The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

2.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย(ENV) วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sujaree Wiangsamut, 2022-07-09 12:25:06

2.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย(ENV) วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

2.2 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย(ENV) วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

ประชมุ คณะกรรมการพฒั นาส่ิงแวดลอมในการดแู ลผปู วย
และผรู บั ผลงาน(Environment of Care)

สถาบันบําบัดรักษาและฟน ฟผู ูตดิ ยาเสพตดิ แหงชาติบรมราชชนนี

วนั อังคารท่ี 8 มีนาคม 2565

1

วาระการประชมุ
ประธานแจงเพือ่ ทราบ
แจงเพื่อทราบ
2.1ขอ เสนอแนะ สรพ. (Reaccredit คร้งั ท่ี 5)

เพ่อื พจิ ารณา

3.1 การจัดทาํ แผนปฏบิ ตั กิ าร ประจาํ ป 2565
3.2 การทบทวนตัวช้ีวดั
3.3 การจัดทําแบบประเมนิ ตนเอง (SAR)
3.4 การทวบทวนคณะกรรมการ
3.5 แผนการขบั เคล่อื นการดาํ เนินงานตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2565

เร่อื งอนื่ ๆ

2

2.1 ขอเสนอแนะสถาบนั รบั รองคณุ ภาพสถานพยาบาล (องคก ารมหาชน)(สรพ.)

มาตรฐาน สิ่งท่พี บ/สิ่งที่ชื่นชม (Evidence) ขอเสนอแนะ/คาํ แนะนาํ

41. ความปลอดภยั และสวสั ดภิ าพของ • โรงพยาบาลไดปรับปรงุ โครงสราง อาคารสถานท่ี • ควรรวบรวมรายการสารเคมี วสั ดุ และของเสยี อันตราย และ
โครงสรา งและส่งิ แวดลอ มทางกายภาพ ใหม คี วามปลอดภยั เปนระเบยี บ ปรบั ปรงุ คมู ือแนวทางปฏิบตั ิใหเ หมาะสม ท้ังการเลอื ก สมั ผัส
การจดั การกับวัสดแุ ละของเสยี อันตราย • รวมทั้ง ปรบั ปรงุ ส่งิ แวดลอมใหเ หมาะสมตอการ จัดเกบ็ เคลื่อนยา ย ใช และกําจัด โดยเนน การใชคมู อื ใหเ กดิ
(II3.1ก,ข) บาํ บดั และฟนฟู โดยทบทวนผานการทํา ENV ประโยชน ณ จดุ ปฏบิ ตั ิงานจรงิ รวมทัง้ ทบทวนใหค รอบคลมุ
42. การจดั การกบั ภาวะฉกุ เฉนิ และความ round อยา งสมาํ่ เสมอ
ปลอดภยั จากอัคคภี ัย (II-3.1ค,ง) • และการมีสวนรว มของผเู ขา รบั การฟน ฟู เชน มี • ควรทบทวนผลการตรวจคุณภาพนา้ํ ทิ้ง เพอ่ื วิเคราะหห าสาเหตุ
43. เครื่องมอื และระบบสาธารณูปโภค การจดั สวนหยอ มจากแนวคิดการสรางกําลังใจ และนาํ มาพัฒนาปรบั ปรุงระบบบาํ บัดนํา้ เสยี ใหม่นั ใจไดว า มี
(II3.2ก,ข) • และการเสริมพลงั ผรู บั การฟน ฟตู กึ หยก ประสทิ ธภิ าพ ไมก อใหเ กิดอันตรายตอ ชุมชนและส่งิ แวดลอ ม โดย
41. ส่ิงแวดลอ มเพ่ือการสรางเสริมสขุ ภาพ • รวมถึง การปรบั ภมู ิทัศน ปรับพ้นื ทางเดนิ ใหเรียบ การตรวจคุณภาพนํา้ ประจาํ วัน และตรวจประสทิ ธภิ าพระบบ
(II-3.3ก) และ บาํ บัดนํา้ เสียตามมาตรฐาน และเรง ดาํ เนินการปรับปรุงระบบําบดั
41. การพิทักษส งิ่ แวดลอ ม (II-3.3,ข) • การปรบั ปรงุ รวั้ ปองกนั การพลัดตกรอบบอ นา้ํ เพอ่ื นาํ้ เสียคลองวนเวียน เพ่ือใหสามารถใชง านไดอ ยา งมปี ระสทิ ธิภาพ
ปองกนั อันตรายในกลมุ CI ตกึ เขียวสอง

