The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yus sal, 2019-05-01 23:45:09

Rahmadan Al Mubarak

ihya rahmadan

2019

Menempatkan Pengetua dan Guru Besar Berprestasi Cemerlang
(PGBBC) ke Sekolah Berprestasi Rendah (SBR)

LATAR BELAKANG ProPeKS 1

ANJAKAN

5

ASPIRASI: K Bahagian: Bahagian Pendidikan Guru

No. Inisiatif: Piagam Inisiatif: Pemantapan Profesionalisme PPP
#111

Visi .Memantapkan Profesionalisme dan Meningkatkan Kualiti Pegawai Gelombang 2
Perkhidmatan Pendidikan di pelbagai peringkat

Bab dan topik Rasional dan hasrat inisiatif

B.ab 5 - Guru dan Pemimpin Sekolah • Meletakkan profesionalisme PPP setanding dengan standard antarabangsa.

Anjakan • Memperkukuhkan kemajuan kerjaya dan kompetensi PPP berdasarkan
4- Transformasi Keguruan Sebagai Profesion
kecekapan & prestasi PPP di semua peringkat.
Pilihan
5- Memastikan Kepimpinan Berprestasi Tinggi • Membina upaya dan keluwesan PPP melalui Pembangunan Profesionalisme

Ditempatkan di Setiap Sekolah Berterusan (PPB).

Pengurus Program • Meningkatkan kualiti PPP melalui bimbingan dan sokongan sepanjang tempoh
Pn. Hajah Rosnarizah binti Abdul Halim
perkhidmatannya.
Bahagian yang Menyokong
IAB, IPGM, BPSM. Keberhasilan (Outcomes)

1. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi PPP melalui pembangunan
profesionalisme berterusan.

2. Profesion keguruan yang menarik dan laluan kerjaya yang berdasarkan prestasi
dan kompetensi.

3. Guru Malaysia yang memenuhi standard dan mematuhi etika yang ditetapkan.

2018 2018 2019 2020 2021
(Peruntukan) (Sebenar) (Peruntukan) (Unjuran) (Unjuran)

RM2,884,500.00

KPI Utama Inisiatif

Bil KPI 2018 2019 2020 2021

Sasaran Sebenar Sasaran Sasaran Sasaran

Peratus Pembangunan Dokumen Menjadi Guru Malaysia (BPG + BPSM) 100%

a) Standard Guru Malaysia 2.0 (SGM2.0)

1 b) Etika Guru Malaysia (EGM)
c) Mata Kredit Pembangunan Profesionalisme Berterusan (MyPPB)

d) Penubuhan Badan Profesional Keguruan

e) Garis Panduan Pelaksanaan Semakan Laluan Kerjaya

2 Peratus Kesedaran PPP terhadap Program Scholarly Teachers (IPGM) - - 80%
- 80%
Peratus Pemimpin Pendidikan yang Menghadiri Latihan Mencapai - 80%
3 Tahap Piawaian Kompetensi yang Diluluskan oleh Lembaga Pengajian -

IAB (IAB)

4 Peratus PPP yang Menghadiri Latihan Mencapai Tahap Piawaian
Kompetensi yang Diluluskan oleh Penyedia Program (IPGM+BPG)

5

Jawatankuasa Induk

#111 Pemantapan Profesionalisme PPP
Pengerusi

TKPPM (PPK)

Pengarah BPG

OIC PADU Pengurus Program
Dr. Nita @ Siti Raudhah binti Amri; BPG –

Lim Ze-Yuin Pn. Hajah Rosnarizah binti Abdul Halim

URUS SETIA BPG
En. Sharani

1 2 3 4

Pemerkasaan Guru Malaysia Pengwujudan Scholarly Kelestarian Kecemerlangan Pembangunan Profesionalisme
BPG Kepimpinan Pendidikan Berterusan PPP
Teachers di KPM IAB IPGM
Pn. Aida binti Mohd Anip
IPGM Pn. Hamsiah binti Mohd Dahalan En. Haza Hafeez bin Borhan
KPI 1
Dr. Shamsul Nizam Kachi
a) Menjadi Guru Malaysia
(MGM) - BPG Mohideen KPI 4

