระยะยาว
08.00 – 08.30 น. พิธีเปิดกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษา

08.30 – 10.00 น. พื้นฐานความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์
วัน – เดือน – ปี เวลา รายการกิจกรรม
10.00 – 10.30 น. พักดื่มนมและน้ า เข้าแถวเคารพธงชาติ
07.30 – 08.00 น.
10.30 – 12.00 น. พื้นฐานความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ และกิจกรรมหน้าเสาธง
25 เม.ย. 2559 08.00 – 08.30 น. นักเรียนประชุมกลุ่ม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ประลองความคิดสร้างสรรค์

พื้นฐานความรู้ในวิชาศิลปะ 08.30 – 10.00 น.
13.00 – 14.30 น. และน าเสนอผลงาน
การออกแบบ และเทคโนโลยี
10.00 – 10.30 น. พักดื่มนมและน้ า
14.30 – 15.00 น. พักอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4 พ.ค. 2559 10.30 – 12.00 น. สรุปกิจกรรมบูรณาการ
15.00 – 15.30 น. โจทย์ความคิดสร้างสรรค์ระยะยาว สเต็มศึกษา ช่วงที่ 1

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
สรุปกิจกรรมบูรณาการ
13.00 – 14.00 น.
สเต็มศึกษา ช่วงที่ 2
14.00 – 14.30 น. พักอาหารว่างและเครื่องดื่ม

14.30 – 15.30 น. พิธีปิดและมอบเกียรติบัตร

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2 3

โดยมีรายละเอียดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
นักเรียนกลุ่มที่ 1 – 35 (กลุ่ม A)วันที่ หน่วยที่ 1 กีฬาสี
จันทร์ 25 เม.ย.59 ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4

อังคาร 26 เม.ย.59 เช้า/บ่าย – ห้องประชุม

เช้า – สนามเปตอง
พุธ 27 เม.ย. 59
บ่าย – ห้องประชุม

พฤหัส 28 เม.ย.59 เช้า/บ่าย – สนามเปตองและโถงอาคาร 1

วันที่ หน่วยที่ 2 สวนสนุก

เช้า – สนามอาคาร 5 ฝั่งห้องพยาบาล
ศุกร์ 29 เม.ย.59
บ่าย – โถงอาคาร 1

เช้า – ห้องประชุม
จันทร์ 2 พ.ค.59
บ่าย – โถงอาคาร 1

อังคาร 3 พ.ค.59 เช้า/บ่าย – ห้องประชุม

พุธ 4 พ.ค. 59 ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
หมายเหตุ
1. นักเรียนเข้าแถวหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 5 เวลา 07.30 น.

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรวมที่ห้องประชุมเวลา 14.15 – 15.30 น.ทุกวัน

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
4

โดยมีรายละเอียดสถานที่ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ นักเรียนกลุ่มที่ 36 – 70 (กลุ่ม B)
นักเรียนกลุ่มที่ 1 – 35 (กลุ่ม A)
วันที่ หน่วยที่ 1 สวนสนุก

วันที่ หน่วยที่ 1 กีฬาสี จันทร์ 25 เม.ย.59 ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4
จันทร์ 25 เม.ย.59 ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4 เช้า – สนามอาคาร 5 ฝั่งห้องพยาบาล
อังคาร 26 เม.ย.59
อังคาร 26 เม.ย.59 เช้า/บ่าย – ห้องประชุม บ่าย – โถงอาคาร 1

เช้า – สนามเปตอง พุธ 27 เม.ย. 59 เช้า – ห้องประชุม
พุธ 27 เม.ย. 59 บ่าย – โถงอาคาร 1
บ่าย – ห้องประชุม

พฤหัส 28 เม.ย.59 เช้า/บ่าย – สนามเปตองและโถงอาคาร 1 พฤหัส 28 เม.ย.59 เช้า/บ่าย – ห้องประชุม

วันที่ หน่วยที่ 2 สวนสนุก วันที่ หน่วยที่ 2 กีฬาสี

เช้า – สนามอาคาร 5 ฝั่งห้องพยาบาล ศุกร์ 29 เม.ย.59 เช้า/บ่าย – ห้องประชุม
ศุกร์ 29 เม.ย.59
บ่าย – โถงอาคาร 1 เช้า – สนามเปตอง
จันทร์ 2 พ.ค.59
เช้า – ห้องประชุม บ่าย – ห้องประชุม
จันทร์ 2 พ.ค.59
บ่าย – โถงอาคาร 1 อังคาร 3 พ.ค.59 เช้า/บ่าย – สนามเปตองและโถงอาคาร 1

อังคาร 3 พ.ค.59 เช้า/บ่าย – ห้องประชุม พุธ 4 พ.ค. 59 ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4

พุธ 4 พ.ค. 59 ห้องประชุมอาคารสาธิตปทุมวัน 4หมายเหตุ
หมายเหตุ
1. นักเรียนเข้าแถวหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 5 เวลา 07.30 น. 1. นักเรียนเข้าแถวหน้าอาคารสาธิตปทุมวัน 5 เวลา 07.30 น.

2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรวมที่ห้องประชุมเวลา 14.15 – 15.30 น.ทุกวัน 2. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมรวมที่ห้องประชุมเวลา 14.15 – 15.30 น.ทุกวัน

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
4 5

กิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษา
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 536

กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
1 ด.ช. มาวิน ไวยวุฒิ

1 ด.ช. ธิติ เถลิงบุญสิริ
1 ด.ช. ภาสวุฒิ จารุเกษมกิจ
1 ด.ญ. จันท์สินี ชวนะภูธร

1 ด.ญ. พริมมาดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
2 ด.ช. เพิ่มบุญ ดวงโสมา

2 ด.ช. ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย
2 ด.ช. อรัณย์ อัชฌประเสริฐ
2 ด.ญ. ธนัชชา เจริญวิศาล
2 ด.ญ. จุฑามาศ สุวรรณชัยสกุล

3 ด.ช. สิรภพ ศักดิ์สยามกุล
3 ด.ญ อชิรญาณ์ เมธาเศรษฐ์
3 ด.ช. ปีย์มนัส วงศประสิทธิพร
3 ด.ญ. ปาณิศา บุญสิงห์
3 ด.ญ. แพรวา ปัญญาศิริ

4 ด.ช. คณพัฒน์ แนวพันธ์อัศว
4 ด.ช. นิธิศ อัญชลีนุกูล
4 ด.ญ. กุลนิษฐ์ ฤทธิ์หิรัญ
4 ด.ญ. ธนัญญา มุ่งวิริยะกิจ
4 ด.ช. กันตวิชญ์ อัศวดิษฐเลิศ

5 ด.ญ. ชลิตา ศิริแสงไพรวัลย์
5 ด.ช. ชวิน เตชะธาดา
5 ด.ญ. ญาณิศา พาดกลาง
5 ด.ช. ธิติพงศ์ เหรียญรักวงศ์สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
6

กิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษา รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 536 (ต่อ)
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2559
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 536

กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
1 ด.ช. มาวิน ไวยวุฒิ 6 ด.ช. วัชรวิทย์ พฤกษ์วัฒนาชัย

1 ด.ช. ธิติ เถลิงบุญสิริ 6 ด.ญ. ไปรยา รักษ์ธนธัช
1 ด.ช. ภาสวุฒิ จารุเกษมกิจ 6 ด.ช. ปัณณพงศ์ ฉัตรานุรักวงศ์
1 ด.ญ. จันท์สินี ชวนะภูธร 6 ด.ญ. กุศลิน กลิ่นพยอม

1 ด.ญ. พริมมาดา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา 6 ด.ช. ภูริช นิติวัฒนานนท์
7 ด.ช. วรพัฒน์ ธาดาวศิณ
2 ด.ช. เพิ่มบุญ ดวงโสมา

2 ด.ช. ธนวัฒน์ เตชะนิรัติศัย 7 ด.ช. ปัณณทัต ธนาภรณ์สกุล
2 ด.ช. อรัณย์ อัชฌประเสริฐ 7 ด.ญ. ปทิตตา ปริชาตปรีชา
2 ด.ญ. ธนัชชา เจริญวิศาล 7 ด.ญ. ภูริชญา ยันตรศาสตร์
2 ด.ญ. จุฑามาศ สุวรรณชัยสกุล 7 ด.ช. สิร แย้มสระโส
8
ด.ญ. ธัญธร
ธรสารสมบัติ
3 ด.ช. สิรภพ ศักดิ์สยามกุล
3 ด.ญ อชิรญาณ์ เมธาเศรษฐ์ 8 ด.ญ. รมิดา สงวนตระกูล
3 ด.ช. ปีย์มนัส วงศประสิทธิพร 8 ด.ช. เตธัท จามรลักษณ์
3 ด.ญ. ปาณิศา บุญสิงห์ 8 ด.ช. พชร เดชอาคม
3 ด.ญ. แพรวา ปัญญาศิริ 8 ด.ญ. ธนพร แสงอารยะกุล
9
ด.ญ. ดาวิษา
ดิษฐเกษร
4 ด.ช. คณพัฒน์ แนวพันธ์อัศว
4 ด.ช. นิธิศ อัญชลีนุกูล 9 ด.ญ. ปุณยวีร์ วรพงศ์ไพบูลย์
4 ด.ญ. กุลนิษฐ์ ฤทธิ์หิรัญ 9 ด.ช. ณัฐวรรธน์ นันทะวิชัย
4 ด.ญ. ธนัญญา มุ่งวิริยะกิจ 9 ด.ช. เกียรติเมธว์ เพ็ชรเจริญ
4 ด.ช. กันตวิชญ์ อัศวดิษฐเลิศ 10 ด.ญ. กัญญาวีร์ พันสายออ
ด.ช.
พงศภัค
10
ชัยเจริญไมตรี
5 ด.ญ. ชลิตา ศิริแสงไพรวัลย์
5 ด.ช. ชวิน เตชะธาดา 10 ด.ญ. พิณพร อุทารวงศ์สกุล
5 ด.ญ. ญาณิศา พาดกลาง 10 ด.ช. พุฑฒิพล เจียมอนุกูลกิจ
5 ด.ช. ธิติพงศ์ เหรียญรักวงศ์สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
6 7

