The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by กศน.ตำบลกุดบาก, 2021-11-29 01:53:16

โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙

โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙คำนำ

จากการที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดบาก จัดโครงการมหกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร โดยมี
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา นักศึกษา กศน.อำเภอกุดบาก จำนวน 81 คน โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นไปด้วยดี ซึ่ง
รายละเอยี ดผลการดำเนนิ งานตา่ งๆตลอดจนปญั หาอปุ สรรค ไดส้ รุปไวใ้ นรายงานเลม่ นแี้ ลว้

รายงานผลการดำเนินงานเลม่ นี้ จดั ทำข้นึ เพื่อการศึกษาหาข้อมลู และเพอ่ื พฒั นาผูเ้ รียนได้มโี อกาส
ออกกำลังกายและเล่นกฬี าเพื่อสุขภาพ พลานามัยท่ีดีสร้างนสิ ยั ความมีนำ้ ใจเปน็ นักกีฬาและใชเ้ วลาว่างใหเ้ ปน็
ประโยชน์ เปน็ การสร้างความรัก ความสามคั คี ในหมู่คณะใหร้ จู้ ักรูแ้ พ้ ร้ชู นะ รู้อภยั หากมีส่ิงใดขาดตก
บกพร่อง คณะผจู้ ดั ทำขอน้อมรบั ไว้ เพ่ือปรบั ปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป

กศน.อำเภอกดุ บาก
มนี าคม 2564

สารบัญ ข

หัวข้อท่ี หน้า
1-2
บทที่ 1 บทนำ 3-4
บทที่ 2 เอกสารทเ่ี กยี่ วข้อง 5-6
บทท่ี 3 วิธกี ารดำเนนิ การ 7-10
บทที่ 4 ผลการดำเนนิ งาน 11-13
บทที่ 5 สรปุ ผล และรายงานผลการดำเนนิ โครงการ

ภาคผนวก
- ภาพกจิ กรรม
- โครงการ
- คณะผู้จดั ทำบทท่ี 1
บทนำ

1. หลกั การและเหตผุ ล

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มุ่งจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองอุดมการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา “คิดเป็น” เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม มีการบูรณาการ
อย่างสมดุลระหว่างปัญญาธรรม ศีลธรรมและวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคม และพัฒนา ความสามารถเพื่อการทำงานที่มีคุณภาพ โดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน และสามารถตรวจสอบได้ว่า การศึกษานอกระบบเป็น
กระบวนการของการพัฒนาชีวติ และสงั คม สามารถพึ่งพาตนเองได้ และรู้เทา่ ทนั การเปลีย่ นแปลง เป็นหลกั สูตร
ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ซึ่งเป็น ผู้มี
ความรู้ ประสบการณ์ จากการทำงานและการประกอบอาชีพ โดยการกำหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน การ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจให้มี
คณุ ธรรม ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาการเรยี นรู้ สร้างภมู คิ ุม้ กัน สามารถจดั การกบั องค์ความรู้ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างภูมิคุ้มกัน ตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง รวมท้ังคำนึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผทู้ ี่อยู่นอกระบบ และสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกจิ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจริญก้าวหน้า ของเทคโนโลยีและการสือ่ สาร

สำนกั งาน กศน. จงึ กำหนดกรอบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผเู้ รียนท่สี อดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้
สถานศกึ ษา จดั เพม่ิ เตมิ จากการเรยี นปกติให้กบั ผ้เู รียน เพือ่ พฒั นาผู้เรยี นใหม้ ีคุณธรรม จรยิ ธรรม มีสติปัญญา มี
คุณภาพชีวิต ทด่ี มี ีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องซ่ึงเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามจุดมุ่งหมายของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนการศกึ ษาแหง่ ชาตแิ ละยุทธศาสตรช์ าติ ๒๐ ปี

กศน.อำเภอกดุ บาก จึงได้สง่ เสริมการจัดกจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพผเู้ รยี นที่สอดคล้องกบั จุดม่งุ หมาย ของ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนได้มีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามัยที่ดีสร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและ
ใชเ้ วลาว่างให้เป็นประโยชน์ เปน็ การสรา้ งความรัก ความสามคั คี ในหมคู่ ณะให้รู้จักรู้แพ้ รูช้ นะ รู้อภัย และเป็น
การสรา้ งสมั พันธภาพอันดีระหว่างนกั ศกึ ษา กศน.

