The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by จันทรา ด่านคงรักษ์, 2021-01-08 01:00:31

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรมภาษาไทย ม.๑

หนังสือคู่มือจัดกิจกรรม ม.๑

หนงั สือคูม่ อื จดั กิจกรรม


การใช้หนังสือเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑


ของกระทรวงศึกษาธิการ


ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่สถาบนั ภาษาไทย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน

กระทรวงศกึ ษาธิการ

หนังสือคูม่ ือจดั กิจกรรม


การใช้หนงั สอื เรียน กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑

ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ ๑


ลิขสทิ ธข์ิ องสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศพั ท์ และโทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๔๓
สำนักวชิ าการและมาตรฐานการศึกษา สถาบนั ภาษาไทย ดำเนินการจัดทำต้นฉบับ
ISBN 978-616-395-731-3
พมิ พ์ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙
จำนวนพิมพ์ ๓๕,๐๐๐ เล่ม

พิมพท์ ่ ี โรงพมิ พช์ มุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

๗๙ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑

นายโชคดี ออสวุ รรณ ผู้พิมพ์ผโู้ ฆษณา

คำนำ


การศกึ ษา เปน็ รากฐานสำคญั ในการพฒั นาประเทศไปสคู่ วามเจรญิ ในทกุ ๆ ดา้ น
รฐั บาลทกุ ยคุ ทกุ สมยั จงึ ใหค้ วามสำคญั ในการสง่ เสรมิ และพฒั นาการจดั การศกึ ษา กำหนด
นโยบายให้หนว่ ยงานทเ่ี ก่ียวขอ้ งดำเนินการ โดยรฐั บาลปัจจบุ ันถือวา่ การจัดการศกึ ษาตอ้ ง
นำไปสู่การยกระดับคณุ ภาพอยา่ งเปน็ รปู ธรรม นกั เรียนต้องไดร้ บั การศึกษาอยา่ งมคี ณุ ภาพ
และมีความสุขกับการเรียนอย่างแท้จริง พร้อมกับการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะสอดคลอ้ ง

ตามบริบทสังคมในศตวรรษที่ ๒๑ นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่านการเขียน

รจู้ กั แกป้ ญั หา มศี กั ยภาพการสอื่ สาร รจู้ กั คดิ วเิ คราะห์ และสามารถทำงานรว่ มกนั เปน็ คณะ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัด

การศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน จงึ กำหนดเปน็ นโยบายสำคญั ใหน้ กั เรยี นทกุ ระดบั ชน้ั อา่ นออกเขยี นได้

อ่านคล่องเขยี นคลอ่ ง และสือ่ สารได้ เพอ่ื เป็นการวางรากฐานสำคัญในการเรียนร้รู ะดบั สงู

ตอ่ ไป โดยพจิ ารณาเหน็ วา่ หนงั สอื เรยี น กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย ตามหลกั สตู รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดทำมาต้ังแต

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีมีครูท่ัวประเทศนิยมเลือกใช้จัดการเรียนการสอน

เห็นควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยจัดทำ

คู่มอื จัดกิจกรรมการใช้หนังสอื เรยี นดังกล่าว เปน็ แนวทางใหค้ รูเลอื กจัดกิจกรรมท้ังในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน สำหรับ หนังสือคู่มือ จัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระ

การเรยี นรู้ภาษาไทย ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พื้นฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ นี้ มีเน้ือหาสาระนำเสนอแนวทาง

จัดกิจกรรม นอกจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับตามหลักสูตรแล้ว

ได้นำเสนอกิจกรรมที่สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ คุณลักษณะ ค่านิยม ทักษะ

การทำงาน การดำรงชีพ ทักษะการคิด คุณธรรมจริยธรรม สุขภาพพลานามัย และรู้จัก
ประดิษฐ์คิดค้น

ในโอกาสน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหนังสือเรียนและ

จัดทำคู่มือจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร

แกนกลางการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑ ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และผเู้ กยี่ วขอ้ ง
ทกุ ฝา่ ยทไี่ ดจ้ ดั ทำคมู่ อื น้ี สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐานหวงั วา่ หนงั สอื เลม่ น้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักการและบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร หากมีข้อเสนอแนะ กรุณาแจ้งสำนักงาน
คณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน สำนกั วชิ าการและมาตรฐานการศกึ ษา สถาบนั ภาษาไทย
เพื่อปรบั ปรงุ แก้ไขให้หนังสือสมบูรณ์ยงิ่ ขน้ึ ตอ่ ไป(นายการณุ สกุลประดษิ ฐ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน

สารบัญ


หน้า


คำนำ


บทนำ ๑๐

แนวทางการจดั กิจกรรมหนงั สอื เรยี นสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๑ ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
๑๑

พทุ ธศักราช ๒๕๕๑
๑๓๙

หมวดที่ ๒ สรา้ งเสรมิ สมรรถนะและการเรียนร ู้ ๑๔๗

หมวดที่ ๓ สรา้ งเสริมคุณลกั ษณะและคา่ นิยม
หมวดที่ ๔ สร้างเสริมทกั ษะการทำงาน การดำรงชพี และทักษะชวี ิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่บทนำ


ความมุง่ หมายของหลกั สูตร


หลกั สตู รการจดั การเรยี นรภู้ าษาไทย ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ ๑ กำหนดใหส้ ถานศกึ ษา
จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามสาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้
ได้แก่ สาระท่ี ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ความคิด
เพอื่ นำไปใชต้ ดั สนิ ใจแกป้ ญั หาในการดำเนนิ ชวี ติ และมนี สิ ยั รกั การอา่ น สาระท่ี ๒ การเขยี น
มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขยี นเขยี นสอ่ื สาร เขยี นเรยี งความ ยอ่ ความ และเขียน
เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า
สาระที่ ๓ การฟงั การดู การพดู มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลอื กฟงั และดอู ยา่ งมวี จิ ารณญาณ
และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ
และสรา้ งสรรค์ สาระที่ ๔ หลกั การใชภ้ าษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ เขา้ ใจธรรมชาตขิ องภาษา
และหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา
และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณคดีไทย
อยา่ งเห็นคณุ คา่ และนำมาประยกุ ตใ์ ช้ในชีวติ จรงิ
สาระสำคญั ของการจดั การเรยี นรู้ ตามหลกั สตู รการศกึ ษากลมุ่ สาระการเรยี นรู้
ภาษาไทย มุ่งประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง และกำหนดให้คุณภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีคุณภาพ
การอ่าน การเขยี น การฟงั การดู การพดู หลกั การใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม
โดยนกั เรียนสามารถใช้ภาษาเพือ่ การสือ่ สาร อ่านออกเสยี งบทร้อยกรองเปน็ ทำนองเสนาะ
ได้ถูกต้อง อธิบายความหมาย เข้าใจแยกแยะข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง จับใจความสำคัญ

หนังสือคูม่ ือจดั กิจกรรม
1
การใช้หนงั สอื เรียน
กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ของเรื่องท่ีอ่าน นำความรู้ความคิดจากเรื่องท่ีอ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
เขียนส่ือสารโดยใช้ถ้อยคำเหมาะสมตามระดับภาษาในโอกาสต่าง ๆ ย่อความ สรุปความ
วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นได้จากวรรณคดี วรรณกรรม มีความรู้ความเข้าใจ
หลักภาษาไทยเบอ้ื งตน้ ตามมาตรฐานหลักสูตร และมนี ิสยั รักการอา่ นและคุณค่าของเรือ่ ง
ท่อี ่าน ฯลฯ

หนังสอื ค่มู ือจัดกิจกรรม


2 การใชห้ นังสือเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน
พุทธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีตัวช้ีวัดสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย

ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่
ี ๑


ท่ี ตัวชว้ี ัด สาระการเรียนร้แู กนกลาง
๑ ท ๑.๑ ม.๑/๑ ● การอา่ นออกเสียง ประกอบด้วย

๒ ท ๑.๑ ม.๑/๒ - บทรอ้ ยแกว้ ที่เปน็ บทบรรยาย
ท ๑.๑ ม.๑/๓ - บทร้อยกรอง เช่น กลอนสภุ าพ กลอนสักวา
ท ๑.๑ ม.๑/๔
ท ๑.๑ ม.๑/๕ กาพยย์ านี ๑๑ กาพยฉ์ บงั ๑๖
ท ๑.๑ ม.๑/๖ กาพย์สรุ างคนางค์ ๒๘ และโคลงสีส่ ภุ าพ
● การอา่ นจบั ใจความจากส่ือตา่ ง ๆ เชน่
- เรื่องเลา่ จากประสบการณ ์
- เร่ืองสน้ั
- บทสนทนา
๓ ท ๑.๑ ม.๑/๗ - นิทานชาดก
- วรรณคดีในบทเรยี น
- งานเขยี นเชงิ สรา้ งสรรค์
- บทความ
- สารคดี
- บนั เทงิ คดี
- เอกสารทางวชิ าการทม่ี คี ำ ประโยค และขอ้ ความ
ท่ตี อ้ งใชบ้ รบิ ทช่วยพจิ ารณาความหมาย
- งานเขยี นประเภทชกั จงู โนม้ นา้ วใจเชงิ สรา้ งสรรค์
● การอ่านและปฏบิ ตั ติ ามเอกสารคมู่ อื

หนงั สือคู่มือจดั กิจกรรม
3
การใชห้ นังสือเรยี น
กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย


ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน
พุทธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีที่ ตวั ช้ีวดั สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง
๔ ท ๑.๑ ม.๑/๘
● การอ่านหนงั สือตามความสนใจ เช่น
๕ ท ๑.๑ ม.๑/๙ - หนังสือท่นี กั เรยี นสนใจและเหมาะสมกบั วัย
๖ ท ๒.๑ ม.๑/๑ - หนังสอื อา่ นท่ีครูและนกั เรยี นกำหนดรว่ มกัน
๗ ท ๒.๑ ม.๑/๒
● มารยาทในการอ่าน
๘ ท ๒.๑ ม.๑/๓ ● การคัดลายมือตวั บรรจงครึง่ บรรทดั ตามรูปแบบ
๙ ท ๒.๑ ม.๑/๔
๑๐ ท ๒.๑ ม.๑/๕ การเขียนตัวอักษรไทย
● การเขยี นส่ือสาร เชน่
๑๑ ท ๒.๑ ม.๑/๖
- การเขียนแนะนำตนเอง
- การเขียนแนะนำสถานที่สำคญั ๆ
- การเขียนบนส่ืออเิ ล็กทรอนิกส์
● การบรรยายประสบการณ์
● การเขียนเรยี งความเชิงพรรณนา
● การเขยี นย่อความจากส่ือตา่ ง ๆ เช่น เรื่องสน้ั
คำสอน โอวาท คำปราศรยั สุนทรพจน์ รายงาน
ระเบียบ คำสัง่ บทสนทนาเร่ืองเลา่ ประสบการณ์
● การเขยี นแสดงความคดิ เหน็ เกี่ยวกบั สาระจาก
สือ่ ต่าง ๆ เชน่
- บทความ
- หนงั สืออ่านนอกเวลา
- ขา่ วและเหตุการณ์ประจำวัน
- เหตุการณ์สำคญั ต่าง ๆ

หนงั สอื คมู่ ือจัดกจิ กรรม


4 การใชห้ นังสอื เรยี น
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทยตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน
พุทธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ที่ ตัวชว้ี ัด สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
๑๒ ท ๒.๑ ม.๑/๗
● การเขยี นจดหมายสว่ นตัว
- จดหมายขอความช่วยเหลอื
- จดหมายแนะนำ
๑๓ ท ๒.๑ ม.๑/๘
● การเขียนจดหมายกิจธรุ ะ
๑๔ ท ๒.๑ ม.๑/๙ - จดหมายสอบถามข้อมูล
๑๕ ท ๓.๑ ม.๑/๑
● การเขยี นรายงาน ไดแ้ ก่
ท ๓.๑ ม.๑/๒ - การเขยี นรายงานจากการศกึ ษาคน้ ควา้
ท ๓.๑ ม.๑/๓ - การเขียนรายงานโครงงาน

ท ๓.๑ ม.๑/๔ ● มารยาทในการเขียน
๑๖ ท ๓.๑ ม.๑/๕ ● การพูดสรปุ ความ พดู แสดงความรู้ ความคิด

๑๗ ท ๓.๑ ม.๑/๖ อยา่ งสร้างสรรคจ์ ากเรอ่ื งท่ฟี ังและด ู
๑๘ ท ๔.๑ ม.๑/๑ ● การพูดประเมินความนา่ เชอ่ื ถอื ของสอื่ ท่มี เี น้อื หา
๑๙ ท ๔.๑ ม.๑/๒
โนม้ นา้ ว
๒๐ ท ๔.๑ ม.๑/๓ ● การพูดรายงานการศกึ ษาค้นควา้ จากแหล่งเรยี นรู้

ตา่ ง ๆ ในชมุ ชนและท้องถนิ่ ของตน
● มารยาทในการฟงั การดู และการพูด
● เสียงในภาษาไทย
● การสร้างคำ

- คำประสม คำซ้ำ คำซอ้ น
- คำพอ้ ง
● ชนิดและหน้าทีข่ องคำ

หนงั สือค่มู ือจัดกจิ กรรม
5
การใช้หนงั สือเรยี น
กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย


ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาข้นั พนื้ ฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีที่ ตัวชี้วดั สาระการเรยี นรู้แกนกลาง
๒๑ ท ๔.๑ ม.๑/๔
๒๒ ท ๔.๑ ม.๑/๕ ● ภาษาพูด
๒๓ ท ๔.๑ ม.๑/๖ ● ภาษาเขียน
๒๔ ท ๕.๑ ม.๑/๑ ● กาพยย์ านี ๑๑
● สำนวนทเ่ี ป็นคำพงั เพยและสภุ าษิต
ท ๕.๑ ม.๑/๒ ● วรรณคดีและวรรณกรรมเกยี่ วกับ
ท ๕.๑ ม.๑/๓
ท ๕.๑ ม.๑/๔ - ศาสนา
ท ๕.๑ ม.๑/๕ - ประเพณ ี
- พิธีกรรม
รวม ๓๕ - สุภาษติ คำสอน
- เหตุการณ์ประวัติศาสตร์
- บนั เทงิ คดี
- บันทกึ การเดนิ ทาง
- วรรณกรรมทอ้ งถนิ่
● การวเิ คราะห์คณุ คา่ และขอ้ คดิ จากวรรณคดี
และวรรณกรรม
● บทอาขยานและบทร้อยกรองทม่ี ีคณุ ค่า
- บทอาขยานตามท่ีกำหนด
- บทร้อยกรองตามความสนใจ


หนงั สือคู่มอื จัดกิจกรรม


6 การใชห้ นังสอื เรียน
กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน
พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ความสำคญั ของหนังสือเรยี น


หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วรรณคดีวิจักษ์
และววิ ธิ ภาษา โดยมงุ่ เนน้ ใหน้ กั เรยี นไดเ้ รยี นรทู้ กั ษะทางภาษาจากการอา่ น พดู เขยี น ฟงั
ดู ส่วนวรรณคดี มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาวรรณคดีที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง
เร่ืองวรรณคดีสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาษไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยรู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะการคิด นับว่า
เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปตามหลักการและบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลกั สูตร


ความสำคญั ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต่างให้ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้ครูจัดการเรียนรู้จากนามธรรมสู่รูปธรรม ให้นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู นำหลักสูตร
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรยี นรู้ มคี วามสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ พฒั นาตนเองตามความสนใจและความถนดั
อยา่ งเตม็ ตามศกั ยภาพ และมคี วามสขุ กบั การเรยี นรู้ บทบาทของครภู าษาไทยจงึ ตอ้ งลดลง
จากการสอนเนอื้ หาในชน้ั เรยี นมาเปน็ ผอู้ ำนวยความสะดวก กระตนุ้ ใหน้ กั เรยี นเกดิ การเรยี นรู้
ด้วยตนเองและเรียนรู้จากกลุ่มเพื่อนมากขึ้น เพ่ิมเติมองค์ความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้หรือกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีครูภาษาไทยเป็นผู้แนะนำ สร้างบรรยากาศ
จัดสถานการณ์ จัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียน ครู สถานศึกษา ชุมชน เพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้นักเรียน
ได้เกดิ ประสบการณต์ รง

เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร
มาตรฐาน และตัวชี้วัด หนังสือเรียนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีครูผู้สอนใช้พัฒนา

หนงั สือคู่มือจดั กจิ กรรม
7
การใช้หนังสือเรยี น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร หนังสือเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประกอบด้วย หนังสือวรรณคดีวิจักษ์
และวิวิธภาษา มีเน้ือหาเน้นให้ผู้เรียนได้ฝกปฏิบัติ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ นอกจากน้ันเน้ือหาแต่ละเล่ม
ยงั ได้สอดแทรกเรื่องราวต่าง ๆ ทสี่ ง่ เสรมิ ใหน้ ักเรยี นเหน็ คณุ ค่าของความเปน็ ไทย ส่งเสริม
คณุ ธรรม จรยิ ธรรม ใหน้ ักเรียนหรอื ผูท้ ศี่ ึกษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เนอ่ื งจากภาษาไทยทตี่ อ้ งฝก ทกั ษะทัง้ การฟัง การพดู การอา่ น และการเขยี น
นอกจากครูผู้สอนจะใช้หนังสือเป็นส่ือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่นักเรียนแล้ว
การจัดกิจกรรมพัฒนาฝกทักษะต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างย่ิงที่ครูต้องคิดค้นหากิจกรรม
ท่ีเหมาะสมเพื่อเสริมการพัฒนาองค์ความรู้น้ัน ๆ ด้วย โดยหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ของกระทรวงศึกษาธกิ าร ได้เสริมเพ่ิมเติมสว่ นของกจิ กรรมไวท้ า้ ยบทเรยี นดว้ ย
ครสู ามารถเลอื กกจิ กรรมตามความสนใจ ความถนัด รวมทัง้ บริบทของหอ้ งเรยี น

กิจกรรมในหนังสือเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีกิจกรรมท่ีสำคัญ ๆ
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกดิ การเรยี นรผู้ า่ นประสบการณต์ ่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึง่ นักเรียน
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี ๑ ถอื วา่ เปน็ ชนั้ เรม่ิ ตน้ ในระดบั มธั ยมศกึ ษา โดยสว่ นใหญม่ คี วามสามารถ
อ่านเขียนภาษาไทยและใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้คล่องแคล่ว มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
มที กั ษะการคดิ ซงึ่ ผา่ นการฝก ทกั ษะการสอื่ สารมาจากระดบั ประถมศกึ ษา ยอ่ มมคี วามสามารถ
ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตามก็ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่มีปัญหา
อ่านเขียนไม่คล่อง ดังน้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ครูต้องคำนึงถึงศักยภาพ
และความสามารถการใช้ภาษาของนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน และจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องตามสภาพความรู้ความสามารถของนักเรียน ลดบทบาทจากการสอนเนื้อหา
ในชั้นเรียนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เองและ
กลมุ่ เพ่ือนมากขึน้ เพ่มิ เวลารจู้ ากสื่อเทคโนโลยีและแหลง่ เรยี นรหู้ รอื กจิ กรรมสรา้ งสรรค์

หนงั สอื คมู่ ือนไี้ ดจ้ ัดหมวดกิจกรรม แบ่งเปน็ ๔ หมวด ๑๖ กลุ่มกิจกรรม ดังน้ี
หมวดท่ี ๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๓ กิจกรรม) หมวดท่ี ๒ สร้างเสริมสมรรถนะและ
การเรียนรู้ (๕ กิจกรรม) หมวดท่ี ๓ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม (๔ กิจกรรม)
หมวดที่ ๔ สรา้ งเสรมิ ทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทกั ษะชีวิต (๔ กจิ กรรม)