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 541กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
11 ด.ช. จินตะ ภู่มานะ

11 ด.ช. อชิตพล สิริศรีศักดิ์
11 ด.ช. ณัฐดนัย บุญยะกร

11 ด.ญ. ณัฐรินทร์ เลิศอัษฎมงคล
11 ด.ญ. สาริศา ปกพัฒนกุล
12 ด.ช. อธิศ อัชนันท์

12 ด.ญ. ณ ภัทชา สุทธิไมตรี
12 ด.ญ. พัณณิตา ศรีมา
12 ด.ช. รวีวิชญ์ แอ่งขุมทรัพย์
12 ด.ญ. ภัทรินทร์ วงษานุวัฒน์กุล

13 ด.ญ. อาชิรญา อรุณรุ่ง
13 ด.ช. นคบดี นาคสกุล
13 ด.ช. ณัฐพัชร์ อปานนท์
13 ด.ญ. ยิ่งรัตน์ รัชตะพงศ์ธร
13 ด.ช. ณสิต ผลัญชัย

14 ด.ช. บุญน าพา บุญเลิศ
14 ด.ช. ปาติโมกข์ สหะพล
14 ด.ญ. กัญญลักษณ์ ภู่นวล
14 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ตัณฑวิรุฬห์
14 ด.ช. ชวิน รัตนสิริ

15 ด.ช. ชานน โฉสูงเนิน
15 ด.ช. พัสสร พระวร
15 ด.ญ. อรุษยา ค าดี
15 ด.ญ. ลัลลลิล เจนวัฒนไพศาล

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
8

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 541 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 541 (ต่อ)กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
11 ด.ช. จินตะ ภู่มานะ 16 ด.ญ. แคทธลีน โรส จินดาพล

11 ด.ช. อชิตพล สิริศรีศักดิ์ 16 ด.ญ. เปมิกา ทองพิชัย
11 ด.ช. ณัฐดนัย บุญยะกร 16 ด.ช. ธีราธร แตงสกุล

11 ด.ญ. ณัฐรินทร์ เลิศอัษฎมงคล 16 ด.ช. ณรัณ นิธินนทเศรษฐ์
11 ด.ญ. สาริศา ปกพัฒนกุล 16 ด.ช. พศิน สินสวัสดิ์มงคล
12 ด.ช. อธิศ อัชนันท์ 17 ด.ช. ปัณน์ จันทรุเบกษา

12 ด.ญ. ณ ภัทชา สุทธิไมตรี 17 ด.ช. นภวัต ตันติศิรวัฒน์
12 ด.ญ. พัณณิตา ศรีมา 17 ด.ญ. พิมพ์มาดา กิจศรีอุไร
12 ด.ช. รวีวิชญ์ แอ่งขุมทรัพย์ 17 ด.ญ. ภัทราพร กมลาภรณ์
12 ด.ญ. ภัทรินทร์ วงษานุวัฒน์กุล 17 ด.ญ. ทยาภา ไทยแท้

13 ด.ญ. อาชิรญา อรุณรุ่ง 18 ด.ช. ดนุชโพ จันโททัย
13 ด.ช. นคบดี นาคสกุล 18 ด.ญ. ชนิศา พร้อมพัฒนภักดี
13 ด.ช. ณัฐพัชร์ อปานนท์ 18 ด.ญ. สุกฤตา ชัยวัฒน์
13 ด.ญ. ยิ่งรัตน์ รัชตะพงศ์ธร 18 ด.ช. สิทธิณัฐ วรรณทวี
13 ด.ช. ณสิต ผลัญชัย 18 ด.ญ. ณัฐชยา ตรัยดลานนท์

14 ด.ช. บุญน าพา บุญเลิศ 19 ด.ช. ชนน เศวตรัตนเสถียร
14 ด.ช. ปาติโมกข์ สหะพล 19 ด.ช. ภูดิศ เจษฎาธรรมสถิต
14 ด.ญ. กัญญลักษณ์ ภู่นวล 19 ด.ช. ภูรี จึงธัญตระกูล
14 ด.ญ. สุพิชฌาย์ ตัณฑวิรุฬห์ 19 ด.ญ. นิษฐกานต์ สิทธิพงศ์โสภณ
14 ด.ช. ชวิน รัตนสิริ 19 ด.ญ. สุรดา ตั้งสิทธิชัย

15 ด.ช. ชานน โฉสูงเนิน 20 ด.ญ. ปทิตตา วณิชธนโชค
15 ด.ช. พัสสร พระวร 20 ด.ญ. ณัชชา แก้วสังข์
15 ด.ญ. อรุษยา ค าดี 20 ด.ญ. อณิฌา อับดุลเล๊าะ
15 ด.ญ. ลัลลลิล เจนวัฒนไพศาล 20 ด.ช. วิชญ์ เสมาเงิน

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
8 9

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 542กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
21 ด.ช. ณอน รพี ฟอร์จูน

21 ด.ช. เขมจิรัฎฐ์ เฮงสวัสดิ์
21 ด.ช. สิทธิพล อิ่มอักษร

21 ด.ญ. สิรายาวดี มณีศิลป์
21 ด.ญ. ปภาดา วรัชวินทร
22 ด.ช. รวิพันธ์ สุสม

22 ด.ญ. ศศิภา สนั่นเสียง
22 ด.ญ. วรรณนิสา เจียรไพศาลเจริญ
22 ด.ช. พูนเพิ่ม เกษหอม
22 ด.ช. นรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์

23 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติช่วง
23 ด.ช. พงศ์พิเชษฐ์ แสงประภานุรัตน์
23 ด.ช. อัชฮารี่ สืบสุข
23 ด.ญ. กชพร สมบัติพิบูลย์
23 ด.ช. พชร อุ่นเจริญ

24 ด.ช. รเมศ รัชตะวรรณ
24 ด.ช. กิตติธัช หวลบุตตา
24 ด.ช. ศรัณย์ บูรณากาญจน์
24 ด.ญ. ภัทราพร พรสวัสดิ์
24 ด.ญ. ศุวิสา สุวรรณประเสริฐ

25 ด.ญ. ชุดากานต์ จันทสูตร
25 ด.ช. ธาดา พรหมลิขิตชัย
25 ด.ญ. ปุณญาพร สุขพันธุ์ถาวร
25 ด.ช. มนัสวิน อเนกวิสูตรวงศ์

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
10

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 542 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 542 (ต่อ)กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
21 ด.ช. ณอน รพี ฟอร์จูน 26 ด.ญ. ชัญญา ด่านเจษฎา

21 ด.ช. เขมจิรัฎฐ์ เฮงสวัสดิ์ 26 ด.ช. วริทธิ์ วงศ์วิจิตรวณิช
21 ด.ช. สิทธิพล อิ่มอักษร 26 ด.ช. ณชนน ปลื้มจิตต์

21 ด.ญ. สิรายาวดี มณีศิลป์ 26 ด.ญ. ภัสศิลป์ ลาภเจริญทวี
21 ด.ญ. ปภาดา วรัชวินทร 26 ด.ช. จิระณัฐ ตรีเมธสุนทร
22 ด.ช. รวิพันธ์ สุสม 27 ด.ช. สิรภพ ทั่งสุวรรณ

22 ด.ญ. ศศิภา สนั่นเสียง 27 ด.ญ. พินธิตรา พวงทอง
22 ด.ญ. วรรณนิสา เจียรไพศาลเจริญ 27 ด.ญ. มุกตาภา หะริณพลสิทธิ์
22 ด.ช. พูนเพิ่ม เกษหอม 27 ด.ช. กฤษฏ์ ชัยวิสุทธางกูร
22 ด.ช. นรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์ 27 ด.ญ. ธิญดา ชาคริยานุโยค

23 ด.ญ. ณัชชา สุวรรณโชติช่วง 28 ด.ช. พีระ สุวิสุทธิ์
23 ด.ช. พงศ์พิเชษฐ์ แสงประภานุรัตน์ 28 ด.ญ. พิชญ์สินี สมศิริกุล
23 ด.ช. อัชฮารี่ สืบสุข 28 ด.ช. ฉัน กันตวนิช
23 ด.ญ. กชพร สมบัติพิบูลย์ 28 ด.ญ. นภัสรพี เกษมสมประดิษฐ์
23 ด.ช. พชร อุ่นเจริญ 28 ด.ญ. ภคพร อุทัยนฤมล

24 ด.ช. รเมศ รัชตะวรรณ 29 ด.ญ. ฐิตาภรณ์ กฤษณรักษ์
24 ด.ช. กิตติธัช หวลบุตตา 29 ด.ช. ปภาวิชญ์ กิจสดใส
24 ด.ช. ศรัณย์ บูรณากาญจน์ 29 ด.ญ. สิรินธร ชวาลทรัพย์
24 ด.ญ. ภัทราพร พรสวัสดิ์ 29 ด.ช. คณิน นิยมพัฒนาพาณิชย์
24 ด.ญ. ศุวิสา สุวรรณประเสริฐ 29 ด.ญ. พาณิภัค สุวรรณกิจ

25 ด.ญ. ชุดากานต์ จันทสูตร 30 ด.ญ. กานต์ธิดา ทั่งทอง
25 ด.ช. ธาดา พรหมลิขิตชัย 30 ด.ญ. ณัฐพิชชา วุฒิวิริยะหาญ
25 ด.ญ. ปุณญาพร สุขพันธุ์ถาวร 30 ด.ญ. ศรุดา จิตต์โสภักตร์
25 ด.ช. มนัสวิน อเนกวิสูตรวงศ์ 30 ด.ช. กิตติ โอภาสเมธีกุล

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
10 11

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 543กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
31 ด.ช. อิทธิพัทธ์ สันตะวานนท์

