The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ศึกษาเรียนรู้แนวทางการเป็นผู้นำในยุคใหม่ เพื่อให้สามารถทำงานได้กับทุกคน ทุกวัย

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nutchaponb, 2022-04-18 03:08:12

7 คุณสมบัติที่ผู้นำยุคใหม่ควรมี

ศึกษาเรียนรู้แนวทางการเป็นผู้นำในยุคใหม่ เพื่อให้สามารถทำงานได้กับทุกคน ทุกวัย

แผนกฝึกอบรมและพฒั นาบคุ ลากร

7 คุณสมบัติทผี ู้นาํ ยุคใหม่ควรมี

1. Outward Mindset – คดิ ถงึ ส่วนรวม

การจะเป็นผนู้ าํ ทีดีแน่นอนวา่ “ประโยชน์ส่วนรวมตอ้ งมาก่อนประโยชน์ส่วนตน” ผนู้ าํ ทีดีจึงตอ้ งเป็นผทู้ ีเสียสละเพอื ส่วนร่วม มี outward
mindset คดิ ถึงผอู้ ืนก่อนตวั เอง ทิงความตอ้ งการของตวั เองเพอื ปกป้ององคก์ รและพนกั งาน ดงั คาํ กลา่ วทีว่า leaders eat last

ผนู้ าํ ทีดีจะรับบทบาทเป็นผรู้ ับใช้ (Servant Leadership) ทีพร้อมสนบั สนุนและปกป้องพนกั งานให้มีพืนทีปลอดภยั ในการ
ทาํ งาน ช่วยเหลือพนกั งานใหพ้ ฒั นาศกั ยภาพไดอ้ ยา่ งเต็มทีซึงจะนาํ มาสู่การปลดลอ็ ควฒั นธรรมทีเออื ตอ่ การเกิดความคิดสร้างสรรค์และ
นวตั กรรม ผนู้ าํ จะตอ้ งเสียสละรับผิดชอบทาํ หนา้ ทีทีมากขนึ คอยช่วยเหลอื และใหค้ าํ แนะนาํ เป็นนกั ฟังทีดี มคี วามเห็นอกเห็นใจ รับผิดชอบแทน
ลกู นอ้ ง สร้างแรงจงู ใจแทนการสังงาน แสวงหาความร่วมมอื และแรงสนบั สนุนจากรอบดา้ น ผลกั ดนั ให้ลกู นอ้ งไดเ้ ติบโต รวมถึงมคี วามสามารถใน
การมองภาพรวมและมองการณ์ไกลเพือนาํ ทีมไปสู่เป้าหมาย อยา่ งทีไดเ้ ขยี นในบทแรกวา่ บทบาทของผูน้ าํ ไมใ่ ช่เพียงผูท้ ีนาํ ทีมอยเู่ บืองหนา้ แตย่ งั เป็น
ผทู้ ีทงั คอยสนบั สนุนอยเู่ บืองหลงั และอยเู่ คียงบ่าเคยี งไหล่ในการทาํ งานดว้ ย ดงั นนั หากคณุ อยากเป็นผนู้ าํ ทีดีอาจตอ้ งเริมตน้ จากการถามตวั เองกอ่ นวา่
คุณพร้อมเป็นผทู้ ีเสียสละแลว้ หรือยงั ? ยงั มอี ะไรทีคุณยงั สามารถทาํ เพอื ลกู น้อง องคก์ ร หรือสงั คมในภาพใหญ่ไดอ้ ีกบา้ ง?

2. Inspirational - สร้างแรงบนั ดาลใจ

คุณคิดวา่ สภาวะแบบไหนทีพนกั งานจะทาํ งานออกมาไดด้ ี ระหวา่ งทาํ งานแบบหมดไฟกบั ทาํ งานแบบมีแรงจูงใจ? แน่นอนว่าตอ้ งเป็นอยา่ งหลงั
ใครๆ ก็อยากทาํ งานทีมีความหมาย อยากทาํ งานกบั ผูน้ าํ ทีสร้างแรงบนั ดาลใจ อยากเป็นส่วนหนึงทีช่วยสร้างสังคมทีน่าอยแู่ ละดีขึน
บทบาทของผูน้ าํ ยคุ ใหมจ่ ึงเนน้ หนกั ทีการสร้างแรงบนั ดาลใจ ซึงไม่ไดแ้ ปลวา่ ผูน้ าํ ตอ้ งเป็นคนพดู เก่งราวกบั นกั พูดสร้างแรงบนั ดาลใจ แตเ่ ป็นผูน้ าํ ที
สามารถ walk the talk ทาํ ใหเ้ ราเห็นวา่ เขาเชือมนั ใน core value ขององคก์ รจริงๆ เป็นผูน้ าํ ทีกลา้
กาํ หนด purpose เหนือ profit กลา้ จินตนาการถงึ ความเป็นไปไดใ้ หม่ๆ เป็นผูน้ าํ ทีทาํ ใหพ้ นกั งานเห็นคุณค่าของงานทีทาํ และมีแรงบนั ดาลใจ
ทีจะทาํ งานอย่างเต็มทีเพอื สร้างความเปลียนแปลงเชิงบวกใหก้ บั ตวั เอง องคก์ ร และสงั คม