2. วตั ถุประสงค์

๑. เพือ่ พัฒนาผเู้ รยี นได้มโี อกาสออกกำลังกายและเลน่ กีฬาเพ่อื สขุ ภาพ พลานามยั ที่ดีสร้างนิสัยความมี
น้ำใจเป็นนกั กีฬาและใชเ้ วลาว่างใหเ้ ป็นประโยชน์ เปน็ การสรา้ งความรัก ความสามัคคี ในหม่คู ณะให้รูจ้ ักรูแ้ พ้ รู้
ชนะ รอู้ ภยั

๒. เพ่อื ฝึกผู้เรียนใหม้ ีการสรา้ งสัมพนั ธภาพอนั ดรี ะหว่างนักศกึ ษา กศน. และสามารถนำไปปรับใชใ้ น
ชวี ิตประจำวันได้๓. เปา้ หมาย
เชงิ ปริมาณ
นักศึกษา กศน.อำเภอกดุ บาก จำนวน 70 คน ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ๑1 คน รวม 81 คน
เชงิ คณุ ภาพ
ผเู้ รียนไดม้ ีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสขุ ภาพ พลานามัยที่ดสี รา้ งนิสัยความมีน้ำใจเปน็

นกั กีฬาและใชเ้ วลาวา่ งใหเ้ ป็นประโยชน์ เป็นการสร้างความรัก ความสามคั คี ในหมู่คณะให้รจู้ ักรูแ้ พ้ รู้ชนะ
รู้อภยั และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดรี ะหวา่ งนักศึกษา กศน.

4. ดชั นีตวั ช้วี ัดความสำเร็จของโครงการ
ตวั ชีว้ ดั ผลผลิต
1.มีผู้เขา้ รว่ มโครงการ ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 100 ของนกั ศึกษา กศน.อำเภอกุดบาก
ตวั ชว้ี ัดผลลพั ธ์
1.ผู้เข้ารว่ มโครงการรอ้ ยละ ๘๐ มโี อกาสออกกำลังกายและเลน่ กีฬาเพ่ือสุขภาพ พลานามัยท่ี
ดสี รา้ งนสิ ยั ความมนี ้ำใจเป็นนักกฬี าและใชเ้ วลาวา่ งใหเ้ ปน็ ประโยชน์บทท่ี 2
เอกสารท่ีเกยี่ วข้อง

กฬี า เป็นกิจกรรมหรอื การเล่นเพอื่ ความสนกุ เพลดิ เพลนิ หรอื เพื่อผ่อนคลายความเครง่ เครยี ดทางจติ
รวมไปถึงกจิ กรรมปกตหิ รอื ทักษะท่ีอยภู่ ายใตก้ ติกาซ่งึ ถกู กำหนดโดยความเหน็ ทต่ี รงกันโดยมีจดุ มุ่งหมายเพ่ือ
การพักผ่อน การแขง่ ขัน ความเพลิดเพลิน ความสำเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรอื หลายสิง่ รวมกนั กีฬาเป็น
กิจกรรมที่ควบค่กู ับการแขง่ ขัน และระบบคะแนน

กฬี าหลายประเภทได้มีการจัดการแข่งขนั ในระดับเขต ประเทศ และระดับโลก ซ่งึ กฬี าหลายชนดิ ไดม้ ี
การใสเ่ ข้าและนำออกโดยการปรบั ปรุงของทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เชน่ ฟตุ บอล รักบี้ ลาครอสส์ หรอื
โปโล
ทีม่ าของคำ

คำว่า "sport" มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า desport หมายถึง "เวลาว่าง" ความหมายทีเ่ กา่ แก่ทีส่ ดุ ใน
ภาษาอังกฤษจากประมาณ ค.ศ. 1300 คือ "สิ่งใด ๆ ท่มี นุษย์พบวา่ น่าขบขันหรอื เพลดิ เพลิน"[2]

ความหมายอืน่ ๆ อาจหมายถึงการพนนั และเหตุการณ์ทจี่ ัดข้ึนเพ่ือการพนนั การลา่ สัตว์ การละเลน่
และความบนั เทงิ หมายรวมถึงกจิ กรรมท่ีต้องบริหารร่างกายหรอื ความคิดด้วย[3]

ในภาษาไทย "กีฬา" ตามความหมายในพจนานกุ รมฉบบั ราชบัณฑิตยสถาน กล่าววา่ เป็นคำภาษาบาลี
หมายถึง กิจกรรมหรอื การเล่นเพอ่ื ความสนุกเพลิดเพลนิ เพ่ือความแขง็ แรงของรา่ งกาย หรอื เพื่อผ่อนคลาย
ความเครง่ เครียดทางจติ และรวมไปถงึ พัฒนาความคดิ ของผูเ้ ลน่ ดว้ ย[4]
ความยตุ ธิ รรมในกฬี า