31 ด.ช. ป้องเกียรติ โพธิ์ศรีดา
31 ด.ช. อภิมุข เสรีบุษกร

31 ด.ญ. นีน่า ลาวิคกิ
31 ด.ญ. ศศิกานต์ ทัศนแสงสูรย์
32 ด.ญ. ภัทรนันท์ กิติมหาคุณ

32 ด.ช. ณฐพล พึ่งตัวเอง
32 ด.ช. ปัญญวัฒน์ ม่วงทอง
32 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ รัตตกูล
32 ด.ญ. สิริมนตร์ พลานุสิตเทพา

33 ด.ช. ธนกร คงสุผล
33 ด.ญ. ถลัชนันท์ สุริยะพรม
33 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ไชยพงษ์
33 ด.ช. ยศพล เอื้อวัฒนา
33 ด.ช. พชรเมธว์ เพ็ชรเจริญ

34 ด.ญ. ณัฐณิชา ลาภลมูล
34 ด.ช. ธิติ ชื่นจิตต์
34 ด.ช. ธนัท พฤติพยัคฆ์
34 ด.ญ. ภัณฑิตา เกตุแก้ว
34 ด.ญ. ปาลินี พงศ์รวีวรรณ

35 ด.ญ. พิชญาดา อภิชาตวโรดม
35 ด.ญ. ภัทราลักษณ์ จงเจริญ
35 ด.ญ. กนกรัฐ กงประเวชนนท์
35 ด.ช. ภูรี ตู้บรรเทิง

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
12

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 543 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 543 (ต่อ)กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
31 ด.ช. อิทธิพัทธ์ สันตะวานนท์ 36 ด.ญ. อารดา วงษ์สุวรรณ

31 ด.ช. ป้องเกียรติ โพธิ์ศรีดา 36 ด.ญ. แพรวา อริยชาญศิลป์
31 ด.ช. อภิมุข เสรีบุษกร 36 ด.ช. ณัฐภาส ประสพกิจถาวร

31 ด.ญ. นีน่า ลาวิคกิ 36 ด.ช. ชลิต วีรกุลวัฒนา
31 ด.ญ. ศศิกานต์ ทัศนแสงสูรย์ 36 ด.ญ. นนทสรณ์ วงษ์ศิริเลิศ
32 ด.ญ. ภัทรนันท์ กิติมหาคุณ 37 ด.ช. จาตุวิชญ์ จ่างตระกูล

32 ด.ช. ณฐพล พึ่งตัวเอง 37 ด.ช. กัญจน์ จันทร์แสงสุก
32 ด.ช. ปัญญวัฒน์ ม่วงทอง 37 ด.ช. ธฤต รวงผึ้งหลวง
32 ด.ญ. ภัทรนิษฐ์ รัตตกูล 37 ด.ญ. เมย์วริณ อมรชัยชาญ
32 ด.ญ. สิริมนตร์ พลานุสิตเทพา 37 ด.ญ. ณวิตา วิบูลย์ธีรวุฒิ

33 ด.ช. ธนกร คงสุผล 38 ด.ช. พลกฤต ชื่นชม
33 ด.ญ. ถลัชนันท์ สุริยะพรม 38 ด.ช. ภูผา ชยานุรักษ์
33 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ไชยพงษ์ 38 ด.ญ. ภิญญดา จิรโสตติกุล
33 ด.ช. ยศพล เอื้อวัฒนา 38 ด.ญ. จิดาภา ภัทราดูลย์
33 ด.ช. พชรเมธว์ เพ็ชรเจริญ 38 ด.ช. พีรวัส เอี่ยมอ านวยสุข

34 ด.ญ. ณัฐณิชา ลาภลมูล 39 ด.ช. กฤษฎ์ อาหุนัย
34 ด.ช. ธิติ ชื่นจิตต์ 39 ด.ช. กิตติธัช รัตนวรรณชัย
34 ด.ช. ธนัท พฤติพยัคฆ์ 39 ด.ญ. ปัณฑารีย์ วงศ์นิวัติขจร
34 ด.ญ. ภัณฑิตา เกตุแก้ว 39 ด.ญ. พลอยวรินทร์ เชี่ยวชาญพานิช
34 ด.ญ. ปาลินี พงศ์รวีวรรณ 39 ด.ช. คิมหันต์ อนุรักษ์วงศ์ศรี

35 ด.ญ. พิชญาดา อภิชาตวโรดม 40 ด.ญ. ปัญชลีย์ เจนโสภณ
35 ด.ญ. ภัทราลักษณ์ จงเจริญ 40 ด.ญ. ศุภิสรา โรจน์ขจรเกียรติ
35 ด.ญ. กนกรัฐ กงประเวชนนท์ 40 ด.ช. ปุณยวิชญ์ ศักดิ์ก าจร
35 ด.ช. ภูรี ตู้บรรเทิง 40 ด.ช. ณภัทร จิตติพร

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
12 13

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 544กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
41 ด.ช. สายสีมา ตินทุกะสิริ

41 ด.ญ. สิตา กุลชัยวัฒนะ
41 ด.ช. วีรภัทร ล้ าศิริเจริญโชค
41 ด.ญ. สิริน สาระกุล

41 ด.ญ. พัฒนวรรณ สีตะสิทธิ์
42 ด.ญ. นาทรลดา กุลกาญจนาชีวิน

42 ด.ช. ปรมะ ทิพรส
42 ด.ญ. วริศรา ศรีสา
42 ด.ช. ศิลปะ โชติเลอศักดิ์
42 ด.ญ. พิชญา เสรีพัฒนะพล
43 ด.ช. รพีวิชญ์ อิงพงษ์พันธ์

43 ด.ช. ภาธร อัมมวรรธน์
43 ด.ช. วศิพล กมลสุธีชัย
43 ด.ญ. ไปรยา ไมยวา พรหมบุตร
43 ด.ญ. ชญาภา มรกฎก าจาย

44 ด.ช. เสริมพล ลิมป์กิจเจริญ
44 ด.ช. วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร
44 ด.ญ. ชุติกาญจน์ เอี่ยมเจริญชัย
44 ด.ญ. ธภัทร พุทธคุณบวร
44 ด.ช. ปัณณ์ วีระพงษ์
45 ด.ญ. กรวรรณ พูลสวัสดิ์

45 ด.ช. ศิระ ดวงเนตร
45 ด.ญ. ธันย์ชนก กองศรี
45 ด.ช. ภัทรดนัย ธูปสุวรรณ

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 544 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 544 (ต่อ)กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
41 ด.ช. สายสีมา ตินทุกะสิริ 46 ด.ช. กษิดิ์เดช ชิ้นพัฒนกุล

41 ด.ญ. สิตา กุลชัยวัฒนะ 46 ด.ญ. ชนินาถ นันทราทิพย์
41 ด.ช. วีรภัทร ล้ าศิริเจริญโชค 46 ด.ช. ยศกร เกษามา
41 ด.ญ. สิริน สาระกุล 46 ด.ญ. ฐานิตา สุขสุริยะโยธิน

41 ด.ญ. พัฒนวรรณ สีตะสิทธิ์ 46 ด.ช. ฑีฆ์กฤช ทีฆรัชตธนกุล
42 ด.ญ. นาทรลดา กุลกาญจนาชีวิน 47 ด.ช. จิณณพัต น้อยวัฒน์

42 ด.ช. ปรมะ ทิพรส 47 ด.ญ. อรวณัฐ บุญญะเลิศลักษณ์
42 ด.ญ. วริศรา ศรีสา 47 ด.ช. สัญจกร หาญไฟฟ้า
42 ด.ช. ศิลปะ โชติเลอศักดิ์ 47 ด.ญ. ปวริศา ฉันท์ธนกุล
42 ด.ญ. พิชญา เสรีพัฒนะพล 47 ด.ช. ภูวนาถ ตนะวรรณสมบัติ
43 ด.ช. รพีวิชญ์ อิงพงษ์พันธ์ 48 ด.ญ. กันตพร ธาราศักดิ์

43 ด.ช. ภาธร อัมมวรรธน์ 48 ด.ช. ธนาธร จันทร์ค า
43 ด.ช. วศิพล กมลสุธีชัย 48 ด.ญ. บัณฑิตา โรจน์พงศ์พิชญ์
43 ด.ญ. ไปรยา ไมยวา พรหมบุตร 48 ด.ช. จิรันธนิน ลาภพรประเสริฐ
43 ด.ญ. ชญาภา มรกฎก าจาย 48 ด.ช. พันธุ์ธัช นุชนารถ

44 ด.ช. เสริมพล ลิมป์กิจเจริญ 49 ด.ญ. กัญญาณัฐ สมุทรสาร
44 ด.ช. วัชรพงศ์ ทิมคล้ายพชร 49 ด.ช. ธันวา หอมจันทร์
44 ด.ญ. ชุติกาญจน์ เอี่ยมเจริญชัย 49 ด.ช. กฤตภพ ผ่องสมุท
44 ด.ญ. ธภัทร พุทธคุณบวร 49 ด.ญ. จิรภัสส์ รัตนภากร
44 ด.ช. ปัณณ์ วีระพงษ์ 49 ด.ช. สิทธิพันธ์ โตรส
45 ด.ญ. กรวรรณ พูลสวัสดิ์ 50 ด.ญ. กัลยลักษณ์ สุขสวัสดิ์

45 ด.ช. ศิระ ดวงเนตร 50 ด.ญ. หทัยชนก ปกจ้าย
45 ด.ญ. ธันย์ชนก กองศรี 50 ด.ญ. ฑิธิดา เลิศชัยพิทักษ์
45 ด.ช. ภัทรดนัย ธูปสุวรรณ 50 ด.ช. ญาณภัทร ลิ้นแก้ว

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
14 15

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 545กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
51 ด.ญ. ชยพร จิระวุฒิ

51 ด.ช. ภูวเดช เหล่าผดุงรัชกร
51 ด.ญ. อสมา สายบัว

51 ด.ช. จิรัฏฐ์ ศรีสมบูรณ์
51 ด.ญ. รวิสรา โชติจิระอาภา
52 ด.ช. ธัชชัย แสงจันทร์

52 ด.ช. สมธน อัศวิษณุ
52 ด.ญ. สุสายพิณ เจริญเสริมสกุล
52 ด.ญ. พฤทธิอร มีชัยมั่นจิต
52 ด.ญ. ปุณิกา ใบกว้าง

