The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Fundació General UV, 2021-05-10 09:19:01

Guia del Mentee_vlc

Guia del Mentee_vlc

Guia del/la Mentee

Programa

Shadowing

índex

Pág. 3 | Objectiu del programa
Pág. 4 | Què és un mentor/a?
Pág. 4 | Què és un/a mentee?
Pág. 6 | Què pot fer el/la mentor/a per tu?
Pág. 7 | Beneficis per al mentee
Pág. 8 | Assignació de mentors/es a estudiants
Pág. 9 | Etapes del procés de mentorització
Pág. 12 | Recomanacions

Programa Shadowing Guia del/la Mentee | 3

Objectiu del programa
El Programa Shadowing té com a objectiu que, professionals de prestigi
(titulats i titulades de la Universitat de València, o que tinguen vinculació amb
la Universitat), de manera voluntària, orienten, guien i aconsellen a
estudiants de Màster de la Universitat de València, en la seua inserció
professional i / o desenvolupament de carrera, oferint-los assessorament
personalitzat sobre diversos temes, a través de la transferència
d'experiències, coneixements i vivències generades pels mentors i mentores.

Programa Shadowing Guia del/la Mentee | 4

Què és un mentor/a?
El mentor o la mentora és un profesional amb experiència que transfereix el seu
coneixement a persones amb menys experiència. És model, font d’inspiració, esti-
mula l’afany de superació, assessora i exerceix influència positiva en el/la mentee.

Dins del programa Shadowing, pot ser mentor o mentora un titulat o titulada de la Universitat de
València, o una persona vinculada amb ella, que de manera voluntària vulga compartir la seua trajec-
tòria i experiència professional amb el / la mentee fent-li partícip de vivències de la seua trajectòria
professional, habilitats i competències, plans de futur o emprenedoria, etc.

És important destacar que no es tracta d'un/a coach professional o reclutador/a. El mentor o la
mentora disposa, entre d'altres, de coneixements i habilitats com la capacitat de transmetre la seua
experiència, habilitat per a motivar cap a l'acció, coneixement sobre el funcionament del mercat
laboral i les tècniques més útils en l'aprofitament d'oportunitats i un afany d'oferir el seu suport a
persones que es troben en el seu procés d'inserció laboral.

Programa Shadowing Guia del/la Mentee | 5

Què és un/a mentee?

El/la mentee és un/a estudiant de Màster de la Universitat de València que cerca
aprendre, créixer i millorar en la seua inserció professional i / o desenvolupa-
ment de carrera, i compta amb el suport i consell d'un / a mentor o mentora,
professional de prestigi i amb experiència en un àmbit professional concret.

Compromisos del /la mentee: _ Voler resoldre dubtes i incerteses laborals de
la mà de professionals de prestigi.
_ Tenir interès i afany per aprendre dels
mentors i mentores. - Disponibilitat per complir amb l'objectiu del
programa de 3 sessions mínimes.
_ Mantenir la confidencialitat sobre tota
informació facilitada pel mentor o mentora. _ Tenir una actitud participativa i proactiva.

_ Tractar tota la informació generada al llarg del _ Tenir disponibilitat horària per realitzar les
procés d'acompanyament de forma confidencial diferents sessions online establertes en el
i reservada, i adoptar les mesures necessàries programa.
per a dur-ho a terme.
_ Acceptar les condicions legals i de política de
_ No utilitzar la informació per a altres finalitats privacitat que apareixen en les bases del programa.
assenyalades que no siguen les recollides en
aquesta guia i les bases del programa.

_ Interès per endinsar-se al mercat laboral
actual.

Programa Shadowing Guia del/la Mentee | 6

Què pot fer el/la mentor/a per tu?

_ Guiar-te a fer els primers passos cap a l'assoliment
dels teus objectius.

_ Compartir les seues experiències i vivències.

_ Ajudar-te a veure el teu potencial i els teus punts
febles per resoldre'ls.

_ Donar-te idees, ajudar-te a innovar i a despertar la
teua creativitat.

_ Ajudar-te a crear la teua visió estratègica personal, i
prioritats per dirigir els teus esforços i recursos.

