The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 พิมพ์นารา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by งานครูพิมพ์นารา, 2021-10-04 02:51:24

รายงานผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 พิมพ์นารา

รายงานผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 พิมพ์นารา

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรียมความพร้อม

และพฒั นาอยา่ งเข้ม ตำแหนง่ ครผู ชู้ ่วย ครง้ั ท่ี 2
ตำแหน่งครผู ู้ช่วย ครง้ั ที่ 2

นางสาวพมิ พน์ ารา เขอ่ื นเชียงสา

ตำแหน่งครูผูช้ ่วย

ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอแมใ่ จ
สำนักงานสง่ เสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยจงั หวัดพะเยา

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย คร้ังท่ี 2 1

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหน่งครผู ชู้ ่วย
คร้งั ที่ 2 ระหว่างวันท่ี 30 มนี าคม 2564 ถึง 29 กันยายน 2564
ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอแม่ใจ

สำนกั งานสง่ เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จังหวัดพะเยา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

ตอนที่ 1 ขอ้ มูลทว่ั ไป
1. ข้อมลู ผ้รู ับการประเมนิ

1.1 ชือ่ – สกุ ล นางสาวพิมพ์นารา เขื่อนเชยี งสา

1.2 เกิดเมอ่ื วนั ท่ี 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2528 อายุ 35 ปี

1.3 ท่ีอยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 8 ถนน – ซอย - ตำบล เวียง
อำเภอ เทิง จังหวดั เชยี งราย รหัสไปรษณีย์ 57160

1.4 ช่อื บิดา นายสว่าง เข่ือนเชียงสา อาชีพ เกษตรกร
ชือ่ มารดา นางเตียว เข่อื นเชียงสา อาชพี เกษตรกร

1.5 ตำแหนง่ ปจั จบุ ัน ตำแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย เลขท่ีตำแหน่ง 11009

สถานทที่ ำงาน ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอแมใ่ จ

ตัง้ อยู่เลขท่ี - หมูท่ ี่ 2 ตำบลศรถี ้อย อำเภอแมใ่ จ

จังหวดั พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56130 โทรศพั ท์ 054-417290

ตามคำสั่ง สำนกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 2677/2563 ลงวันที่ 16 ธนั วาคม 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตำแหน่งครูผ้ชู ว่ ย คร้ังท่ี 2 2

1.6 ใบอนุญาตผู้ประกอบวชิ าชพี ครู เลขที่ 64303030217721 ออกเมื่อ วนั ท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

2. คณุ วุฒิการศึกษา

2.1 ประกาศนยี บัตรบัณฑติ (วชิ าชีพครู)

หลกั สูตร ประกาศนียบตั รบัณฑิต (วชิ าชีพคร)ู มหาวทิ ยาลัยเชยี งราย จงั หวดั เชยี งราย

2.2 ปริญญาตรี หลักสตู ร ๔ ปี

ปริญญาตรหี ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

สาขาวชิ าวทิ ยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั เชียงราย จงั หวัดเชยี งราย

3. ประวตั กิ ารทำงาน (ตง้ั แต่เรมิ่ ปฏิบัตงิ านจนถึงปจั จุบัน)

ลำดับที่ ตำแหนง่ ระยะเวลาปฏบิ ัตกิ ารสอน สถานท่ีปฏิบตั ิงาน

1. นักเทคโนโลยี 22 กมุ ภาพันธ์ 2554 – 29 กันยายน สำนกั งานสง่ เสรมิ การศกึ ษานอก

สารสนเทศ 2563 ระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั

จังหวดั นา่ น

2. ครผู ชู้ ว่ ย 30 กนั ยายน 2563 – ปจั จุบัน ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและ

การศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอ

แม่ใจ จงั หวัดพะเยา

4. ประวตั ิการอบรม/สัมมนา/การพัฒนาตนเอง

วัน/เดอื น/ปี หลกั สตู ร/โครงการ สถานท่ี หนว่ ยงานทจี่ ดั

8 – 13 ตุลาคม 2563 อบรมหลักสตู รการเตรียมความพรอ้ ม โรงแรมเอม็ บตู คิ รีสอรท์ สำนกั งาน กศน.กลุม่
14 -15 ตลุ าคม 2563
และพัฒนาอย่างเขม้ ตำแหนง่ ครูผู้ชว่ ย เชยี งราย จงั หวดั เชียงราย จังหวัดอิงดอย
24 - 25 ตุลาคม 2563
สังกดั สำนักงาน กศน.

โครงการอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการพัฒนา ห้องประชมุ โรงแรม KM สำนกั งาน กศน.จังหวัด

งานวดั ผลและสร้างแบบทดสอบ กวา๊ นพะเยา อำเภอเมอื ง พะเยา

มาตรฐานหลักสตู รการศึกษานอก พะเยา จงั หวดั พะเยา

ระบบระดบั การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน

พทุ ธศกั ราช 2551 รายวชิ าเลอื ก

ทำหนา้ ท่ีเป็นกรรมการทำหน้าที่ โรงเรียนอนบุ าลแมใ่ จ กศน.อำเภอแม่ใจ

กองกลางดำเนนิ การสอบปลายภาค สำนักงาน กศน.จงั หวัด

เรยี นหลักสตู รการศกึ ษานอกระบบระดบั พะเยา

การศึกษาขนั้ พื้นฐานพ.ศ. 2551

ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2563

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตำแหนง่ ครูผูช้ ่วย คร้ังที่ 2 3

วัน/เดือน/ปี หลักสูตร/โครงการ สถานท่ี หนว่ ยงานที่จดั
สำนักงาน กศน.
3 - 4 พฤศจิกายน ประชุมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเพมิ่ ประสิทธิภาพครู สหกรณ์ออมทรพั ย์ครู จงั หวดั พะเยา

2563 ในการปฏบิ ตั งิ านด้านการเงนิ พสั ดุ ภายใต้ จงั หวดั พะเยา สำนักงาน กศน.
จังหวดั พะเยา
โครงการพัฒนาบุคลากรเพอื่ ยกระดบั
สำนกั งาน กศน.
คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและ จงั หวดั พะเยา

การศกึ ษาตามอัธยาศัยสู่ความเปน็ เลิศ สำนกั งาน กศน.
จังหวดั พะเยา
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
กศน.อำเภอเมือง
4 - 6 พฤศจกิ ายน รว่ มการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัด
นครศรีธรรมราช
2563 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม จงั หวดั พะเยา กศน.อำเภอดอนพดุ
จังหวัดสระบรุ ี
อธั ยาศยั ภายใตโ้ ครงการพัฒนาการ

ประเมินคณุ ภาพการศึกษานอกระบบและ

การศกึ ษาตามอธั ยาศยั สำนกั งาน กศน.

จงั หวัดพะเยา

23 - 24 พฤศจิกายน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและ ห้องประชมุ ปัญญา

2563 กลัน่ กรองคลังสอ่ื หลกั สตู รการศกึ ษานอก สำนกั งาน กศน.จงั หวัด

ระบบระดบั การศึกษาข้ันพื้นฐาน พะเยา

พุทธศกั ราช 2251

2 - 4 ธนั วาคม เปน็ วทิ ยากรโครงการพฒั นาศกั ยภาพ สหกรณอ์ อมทรัพยค์ รู

2563 บคุ ลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ จงั หวัดพะเยา

ใช้ Google Apps เพ่ือยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิ

ทางการเรียน ตามหลกั สูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน

พทุ ธศกั ราช 2551

4 ธนั วาคม 2563 พฒั นาตนเองทดสอบวัดความร้อู อนไลน์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เกย่ี วกับเรอ่ื ง “ความรู้เบื้องต้นเกย่ี วกบั

กศน.”