53 ด.ญ. ข้าวขวัญ พืชสุวรรณสกุล
53 ด.ญ. ธฤตมน อัศวมาศบันลือ
53 ด.ญ. ขวัญดาว ขันบุรี
53 ด.ช. จิรภัทร รูปสุวรรณกุล
53 ด.ช. ดวิษ บุญยกิจโณทัย

54 ด.ช. วงศพัทธ์ ปานขลิบ
54 ด.ช. พีรภัทร แก้วศรีนวม
54 ด.ญ. พิชญ์สินี ศรีศิริวัฒน์
54 ด.ญ. ภาวิดา วงศ์ถิรพร
54 ด.ช. พนัส เยาวเรศเถกิงกิจ

55 ด.ช. กิติภูมิ เจียรนัย
55 ด.ญ. ธนพรรณ ผลอนันต์
55 ด.ช. พิชญพัชร์ ภู่ทอง
55 ด.ช. สัณหณัฐทวี ธนรัช

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
16

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 545 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 545 (ต่อ)กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
51 ด.ญ. ชยพร จิระวุฒิ 56 ด.ญ. ปุญญพัฒน์ นิมิตรสุมาวงศ์

51 ด.ช. ภูวเดช เหล่าผดุงรัชกร 56 ด.ญ. วินิทรา มโนเลิศเทวัญ
51 ด.ญ. อสมา สายบัว 56 ด.ช. พศวัต เพ็งพริ้ง

51 ด.ช. จิรัฏฐ์ ศรีสมบูรณ์ 56 ด.ช. จิรวัฒน์ ตู้จินดา
51 ด.ญ. รวิสรา โชติจิระอาภา 56 ด.ญ. กัญญาณัฏฐ์ ศิรสิทธิโชค
52 ด.ช. ธัชชัย แสงจันทร์ 57 ด.ช. ภาริศ โอวัฒนา

52 ด.ช. สมธน อัศวิษณุ 57 ด.ช. ธิติพันธ์ พดด้วง
52 ด.ญ. สุสายพิณ เจริญเสริมสกุล 57 ด.ช. ธฤต ภู่พงศ์
52 ด.ญ. พฤทธิอร มีชัยมั่นจิต 57 ด.ญ. วิมลณัฐ อัศวใจเพชร
52 ด.ญ. ปุณิกา ใบกว้าง 57 ด.ญ. พลอยชมพู สังฆมาศ

53 ด.ญ. ข้าวขวัญ พืชสุวรรณสกุล 58 ด.ช. เจษฏาคม ชีรนรวนิชย์
53 ด.ญ. ธฤตมน อัศวมาศบันลือ 58 ด.ช. คุณัชญ์ เหมือนแสง
53 ด.ญ. ขวัญดาว ขันบุรี 58 ด.ญ. อินทร์ธิดา ศรีนวกุล
53 ด.ช. จิรภัทร รูปสุวรรณกุล 58 ด.ช. วิชญ์ภาส จินดาวิมลเลิศ
53 ด.ช. ดวิษ บุญยกิจโณทัย 58 ด.ญ. ชนิกานต์ คชพลาย

54 ด.ช. วงศพัทธ์ ปานขลิบ 59 ด.ช. อนณ เอื้อไพบูลย์
54 ด.ช. พีรภัทร แก้วศรีนวม 59 ด.ญ. ลัลน์ลลิต แตงเข็ม
54 ด.ญ. พิชญ์สินี ศรีศิริวัฒน์ 59 ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ หอมฉุน
54 ด.ญ. ภาวิดา วงศ์ถิรพร 59 ด.ช. ถิรวัฒน์ โพธิ์ตุ่น
54 ด.ช. พนัส เยาวเรศเถกิงกิจ 59 ด.ช. เป็นธรรม สินธุเสน

55 ด.ช. กิติภูมิ เจียรนัย 60 ด.ญ. เกวลี บุญกล่องจิตร
55 ด.ญ. ธนพรรณ ผลอนันต์ 60 ด.ช. นิพิฐพนธ์ ตุงคะรักษ์
55 ด.ช. พิชญพัชร์ ภู่ทอง 60 ด.ช. ภูมิพัฒน์ ประสงค์ศิลปกุล
55 ด.ช. สัณหณัฐทวี ธนรัช 60 ด.ช. ชินเกษม คูหากาญจน์

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
16 17

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 546กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
61 ด.ญ. บุณกัญญ์วรา วัณณะพันธ์

61 ด.ช. นรวิชญ์ นวสิริพงศ์
61 ด.ช. ณัฐชนน ทวีวัฒน์

61 ด.ญ. ชวิศา เตชะแสงมณี
61 ด.ญ. ณฐพร ฐิตินันท์
62 ด.ช. ณธีพัฒน์ ภัคศิริชยานนท์

62 ด.ญ. พิมพ์มาดา ลอยพิพันธ์
62 ด.ญ. ชัญญา ก่อคามเขต
62 ด.ช. ชยธร ล้อทวีสวัสดิ์
62 ด.ช. ณัฐภัทร นาคอินทร์

63 ด.ช. ภูริช เขียวนาวาวงศ์ษา
63 ด.ช. กฤติน สุขุมรัตนาพร
63 ด.ญ. เฌอเอม อ านวยการ
63 ด.ญ. ปรมอร ต.สุวรรณ
63 ด.ช. ธีรโชติ คุ้มมั่น

64 ด.ช. วีรภัทร ขันธ์สุวรรณ
64 ด.ช. สรวิศ ศรีประดิษฐ์
64 ด.ญ. เบญญภา เรศสันเทียะ
64 ด.ญ. พิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์
64 ด.ช. ครองภพ มั่นคง

65 ด.ช. พชร เขมาชีวะ
65 ด.ญ. อชิรญา มานิตกุล
65 ด.ญ. กัญญณัช แสงเกื้อกูลชัย
65 ด.ช. ณัชพล เล็บครุฑ

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
18

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 546 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ห้อง 546 (ต่อ)กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook กลุ่มที่ ชื่อ – นามสกุล เบอร์โทร / Facebook
61 ด.ญ. บุณกัญญ์วรา วัณณะพันธ์ 66 ด.ญ. ณฑัสฎวัล กอสนาน

61 ด.ช. นรวิชญ์ นวสิริพงศ์ 66 ด.ช. ธีรวิชญ์ ผลึกมณฑล
61 ด.ช. ณัฐชนน ทวีวัฒน์ 66 ด.ญ. สลิล ปัทมศรีรัตนา

61 ด.ญ. ชวิศา เตชะแสงมณี 66 ด.ช. ภานุวัฒน์ วงษานุวัฒน์กุล
61 ด.ญ. ณฐพร ฐิตินันท์ 66 ด.ญ. อภิณห์พร กาญจนรัตน์
62 ด.ช. ณธีพัฒน์ ภัคศิริชยานนท์ 67 ด.ช. ปสิฐวิชญ์ กัลยาวัฒนเจริญ

62 ด.ญ. พิมพ์มาดา ลอยพิพันธ์ 67 ด.ช. วีรฉัตร หงษ์สืบชาติ
62 ด.ญ. ชัญญา ก่อคามเขต 67 ด.ช. วัชรพล อึ้งกิจไพบูลย์
62 ด.ช. ชยธร ล้อทวีสวัสดิ์ 67 ด.ญ. ภัทรนิธิ์ ค าวิลัย
62 ด.ช. ณัฐภัทร นาคอินทร์ 67 ด.ญ. ณัฏฐารมย์ อมรแสนสุข

63 ด.ช. ภูริช เขียวนาวาวงศ์ษา 68 ด.ญ. สุชานาฎ นวลทรง
63 ด.ช. กฤติน สุขุมรัตนาพร 68 ด.ญ. พิมฌาลิศา มณฑิราช
63 ด.ญ. เฌอเอม อ านวยการ 68 ด.ช. ศักดิสิทธิ์ ไทยประเสริฐ
63 ด.ญ. ปรมอร ต.สุวรรณ 68 ด.ช. กรณิศ เสนาลักษณ์
63 ด.ช. ธีรโชติ คุ้มมั่น 68 ด.ช. ชยุต จรัสกุลางกูร

64 ด.ช. วีรภัทร ขันธ์สุวรรณ 69 ด.ช. นิธิพัฒน์ ภูวสรกุล
64 ด.ช. สรวิศ ศรีประดิษฐ์ 69 ด.ญ. พรรณพัชร ลิมป์ปัทมปาณี
64 ด.ญ. เบญญภา เรศสันเทียะ 69 ด.ญ. กันตา วรวิบูลย์สวัสดิ์
64 ด.ญ. พิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์ 69 ด.ช. กฤษกรณ์ ทองสมบูรณ์
64 ด.ช. ครองภพ มั่นคง 69 ด.ญ. นพรดา ม้าสุวรรณ

65 ด.ช. พชร เขมาชีวะ 70 ด.ช. ธีธัช นิยมไทย
65 ด.ญ. อชิรญา มานิตกุล 70 ด.ช. ธันยพัฒน์ เพิ่มทรัพย์
65 ด.ญ. กัญญณัช แสงเกื้อกูลชัย 70 ด.ญ. มนภัส เอี่ยมอุดมกาล
65 ด.ช. ณัชพล เล็บครุฑ 70 ด.ช. พัทธนันท์ พวงสุวรรณ

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
18 19

ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต
เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวัน หน้าที่การงานในทุก
อาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้

เพื่อช่วยในการอ านวยความสะดวก ในชีวิตและการท างาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
ล้วนแต่เป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์
และศาสตร์อื่น ๆ

วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่

หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge - based society) ดังนั้น
ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความ

เข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ: 2551)
วิทยาศาสตร์ (Science) มาจากรากศัพท์เดิมในภาษาลาตินว่า

Scientia ซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคือค าว่า Knowledge หรือ ค า
ว่า “ความรู้” ในภาษาไทย แต่การที่จะนิยามความหมาย“วิทยาศาสตร์” ตาม
ความหมายที่แปลมาจากภาษาลาติน ดูเหมือนว่าจะมีความหมายที่สั้นและแคบ