3

3.1 การจัดทําแผนปฏบิ ัตกิ าร ประจาํ ป 2565

1 2 3 4 5 6

8 มนี าคม 65 28 มีนาคม 65 29 – 30 ม.ี ค 65 4 เมษายน 65 7 เมษายน 65 8 เมษายน 65
ประชมุ เลขาฯคณะกรรการ เสนอ
คณะอนกุ รรมการ คณะกรรมการ ประชมุ แจง
คณะกรรมการ สง แผนฯ รวบรวม ENV พจิ ารณา แผนปฎิบัติการฯ แผนปฎิบตั ิการ
ENV แผนปฎบิ ตั ิการฯ แผนปฏิบตั กิ าร กับ ผอ. (คณะกรรมการ+
อนุกรรมการ)

ระยะ 20 วัน ระยะ 10 วัน

4

3.1 การจดั ทําแผนปฏบิ ัติการ ประจําป 2565

5

3.1 การจดั ทําแผนปฏบิ ัติการ ประจําป 2565

6

3.1 การจดั ทําแผนปฏบิ ัติการ ประจําป 2565

7

3.1 การจดั ทําแผนปฏบิ ัติการ ประจําป 2565

8

3.2 การทบทวนตัวชว้ี ดั

ป 2563 เปาหมาย ป 2565 เปาหมาย
0 คร้งั 0 ครง้ั
ขอมูล/ตวั ช้ีวดั ขอมูล/ตัวชีว้ ดั
1. จาํ นวนคร้งั ที่เกิดอบุ ตั ิการณค วามเสี่ยงหรือเกิด 0 ครั้ง 1. จาํ นวนครง้ั ทเ่ี กิดอบุ ตั ิการณความเส่ยี งหรอื เกดิ อบุ ตั เิ หตุจากโครงสรา ง 0 คร้งั
อุบตั ิเหตจุ ากโครงสรา งทางกายภาพ อาคารและ 1 ครัง้ /ป ทางกายภาพ อาคารและสิง่ แวดลอ ม ขอ มลู จาก IC
สง่ิ แวดลอ ม 100% 2. จาํ นวนคร้งั ท่ที รัพยสนิ สญู หาย
2. จาํ นวนครง้ั ทที่ รพั ยส นิ สญู หาย 100% 3.รอยละการจัดการมูลฝอยตดิ เช้อื ถูกตอ งตามมาตรฐาน 1 ครงั้ /ป
3.จํานวนคร้งั ของการซอมแผนฉกุ เฉนิ และอคั คภี ยั 0 ครง้ั 4.จํานวนครงั้ ของการซอ มแผนฉกุ เฉิน(NRRT) 1 ครง้ั /ป
4. รอ ยละการสอบเทยี บเคร่ืองมอื ที่ผานเกณฑมาตรฐาน ผาน 5. จาํ นวนครง้ั ของการซอมแผนอัคคีภัย 100%
5. อัตราการบํารงุ รกั ษาเครอื่ งมอื พรอ มใชตามแผน ผา น 6.รอ ยละการสอบเทยี บเคร่อื งมอื ท่ผี า นเกณฑม าตรฐาน
6. จํานวนคร้ังทร่ี ะบบไฟฟา สาํ รองไมทํางานภายในเวลา 0 ครง้ั 7.อบุ ตั กิ ารณเ ครื่องมือไมท ํางานไมพ รอ มใช/ไมเ พยี งพอ คร้ัง
ทก่ี าํ หนด 8. จาํ นวนคร้งั ท่รี ะบบไฟฟา สํารองไมทํางานภายในเวลาทก่ี ําหนด 0 ครั้ง
7. ผลการตรวจคุณภาพนํ้าด่มื นา้ํ ใชผ านเกณฑมาตรฐาน 9. ผลการตรวจคุณภาพนา้ํ ด่มื นํ้าใชผ านเกณฑ ผา น
8. ผลการตรวจคณุ ภาพนํ้าท้งิ ผา นเกณฑ 10.รอ ยละผลการเฝาระวงั สงิ่ แวดลอ มในการทํางาน 80%
9. จํานวนคร้ังของการคดั แยกขยะไมถ กู ตอ ง 11. ผลการตรวจคุณภาพนํ้าท้งิ ผานเกณฑม าตรฐาน ผา น
12.รอยละของการดาํ เนนิ การตามมาตรการลดและคดั แยกขยะมูลฝอย 100%

