The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

01_กวจ_22374_280665_ข้อหารือกรณีผู้ชนะการเสนอราคาฯ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pitchawongpimsiri, 2022-07-12 03:39:04

01_กวจ_22374_280665_ข้อหารือกรณีผู้ชนะการเสนอราคาฯ

01_กวจ_22374_280665_ข้อหารือกรณีผู้ชนะการเสนอราคาฯ

ดว่ นทสี ุด คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดั ซื้อ
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/!»๒ corded จัดจ้างและการบรหิ ารพสั ดุภาครัฐ
กรมบญั ชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

มิถนุ ายน ๒๕๖๕

เรอื่ ง ขอ้ หารือกรณีผ้ชู นะการเสนอราคาฃอสละสทิ ธใิ นการเขา้ ทำสัญญา

เรียน ผวู้ า่ ราชการจังหวัดกาฬสนิ ธุ

อา้ งถึง หนังสอื จงั หวดั กาฬสนิ ธุ ท่ี กส ๐๐๓๑/๗๘๙๔ ลงวนั ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ตามหนงั สอื ทอี่ ้างถงึ จงั หวัดกาฬสนิ ธุ้ แจ้งว่า จงั หวัดฯ โดยสำนักงานประกนั สังคมจังหวดั กาฬสนิ ธุ

ได้ประกวดราคาจา้ งก่อสรา้ งโรงจอดรถยนตด์ ้านหลังอาคารสำนกั งานและงานซอ่ มแซมหลงั คาอาคารพัสดุ
สำนกั งานประกันสังคมจังหวัดฯ ดว้ ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (e - bidding) วงเงนิ งบประมาณ
จำนวน ๙๒๑,๕๐๐ บาท ตามประกาศจังหวัดฯ และเอกสารประกวดราคาจา้ งก่อสร้างดว้ ยวิธีประกวดราคาอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์
(e - bidding) เลขท่ี ๑/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๙ ฌษายน ๒๕๖๕ปรากฏว่ามผี ู้ย่นื ข้อเสนอถกู ตอ้ งตามเง่ือนไช จำนวน ๒ราย
โดยห้างหนุ้ สว่ นจำกดั ธนกรรุ่งเรือง เป็นผชู้ นะการเสนอราคา ซ่งี เสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๗๔๔,๔๐๐ บาท
ต่อมาจังหวดั ฯ ได้มหี นังสอื ให้ห้างๆ ชีแ้ จงการเสนอราคา เนอื่ งจากหา้ งฯ เสนอราคาตาํ่ กว่าราคากลาง
และห้างฯ ได้มหี นังสือชแี้ จงการเสนอราคาตาํ่ กวา่ ราคากลาง และไมป่ ระสงคท์ ำสญั ญา โดยแจ้งว่า
ได้รบั ผลกระทบจากโรคโควดิ ๑๙ และภาวะราคานํ้ามนั สูงช้นื ทำใหร้ าคาวัสดุกอ่ สร้างปรบั สงู ข้นึ หากจงั หวดั ฯ
ตอ้ งการให้หา้ งฯ เข้าทำสัญญา หา้ งฯ อาจจะทำงานขาดทนุ และอาจทำงานไม่แลว้ เสรจ็ ห้างๆ ขอสละสทิ ธิ
ในการทำสัญญา ท้ังนี้ จังหวัดฯ ยังมิไดด้ ำเนินการลงนามในสัญญาหรอื ข้อตกลงและให้ผู้ยน่ื ข้อเสนอราคาช้แี จง
และหากคำช้แี จงไม่อาจรับฟง้ ได้ จังหวัดๆ มสี ิทธไิ ม่รบั ขอ้ เสนอหรือไมร่ บั ราคาชองผ้ยู ืน่ ข้อเสนอรายนัน้
ท้ังน้ี ผูย้ ื่นข้อเสนอดังกลา่ วไมม่ ีสิทธเิ รยี กร้องคา่ ใช้จ่ายใด ๆ จากจงั หวดั ฯ ผู้ย่ืนขอ้ เสนอก็มิไดช้ ี้แจงการเสนอราคา
แต่ได้ทำหนังสอื ชี้แจงไมข่ อทำสญั ญา และอ้างเหตผุ ลตามหนงั สอื คณะกรรมการวนิ ิจฉยั ปญั หาการจัดซื้อจดั จา้ ง
และการบริหารพสั ดุภาครฐั ด่วนทสี่ ดุ ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวนั ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
เรอ่ื ง ซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกบั การดำเนินการในชว่ งเวลาทไ่ี ดร้ บั ผลกระทบจากกรณโี รคตดิ เช้ือไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควดิ ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) จังหวัดฯ จึงขอหารือวา่ หากจงั หวัดฯ