จนเกินไป เพราะธรรมชาติหรือแก่นสารที่แท้จริงของวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้
หมายถึงความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งหมายความว่าในการเรียน
วิทยาศาสตร์นั้นผู้เรียนจะต้องได้ทั้งตัวความรู้วิทยาศาสตร์ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันสมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
20

ลักษณะส าคัญทางวิทยาศาสตร์

ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีลักษณะส าคัญ สรุปได้ดังนี้

1. วิทยาศาสตร์ได้มาจากประสบการณ์ และทดสอบด้วยประสบการณ์
วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ในที่นี้ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ เรียกว่า “ความรู้เชิงประจักษ์” หรือความรู้
เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวัน หน้าที่การงานในทุก เชิงประสบการณ์ (Experian Knowledge) โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า
อาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้

เพื่อช่วยในการอ านวยความสะดวก ในชีวิตและการท างาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ร่วมกับทักษะการสังเกต
ล้วนแต่เป็นผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ 2. วิทยาศาสตร์ต้องเป็นสาธารณะความจริงที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ
และศาสตร์อื่น ๆ จะต้องแสดงหรือทดลองให้ทุกคนเห็นได้เหมือนกันและความรู้ทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล ไม่ใช่ของส่วนตัวแต่เป็นสาธารณะคือผู้อื่นอาจรู้เห็นอย่างเดียวกันกับผู้ค้นพบได้
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มี 3. วิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็นสากล นักวิทยาศาสตร์พยายามขยาย
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ ความรู้ให้เป็นสากลมากที่สุดเพราะความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง มี

หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ ความหมายน้อย และขาดการยอมรับ
โลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge - based society) ดังนั้น
ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความ 4. วิทยาศาสตร์ช่วยในการคาดหมายอนาคต วิทยาศาสตร์ มีลักษณะ

เข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้ ความเป็นสากลใช้ได้โดยทั่วไป จึงสามารถคาดหมายสิ่งที่จะเกิดในอนาคตได้
อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ: 2551) ทั้งนี้การคิดค้นกฎและทฤษฎีต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อคาดหมายในอนาคต
วิทยาศาสตร์ (Science) มาจากรากศัพท์เดิมในภาษาลาตินว่า 5. วิทยาศาสตร์เป็นปรนัย เมื่อวิทยาศาสตร์ถูกยอมรับและพิสูจน์แล้ว

Scientia ซึ่งมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคือค าว่า Knowledge หรือ ค า ว่าเป็นจริง ดังนั้น ไม่ว่าใครจะน าไปพิสูจน์อีกเมื่อใด ที่ใดก็ตาม ผลที่ออกมาย่อม
ว่า “ความรู้” ในภาษาไทย แต่การที่จะนิยามความหมาย“วิทยาศาสตร์” ตาม เหมือนเดิม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ เพราะวิทยาศาสตร์มี
ความหมายที่แปลมาจากภาษาลาติน ดูเหมือนว่าจะมีความหมายที่สั้นและแคบ ลักษณะไม่คงที่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เมื่อมีการค้นพบความรู้ใหม่

จนเกินไป เพราะธรรมชาติหรือแก่นสารที่แท้จริงของวิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้
หมายถึงความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง ทั้งนี้เป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทาง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งหมายความว่าในการเรียน ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นผลิตผล (Product) ทางวิทยาศาสตร์จาก
วิทยาศาสตร์นั้นผู้เรียนจะต้องได้ทั้งตัวความรู้วิทยาศาสตร์ และกระบวนการทาง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (The Science Process) ซึ่งเป็นความรู้ที่ถือว่า
วิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันสมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
20 21

เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะต้องทดสอบยืนยันได้ว่าถูกต้องจากการทดสอบ

หลาย ๆ ครั้ง

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจแบ่งเป็น 6 ประเภท สรุปได้ดังนี้

1. ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกต

ได้โดยตรง และจะต้องมีความเป็นจริงสามารถทดสอบแล้วได้ผลเหมือนกันทุก

ครั้ง เช่น น้ าเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว ข้อเท็จจริงแต่ละอย่างมีความหมาย
มากหรือน้อยต่างกัน แต่หากน ามารวมกันแล้วอาจท าให้ มีความหมายมากขึ้น

เกิดความรู้เพิ่มขึ้น
2. ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดจากการ

น าเอาข้อเท็จจริงหลายๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องมาผสมผสานเกิดความรู้ใหม่ ความคิด

รวบยอดทางวิทยาศาสตร์ อาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการแบ่งประเภท เป็นการก าหนดสมบัติ

ร่วมของสิ่งต่าง ๆ ไว้เป็นพวก ๆ เพื่อใช้ในการบรรยายถึงสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจ
ตรงกัน

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เป็นการก าหนด

ความสัมพันธ์ของ ความคิดรวบยอดย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผลในการน ามา
พยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้า

- ความคิดรวบยอดทางทฤษฎี เป็นการก าหนดสิ่งที่มองไม่เห็น แต่รู้ว่า

มีสิ่งนั้นจริง เพราะมีหลักฐานสนับสนุนว่าเป็นจริง

3. ความจริงหลักหรือหลักการ คือ กลุ่มของความคิดรวบยอดที่เป็น

ความรู้หลักทั่วไป สามารถใช้อ้างอิงได้ คุณสมบัติของหลักการ คือ จะต้อง
สามารถน ามาทดลองซ้ าได้ผลเหมือนเดิม


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
22

เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะต้องทดสอบยืนยันได้ว่าถูกต้องจากการทดสอบ 4. กฎ คือ หลักการอย่างหนึ่งแต่เป็นข้อความที่เน้นความสัมพันธ์

หลาย ๆ ครั้ง ระหว่างเหตุผล แต่มักแทนความสัมพันธ์ในรูปสมการ

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจแบ่งเป็น 6 ประเภท สรุปได้ดังนี้ 5. สมมุติฐาน เป็นค าอธิบายซึ่งเป็นค าตอบล่วงหน้าก่อนที่จะ

1. ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สังเกต ด าเนินการทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงในเรื่องนั้น ๆ หรือ

ได้โดยตรง และจะต้องมีความเป็นจริงสามารถทดสอบแล้วได้ผลเหมือนกันทุก ข้อความหรือแนวคิดที่แสดงการคาดคะเนในสิ่งที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดย

ครั้ง เช่น น้ าเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว ข้อเท็จจริงแต่ละอย่างมีความหมาย การสังเกต
มากหรือน้อยต่างกัน แต่หากน ามารวมกันแล้วอาจท าให้ มีความหมายมากขึ้น 6. ทฤษฎี คือความรู้ที่เป็นหลักการกว้าง ๆ ซึ่งอาจเขียน

เกิดความรู้เพิ่มขึ้น ในรูปแบบ (Model) เพื่อใช้อธิบายหรือพยากรณ์ปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ใน
2. ความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เกิดจากการ ขอบเขตของทฤษฎีนั้น การยอมรับว่าทฤษฎีใดเป็นความจริงหรือไม่ พิจารณา

น าเอาข้อเท็จจริงหลายๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องมาผสมผสานเกิดความรู้ใหม่ ความคิด จากทฤษฎีนั้นจะต้องอธิบายกฎ หลักการ และข้อเท็จจริงย่อยๆ ที่อยู่ใน

รวบยอดทางวิทยาศาสตร์ อาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ขอบเขตทฤษฎี หรือทฤษฎีนั้นจะต้องอนุมานออกไปเป็นกฎ หรือหลักการได้
และทฤษฎีนั้นจะต้องพยากรณ์ปรากฎการณ์ที่อาจเกิดตามมาได้
- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการแบ่งประเภท เป็นการก าหนดสมบัติ

ร่วมของสิ่งต่าง ๆ ไว้เป็นพวก ๆ เพื่อใช้ในการบรรยายถึงสิ่งเหล่านั้นให้เข้าใจ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ตรงกัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ วิธีการและขั้นตอนที่ใช้ด าเนินการ

- ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เป็นการก าหนด ค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ความสัมพันธ์ของ ความคิดรวบยอดย่อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผลในการน ามา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
พยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้า 1) วิธีการทางวิทยาศาสตร์

- ความคิดรวบยอดทางทฤษฎี เป็นการก าหนดสิ่งที่มองไม่เห็น แต่รู้ว่า 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

มีสิ่งนั้นจริง เพราะมีหลักฐานสนับสนุนว่าเป็นจริง 3) จิตวิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
3. ความจริงหลักหรือหลักการ คือ กลุ่มของความคิดรวบยอดที่เป็น
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบที่
ความรู้หลักทั่วไป สามารถใช้อ้างอิงได้ คุณสมบัติของหลักการ คือ จะต้อง
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยขั้นตอน
สามารถน ามาทดลองซ้ าได้ผลเหมือนเดิม
ต่าง ๆ ดังนี้
สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
22 23

1. ขั้นสังเกต ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ กาย

สัมผัส รวมถึงเครื่องมือช่วยขยายความสามารถของประสาทสัมผัส

2. ขั้นระบุปัญหา คือการระบุปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา และ
ก าหนดขอบเขตของปัญหา

3. ขั้นตั้งสมมติฐาน คือการคิดค าตอบที่คาดหวังว่าควรจะเป็น หรือ

การคาดเดาค าตอบ ที่จะได้รับ
4. ขั้นการรวบรวมข้อมูล คือการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อตรวจสอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืนยัน อาจท าได้

โดยการสังเกต หรือการทดลอง
5. ขั้นสรุปผล คือการสรุปว่าจะปฏิเสธ หรือยอมรับสมมติฐาน ตาม

หลักเหตุ และผลเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหา

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความช านาญและ

ความสามารถในการใช้การคิดและกระบวนการคิดเพื่อค้นหาความรู้ รวมทั้งการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ

ความหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละทักษะ สรุปได้ดังนี้

1. ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึง ความสามารถในการใช้
ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น

และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ลง

ความเห็นของผู้สังเกต
2. ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึงความสามารถใน

การใช้เครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการสมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
24