9

3.3 การจัดทําแบบประเมินตนเอง (SAR)

ป 2565 เปาหมาย
0 ครงั้
ขอมลู /ตัวช้ีวัด
1. จาํ นวนคร้งั ทเ่ี กิดอบุ ัติการณค วามเส่ยี งหรอื เกดิ อุบตั เิ หตจุ ากโครงสรา ง 0 ครง้ั
ทางกายภาพ อาคารและสงิ่ แวดลอ ม ขอมลู จาก IC
2. จาํ นวนครง้ั ท่ที รพั ยส นิ สญู หาย
3.รอ ยละการจดั การมูลฝอยติดเช้อื ถกู ตอ งตามมาตรฐาน 1 คร้งั /ป
4.จาํ นวนคร้งั ของการซอมแผนฉกุ เฉนิ (NRRT) 1 ครัง้ /ป
5. จํานวนครัง้ ของการซอ มแผนอัคคภี ัย 100%
6.รอยละการสอบเทยี บเครื่องมอื ที่ผานเกณฑม าตรฐาน
7.อบุ ตั กิ ารณเ คร่อื งมือไมทํางานไมพ รอ มใช/ไมเพยี งพอ คร้ัง
8. จํานวนครัง้ ท่รี ะบบไฟฟาสาํ รองไมทํางานภายในเวลาทก่ี ําหนด 0 ครงั้
9. ผลการตรวจคุณภาพนา้ํ ดม่ื น้าํ ใชผานเกณฑ ผา น
10.รอยละผลการเฝา ระวังสงิ่ แวดลอ มในการทํางาน 80%
11. ผลการตรวจคุณภาพนํา้ ท้งิ ผานเกณฑม าตรฐาน ผา น
12.รอ ยละของการดาํ เนนิ การตามมาตรการลดและคดั แยกขยะมลู ฝอย 100%

10

3.3 การจดั ทาํ แบบประเมินตนเอง (SAR)

11

3.4 การทวบทวนคณะกรรมการ วไิ ลรัตน รองผอู ํานวยการดา น ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ อํานวยการ
1 นางธมนวรรณ ชมพคู ํา นายแพทยเ ช่ยี วชาญ รองประธานกรรมการ
ดวงสรอยทอง นายแพทยช าํ นาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ
ราง ป 2565 บญุ ชยั พานชิ วัฒนา ผูอ ํานวยการสถาบนั ฯ 2 นางภทั รนิ ทร มาณะวิท ทนั ตแพทยช าํ นาญการพเิ ศษ รองประธานกรรมการ
ภทั รากร รองผอู าํ นวยการดา นการพัฒนาระบบฯ 3 นายธติ ิ นาคดิลก นายแพทยชาํ นาญการ รองประธานกรรมการ
ทป่ี รกึ ษา ลกั ขณาภชิ นชชั รองผอู าํ นวยการดา นการแพทย 4 นางสาวกวิยา
นาคะโยธนิ สกลุ รองผอู าํ นวยการดา นการพยาบาล 5 นายศุภฤกษ สงิ โต ผูชว ยนักวจิ ยั กรรมการและเลขาฯ
1 นายสรายุทธ จันทรด าํ นักจัดการงานท่ัวไป กรรมการและผชู วยเลขาฯ
2 นายอังกรู เลขานุการ ชาํ นาญการ
3 นายลํา่ ซํา่ เวียงสมทุ ร นักวเิ คราะหน โยบายและ กรรมการและผูช ว ยเลขาฯ
4 นางสาวเยาวเรศว 1 นางธญั ญา แผนปฏบิ ัตกิ าร
2 นางยคุ นธร ชยั พรหม นักจัดการงานท่วั ไป กรรมการและผูช ว ยเลขาฯ
ปฏบิ ัตกิ าร
3 นางสาวสุจารี 12