หนงั สือคู่มือจดั กจิ กรรม


8 การใช้หนงั สอื เรียน
กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดท่ี ๑ หมวดที่ ๒ หมวดท่ี ๓ หมวดท่ี ๔

กิจกรรมพฒั นาผ้เู รยี น สรา้ งเสริมสมรรถนะ สรา้ งเสรมิ คณุ ลกั ษณะ สร้างเสริมทกั ษะ
และการเรยี นรู้ การทำงาน การดำรงชพี
และคา่ นยิ ม และทกั ษะชวี ิต

๑. กจิ กรรมแนะแนว ๔. พฒั นาความสามารถ ๙. ปลกู ฝงั ค่านยิ ม ๑๓. ตอบสนอง
๒. กจิ กรรมนักเรียน ด้านการส่อื สาร และจิตสำนึกในการ ความสนใจ ความถนดั
๓. กิจกรรมเพื่อสังคม ๕. พฒั นาควาสามารถ ทำประโยชนต์ ่อสังคม และความต้องการของ
และสาธารณประโยชน์ ดา้ นการคดิ และการพฒั นา มจี ิตสาธารณะและ ผเู้ รียนตามความแตกต่าง
กรอบความคดิ แบบเปด กวา้ ง การให้บรกิ ารดา้ นต่าง ๆ ระหว่างบุคคล
(Growth Mindset) ท้ังท่เี ป็นประโยชน์ ๑๔. ฝก การทำงาน
๖. พฒั นาความสามารถ ตอ่ ตนเองและสว่ นรวม ทักษะทางอาชีพ
ด้านการแกป้ ญั หา ๑๐. ปลูกฝงั ความรกั ทรพั ย์สนิ ทางปัญญา
๗. พฒั นาความสามารถ ชาติ ศาสนา และ อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง และ
ดา้ นเทคโนโลยี พระมหากษัตริย์ มีวินัยทางการเงนิ
๘. พัฒนาทักษะ ๑๑.ปลกู ฝงั คณุ ธรรม ๑๕. พฒั นาความสามารถ
การเรยี นรทู้ ่ีส่งเสริม จรยิ ธรรม (มีวินัย ด้านการใช้ทักษะชีวติ
การเรียนรู้ ๘ กลุ่ม ซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ ๑๖. สรา้ งเสรมิ
สาระการเรยี นรู้ อดทน มุ่งมั่นในการ สมรรถนะทางกาย
ทำงาน กตญั ู)
๑๒. ปลกู ฝังความรัก
ความภาคภูมใิ จ
ในความเปน็ ไทย และ
หวงแหนสมบัติของชาติ

หนังสอื คมู่ อื จัดกิจกรรม
9
การใช้หนังสือเรียน
กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาไทย


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีแนวทางการจัดกิจกรรม

หนงั สอื เรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที
ี่ ๑

ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑


..................................................


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำคู่มือจัดกิจกรรมการใช้
หนังสือเรียน กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พื้นฐาน
พทุ ธศกั ราช ๒๕๕๑ ใชเ้ ปน็ แนวทางใหค้ รเู ลอื กจดั กจิ กรรมทงั้ ในหอ้ งเรยี นและนอกหอ้ งเรยี น
เนอื่ งจากในหมวดที่ ๑ เปน็ หมวดกจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น ซง่ึ โรงเรยี นดำเนนิ การตามหลกั สตู ร
สถานศึกษาอยู่แล้ว ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมการใช้หนังสือเรียนน้ี จึงนำเสนอ
ในส่วนของหมวดท่ี ๒ หมวดท่ี ๓ และหมวดที่ ๔ รวม ๑๓ กจิ กรรม


หนังสอื คมู่ อื จัดกจิ กรรม


10 การใชห้ นังสอื เรยี น
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทยตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธกิ าร


หมวดที


สรา้ งเสรมิ สมรร∂นะและการเรียนรู้

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดที
่ ๒
สรา้ งเสรมิ สมรร∂นะและการเรียนรู


กลุ่มกิจกรรมท่ี
Ù
พ≤ั นาความสามาร∂ด้านการสือ่ สาร


กจิ กรรมท
ี่ ๑


๑. ชอ่ื กิจกรรม เสยี งกระซบิ พิชิตใจ

๒. เวลาทใ่ี ช้ (ควรใช้เวลาภายใน ๑ ๑/๓) ๑ ชว่ั โมง

๓. วตั ถปุ ระสงค์
๓.๑ เพอ่ื ให้นกั เรียนมีทกั ษะในการฟงั การพูด การอา่ น และการเขียน
๓.๒ เพ่ือใหน้ ักเรียนมีการพฒั นาความสามารถด้านการสือ่ สาร

๔. กจิ กรรมการเรยี นรู้
๔.๑ ครูเตรยี มบัตรคำข้อความ ๕ ข้อความ เพื่อใหน้ กั เรียนอา่ น
๔.๒ ให้นกั เรยี นแบง่ กล่มุ กลมุ่ ละ ๘-๑๐ คน
๔.๓ ใหน้ กั เรยี นแตล่ ะกลมุ่ เขา้ แถวตอนลกึ โดยใหน้ กั เรยี นคนแรกของแตล่ ะกลมุ่

อ่านข้อความจากบัตรคำทคี่ รูให้
๔.๔ เม่ือนักเรียนคนแรกของแต่ละกลุ่มอ่านข้อความเสร็จแล้ว ให้กระซิบ

บอกเพือ่ นคนท่ี ๒ และกระซบิ ใหค้ นตอ่ ไปเร่อื ย ๆ จนถงึ คนสุดทา้ ย
๔.๕ ให้นักเรียนคนสุดท้ายของแต่ละกลุ่ม เขียนข้อความที่ได้ฟังจากเพื่อน

ลงในกระดาษ
๔.๖ ครแู ละนกั เรยี นรว่ มกนั สรปุ และอภปิ รายผลทไี่ ดจ้ ากการรว่ มทำกจิ กรรม

๕. ส่ือการเรียนรู้
บตั รคำขอ้ ความ

หนงั สือคมู่ อื จดั กิจกรรม


12 การใช้หนงั สือเรียน
กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทยตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธกิ าร

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖. การวดั และประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมการเข้าปฏิบัติกิจกรรมของนักเรยี น
๖.๒ สอบถามความพงึ พอใจของนกั เรียน
๖.๓ นกั เรยี นบอกประโยชน์ที่ได้จากการปฏบิ ตั กิ จิ กรรม

๗. ขอ้ เสนอแนะ/ขอ้ สงั เกต
กิจกรรมน้ี เป็นการฝกทักษะการส่ือสารให้ท้ัง ๔ ด้าน คือ การฟัง พูด อ่าน

และเขียน นอกจากนักเรียนจะสนุกกับกิจกรรมแล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมสมรรถนะ
และการเรยี นรู้ พฒั นาความสามารถดา้ นการส่อื สาร

หนงั สอื คูม่ ือจดั กิจกรรม
13
การใชห้ นังสอื เรยี น
กลมุ่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย


ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาข้ันพน้ื ฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่หมวดที
่ ๒
สรา้ งเสรมิ สมรร∂นะและการเรยี นร
ู้

กลมุ่ กิจกรรมท่
ี ๕
พั≤นาความสามาร∂ด้านการคิดและการพั≤นากรอบความคิด

แบบเปดî กวา้ ง
(Growth
Mindset)


กล่มุ กจิ กรรมท
่ี ¯
พั≤นาทกั ษะการเรยี นรู้ที่ส่งเสริมการเรยี นร
ู้ ¯
กลมุ่ สาระการเรยี นร
ู้

หมวดที่
Û
สร้างเสริมคุ≥ลกั ษ≥ะและคา่ นิยม


กลมุ่ กจิ กรรมที่
๑๑
ปลูกΩíงคุ≥ธรรมจริยธรรม
(มีวินัย
´่ือสัตยåสุจริต
เสียสละ
อดทน


มงุ่ มนั่ ในการทำงาน
กตญั êู)


กลุ่มกิจกรรมที
่ ๑๒
ปลูกΩíงความรักความภาคภูมิใจในความเปìนไทย
และหวงแหนสมบัติ

กิจกรรมที่


๑. ชอื่ กิจกรรม ประชันกลอนสอนใจ
๒. เวลาทีใ่ ช้ (ควรใชเ้ วลาภายใน ๑ ๑/๓) ๒ ชั่วโมง
๓. วัตถปุ ระสงค์

๓.๑ เพ่อื ใหน้ ักเรยี นสามารถฝกทกั ษะการแต่งกลอนสุภาพ
๓.๒ เพอื่ ใหน้ กั เรยี นเกดิ ทกั ษะการคดิ และการวางแผนในการทำงานกนั เปน็ ทมี
๔. กจิ กรรมการเรยี นรู้
๔.๑ ใหน้ กั เรยี นศกึ ษาใบความรู้ เรอื่ ง กลอนสภุ าพและตวั อยา่ งของกลอนสภุ าพ
๔.๒ แบง่ นักเรยี นเปน็ ๔ ทีม ทีมละเทา่ ๆ กนั
๔.๓ ครูกำหนดหัวข้อเรอ่ื งในการแตง่ กลอนสภุ าพ

หนังสอื คู่มอื จัดกิจกรรม


14 การใชห้ นังสือเรียน
กลุ่มสาระการเรียนร้ภู าษาไทยตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน
พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธกิ าร

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๔.๔ แตล่ ะทมี ชว่ ยกนั คดิ แตง่ กลอนสภุ าพแบบประชนั กลอน ทมี ละ ๑ วรรค
ทีมใดแต่งผ่าน ให้สมาชิกในทีมว่ิงไปต่อแถว ทีมใดแต่งครบและต่อแถวจนครบจำนวนคน
ในทมี แล้ว ทีมนนั้ เปน็ ฝ่ายชนะ

๔.๕ ครูเป็นกรรมการตัดสินการแต่งกลอนสุภาพของแต่ละทีมว่า
ผ่านเกณฑก์ ารแตง่ กลอนสุภาพ

๕. สอ่ื การเรียนรู้
๕.๑ ใบความรู้ เร่อื ง กลอนสุภาพและตวั อย่างของกลอนสุภาพ
๕.๒ หวั ขอ้ เร่ืองในการแตง่ กลอนสุภาพ