พิจารณาแลว้ เหน็ วา่ ห้างฯ ไม่สามารถดำเนนิ งานดังกลา่ วได้ จังหวัดฯ สามารถถอื ปฏิบตั ิตามหนงั สอื
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดั ซือ้ จัดจา้ งและการบริหารพัสดภุ าครัฐ ดว่ นท่สี ุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑
ลงวนั ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ข้อ ๑ กรณีที่โรคโควดิ ๑๙ เกิดขึน้ ก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญา

หรอื ขอ้ ตกลงกบั ผ้ชู นะการจัดซือ้ จดั จา้ งหรอื ผ้ไู ดร้ ับการคดั เลือก ตามข้อ ๑.๑ และข้อ ๑ .๒ ได้หรือไม่
ความละเอียดแจ้งแล้ว น้นั

คณะกรรมการวนิ ิจฉัยปญั หาการจดั ซื้อจัดจ้างและการบรหิ ารพัสดุภาครฐั (คณะกรรมการวนิ จิ ฉัย)
พิจารณ าแล้วเหน็ ว่า ตามพระราชบญั ญตั ิการจัดซอื้ จัดจา้ งและการบรหิ ารพสั ดภุ าครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๐๙ วรรคหน่ึง บัญญตั วิ า่ “ในกรณีทีป่ รากฏว่าผู้ยืน่ ข้อเสนอหรอื คู่สญั ญาชองหนว่ ยงานชองรัฐกระทำการ
ดงั ต่อไปน้ี โดยไม่มเี หตผุ ลอันสมควร ใหถ้ ือว่าผู้ยื่นขอ้ เสนอหรอื ค่สู ัญญานน้ั กระทำการอนั มลี กั ษณะเป็นการทง้ั งาน
(๑) เป็นผู้ยืน่ ขอ้ เสนอทไี่ ดร้ บั การคดั เสอื กแล้วไมย่ อมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเปน็ หนงั สือกับหน่วยงานชองรฐั
ภายในเวลาที่กำหนด (๒) คู่สญั ญาชองหนว่ ยงานชองรัฐหรอื ผูร้ ับจ้างช่วงที่หน่วยงาบชองรฐั อนุญาต

/ให้ ...

