The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

จดหมายข่าว เดือนกันยายน 2564 กศน.อำเภอแม่จริม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kunyaal2021, 2021-10-21 11:17:25

จดหมายข่าว เดือนกันยายน 2564 กศน.อำเภอแม่จริม

จดหมายข่าว เดือนกันยายน 2564 กศน.อำเภอแม่จริม

จ ด ห ม า ย ข่ า ว


จดหมายขา่ ว

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอแมจ่ ริม

จดหมายขา่ ว กศน.อำเภอแม่จริม ฉบบั ที่ ๙ ประจำเดอื น กันยายน ๒๕๖๔

เข้ารว่ มประชมุ คณะกรรมการบรหิ ารงานอำเภอ เขา้ รว่ มประชุมเร่อื ง “การดำเนนิ งานหอ้ งสมดุ ประชาชน
แบบบรู ณาการ หัวหนา้ สว่ นราชการอำเภอแมจ่ รมิ กบั พระราชบัญญัตลิ ขิ สทิ ธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗”

ประจำเดือนกนั ยายน ๒๕๖๔ ในวันพฤหสั บดที ี่ ๒ กนั ยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
นางรุจิรา ต๊ะวิไชย ผอ.กศน.อำเภอนาหม่นื รักษาการในตำแหน่ง
ในวันพฤหสั บดที ่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรุจริ า ตะ๊ วไิ ชย ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม ได้มอบหมายให้ นางสาวกนั ยา แอน่ กาศ ครู และ
ผอ.กศน.อำเภอนาหมืน่ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแมจ่ ริม นางสาวพลับพลงึ สวุ รรณเพชร บรรณารกั ษป์ ฏิบัติการ เขา้ ร่วมประชุม
ได้มอบหมายให้ นางสาวกนั ยา แอ่นกาศ ครู เข้ารว่ มประชมุ คณะกรรมการ เร่อื ง “การดำเนนิ งานห้องสมดุ ประชาชนกบั พระราชบัญญตั ลิ ขิ สทิ ธิ์
บรหิ ารงานอำเภอแบบบรู ณาการ หวั หนา้ ส่วนราชการ หวั หนา้ หน่วยงาน พ.ศ.๒๕๓๗” ผ่านระบบ Line Meeting (รอบท่ี ๔) ณ กศน.อำเภอ
รฐั วสิ าหกจิ ผบู้ ริหารองคก์ รปกครองสว่ นท้องถนิ่ และผแู้ ทนภาคเอกชน แมจ่ ริม จังหวดั น่าน
อำเภอแมจ่ ริม ประจำเดอื นกนั ยายน ๒๕๖๔ ณ หอ้ งประชุมอำเภอแมจ่ ริม
จงั หวัดนา่ น โดยมี นายปฤษฎางค์ สามัคคีนชิ ย์ นายอำเภอแม่จรมิ
เปน็ ประธานการประชมุ

ดำเนินการจดั โครงการคา่ ยคณุ ธรรมจรยิ ธรรมเพือ่ พฒั นาคุณภาพชีวิต

ในระหว่างวนั ที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางรุจิรา ต๊ะวไิ ชย ผอ.กศน.อำเภอนา
หมนื่ รกั ษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่จรมิ ไดม้ อบหมายให้ กศน.อำเภอ
แมจ่ รมิ ดำเนนิ การจัดโครงการค่ายคณุ ธรรมจริยธรรมเพอ่ื พัฒนาคุณภาพชีวติ
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วดั ปา่ แมจ่ ริมโสภิตาราม หมทู่ ่ี ๒ ตำบลแมจ่ รมิ
อำเภอแมจ่ ริม จงั หวดั น่าน

จดหมายข่าว กศน.อาเภอแม่จริม หนา้ ๒

ดำเนินการจัดการศกึ ษาเพ่ือพฒั นาทกั ษะชีวติ ดำเนนิ การจัดโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพตดิ

๑๑๑๑๑๑๑๒๑๑๑๒๒๒๒๑๑ ๒ในวันจันทร์ที่ ๖ กนั ยายน ๒๕๖๔ นางรุจริ า ต๊ะวิไชย ผอ.กศน.อำเภอ ในวันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางรจุ ิรา ตะ๊ วิไชย ผอ.กศน.อำเภอนาหม่ืน

