The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by prepress.eyal, 2022-07-11 08:46:21

1Up___40089_YH_Ner Haim_K2.1A

1Up___40089_YH_Ner Haim_K2.1A

1

äãð úåëìä
äìéáè úåëìäå

øôñ øáçîä ìòá
áìçá øùá ìò íééç øð
úåáåøòú úåëìä ìò íééç øðå
íéòìåú úåëìäå äçéìî úåëìä íééç øðå

÷øàé àåð ,âðéùàìô
÷"ôì á"ôùú úðù

å"ç úáù ìåìéç ùùç àìì øééð ìò ñôãð

Copyright ©

á"ôùú íéåáðùøé÷ íééç

úåùø éìá ÷éúòäì øåñàå úåøåîù úåéåëæä ìë

Library of Congress Control Number 1 – 42666640

øáçîäì úåðôì àð äìàù ìëá
13754 71 Avenue
Flushing NY 11367
917-975-8470
øáçîä ïáì åà
69 Gudz Rd
Lakewood NJ 08701
718-614-9575

Typography and layout
Simcha Graphics
718-854-4830

PRINTED IN ISRAEL

úîùð éåìéòì

øåãä ÷ñåô åðéáøå åðéøåî
íéìùåøé úøàôú úáéùé ùàø

ì"öæ äùî áø ïåàâä áøä ïá ãåã áø ïåàâä áøä

ïééèùðééô úçôùîì
äðù 'îì ìåãâå ïè÷ øáã ìëá äàøåä äøåîìå íéðéò øéàîì åðì äéäù

ì"öæ äùî áø ïåàâä áøä åéáà úå÷ìúñä úòî
å"îùú úðù øúñà úéðòú

íéîù úàøéå ÷åæéç àìî úåëåøà úåçéùá á"áìå éì äàøä äøéúé äáéç
íéáåäæë åéøåáã ìë äðåî äéäù óà

à"øâä øåàéá ìò éøôñ åì éúàøäùë ãàî äðäð
åúñôãäá óúúùä íâå íéøôñ ãåò áåúëì éìò äåöå
éìù ïéùåã÷ øãñî úåéäì íéëñäù ãçåéîä ãñçä ìò áåè åì øéëî éðà

éúùà úàå éúåà ããåòì åúåð÷æ úòá
äèðéøá÷ ãáàù äðéôñì äì éåà

à"ôùú ïåùçøî àë ÷"ùò äìòî ìù äáéùéì äìò
.ä .á .ö .ð .ú

(.æ úéðòú) ïìåëî øúåé éãéîìúîå éúåáøî øúåé éøéáçîå éúåáøî éúãîì äáøä àðéðç éáø øîà

éúéëæå ùøãîä úéá éáùåéî é÷ìç úîùù ìò äàãåää äìëé àìå åéãä äìëé .éáì úùâøä òéáäì íéìî éã éì ïéà
íéîéòðäå íéáäàðä íéãéîìú ãîìì ãçåéî úåëæ äæ ìò óñåð .íéðù ìáåéì áåø÷ ìàøùé íòì äøåú ãîìî úåéäì
éøáãå úåàéâåñä éìöà øøáúð íäéãé ìòù .àúëìäã àáéìà àúúòîù âéùäìå äøåúä úåìòîá úåìòì íéù÷áî
ãçàå ãçà ìëì ãçåéî äøëä äæî ãáìî .ã"åé ìò íéøôñ 'ã éúñôãäù ãò .íéðåøçàäå íéðåùàøä íé÷ñåôä
íìåë .èéòîîä ãçàå äáøîä ãçà .äãð úåëìä ìò íééç øð øôñ úñôãäì äçîù àìî áìá óúúùäù íëî
èøôì øùôà éàå íúà íéáøù éãéîìú àð åòã .íäù úåîå÷î ìëá äìòî éìòá íìåë íéø÷é íìåë íéáåäà
íùäù éàáìã à÷îåòî éúëøá úà åìá÷ú ïëìå .úìåæ ìù ãåáëá òåâôì éìáî ãçàå ãçà ìëì äàãåäå çáù
.êúéá éðá ìëî úçð áøå óåâä úåàéøá íò íéáåè íéðùå íéîé úëéøà äçìöäå äëøá íëéìò òéôùé åîù êøáúé
.ùôðå áìá íëúà áäåàä
.íëáø
íéåáðùøé÷ íééç

äøåúä ìëéäá íìåò øëæì

úåîùð éåìéòì
ì"æ ïåéö ïá áøä ïá áéì äãåäé áøä

ìéøòô úçôùîì

àðãøâã ì"öæ ôà÷ù ïåòîù áø â"äøä ìù ÷éúå ãéîìú
øéîã ì"öæ ì÷ðéô äãåäé øæòéìà áø â"äøäî êîñåîå