๖. การวัดและประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤตกิ รรมของนกั เรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม
๖.๒ สงั เกตผลงานความสำเร็จของกจิ กรรม

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสงั เกต
กิจกรรมนี้ ส่งเสริมความรู้ความสามารถและความสนใจการแต่งกลอนสุภาพ

สรา้ งเสรมิ สมรรถนะและการเรยี นรู้ พฒั นาความสามารถดา้ นการสอื่ สาร พฒั นาความสามารถ
ด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปดกว้าง (Growth Mindset) พัฒนา
ความสามารถด้านการแกป้ ญั หา พฒั นาทกั ษะการเรยี นรทู้ ส่ี ง่ เสรมิ การเรยี นรู้ ๘ กลมุ่ สาระ
การเรยี นรู้ สรา้ งเสรมิ คณุ ลกั ษณะและคา่ นยิ ม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินยั ซ่อื สตั ย์
สจุ รติ เสยี สละ อดทน มุ่งมน่ั ในการทำงาน กตญั ู) ปลกู ฝงั ความรกั ชาติ ความภาคภมู ิใจ
ในความเปน็ ไทย และหวงแหนสมบตั ิของชาติ


หนงั สือคู่มอื จัดกจิ กรรม
15
การใช้หนงั สอื เรียน
กล่มุ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย


ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขัน้ พนื้ ฐาน
พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดท
ี่ ๒
สร้างเสรมิ สมรร∂นะและการเรยี นรู้


ลุ่มกิจกรรมท
ี่ ๕
พั≤นาความสามาร∂ด้านการคิดและการพั≤นากรอบความคิด

แบบเปîดกวา้ ง
(Growth
Mindset)


กลุ่มกจิ กรรมท่ี
¯
พั≤นาทักษะการเรียนรู้ทสี่ ง่ เสริมการเรียนรู้
¯
กลุ่มสาระการเรยี นร
ู้

หมวดที
่ Û
สร้างเสรมิ คุ≥ลักษ≥ะและค่านยิ ม


กล่มุ กิจกรรมท
ี่ ๑๒
ปลูกΩุงความรักความภาคภูมิใจในความเปìนไทย
และหวงแหนสมบัติ
ของชาติกิจกรรมท่ี
Û

๑. ชื่อกจิ กรรม ตอ่ สนุกเกมคำคม
๒. เวลาทีใ่ ช้ (ควรใชเ้ วลาภายใน ๑ ๑/๓) ๒ ชั่วโมง
๓. วัตถปุ ระสงค์

๓.๑ เพ่ือให้นักเรียนฝกทักษะการคิดคำอักษรไทย โดยใช้เกมคำคมเป็น
สอ่ื การเรยี นการสอน

๓.๒ เพื่อให้นักเรียนฝกปฏิภาณไหวพริบในการต่ออักษรไทยให้ถูกต้อง
ตามหลกั ภาษาไทย และพจนานกุ รม ฉบบั ราชบณั ฑติ ยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

หนังสอื คูม่ อื จดั กิจกรรม


16 การใช้หนงั สือเรยี น
กล่มุ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน
พุทธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๔. กจิ กรรมการเรยี นรู้

ลำดบั ท่ี บทบาทนักเรียน บทบาทครู

๑ นักเรยี นรับฟังคำชแ้ี จงกติกาการเล่น ครูอธบิ ายขน้ั ตอนกตกิ าการเล่น

เกมจากครู เกมคำคม

๒ นกั เรยี น ๒ คน จบั คู่เพอ่ื แข่งขัน ครูกำกบั การเล่นเกมคำคม โดยทเี่ กม

เล่นเกมคำคมกบั เพื่อนต่างกลุ่ม ๑ ชดุ สามารถแขง่ ขนั ได้ ๓ - ๔ คน

๓ นักเรยี นรบั ฟังการตดั สินจากครู ครทู ำหนา้ ทเ่ี ปน็ กรรมการตดั สนิ
และรบั รางวลั และมอบรางวลั เป็นกำลังใจให้กบั
นักเรียน

๕. สอ่ื การเรยี นรู้
๕.๑ เกม
๕.๒ รางวลั

๖. การวดั และประเมนิ ผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนกั เรยี นขณะปฏิบัตกิ จิ กรรม
๖.๒ สงั เกตผลงานความสำเร็จของกิจกรรม

๗. ข้อเสนอแนะ/ขอ้ สังเกต
กิจกรรมน้ี ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการใช้คำในภาษาไทย สร้างเสริม

สมรรถนะและการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิด
แบบเปด กวา้ ง (Growth Mindset) พฒั นาความสามารถดา้ นการแกป้ ญั หา พฒั นาทกั ษะการเรยี นร ู้
ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
ปลกู ฝงั ความรกั ความภาคภมู ใิ จในความเปน็ ไทย และหวงแหนสมบตั ขิ องชาติ

หนังสอื คูม่ ือจัดกิจกรรม
17
การใชห้ นงั สือเรยี น
กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทย


ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน
พุทธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดท
่ี ๒
สร้างเสรมิ สมรร∂นะและการเรียนร
ู้

ลมุ่ กิจกรรมที่

พั≤นาความสามาร∂ด้านการคิดและการพั≤นากรอบความคิด

แบบเปîดกว้าง
(Growth
Mindset)


กลุ่มกจิ กรรมที่
¯
พั≤นาทกั ษะการเรยี นร้ทู ส่ี ่งเสริมการเรยี นร
ู้ ¯
กล่มุ สาระการเรยี นรู


หมวดท
่ี Û
สรา้ งเสริมคุ≥ลักษ≥ะและคา่ นิยม


กลมุ่ กจิ กรรมท
่ี ๑๑
ปลูกΩíงคุ≥ธรรมจริยธรรม
(มีวินัย
´ื่อสัตยåสุจริต
เสียสละ
อดทน


มุง่ มน่ั ในการทำงาน
กตญั êู)


กจิ กรรมที
่ Ù


๑. ช่ือกิจกรรม แตง่ แต้มสีสนั ตามรอยสนุ ทรภู่
๒. เวลาทใ่ี ช้ (ควรใช้เวลาภายใน ๑ ๑/๓) ๑ ชว่ั โมง
๓. วตั ถุประสงค์

๓.๑ เพอ่ื ส่งเสรมิ ทกั ษะการคดิ และความคดิ รเิ ริม่ สรา้ งสรรค์
๓.๒ เพื่อให้นกั เรยี นเกิดความรู้สกึ ซาบซ้งึ ในวรรณคดสี ำคัญของชาติ
๓.๓ เพอื่ ให้นกั เรียนมีความมุง่ ม่นั ในการทำงาน
๔. กิจกรรมการเรยี นรู้
๔.๑ ให้นักเรียนวาดภาพตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากคำประพันธ์
เร่อื งนิราศภเู ขาทอง พร้อมระบายสีให้สวยงาม
๔.๒ นกั เรยี นศกึ ษาความหมายของคำตามสถานท่สี นุ ทรภูล่ ่องเรอื ผา่ น
๔.๓ นกั เรยี นแลกเปล่ียนเรยี นรูผ้ ลงานของกันและกัน

หนังสอื คูม่ อื จดั กจิ กรรม


18 การใช้หนงั สือเรยี น
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทยตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๔.๔ จดั แสดงผลงานทีด่ ีเด่น

๕. ส่อื การเรยี นรู้
คำประพนั ธ์จาก เรือ่ ง นริ าศภูเขาทอง

๖. การวัดและประเมินผล
๖.๑ สงั เกตพฤตกิ รรมการมีส่วนรว่ มขณะปฏิบตั กิ จิ กรรม
๖.๒ ตรวจผลงานนักเรียน
๖.๓ สอบถามความพึงพอใจ

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสงั เกต
กิจกรรมนี้ เป็นการเสริมทักษะการคิด และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

มีจินตนาการ สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถด้านการคิด
และการพฒั นากรอบความคดิ แบบเปดกวา้ ง (Growth Mindset) พฒั นาทกั ษะการเรยี นรู้
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม
ปลกู ฝงั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม (มวี นิ ยั ซอ่ื สตั ยส์ จุ รติ เสยี สละ อดทน มงุ่ มนั่ ในการทำงาน กตญั )ู


หนงั สอื ค่มู ือจัดกิจกรรม
19
การใชห้ นังสือเรยี น
กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย


ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดท
่ี ๒
สร้างเสริมสมรร∂นะและการเรยี นรู้


กล่มุ กิจกรรมท่
ี Ù
พ≤ั นาความสามาร∂ด้านการสอ่ื สาร

ลมุ่ กจิ กรรมท่
ี ๕
พั≤นาความสามาร∂ด้านการคิดและการพั≤นากรอบความคิด


แบบเปดî กว้าง
(Growth
Mindset)

กล่มุ กจิ กรรมที่
¯
พั≤นาทกั ษะการเรยี นรู้ที่ส่งเสริมการเรียนร
ู้ ¯
กลมุ่ สาระการเรียนร
ู้

หมวดท่
ี Û
สรา้ งเสริมค≥ุ ลักษ≥ะและค่านยิ ม


กลุ่มกจิ กรรมท
่ี ๑๑
ปลูกΩíงคุ≥ธรรมจริยธรรม
(มีวินัย
´ื่อสัตยåสุจริต
เสียสละ
อดทน


มุ่งม่ันในการทำงาน
กตัญê)ู


กจิ กรรมท่ี๑. ชอ่ื กจิ กรรม ปลกุ จติ สำนึกรังสรรคจ์ ากเพลง

๒. เวลาทใ่ี ช้ (ควรใชเ้ วลาภายใน ๑ ๑/๓) ๑ ชวั่ โมง

๓. วัตถปุ ระสงค์
๓.๑ เพอ่ื เสริมทักษะการอา่ นและการฟัง สามารถจบั ใจความสำคัญจากเรื่อง