นาหม่ืน รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแมจ่ รมิ ได้มอบหมายให้ รกั ษาการในตำแหนง่ ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม ไดม้ อบหมายให้คณะครู

กศน.ตำบลหมอเมือง ดำเนินการจดั การศึกษาเพื่อพฒั นาทกั ษะชวี ติ กศน.อำเภอแม่จรมิ ดำเนินการจัดโครงการรณรงคแ์ กไ้ ขปัญหายาเสพติด

การอบรมให้ความร้เู ร่ืองการทำลกู ประคบสมุนไพรเพอ่ื การดูแลสุขภาพ “เยาวชนยุคใหม่หา่ งไกลยาเสพตดิ ” ณ กศน.อำเภอแม่จริม จังหวดั นา่ น

อนามยั ณ หอประชมุ บ้านนาเซีย หม่ทู ี่ ๒ ตำบลหมอเมอื ง อำเภอแม่จรมิ โดยมี ร.ต.วัฒนชยั สิงหอ์ ินทร์ หน.ชป.กร.๓๑๓ กกล.ผาเมือง พรอ้ มคณะ

จงั หวัดนา่ น โดยมี นายเชษฐ กนั ใจมา แพทยแ์ ผนไทยปฏิบัตกิ าร และนางหน่ึงฤทัย ปญั ญาทิพย์ พยาบาลวชิ าชพี ชำนาญการ โรงพยาบาลแม่จรมิ

รพช.แม่จริม เปน็ วทิ ยากรให้ความรู้ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ดำเนินการจดั โครงการศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชุมชน
การจัดการศกึ ษาแบบพัฒนาอาชีพระยะส้ัน (กลมุ่ สนใจ ไม่เกิน ๓๐ ช่ัวโมง)

ในระหว่างวนั ที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางรุจิรา ตะ๊ วิไชย
ผอ.กศน.อำเภอนาหมืน่ รักษาการในตำแหนง่ ผอ.กศน.อำเภอแมจ่ รมิ
ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลหนองแดง ดำเนินการจัดกจิ กรรมสง่ เสรมิ
ศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชมุ ชน โครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชมุ ชน การจัดการศกึ ษา
แบบพฒั นาอาชีพระยะสนั้ (กลมุ่ สนใจ ไมเ่ กนิ ๓๐ ช่วั โมง) หลกั สตู ร
การทำอาหารขนม (วุ้นกะทมิ ะพร้าวออ่ นและปกี ไกย่ ัดไส)้ จำนวน ๖ ชว่ั โมง
ณ บา้ นดงไพรวลั ย์ หมู่ ๓ ตำบลหนองแดง อำเภอแมจ่ รมิ จงั หวัดนา่ น

จดหมายข่าว กศน.อาเภอแมจ่ ริม หนา้ ๓

ดำเนนิ การจดั การศกึ ษาเพอ่ื ชุมชนชาวในเขตภเู ขา เข้ารว่ มพิธมี อบเขม็ เชิดชเู กียรติและเกยี รตบิ ัตร
หลกั สตู รการทำอาหาร-ขนม ครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๔

ในระหว่างวนั ท่ี ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางรุจิรา ต๊ะวิไชย ในวันพุธท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางรุจิรา ต๊ะวไิ ชย ผอ.กศน.อำเภอ
ผอ.กศน.อำเภอนาหมื่น รกั ษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแมจ่ รมิ นาหม่นื รกั ษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่จรมิ ได้มอบหมายให้
ได้มอบหมายให้ ศนู ย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟ่ า้ หลวงบ้านสวา่ ง นางสาวกันยา แอ่นกาศ ครู เข้ารว่ มพิธมี อบเข็มเชดิ ชูเกียรตแิ ละเกียรติ
(ศศช.บ้านสวา่ ง) ดำเนินการจัดการศกึ ษาเพื่อชมุ ชนชาวในเขตภูเขา บัตร ครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจามจรุ ี สำนกั งาน
หลกั สตู รการทำอาหาร-ขนม (ขนมจีนนำ้ เง้ียว/ขนมถ้วยกะทิ) กศน.จงั หวัดน่าน โดยมี นายประพันธ์ ทองพราว ผ้อู ำนวยการสำนกั งาน
จำนวน ๑๐ ชั่วโมง ให้กบั ประชาชนบ้านสว่าง ณ ศศช.บา้ นสว่าง หมู่ ๑๐ กศน.จงั หวัดน่าน เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
ตำบลหนองแดง อำเภอแมจ่ ริม จงั หวัดนา่ น