äøùô éìá úîàå íåìù óãåø
äðåéìò äâøãîá êðçîå ãîìî

ä"òùú ïñéð åë øèôð

äáåùçä äùàä åúâåæå
äøéúé äðéá íò ìéç úùà

ä"ò äðç äéçå ì"æ áàæ 'ø úá ä"ò òãìòæ òáéåè úøî

æ"òùú øãà æ äøèôð
.ä .á .ö .ð .ú

oooooo

úîùð éåìéòì

é"ð ìàôø áøä ïá ì"æ åäéìà ìàåîù áøä

åçë ìëá åúøåúìå íùì øåñî
äøåúì ïáø÷îå úåéøá úà áäåà

åúìéä÷ìå åúçôùîì ïîàð
ä"ñùú ìåìà åë øèôð
.ä .á .ö .ð .ú

úåîùð øëæì

ì"öæ á÷òé äùî áø ïá ïáåàø 'ø áøä

äáåùçä åúùàå

ä"ò ìãðòî íçðî 'ø úá ä÷áø àìéá

õéðòîà÷ úáéùéå øéî úáéùéá ãéîìú äéäù

øòá êåøá 'ø ïåàâä áøäî êîñåî
ì"öæ âéìòæ äçîù 'ø ïåàâä áøäîå

ãñç äùòå åéîé ìë äøåúá òâéå ìîò
ïåòî íéáø áéùäå äðù íéùìùî øúåé äùåã÷ äìéä÷ âäð

íéðáø ìù äáåùç äçôùî ãéîòäå

êåøá íøëæ àäé

äøåúä ìëéäá íìåò øëæì

úîùð éåìéòì
éøåî éáà

ì"æ á÷òé ïá ìàåðîò

ïéáåø úçôùîì

ïðáø øé÷åîå äøåú øé÷åî äéäù
åúçôùîì áäàðå úåéøáä úà áäåà

êåøá åøëæ àäé
à"ôùú øãà ùãç ùàø øèôð

.ä .á .ö .ð .ú

åúéòøå ïéáåø ÷çöé ïúðåäé é"ò çöðåä
íéáåè íéðùå íéîé êøåàì åéçéù

øéáùî ùàøì úåëøá

àøé÷é àøáâ éàä ãåáëì
ãñçä ùéàå úåëéìä íéòð

é"ð äëéååù á÷òé 'ø

åúåà åçåø äáãðù
øôñä úàöåäì äîåøú íéøäì

íééç øð

äìéáè úåëìäå äãð úåëìä ìò

åúéá éðáìå åì ãåîòú à"øâä úøåú úåëæ
íäéúåðáå íäéðá ìãâì åëæéù
úçð áøî äàøéäå äøåúä êøãá

äçìöäå äëøá êà íìîòá äëøá åàøéå
íéîé êøåàì

ãéîú éãâðì 'ã éúéåù

å"éä úéãåäé ïá áàæ àéáì áøä ãåáëì

äùåã÷ä äøåúä úöôäì åìéáùá åîøú åéãéãéù
áåè âååéæ àåöîì äëæé ì"öæ à"øâä úøåú úåëæ é"òå

ùôðå áì óåâä úåàéøá êåúî äáåè äñðøô íò
äðåîàá äæ øôñ úñôãä éëøöá å÷ñòù éî ìë ïëå
íôåâ ìëì àôøéå äìçî ìë íäî øéñéå íøëù íìùé ä"á÷ä
íäéãé äùòî ìëá äçìöäå äëøá çìùéå íðåò ìëì çìñéå