• SGM 2.0 (Cik Aziela) KPI 2 KPI 3 a) Program PPB
• EGM (Cik Aziela) • Pentaksiran Bilik Darjah
• MyPPB (En. Shahrir/ En. a) Kelulusan Kertas Cadangan a) Program Latihan
Kecemerlangan PGB & (Pn. Azzarina & En. Mat Rasid
Mohd. Zaidi) Scholarly Teachers di KPM - Pemimpin Pendidikan - IAB • Portal ETLN
• Badan Profesional Keguruan
IPGM • NPQEL (Pn. Noraisah) (BPG- En. Sukri)
(Pn. Halida) • En. Tahkim
b) Program Pelonjakan b) Program Jalinan Kerjasama
b) Laluan Kerjaya - BPSM b) Penataran Scholarly Kepimpinan Sekolah • Dalam Negara (Agensi luar KPM)
• Pn Siti Zubaidah (ProPeKS) - BPSM
Teachers di KPM – IPGM (Dr. Zaini- BPG)
• En. Tahkim/ En. Haza • BPSM (Pn. Mazliaty)
• IAB (YM Raja Ibrahim)

6

#111 Pemantapan Profesionalisme PPP

Bajet 2019 Bil Aktiviti Utama PIC OS21 OS24 OS27 OS29 Jumlah

KPI 3

IAB

Pelaksanaan Program Pn. Hamsiah

8 Kelayakan Profesional bt Mohd RM892,37 RM66,20 RM2,00 RM954,768 RM1,915,346
Pemimpin Pendidikan Dahalan/ Pn. 8 00

Kebangsaan (NPQEL) Noraisah

3. Peratus Pemimpin Pelaksanaan Program Pn. Hamsiah
Pendidikan yang bt Mohd
Menghadiri Latihan 9 Pelonjakan Dahalan/ YM RM83,580 - - RM15,020 RM98,600
Mencapai Tahap Kepimpinan Sekolah Raja Ibrahim
Piawaian
Kompetensi yang (ProPeKS)
Diluluskan oleh
Lembaga
Pengajian IAB

Jumlah Keseluruhan KPI 3 RM975,95 RM66,20 RM2,00 RM969,788 RM2,013,946
8 00

SEKTOR GURU & PEMIMPIN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA Unit Pelaksanaan 7
dan

MATMALAT ProPeKS

 Program Pelonjakan Kepimpinan Sekolah (ProPeKS) ialah
program membangunkan sekolah melalui kaedah
memperkasakan pengetua/guru besar berprestasi cemerlang
(PGBBC).

 PGBBC yang terlibat dalam program ini diupayakan supaya
dapat melakukan tindakan yang boleh melonjakkan
kecemerlangan sekolah yang dipimpin.

 PGBBC akan ditempatkan di SBR bagi tempoh tiga (3) tahun

Objektif ProPeKS

Membolehkan kepimpinan berprestasi cemerlang
ditempatkan di sekolah berprestasi rendah (SBR);

Menempatkan PGBBC untuk menerajui
pengurusan cemerlang di SBR;

Membolehkan PGBBC mengaplikasikan

pendekatan baharu yang boleh meningkatkan dan

melonjakkan prestasi SBR.