9 ธันวาคม 2563 พัฒนาตนเองทดสอบวดั ความรู้ออนไลน์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เกย่ี วกับเรอื่ ง “Google Tools เพื่อการ

พฒั นางาน (Google Tool To Improve

Work Performance)”

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครูผู้ชว่ ย ครั้งท่ี 2 4

วนั /เดอื น/ปี หลักสตู ร/โครงการ สถานท่ี หน่วยงานที่จดั
9 ธันวาคม 2563 พฒั นาตนเองทดสอบวดั ความรู้ ระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ กศน.อำเภอดอนพุด
12 ธนั วาคม 2563 ออนไลน์เก่ียวกับเร่ือง
24 – 25 ธนั วาคม 2563 “พลเมอื งดจิ ทิ ัล ในศตวรรษที่ ระบบอเิ ล็กทรอนิกส์ จงั หวัดสระบรุ ี
21”
17 กมุ ภาพันธ์ – พัฒนาตนเองทดสอบวดั ความรู้ ศนู ย์วทิ ยาศาสตร์
31 พฤษภาคม 2564 ออนไลนเ์ กย่ี วกับเรื่อง และวฒั นธรรม
22 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 “ปรากฎการณข์ องโลก” เพือ่ การศึกษา

1 – 2 มีนาคม 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการ ศูนย์ โรงแรมรอยลั ซิตี้ ร้อยเอ็ด
สำนักงาน กศน.
ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการใช้ กรุงเทพมหานคร
สำนักงาน กศน.
ง า น โ ป ร แ ก ร ม ส ำ น ั ก ง า น เ พื่ อ จังหวัดพะเยา

สร้างโอกาสการมีงานทำ รุ่นท่ี กศน.อำเภอแมใ่ จ

๒ สำนักงาน กศน.
จังหวัดพะเยา
เข้ารว่ มอบรม โครงการ ห้องประชมุ ปญั ญา

หลักสูตรการจัดกิจกรรม สำนักงาน กศน.จงั หวัด

ป้องกันภาวะซมึ เศร้า คง พะเยา

สมรรถนะทางกาย จิต สมอง

ของผู้สงู อายุ (รุ่น 2)

เข้ารว่ มอบรมโครงการพฒั นา หอ้ งประชมุ กศน.อำเภอ

บุคลากร เพอื่ เพ่มิ ศักยภาพใน แมใ่ จ

การจัดการศกึ ษานอกระบบและ

การศกึ ษาตามอัธยาศยั อบรม

การจัดทำและพัฒนาการจดั ทำ

ส่อื การจดั การศึกษาออนไลน์

เขา้ รว่ มโครงการพัฒนา อาคารเรยี นรวม กศน.

ศักยภาพบุคลากร ดา้ นการ อำเภอเมืองพะเยา

เขยี นโครงการวิเคราะห์

โครงการและประเมนิ โครงการ

ณ สำนักงาน กศน.จงั หวดั

พะเยา

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย คร้ังที่ 2 5

วนั /เดือน/ปี หลกั สูตร/โครงการ สถานที่ หนว่ ยงานท่ีจัด
8 – 9 มนี าคม 2564
เป็นวทิ ยากรโครงการอบรมเชิง อาคารเรียนรวม กศน. สำนกั งาน กศน.
18-19 มีนาคม 2564
1-2 มถิ ุนายน 2564 ปฏิบตั ิการเพอ่ื เพิม่ ศักยภาพ อำเภอเมอื งพะเยา จงั หวดั พะเยา

กมุ ภาพนั ธ์ - มิถนุ ายน 2564 วทิ ยากรแกนนำ ศูนย์ดจิ ทิ ลั

มถิ ุนายน 2564 - กันยายน2564 ชมุ ชน และรับบฐานข้อมลู เพื่อ
15 กรกฎาคม 2564
1-3 กนั ยายน 2564 การบริหารจดั การ DMIS 64

25 กันยายน 2564 เข้ารว่ มอบรมโครงการอบรมเชิง ห้องประชุม บา้ นสวน กศน.อำเภอแมใ่ จ

ปฏิบตั ิการการจัดทำแผนพัฒนา ศรัณย์ อำเภอเชียงมว่ น

คุณภาพการจัดการศึกษา จงั หวัดพะเยา

อบรมหลกั สตู ร จิตอาสา หอ้ งประชมุ กศน.อำเภอ สำนกั งาน กศน.

ประเภทหลักสูตรปกติ แม่ใจ จังหวัดพะเยา

ระดบั พน้ื ฐาน จำนวน ๑๒

ช่วั โมง

อบบรมแบบออนไลน์ หลกั สูตร ระบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ สำนกั งาน กศน.

การจัดกิจกรรม กศน.ปอ้ งกนั

ภาวะซึมเศรา้ คงสมรรถนะทาง

กาย จิต และสมองของผู้สงู อายุ

อบรมหลกั สตู รการพฒั นครู ใน ระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ สถาบัน กศน.

การจัดทำโปรแกรมสำเรจ็ รูป ภาคเหนอื

อบรมหลักสตู ร ครกู บั การ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลดั กระทรวง
จดั การเรียนรู้เพศวิถศี กึ ษา ศึกษาธกิ าร

อบรมโครงการเชิงปฏิบัตกิ าร หอ้ งประชุม เค เอ็ม กว๊าน สำนกั งาน กศน.

การพฒั นางานวดั ผลและการ พะเยา จงั หวัดพะเยา

สร้างแบบทดสอบมาตรฐาน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศกึ ษาขั้นพื้นฐาน

พทุ ธศักราช ๒๕๕๑

อบรมโครงการ “เทคนคิ วธิ กี าร ระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์ วทิ ยาลยั นวัตกรรม

เขยี นวิทยานิพนธ์ - สารนิพนธ์ การจดั การ

และการสร้างสรรค์ผลงานทาง มหาวิทยาลัย

วิชาการและการวิจยั เพ่อื ตีพิมพ์ เทคโนโลยีราชมงคล

ในวารสารนานาชาติ สำหรับ รตั นโกสนิ ทร์

นกั ศึกษาระดบั บัณฑิตศกึ ษา”

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตำแหน่งครผู ูช้ ว่ ย คร้ังที่ 2 6

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครูผูช้ ่วย
ครง้ั ที่ 2 ระหว่างวนั ที่ 30 มนี าคม 2564 ถึง 29 กันยายน 2564
ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอแม่ใจ

สำนักงานส่งเสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดั พะเยา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตอนที่ 2 การปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่
1. การปฏิบตั งิ านในหน้าท่ี ตามคำสั่งศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอแม่ใจ
ข้าพเจ้านางสาวพิมพ์นารา เขื่อนเชียงสา ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ใจ มหี น้าทีร่ ับผดิ ชอบในจดั การศึกษานอกระบบ และการศกึ ษาตามอัธยาศัยให้กับ
ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรยี นของเขตพ้ืนทีอ่ ำเภอแม่ใจ ซึ่งมีเขตพื้นที่การปกครอง จำแนกเป็น 6 ตำบล ประกอบไป
ด้วย ตำบลแม่ใจ ตำบลแม่สุก ตำบลศรีถ้อย ตำบลป่าแฝก ตำบลบ้านเหล่า และตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ ตั้งอยู่ที่พกิ ดั
NB 831424 อยหู่ ่างจากจงั หวัดพะเยาไปทางทิศเหนอื เป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร

ในการปฏิบัติหน้าที่ ข้าพเจ้าได้วางแผนการดำเนินงาน โดยจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 256๔ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลกำหนด ตลอดจนรับผิดชอบจัดและส่งเสริม
กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดและส่งเสริม
การศกึ ษาตามอัธยาศัย ท้ังน้ี ขา้ พเจา้ มีหน้าทคี่ วบคมุ กำกบั ติดตาม ดูแล และรับผดิ ชอบปฏบิ ตั ิงาน ดังน้ี

1. กลุม่ งานอำนวยการ
1.1 งานบุคลากร

กำกับดแู ล การปฏบิ ัติงานของบคุ ลากร การลงเวลาปฏบิ ัตริ าชการของบุคลากร ควบคุมการลงเวลาปฏบิ ตั ิงาน
ราชการ รายงานวันลา การขออนุญาตไปราชการ การเก็บรักษาสมุดตรวจราชการ สมุดเยี่ยม วางแผนสำรวจความ
ต้องการในการฝึกอบรมและจัดฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานเครือข่าย
ทะเบียนประวัติ เครอ่ื งราชอสิ รยิ าภรณ์ วิทยฐานะของข้าราชครแู ละบคุ ลากร

กำกบั ดแู ลและติดตามระบบหนงั สอื ราชการ รวบรวมและเผยแพรร่ ะเบียบ คำส่ัง ประกาศและแนวปฏิบตั ติ ่างๆ งาน
การประชมุ ข้อราชการประสานกลมุ่ ภายใน เพ่ือรวบรวมเร่ืองท่จี ะนำเสนอ ที่ประชุม สรุปรายงานเสนอผบู้ ริหาร

1.2 งานควบคุมภายใน
ตรวจสอบเสนอแนะการเบิกจ่ายทุกประเภทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม รายงานผลการ

ดำเนนิ งานใหผ้ ูบ้ ริหารทราบ

1.3 งานคณะกรรมการสถานศกึ ษา
วางแผน ประสานงาน คณะกรรมการสถานศึกษา การดำเนินงานภายในสถานศึกษาเพื่อสู่การประเมิน