ที่อา่ นและฟงั ได้
๓.๒ เพือ่ สรา้ งความตระหนักใหน้ กั เรียนนกึ ถึงพระคุณของครู

๔. กจิ กรรมการเรียนรู้
๔.๑ ใหน้ กั เรยี นฟงั เพลง “รางวลั ของคร”ู ของ ปาน ธนพร จากสอื่ อเิ ลก็ ทรอนกิ ส ์
๔.๒ นักเรียนแบง่ กลุ่ม ๔ - ๕ คนช่วยกนั จบั ใจความสำคญั จากบทเพลง
๔.๓ นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน โดยนำเสนอผลงานหน้าช้ันจาก

การสมุ่ ตวั อยา่ ง ๕ - ๘ กลุ่ม

หนงั สือค่มู อื จัดกิจกรรม


20 การใชห้ นงั สอื เรยี น
กลุ่มสาระการเรยี นรูภ้ าษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔.๔ ครแู ละนกั เรียนสรปุ ใจความสำคัญร่วมกนั

๕. สอ่ื การเรยี นรู้
๕.๑ เพลง “รางวัลของครู”
๕.๒ สื่ออิเล็กทรอนกิ ส์

๖. การวดั และประเมินผล
๖.๑ สงั เกตพฤติกรรมการมสี ่วนรว่ มขณะปฏบิ ตั กิ ิจกรรม
๖.๒ สอบถามความพึงพอใจ

๗. ข้อเสนอแนะ/ข้อสงั เกต
กจิ กรรมนี้ เปน็ การฝก ทกั ษะการฟงั และการอา่ น ใหน้ กั เรยี นสามารถแปลความ
สรปุ ความ และจบั ใจความสำคญั สรา้ งเสรมิ สมรรถนะและการเรยี นรู้ พฒั นาความสามารถ
ด้านการสื่อสาร พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบ
เปด กวา้ ง (Growth Mindset) พฒั นาทกั ษะการเรยี นรทู้ ส่ี ง่ เสรมิ การเรยี นรู้ ๘ กลมุ่ สาระการเรยี นร ู้
สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต
เสยี สละ อดทน มุ่งมั่นในการทำงาน กตัญ)ู


หนังสอื คมู่ อื จัดกจิ กรรม
21
การใชห้ นังสือเรียน
กลมุ่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทย


ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พื้นฐาน
พุทธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดท่ี

สรา้ งเสริมสมรร∂นะและการเรยี นรู้


กลุ่มกจิ กรรมที่

พั≤นาความสามาร∂ด้านการคิดและการพั≤นากรอบความคิด

แบบเปîดกว้าง
(Growth
Mindset)


กลุ่มกจิ กรรมท่ี
¯
พั≤นาทกั ษะการเรยี นรทู้ ่ีส่งเสริมการเรียนร้
ู ¯
กลุ่มสาระการเรยี นรู้
กจิ กรรมท
ี่ ˆ


๑. ช่ือกิจกรรม เรยี งรอ้ ยถอ้ ยคำ

๒. เวลาทใี่ ช้ (ควรใชเ้ วลาภายใน ๑ ๑/๓) ๑ ชว่ั โมง

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพ่ือใหน้ ักเรยี นฝก ทักษะการฟงั การอ่าน การเขยี น และมที กั ษะการคิด
๓.๒ เพื่อให้นักเรียนรู้จักเลือกใชค้ ำใหถ้ กู ความหมายได้อยา่ งถกู ต้อง

๔. กิจกรรมการเรียนรู้
๔.๑ เตรียมเนื้อหาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เร่ือง การใช้คำให้ถูกความหมาย

๕ - ๑๐ คำ
๔.๒ นักเรียนศึกษาใบงาน จากนั้นให้นักเรียนจับคู่คำให้ตรงกับความหมาย

โดยครเู ป็นผู้จับเวลา ให้เวลา ๕ นาที
๔.๓ ครูเฉลยและให้นกั เรียนเปลย่ี นกนั ตรวจผลงาน
๔.๔ ครแู ละนกั เรยี นร่วมกนั สรุปผลงาน

๕. ส่ือการเรยี นรู้
๕.๑ สือ่ อเิ ลก็ ทรอนิกส์ เรื่อง การใชค้ ำให้ถกู ความหมาย
๕.๒ ใบงาน

หนงั สอื คู่มอื จัดกจิ กรรม


22 การใชห้ นังสือเรยี น
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทยตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน
พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖. การวัดและประเมนิ ผล
๖.๑ สงั เกตพฤติกรรมการมสี ่วนรว่ มขณะปฏิบัติกิจกรรม
๖.๒ สอบถามความพึงพอใจ

๗. ขอ้ เสนอแนะ/ขอ้ สังเกต
กิจกรรมน้ี เป็นการฝกทักษะทางภาษา การใช้ถ้อยคำถูกต้องตามความหมาย

สรา้ งเสรมิ สมรรถนะและการเรยี นรู้ พฒั นาความสามารถดา้ นการสอ่ื สาร พฒั นาความสามารถ
ดา้ นการคดิ และการพฒั นากรอบความคดิ แบบเปด กวา้ ง (Growth Mindset) และพฒั นาทกั ษะ
การเรยี นรทู้ ี่สง่ เสริมการเรียนรู้ ๘ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้

หนงั สอื คู่มอื จดั กิจกรรม
23
การใช้หนงั สอื เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดท่
ี ๒
สรา้ งเสริมสมรร∂นะและการเรียนร้


กลมุ่ กิจกรรมที่

พั≤นาความสามาร∂ด้านการคิดและการพั≤นากรอบความคิด

แบบเปîดกว้าง
(Growth
Mindset)


กลมุ่ กจิ กรรมท
ี่ ¯
พ≤ั นาทกั ษะการเรยี นรทู้ ีส่ ่งเสริมการเรียนร้
ู ¯
กลมุ่ สาระการเรียนร้


หมวดที
่ Ù
สร้างเสริมทักษะการทำงาน
การดำรงชีพและทกั ษะชวี ิต


กจิ กรรมท่
ี ˜


๑. ช่ือกจิ กรรม สำนวนชวนสนกุ
๒. เวลาทีใ่ ช้ (ควรใช้เวลาภายใน ๑ ๑/๓) ๑ ชั่วโมง
๓. วัตถปุ ระสงค์

๓.๑ เพอ่ื เพ่ิมพูนความรคู้ วามเข้าใจเร่ืองถอ้ ยคำสำนวน
๓.๒ เพ่อื ฝก ทกั ษะการทำงานกลุ่ม
๓.๓ เพือ่ สง่ เสริมความสามคั คี
๔. กจิ กรรมการเรยี นรู้
๔.๑ เตรยี มบัตรคำสำนวนและความหมายอยา่ งนอ้ ย ๒๐ ชุด
๔.๒ ครูชแี้ จงการเล่นเกมจับคู่คำกบั ความหมาย พรอ้ มสาธติ ใหน้ กั เรยี นดู
๔.๓ แบ่งกลุ่มเป็น ๒ ทีม แต่ละทีมจับคู่กันเล่นจับคู่ ทีมใดเสร็จก่อน
และจบั คถู่ ูกมากกว่า จะเปน็ ฝ่ายชนะและมีรางวัล
๔.๔ นกั เรียนเลน่ เกมจับคู่ ครูจบั เวลา ๒ นาที

หนงั สือคูม่ อื จดั กจิ กรรม


24 การใช้หนังสือเรียน
กลุ่มสาระการเรยี นรภู้ าษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๔.๕ นกั เรยี นรว่ มกนั ตรวจสอบความถกู ตอ้ งของแตล่ ะคู่ แลว้ สรปุ วา่ ทมี ใดชนะ
๔.๖ แต่ละคู่ให้นำบัตรคำสำนวนและความหมายให้เพ่ือน ๆ ในห้องเรียน
อ่านพร้อม ๆ กัน
๔.๗ นักเรยี นบนั ทกึ สำนวนและความหมายลงในสมดุ ส่งครู

๕. สื่อการเรยี นรู้
๕.๑ บตั รคำสำนวนและความหมาย
๕.๒ เกมจบั ค่คู ำ
๕.๓ รางวลั

๖. การวัดและประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤตกิ รรมการปฏบิ ตั ิกจิ กรรมกล่มุ
๖.๒ ตรวจผลงานนักเรยี น
๖.๓ สอบถามความพึงพอใจ

๗. ขอ้ เสนอแนะ/ขอ้ สังเกต
กิจกรรมนี้ เสรมิ ทกั ษะทางภาษาโดยการใช้ถอ้ ยคำสำนวนให้ถูกตอ้ งเหมาะสม

สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนา
กรอบความคิดแบบเปดกว้าง (Growth Mindset) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรยี นรู้ ๘ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ สรา้ งเสรมิ ทกั ษะการทำงาน การดำรงชพี และทกั ษะชวี ติ
สร้างเสรมิ สมรรถนะทางกาย

หนงั สอื ค่มู ือจัดกิจกรรม
25
การใชห้ นงั สอื เรียน
กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย


ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตัวอยา่ งบัตรคำสำนวนและความหมาย


ความหมาย

สำนวน

เก็บหอมรอมรบิ เกบ็ ไวท้ ีละเล็กทีละน้อย

เกลือจ้ิมเกลือ ไมย่ อมเสียเปรยี บกนั แกเ้ ผ็ดให้สาสม

กบเกดิ ใต้บวั บาน อยใู่ กลส้ ิ่งท่ีดีงาม แตไ่ ม่รูจ้ ักคุณค่า

กระต่ายขาเดียว ยืนกรานไม่ยอมรบั

เข้าตามตรอกออกตามประตู การทำตามธรรมเนยี มประเพณี

ไขสอื รูแ้ ลว้ ทำเป็นไม่รู้

ขวานผ่าซาก โผงผางไมเ่ กรงใจใคร

ขหี้ มูรา ขีห้ มาแห้ง เรอ่ื งเลก็ ๆ นอ้ ย ๆ

ขี้แพช้ วนตี แพ้ตามกติกาแล้วยังไม่ยอมรับว่าแพ้

จะเอาชนะดว้ ยกำลงั

ขห้ี มู ขี้หมา ไรส้ าระไร้ประโยชน์

นกสองหัว คนทีท่ ำตัวฝักใฝ่เข้าด้วยท้งั สองฝ่ายท่ไี ม่เปน็ มติ ร

โดยหวังประโยชน์เพือ่ ตน

นำ้ กลิง้ บนใบบอน คนใจไม่แน่นอน กลับกลอก

นำ้ น้อยย่อมแพไ้ ฟ ฝา่ ยขา้ งน้อยย่อมแพ้ฝา่ ยข้างมาก

บนบานศาลกลา่ ว ขอร้องใหส้ ่ิงศักดส์ิ ิทธ์ิชว่ ยเหลือ

เปน็ ปีเ ปน็ ขลุ่ย ถูกคอกนั เข้ากนั ไดด้ ี

หนังสือค่มู อื จัดกิจกรรม


26 การใช้หนงั สือเรยี น
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทยตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธกิ าร