PENERAJU KOMPONEN PROGRAM

BPPDB RUNDING IAB PENEMPATAN IAB
CARA
PROFILING INTERVENSI BPSM FUFT
BPSH

LATAR BELAKANG InPeKS 2

MATLAMAT KURSUS

Meningkatkan kompetensi kepimpinan dan pengurusan untuk pemimpin di
sekolah berprestasi rendah

OBJEKTIF KURSUS

Di akhir program, peserta dapat meningkatkan
Kesediaan untuk memimpin SBR
Pengetahuan kepimpinan dan pengurusan untuk memimpin SBR
Kemahiran kepimpinan dan pengurusan untuk memimpin SBR

12

KATEGORI PESERTA

PGB PGB di SBR PGB di SBR yang
berprestasi yang perlu berpotensi untuk
cemerlang dikeluarkan ke mengubah SBR
akan sekolah lain dikekalkan
ditempatkan
ke SBR MMAIAASSUUKK KELUAR KEKAL

PGBBC

SEKOLAH BERPRESTASI
RENDAH

13

KERANGKA PELAKSANAANMETODOLOGI

KURSUS FUFT
30 JAM (3 KALI)

KOLOKI
UM

16

PROSES INTERVENSI

JADUAL InPeKS

MASA 8.15-10.15 10.45 – 12.45 2.15-4.15 4.15-5.15 8.30 –
10.30
DAY 1 Perjalanan Ke Lokasi Latihan Taklimat
Kursus
DAY 2 Ice Breaking/ Perkongsian Isu Taklimat
DAY 3 Mind Setting Penandaarasan 18
DAY 4
Lawatan Penandaarasan Bengkel
Perkongsian/ Sesi Reflektif
Perkongsian Massa
(Gabung Semua)

DAY 5 Pembinaan Pelan Tindakan Pembentangan
Perjalanan Pulang
Perkongsian Pra-FUFT
Rumusan &
DAY 6 pengalaman peserta
Penutup
ProPeKS Kohort lalu

PENILAIAN INTERVENSI

PENILAIAN PENILAIAN
SEMASA SELEPAS
KURSUS
KURSUS (FUFT)

Pra ujian dan Penilaian kendiri Penilaian Penilaian Penilaian
Pasca Ujian peserta SIPartner+ GPK/Guru Pensyarah
(Pelan Tindakan)

19

WAJARAN PENILAIAN PENCAPAIAN

Wajaran Pentaksiran Skala Prestasi Tahap Piawaian
76 - 100 Cemerlang
Keperibadian:30% 51 - 75 Pencapaian
Prestasi sekolah: 60% 26 - 50 Baik Cemerlang
Komuniti Sekolah: Sederhana
10% 0 - 25
Lemah

HASIL KURSUS InPeKS VERTICAL COMPETENCY

.1 SpiritualKEPERIBADIAN1. Sarana ibubapa 1.Pengurusan -
KOMUNITI SOSIAL SKKSM
2. Tingkah 2. Sumbangan
laku/Sikap/Etika/In PENCAPIANdalam Komuniti –2. Kepimpinan-
tegriti PRESTASI(analisis dokumen)(INSPIIRATIONAL/
DISTRIBUTED/) –
3. Mind setting 3. Jaringan dan
Jalinan (analisis
4. Emosi stake holders)-
pelan tindak
5. Sosial

6. Motivasi

21

InPeKS 2018 3

PESERTA KURSUS
PROGRAM RINTIS 2017

IAB GENTING HIGHLANDS
4-8 Disember 2017

KUMPULAN 2 KUMPULAN 3 SIPartner
PENGETUA +/JPN
PENGETUA SBR
SBR KEKAL DI KELUAR KE (28 ORG)
SBR
SEKOLAH LAIN PENSYARAH
(15 ORG) PEMBIMBING
(5 ORG)
KUMPULAN 1 (24 ORG)
PENGETUA
BERPRESTASI
CEMERLANG
KE SBR
(9 ORG)

23

TAHAP KEPERIBADIAN DAN AMALAN

SKOR PURATA INTERPRETASI PENARAFAN KEPERIBADIAN
DAN AMALAN

PEMIMPIN PENDIDIAN
BERPRESTASI TINGGI

1.0 HINGGA 1.8 SANGAT NEGATIF

1.9 HINGGA 2.6 NEGATIF BELUM MENCAPAI TAHAP
KEPERIBADIAN PEMIMPIN
PENDIDIKAN BERPRESTASI

TINGGI (BPBT)