นำ้ ใจนกั กีฬา
น้ำใจนักกีฬาเป็นทัศนคติทม่ี ีความพยายามให้เกดิ ความยุตธิ รรมและอัธยาศัยไมตรีต่อเพ่ือนร่วมทีมหรือ
คแู่ ข่ง จรรยาบรรณและความเป็นหนง่ึ เดียว และชัยชนะ[5][6][7]
น้ำใจนักกีฬาแสดงถงึ ความปรารถนาวา่ กจิ กรรมจะสนุกในตัวเอง แนวคดิ ท่รี ู้จักกันดีจากนักข่าวกีฬาช่อื
แกรนต์แลนด์ ไรซ์ วา่ "ไม่สำคัญวา่ คุณจะชนะหรือจะแพ้ แต่สำคัญว่าคณุ จะเล่นอยา่ งไร" และแนวคดิ โอลมิ ปิก
สมัยใหมโ่ ดย Pierre de Coubertin วา่ "ส่งิ ท่สี ำคัญทส่ี ดุ ไมใ่ ช่การชนะ แต่เป็นการมีสว่ นรว่ ม" ตา่ งเป็นคำพดู
ทัว่ ๆ ไปทอี่ ธิบายแนวคิดนี้
การโกง
หลักสำคญั ของกีฬาคือผลลัพธจ์ ะตอ้ งไม่มีการกำหนดผลการแข่งขันไวก้ อ่ น ท้งั สองฝ่ายจะตอ้ งมโี อกาส
ชนะเทา่ กนั กฎจะต้องรบั ประกนั วา่ จะเกดิ ความยตุ ธิ รรมขึ้น แตผ่ ้แู ขง่ ขันสามารถแหกกฎเพื่อเอาเปรยี บได้
ผูเ้ ข้าแขง่ ขันอาจเลือกโกงเพื่อให้ตนชนะ หรือเพอ่ื ใหบ้ รรลจุ ุดมุ่งหมายแอบแฝง การพนันผลการแขง่ ขัน
กีฬาสรา้ งแรงจงู ใจใหเ้ กดิ การกำหนดผลการแข่งขันตายตวั (match fixing) ให้ผเู้ ข้าแข่งขันทำสง่ิ ใดส่ิงหนงึ่ ให้
เกดิ ผลลัพธท์ ต่ี อ้ งการ
การใช้ยาเพิ่มสมรรถภาพ
ธรรมชาตขิ องการแข่งขนั กีฬาสง่ เสรมิ ใหน้ กั กีฬาเพมิ่ สมรรถภาพของตนเองผา่ นการใช้ยา หรือวิธีการ
อื่น ๆ เชน่ เพิม่ ปรมิ าตรของเลือดในรา่ งกาย
กฬี าหลายชนดิ ทร่ี ับรองโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ตอ้ งนำไปทำโปรแกรมทดสอบ มองหา
รายชือ่ ยาตอ้ งห้าม และสงั่ พักหรือคว่ำบาตรผูเ้ ขา้ แขง่ ขันท่ตี รวจพบสารต้องห้ามความรนุ แรง
ความรนุ แรงในกีฬาจะเกีย่ วกับการข้ามเส้นระหว่างการแข่งขนั ทย่ี ตุ ธิ รรมและความรนุ แรงกา้ วร้าวโดย

ตง้ั ใจ บางคร้งั นักกีฬา โคช้ แฟนคลบั และพ่อแม่แสดงพฤติกรรมรนุ แรงต่อคนหรือสถานที่ เพือ่ แสดงถงึ ความ
จงรกั ภักดี ความโกรธ หรอื การเฉลมิ ฉลองอยา่ งผดิ วิธี การจลาจลน้นั มีอยทู่ ว่ั ไปและเป็นปัญหาท่เี กิดข้นึ
ตลอดเวลาในการแข่งขันกฬี าทั้งในและระหว่างประเทศ
ชนดิ ของกีฬา
ชนิดของกีฬา อาจแบง่ ออกได้เปน็ 4 กลุ่มหลกั ๆ คือ

ประเภทการแขง่ ขันความเรว็
ประเภทการแข่งเปน็ ค่แู ข่งขัน
ประเภทการบรรลุผล
ประเภทอ่นี ๆ
กฬี าเพ่อื สุขภาพ
จะเปน็ การเลน่ เพอ่ื ความเพลดิ เพลนิ ผ่อนคลายจะได้มีสขุ ภาพทส่ี มบูรณ์แข็งแรง เชน่ โยคะ เดิน-ว่งิ
เพอื่ สขุ ภาพ กายบริหาร แอโรบิคแดนซ์ เต้นรำ ดสิ โก เปตอง

ขอ้ มูลและแหล่งท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/กฬี าบทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดบาก จัดโครงการมหกรรมกีฬาต้านยา
เสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำภาคเรียนที่ 3/2563 ปีงบประมาณ 2563 ณ กศน.
อำเภอกุดบาก โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา บุคลากร กศน.อำเภอกุดบากจำนวน 81 คน มีวิธีดำเนินการ
ดงั ต่อไปนี้

1. วธิ กี ารดำเนินงาน

กจิ กรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลมุ่ เปา้ หมาย พนื้ ท่ี ระยะเวลา งบประมาณ
เป้าหมาย ดำเนินการ
๑.จดการแข่งกีฬา กศน. 1.เพื่อคดั เลือก 19 มีนาคม
นักศกึ ษา -นกั ศกึ ษา สนามกีฬา 2564
อำเภอกดุ บาก ตัวแทนกล่มุ เพ่อื เขา้ บคุ ลากร กศน. เทศบาลนคร
กศน.อำเภอ อำเภอกุด สกลนคร
2.เขยี นโครงการ แขง่ ขันกีฬา กุดบาก บาก 70