คณุ ภาพการศกึ ษา เก็บขอ้ มลู พน้ื ฐานใหเ้ ปน็ ปจั จุบนั ตามสภาพการดำเนินงานของสถานศกึ ษา

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหน่งครผู ชู้ ว่ ย ครั้งท่ี 2 7

1.4 งานขอ้ มูลสารสนเทศและการรายงาน และ
รวบรวมข้อมูลและรูปภาพกจิ กรรม การจดั การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัย

จดั ทำรายงานการปฏบิ ัติงานประจำเดือน

1.5 งานประชาสมั พนั ธ์
กำกับดูแลและติดตามงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารระดับตำบลและอำเภอของหน่วยงานต่อ

สาธารณชนผา่ นสือ่ ประชาสมั พันธ์ จดหมายขา่ ว Facebook Line เวบ็ ไซต์ กศน.อำเภอ กศน.จังหวดั ให้เป็นปจั จบุ นั

1.6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กำกับดแู ล ดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศ การสรุปรวบรวมรายงานท่ีเก่ยี วขอ้ งกบั เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.7 งานพสั ดุ
จัดทำเอกสารเบกิ จา่ ยท่เี กีย่ วขอ้ งกบั ระเบยี บพสั ดุ

2. กลมุ่ จดั การศึกษานอกระบบ
2.1 งานการศกึ ษาตอ่ เนอ่ื ง

ประชุมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และจดั กจิ กรรมการศึกษาต่อเนื่อง กำกบั ดูแล ตดิ ตาม ตรวจสอบการจัดทำ
หลักสูตรการศกึ ษาต่อเน่อื ง การตรวจและกล่ันกรองเอกสารการจัดกจิ กรรมพฒั นาสังคมและชุมชน กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวติ กิจกรรมตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง และโครงการศูนย์ฝึกอาชพี ชมุ ชน

2.2 งานทะเบียนการศกึ ษาต่อเนอ่ื ง
จัดทำทะเบียนงานการศึกษาต่อเนื่องเอกสารการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง และโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชมุ ชน

2.3 งานนเิ ทศภายใน ตดิ ตามและประเมินผล
วางแผนนิเทศ และนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นิเทศ
ตดิ ตามการจดั กิจกรรมการศึกษาข้นั พ้นื ฐานหลกั สูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน พทุ ธศกั ราช 2551,
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ,กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต,กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชมุ ชน,การจดั กระบวนการเรียนรตู้ ามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง เพอื่ พฒั นาคณุ ภาพงานให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน
ในการประกันคณุ ภาพและไดม้ าตรฐานในการประกันคณุ ภาพสถานศึกษา และรายงานผลการนิเทศ

3.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมรายวิชา การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทร03039) ในรูปแบบ ONHAND และ ONLINE โดยใช้ Google Classroom นักศึกษา กศน.
ตำบลศรีถอ้ ย อำเภอแมใ่ จ จงั หวัดพะเยา

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตำแหนง่ ครผู ู้ช่วย คร้ังท่ี 2 8

โครงการพัฒนาผู้เรียน ด้านดิจิทัล ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ดิจิทัลและการใช้ แอปพลิเคช่ัน
Google Classroom / Google Meet /Plat form การเรียนออนไลน์ กศน.อำเภอแม่ใจ ให้กับนักศึกษา กศน.
อำเภอแมใ่ จภาคเรยี นท่ี 1/2564

4. งานพัฒนาหลกั สูตร สอ่ื นวตั กรรมและเทคโนโลยี
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

และเครือข่ายการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ปัญหาจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้

- จดั ทำคลงั ส่ือ การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย กศน.อำเภอ สำหรับครู
- จดั ทำแผนการจัดการเรยี นรู้ แบบทดสอบ รายวิชาการพัฒนาจติ และปัญญา (สค22004)

ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนต้น
- จัดทำแผนการจดั การเรยี นรู้ แบบทดสอบ รายวิชา การเรียนรผู้ ่านเทคโนโลยีมอื ถอื

(ทร03039) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- จดั ทำแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน ออนไลน์ สำหรับครู
- จัดทำ ระบบรบั สมคั รนกั ศึกษาออนไลน์
- จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ สำหรบั นกั ศกึ ษา
- จัดทำค่มู ือการใช้เทคโนโลยดี จิ ิทลั ในชวี ิตประจำวัน สำหรบั นักศกึ ษา และประชาชนทั่วไป
- จัดทำระบบช่วยเหลือผู้เรยี น ห้องส่ือออนไลน์ กศน.อำเภอแมใ่ จ สำหรับนักศึกษา
- จัดทำระบบช่วยเหลือผู้เรียน LINE Official Account กศน.อำเภอแม่ใจ ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กับนกั ศึกษา กศน.อำเภอแมใ่ จ
- พฒั นาระบบนเิ ทศออนไลน์ กศน.อำเภอแม่ใจ โดยใช้ Google form/Google site
- พัฒนา แอปพลิเคช่นั ช่วยเหลอื ผเู้ รยี น ในการเรียนออนไลน์ Jai-Hug online

(ใจฮัก ออนไลน)์ กำลงั พฒั นาและทดสอบระบบ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหนง่ ครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 2 9

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครงั้ ท่ี 2 ระหว่างวนั ท่ี 30 มีนาคม 2564 ถึง 29 กนั ยายน 2564
ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อำเภอแม่ใจ

สำนักงานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยจงั หวดั พะเยา

ตอนท่ี 3 การปฏบิ ัติตนและการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการปฏิบตั ิตน

เกณฑ์การประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏิบัตงิ าน
1. วินยั และการรักษาวนิ ยั ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้
1.1 การแสดงออกทางอารมณ์ เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน เช่น มีความสุภาพ พูดจาไพเราะ
กริยา ทา่ ทาง และการสอ่ื สารได้ ใหเ้ กียรติและประพฤติปฏิบัติตนเปน็ แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ยึดหลักคำ
เหมาะสมกบั กาลเทศะตอ่ ผูเ้ รยี น สอนทางพระพทุ ธศาสนาในการดำเนินชีวติ

1.2 การแสดงออกทางอารมณ์ ข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ กริยา ท่าทาง และการสื่อสารได้
กรยิ า ทา่ ทาง และการส่อื สารได้ เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครอง และ
เหมาะสมกบั กาลเทศะต่อ บคุ คลอืน่ เช่น มีความสภุ าพ การพดู จาไพเราะ มสี ัมมาคารวะอ่อนน้อม
ผบู้ ังคบั บัญชาเพื่อนรว่ มงาน ถ่อมตน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของ
ผูป้ กครอง และบคุ คลอน่ื ผบู้ งั คบั บญั ชา

1.3 การมีเจตคติเชิงบวกกับ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อการเป็นครู
ประเทศชาติ ที่ประกอบด้วยคุณงามและความดี ซึ่งกระทำด้วยความสำนึกในจิตใจ
เช่น มีความเสียสละ มีน้ำใจ ความเกรงใจ ความยุติธรรม ความเห็นอก
เห็นใจ การมีมารยาทที่งดงาม ความรักและความเมตตาต่อศิษย์
มคี วามจงรักภักดีต่อสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มีคณุ ภาพและ
พัฒนาประเทศชาตใิ ห้มคี วามเจริญก้าวหน้า

1.4 การปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธี

หลกั เกณฑ์ท่ีเกยี่ วขอ้ งกบั ความเปน็ ปฏบิ ตั ิราชการ ประพฤตปิ ฏิบัตติ นตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวชิ าชีพครู

ขา้ ราชการ โดยเป็นบุคคลที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย รักษาระเบียบวนิ ยั ของ

ทางราชการ กระทำตนเปน็ แบบอยา่ งทดี่ ี

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตำแหนง่ ครูผูช้ ่วย คร้ังที่ 2 10

เกณฑก์ ารประเมิน บันทกึ ผลการปฏบิ ตั ิงาน

1.5 การปฏบิ ตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายและกระทำตนให้เป็นประโยชน์

หลกั เกณฑ์ท่ีเกีย่ วขอ้ งกับความเป็น ตอ่ ตนเองและสังคม โดยใชเ้ หตผุ ลและวิจารณญาณในการตดั สนิ ใจเลือก

ขา้ ราชการครู ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุเป้าหมายหน้าที่ข้าราชการ

ในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในหลักศีลธรรมและคุณธรรมทาง