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดท
่ี ๒
สรา้ งเสรมิ สมรร∂นะและการเรียนร้


กลมุ่ กจิ กรรมที
่ ๕
พั≤นาความสามาร∂ด้านการคิดและการพั≤นากรอบความคิด

แบบเปîดกว้าง
(Growth
Mindset)


กจิ กรรมท่ี
¯


๑. ชอื่ กิจกรรม พ้องเสียงสำเนยี งเพราะ

๒. เวลาท่ีใช้ (ควรใชเ้ วลาภายใน ๑ ๑/๓) ๑ ชั่วโมง

๓. วตั ถปุ ระสงค์
๓.๑ เพือ่ ใหน้ กั เรยี นมคี วามรู้ความเขา้ ใจเร่ืองคำพอ้ งเสยี ง
๓.๒ เพื่อฝกทกั ษะการทำงานกลมุ่

๔. กิจกรรมการเรยี นรู้
๔.๑ แบ่งกล่มุ นักเรยี นตามความเหมาะสม
๔.๒ ครูแจกบัตรคำพ้องเสียงและความหมายจำนวนเท่ากับกลุ่มนักเรียน

กลุม่ ละ ๑๕
๔.๓ ครูจับเวลาในการจับคู่คำพ้องเสียงและความหมายให้ถูกต้องในเวลา

๒ นาที แล้วตรวจคำตอบของแต่ละกลุ่ม หากลุ่มท่ีชนะและเรียงลำดับพร้อมเฉลย
และให้คำชมเชย

๔.๔ นักเรียนร่วมกันอ่านคำพ้องเสียงและความหมายท่ีถูกต้อง แล้วบันทึก
ลงในสมดุ

๕. ส่ือการเรยี นรู้
บตั รคำพอ้ งเสยี งและความหมาย

หนงั สือคู่มือจดั กจิ กรรม
27
การใชห้ นงั สือเรยี น
กลมุ่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย


ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน
พุทธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๖. การวดั และประเมินผล
๖.๑ สงั เกตพฤตกิ รรมการปฏิบัติกจิ กรรมกลุ่ม
๖.๒ ตรวจผลงานการจับคูก่ บั ความหมาย
๖.๓ สอบถามความพงึ พอใจในการปฏบิ ตั กิ จิ กรรม

๗. ข้อเสนอแนะ/ขอ้ สังเกต
กิจกรรมนี้ เป็นการเสริมทักษะความรู้เร่ืองคำพ้องเสียง ทักษะการทำงาน

เป็นกลุ่มเป็นทีม สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถด้านการคิด
และการพฒั นากรอบความคิดแบบเปด กว้าง (Growth Mindset)


หนงั สือคมู่ อื จัดกจิ กรรม


28 การใชห้ นังสือเรียน
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทยตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีตวั อยา่ งบตั รคำพอ้ งเสียงและความหมาย


ความหมาย
ทองคำ
คำพ้องเสียง ควน่ั ตัด เพอ่ื ใหแ้ ตกใหม่
กาญจน์ ทีร่ ัก
กาน บทกลอน
กานต์ เหตุ เคา้ มูล เหตกุ ารณ์
กานท์ เวลา คราว คร้ัง
การณ์ ดำ
กาล วัตถุสแี ดงชนดิ หนงึ่
กาฬ การเกิด
ชาด ช่ือพรรณไม้
ชาติ พระจนั ทร์
จนั ไมห้ อม
จันทร์ ดรุ ้าย
จันทน์ นำ้ นม
จัณฑ์ หมด สิ้นสดุ
เกษียร ขอ้ ความทีเ่ ขียนเตมิ ไว้บนหวั กระดาษ
เกษียณ
เกษยี น

หนังสอื ค่มู อื จัดกิจกรรม
29
การใชห้ นังสอื เรยี น
กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดท่
ี ๒
สร้างเสรมิ สมรร∂นะและการเรียนรูกลุ ม่ กจิ กรรมท่ี

พั≤นาความสามาร∂ดา้ นการคดิ และการพ≤ั นา
กรอบความคดิ แบบเปดî กวา้ ง

(Growth
Mindset)


หมวดท
ี่ Ù
สรา้ งเสริมทักษะการทำงาน
การดำรงชีพและทักษะชวี ติ


กลุ่มกจิ กรรมท่ี
๑Û
ตอบสนองความสนใจ
ความ∂นัดและความต้องการของºู้เรียน

ตามความแตกต่างระหวา่ งบุคคล


กิจกรรมที
่ ˘


๑. ชื่อกจิ กรรม นิทานสอนใจ

๒. เวลาท่ีใช้ (ควรใชเ้ วลาภายใน ๑ ๑/๓) ๒ ชวั่ โมง

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพอื่ อ่านจบั ใจความสำคญั ของนทิ าน
๓.๒ เพื่อเพม่ิ ทักษะการทำงาน

๔. กจิ กรรมการเรียนรู้
๔.๑ ครนู ำนทิ านชาดก เรอ่ื ง ตายเพราะปาก ใหน้ กั เรยี นอา่ น ใชเ้ วลา ๑๐ นาท ี
๔.๒ แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น ๓ กลุ่ม หลังจากนั้นครูกำหนดคำมาให้ ๑๐ คำ

จำนวน ๓ ชดุ ไมซ่ ำ้ กนั ให้ตัวแทนมาจบั สลากเลอื ก กลุ่มละ ๑ ชุด
๔.๓ นักเรียนร่วมกันนำคำมาแต่งนิทานสั้น ๆ ที่ให้ข้อคิดสอนใจ แล้วนำมา

เลน่ บทบาทสมมติ
๔.๔ แตล่ ะกลมุ่ แสดงบทบาทสมมติ เพอ่ื น ๆ รว่ มกนั สรปุ วา่ แตล่ ะกลมุ่ ใหข้ อ้ คดิ

อะไร และจะนำไปปรับใช้ในชวี ิตประจำวันไดอ้ ยา่ งไร

หนังสอื คูม่ อื จัดกจิ กรรม


30 การใช้หนงั สอื เรยี น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔.๕ นกั เรียนแต่ละคนบันทึกกิจกรรมและความรู้ท่ไี ดร้ บั จากการเรียน

๕. ส่ือการเรียนรู้
๕.๑ นิทานชาดก เร่อื ง ตายเพราะปาก
๕.๒ บัตรคำ

๖. การวัดและประเมินผล
๖.๑ สงั เกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิกจิ กรรมกลมุ่
๖.๒ ตรวจผลงานนักเรียน
๖.๓ สอบถามความพึงพอใจ

๗. ข้อเสนอแนะ/ขอ้ สงั เกต
กิจกรรมน้ี เปน็ การอา่ นใจความสำคัญของนทิ าน เพ่อื เพิม่ ทักษะในการทำงาน

สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการพัฒนา
กรอบความคิด แบบเปดกว้าง (Growth Mindset) สร้างเสริมทักษะการทำงาน
การดำรงชีพและทักษะชีวิต ตอบสนองความสนใจ ความถนัดความต้องการของผู้เรียน
ตามความแตกตา่ งระหวา่ งบุคคล

หนังสอื คมู่ อื จดั กิจกรรม
31
การใชห้ นังสอื เรียน
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย


ตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน
พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่

นิทานชาดก


เร่ือง
ตายเพราะปากสมยั หนง่ึ พระพทุ ธเจา้ ประทบั อยวู่ ดั เชตวนั เมอื งสาวตั ถี ทรงปรารถนา
ภิกษชุ ่อื โกกาลิกะ ไดต้ รัสอดตี นทิ านมาสาธกว่า

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูล
อุทิศจพราหมณ์ เมื่อเรียนจบศิลปะทุกอย่างจากเมืองตักกสิลา แล้วบวชเป็นฤๅษี
ไดเ้ ป็นอาจารยผ์ ู้ให้โอวาทแก่ฤๅษี ๕๐๐ ตน

ในท่ีนั้น มีฤๅษีข้ีโรคผอมเหลืองผู้หน่ึง วันหน่ึง ท่านกำลังน่ังผ่าฟนอยู่
ไดม้ ฤี ๅษปี ากมากผหู้ นงึ่ เขา้ มานงั่ ใกล้ ๆ แลว้ พดู วา่ “ทา่ นจงฟนั อยา่ งน้ี จงฟนั ตรงน”้ี
ทำใหฤ้ ๅษขี โี้ รคโกรธแลว้ กลา่ ววา่ “ทา่ นไมใ่ ชอ่ าจารยส์ อนศลิ ปะการผา่ ฟน
ของผมนะ” จงึ ฟันดาบสนน่ั เสยี ชวี ติ ด้วยมีดผ่าฟนน่นั เอง
และในทไี่ มไ่ กลจากทอ่ี ยขู่ องฤๅษี มนี กกระทาตวั หนง่ึ อาศยั อยทู่ จ่ี อมปลวก
ทุกเช้าเย็นมันจะข้ึนไปยืนขันเสียงดังล่ันอยู่บนจอมปลวกน้ันเป็นประจำทุกวัน
เปน็ เหตใุ ห้พรานผู้หน่งึ มาจบั มนั เปน็ อาหาร
ฤๅษพี ระโพธสิ ตั วไ์ มไ่ ดย้ นิ เสยี งมนั ขนั จงึ ถามหมฤู่ ๅษี เมอื่ ทราบเหตกุ ารณ ์
นนั้ แลว้ ไดก้ ลา่ วคาถานที้ า่ มกลางหมฤู่ ๅษวี า่ “คำพดู ทดี่ งั เกนิ ไป รนุ แรงเกนิ ไป และ
พดู เกนิ เวลา ยอ่ มฆา่ คนผมู้ ปี ญั ญาทรามเสยี เหมอื นเสยี งนกกระทาทข่ี นั ดงั เกนิ ไป”นิทานเร่ืองน้ีสอนให้รู้ว่า : การพูดมากไม่ดี ควรพูดตามกาลเทศะ
และพดู แต่ทด่ี ีท่ีมา : หนงั สอื นทิ านชาดก เลม่ ที่ ๑ โดย พระมหาสนุ ทร สนุ ฺทรธมโฺ ม