3.เสนอโครงการ 2.เพ่ืออนุมตั ิจัด คน
-ครูและ
4.จดั กจิ กรรมตาม กจิ กรรมตาม บคุ ลากร
ทางการ
โครงการมกี ารแขง่ ขัน มี โครงการ ศกึ ษา 11
คน รวม
6 ประเภท 3.จัดกิจกรรมเพ่ือ 81 คน

- เปตอง บรรลุตามโครงการ

-ฟุตบอล 4.เพือ่ ทราบผลการ

-วอลเลยบ์ อลชาย/หญิง จัดโครงการ

-กรฑี า 5.เพื่อสรุปรายงาน

และกีฬาพน้ื เมือง(วิ่ง เพื่อทราบความ

กระสอบ ชักเยอร์)ตาม ต้องการในการ

สรู จบิ ตั ร ดำเนนิ โครงการในปี

5.ประเมินผล โดย-แบบ ต่อไป

ประเมินความพงึ่ พอใจ

-แบบสังเกต

-แบบประเมินโครงการ

-การตรวจวัดสมรรถภาพ

6.สรปุ ผล/รายงาน

2. งบประมาณ
แผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน : แผนงานยทุ ธศาสตรส์ รา้ ง

ความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนนุ คา่ ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้งั แตร่ ะดับอนุบาลจนจบ
การศกึ ษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการจดั การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบอดุ หนุน คา่ จดั การ
เรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2/2563 (รอบที่ 2) รหสั งบประมาณ 2000243016500324 แหล่งของเงนิ
6411410 (ตั้งแต่เดอื นตุลาคม 2563 - ถงึ เดอื นมีนาคม 2564) เป็นเงนิ 41,700 บาท (ส่ีหม่ืนหนง่ึ พนั
เจด็ ร้อยบาทถว้ น) มีรายละเอียดดงั น้ี1. คา่ จดั จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ( 2 คัน x 3,000 บาท) เปน็ เงิน 6,000 บาท

2. คา่ อาหารกลางวัน (70 คน x 2 มื้อ x 70 บาท) เปน็ เงิน 9,800 บาท

3. ค่าอาหารวา่ งและเครอ่ื งด่ืม (70 คน x 1 ม้ือ x 20 บาท) เป็นเงิน 1,400 บาท

4. คา่ เสอื้ และกางเกงสำหรบั นักกีฬา ( 50 ชุดๆละ 300 บาท) เปน็ เงนิ 15,000 บาท

5. ค่าขบวนพาเหรด เป็นเงิน 2,000 บาท

6. ค่าวสั ดุ เป็นเงนิ 6,100 บาท

รวมเป็นเงินท้งั สนิ้ เปน็ เงนิ 41,700 บาท (สีห่ มื่นหน่งึ พันเจด็ รอ้ ยบาทถ้วน)

หมายเหตุ ทกุ รายการถวั จ่ายตามความจริง

3. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔
กิจกรรมหลกั (ต.ค.-ธ.ค.๖3) (ม.ค.-ม.ี ค.๖4) (เม.ย.-ม.ิ ย.๖4) (ก.ค.-ก.ย.๖4)

กจิ กรรมโครงการมหกรรมกีฬาตา้ น ..........-.......... 41,700 บาท ..........-.......... ..........-..........
ยาเสพตดิ กศน.จงั หวดั สกลนคร
เกมส์ ครั้งที่ ๙

4. ระยะเวลาการดำเนนิ งาน
- วนั ท่ี 19 มีนาคม 2564

5. สถานทดี่ ำเนนิ งาน
- สนามกฬี าเทศบาลนครสกลนคร

6. ผู้รับผดิ ชอบโครงการ
- ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั อำเภอกดุ บากบทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอกดุ บาก จดั โครงการมหกรรมกฬี าตา้ นยาเสพตดิ
กศน.จงั หวดั สกลนครเกมส์ ครัง้ ที่ ๙ ประจำภาคเรยี นท่ี 3/2563 ปงี บประมาณ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาล
นครสกลนคร โดยมกี ลมุ่ เป้าหมายนกั ศึกษา บุคลากร กศน.อำเภอกดุ บาก จำนวน 81 คน มีวธิ ดี ำเนินการ
ดังตอ่ ไปนี้

เกณฑท์ ใี่ ช้ในการวเิ คราะห์ข้อมลู

การวเิ คราะห์ข้อมลู มีระดับคะแนน ดังนี้

มีความพึงพอใจมากทส่ี ุด ระดับคะแนน เท่ากบั 5

มคี วามพึงพอใจมาก ระดับคะแนน เทา่ กับ 4

มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3

มคี วามพึงพอใจน้อย ระดับคะแนน เท่ากับ 2

มคี วามพึงพอใจน้อยท่ีสดุ ระดับคะแนน เท่ากบั 1

การหาคา่ เฉลี่ย

เปรียบเทียบค่าเฉลยี่ กบั เกณฑ์การประเมนิ ค่าเฉลี่ย ของ บุญชม ศรสี ะอาด 2532 : 111