พระพุทธศาสนาในการช่วยเหลอื ผอู้ ื่น

1.6 การปฏบิ ัตติ ามกฎหมาย ข้าพเจ้าปฏบิ ตั ติ นตามกฎหมายเคารพสิทธิของตนเองและผอู้ ื่น เคารพ
สิทธิ ไม่ละเมดิ สิทธเิ สรภี าพของผู้อ่ืน เรียนรู้และทำความเข้าใจเกีย่ วกับ
หลักสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติตามหน้าที่ของ
ชาวไทยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตง้ั
การเสียภาษีให้รฐั เพ่ือนำเงินมาพัฒนาประเทศ รักษาวินัยที่เปน็ ข้อห้าม
และขอ้ ปฏิบัตอิ ย่างเครง่ ครัดอยู่เสมอ โดยศกึ ษาพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เพื่อเตือนตนมิให้
กระทำความผดิ ทางวนิ ยั ราชการ

2. คุณธรรม จรยิ ธรรม ขา้ พเจ้ายึดมัน่ ในคุณธรรม จรยิ ธรรมดว้ ยความศรทั ธา ปฏบิ ัติตนตาม
หลักศาสนา ประกอบด้วยคณุ งามความดี ใชห้ ลักธรรมทางพุทธศาสนา
2.1 การปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา ในการครองตน ครองคน ครองงาน และยึดหลกั ธรรมพรหมวิหาร 4 คือ
ที่นับถอื อยา่ งเคร่งครัด
1. เมตตาต่อศิษย์ มคี วามรักศิษย์ ปรารถนาดีจะให้ศิษย์เป็นสขุ
2. มีความกรณุ าต่อศษิ ย์ ช่วยเหลอื ให้คำแนะนำ อบรมสง่ั สอนให้
ศิษย์ประพฤติตนอย่างเหมาะสม และอย่รู ว่ มกบั ผูอ้ ื่นอย่างเป็นสุข
3. มีมุฑิตาจิต คือมีความยนิ ดีเสมอเมอื่ ศษิ ยไ์ ด้ดี พรอ้ มกับกล่าวยก
ยอ่ งชมเชยในความสามารถของเขา
4. มอี ุเบกขา คือ มีการพยายามวางเฉยตอ่ บางพฤตกิ รรมก้าวร้าวที่
ศษิ ย์แสดงออกมาโดยไม่ต้ังใจ คอื ไมโ่ กรธตอบ แต่จะพยายามพูดเตือน
ดๆี ดว้ ยอารมณแ์ ละนำ้ เสียงปกติ

2.2 การเขา้ รว่ ม ส่งเสริม สนบั สนุน ข้าพเจ้าดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตาม

ศาสนกจิ ของศาสนาทน่ี บั ถืออย่าง ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนค่านิยมอันดีงามของสังคม ส่งเสริม

สม่ำเสมอ สนับสนุน ศาสนกิจของพุทธศาสนา และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

อยา่ งตอ่ เนื่อง

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตำแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย ครั้งท่ี 2 11

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทึกผลการปฏิบตั งิ าน

2.3 การเห็นความสำคญั เข้ารว่ ม ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือกับชุมชน เข้าร่วมและ

ส่งเสริม สนบั สนนุ เคารพกจิ กรรม ส่งเสริม สนับสนุน จารตี ประเพณวี ฒั นธรรมทอ้ งถิน่ ชมุ ชน มสี ่วนร่วมใน

ทีแ่ สดงถงึ จารีตประเพณี การอนุรักษ์ความเป็นไทยและปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

วัฒนธรรมท้องถนิ่ หรือชุมชน ท้องถ่นิ

2.4 การเห็นความสำคญั เข้าร่วม ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของจารีตประเพณี วัฒนธรรมของชาติ

สง่ เสริม สนบั สนนุ กจิ กรรมทแี่ สดง ส่งเสริม สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรม เช่น รักษาขนบธรรมเนียม

ถงึ จารตี ประเพณี วัฒนธรรมของชาติ ประเพณไี ทย การแต่งกายดว้ ยชุดผ้าไทย รว่ มกจิ กรรมและประเพณีของ

ชมุ ชน จดั พธิ ที ำบญุ และทอดผ้าปา่ สามัคคีเพื่อการศกึ ษา

2.5 การมีจติ บรกิ ารและจติ ขา้ พเจ้าประพฤตปิ ฏิบัตติ นเปน็ สมาชิกที่ดีของสงั คมและมีจติ สาธารณะ
สาธารณะ มีความรับผิดชอบตอ่ สังคม โดยไดส้ มคั รเปน็ ประชาชนจิตอาสา มีความ
เต็มใจทีจ่ ะให้บริการแก่ผู้เรียนและผรู้ ับบรกิ ารดว้ ยความเต็มใจและมีจิต
อาสาในการร่วมงานกบั ทางชมุ ชน และภาคีเครอื ขา่ ย

2.6 การตอ่ ต้านการกระทำของ ข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและเป็น

บคุ คลหรือกล่มุ บุคคลที่ส่งผลต่อ แบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และบุคคลอื่น ดำรงชีวิตตาม

ความมั่นคงของชาตหิ รอื ผลกระทบ หลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง คอื การพัฒนาท่ตี ง้ั อยู่บนพนื้ ฐานของ

เชงิ ลบต่อสงั คมโดยรวม ทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ

ความมีเหตผุ ล มคี วามเปน็ กลางสามารถปรบั ตัวให้เขา้ กบั สภาพแวดล้อม

3. จรรยาบรรณวชิ าชพี ครู ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพครู
เป็นผู้มวี นิ ยั ในตนเอง รักและศรทั ธาในวชิ าชีพของตนเอง โดยการปฏิบัติ
3.1 การพัฒนาวิชาชีพและ ตนตามระเบียบ กฎ กติกา ขององค์กรอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตนให้เปน็
บุคลกิ ภาพอย่างต่อเนื่อง แบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น
เข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อพัฒนา
วิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ และนำความรู้ประสบการณ์ทไี่ ด้จากการเข้าร่วม
กจิ กรรมมาพฒั นาตนเองและพฒั นาผู้เรยี น ตลอดจนพฒั นากระบวนการ
ปฏิบตั งิ านใหม้ ีประสิทธภิ าพ เกดิ ประโยชน์สงู สุด

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำแหนง่ ครผู ้ชู ว่ ย คร้ังที่ 2 12

เกณฑ์การประเมนิ บันทึกผลการปฏิบตั ิงาน
3.2 การมีวิสยั ทศั น์ รแู้ ละเขา้ ใจ ขา้ พเจ้ามวี สิ ยั ทัศน์ในการปฏบิ ตั ิงาน พฒั นาตนเองอยา่ งตอ่ เนื่อง ศกึ ษา
สนใจ ติดตามความเปลี่ยนแปลง หาความรู้จากสื่อ แหล่งข้อมูลต่างๆ ด้านความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
ดา้ นวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและ
การเมอื งของไทย และนานาชาติ พฒั นาการงานในหนา้ ทีใ่ ห้บรรลผุ ลตามภารกจิ ของหน่วยงานอยเู่ สมอ
ในปจั จุบัน เพอื่ จะไดน้ ำมาวางแผนและปรับตวั เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

3.3 การไมอ่ าศยั วชิ าชพี แสวงหา ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ผลประโยชนท์ ่ีไมถ่ ูกต้อง ความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ กล่าวถึงวิชาชีพของตน
ในทางสร้างสรรค์ หากทราบหรือพบว่ามีการปฏิบัติไม่ถูกต้องกจ็ ะไม่ให้
ความร่วมมือ และจะช่วยเหลอื ช้แี นะในส่งิ ทถ่ี ูกต้องแก่ผ้รู ว่ มงาน และผู้
ที่สามารถให้คำปรกึ ษาช้แี นะได้

3.4 การมุง่ มัน่ ต่อการพัฒนาความรู้ ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ความสามารถของผเู้ รียน เป็นแบบอยา่ งท่ีดีแก่ศิษย์ ใฝห่ าความรู้ใหมๆ่ เพ่ือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

มุ่งม่ันพฒั นาผูเ้ รียนใหเ้ ตม็ ศักยภาพ สรา้ งโอกาสใหผ้ ู้เรียนได้เรียนรู้ในทุก

สถานการณ์

3.5 การใหค้ วามสำคัญต่อการ ข้าพเจ้าให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่
เขา้ ร่วมส่งเสรมิ สนับสนุนกิจกรรม เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ เข้าร่วมการประชุม อบรม
ท่ีเกยี่ วข้องกับวิชาชพี ครอู ย่าง สัมมนา ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษา และ
สมำ่ เสมอ วิชาชีพครูอยู่เสมอ นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่าง
ต่อเนอ่ื ง