หนงั สอื คู่มอื จัดกจิ กรรม


32 การใช้หนังสือเรยี น
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทยตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขน้ั พื้นฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดท
่ี ๒
สร้างเสรมิ สมรร∂นะและการเรยี นรู้


กลมุ่ กจิ กรรมท่ี

พั≤นาควาสามาร∂ดา้ นการคดิ และการพ≤ั นา
กรอบความคดิ แบบเปดî กวา้ ง

(Growth
Mindset)


หมวดที
่ Ù
สรา้ งเสริมทักษะการทำงาน
การดำรงชพี และทักษะชีวิต


กล่มุ กจิ กรรมท่ี
๑๑
ปลูกΩíงคุ≥ธรรม
จริยธรรม
(มีวินัย
´ื่อสัตยåสุจริต
เสียสละ
อดทน


มุ่งม่ันในการทำงาน
กตัญêู)


กิจกรรมที่
๑

๑. ชอ่ื กจิ กรรม ต่อคำชำนาญ
๒. เวลาทใี่ ช้ ๑ ชว่ั โมง
๓. วัตถปุ ระสงค์

๓.๑ เพ่ือสง่ เสริมให้นักเรียนอา่ น และใชค้ ำไดถ้ ูกตอ้ ง
๓.๒ เพื่อสรา้ งความมวี ินยั และความซอ่ื สตั ย์
๔. กิจกรรมการเรยี นรู้
๔.๑ แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม
๔.๒ ช้ีแจงการเล่นต่อคำให้นักเรียนเข้าใจ แล้วแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่ม
ซง่ึ เมอื่ ตอ่ คำแลว้ จะเปน็ ประโยคทไ่ี ดใ้ จความสมบรู ณ์ กลมุ่ ละ ๓ ประโยค
๔.๓ แตล่ ะกลมุ่ ตอ้ งชว่ ยกนั ตอ่ คำใหเ้ ปน็ ประโยคใหค้ รบ ภายในเวลาทก่ี ำหนด
๕. ส่อื การเรยี นรู้
บัตรคำ

หนังสือคมู่ อื จดั กิจกรรม
33
การใชห้ นงั สอื เรียน
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาไทย


ตามหลกั สตู รแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี๖. การวัดและประเมนิ ผล
๖.๑ สังเกตพฤติกรรมของนกั เรียนขณะปฏิบัตกิ ิจกรรม
๖.๒ ตรวจผลงาน
๖.๓ สอบถามความพงึ พอใจ

๗. ข้อเสนอแนะ/ขอ้ สังเกต
กิจกรรมน้ี ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านและใช้คำได้ถูกต้อง สร้างความมีวินัย

และซ่ือสัตย์ในตัวเอง สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถด้าน
การคิดและการพัฒนากรอบความคิดแบบเปดกว้าง (Growth Mindset) สร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
อดทน ม่งุ มน่ั ในการทำงาน กตัญู)


หนังสือคมู่ ือจดั กิจกรรม


34 การใชห้ นังสอื เรยี น
กลุม่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นั พื้นฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดที่
Ù
สร้างเสรมิ ทักษะการทำงาน
การดำรงชีพ
และทักษะชีวติ


กลุ่มกิจกรรมที
่ ๑ˆ
เสริมสรา้ งสมรร∂นะทางกาย


กิจกรรมท่
ี ๑๑


๑. ชื่อกจิ กรรม บอกรักผ่านหนงั สอื

๒. เวลาทีใ่ ช้ ๑ ชว่ั โมง

๓. วตั ถปุ ระสงค์
๓.๑ เพ่อื สง่ เสริมให้นักเรยี นรักการอา่ น
๓.๒ เพื่อสร้างความสมั พันธ์ทด่ี ีระหวา่ งนกั เรียนและครู

๔. กจิ กรรมการเรยี นรู้
๔.๑ ครเู ตรียมการ์ดรูปหวั ใจ ตน้ ไม้ประดษิ ฐใ์ นแจกันสวย ๆ ๑ ต้น
๔.๒ นกั เรยี นคนใดมหี นงั สอื ดใี นหอ้ งสมดุ ทต่ี อ้ งการใหเ้ พอ่ื น พ่ี นอ้ ง คณุ ครอู า่ น

จะเขียนฝากลงในการ์ดรปู หัวใจแลว้ นำไปตดิ ทต่ี ้นไม้
๔.๓ นักเรยี นสามารถเขยี นขอ้ คดิ ดี ๆ ฝากผา่ นการด์ รปู หัวใจให้เพ่อื น ๆ ได้
๔.๔ นกั เรยี นทกุ คนสามารถอา่ นและนำไปปฏบิ ตั ติ น หรอื เขยี นฝากกลับได้

๕. ส่อื การเรยี นรู้
๕.๑ การ์ดรปู หวั ใจ
๕.๒ ตน้ ไม้
๕.๓ หนงั สอื

หนงั สือค่มู ือจดั กจิ กรรม
35
การใช้หนังสือเรียน
กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย


ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๖. การวดั และประเมนิ ผล
๖.๑ สงั เกตพฤติกรรมนักเรียนขณะปฏิบตั ิกิจกรรม
๖.๒ แบบประเมินการยืมหนงั สอื เพมิ่ จากหอ้ งสมดุ

๗. ขอ้ เสนอแนะ/ขอ้ สังเกต
กิจกรรมนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครู

กับนักเรียน สรา้ งเสรมิ ทกั ษะการทำงาน การดำรงชพี และทักษะชีวติ


หนงั สือคมู่ ือจัดกิจกรรม


36 การใช้หนงั สอื เรียน
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทยตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน
พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีหมวดท่
ี ๒
สรา้ งเสรมิ สมรร∂นะและการเรียนรู้กลุ่มกจิ กรรมท
ี่ Ù
พ≤ั นาความสามาร∂ด้านการสอ่ื สาร


กล่มุ กิจกรรมท่
ี ๕
พั≤นาควาสามาร∂ดา้ นการคดิ และการพ≤ั นา
กรอบความคดิ แบบเปดî กวา้ ง


(Growth
Mindset)


หมวดที่
Ù
สร้างเสริมทกั ษะการทำงาน
การดำรงชีพ
และทักษะชวี ติ


กลุ่มกจิ กรรมที่
๑๕
พ≤ั นาความสามาร∂ด้านการใชท้ กั ษะชีวติ


กจิ กรรมท่
ี ๑๒


๑. ช่ือกจิ กรรม ปรศิ นาอกั ษรไขว้ไขสำนวนไทย

๒. เวลาท่ีใช้ ๑ ชว่ั โมง

๓. วตั ถปุ ระสงค์
๓.๑ เพื่อใหน้ กั เรยี นเกดิ ทกั ษะการทำงานเปน็ กล่มุ กระบวนการกลุม่
๓.๒ เพือ่ ใหน้ ักเรียนเกิดความรักความสามคั คี

๔. กิจกรรมการเรยี นรู้
๔.๑ นักเรียนแบง่ กล่มุ เลือกประธาน รองประธาน และเลขานกุ าร
๔.๒ ครูชีแ้ จงความเขา้ ใจเกยี่ วกับใบงานปรศิ นาอกั ษรไขวไ้ ขสำนวนไทย
๔.๓ นักเรยี นลงมอื ปฏบิ ตั โิ ดยครูเปน็ ผูจ้ ับเวลา ๓ - ๕ นาที ตามคำสง่ั ใบงาน

เพอ่ื หาทีมท่ที ำเวลาได้ตามกำหนดและถกู มากทสี่ ุดเปน็ ผ้ชู นะ
๔.๔ ครูเฉลยและรว่ มกนั สรปุ

หนงั สือคูม่ อื จดั กจิ กรรม
37
การใช้หนงั สือเรยี น
กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย


ตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาข้ันพนื้ ฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๕. สือ่ การเรยี นรู้
ใบงาน ปริศนาอักษรไขว้ไขสำนวนไทย

๖. การวัดและประเมนิ ผล
๖.๑ สงั เกตพฤติกรรมการมีสว่ นร่วม กจิ กรรมกลุ่ม
๖.๒ ผลงาน

๗. ขอ้ เสนอแนะ/ข้อสังเกต
กิจกรรมน้ี เสริมทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานเป็นกลุ่ม ให้นักเรียน

มีความรักความสามัคคี สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ พัฒนาความสามารถ
ดา้ นการสอ่ื สาร พฒั นาความสามารถดา้ นการคดิ และการพฒั นากรอบความคดิ แบบเปด กวา้ ง
(Growth Mindset) พัฒนาทกั ษะการเรยี นรูท้ ส่ี ่งเสรมิ การเรยี นรู้ ๘ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้
สรา้ งเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชพี และทักษะชีวติ


หนงั สือคู่มือจดั กิจกรรม


38 การใช้หนงั สอื เรยี น
กล่มุ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทยตามหลกั สูตรแกนกลางการศกึ ษาข้ันพ้ืนฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ีใบงาน


ปรศิ นาอักษรไขวไ้ ขสำนวนไทย


๑.๒.