-๒-

ใหร้ บั ชว่ งงานได้ ไมป่ ฏิบตั ิตามสญั ญาหรอื ข้อตกลงเป็นหนังสือน้นั (๓) เมอ่ื ปรากฏวา่ ผู้ยนื่ ข้อเสนอหรอื คู่สญั ญา
ของหน่วยงานของรฐั กระทำการอนั มลี ักษณะเป็นการขดั ขวางการแช่งขนั ราคาอยา่ งเปน็ ธรรม หรอื กระทำการ
โดยไม่สุจรติ (๔) เมอื่ ปรากฏวา่ ผลการปฏบิ ัตติ ามสญั ญาของท่ปี รึกษาหรือผู้ให้บริการงานจา้ งออกแบบ
หรือควบคุมงานกอ่ สรา้ งมขี อ้ บกพร่อง ผดิ พลาด หรอื ก่อให้เกดิ ความเสียหายแก่หนว่ ยงานของรฐั อยา่ งร้ายแรง
(๔) เมือ่ ปรากฏวา่ ผ้ใู ห้บรกิ ารงานจ้างออกแบบหรือควบคมุ งานกอ่ สร้างหรอื ผปู้ ระกอบการงานกอ่ สรา้ งไมป่ ฏบิ ตั ิ
ตามมาตรา ๘๘ (๖) การกระทำอนื่ ตามท่กี ำหนดในกฎกระทรวง” และระเบยี บกระทรวงการคลงั
วา่ ดว้ ยการจัดซ้ือจัดจา้ งและการบริหารพสั ดภุ าครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ขอ้ ๑๙๓ วรรค'หน่ึง กำหนดว่า “ในกรณีทีป่ รากฏวา่
ผู้ย่นื ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหนว่ ยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการท้ิงงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙
ใหห้ ัวหนา้ หนว่ ยงานของรัฐพจิ ารณาให้ผยู้ ืน่ ข้อเสนอ คสู่ ญั ญา หรือผรู้ บั จ้างชว่ งท่ีหนว่ ยงานของรฐั อนญุ าต
ให้รบั ช่วงงานได้ หรอื ทป่ี รกึ ษา หรอื ผใู้ หบ้ รกิ ารออกแบบหรือควบคมุ งาน เปน็ ผ้ทู ้ิงงาน แล้วแตก่ รณี
พร้อมความเหน็ ของตนเสนอไปยงั ปลดั กระทรวงการคลงั เพื่อพิจารณาสงั่ ใหเ้ ปน็ ผู้ทง้ิ งานโดยเร็ว” ประกอบกับ
หนังสอื คณะกรรมการวินจิ ฉัยบีญหาการจัดซือ้ จดั จ้างและการบริหารพสั ดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ)
๐๔๐๔.๒/ว ๑๗๑ ลงวนั ที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๖๓ เรอื่ ง ซ้อมความเขา้ ใจเกยี่ วกับการดำเนินการในช่วงเวลา
ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากกรณโี รคตดิ เฃ้อื ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรอื โรคโควดิ ๑๙ (Coronavirus Disease 2019
(COVID - 19)) ข้อ ๑ กรณที ่ีโรคโควดิ ๑๙ เกิดขึ้นก่อนทห่ี นว่ ยงานของรฐั จะลงนามในสัญญาหรอื ข้อตกลง
กับผู้ฃนะการจัดซ้อื จดั จ้างหรอื ผู้ได้รับการคดั เสอื ก ข้อ ๑.๑ เม่อื หนว่ ยงานของรัฐได้มีหนังสอื แจง้ ให้ผฃู้ นะ
การจดซ้ือจัดจ้างหรือผ้ไู ด้รบั การคัดเลอื กมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรฐั ภายในระยะเวลา