ดำเนินการจดั การศกึ ษาเพอื่ ชุมชนชาวในเขตภเู ขา โครงการสร้างปา่ สรา้ งรายได้

ในวนั พุธท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นางรจุ ริ า ตะ๊ วไิ ชย ผอ.กศน.อำเภอนาหมน่ื
รักษาการในตำแหนง่ ผอ.กศน.อำเภอแมจ่ รมิ ไดม้ อบหมายให้ ศูนยก์ ารเรียน
ชมุ ชนชาวไทยภเู ขาแม่ฟ้าหลวงบา้ นสว่าง (ศศช.บา้ นสว่าง) ดำเนินการจัดการ
ศกึ ษาเพือ่ ชมุ ชนชาวในเขตภเู ขา โครงการสร้างปา่ สรา้ งรายได้ (การดูแลไม้ผล/
การทำปยุ๋ น้ำหมกั ชวี ภาพ) ใหก้ บั ประชาชนบ้านสวา่ ง ณ ศศช.บา้ นสวา่ ง
หมู่ ๑๐ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จรมิ จงั หวดั นา่ น โดยมี นายสมคั ร ยอดออ่ น
เปน็ วิทยากรถ่ายทอดความรู้

จดหมายข่าว กศน.อาเภอแมจ่ ริม หนา้ ๔

ดำเนินการจัดโครงการศูนยฝ์ กึ อาชพี ชมุ ชน ดำเนินการจดั โครงการศูนย์ฝึกอาชพี ชุมชน
กิจกรรมวชิ าชพี ระยะสัน้ (ไมเ่ กนิ ๓๐ ชั่วโมง) กจิ กรรมวชิ าชพี ระยะสนั้ (ไม่เกนิ ๓๐ ชวั่ โมง)

นางรุจริ า ตะ๊ วิไชย ผอ.กศน.อำเภอนาหมื่น รกั ษาการในตำแหน่ง นางรุจริ า ต๊ะวิไชย ผอ.กศน.อำเภอนาหม่ืน รกั ษาการในตำแหน่ง
ผอ.กศน.อำเภอแมจ่ ริม ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลหมอเมอื ง ดำเนนิ การ ผอ.กศน.อำเภอแมจ่ ริม ไดม้ อบหมายให้ กศน.ตำบลหนองแดง ดำเนินการ
จดั การศกึ ษาแบบพฒั นาอาชพี ระยะสนั้ (กลุม่ สนใจ ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง) จัดกิจกรรมสง่ เสรมิ ศูนย์ฝกึ อาชีพชมุ ชน โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน
หลกั สตู รการแปรรปู ผลิตภัณฑจ์ ากเศษผา้ (ผ้ารองครก และพรมเช็ดเทา้ ) การจัดการศกึ ษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลมุ่ สนใจไมเ่ กิน ๓๐ ชว่ั โมง)
ให้กบั ประชาชนบา้ นทุ่งกวางและบา้ นนาเซีย ณ พ้ืนท่ีตำบลหมอเมือง หลกั สตู รการทำอาหารขนม (ขนมเทียนและแกงเขียวหวานไก)่ จำนวน
อำเภอ แม่จริม จงั หวัดนา่ น โดยมี นางพิสมัย สนุ นั ท์ เป็นวิทยากรใหค้ วามรู้ ๖ ชวั่ โมง ณ บา้ นพรหม หมู่ ๑ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวดั นา่ น

ดำเนนิ การจัดโครงการสง่ เสริมความรดู้ า้ นโภชนาการและสขุ ภาพอนามยั

ในวนั พฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ นางรจุ ริ า ตะ๊ วิไชย ผอ.กศน.อำเภอ
นาหมื่น รักษาการในตำแหนง่ ผอ.กศน.อำเภอแมจ่ ริม ได้มอบหมายให้
ศนู ย์การเรยี นชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟา้ หลวงบา้ นสวา่ ง (ศศช.บ้านสวา่ ง)
ดำเนินการจัดโครงการสง่ เสริมความรู้ดา้ นโภชนาการและสุขภาพอนามัย
ให้กับประชาชนบ้านสวา่ ง ณ ศศช.บา้ นสว่าง หมู่ ๑๐ ตำบลหนองแดง
อำเภอแม่จริม จงั หวดั นา่ น โดยมี นางสาวศศธิ ร กันทะ นักวชิ าการ
สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนำ้ ตวง เป็นวทิ ยากรใหค้ วามรู้