๔. ๓.จงนำสำนวนไทยข้างล่างมาเติมในตารางอักษรไขว้ข้างบนให้ลงตัว โดยเขียนช่องละ
๑ คำ แล้วแปลความหมายให้ถูกตอ้ ง
๑. ไกไ่ ด้พลอย................................................................................................
(ไดส้ ิง่ ท่ีมีคา่ แต่ไม่ร้คู ุณค่า จึงไม่เกดิ ประโยชนแ์ ต่อยา่ งใด)

๒. จบั แพะชนแกะ..........................................................................................
(ทำอย่างขอไปที ไมไ่ ด้อย่างนีก้ เ็ อาอยา่ งนั้น เขา้ มาแทนเพอื่ ใหล้ ุลว่ งไป)

๓. ยกธงขาว..................................................................................................
(ยอมแพ้)

๔. นำ้ ผ้ึงหยดเดยี ว........................................................................................
(เรื่องเลก็ ๆ ก็ทำใหเ้ ป็นเรือ่ งใหญ่ได)้
หนังสอื คู่มือจดั กจิ กรรม


การใช้หนงั สอื เรยี น
กล่มุ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย

39
ตามหลักสตู รแกนกลางการศึกษาขั้นพ้นื ฐาน
พุทธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หมวดท
่ี ๒
สร้างเสริมสมรร∂นะและการเรียนรู้กลมุ่ กจิ กรรมที
่ ¯
พ≤ั นาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิ การเรยี นร้
ู ¯
กลมุ่ สาระการเรยี นร
ู้


กจิ กรรมที่
๑Û

๑. ชือ่ กจิ กรรม ต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อมงคลชีวิต
๒. เวลาท่ใี ช้ ๓ ชว่ั โมง
๓. วัตถปุ ระสงค์

๓.๑ เพอ่ื ให้นกั เรยี นมีความสามารถวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ
๓.๒ เพอื่ ใหน้ กั เรยี นเกิดความพงึ พอใจในการทำกจิ กรรม
๓.๓ เพอื่ ส่งเสรมิ ใหน้ กั เรยี นปลกู ต้นไม้ ดอกไม้
๔. กจิ กรรมการเรยี นรู้
๔.๑ นกั เรียนแบ่งกลุม่ แต่ละกลมุ่ ศกึ ษาตน้ ไม้ ดอกไมป้ ระจำวนั เกดิ ราศเี กดิ
๔.๒ นักเรยี นสรา้ งแบบสำรวจวนั เกิดของนักเรยี นในโรงเรยี น
๔.๓ นำผลการสำรวจมาสรุปแสดงผลการสำรวจ จัดปายนิทรรศการผลงาน
หรือสรุปผลงานในรูปแบบรายงาน
๕. ส่ือการเรียนรู้
๕.๑ แบบสำรวจวันเกดิ
๕.๒ ปายนิทรรศการ
๕.๓ อนิ เทอร์เนต็

หนังสอื คมู่ อื จัดกจิ กรรม


40 การใช้หนงั สือเรยี น
กลุม่ สาระการเรียนรภู้ าษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน
พทุ ธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่๖. การวดั และประเมนิ ผล
๖.๑ แบบประเมนิ ผลงาน
๖.๒ แบบประเมนิ พฤตกิ รรมการทำงาน

๗. ข้อเสนอแนะ/ขอ้ สังเกต
กิจกรรมน้ี เสริมทักษะให้นักเรียนสามารถวางแผนในการทำงานอย่างมีระบบ

สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมการเรียนร ู้
๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้หนังสอื คูม่ ือจัดกจิ กรรม
41
การใช้หนงั สือเรยี น
กล่มุ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน
พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หมวดท่
ี ๒
สรา้ งเสรมิ สมรร∂นะและการเรียนร
ู้


กลมุ่ กจิ กรรมท่ี
ˆ
พั≤นาความสามาร∂ดา้ นการแกป้ íญหา


หมวดที
่ Û
สร้างเสริมคุ≥ลักษ≥ะและคา่ นยิ ม

หมวดท่
ี Ù
สร้างเสรมิ ทกั ษะการทำงาน
การดำรงชพี
และทักษะชวี ิต


กลุ่มกิจกรรมท
ี่ ๑๑
ปลูกΩíงคุ≥ธรรม
จริยธรรม
(มีวินัย
´ื่อสัตยåสุจริต
เสียสละ
อดทน


ม่งุ มั่นในการทำงาน
กตญั êู)


กลุ่มกจิ กรรมท่
ี ๑๒
ปลูกΩíงความรักความภาคภูมิใจในความเปìนไทย
และหวงแหนสมบัติ
ของชาติ


กิจกรรมที
่ ๑Ù


๑. ชอื่ กิจกรรม สำนวนสุภาษติ พชิ ติ แฟนพนั ธแุ์ ท้
๒. เวลาทใ่ี ช้ ๑ ชัว่ โมง
๓. วตั ถปุ ระสงค์

๓.๑ เพือ่ ใหน้ กั เรยี นรู้ความหมายของสำนวนสุภาษติ
๓.๒ เพื่อใหน้ ักเรยี นสนุกสนานในกจิ กรรมการเรยี นรู้
๔. กจิ กรรมการเรยี นรู้
๔.๑ ครูเตรียมสำนวนสุภาษิตจากเรื่อง สุภาษิตพระร่วง ในรูปของบัตรคำ/
ส่ืออเิ ลก็ ทรอนิกส์
๔.๒ แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๒ คน เพ่ือแข่งขันหาแฟนพันธ์ุแท้
สำนวนสุภาษิต

หนังสอื คู่มอื จัดกจิ กรรม


42 การใชห้ นังสอื เรยี น
กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาไทยตามหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน
พุทธศักราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๔.๓ แจกกระดาษสำหรับตอบให้แตล่ ะกลุ่ม เพื่อให้นกั เรียนเขียนคำตอบส่ง
๔.๔ ครูถาม/ชูบัตรคำ/ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แสดงความหมายหรือสำนวน
สุภาษติ เพ่ือใหน้ ักเรียนตอบโดยมีการกำหนดเวลาในการตอบ (แลว้ แต่คำตอบสัน้ -ยาว)
๔.๕ ครพู จิ ารณาคำตอบ ถา้ ตอบผดิ จะคดั ออก จนเหลอื ผแู้ ขง่ ขนั กลมุ่ สดุ ทา้ ย
เปน็ ผ้ชู นะ
๔.๖ ครูมอบรางวัลให้กลุ่มชนะ

๕. สอ่ื การเรยี นรู้
๕.๑ บัตรคำสำนวนสภุ าษติ
๕.๒ สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ ความหมายของสำนวนสุภาษติ
๕.๓ รางวลั เชน่ อุปกรณเ์ ครอื่ งเขยี น ปากกา ดนิ สอ ฯลฯ

๖. การวดั และประเมินผล
๖.๑ สังเกตพฤตกิ รรมของนกั เรียนขณะปฏบิ ัตกิ ิจกรรม
๖.๒ ตรวจสอบคำตอบของนักเรียน (ดลุ ยพินิจของครู)

๗. ขอ้ เสนอแนะ/ขอ้ สงั เกต
กจิ กรรมนี้ เปน็ การฝก ทกั ษะใหน้ กั เรยี นรคู้ วามหมายของสภุ าษติ ใหผ้ เู้ รยี นมคี วาม
สขุ กบั การเรยี น สรา้ งเสรมิ สมรรถนะและการเรยี นรู้ พฒั นาความสามารถดา้ นการแกป้ ญั หา
สรา้ งเสรมิ คณุ ลกั ษณะและคา่ นยิ ม ปลกู ฝงั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม (มวี นิ ยั ซอื่ สตั ยส์ จุ รติ เสยี สละ
อดทน มุ่งม่ันในการทำงาน กตัญู) ปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
และหวงแหนสมบตั ขิ องชาติ สร้างเสริมทักษะการทำงาน การดำรงชีพ และทักษะชีวติ


หนังสือคู่มือจดั กจิ กรรม
43
การใชห้ นงั สอื เรียน
กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย


ตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่หมวดท
่ี ๒
สร้างเสริมสมรร∂นะและการเรียนร้กลมุ่ กจิ กรรมที
่ ๕
พั≤นาควาสามาร∂ดา้ นการคดิ และการพ≤ั นา
กรอบความคดิ แบบเปดî กวา้ ง

(Growth
Mindset)


หมวดที่
Û
สร้างเสรมิ ค≥ุ ลักษ≥ะและคา่ นยิ ม


กล่มุ กจิ กรรมท่ี
๑๒
ปลูกΩíงความรักความภาคภูมิใจในความเปìนไทย
และหวงแหน

สมบัตขิ องชาต


หมวดท
่ี Ù
สรา้ งเสรมิ ทักษะการทำงาน
การดำรงชีพ
และทกั ษะชวี ิต


กลุม่ กิจกรรมที่
๑๕
พั≤นาความสามาร∂ดา้ นการใชท้ ักษะชีวติ


กจิ กรรมท
ี่ ๑๕


๑. ชอื่ กิจกรรม อ่านนทิ านพืน้ บา้ น เบกิ บานฤทัย
๒. เวลาท่ใี ช้ ๑ ช่วั โมง
๓. วตั ถุประสงค์

๓.๑ เพอ่ื ให้นกั เรียนอา่ นจับใจความจากเรือ่ งทอ่ี ่านได้
๓.๒ เพ่ือให้นกั เรียนค้นควา้ นทิ านพน้ื บ้านทางอนิ เทอร์เน็ตได้
๓.๓ เพื่อใหน้ กั เรยี นบอกขอ้ คิดจากเร่อื งท่ีอ่านได้
๔. กิจกรรมการเรยี นรู้
๔.๑ ครเู ตรยี มนิทานพน้ื บ้านหรือใหน้ กั เรียนค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
๔.๒ นกั เรยี นอา่ นนทิ านพนื้ บา้ นทคี่ รเู ตรยี ม หรอื ตามความสนใจของนกั เรยี น
๑ เรื่อง

หนงั สอื ค่มู ือจัดกิจกรรม


44 การใช้หนังสอื เรียน
กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทยตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน
พทุ ธศกั ราช
๒๕๕๑
ของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Download Hyssop Oil -(Hyssopus Officinalis)- Essential Oil 100% Pure Natural Undiluted Uncut Therapeutic Grade Oil 33.81 Fl.OZ Free
Next Book
[PDF] The Blank Slate The Modern Denial of Human Nature For Android