The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 16 กันยายน 2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kunyaal2021, 2021-09-16 09:43:53

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 16 กันยายน 2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 16 กันยายน 2564

รายงานการใชจ้ า่ ยงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2564

ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 16 กนั ยายน 2564
5502 : กศน.อาเภอแมจ่ รมิ

ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอแม่จรมิ
สานกั งานสง่ เสรมิ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั จงั หวดั นา่ น

รายงานการใชจ้ ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 ข้อมลู ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

5502 : กศน.อำเภอแม่จริม ณ เวลา 20.41 น.

รหัสงาน ชอ่ื งาน / โครงการ จำนวนจดั สรร จำนวนจ่าย คิดเป็น% จำนวนเหลือ

0264-41 ค่าบรหิ ารจัดการ 604 15,000.00 15,000.00 100.00 0.00

0264-41 ค่าสาธารณปู โภค 604 10,500.00 9,209.76 87.71 1,290.24

0264-41 การสง่ เสริมการรู้หนังสอื 66,000.00 66,000.00 100.00 0.00

0264-41 การศึกษาเพือ่ พฒั นาทกั ษะชวี ิต 21,850.00 21,850.00 100.00 0.00

0264-41 การศกึ ษาเพอ่ื พัฒนาสงั คมและชมุ ชน 60,000.00 60,000.00 100.00 0.00

0264-41 การเรยี นรตู้ ามหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง 30,000.00 30,000.00 100.00 0.00

0264-41 การศกึ ษาเพือ่ ชุมชนในเขตภูเขา 33,000.00 33,000.00 100.00 0.00
0264-51 คา่ บริหารจัดการ 605 26,200.00 26,200.00 100.00 0.00
0264-51 คา่ สาธารณูปโภค หอ้ งสมุดประชาชน 6,000.00 3,025.86 50.43 2,974.14
0264-51 ค่าหนังสือพมิ พ์และวารสาร หอ้ งสมุดประชาชน 8,100.00 8,094.00 99.93 6.00
0264-51 ค่าหนงั สือ สื่อ หอ้ งสมุดประชาชน 19,125.00 19,124.00 99.99 1.00

0264-52 ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล 11,850.00 11,850.00 100.00 0.00

0264-52 ค่าหนงั สือ/ส่อื /กิจกรรม/ค่าสาธารณูปโภค กศน.ตำบล 31,000.00 25,709.06 82.93 5,290.94

0264-53 ค่าเช่าบรกิ ารอนิ เทอรเ์ น็ต กศน.อำเภอ 11,491.80 11,491.80 100.00 0.00

0264-53 ค่าเช่าบรกิ ารอินเทอร์เนต็ หอ้ งสมุดประชาชน 10,272.00 9,836.51 95.76 435.49

0264-01 ค่าหนงั สือเรยี น 110,780.00 110,774.00 99.99 6.00

0264-79 ค่ากิจกรรมพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียน 129,635.00 129,635.00 100.00 0.00

0264-87 ค่าจัดการเรยี นการสอน 405,670.00 339,861.00 83.78 65,809.00

0264-19 กิจกรรม 1 อำเภอ 1 อาชพี 52,200.00 52,200.00 100.00 0.00

0264-19 กิจกรรมวชิ าชพี ระยะส้นั (ไมเ่ กิน 30 ช่ัวโมง) 84,000.00 84,000.00 100.00 0.00

0264-19 กจิ กรรมชนั้ เรียนวชิ าชีพ (31 ชว่ั โมงขึน้ ไป) 99,000.00 99,000.00 100.00 0.00

0264-72 โครงการจดั การศึกษาเพอื่ คงพฒั นาการทางกาย จิต ฯ 2,800.00 2,800.00 100.00 0.00

โครงการพฒั นาเศรษฐกิจดจิ ทิ ัล 16,500.00 16,500.00 100.00 0.00

0264-73 โครงการภาษาตา่ งประเทศเพ่ือการสื่อสารดา้ นอาชีพ 28,800.00 28,800.00 100.00 0.00

รวม 1,289,773.80 1,213,960.99 94.12 75,812.81


Click to View FlipBook Version