จดหมายข่าว กศน.อาเภอแม่จริม หนา้ ๕

ดำเนนิ การประเมนิ ผล มอบเงินโครงการใหค้ วามช่วยเหลอื บรรเทา
การปฏิบัตงิ านพนักงานราชการ ภาระคา่ ใชจ้ ่ายด้านการศกึ ษาในชว่ งการแพรร่ ะบาด

ในวนั จนั ทรท์ ่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภอแมจ่ รมิ ได้ดำเนินการ ของโรคโควดิ -๑๙
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๔ –
๓๐ กนั ยายน ๒๕๖๔) ณ กศน.อำเภอแมจ่ รมิ จงั หวดั น่าน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ นางรุจิรา ต๊ะวไิ ชย ผอ.กศน.อำเภอ
โดยมคี ณะกรรมการประเมนิ ผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบดว้ ย นาหม่ืน รกั ษาการในตำแหนง่ ผอ.กศน.อำเภอแมจ่ ริม ได้ให้เกยี รติ
นางรจุ ิรา ตะ๊ วไิ ชย ประธานกรรมการ, นางสาววภิ าวี ทองสุข กรรมการ เป็นประธานในการมอบเงนิ โครงการให้ความชว่ ยเหลอื บรรเทาภาระ
และนางสาวกนั ยา แอ่นกาศ กรรมการและเลขานุการ ค่าใชจ้ ่ายดา้ นการศกึ ษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ -๑๙ ให้กับ
นักศกึ ษา ศศช.บา้ นสว่าง จำนวน ๓ คนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่
นางสาวดาว ภัทรเกียรติ, นายศรีสมบัติ แซโ่ ซ้ง และนายธรี พงษ์ แซ่จาง
ณ กศน.อำเภอแม่จริม จังหวัดนา่ น

ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ าร
“การจัดทำสอ่ื การเรยี นการสอน” เพอ่ื ส่งเสริมการเรียนรู้

ในระหว่างวนั ที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นางรุจิรา ตะ๊ วไิ ชย ผอ.กศน.
อำเภอนาหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่จรมิ ได้มอบหมายให้
งานบคุ ลากร กศน.อำเภอแมจ่ รมิ ดำเนนิ การจัดโครงการอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร
“การจดั ทำสอ่ื การเรยี นการสอน” เพอื่ สง่ เสรมิ การเรยี นรู้ ณ กศน.อำเภอ
แม่จริม จังหวัดน่าน

จดหมายข่าว กศน.อาเภอแม่จริม หนา้ ๖

ดำเนินการจดั โครงการพฒั นาวชิ าการ ดำเนินการจัดโครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชน
สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอแม่จริมการสอน กจิ กรรมวชิ าชพี ระยะสัน้ (ไม่เกนิ ๓๐ ชั่วโมง)

ในระหว่างวนั ที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางรุจิรา ตะ๊ วไิ ชย ผอ.กศน. นางรุจริ า ตะ๊ วไิ ชย ผอ.กศน.อำเภอนาหมน่ื รักษาการในตำแหน่ง
อำเภอนาหมน่ื รกั ษาการในตำแหนง่ ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม ไดม้ อบหมาย ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลน้ำพาง ดำเนินการ
ให้งานการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน กศน.อำเภอแม่จรมิ ดำเนินการจดั โครงการ จัดกิจกรรมสง่ เสรมิ ศนู ย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชพี ชุมชน
พัฒนาวิชาการสำหรบั นักศกึ ษา กศน.อำเภอแมจ่ ริม ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๔ กิจกรรมวิชาชพี ระยะส้ัน (ไม่เกนิ ๓๐ ชัว่ โมง) หลกั สูตรการทำ
ณ กศน.อำเภอแมจ่ ริม จงั หวัดน่าน ขนมเบเกอรี่ (ขนมวาฟเฟิล และแซนวิช) จำนวน ๑๕ ช่วั โมง
ณ บา้ นน้ำลาน หมู่ ๒ ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จงั หวัดนา่ น