ท่ีหน่วยงานของรฐั กำหนด และผ้ชู นะการจดั ซ้อื จัดจ้างหรือผู้ไดร้ ับการคัดเสอื กได้แจง้ เป็นหนังสือต่อหนว่ ยงานของรฐั
วา่ ไม่สามารถจะลงนามในสัญญา เนื่องจากไดร้ บั ผลกระทบจากโรคโควดิ ๑๙ กรณีทห่ี น่วยงานของรฐั พจิ ารณาแลว้
เห็นว่า ต้องลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามระยะเวลาทกี่ ำหนดไว้ ให้หนว่ ยงานของรัฐมีหนังสอื เรียก
ผู้ชนะการจดั ซ้อื จัดจา้ งหรอื ผู้ไดร้ ับการคดั เสอื กท่เี สนอราคาตาํ่ สุดหรอื ผู้ทไี่ ดค้ ะแนนรวมสงู สุดมาทำสัญญา
หรือข้อตกลง หากเรยี กแล้วไม่ยอมเข้าทำสญั ญาหรือขอ้ ตกลง ให้หนว่ ยงานของรัฐเรยี กผูช้ นะการจัดซอ้ื จัดจ้าง
หรือผไู้ ดร้ บั การคดั เลือกทเ่ี สนอราคาต่ํารายลดั ไปหรอื ผูท้ ีไ่ ดค้ ะแนนรวมสงู รายลัดไปตามลำดบั แลว้ แตก่ รณี
มาลงนามในสญั ญาหรือข้อตกลง ข้อ ๑.๒ กรณีทีผ่ ู้ซนะการจดั ซอื้ จดั จ้างหรอื ผู้ได้รับการคดั เลือกทเ่ี สนอราคาตาํ่ สดุ
หรือผูท้ ไ่ี ดค้ ะแนนรวมสงู สุดมาทำสัญญาหรอื ข้อตกลง หากเรียกแลว้ ไม่ยอมเขา้ ทำสัญญาหรือข้อตกลงให้ถอื ว่า
ผชู้ นะการจดั ซ้อื จดั จ้างหรือผไู้ ด้รบั การคัดเลือกมเี หตุอนั สมควร ไมเ่ ข้าลกั ษณะการเปน็ ผทู้ ิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙
แหง่ พระราชบญั ญัตฯิ ทิง้ นี้ ใหร้ วมถงึ ผูข้ นะการจดั ซื้อจัดจา้ งหรอื ผู้ไดร้ ับการคัดเลือกทเ่ี สนอราคาต่าํ รายลดั ไป
หรือผทู้ ไ่ี ดค้ ะแนนรวมสงู รายลดั ไปด้วย ดังนน้ั กรณนี ีห้ นว่ ยงานของรัฐจึงไมต่ ้องดำเนินการพิจารณาใหเ้ ป็น
ผู้ท้งิ งานตามระเบียบฯ ขอ้ ๑๙๓ และใหห้ นว่ ยงานของรฐั ดำเนนิ การคืนหลกั ประกันการเสนอราคาให้แก่
ผ้ยู ่นื ข้อเสนอทุกราย และหนังสือคณะกรรมการวินจิ ฉัยบญี หาการจดั ซ้ือจดั จา้ งและการบริหารพสั ดุภาครฐั ดว่ นทีส่ ุด
ท กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๔๒๓ ลงวนั ที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๓ เร่ือง แนวทางปฏิบัตเิ กี่ยวกับการพจิ ารณา
งดหรอื ลดค่าปรับใหแ้ กค่ ่สู ัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือขอ้ ตกลง ท่ไี ดร้ บั ผลกระทบ
จากกรณีโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))
ขอ้ ๔ สำหรบั หลกั ฐานหรอื เอกสารเพือ่ ประกอบการพิจารณาของหนว่ ยงานของรัฐ ใหพ้ ิจารณาจากเอกสาร
หรอื หลกั ฐาน เช่น ๔.๑ ประกาศสถานการณอ์ ุกเฉนิ รวมท้งิ ประกาศท่ีเกีย่ วขอ้ ง เช่น ประกาศกระทรวงแรงงาน
เร่ือง การอนญุ าตให้คนตา่ งด้าวสญั ชาตกิ ัมพซู า ลาว เมียนมา เขา้ มาทำงานในราชอาณาจกั รเปน็ กรณพี ิเศษ