2.7 HINGGA 3.4 NEUTRAL

Blasé.J, Blasé.J & Philips.D.Y. (2010). Handbook for School Improvement: How 3.5 HINGGA 4.2 POSITIF SUDAH MENCAPAI TAHAP
High-Performing Principals Creat High Performing Schools KEPERIBADIAN PEMIMPIN
4.3 HINGGA 5.0 SANGAT POSITIF PENDIDIKAN BERPRESTASI
Dunham R.B, Grube, J.A, Gardener, D.G, Cummings, L.L & Pierce,J.L (1989).
The development of an attitude toward change instrument. TINGGI

Dunham R.B,& Cummings, L.L (1980) Introduction of organizational behavior.

Bahagian Perancangan, Penyelidikan & Dasar Pendidikan.
(2006b)

Apakah impak TAHAP PEMANTAPAN DIRI

program PIAWAI FUFT 1 FUFT 2 FUFT 3
InPeKS
4.49KESTABILAN EMOSI
terhadap 4.49 4.33INISIATIF 5
keperibadian PEMIKIRAN KONSEPTUAL
Pengetua? 4.5

KESEDARAN ORGANISASI 4 4.21MEMACU INOVASI DAN
3.5 KREATIVITI
4.42 4.46
3
2.5

2

MEMANFAATKAN HUBUNGAN 1.5 KEPEMIMPINAN PASUKAN

4.4 1
0.5

KEBERANIAN 0 4.44
KEYAKINAN DIRI

4.52

MENCABAR STATUS QUO 4.41

PEMANGKIN PERUBAHAN

4.47

PERCAYA 4.42 4.41 KOMUNIKASI 4.52

4.63 BIMBINGAN DAN PEMENTORAN
PENDORONG
(COACHING DAN MENTORING)

JURANG TERBESAR YANG BERJAYA DIRAPATKAN :

1. MENUNJUKKAN KEBERANIAN MEMBUAT PERUBAHAN
DAN PENAMBAHBAIKAN DI SBR

2. MEMACU KREATIVITI DAN INOVASI DI SBR
3. MEMBINA KEPERCAYAAN SUBORDINAT DI SEKOLAH

SBR
4. MEMBINA KEYAKINAN DIRI
5. MENJADI PEMBIMBING MELALUI BIMBINGAN DAN

PEMENTORAN
6. MENCABAR STATUS QUO

PENCAPAIAN KESELURUHAN

KESTABILAN EMOSI

INISIATIF 5 PEMIKIRAN
KONSEPTUAL

KESEDARAN 4 MEMACU KREATIVITI
ORGANISASI 3

MEMANFAATKAN 2 KEPEMIMPINAN PIAWAI
HUBUNGAN 1 BERPASUKAN CEMERLANG
KEKAL
0 KELUAR

KEBERANIAN KEYAKINAN DIRI

MENCABAR STATUS PEMANGKIN
QUO PERUBAHAN

PERCAYA KOMUNIKASI
PENDORONG BIMB. & PEMENT

KOLOKIUM

Kolokium diharap dapat membantu peserta:

a) Berkongsi amalan terbaik semasa melaksanakan penambahbaikan
sekolah

b) Membuka minda pemimpin sekolah ke arah kecemerlangan
organisasi

c) Mewujudkan kolaboratif dan jaringan antara peserta kolokium
supaya mereka dapat berkongsi pengetahuan, pengalaman dan
amalan-amalan kepimpnan terbaik bagi dilaksanakan di sekolah
masing-masing.

Proses Program Pelonjakan Kepimpinan Sekolah
(ProPeKS)

KURSUS InPeKS KOHORT 2018

IAB GENTING HIGHLANDS
14-19 OKTOBER 2018

KUMPULAN 2 PENSYARAH
PGB KEKAL PEMBIMBING

DI SBR (29 ORG)
(25 ORG)

KUMPULAN 1
PGBBC KE
SBR
(16 ORG)

MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH

AWANA RESORT HOTEL
17 OKTOBER 2018


Click to View FlipBook Version