ดำเนนิ การจัดโครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน
กจิ กรรมวิชาชีพระยะส้ัน (ไมเ่ กิน ๓๐ ชัว่ โมง)

นางรุจริ า ต๊ะวไิ ชย ผอ.กศน.อำเภอนาหมน่ื รกั ษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.
อำเภอแม่จรมิ ไดม้ อบหมายให้ กศน.ตำบลน้ำพาง ดำเนินการจดั กจิ กรรม
ส่งเสรมิ ศูนยฝ์ ึกอาชีพชุมชน โครงการศนู ย์ฝกึ อาชพี ชุมชน กจิ กรรมวิชาชีพ
ระยะสน้ั (ไม่เกิน ๓๐ ช่ัวโมง) หลกั สูตรการทำขนมเบเกอร่ี (ขนมวาฟเฟลิ
และแซนวชิ ) จำนวน ๑๕ ชว่ั โมง ณ บา้ นนำ้ พระทัย หมู่ ๘ ตำบลน้ำพาง
อำเภอแมจ่ ริม จังหวัดน่าน

จดหมายข่าว กศน.อาเภอแม่จริม หนา้ ๗

ดำเนินการจดั โครงการศูนยฝ์ ึกอาชพี ชุมชน ดำเนนิ การสง่ เสรมิ การเรยี นรสู้ ำหรบั ประชาชน
กจิ กรรมวชิ าชีพระยะส้ัน (ไม่เกิน ๓๐ ช่วั โมง) กิจกรรมบา้ นหนงั สือชุมชน

นางรจุ ริ า ตะ๊ วิไชย ผอ.กศน.อำเภอนาหมืน่ รกั ษาการในตำแหนง่ นางรุจริ า ตะ๊ วิไชย ผอ.กศน.อำเภอนาหมื่น รกั ษาการในตำแหนง่
ผอ.กศน.อำเภอแมจ่ รมิ ไดม้ อบหมายให้ กศน.ตำบลนำ้ พาง ดำเนินการจัด ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม ได้มอบหมายให้ หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอ
กิจกรรมส่งเสรมิ ศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชุมชน โครงการศนู ยฝ์ ึกอาชพี ชุมชน แม่จรมิ ร่วมกับ กศน.ตำบลน้ำพาง ดำเนนิ การส่งเสริมการเรยี นรู้
กจิ กรรมวิชาชีพระยะสั้น (ไมเ่ กิน ๓๐ ช่ัวโมง) หลกั สตู รการทำสงั ขยาฟักทอง สำหรบั ประชาชน กิจกรรมบ้านหนงั สอื ชมุ ชน ปลกู ฝงั คนรักการอ่าน
และ ข้าวเหนียวมลู สังขยา จำนวน ๖ ช่วั โมง ณ บ้านนำ้ ว้า หมู่ ๕ การทำสายคลอ้ งแมสจากลูกปัด ณ บา้ นหนังสือชมุ ชน บา้ นน้ำว้า
ตำบลนำ้ พาง อำเภอแมจ่ ริม จังหวดั นา่ น หมู่ ๕ ตำบลนำ้ พาง อำเภอแมจ่ รมิ จงั หวดั นา่ น

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสรปุ ผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดองคค์ วามรู้
ตามแบบโครงการหลวงเพ่ือพฒั นาศักยภาพชมุ ชนบนพนื้ ทส่ี ูง

ในวันจนั ทรท์ ่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางรุจิรา ต๊ะวไิ ชย ผอ.กศน.อำเภอนาหมื่น
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม พร้อมด้วย นางวมิ ลวรรณ
ธรรมสละ ครูอาสาสมคั ร กศน. และนายนัทวฒั น์ ธงเงิน ครูอาสาสมคั ร กศน.
เขา้ รว่ มการประชุมสัมมนาสรปุ ผลการดำเนินงาน โครงการถ่ายทอดองคค์ วามรู้
ตามแบบโครงการหลวงเพ่อื พฒั นาศกั ยภาพชมุ ชนบนพน้ื ทสี่ งู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผา่ นโปรแกรม Microsoft Team
ณ กศน.อำเภอแมจ่ รมิ จังหวัดน่าน