ห ร อื ป ร ะ ก าศ จ งั ห ว ัด ท ี่เก ่ยี ว ก บั ก าร จ ำก ัด ก าร เด ิน ท าง เปน็ ต้น ๔.๒ ห ล ัก ฐ าน ท แ่ี ส ด งว ่าผ ูผ้ ล ติ ม ีก ารย ก เล ิก

สายการผลติ สนิ ค้านั้น ๔.๓ หนังสอื ท่คี ู่สญั ญาแจง้ เหตใุ ห้หน่วยงานของรัฐทราบพรอ้ มทิง้ รายละเอยี ด
การช้ีแจงขอ้ เท็จจริงและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ งจากคสู่ ญั ญา ๔.๔ รายงานผคู้ วบคมุ งานกรณีงานก่อสรา้ ง เป็นต้น

/กรณี ...

-๓-

กรณีตามขอ้ หารือ หากปรากฏข้อเท็จจริงวา่ จังหวัดกาฬสนิ ธุ โดยสำนักงานประกันสงั คม
จงั หวดั กาฬสินธุ ได้ประกวดราคาจา้ งก่อสร้างโรงจอดรถยนตด์ ้านหลังอาคารสำนักงานและงานซอ่ มแซมหลังคา
อาคารพัสดสุ ำนกั งานประกันสงั คมจงั หวัดกาฬสินธุ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (e - bidding) ปรากฏว่า
หา้ งหุ้นส่วนจำกัด ธนกรรุ่งเรอื ง เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงินจำนวน ๗๔๔,๔๐๐ 'บาท ตอ่ มาเมอ่ื วัน'ที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๔๖๔ จงั หวัดฯ ได้มีหนังสือแจง้ ให้หา้ งๆ มาทำสัญญา แตห่ ้างฯ ได้มหี นงั สือลงวันท่ี
๒๐ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ข้ีแจงการเสนอราคาตา่ํ และไมป่ ระสงคท์ ำสญั ญา โดยแจ้งว่าไดร้ บั ผลกระทบ
จากโรคโควดิ ๑๙ และภาวะราคานํ้ามนั สงู ข้นึ ทำให ร้ าคาวสั ดุกอ่ สร้างปรับสูงข้ึน หากจังหวัดฯ
ต้องการให้ห้างฯ เข้าทำสญั ญา หา้ งฯ อาจจะทำงานขาดทนุ และอาจทำงานไม่แล้วเสร็จ ห้างฯ ขอสละสทิ ธิ
ในการทำสญั ญา ดังนั้น กรณดี ังกลา่ วหากปรากฏว่า ห้างฯ ได้มหี นงั สอื ขอสละสทิ ธกี้ ารเขา้ ลงนามในสญั ญา
และมหี ลักฐานแสดงได้วา่ ห้างๆ ประสบบีญหาจากโรคโควิด ๑๙ ทำให้ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้
และจงั หวัดฯ ไดพ้ ิจารณาจากหลกั ฐานดงั กล่าวแล้วเห็นวา่ ห้างฯ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิค ๑๙
ทำใหไ้ ม่สามารถลงนามในสญั ญาได้ กรณนี ี้จึงจะถอื ว่าหา้ งฯ มเี หตอุ ันสมควร ไม่เขา้ ลกั ษณะการเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามมาตรา ๑๐๙ แหง่ พระราชบัญญัติฯ ตามนยั หนังสือคณะกรรมการวนิ จิ ฉัยบญี หาการจัดซ้ือจัดจา้ ง
และการบรหิ ารพสั ดภุ าครฐั ด่วนที่สดุ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๑๗๑ ลงวนั ท่ี ๒๔ เมษายน ๒๔๖๓ และหนงั สอื
คณะกรรมการวินิจฉัยบีญหาการจัดซ้อื จัดจา้ งและการบรหิ ารพัสดภุ าครัฐ ดว่ นท่สี ุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๔๒๓
ลงวันท่ี ๑๐ กนั ยายน ๒๔๖๓

แต่อยา่ งไรกด็ ี หากจังหวดั ๆ เห็นวา่ ขอ้ เท็จจริงเป็นที่ยตุ วิ า่ หา้ งๆ ไม่ไดร้ บั ผลกระทบ
จากโรคโควดิ ๑๙ และการที่หา้ งๆ ไมเ่ ขา้ ทำสัญญานั้นไมม่ เี หตอุ นั สมควรอันเปน็ การกระทำท่ีมีลักษณะเปน็ การทง้ิ งาน
ตามมาตรา ๑๐๙ แหง่ พระราชบญั ญัติฯ ซง่ึ เป็นข้อเท็จจรงิ ทีแ่ ตกตา่ งจากหนังสือคณะกรรมการวนิ จิ ฉัยดังกลา่ ว
ขา้ งต้น และเป็นกรณีท่ตี ้องปฏบิ ัตติ ามพระราชบัญญตั ๆิ กรณนี ้ีจงั หวดั ฯ สามารถพิจารณาให้เปน็ ผูท้ ้งิ งาน
พรอ้ มความเห็นของจังหวัดๆ เสนอไปยังปลดั กระทรวงการคลงั เพ อ่ื พ ิจารณ าส่งั ให ้เปน็ ผทู้ ิ้งงาน
ตามพระราชบญั ญตั ิฯ มาตรา ๑๐๙ และระเบยี บๆ ขอ้ ๑๙๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพอื่ โปรดทราบ

ขอแสดงความนบั ถอื

ฦแyท rfro F Itn fiK

(นางสาวกลุ ยา ตันตเิ ตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏบิ ัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินจิ ฉยั

กองการพสั ดุภาครฐั
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๘๘
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๔ - ๖


Click to View FlipBook Version