3. Lifelong learning – เรียนรู้อย่เู สมอ

ธุรกิจ 10 ปี ทีแลว้ กบั ธุรกิจในตอนนีแตกต่างกนั อยา่ งสินเชิง การบริหารจึงไม่สามารถใชแ้ นวทางเดิมๆ หรือปฏิบตั ิตามสูตรสาํ เร็จทีเคยใชก้ นั มาได้
อีกต่อไป คนทีอยใู่ นฐานะผนู้ าํ จึงตอ้ งพร้อมทีจะเรียนรู้สิงใหมๆ่ และคอยพฒั นาตวั เองตลอดเวลา แมว้ ่าจะมปี ระสบการณ์และความรู้มากแค่ไหน ก็
ตอ้ งกลา้ ทีจะโยนความคิดและประสบการณเ์ ดิมๆ ทิงไป ยอมลดอตั ตาเพือเรียนรู้ เปิ ดใจยอมรับไอเดียและฟีดแบคจากผอู้ ืน ทงั การเรียนรู้จาก
พนกั งาน ลูกคา้ หรือผูเ้ ชียวชาญในสาขาตา่ งๆ

แผนกฝึกอบรมและพฒั นาบคุ ลากร
การทาํ ตวั เป็นนาํ ไมเ่ ป็นเต็มแกว้ เป็นคุณสมบตั ิของผูน้ าํ ทีเรา มองว่าสําคญั ทีสุด เพราะการมีผนู้ าํ ทีเปิ ดใจยอมรับฟังและเรียนรู้ และเป็นแบบอยา่ งใน
การพฒั นาตวั เองอยเู่ สมอ จะเป็นหวั ใจสาํ คญั ในการสร้างวฒั นธรรมทีเออื ต่อการเกิดความคิดสร้างสรรคแ์ ละนวตั กรรมทีจะทาํ ใหอ้ งคก์ รมีศกั ยภาพใน
การแขง่ ขนั เหนือคูแ่ ข่งและปรับตวั ไดเ้ ร็วเมือเกิดการเปลียนแปลง

4. Communication – สือสารเป็ น

การสือสารคือเครืองมือทีมนุษยใ์ ชส้ ร้างความร่วมมือระหว่างกนั เพือแกไ้ ขปัญหาทีซบั ซอ้ นและเอาตวั รอดจากวกิ ฤตต่างๆ จนดาํ รงคเ์ ผา่ พนั ธุม์ าไดน้ บั
พนั ๆ ปี ดว้ ยเหตุนีคุณสมบตั ิดา้ นการสือสารจึงเป็นสิงผูน้ าํ ขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอยา่ งยิงเมือตอ้ งเผชิญหนา้ กบั ปัญหาทีใหม่และไมม่ ี know
how ในการรับมือมากอ่ น ผนู้ าํ จะตอ้ งมคี วามสามารถในการสือสารอยา่ งเปิ ดเผยและจริงใจเพือสร้างความไวว้ างใจให้
เกิดขึน (transparent communication) สือสารดว้ ยความเห็นอกเห็นใจเพือปลอประโลมและเยียวยาความรู้สึกของ
พนกั งาน (empathic communication) และสือสารโนม้ นา้ วใจเพือชกั จูงให้พนกั งานมีส่วนร่วมในการแกไ้ ข
ปัญหา (persuasive communication) หากผูน้ าํ มคี ุณสมบตั ิเหลา่ นีกจ็ ะสามารถรับมือกบั ปัญหาและเขา้ ควบคมุ สถานการณ์ที
โกลาหลไดอ้ ยา่ งฉบั พลนั ดงั ตวั อยา่ งทีเราเห็นการใชก้ ารสือสารเพือจดั การกบั วิกฤตโควดิ ของ ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และจาซินดา อาร์
เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์