จดหมายข่าว กศน.อาเภอแม่จริม หนา้ ๘

ดำเนินการจัดโครงการศนู ย์ฝกึ อาชพี ชมุ ชน ดำเนนิ การจดั โครงการศนู ยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชน
กจิ กรรมวชิ าชีพระยะสน้ั (ไมเ่ กนิ ๓๐ ชวั่ โมง) กจิ กรรมวิชาชพี ระยะส้ัน (ไมเ่ กนิ ๓๐ ชั่วโมง)

นางรุจิรา ตะ๊ วไิ ชย ผอ.กศน.อำเภอนาหมนื่ รักษาการในตำแหน่ง นางรุจริ า ต๊ะวิไชย ผอ.กศน.อำเภอนาหมนื่ รกั ษาการในตำแหน่ง
ผอ.กศน.อำเภอแม่จรมิ ไดม้ อบหมายให้ กศน.ตำบลหนองแดง ดำเนินการ ผอ.กศน.อำเภอแม่จริม ได้มอบหมายให้ กศน.ตำบลน้ำพาง
จัดกิจกรรมสง่ เสริมศนู ยฝ์ กึ อาชพี ชุมชน โครงการศูนยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชน ดำเนนิ การจดั โครงการศูนยฝ์ กึ อาชีพชมุ ชน กจิ กรรมวิชาชีพระยะส้ัน
กจิ กรรมวิชาชีพระยะสัน้ (ไม่เกิน ๓๐ ชว่ั โมง) หลกั สตู รการทำอาหารขนม (ไมเ่ กิน ๓๐ ชวั่ โมง) หลกั สูตรการทำขนมวาฟเฟิล จำนวน ๕ ชวั่ โมง
(ขนมเทียนและแกงเขียวหวานไก่) จำนวน ๖ ชัว่ โมง ณ บา้ นนาคา หมู่ ๔ ณ กศน.ตำบลแม่จรมิ อำเภอแม่จริม จังหวัดนา่ น
ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

เขา้ ร่วมประชมุ ผบู้ รหิ าร กศน.อำเภอ ข้าราชการ หัวหนา้ กลุ่มงาน
สำนักงาน กศน.จังหวดั น่าน

ในวันจนั ทร์ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ นางรจุ ริ า ตะ๊ วิไชย ผอ.กศน.อำเภอนาหมื่น
รกั ษาการในตำแหนง่ ผอ.กศน.อำเภอแม่จรมิ ได้มอบหมายให้ นางสาวกนั ยา
แอ่นกาศ ครู เขา้ ร่วมประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ขา้ ราชการ หัวหน้ากลมุ่ งาน
สำนกั งาน กศน.จงั หวัดน่าน ประจำเดอื นกันยายน ๒๕๖๔ ณ หอ้ งประชมุ ภคู า
สำนกั งาน กศน.จงั หวดั น่าน โดยมี นายประพันธ์ ทองพราว ผ้อู ำนวยการ-
สำนกั งาน กศน.จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม

จดหมายข่าว กศน.อาเภอแม่จริม หนา้ ๙

เขา้ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินเตรยี มความพร้อมและพัฒนาอยา่ งเขม้
ตำแหนง่ ครูผชู้ ่วย สังกดั สำนักงาน กศน.

ในวนั อังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวกันยา แอ่นกาศ ครู เข้าร่วมเปน็ คณะกรรมการประเมนิ
เตรียมความพร้อมและพฒั นาอย่างเข้ม ตำแหนง่ ครูผ้ชู ว่ ย สังกัดสำนักงาน กศน. ครงั้ ท่ี ๒ (ระยะเวลาเร่ิมตน้ ๑ เมษายน
๒๕๖๔ ระยะเวลาสนิ้ สุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ ราย คือ นายชาติสยาม เงนิ เย็น ณ กศน.อำเภอภเู พียง จงั หวัดน่าน
โดยมี นางณัฏฐนิช รตั นนนท์ไชย ผูอ้ ำนวยการ กศน.อำเภอภเู พียง เป็นประธานกรรมการ และนางรัสรนิ ทร์ อัครสทิ ธิรุจน์
เป็นกรรมการผู้ทรงคณุ วุฒิ


Click to View FlipBook Version