3.6 รกั เมตตา เอาใจใส่ ชว่ ยเหลือ ขา้ พเจา้ มคี วามรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พยายามเข้าใจสภาพความ
สง่ เสริม สนับสนนุ ให้บริการ แตกต่างของแต่ละบุคคล ให้การปรึกษาแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละ
ผเู้ รียนทุกคน ด้วยความเสมอภาค บุคคลด้วยความเข้าใจ และอดทนจนกว่าผู้รับบริการเกิดความเข้าใจ
และพงึ พอใจ ให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจม่ ใส บรกิ ารถว้ นหน้า
ด้วยความเสมอภาค รับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการนำมาปรับปรุง
งานให้ดขี ึน้

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตำแหนง่ ครูผูช้ ว่ ย ครั้งท่ี 2 13

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ัติงาน
3.7 การประพฤตปิ ฏบิ ตั ติ นเปน็ ที่ ข้าพเจ้าประพฤติปฏิบัติตนดำรงตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อม สำรวม
ยอมรบั ของผูเ้ รยี น ผู้บรหิ าร เพอ่ื น ในกิริยามารยาท การแสดงออกด้วยปิยวาจา ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
รว่ มงาน ผูป้ กครอง ชุมชน ศลี ธรรมอนั ดี เปน็ สมาชกิ ท่ีดขี ององคก์ ร ชุมชนและสังคม
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อร่วมงานอย่างเสมอต้น เสมอปลาย
พยายามไม่ให้เกิดลักษณะเลือกปฏิบัติ ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ส่วนรวมของผรู้ ่วมงานด้วยความรับผดิ ชอบ และเต็มกำลงั ความสามารถ

3.8 การไมป่ ฏบิ ตั ิตนทสี่ ง่ ผลเชงิ ลบ ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชพี ครูอย่างเคร่งครัด เอาใจใส่

ตอ่ กายและใจของผเู้ รียน ดแู ลชว่ ยเหลือผูเ้ รียน เขา้ ใจสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคล ให้การ

ปรึกษาแนะนำทเ่ี หมาะสมกบั แตล่ ะบุคคลดว้ ยความเข้าใจ

3.9 การทำงานกบั ผู้อ่ืนได้โดยยดึ ข้าพเจ้าให้ความเคารพ และรับฟังเสียงส่วนใหญ่ พร้อมให้ความ
หลกั ความสามัคคี เกอื้ กูลซ่งึ กัน คิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ตามโอกาส และวาระที่สมควร ให้เกียรติ และ
และกนั ความเคารพในความมีคณุ วฒุ ิ และอาวุโสตามลำดับแบบวฒั นธรรมอันดี
งามของไทย ให้ความช่วยเหลือและเอื้ออาทรต่อกัน เสริมสร้างความ
สามคั คีท้ังในและนอกองคก์ ร

3.10 การใชค้ วามรู้ความสามารถ ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการปฏิบัติตน ให้มีความรู้ ทักษะและ

ท่มี อี ยู่ นำให้เกดิ ความเปลยี่ นแปลง ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ

ในทางพฒั นาให้กับผเู้ รียนโรงเรยี น พยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง ติดตาม

หรอื ชมุ ชนในดา้ นใดด้านหน่ึง ข่าวสารและเข้าอบรมเทคนิคใหม่ ๆ นำมาช่วยพฒั นาการเรียนการสอน

(ด้านการอนุรักษศ์ ิลปวฒั นธรรม ให้กับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีทักษะและทันต่อ

ภูมิปญั ญา และสง่ิ แวดลอ้ ม) เหตุการณ์ สามารถดำรงชีวิตทา่ มกลางการเปลย่ี นแปลงของสังคมได้

3.11 การยึดมนั่ ในการปกครอง ข้าพเจา้ มีความจงรักภักดีต่อ สถาบนั ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ระบอบประชาธปิ ไตยอนั มี ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมขุ ประมขุ ประพฤตติ นให้เป็นสมาชกิ ทดี่ ีของสังคม

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหน่งครูผชู้ ่วย คร้ังท่ี 2 14

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบตั งิ าน

4. การดำรงชีวติ ตามหลกั

ปรชั ญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง

4.1 มีความรู้ ความเขา้ ใจเกีย่ วกบั ข้าพเจา้ ตระหนกั และดำรงชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนให้อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท

โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตผุ ล สามารถปรบั ตวั ให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมและรับมือกับสถานการณ์ทางสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ไปอยา่ งรวดเร็วได้

4.2 มีการนำหลกั ปรชั ญาของ ข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสอดแทรกใน
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรบั การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
ประยุกต์ใชก้ ับการจัดการเรียนรใู้ น การศึกษาขัน้ พ้นื ฐาน รวมทง้ั จัดและสง่ เสรมิ กจิ กรรมการเรียนรู้ตามหลัก
ห้องเรียน ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง โดยให้ผเู้ รียนไดเ้ รียนรจู้ ากแหลง่ เรียนรู้ใน
ชุมชน และจากการฝึกปฏิบตั ิจรงิ เพื่อให้เกดิ ทักษะที่จะสามารถนำไปใช้
ในชวี ิตประจำวนั ได้

4.3 มกี ารนำหลกั ปรชั ญาของ ข้าพเจ้านอ้ มนำหลักปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางใน
เศรษฐกิจพอเพยี งไปปรบั การจัดและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ประยุกตใ์ ช้กบั ภารกิจทไ่ี ดร้ บั พอเพียง โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล ตั้งอยู่บนความ
มอบหมายอน่ื ไม่ประมาท ด้วยการใช้ความรู้และคุณธรรม เพื่อให้การปฏิบัตภิ ารกิจที่
ได้รับมอบหมายบรรลวุ ัตถุประสงคแ์ ละมีประสทิ ธิภาพ

4.4 มกี ารนำหลกั ปรัชญาของ ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกจิ พอเพียงไปปรับ มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต พยายามพึ่งตนเองให้ได้ มีการบริหาร
ประยุกตใ์ ช้กบั การดำรงชวี ติ ของ จัดการชีวิตอย่างพอดี สามารถรกั ษาระดบั การใช้จา่ ยของตน ดำเนนิ ชวี ติ
ตนเอง โดยยึดหลักทางสายกลางให้อยู่ได้อย่างสมดุล ไม่ให้รู้สึกขาดแคลน
จนต้องเบียดเบียนตนเองหรือดำเนินชีวิตอย่างเกินพอดี จนต้อง
เบียดเบียนผูอ้ น่ื หรอื เบียดเบียนสง่ิ แวดลอ้ ม

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเข้ม ตำแหนง่ ครูผชู้ ่วย คร้ังท่ี 2 15

เกณฑ์การประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบัติงาน
4.5 เป็นแบบอยา่ งในการนำหลกั ข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีใช้ชีวิตบนสายกลาง น้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นผู้ใฝ่รู้
ปรบั ประยุกต์ใช้กับภารกจิ ต่างๆ ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองอยา่ งตอ่ เนื่อง
หรอื การดำรงชีวติ ของตน

5. จิตวญิ ญาณความเปน็ ครู ข้าพเจ้าเป็นมีความมุ่งมั่น รักษาวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ละทิ้งงาน เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
5.1 การเขา้ สอนตรงเวลาและสอน สม่ำเสมอ มีการปรบั ปรุงพัฒนาการสอนอยูเ่ สมอ
เต็มเวลา

5.2 การตระหนักในความรแู้ ละ ข้าพเจ้ารู้และตระหนักในหน้าที่ของความเป็นครู มีการเตรียมการ
ทักษะทถ่ี ูกต้องรวมถงึ สงิ่ ท่ีดีๆ จัดการเรียนรู้และวางแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เวลาในการอบรม
ให้กบั ผเู้ รียน สง่ั สอน เมื่อศิษย์ต้องการคำแนะนำหรอื การช่วยเหลือรบั ผดิ ชอบ
งานดา้ นตา่ งๆ ท่ไี ด้รับมอบหมาย อย่างเต็มกำลังความสามารถ

5.3 การสรา้ งความเสมอภาคเปน็ ข้าพเจ้าพยายามเรียนรู้ เอาใส่ดูแลผู้เรียนและศึกษาผู้เรียนเป็น
ธรรมกบั ผู้เรียนทุกคน รายบุคคล เพื่อจะได้ทราบความต้องการ สภาพสังคม เศรษฐ กิจ
ครอบครัวของผู้เรยี นแลว้ นำผลทไี่ ด้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับผู้เรยี น