5. Emotional Intelligence - ความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณเ์ ป็นคุณสมบตั ิทีจาํ เป็นอยา่ งมากสาํ หรบั ผนู้ าํ ในการบริหารจดั การตวั เองและบริหารทีม การเป็นผนู้ าํ ในยคุ นีตอ้ งเจอกบั
ความเครียดและบททดสอบมากมาย หากผนู้ าํ ไมร่ ู้จกั บริหารจดั การอารมณ์ของตวั เองใหด้ ีกจ็ ะส่งผลเสียตอ่ บรรยากาศในการทาํ งาน ขณะเดียวกนั ผูน้ าํ
ก็ตอ้ งมคี วามสามารถทีจะเขา้ ใจและรับรู้ความรู้สึกของผอู้ ืนดว้ ย เพอื ทีจะสามารถบริหารจดั การอารมณข์ องผูอ้ ืน ยงิ ในวกิ ฤตทีผคู้ นมกั รู้สึกไมม่ นั คง
เครียด และกงั วลใจ ผูน้ าํ จะเป็นทีพงึ สาํ คญั ในการทาํ ให้สภาวะจิตใจของพนกั งานกลบั มาสู่จุดสมดุลและพร้อมเดินหนา้ ทาํ งานเพือองคก์ รต่อไป

6. Unstructured Problem-Solving - คดิ พลกิ แพลงแก้ปัญหา

การทีโลกเปลียนแปลงอยตู่ ลอดส่งผลให้การทาํ งานมีความเป็นรูทนี นอ้ ยลง ผนู้ าํ ตอ้ งเผชิญหนา้ กบั ความทา้ ทายใหมๆ่ แทบทกุ วนั บ่อยครังแผนทีวางไวล้ ่วงหนา้
เมือถึงเวลาจริงกอ็ าจจะใชก้ ารไม่ได้ ทาํ ให้ตอ้ งคอยปรับเปลียนกลยทุ ธใ์ หเ้ ขา้ กบั สถานการณ์อยเู่ สมอ ผนู้ าํ จึงจาํ เป็นตอ้ งมรี ะบบความคดิ ที
ยดื หยนุ่ (Cognitive Flexibility) เพอื ทีจะสามารถพลกิ แพลงหาวธิ ีแกไ้ ขปัญหาไดอ้ ยา่ งเหมาะสม ผนู้ าํ จะตอ้ งเป็นผูท้ ีสามารถมองเห็นปัญหาใน
ภาพรวม ขณะเดียวกนั ก็ตอ้ งสามารถเชือมโยงขอ้ มูลและไอเดียตา่ งๆ (connecting dots) เพอื นาํ มาตอ่ ยอดความคดิ สร้างสรรคแ์ ละตดั สินใจแกป้ ัญหา
โดยไมจ่ าํ กดั การแกป้ ัญหาอยใู่ นกรอบเดมิ ๆ ซึงเป็นจุดตงั ตน้ สาํ คญั ของการพลกิ วกิ ฤตใหเ้ ป็นโอกาส

แผนกฝึกอบรมและพฒั นาบคุ ลากร

7. Change Management – บริหารจดั การความเปลยี นแปลง

ทกุ วนั นีเราอยใู่ นยคุ ที new normal หรือความปกติใหม่เกิดขึนอยตู่ ลอดเวลา เมือมีการเปลียนแปลงเกิดขึนเราจึงไม่สามารถทีจะอยนู่ ิงและหวงั
วา่ ทุกอยา่ งจะกลบั สู่สถานการณเ์ ดิมได้ เพราะความปกตเิ ดิมจะไมม่ อี กี ต่อไปแต่เป็นความปกติใหมท่ ีจะเขา้ มาแทนที ดงั นนั ผนู้ าํ จึงตอ้ งมคี วามรู้ความ
เขา้ ใจในการบริหารจดั การความเปลียนแปลง ทงั การปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทาํ งานใหม้ ีความเหมาะสมเพือใหอ้ งคก์ รสามารถทาํ งานได้
อยา่ งยดื หยนุ่ การนาํ เทคโนโลยีมาเพิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํ งาน เพอื ให้องคก์ รพร้อมปรับตวั ไดท้ นั ทีเมือความเปลียนแปลงมาถึง


Click to View FlipBook Version