_ Contribuir al fet que trobes un rumb, una direcció, a
posar-te en marxa i a prendre decisions.

_ Motivar-te quan et costa seguir endavant o no
estigues obtenint els resultats esperats.

_ Aconsellar-te sobre com preparar un currículum,
donar visualització en xarxes socials professionals
del teu perfil.

_ Orientar-te sobre els processos de selecció,
l'entrevista de treball, etc.

Programa Shadowing Guia del/la Mentee | 7

Beneficis per al mentee

Tots els implicats en el procés, es beneficien
àmpliament de l'impacte d'un programa
de mentorització, Però principalment, el
seu protagonista: el/la mentee.

Aquests són alguns dels beneficis que obté de forma
directa:

_ Millora de la seua capacitat gràcies al 
desenvolupament de competències i es beneficia del 
coneixement i l'experiència de professionals de
prestigi i gran bagatge professional.

_ Augmenta la seua xarxa de contactes.

_ Aconsegueix una visió global i una millor comprensió
del món laboral i professional.

_ Disposa d'una persona de confiança, el/la
mentor/a, que li permet discutir qüestions i aprendre
de la seua experiència.

_ Obtindre assessorament sobre el seu
desenvolupament professional, etc.

Programa Shadowing Guia del/la Mentee | 8

Assignació de mentors/es a estudiants

1. En primer lloc, els i les estudiants de Màster s'hauran d'inscriure al programa Shadowing,
mitjançant l'entorn de tramitació electrònica «ENTREU» de la Universitat de València.

2. Al realitzar la inscripció, hauran d'incloure com a document adjunt en el formulari, el seu una carta
de motivació, en la qual es descriguen les raons per les quals s'accedeix al programa i l'objectiu que
es persegueix.

3. Els i les estudiants podran consultar el llistat dels mentors i mentores, on trobaran el seu perfil i
una breu ressenya professional. La informació s'allotjarà a la Web del servei d'ocupació de la
Universitat de València, UVocupació, en l'apartat destinat al «programa Shadowing».

4. Un cop seleccionades les persones candidates per formar part del programa, el/la mentee haurà 
d'argumentar les seues preferències pels mentors i mentores, comunicant-ho al servei UVocupació a
través de correu electrònic: [email protected].
5. En base de la informació proporcionada pels mentors i mentores i el/la mentee, el
servei UVocupació realitzarà l'assignació final mentor/a-mentee.

Programa Shadowing Guia del/la Mentee | 9

Etapes del procés de mentorització

1. Prepara't la sessió
Abans d'iniciar les sessions amb el teu mentor/a, i perquè el mentoring siga efectiu, has d'analitzar
prèviament quins són els teus objectius. D'aquesta manera, el teu mentor/a assignat, podrà donar-te
una visió més objectiva de la situació, des d'una altra perspectiva, i ajudar-te en les teues decisions.
Cal ser sincer amb el mentor/a i explicar-li què et preocupa, quins són els teus objectius, les teues
metes, com vols assolir-los, etc.

_ Prepara't un guió de treball (objectius a curt-mig termini) amb els dubtes, consultes o inquietuds que 
vulgues plantejar al teu mentor/a.

_ El teu mentor/a es presta voluntari de forma altruista i no té temps per perdre, aprofita-ho al màxim.

_ Intenta ser flexible per conciliar dia/horari amb el teu mentor/a.

_ Informa't sobre l'empresa i el perfil del teu mentor/a (la web de l'empresa i LinkedIn poden ajudar-te).

_Reflexiona abans de la sessió sobre els teus interessos professionals, objectius, reptes, projectes i
demana-li consell.

_És recomanable portar preparada, en cada sessió, la informació concreta que vols obtindre.

_ Trau el màxim partit a les sessions, intentant mantindre el contacte amb el teu mentor/a en la
mesura del possible i sense forçar.