คา่ เฉลยี่ ระดบั 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มคี วามพึงพอใจมาก

ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มคี วามพึงพอใจปานกลาง

ค่าเฉล่ียระดับ 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจน้อย

คา่ เฉลย่ี ระดับ 1.00 – 1.50 มคี วามพึงพอใจน้อยทสี่ ุด

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทว่ั ไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวน รอ้ ยละ ของเพศผูต้ อบแบบประเมิน

เพศ จำนวน(คน) ร้อยละ

ชาย 20 24.7

หญงิ 61 75.3

รวม 81 100

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ผูต้ อบแบบประเมินเปน็ เพศหญงิ มากกวา่ เพศชาย

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวน ร้อยละ ของอายุผู้ตอบแบบประเมิน

อายุ จำนวน(คน) รอ้ ยละ

อายุตำ่ กว่า 15 ปี 0 0

อายุ 15-39 ปี 60 74.1

อายุ 40-59 ปี 21 25.9

60 ปขี นึ้ ไป 0 0

รวม 81 100

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุ 15-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.1 รองลงมา

อายุ 40-59 ปี คิดเป็นรอ้ ยละ 25.9ตารางท่ี 3 แสดงจำนวน รอ้ ยละ ของระดบั การศึกษาผูต้ อบแบบประเมนิ

ระดบั การศกึ ษา จำนวน(คน) รอ้ ยละ

ประถมศึกษา - -

มธั ยมศึกษาตอนตน้ 34 42.0

มัธยมศึกษาตอนปลาย 47 58.0
ปริญญาตรี 81 -

รวม 81 100

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผู้ตอบแบบประเมนิ สว่ นใหญ่อยู่ระดับมธั ยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 42.0

รองลงมา อยรู่ ะดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 58.0
ตารางที่ 4 แสดงจำนวน ร้อยละ ของอาชพี ผู้ตอบแบบประเมิน

อาชีพ จำนวน(คน) ร้อยละ

ว่างงาน 6 7.4

รับจา้ ง 28 34.6

เกษตรกรรม 45 55.6

อ่ืนๆ 2 2.5

รวม 81 100

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมา

รับจา้ ง คิดเป็นร้อยละ 34.6 วา่ งงาน คดิ เป็นร้อยละ 7.4 และอ่นื ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.5

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหร์ ะดบั ความพึงพอใจของผเู้ รียน/ผู้รบั บริการ

ตารางที่ 5 แสดงความพงึ พอใจของผู้เรยี น/ผรู้ ับบริการ ดา้ นสภาพแวดลอ้ ม

ระดับความคดิ เห็น

ประเด็นการประเมิน มาก มาก ปาน น้อย นอ้ ย ค่าเฉลี่ (S.D) ผลลัพธ์
ทสี่ ุด กลาง ทสี่ ุด ย(X ) มากที่สุด
0.516 มากที่สุด
1. ความเหมาะสมในระยะเวลา/สถานท่ีใน 58 21 2 4.69 มากทส่ี ดุ
การจัดกจิ กรรม 0.543
0.529
2. มกี ารให้บริการอ่ืนๆ ทีเ่ ออื้ อำนวยตอ่ การ

เขา้ ใช้บรกิ าร (เช่น หอ้ งน้ำ, พัดลม, อาหาร 50 29 2 4.59

ว่าง ฯลฯ)

ค่าเฉล่ียรวม 4.64

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจความเหมาะสมในระยะเวลา/สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม และการให้บริการอื่นๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าใช้บริการ (เช่น ห้องน้ำ, พัดลม, อาหารว่าง ฯลฯ)
ระดับมากทีส่ ดุ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 4.69 และ 4.59ตารางท่ี 6 แสดงความพงึ พอใจของผ้เู รียน/ผู้รบั บริการ ด้านปจั จยั นำเขา้

ระดบั ความคดิ เห็น

ประเด็นการประเมิน มาก มาก ปาน น้อย น้อย คา่ เฉลย่ี (S.D) ผลลพั ธ์
ท่ีสดุ กลาง ทสี่ ดุ (X )
0.535 มากทส่ี ดุ
1. เนือ้ หาการบรรยายมคี วามเหมาะสมตรง 53 26 2 4.63 0.543 มากท่ีสดุ
กับความต้องการ 0.539 มากทส่ี ุด

2. ผเู้ รยี น/ผู้รับบรกิ ารมคี วามรคู้ วามเขา้ ใจใน 50 29 2 4.59
เนือ้ หาการจัดกิจกรรม

ค่าเฉลยี่ รวม 4.61

จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจเนื้อหาการบรรยายมีความเหมาะสมตรงกับ
ความต้องการ และผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับ
มากท่สี ุด คดิ เปน็ ร้อยละ 4.63 และ 4.59