5.4 การรู้จกั ให้อภยั ปราศจาก ข้าพเจ้าประพฤติ ปฏิบัติตนดูแล เอาใจใส่ ส่งเสริมผู้เรียนด้วยความ
อคติ ชว่ ยเหลอื สง่ เสริม สนับสนนุ ตั้งใจและจริงใจ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้
ให้ผู้เรยี นประสบความสำเร็จ ผู้เรียน ได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ
ตามศักยภาพ ความสนใจหรือ ตามศกั ยภาพ
ความตัง้ ใจ

5.5 การเป็นที่พงึ่ ให้กบั ผเู้ รียนได้ ข้าพเจ้ามีความตั้งใจ และคอยช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียน
ตลอดเวลา เป็นทปี่ รึกษาเกี่ยวกับปญั หาของผเู้ รียนในดา้ นตา่ ง ๆ เป็นกำลงั ใจและให้
คำแนะนำเสมอมา

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตำแหน่งครผู ู้ช่วย ครั้งที่ 2 16

เกณฑ์การประเมนิ บันทึกผลการปฏบิ ัตงิ าน
5.6 การจัดกิจกรรมสง่ เสริม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู จัดและส่งเสริม
การใฝร่ ู้ ค้นหา สรา้ งสรรค์ กิจกรรมให้กับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการใฝ่เรียน ใฝ่รู้
ถา่ ยทอด ปลกู ฝังและเป็น คดิ สร้างสรรค์และมีทกั ษะในการใชช้ วี ิต
แบบอย่างทดี่ ขี องผู้เรยี น
5.7 การทุ่มเทเสยี สละในการ ข้าพเจา้ อุทศิ เวลาให้กับผู้เรยี น มคี วามตง้ั ใจ เสยี สละเวลาให้กับผู้เรียน
จัดการเรยี นรู้ให้กับผเู้ รยี น ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธั ยาศยั
6. จิตสำนึกความรับผิดชอบ
ในวชิ าชีพ ข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวชิ าชีพครู แสดงออกด้วยความช่นื ชม
และเชื่อมั่นในอาชีพครู ด้วยตระหนักว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติ
6.1 การมเี จตคติเชงิ บวกกบั มีความสำคญั และจำเป็นตอ่ สงั คม รวมทัง้ ปกปอ้ งเกยี รติภูมิของอาชีพครู
วชิ าชีพ เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนนุ องค์กรวิชาชพี ครู

6.2 การมงุ่ มน่ั ทมุ่ เทในการ ข้าพเจ้ามคี วามตง้ั ใจและมุ่งมนั่ พยายามพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้

สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหมๆ่ เพอื่ ให้ เพม่ิ เตมิ หาแนวทางและวธิ กี ารต่างๆ เพื่อนำความรูม้ าใช้ในการส่งเสริม

เกดิ การพัฒนาวิชาชีพและใหส้ งั คม และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตาม

ยอมรบั อัธยาศยั

6.3 ประพฤตปิ ฏิบัตติ นในการ ข้าพเจ้าประพฤติตนโดยยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
รักษาภาพลกั ษณใ์ นวิชาชีพ ศรัทธาตอ่ ตนเอง ศรทั ธาในความรู้ความสามารถของตนเองว่าจะเป็นครู
ท่ีดี รักษาเกยี รติและศกั ดิ์ศรีแห่งความเปน็ ครู

6.4 การปกปอ้ ง ปอ้ งกันมิให้ผูร้ ว่ ม ข้าพเจ้าคอยให้คำปรึกษาแนะนำผู้ร่วมวิชาชีพให้ประพฤติปฏิบัติตน
วิชาชีพประพฤตปิ ฏิบตั ิในทางที่จะ เป็นแบบอย่างที่ดีและยึดมั่นปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่าง
เกิดภาพลกั ษณ์เชิงลบตอ่ วิชาชพี เครง่ ครดั

6.5 การจดั กิจกรรมสง่ เสรมิ การใฝ่ ขา้ พเจ้าปฏิบัตหิ นา้ ทีด่ ว้ ยใจซึง่ ทำใหเ้ กดิ ความรัก ศรทั ธาและยึดมั่นใน
รู้ ค้นหาสร้างสรรค์ ถา่ ยทอด อุดมการณ์แห่งวิชาชีพ มุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงาน ประพฤติตนเป็น
ปลกู ฝังและเปน็ แบบอยา่ งท่ีดีของ แบบอย่างทีด่ ี ยอมรับฟงั ความคิดเห็นของเพอ่ื นร่วมงาน และปรับปรุงใน
เพื่อนร่วมงานและสังคม สว่ นที่ตนเองบกพรอ่ ง ให้ดีมากขนึ้ กว่าเดมิ

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ชว่ ย คร้ังที่ 2 17

องค์ประกอบที่ 2 ดา้ นการปฏบิ ัติงาน

เกณฑ์การประเมนิ บันทกึ ผลการปฏบิ ัติงาน
1. การจดั การเรียนการสอน
1.1 การนำผลการวเิ คราะห์ ข้าพเจ้าศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ พุทธศักราช 2551 ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรและจัดทำหลักสูตร
และตวั ชีว้ ัด หรอื ผลการเรยี นรู้ สถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วดั
มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและ ผลการเรียนรู้ ศึกษาเนื้อหาสาระ คำอธิบายของรายวิชา เพื่อเตรียมการ
ออกแบบหนว่ ยการเรยี นรู้ สอนใหค้ รอบคลุมเนอ้ื หาและเพือ่ ใหเ้ กิดผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น
ท ำ ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์ ม า ต ร ฐ า น ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ แ ล ะ ต ั ว บ ่ ง ช ี ้ ต า ม ห ห ล ั ก ส ู ต ร
สถานศึกษา วางแผน เตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การ
เรยี นรู้แบบมุ่งเน้นผเู้ รยี นเป็นสำคัญและครอบคลุมเน้อื หาทกุ มาตรฐานการ
เรียนร/ู้ ตัวช้วี ัด

1.2 การออกแบบการจัดการ ข้าพเจ้าได้ศึกษามาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวบ่งชี้ เพื่อเตรียมการสอนให้

เรยี นรู้โดยเน้นผูเ้ รยี นเป็นสำคญั ครอบคลุมเน้ือหา และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้จัดทำ

เพือ่ ใหผ้ ู้เรยี นมคี วามรู้ ทกั ษะ แผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะครบและครอบคลุมเนื้อหาทุก

คณุ ลักษณะประจำวิชา มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตัวชี้วัด ออกแบบกจิ กรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ

คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ และ การสอนที่หลากหลาย เน้นกระบวนการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วน

สมรรถนะท่สี ำคัญตามหลักสตู ร รว่ มในกจิ กรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบกจิ กรรมที่ส่งผลให้

ผูเ้ รียนได้รับการพฒั นาผลการเรียนร้ทู ตี่ อ้ งการใหเ้ กดิ ขึน้

1.3 การจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีกระบวนการเรียนรู้
อำนวยความสะดวกในการ ที่หลากหลาย ที่จำเป็นสำหรับผูเ้ รียน กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เรยี นรู้ และส่งเสริมการเรยี นรู้ เรียนรู้จากประสบการณจ์ รงิ กระบวนการปฏบิ ตั ิ ลงมอื ทำจรงิ
ดว้ ยวิธกี ารทห่ี ลากหลายโดย
เน้นผู้เรยี นเปน็ สำคัญ

1.4 การเลอื กและใชส้ ่ือ ข้าพเจ้านำเทคโนโลยีการศึกษา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
เทคโนโลยีและแหล่งเรยี นรู้ สอนทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้กว้างขวางเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ทำให้ผู้สอน
ทสี่ อดคล้องกบั กิจกรรมการ มเี วลาใหผ้ ูเ้ รียนมากขน้ึ
เรียนรู้
- ส่ือการสอน เน้ือหาเพม่ิ เตมิ ใน Internet /youtube/ETV

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครผู ู้ช่วย คร้ังท่ี 2 18

เกณฑก์ ารประเมิน บนั ทกึ ผลการปฏบิ ตั งิ าน
- หอ้ งเรียน Google Cassroom
- แอพพลิเคชน่ั line / faecbook
- ห้องส่อื กศน.อำเภอแม่ใจ
- จดั ทำใบงานและใบความรู้

1.5 การวัดและประเมินผลการ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นรายวชิ า เป็นการประเมนิ เพือ่ ทราบ

เรียนรู้ ด้วยวธิ กี ารทหี ลากหลาย สภาพและความกา้ วหนา้ ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ เจตคตแิ ละคณุ ธรรม