1. ขั้นสังเกต ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และ กาย เลือกใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสม และความสามารถในการอ่านค่าที่ได้จากการ

สัมผัส รวมถึงเครื่องมือช่วยขยายความสามารถของประสาทสัมผัส วัดได้ถูกต้องรวดเร็วและใกล้เคียงกับความจริงพร้อมทั้งมีหน่วยก ากับเสมอ

2. ขั้นระบุปัญหา คือการระบุปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการศึกษา และ 3. ทักษะการค านวณ (Using numbers) หมายถึง ความสามารถใน
ก าหนดขอบเขตของปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร หรือจัดกระท ากับตัวเลขที่แสดงค่าปริมาณของสิ่งใดสิ่ง

3. ขั้นตั้งสมมติฐาน คือการคิดค าตอบที่คาดหวังว่าควรจะเป็น หรือ หนึ่ง ซึ่งได้จากการสังเกต การวัด การทดลองโดยตรง หรือจากแหล่งอื่น ตัว

การคาดเดาค าตอบ ที่จะได้รับ เลขที่ค านวณนั้นต้องแสดงค่าปริมาณในหน่วยเดียวกัน ตัวเลขใหม่ที่ได้จากการ
4. ขั้นการรวบรวมข้อมูล คือการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ค านวณจะช่วยให้สื่อความหมายได้ตรงตามที่ต้องการและชัดเจนยิ่งขึ้น

เพื่อตรวจสอบ สมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าถูกหรือผิด โดยมีหลักฐานยืนยัน อาจท าได้ 4. ทักษะกา รจ า แนกประเ ภท (Classification) หมา ยถึง

โดยการสังเกต หรือการทดลอง ความสามารถในการจัดจ าแนกหรือเรียงล าดับวัตถุ หรือสิ่งที่อยู่
5. ขั้นสรุปผล คือการสรุปว่าจะปฏิเสธ หรือยอมรับสมมติฐาน ตาม ในปรากฎการณ์ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่โดยมีเกณฑ์ในการจัดจ าแนก เกณฑ์

หลักเหตุ และผลเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหา ดังกล่าวอาจใช้ ความเหมือน ความแตกต่าง หรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่าง

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หนึ่งก็ได้ โดยจัดสิ่งที่มีสมบัติบางประการร่วมกันให้อยู่ใน กลุ่มเดียวกัน

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความช านาญและ 5. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา

ความสามารถในการใช้การคิดและกระบวนการคิดเพื่อค้นหาความรู้ รวมทั้งการ (Space / space Relationship and Space / Time Relationship) สเปส
แก้ปัญหาต่าง ๆ (Space) ของวัตถุ หมายถึง ที่ว่างบริเวณที่วัตถุนั้นครอบครองอยู่ ซึ่งจะมีรูปร่าง

ความหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละทักษะ สรุปได้ดังนี้ และลักษณะเช่นเดียวกับวัตถุนั้น โดยทั่วไป สเปสของัตถุจะมี 3 มิติ

1. ทักษะการสังเกต (Observation) หมายถึง ความสามารถในการใช้ (Dimensions) ได้แก่ ความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัตถุ
ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา หมายถึง

และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุหรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ลง ความสามารถในการระบุความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่อไปนี้ คือ 1) ความสัมพันธ์

ความเห็นของผู้สังเกต ระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิติ 2) สิ่งที่อยู่หน้ากระจกเงากับภาพที่ปรากฎจะเป็นซ้าย
2. ทักษะการวัด (Measurement) หมายถึงความสามารถใน ขวาของกันและกันอย่างไร 3) ต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุหนึ่ง 4) การ

การใช้เครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ความสามารถในการ เปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุกับเวลา หรือสเปสของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไป
กับเวลา

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
24 25

6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing data

and communication) หมายถึง ความสามารถในการน าข้อมูลที่ได้จากการ

สังเกต การวัด การทดลอง และจากแหล่งอื่นมาจัดกระท าใหม่โดยวิธีการต่าง ๆ
เช่น การจัดเรียงล าดับ การแยกประเภท หรือค านวณหา ค่าใหม่

เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจมากขึ้น อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ

สมการ เป็นต้น
7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง

ความสามารถในการอธิบายข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้หรือ

ประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูลที่มีอยู่อาจได้มาจากการสังเกต การวัด การ
ทดลอง ค าอธิบายนั้นได้มาจากความรู้หรือประสบการณ์เดิมของ ผู้สังเกตที่

พยายามโยงบางส่วนที่เป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิมให้มาสัมพันธ์กับข้อมูลที่

ตนเองมีอยู่
8. ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) หมายถึง ความสามารถในการ

ท านายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยการสังเกตปรากฎการณ์

ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ หรือความรู้ที่เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎี ในเรื่องนั้นมา
ช่วยในการท านาย การท านายอาจท าได้ภายในขอบเขตข้อมูล (Interpolating)

และภายนอกขอบเขตข้อมูล (Extrapolating)

9. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating hypothesis) หมายถึง
ความสามารถในการให้ค าอธิบายซึ่งเป็นค าตอบล่วงหน้าก่อนที่จะด าเนินการ

ทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงในเรื่องนั้นๆ ต่อไป สมมุติฐานเป็น

ข้อความที่แสดงการคาดคะเน ซึ่งอาจเป็นค าอธิบายของสิ่งที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบโดยการสังเกตได้ หรืออาจเป็นข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ที่

คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ข้อความของสมมุติฐาน

นี้สร้างขึ้นโดยอาศัยการสังเกตความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน การ


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
26

6. ทักษะการจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล (Organizing data คาดคะเนค าตอบที่คิดล่วงหน้านี้ยังไม่ทราบ หรือยังไม่เป็นหลักการ กฎ หรือ

and communication) หมายถึง ความสามารถในการน าข้อมูลที่ได้จากการ ทฤษฎีมาก่อน ข้อความของสมมุติฐานต้องสามารถท าการตรวจสอบโดยการ

สังเกต การวัด การทดลอง และจากแหล่งอื่นมาจัดกระท าใหม่โดยวิธีการต่าง ๆ ทดลองและแก้ไขเมื่อมีความรู้ใหม่ได้
เช่น การจัดเรียงล าดับ การแยกประเภท หรือค านวณหา ค่าใหม่ 10. ทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ (Defining

เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจมากขึ้น อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ กราฟ operationally) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดความหมายและขอบเขต

สมการ เป็นต้น ของค า หรือตัวแปรต่างๆ ให้เข้าใจตรงกัน และสามารถสังเกตและวัดได้ ค า
7. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring) หมายถึง นิยามเชิงปฏิบัติการ เป็นความหมายของค าศัพท์เฉพาะ เป็นภาษาง่ายๆ ชัดเจน

ความสามารถในการอธิบายข้อมูลที่มีอยู่อย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้หรือ ไม่ก ากวม ระบุสิ่งที่สังเกตได้ และระบุการกระท าซึ่งอาจเป็น การวัด การ

ประสบการณ์เดิมมาช่วย ข้อมูลที่มีอยู่อาจได้มาจากการสังเกต การวัด การ ทดสอบ การทดลองไว้ด้วย
ทดลอง ค าอธิบายนั้นได้มาจากความรู้หรือประสบการณ์เดิมของ ผู้สังเกตที่ 11. ทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and

พยายามโยงบางส่วนที่เป็นความรู้หรือประสบการณ์เดิมให้มาสัมพันธ์กับข้อมูลที่ controlling variables) หมายถึง การชี้บ่งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และ ตัวแปร

ตนเองมีอยู่ ที่ต้องควบคุมในสมมุติฐานหนึ่ง การควบคุมตัวแปรนั้นเป็นการควบคุมสิ่งอื่นๆ
8. ทักษะการพยากรณ์ (Prediction) หมายถึง ความสามารถในการ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่จะท าให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนถ้าหากว่าไม่

ท านายหรือคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยอาศัยการสังเกตปรากฎการณ์ ควบคุมให้เหมือนกัน

ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ หรือความรู้ที่เป็นหลักการ กฎ หรือทฤษฎี ในเรื่องนั้นมา 12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) หมายถึง กระบวนการ
ช่วยในการท านาย การท านายอาจท าได้ภายในขอบเขตข้อมูล (Interpolating) ปฏิบัติการเพื่อหาค าตอบหรือทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ในการทดลองจะ

และภายนอกขอบเขตข้อมูล (Extrapolating) ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ขั้นตอน

9. ทักษะการตั้งสมมุติฐาน (Formulating hypothesis) หมายถึง - การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองก่อนลง
ความสามารถในการให้ค าอธิบายซึ่งเป็นค าตอบล่วงหน้าก่อนที่จะด าเนินการ มือทดลองจริง เพื่อก าหนดวิธีการด าเนินการทดลองซึ่งเกี่ยวกับการก าหนด

ทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเป็นจริงในเรื่องนั้นๆ ต่อไป สมมุติฐานเป็น วิธีด าเนินการทดลองซึ่งเกี่ยวกับการก าหนดและควบคุมตัวแปร และวัสดุ

ข้อความที่แสดงการคาดคะเน ซึ่งอาจเป็นค าอธิบายของสิ่งที่ไม่สามารถ อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการทดลอง
ตรวจสอบโดยการสังเกตได้ หรืออาจเป็นข้อความที่แสดงความสัมพันธ์ที่ - การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลอง

คาดคะเนว่าจะเกิดขึ้นระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม ข้อความของสมมุติฐาน - การบันทึกผลการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการ

นี้สร้างขึ้นโดยอาศัยการสังเกตความรู้ ประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน การ ทดลอง ซึ่งอาจเป็นผลของการสังเกต การวัด และอื่นๆ


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
26 27

13. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpreting data

and conclusion) หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของข้อมูลที่

ได้จัดกระท า และอยู่ในรูปแบบที่ใช้ในการสื่อความหมายแล้ว ซึ่งอาจอยู่ในรูป
ตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการบอก

ความหมายข้อมูลในเชิงสถิติด้วย และสามารถลงข้อสรุปโดยการเอาความหมาย

ของข้อมูลที่ได้ทั้งหมด สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร
ที่ต้องการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้น ๆ

เจตคติทางวิทยาศาสตร์

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของ
บุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้ ประกอบด้วยคุณลักษณะ

ต่าง ๆ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ

ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

สร้างสรรค์

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต

ของมนุษย์ดังจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจดีนั้นได้ให้

ความส าคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ท าให้
ประชาชนมีความรู้ความสามารถและติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีได้ทัน ส าหรับประเทศไทยนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี

ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกันดังนั้น
ประชาชนจึงจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้มี

ความรู้ความสามารถและปรับตนเองให้อยู่ในสังคมยุคปัจจุบันได้

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
28

13. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป (Interpreting data ลักษณะส าคัญทางวิทยาศาสตร์

and conclusion) หมายถึง ความสามารถในการบอกความหมายของข้อมูลที่ ลักษณะส าคัญทางวิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์

ได้จัดกระท า และอยู่ในรูปแบบที่ใช้ในการสื่อความหมายแล้ว ซึ่งอาจอยู่ในรูป ค้นพบนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีหลักฐานและข้อมูลเพิ่มเติม เนื่องจาก
ตาราง กราฟ แผนภูมิหรือรูปภาพต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการบอก ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท าให้นักวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือ

ความหมายข้อมูลในเชิงสถิติด้วย และสามารถลงข้อสรุปโดยการเอาความหมาย และวิธีการทันสมัยในการค้นคว้าและศึกษาจนได้ข้อมูลใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาก

ของข้อมูลที่ได้ทั้งหมด สรุปให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร ขึ้นกว่าเดิม
ที่ต้องการศึกษาภายในขอบเขตของการทดลองนั้น ๆ ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ การด ารงชีวิตของมนุษย์ในทุกวันนี้ได้รับความสะดวกสบายต่างๆ

เจตคติทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง คุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของ มากมาย เช่น ไม่ต้องเดินทางไปหาเพื่อนไกลๆ เพื่อถามข่าวคราวจากเพื่อน
เพียงใช้โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดต่อกับเพื่อนได้ นอกจากนี้ยังมี
บุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้ ประกอบด้วยคุณลักษณะ
เครื่องอ านวยความสะดวกอื่นๆ ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เช่น ตู้เย็น โทรทัศน์
ต่าง ๆ ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น อดทน รอบคอบ
วิทยุ คอมพิวเตอร์ เครื่องบิน ดาวเทียม นักเรียนคิดว่าสิ่งอ านวยความสะดวก
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
หรือความรู้ต่างๆ เหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมาได้อย่างไร และ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ความมีเหตุผล การท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
นักวิทยาศาสตร์มีลักษณะนิสัยแตกต่างไปจากบุคคลอาชีพอื่นหรือไม่ อย่างไร
สร้างสรรค์ ลักษณะของนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ 1) เป็นคนช่างสังเกต
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต 2) เป็นคนช่างคิดช่างสงสัย

ของมนุษย์ดังจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีความมั่นคงและพัฒนาเศรษฐกิจดีนั้นได้ให้ 3) เป็นคนมีเหตุมีผล
4) เป็นคนมีความพยายามและอดทน
ความส าคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ท าให้
5) เป็นคนมีความคิดริเริ่ม
ประชาชนมีความรู้ความสามารถและติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 6) เป็นคนท างานอย่างมีระบบ

และเทคโนโลยีได้ทัน ส าหรับประเทศไทยนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี เอกสารอ้างอิง

ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกันดังนั้น ม.ป.ป. (2557). “ธรรมชาติวิทยาศาสตร์.” เข้าถึงได้จาก
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/web_lesson1/index.htm.
ประชาชนจึงจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้มี (วันที่ค้นข้อมูล : 21 เมษายน 2559).

ความรู้ความสามารถและปรับตนเองให้อยู่ในสังคมยุคปัจจุบันได้ นูรยีฮัน, มะดีเย๊าะ. (2556, ม.ป.ป ม.ป.ป). “ความหมายวิทยาศาสตร์.” เข้าถึงได้
จาก : https://www.gotoknow.org/posts/535143. (วันที่ค้นข้อมูล : 21 เมษายน
2559).


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
28 29

ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์


คณิตศาสตร์มีความส าคัญกับชีวิตของเราอย่างมากมายดังที่เราจะ

สามารถเห็นได้ภายในชีวิตประจ าวันของเราในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การขาย การเงินการธนาคาร การค านวณสิ่ง
ปลูกสร้าง รวมไปถึงรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ล้วน ที่เรามักจะพบรูปทรง

เรขาคณิตในชีวิตประจ าวันอยู่เสมอในหลาย ๆ รูปแบบ เช่นพื้นผิวของโต๊ะ

เป็นรูปที่เหลี่ยมผ้า รูปทรงของของฟุตบอล เป็นต้น
บางคนว่า โลกร้อน คือ ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)
บ้างก็ว่า โลกร้อน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate

Change)บ้างก็ว่า โลกร้อน คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แล้วความจริง โลกร้อน เกิดจากอะไร?
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดจากการที่อุณหภูมิเฉลี่ย
ของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศใกล้ผิวโลกหรือน้ าใน

มหาสมุทร อันเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ที่ท าให้
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในชั้นบรรยากาศเพิ่ม
สูงขึ้น จนก่อเกิด เป็นภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) สาเหตุ

ส าคัญของวิกฤติการณ์โลกร้อนที่เราก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
ภาวะเรือนกระจก
• ภาวะเรือนกระจก เป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิความร้อนที่

เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ
• ภาวะเรือนกระจก คือ การที่ชั้นบรรยากาศดูดกลืนรังสีคลื่นยาว
ช่วงอินฟาเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลก แล้วคายพลังงานความร้อนปกคลุม
ให้ความอบอุ่นแก่โลก


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
30

• ภาวะเรือนกระจก ช่วยรักษาสภาพสมดุลทางอุณหภูมิไว้ได้ จึง
ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ มีวัฏจักรน้ า อากาศ และฤดูกาลต่างๆ ด าเนินไปอย่างสมดุลเอื้ออ านวยต่อ

การด ารงชีวิต
คณิตศาสตร์มีความส าคัญกับชีวิตของเราอย่างมากมายดังที่เราจะ
• ภาวะเรือนกระจก เปรียบเสมือนกรอบกระจก ที่คอยควบคุม
สามารถเห็นได้ภายในชีวิตประจ าวันของเราในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ อุณหภูมิและวัฏจักรต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสมดุล

เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ การขาย การเงินการธนาคาร การค านวณสิ่ง ภาวะโลกร้อน
ปลูกสร้าง รวมไปถึงรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ล้วน ที่เรามักจะพบรูปทรง • ภาวะโลกร้อนเกิดจากก๊าซบางชนิดสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ

เรขาคณิตในชีวิตประจ าวันอยู่เสมอในหลาย ๆ รูปแบบ เช่นพื้นผิวของโต๊ะ มากเกินความสมดุล

เป็นรูปที่เหลี่ยมผ้า รูปทรงของของฟุตบอล เป็นต้น • ก๊าซที่สะสมเหล่านั้น เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ฯลฯ
บางคนว่า โลกร้อน คือ ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) สามารถดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟาเรด และคายพลังงานความร้อนได้ดี
• มนุษย์ยิ่งใช้ชีวิต ยิ่งเพิ่มปริมาณก๊าซพิษสะสมมาก โลกก็ยิ่งร้อน
บ้างก็ว่า โลกร้อน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate • ภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

Change)บ้างก็ว่า โลกร้อน คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของทุกสรรพสิ่งบนโลก
แล้วความจริง โลกร้อน เกิดจากอะไร?
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดจากการที่อุณหภูมิเฉลี่ย ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน
ของอากาศบนโลกสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศใกล้ผิวโลกหรือน้ าใน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก “วิกฤติการณ์โลกร้อน” ก่อให้เกิดความ

มหาสมุทร อันเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate เปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างเห็นได้ชัดเจน อาทิเช่น อากาศที่ร้อนจัด
Change) ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ที่ท าให้ หรือหนาวจัด ที่เรียกกันว่า ภูมิอากาศแบบสุดโต่ง (Extreme Weather)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในชั้นบรรยากาศเพิ่ม น้ าแข็งขั้วโลกละลาย หรือ ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็น
สูงขึ้น จนก่อเกิด เป็นภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) สาเหตุ ต้นเหตุของพิบัติภัยทางธรรมชาติมากมาย ซึ่งเกี่ยวพันกับความปกติสุขใน

ส าคัญของวิกฤติการณ์โลกร้อนที่เราก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน การด าเนินชีวิตของมนุษย์โดยตรง ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
ภาวะเรือนกระจก • สภาพอากาศรุนแรง เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้น ภัย
• ภาวะเรือนกระจก เป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิความร้อนที่

เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ ธรรมชาติต่างๆ มีแนวโน้มว่าจะเกิดบ่อยครั้ง และรุนแรงมากยิ่งขึ้น เช่น ภัย
แล้ง ไฟป่า พายุไต้ฝุ่นโซนร้อน น้ าท่วม และการพังทลายของชั้นดิน เป็น
• ภาวะเรือนกระจก คือ การที่ชั้นบรรยากาศดูดกลืนรังสีคลื่นยาว ต้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ น้ าท่วมครั้งใหญ่ในประเทศไทยในปี
ช่วงอินฟาเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลก แล้วคายพลังงานความร้อนปกคลุม 2554 ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ให้ความอบอุ่นแก่โลก


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
30 31

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก พายุหิมะ ที่พัดถล่มใน
แถบยุโรป หรือคลื่นความร้อนที่แผ่รังสีแผดเผา จนพืชพรรณ และผู้คนล้ม
ตาย
• ฤดูกาลผันแปร โลกร้อนที่ส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลง และฤดูร้อน