ตารางท่ี 7 แสดงความพงึ พอใจของผเู้ รยี น/ผู้รบั บริการ ดา้ นกระบวนการ

ระดบั ความคิดเหน็

ประเดน็ การประเมนิ มาก มาก ปาน น้อย นอ้ ย คา่ เฉลี่ย (S.D) ผลลัพธ์
ทีส่ ุด กลาง ท่ีสุด (X )
0.503 มากท่สี ดุ
1. ส่ือ/วสั ดอุ ุปกรณป์ ระกอบกิจกรรมการ 42 39 4.52 0.454 มากที่สุด
เรียนรูม้ ีความเหมาะสม 0.459 มากทส่ี ดุ
0.380 มากทส่ี ดุ
2. ความสามารถและทกั ษะในการถ่ายทอด 58 23 4.72 0.449 มากท่สี ุด
ความร้ขู องวิทยากร

3. ผ้รู ับบริการมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม/ 57 24 4.70
ฝกึ ปฏิบตั ิ

4. ความหลากหลายของกจิ กรรมทจ่ี ดั 67 14 4.83
กิจกรรม

คา่ เฉล่ียรวม 4.69

จากตารางที่ 7 พบวา่ ผตู้ อบแบบประเมนิ มคี วามพงึ พอใจ สื่อ/วสั ดอุ ุปกรณป์ ระกอบกจิ กรรมการเรียนรู้
มีความเหมาะสม ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรขู้ องวิทยากร ผู้รบั บริการมสี ่วนร่วมในการจัด
กจิ กรรม/ฝกึ ปฏบิ ัติ ความหลากหลายของกจิ กรรมที่จัดกจิ กรรม ในระดับ มากท่ีสดุ คดิ เป็นร้อยละ 4.52 4.72
4.70 และ 4.83

๑๐

ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียน/ผูร้ บั บริการ ดา้ นผลผลิต

ระดับความคดิ เหน็

ประเด็นการประเมิน มาก มาก ปาน นอ้ ย น้อย คา่ เฉลยี่ (S.D) ผลลัพธ์
ท่ีสดุ กลาง ท่สี ุด (X )
0.380 มากที่สุด
1. สามารถถา่ ยทอดและเผยแพรค่ วามรู้แก่ 62 4.83 0.532 มากที่สุด
ผอู้ ่ืนได้ 0.456 มากทสี่ ดุ

2. สามารถนำความรแู้ ละทกั ษะไปใช้ในการ 53 4.64
พฒั นาการศึกษาและทกั ษะชีวติ ได้

คา่ เฉลย่ี รวม 4.73

จากตารางท่ี 8 พบว่าผตู้ อบแบบประเมินมคี วามพึงพอใจ สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อื่น
ได้ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและทักษะชีวิตได้ ในระดับความพึงพอใจ มาก
ที่สดุ คิดเปน็ รอ้ ยละ 4.83 และ 4.64

๑๑

บทท่ี 5
สรุปผล และรายงานผลการดำเนนิ โครงการ

ในการจัดกิจกรรม โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำ
ภาคเรียนที่ 2/2563 ปีงบประมาณ 2563 ณ กศน.อำเภอกุดบาก โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา บุคลากร
กศน.อำเภอกุดบากจำนวน 81 คน ผลการดำเนนิ โครงการเปน็ ดังนี้

1. วัตถปุ ระสงค์
๑ เพื่อพฒั นาผเู้ รยี นได้มโี อกาสออกกำลังกายและเลน่ กีฬาเพอื่ สขุ ภาพ พลานามยั ท่ีดสี ร้างนิสัยความมี

น้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาวา่ งใหเ้ ปน็ ประโยชน์ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมูค่ ณะให้รู้จกั รแู้ พ้ รู้
ชนะ รู้อภยั

๒ เพ่ือฝกึ ผเู้ รียนให้มีการสรา้ งสัมพนั ธภาพอันดีระหวา่ งนักศึกษา กศน. และสามารถนำไปปรบั ใช้ใน
ชีวิตประจำวนั ได้
2. ผลท่ีคาดวา่ จะได้รบั

๑. ผเู้ รยี นไดม้ ีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ พลานามัยทดี่ สี ร้างนสิ ัยความมีน้ำใจเป็น
นักกีฬาและใช้เวลาวา่ งใหเ้ ป็นประโยชน์ เป็นการสร้าง ความสามัคคี ในหมู่คณะใหร้ ู้จักรู้แพ้ รชู้ นะ รู้อภัย

๒. ผูเ้ รียนใหม้ ีการสร้างสมั พันธภาพอนั ดรี ะหวา่ งนักศึกษา กศน. และสามารถนำไปปรบั ใชใ้ น
ชวี ติ ประจำวันได้
3. วิธกี ารดำเนนิ โครงการ

กิจกรรมหลัก วตั ถุประสงค์ กลมุ่ เปา้ หมาย พน้ื ที่ ระยะเวลา งบประมาณ
เปา้ หมาย ดำเนนิ การ
๑.จดการแขง่ กีฬา กศน. 1.เพอ่ื คดั เลือก 19 มีนาคม
นกั ศกึ ษา -นักศึกษา สนามกฬี า 2564
อำเภอกุดบาก ตวั แทนกลุม่ เพ่อื เขา้ บุคลากร กศน. เทศบาลนคร
กศน.อำเภอ อำเภอกุด สกลนคร
2.เขียนโครงการ แขง่ ขนั กีฬา กดุ บาก บาก 70