จริยธรรมจากการจดั กิจกรรมการเรียนร้ใู นแตล่ ะรายวชิ าดว้ ยวธิ ีการท่ี

หลากหลาย เช่น การสังเกต การสมั ภาษณ์ การปฏิบัตติ ามมาตรฐานการ

เรียนรู้ การปฏบิ ัติจรงิ การทดสอบยอ่ ย ประเมนิ จากการทำใบงาน

หรอื แบบฝกึ หัด

1.6 คณุ ภาพของผู้เรยี น ไดแ้ ก่ ข้าพเจ้าได้จัด ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1) ผลสัมฤทธ์ทิ างวชิ าการ โดยเน้นใหผ้ ู้เรยี นมีความรแู้ ละทักษะในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ของผู้เรียน ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตร

2) คุณลักษณะทพ่ี ึ่ง มีพัฒนาการตามวยั มสี มรรถนะทีส่ ำคัญ และคุณลกั ษณะ ทีพ่ ึงประสงค์

ประสงค์ของผ้เู รียน

2. การบรหิ ารจดั การชั้นเรียน
2.1 การจดั บรรยากาศที่ส่งเสรมิ บรรยากาศในชั้นเรยี นเปน็ ส่วนหนงึ่ ท่สี ง่ เสรมิ ใหผ้ เู้ รยี นเกดิ ความสนใจใน
การเรียนรู้ กระบวนการคดิ บทเรียนและเกดิ แรงจูงใจในการเรยี นรเู้ พ่มิ มากขึ้น การสรา้ งบรรยากาศ
ทักษะชวี ติ และพฒั นาผเู้ รียน ที่อบอ่นุ ผอ่ นคลาย ท่ีครูใหม้ ีความใกล้ชดิ กบั ผูเ้ รยี น

2.2 การดำเนนิ การตามระบบ ขา้ พเจ้าดแู ลชว่ ยเหลือผ้เู รียน โดยการศกึ ษาและสำรวจตดิ ตามพฤติกรรม
ดแู ลชว่ ยเหลอื ผู้เรยี น โดยมี ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้เรียน ให้คำแนะนำ
การศึกษาและรวบรวมขอ้ มลู และดำเนนิ การชว่ ยเหลอื ผูเ้ รยี นตามสภาพจรงิ
ผเู้ รียนรายบุคคลเพือ่ แก้ปัญหา
และพฒั นาผู้เรยี น

2.3 การอบรมบม่ นิสัยให้ผู้เรียน ข้าพเจ้าได้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีสอดแทรกเนื้อหาสาระในการพบกลุ่มและการจัดกิจกรรมการเรยี น

คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ การสอน ทำการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนตามเกณฑ์

และค่านิยมท่ีดงี าม และตัวบ่งชี้ที่กำหนด จัดและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชวี ติ ด้านคุณธรรม จรยิ ธรรม

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครูผูช้ ว่ ย ครั้งท่ี 2 19

เกณฑก์ ารประเมนิ บนั ทกึ ผลการปฏิบตั งิ าน
3. การพัฒนาตนเอง
3.1 การพัฒนาตนเองเพอื่ ใหม้ ี ข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมกิจกรรมการ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู และบุคลากร
ดว้ ยวิธกี ารตา่ งๆ อย่าง ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนือ่ งและนำความรู้ประสบการณ์ทีไ่ ด้
เหมาะสม จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน ตลอดจน
พัฒนากระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนส์ ูงสดุ แก่ผู้
ที่เกี่ยวข้อง สืบค้นข้อมูลที่ทนั ต่อเหตกุ ารณ์จากแหลง่ เรียนรูท้ ีห่ ลากหลาย
เชน่ หอ้ งสมุด อนิ เทอรเ์ น็ต เอกสาทางวิชาการ เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานทาง
วชิ าชีพครู

3.2 การมสี ่วนร่วมในชุมชนการ ข้าพเจ้าแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละหาแนวทางในการแก้ไขปัญหารว่ มกันกับ
เรียนรู้ ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง เพื่อนร่วมวิชาชีพ ตลอดจนเข้าร่วมการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรจากหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายใน
พ้ืนท่แี ละชมุ ชน

4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้ายึดหลักการทำงานเปน็ ทมี “ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ” โดยระดม
4.1 หลกั การทำงานเป็นทีม กำลังกาย กำลังใจและกำลังความคิด ตลอดจนความรู้ ทักษะ
ความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ซึง่ จะก่อให้เกิดความสัมพนั ธ์และความผกู พนั ในฐานะสมาชิกของทีม
ทำให้บุคคล ทมี และงานมคี วามผกู พันใกล้ชดิ กนั และบรรลุเป้าหมายท่ี
ต้องการรว่ มกัน และยึดหลกั การทำงานเปน็ ทมี ดังน้ี

1. มเี ป้าหมายร่วมกนั ไปในทิศทางเดียวกนั
2. มกี ารผลดั เปล่ียนกันเป็นผูน้ ำและผู้ตาม
3. ใหก้ ำลงั ใจซ่งึ กนั และกัน ไมว่ า่ จะเกิดอุปสรรคใดๆก็ช่วยเหลือเก้ือกูล
ซ่งึ กนั และกัน

4.2 การพัฒนาทมี งาน ข้าพเจ้าพัฒนาทีมงาน โดยสร้างขวญั และกำลังใจให้กับสมาชิกทุกคนใน
ทีม มีความรู้สึกสบายใจ พอใจและสุขใจกับการทำงาน คำนึงถึงความ
เหมาะสมของทีมกับองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทมี
สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน ประสานความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก
โดยเร่ิมต้นดว้ ยการทำความคุ้นเคยจากการพูดคุย ซกั ถาม และโต้ตอบกัน

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหน่งครูผชู้ ว่ ย ครั้งที่ 2 20

เกณฑก์ ารประเมนิ บันทึกผลการปฏบิ ัติงาน
อย่างเปิดเผยและจริงใจ พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง ปรึกษาหารือกัน
เปิดโอกาสใหม้ ีการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อยา่ งเปิดเผย
เมื่อเกิดปัญหาหรือความรู้สึกขัดแย้งระหว่างกัน โดยการนำประเด็น
ปญั หาหรอื ข้อขัดแยง้ มาแจกแจง วเิ คราะห์และรว่ มกันพจิ ารณา ซ่งึ ช่วยให้
เกดิ ผลงานที่มคี ณุ ภาพและมีประสทิ ธิภาพ

5. งานกจิ กรรมตามภารกิจ ข้าพเจ้ามีความตั้งใจ ศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วย
บริหารงานของสถานศกึ ษา ความรับผิดชอบ ให้ความสำคัญ ความร่วมมือ เอาใจใส่ ร่วมคิด ร่วมทำ
5.1 มีความรู้ความเข้าใจภาระ ร่วมรับผิดชอบ อย่างสุดความสามารถ มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและมี
งานงานของสถานศึกษาเก่ียวกับ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามสภาพความจำเป็น และลักษณะงาน
งานบริหารทั่วไปหรืองานบริหาร อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาตามวงจรคุณภาพ
วิชาการงบประมาณหรืองาน (PDCA)
บรหิ ารทรพั ยากรบคุ คล และมี
ส่วนร่วมปฏบิ ัติงานที่ได้รบั
มอบหมาย ไดอ้ ย่างเหมาะสม

6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

6.1 สามารถใช้ภาษาและ ขา้ พเจ้าให้ความสำคัญเกย่ี วกับการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการ

เทคโนโลยีในการปฏิบัตงิ านตาม ปฏบิ ัติงาน โดยจัดและสง่ เสริม กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรยี นได้

หน้าท่แี ละความรับผดิ ชอบ แสดงออกถงึ ทกั ษะการสือ่ สาร การพูด การฟัง การอา่ น การเขยี น

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรยี นร้ใู ห้ผ้เู รียนมที ักษะ

ดา้ น ICT ท่ีสามารถใช้เพือ่ การสอื่ สารอย่างเหมาะสม และนำเทคโนโลยมี า

ใหใ้ นการจัดการเรียนการสอน เชน่ สอื่ มลั ติมีเดีย ส่อื การสอนเน้อื หา

เพ่ิมเติมใน Internet /youtube /ETV

- ห้องเรยี น Google Cassroom

- แอพพลิเคช่ัน line / faecbook

- ห้องส่อื ออนไลน์ กศน.อำเภอแมใ่ จ เข้ามาช่วยให้การเรยี นการ

สอนเปน็ ไปอย่างมปี ระสทิ ธิภาพ ผ้เู รยี นสามารถทำความเข้าใจและเห็น

ภาพได้ชดั เจนและสามารถเรยี นรไู้ ด้อย่างรวดเร็ว

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำแหน่งครูผู้ชว่ ย คร้ังที่ 2 21

ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตำแหน่งครผู ้ชู ่วย ครั้งที่ 2 22

การอบรม/สมั มนา/การพัฒนาตนเอง

เขา้ รว่ มอบรม โครงการ หลักสูตรการจัดกิจกรรม ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของ
ผู้สูงอายุ (รนุ่ 2) ผ่านระบบ Zoom

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครผู ูช้ ่วย คร้ังท่ี 2 23

การอบรม/สัมมนา/การพฒั นาตนเอง

เขา้ ร่วมอบรม โครงการ หลักสูตรการจัดกจิ กรรม ปอ้ งกนั ภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของ
ผู้สูงอายุ (รุน่ 2) ผ่านระบบ Zoom

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตำแหนง่ ครูผชู้ ่วย คร้ังท่ี 2 24

การอบรม/สัมมนา/การพฒั นาตนเอง

เข้าร่วมโครงการโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน.จงั หวดั พะเยา
ณ กศน.อำเภอแม่ใจ จงั หวดั พะเยา

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหน่งครผู ู้ชว่ ย คร้ังท่ี 2 25

การอบรม/สมั มนา/การพัฒนาตนเอง

เขา้ ร่วมโครงการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารพฒั นางานวัดผลและสรา้ งแบบทดสอบมาตรฐานหลักสตู รการศกึ ษานอกระบบ
ระดบั การศึกษาข้นั พนื้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551 รายวิชาเลอื ก กศน.จงั หวดั พะเยา

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตำแหน่งครผู ู้ชว่ ย คร้ังที่ 2 26

การปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ท่ีที่ได้รับมอบหมาย
งานการศึกษาขนั้ พื้นฐาน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตำแหน่งครผู ้ชู ว่ ย คร้ังท่ี 2 27

การปฏบิ ัตงิ านในหน้าท่ีท่ีไดร้ บั มอบหมาย

วเิ คราะหแ์ ผนการจัดการเรียนรู้ กศน.อำเภอแมใ่ จ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครผู ูช้ ว่ ย ครั้งที่ 2 28

การปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

ลงพื้นทถ่ี อดบทเรยี น ชุมชนจติ อาสา บ้านหนองบวั หม2ู่ ตำบลบา้ นเหล่า อำเภอแมใ่ จ จังหวัดพะเยา

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหน่งครูผชู้ ่วย คร้ังที่ 2 29

การปฏบิ ตั งิ านในหน้าที่ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

งานการศกึ ษาข้ันพืน้ ฐาน ปฐมนเิ ทศนักศึกษาออนไลน์ ผา่ นระบบ Google และ Youtube

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 2 30

การปฏบิ ัตงิ านในหน้าท่ีท่ีไดร้ ับมอบหมาย

งานการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน ให้ความรผู้ เู้ รยี นในการใช้แอฟพลิเคชั่นในการเรยี นออนไลน์

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหน่งครูผูช้ ว่ ย คร้ังท่ี 2 31

การปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

กจิ กรรมปลกู ฟา้ ทลายโจร ตา้ นภัยโควิด ณ กศน.อำเภอแม่ใจ จังหวดั พะเยา

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหน่งครูผชู้ ่วย คร้ังที่ 2 32

การปฏบิ ัตงิ านในหน้าที่ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

งานการศกึ ษาต่อเนื่อง นเิ ทศศูนยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชน ตำบลบ้านเหลา่ อำเภอแมใ่ จ จงั หวดั พะเยา

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำแหน่งครผู ู้ชว่ ย ครั้งท่ี 2 33

การปฏบิ ตั งิ านในหน้าที่ท่ีไดร้ ับมอบหมาย

งานการศึกษาต่อเนือ่ ง นเิ ทศกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ตำบลศรถี อ้ ย

รายงานผลการปฏบิ ัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเขม้ ตำแหน่งครผู ชู้ ว่ ย คร้ังท่ี 2 34

การปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ท่ีท่ีไดร้ บั มอบหมาย

งานการศึกษาตอ่ เน่อื ง นิเทศศูนยฝ์ กึ อาชีพ การทำบายศรี ตำบลแมส่ กุ อำเภอแม่ใจ จงั หวัดพะเยา

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตำแหนง่ ครูผู้ช่วย ครั้งท่ี 2 35

การปฏบิ ัตงิ านในหน้าที่ที่ไดร้ ับมอบหมาย

กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รยี นส่งเสรมิ การเรยี นรใู้ นการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

รายงานผลการปฏบิ ตั ิงานการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตำแหนง่ ครผู ้ชู ว่ ย คร้ังที่ 2 36

การปฏบิ ัตงิ านในหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย

กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี นสง่ เสรมิ การเรียนรใู้ นการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครผู ้ชู ว่ ย คร้ังที่ 2 37

การปฏบิ ตั งิ านในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียนสง่ เสรมิ การเรยี นรู้ในการใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ัล

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครผู ้ชู ่วย คร้ังที่ 2 38

การปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ที่ได้รบั มอบหมาย

กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รียนสง่ เสริมการเรยี นรูใ้ นการใชเ้ ทคโนโลยดี จิ ทิ ัล

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตำแหน่งครูผ้ชู ่วย คร้ังที่ 2 39

การปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ท่ีท่ีไดร้ บั มอบหมาย

กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรูใ้ นการใช้เทคโนโลยดี ิจทิ ลั

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเขม้ ตำแหน่งครูผ้ชู ว่ ย คร้ังที่ 2 40

การปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ท่ีที่ได้รบั มอบหมาย

กิจกรรมปลูกฟ้าทะลายโจร วนั แม่แห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบตั ิงานการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ตำแหน่งครผู ชู้ ว่ ย คร้ังที่ 2 41

การปฏบิ ตั งิ านในหน้าท่ีที่ได้รบั มอบหมาย

โครงการพฒั นาเศรษฐกิจดิจทิ ัล

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำแหน่งครผู ชู้ ว่ ย ครั้งท่ี 2 42

การปฏบิ ัตงิ านในหน้าท่ีท่ีไดร้ ับมอบหมาย

เปน็ คณะกรรมการประเมนิ พนกั งานราชการ

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำแหน่งครูผ้ชู ว่ ย คร้ังที่ 2 43

การปฏบิ ัตงิ านในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย

การประชมุ Google meet เพอื่ วางแผนการดำเนินงานตามนโยบาย ตามสถานการณ์ Covid-19

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพรอ้ มและพฒั นาอยา่ งเขม้ ตำแหนง่ ครูผู้ชว่ ย ครั้งท่ี 2 44

การปฏบิ ตั งิ านในหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย

นเิ ทศ กศน.ตำบล เพอ่ื เตรยี มความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรยี น

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครผู ูช้ ว่ ย คร้ังท่ี 2 45

การปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ที่ท่ีได้รบั มอบหมาย

กิจกรรมจติ อาสา เราทำความดดี ว้ ยหัวใจ ร่วมกับอำเภอแม่ใจ

รายงานผลการปฏิบัตงิ านการเตรียมความพรอ้ มและพัฒนาอยา่ งเข้ม ตำแหนง่ ครผู ้ชู ่วย คร้ังท่ี 2 46

การปฏบิ ัตงิ านในหนา้ ท่ีที่ไดร้ ับมอบหมาย

วนั ที่ 27 กรกฎาคม 2564 (กิจกรรม ลา้ นเมล็ดพันธุ์ สู้ภัย โควดิ -19)

รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านการเตรยี มความพรอ้ มและพฒั นาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผ้ชู ่วย คร้ังที่ 2 47

จดหมายข่าว กศน.อำเภอแม่ใจ
(E-Book ประจำเดือน ตุลาคม 2563-สิงหาคม 2564)

https://anyflip.com/bookcase/yfvtx

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผชู้ ่วย คร้ังท่ี 2 48

line official กศน.อำเภอแม่ใจ
https://lin.ee/jNtuQnN

รายงานผลการปฏิบตั งิ านการเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครผู ้ชู ว่ ย คร้ังท่ี 2 49

ระบบนิเทศออนไลน์ กศน.อำเภอแมใ่ จ
https://sites.google.com/view/maechainfe

รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรยี มความพรอ้ มและพัฒนาอย่างเขม้ ตำแหน่งครผู ูช้ ่วย คร้ังที่ 2 50


Click to View FlipBook Version