Programa Shadowing Guia del/la Mentee | 10

2. Inicia la relació mentor/a - mentee

Prèviament com mentee, i abans d'iniciar les sessions, has establir-te uns objectius, prioritats i neces-
sitats que vulgues treballar en la mentorització. El primer contacte entre mentor/a i mentee és impor-
tant i clau per establir les bases i consolidar la relació entre el/la mentor/a i el teu com mentee,
D'aquesta manera, el procés de mentorització es desenvoluparà correctament encaminat a aconse-
guir uns objectius clars i concisos.

Presentació
Abans de realitzar la 1a de les 3 sessions programades, tant el/la mentor/a i tu com mentee, us
presentareu i us coneixereu a través d'una sessió en línia de presentació. És important en el primer
contacte, indicar quins són els teus objectius, interessos, prioritats o necessitats que vols treballar, 
així com poder obtindre més informació que et servisca per a conéixer al teu mentor o mentora. La
sessió en línia de presentació la sol·licitarà el teu mentor o mentora a  través de correu electrònic.

Establir objectius
És convenient que establisques els teus propis objectius en aquest procés. En aquest sentit, et reco-
manem que reflexions abans d'iniciar el procés de mentorització i les sessions, sobre els teus interes-
sos professionals, necessitats, objectius, inquietuds, etc. És important també que tingues preparada
la informació concreta que desitges obtindre del teu mentor o mentora perquè aconseguisques el
màxim partit a les sessions.

Programa Shadowing Guia del/la Mentee | 11

3. Sessions amb el/la mentor o mentora
Es realitzarà un mínim de 3 sessions durant un curs acadèmic. Les sessions podrien ampliar-se
segons les necessitats que presente el/la mentee, i depenent de la disponibilitat que tinga el mentor
o mentora, sempre que es realitzen dins del curs acadèmic corresponent.

Nº mínim sessions Curs acadèmic 2 3
Durada 1 Mínim 1 hora

Mínim 1 hora Mínim 1 hora

Mentoria en línia. Les sessions es realitzaran en format en línia. El dia/hora de la sessió s'establirà
conjuntament amb el teu mentor o mentora.

4. Avaluació
Després de finalitzar el procés de mentorització i totes les sessions establides en el programa, s'hauran
d'omplir els següents qüestionaris:

_ Qüestionari d'avaluació del procés de mentorització: Aquest qüestionari es podrà emplenar a través de
l'aula virtual, dins del curs Shadowing. L'objectiu és avaluar el procés de mentorització, amb la finalitat
d'identificar els seus principals punts forts, i aspectes de millora, que ens pot permetre plantejar propostes
d'actuació que conduïsquen a l'optimització del programa en futures convocatòries.

_ Qüestionari de satisfacció del programa. Aquest qüestionari s'ha d'emplenar a través de l 'aula virtual,
dins del curs Shadowing. Amb aquest qüestionari es pretén conéixer el grau de satisfacció sobre el
programa en el seu conjunt. Les respostes seran tractades de forma confidencial i utilitzades únicament
per obtindre la valoració del programa i detectar les possibles millores que es puguen realitzar, amb
l'objectiu de seguir oferint la millor qualitat en els nostres serveis.

Programa Shadowing Guia del/la Mentee | 12

Recomanacions

_ Estigues obert a comentaris, el teu mentor o mentora està per orientar-te i guiar-te.
_ Sigues clar en les teues necessitats, comenta al teu mentor o mentora el que esperes de la relació.
_ Demostra compromís. Igual que el mentor o mentora es compromet amb tu a donar-te el seu temps,
experiència i coneixement, tu t'has de comprometre amb el teu mentor o mentora: valora les seues 
aportacions, fes preguntes, demostra interés, pren nota, presta atenció, etc.
_ Compleix amb el programa i les sessions. És una excel·lent oportunitat perquè t'enriqueixis i aprengues de
la trajectòria i coneixement de professionals de prestigi.
_ No faltes mai sense avisar; si has de modificar una cita, avisa sempre amb antelació.
_ Aprén del seu bagatge i experiència: és interessant conéixer com han arribat fins aquí, els obstacles i
reptes que han assumit et pot servir d'exemple, etc.

Programa

Shadowing

[email protected]
963 864 467 Ext. 64467
Amadeu de Savoia, 4 - 4a. 46010 València
www.uv.es/uvocupacio


Click to View FlipBook Version