มาถึงเร็วขึ้น รูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปท าให้วัฏจักรของน้ า
เปลี่ยนแปลง ลักษณะการไหลของระบบน้ าผิวดินและระดับน้ าใต้ดินก็จะ
ได้รับผลกระทบด้วย ส่งผลให้พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ในระบบนิเวศน์
เปลี่ยนแปลง และความหลากหลายทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิต

ของมนุษย์นั้นเปลี่ยนไป ซึ่งแน่นอนว่าสภาวการณ์เช่นนี้ย่อมส่งผลต่อความ
เป็นอยู่ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
• โรคร้ายที่มาพร้อมกับโลกร้อนโลกร้อนไม่ได้น ามาแต่ความร้อน
เท่านั้น แต่ยังน ามาซึ่งภัยอันน่าสะพรึงกลัว อย่างโรคร้ายที่ยากจะต่อต้าน

ได้ เช่น ฮีตสโตรก (Heat Stroke) ภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูง
เกินไป นับเป็นด่านแรกของภัยสุขภาพยุคโลกร้อน รวมถึงโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ หรือ (Emerging
Infectious Diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

2009 H1N1 ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ได้คร่าชีวิต
ผู้คนและส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอันมาก
10 วิธีประหยัดพลังงานง่าย ๆ

1. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ และรีไซเคิลให้มากขึ้น
เพียงแค่ลดขยะของคุณเอง 10% จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1,200

ปอนด์ต่อปี และลดขยะของบ้านคุณให้ได้ครึ่งนึงจะช่วยลด
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 2,400 ปอนด์ต่อปี

2. บริโภคเนื้อวัวให้น้อยลง ฟาร์มเลี้ยงวัว คือแหล่งหลักในการ
ปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ เนื่องจากมูลของสัตว์ที่ขับถ่ายออกมารวมกัน

จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน หันมารับประทานผักให้มากขึ้น ทานเนื้อ

วัวให้น้อยลง


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
32

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก พายุหิมะ ที่พัดถล่มใน 3. ไปตลาดสดแทนซูเปอร์มาร์เก็ต ซื้อผัก ผลไม้ หมู ไก่ ปลา ใน
แถบยุโรป หรือคลื่นความร้อนที่แผ่รังสีแผดเผา จนพืชพรรณ และผู้คนล้ม ตลาดสดใกล้บ้าน แทนการช็อปปิงในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าง ที่อาหารสดทุก
ตาย อย่างเพราะมีการห่อด้วยพลาสติกและโฟม ท าให้เกิดขยะจ านวนมาก
• ฤดูกาลผันแปร โลกร้อนที่ส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลง และฤดูร้อน 4. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ เพื่อเป็นการลดขยะจากหีบ

มาถึงเร็วขึ้น รูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปท าให้วัฏจักรของน้ า
เปลี่ยนแปลง ลักษณะการไหลของระบบน้ าผิวดินและระดับน้ าใต้ดินก็จะ ห่อของบรรจุภัณฑ์
ได้รับผลกระทบด้วย ส่งผลให้พืชพรรณธรรมชาติและสัตว์ในระบบนิเวศน์ 5. ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า เพราะกระบวนการผลิตกระดาษแทบทุก
เปลี่ยนแปลง และความหลากหลายทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิต ขั้นตอนใช้พลังงานจากน้ ามันและไฟฟ้าจ านวนมาก

ของมนุษย์นั้นเปลี่ยนไป ซึ่งแน่นอนว่าสภาวการณ์เช่นนี้ย่อมส่งผลต่อความ 6. ช าระค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ บิลค่าไฟ ค่าน้ า ค่า
เป็นอยู่ของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โทรศัพท์ และค่าอื่นๆ สามารถท าได้โดยผ่านระบบออนไลน์ ช่วยประหยัด
• โรคร้ายที่มาพร้อมกับโลกร้อนโลกร้อนไม่ได้น ามาแต่ความร้อน พลังงานและประหยัดเวลาที่ต้องเดินทางไปจ่ายบิลตามแบบเดิมๆ
เท่านั้น แต่ยังน ามาซึ่งภัยอันน่าสะพรึงกลัว อย่างโรคร้ายที่ยากจะต่อต้าน 7. ลดการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า เพราะถุงพลาสติกไม่

ได้ เช่น ฮีตสโตรก (Heat Stroke) ภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูง
เกินไป นับเป็นด่านแรกของภัยสุขภาพยุคโลกร้อน รวมถึงโรคติดต่ออุบัติ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ (ย่อยสลายได้แต่ใช้ เวลาประมาณ
ใหม่ หรือ (Emerging 450 ปี) และการเผาก าจัดในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธีต้องใช้พลังงานจ านวน
Infectious Diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มาก ซึ่งท าให้มีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มในบรรยากาศ

2009 H1N1 ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส เป็นต้น ซึ่งโรคเหล่านี้ได้คร่าชีวิต 8. พกขวดน าติดตัวไปด้วยระหว่างการเดินทาง เพราะขวดน้ า
ผู้คนและส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอันมาก พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวสิ้นเปลืองพลังงานในการผลิตมหาศาลและ
10 วิธีประหยัดพลังงานง่าย ๆ สิ้นเปลืองพลังงานในการก าจัดอีกด้วย

1. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์เยอะ และรีไซเคิลให้มากขึ้น 9. ลดการกินทิ้งกินขว้าง เพราะเศษอาหารและของที่บูดเน่า เมื่อ
เพียงแค่ลดขยะของคุณเอง 10% จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1,200
ไปทับถมอยู่ที่กองขยะจะกลายเป็นแหล่งผลิตก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นก๊าซเรือน
ปอนด์ต่อปี และลดขยะของบ้านคุณให้ได้ครึ่งนึงจะช่วยลด กระจกที่ส าคัญอีกตัวหนึ่ง
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 2,400 ปอนด์ต่อปี 10. สนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการ (เช่น โรงแรม ที่พัก

2. บริโภคเนื้อวัวให้น้อยลง ฟาร์มเลี้ยงวัว คือแหล่งหลักในการ
ปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ เนื่องจากมูลของสัตว์ที่ขับถ่ายออกมารวมกัน ร้านอาหาร) จากบริษัทผู้ผลิตที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นก าลังใจ
ให้แก่ผู้ผลิตที่มีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอยากมีส่วนในการปกป้อง
จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน หันมารับประทานผักให้มากขึ้น ทานเนื้อ
โลก
วัวให้น้อยลง


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
32 33

แนวคิด 3R

R : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น
ลง ลองมาส ารวจกันว่า เราจะลดการบริโภคที่ไม่จ าเป็นตรงไหนได้บ้าง
โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้นี้ ท าได้ง่าย ๆ โดยการ

เลือกใช้เท่าที่จ าเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดที่ใช้
งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ ถอด
ปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ าร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการ
เดินทางใกล้ ๆ ก็ควรใช้วิธีเดิน ขี่จักรยาน หรือนั่งรถโดยสารแทนการขับรถ

ไปเอง เป็นต้น เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้
นานขึ้น ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยR : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน าสิ่งของ
เครื่องใช้มาใช้ซ้ า ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ าได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น การน าชุด

ท างานเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บ้านหรือน าไป บริจาค

แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การน ากระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1
หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจน ามาท าเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลด

ปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจ านวนมาก การน าขวดแก้วมาใส่น้ า
รับประทานหรือน ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่นแจกันดอกไม้หรือที่

ใส่ดินสอ เป็นต้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานพลังงาน

แล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ของน่ารักๆ จากการประดิษฐ์ไว้ใช้
งานอีกด้วย


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
34

R : Recycle คือ การน าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน า

กลับมารีไซเคิล หรือน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรใน

ธรรมชาติจ าพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ทราย เหล็ก อลูมิเนียม ซึ่ง
แนวคิด 3R ทรัพยากรเหล่านี้ สามารถน ามารีไซเคิลได้ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษ

R : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น
ลง ลองมาส ารวจกันว่า เราจะลดการบริโภคที่ไม่จ าเป็นตรงไหนได้บ้าง สามารถน าไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การน าแก้วหรือ
โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ ามัน ก๊าซ พลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของ หรือเครื่องใช้อื่นๆ ฝา
ธรรมชาติ ถ่านหิน และแร่ธาตุ ต่าง ๆ การลดการใช้นี้ ท าได้ง่าย ๆ โดยการ กระป๋องน้ าอัดลมก็สามารถน ามาหลอมใช้ใหม่หรือน ามาบริจาคเพื่อท าขา

เลือกใช้เท่าที่จ าเป็น เช่น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งานหรือเปิดเฉพาะจุดที่ใช้ เทียมให้ กับคนพิการได้
งาน ปิดคอมพิวเตอร์และเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน ๆ ถอด
ปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ าร้อนออกเมื่อไม่ได้ใช้ เมื่อต้องการ
เดินทางใกล้ ๆ ก็ควรใช้วิธีเดิน ขี่จักรยาน หรือนั่งรถโดยสารแทนการขับรถ

ไปเอง เป็นต้น เพียงเท่านี้เราก็สามารถเก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้
นานขึ้น ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วยR : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน าสิ่งของ
เครื่องใช้มาใช้ซ้ า ซึ่งบางอย่างอาจใช้ซ้ าได้หลาย ๆ ครั้ง เช่น การน าชุด

ท างานเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดีมาใส่เล่นหรือใส่นอนอยู่บ้านหรือน าไป บริจาค

แทนที่จะทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ การน ากระดาษรายงานที่เขียนแล้ว 1
หน้า มาใช้ในหน้าที่เหลือหรืออาจน ามาท าเป็นกระดาษโน๊ต ช่วยลด

ปริมาณการตัดต้นไม้ได้เป็นจ านวนมาก การน าขวดแก้วมาใส่น้ า
รับประทานหรือน ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ต่างๆ เช่นแจกันดอกไม้หรือที่

ใส่ดินสอ เป็นต้น นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานพลังงาน

แล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ของน่ารักๆ จากการประดิษฐ์ไว้ใช้
งานอีกด้วย


สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
34 35

สมุดบันทึกกิจกรรมบูรณาการสเต็มศึกษาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
36


Click to View FlipBook Version