3.เสนอโครงการ 2.เพือ่ อนุมัตจิ ัด คน
-ครแู ละ
4.จดั กิจกรรมตาม กิจกรรมตาม บุคลากร
ทางการ
โครงการมกี ารแขง่ ขนั มี โครงการ ศกึ ษา 11
คน รวม
6 ประเภท 3.จดั กิจกรรมเพื่อ 81 คน

- เปตอง บรรลตุ ามโครงการ

-ฟตุ บอล 4.เพอื่ ทราบผลการ

-วอลเลย์บอลชาย/หญงิ จดั โครงการ

-กรีฑา 5.เพือ่ สรุปรายงาน

และกีฬาพ้นื เมือง(วง่ิ เพอื่ ทราบความ

กระสอบ ชักเยอร)์ ตาม ตอ้ งการในการ

สรู จบิ ตั ร ดำเนินโครงการในปี

5.ประเมินผล โดย-แบบ ต่อไป

ประเมนิ ความพ่ึงพอใจ

-แบบสังเกต

-แบบประเมนิ โครงการ

-การตรวจวัดสมรรถภาพ

6.สรปุ ผล/รายงาน

๑๒

4. สรปุ ผล/อภิปรายผลการดำเนนิ โครงการ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำภาค
เรียนท่ี 1/2564 ปีงบประมาณ 2564 เป็นเพศหญิงมากกวา่ เพศชาย

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำภาค
เรียนที่ 3/2563 ปีงบประมาณ 2563 ส่วนใหญ่อายุ 15-39 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.1 รองลงมา อายุ 40-
59 ปี คดิ เป็นรอ้ ยละ 25.9

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำภาค
เรียนที่ 3/2563 ปีงบประมาณ 2563 ส่วนใหญ่อยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 42.0
รองลงมา อยรู่ ะดับชนั้ มัธยมศกึ ษาตอนปลาย คิดเปน็ ร้อยละ 58.0

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำภาค
เรียนที่ 3/2563 ปีงบประมาณ 2563 ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 55.6 รองลงมารับจา้ ง คิด
เปน็ ร้อยละ 34.6 วา่ งงาน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 7.4 และอ่นื ๆ คิดเป็นร้อยละ 2.5

5. ผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำภาค
เรียนที่ 3/2563 ปีงบประมาณ 2563 มีความพึงพอใจความเหมาะสมในระยะเวลา/สถานที่ในการจัด
กิจกรรม และการให้บริการอื่นๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าใช้บริการ (เช่น ห้องน้ำ, พัดลม, อาหารว่าง ฯลฯ)
ระดบั มากที่สุด คดิ เป็นร้อยละ 4.69 และ 4.59

6. ผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำภาค
เรียนที่ 3/2563 ปีงบประมาณ 2563 มีความพึงพอใจเนื้อหาการบรรยายมีความเหมาะสมตรงกับความ
ต้องการ และผู้เรียน/ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการจัดกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับ มาก
ท่ีสุด คิดเปน็ ร้อยละ 4.63 และ 4.59

7. โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำภาคเรียนท่ี
3/2563 ปีงบประมาณ 2563 มีความพึงพอใจ สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม ความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม/ฝกึ ปฏิบตั ิ ความหลากหลายของกิจกรรมทจ่ี ดั กิจกรรม ในระดับ มากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ ยละ 4.52 4.72
4.70 และ 4.83

8. ผู้เข้าร่วมโครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำภาค
เรียนที่ 3/2563 ปีงบประมาณ 2563 มีความพึงพอใจ สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้แก่ผู้อื่นได้
สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและทักษะชีวิตได้ ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
คดิ เปน็ ร้อยละ 4.83 และ 4.64

โครงการมหกรรมกีฬาตา้ นยาเสพติด กศน.จงั หวดั สกลนครเกมส์ ครั้งที่ ๙ ประจำภาคเรียนที่
3/2563 ปีงบประมาณ 2563 ให้แก่กลมุ่ เปา้ หมาย 81 คน โดยมกี ลมุ่ เป้าหมายเขา้ ร่วมโครงการทั้งหมด 81
คน คิดเป็นรอ้ ยละ 100 ของผูเ้ ขา้ ร่วมโครงการ และพบว่าผ้เู ขา้ รว่ มโครงการมหกรรมกีฬาตา้ นยาเสพตดิ กศน.
จงั หวัดสกลนครเกมส์ คร้ังที่ ๙ ประจำภาคเรียนท่ี 3/2563 ปงี บประมาณ 2563 ในระดับ มากท่ีสดุ คดิ เป็น
ร้อยละ 4.54 สว่ นเบยี่ งเบนมาตรฐาน 0.532