4 นางสาวธรี กานต

3.4 การทวบทวนคณะกรรมการ

ราง ป 2565 คณะอนกุ รรมการสิง่ แวดลอมทางกายภาพและความปลอดภยั

1 นายธติ ิ ดวงสรอ ยทอง นายแพทยชาํ นาญการพิเศษ ประธานอนกุ รรมการ

2 นางสมบตั ิ มากัน พยาบาลวชิ าชพี ชํานาญการพเิ ศษ รองประธานอนุกรรมการ

3 นางยคุ นธร จนั ทรดาํ นกั จดั การงานทว่ั ไปชํานาญการ กรรมการและเลขานกุ าร

4 นายสรุ กฤษฎิ์ สมนาแซง พยาบาลวิชาชพี ชํานาญการ กรรมการและผูชวยเลขาฯ

ทีมคณะทาํ งานความปลอดภัยและสวัสดภิ าพและวสั ดุของเสยี อนั ตราย

1 นางยคุ นธร จนั ทรดาํ นกั จดั การงานท่ัวไปชาํ นาญการ หวั หนา คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขาฯ
2 นางสาวธรี กานต ชยั พรหม นกั จดั การงานทัว่ ไปปฏิบัตกิ าร

ทมี คณะทาํ งานการจัดการกบั ภาวะฉุกเฉินและความปลอดภยั จากอัคคีภยั

1 นางสมบัติ มากัน พยาบาลวชิ าชพี ชํานาญการพเิ ศษ หวั หนา คณะทาํ งาน

2 นายสุรกฤษฎ์ิ สมนาแซง พยาบาลวชิ าชพี ชํานาญการ คณะทํางานและเลขาฯ

13

3.4 การทวบทวนคณะกรรมการ

รา ง ป 2565 คณะอนกุ รรมการเครอื่ งมือและระบบสาธารณปู โภค

1 นางภัทรินทร ชมพูคาํ นายแพทยเช่ยี วชาญ ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
2 นางสาวกวยิ า มาณะวทิ ทนั ตแพทยช าํ นาญการพเิ ศษ กรรมการและเลขานกุ าร
กรรมการและผชู วยเลขาฯ
3 นางแสงจันทร กอมณี พยาบาลวชิ าชีพชํานาญการ

4 นายชานนท ผดุงฤกษ นักวชิ าการพสั ดุชาํ นาญการ

ทมี คณะทาํ งานเคร่อื งมอื

1 นางสาวกวิยา มาณะวทิ ทนั ตแพทยชาํ นาญการพเิ ศษ หัวหนา คณะทํางาน
นักวิชาการพสั ดุปฏบิ ตั ิการ คณะทาํ งานและเลขาฯ
2 นายอศิ ราพงศ เสนาชัย

ทมี คณะทาํ งานระบบสาธารณูปโภค

1 นายชานนท ผดุงฤกษ นักวชิ าการพสั ดชุ าํ นาญการ หัวหนา คณะทํางาน

2 นางสาวเฉลมิ ขวัญ สิทธวิ งั นกั วิชาการเงนิ และบญั ชชี ํานาญการ คณะทํางานและเลขาฯ

14

3.4 การทวบทวนคณะกรรมการ

รา ง ป 2565 คณะอนกุ รรมการส่ิงแวดลอมเพือ่ การสรา งเสริมสขุ ภาพและการพทิ กั ษส ่งิ แวดลอม

1 นางธมนวรรณ วิไลรัตน รองผอู ํานวยการดานอํานวยการ ประธานอนกุ รรมการ

2 นายศุภฤกษ นาคดิลก นายแพทยช าํ นาญการ รองประธานอนกุ รรมการ

3 นางสาวสจุ ารี เวยี งสมทุ ร นกั วเิ คราะหน โยบายและแผนปฏิบตั ิการ กรรมการและเลขานุการ

4 นางธัญญา สงิ โต ผูช ว ยนกั วจิ ัย กรรมการและผชู วยเลขาฯ

ทีมคณะทํางานการสรา งเสรมิ สขุ ภาพ

1 นายศภุ ฤกษ นาคดลิ ก นายแพทยช ํานาญการ หวั หนา คณะทาํ งาน
ผชู ว ยนักวิจยั คณะทํางานและเลขาฯ
2 นางธญั ญา สงิ โต

ทีมคณะทํางานการพทิ กั ษส ่งิ แวดลอ ม

1 นายอสิ เรศ วงษฝุง นายชา งเทคนิคชํานาญงาน หวั หนา คณะทํางาน
นักวิชาการพัสดุปฏบิ ัตกิ าร คณะทาํ งานและเลขาฯ
2 นางสาวมุจลินทร ระดาบตุ ร

15

3.5 แผนการขับเคลอ่ื นการดําเนินงานตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital

ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2565

16

17


Click to View FlipBook Version