๑๓

5. ปญั หาและอปุ สรรค
- ไม่มี

6. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
- ไม่มี

๑๔

ภาคผนวก

- ภาพกจิ กรรม
- โครงการ
- คณะผู้จัดทำ

๑๕

ภาพกิจกรรม
โครงการมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด กศน.จังหวัดสกลนครเกมส์ คร้งั ที่ ๙

ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ปงี บประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม : กจิ กรรมการแขง่ ขันกฬี าต้านยาเสพตดิ กศน.จงั หวัดสกลนครเกมส์ ครงั้ ท่ี ๙

๑๖

ภาพกจิ กรรม(ต่อ)
โครงการมหกรรมกีฬาตา้ นยาเสพตดิ กศน.จงั หวัดสกลนครเกมส์ ครั้งท่ี ๙

ประจำภาคเรียนท่ี 2/2563 ปงี บประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม : กจิ กรรมการแขง่ ขนั กฬี าต้านยาเสพติด กศน.จงั หวดั สกลนครเกมส์ ครงั้ ท่ี ๙

๑๗

ภาพกจิ กรรม(ต่อ)
โครงการมหกรรมกีฬาตา้ นยาเสพตดิ กศน.จงั หวัดสกลนครเกมส์ ครั้งท่ี ๙

ประจำภาคเรียนท่ี 2/2563 ปงี บประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม : กจิ กรรมการแขง่ ขนั กฬี าต้านยาเสพติด กศน.จงั หวดั สกลนครเกมส์ ครงั้ ท่ี ๙

๑๘

ภาพกจิ กรรม(ต่อ)
โครงการมหกรรมกีฬาตา้ นยาเสพตดิ กศน.จงั หวัดสกลนครเกมส์ ครั้งท่ี ๙

ประจำภาคเรียนท่ี 2/2563 ปงี บประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม : กจิ กรรมการแขง่ ขนั กฬี าต้านยาเสพติด กศน.จงั หวดั สกลนครเกมส์ ครงั้ ท่ี ๙

๑๙

ภาพกจิ กรรม(ต่อ)
โครงการมหกรรมกีฬาตา้ นยาเสพตดิ กศน.จงั หวัดสกลนครเกมส์ ครั้งท่ี ๙

ประจำภาคเรียนท่ี 2/2563 ปงี บประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม : กจิ กรรมการแขง่ ขนั กฬี าต้านยาเสพติด กศน.จงั หวดั สกลนครเกมส์ ครงั้ ท่ี ๙

๒๐

ภาพกจิ กรรม(ต่อ)
โครงการมหกรรมกีฬาตา้ นยาเสพตดิ กศน.จงั หวัดสกลนครเกมส์ ครั้งท่ี ๙

ประจำภาคเรียนท่ี 2/2563 ปงี บประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม : กจิ กรรมการแขง่ ขนั กฬี าต้านยาเสพติด กศน.จงั หวดั สกลนครเกมส์ ครงั้ ท่ี ๙

๒๑

ภาพกจิ กรรม(ต่อ)
โครงการมหกรรมกีฬาตา้ นยาเสพตดิ กศน.จงั หวัดสกลนครเกมส์ ครั้งท่ี ๙

ประจำภาคเรียนท่ี 2/2563 ปงี บประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม : กจิ กรรมการแขง่ ขนั กฬี าต้านยาเสพติด กศน.จงั หวดั สกลนครเกมส์ ครงั้ ท่ี ๙

๒๒

คณะผจู้ ดั ทำ

ที่ปรึกษา
นางปทั มา เวียงอนิ ทร์ ตำแหน่ง ผ้อู ำนวยการ กศน.อำเภอกดุ บาก

คณะทำงาน/ขอ้ มลู /ประสานงาน ตำแหนง่ ครู ผู้ช่วย
1. นางสาวนติ ยา โชตบิ ูรณ์ ตำแหน่ง ครู อาสาสมคั รฯ
2. นายวัชระ สรุ ยิ วงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
3. นางสาวศรภี ัทรฌาย์ สิทธธิ ร ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
4. นางสาวพิมลรัตน์ ทิพย์คำมี ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
5. นายทนิ กร มาตราช ตำแหนง่ ครู กศน.ตำบล
6. นางสาวอรอมุ า ดาบลาอำ ตำแหน่ง ครู ศรช.
7. นางสาวนพมาศ ไพคำนาม ตำแหน่ง ครู ศรช.
8. นางจุฑามาศ ดาบพลออ่ น ตำแหนง่ ครู ศรช.
9. นายธนั ยพัฒน์ เถาวลั ยด์ ี ตำแหนง่ บรรณารักษ์
10.นางสาวกนกอร ทพิ ย์สวุ รรณ ตำแหนง่ เจา้ หน้าท่บี นั ทกึ ข้อมูล
11.นางสาววลิ าวัลย์ ลามคำ

รวบรวม/เรยี บเรียง ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
นางสาวอรอุมา ดาบลาอำ

ออกแบบปก/รปู เล่ม ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
นางสาวอรอุมา ดาบลาอำ


Click to View FlipBook Version