íäéçà ìàøùé ìë íò
áéø÷ ïîæáå àìâòá àúùä
ùôðå áìá åúåà íéáäåàä åéãéãé

úîùð éåìéòì

ãñç ùéà àáø àøáâ éàä

ì"æ óñåé ïá ïøäà äùî 'ø

à"ôùú éøùú â"é øèôð

.ä .á .ö .ð .ú
á"áå åúùà ìò áåè õéìîéå

åéçéù åúçôùî éãé ìò çöðåä

'ä ìëéäá íìåò øëæì

éøåä ð"òì

ì"æ ïøäà íçðî ïá ìéôà÷ á÷òé ç"äøä

æ"ñùú úáè à"é 'òáìð

ä"ò ììä 'øä úá òùàî úøî åúâåæå

á"ôùú èáù 'å ÷"ùá 'òáìð
éúùà éøåä ð"òìå

ì"æ èëåøôðîåìá ãðé÷ñéæ øãðñëìà íééç áøä

ç"éùú èáù 'ã ÷"ùá 'òáìð

ä"ò ìéãðòî íçðî úá ìæééø äøù úøî åúâåæå

î"ãùú 'á øãà ã"ë 'òáìð
.ä .á .ö .ð .ú
úàî

õéáåìéôå÷ äàì àöàøå ïøäà íçðî

úîùð éåìéòì

íéøãòì äøåú ãîìîå õéáøî àáø àøáâ éàä
äðù ìáåéî äìòîì éîàééî øéòá

ì"öæ áéì äãåäé áøä ïá ãåã 'ø â"äøä

éîàééîã øéòöä ìàøùé úìéä÷ã àøúàã àøî
à"ôùú úðù éðù çñô øèôð

.ä .á .ö .ð .ú

åéçéù åúçôùî éãé ìò çöðåä

'ä ìëéäá íìåò øëæì

éøåî éáà ð"òì

ì"æ ìàéçé á÷òé 'ø ïá ñéðî íçðî 'ø

á"òùú ïñéð æ"è øèôð
éúøåî éîà ð"òìå

ä"ò ìàåîù äùî 'ø úá äéç úøî

ä"ñùú øééà â"é äøèôð

ç"åî ð"òìå

ì"æ ìàåîù 'ø ïá áéì êåøá áø

à"îùú ïåùçøî æ"ë øèôð
ç"åî ð"òìå

ä"ò áéì äãåäé áø úá ìãéà úøî

à"òùú ìåìà 'â äøèôð
.ä .á .ö .ð .ú

íìîò éøôë áùçð éìîò éøô øùàá
íìåòì ïãò ïâá íäì øéàú åæ íééç øð

éìò áåè åöéìîéå íéîçø åù÷áéù
å"éä éúéá éðá ìë ìòå

äøåúä ìëéäá íìåò øëæì

úîùð éåìéòì

ç"åî

ì"æ ïåéö ïá áøä ïá áéì äãåäé áøä

ìéøòô úçôùîì

ä"òùú ïñéð å"ë øèôð

úîùð åìéòìå

ç"åî

ì"æ áàæ 'ø úá ä"ò òãìòæ òáéåè úøî

æ"òùú øãà 'æ äøèôð

.ä .á .ö .ð .ú

íìåòì ïãò ïâá íäì øéàú åæ íééç øð
áåè åöéìîéå íéîçø åù÷áéù

å"éä á"á ìë ìòå éúùà ìòå éìò‫יצחק לעבאוויטש‬
‫רב ור"מ‬

‫דקה"י וואודרידזש‬

ú"éäæòá
á"ò æ"ñ óã) ãçå ïéøùò àðå÷éú æ"å÷éú ìò àøåðä åøåàéáá áúåë ò"éæ àðìéååî åäéìà äìåâáù åðéáø
.÷"äáãá ù"ééò 'åëå úåðùéä ïéáäì àìà äúò ùãç øáã ïéàù äøåúá àåä ïëå ì"æå ,ã"äåúá (ñ"äãî
éôë øùà] ,ò"éæ ìéáàðøòùèî íéðéò øåàîä åðéáø ìù íéùã÷ ùãå÷ ïåùì é"ôò øúåéá øáãä ïáåéå
íééôìà ïúåà ìëå ã"äåúá ì"æå ,úáù ñ"îò áì çîùé 'ñá ,[èåù÷ã àîìòá øù÷ íäì ùé úéúîà äìá÷
úåìâúä 'éçá øîâð ë"çàå ,äøåú íéôìà éðù åäæå ,äøåúä úðéúð 'éçá ìëä äéä äøåúä úðéúð úàî äðù
äæå ,äøåú íéôìà éðù ïúåàî äéäù ãçà åøîà øáëù øáã àåä ,íåéä íâ íéùãçîù äî ìë éë ,äøåúä
åðåùì úåëéøàá íù ïééò ,'åëå äøåúä úðéúð äøîâð øáë éë ,ùåãéç åðéàå àåää øáãä øæåçù àìà åðéà

à.øåäèä

øåúçì àåä å÷åñéò ø÷éò ,øúñðä úøåúá ïäå äìâðä úøåúá ïä ,ò"éæ àðìéååî à"øâä åðéáø ë"ò øùà
íäéøáã ìù øåäè åîå÷î øå÷î äàøîá úåàøäìå ,íúðåë ÷îåò ìéëùäìå ïéáäì éãë íéðåîã÷ä éøáãá
àæøá ïåàâä ë"ùîëå á,éðéñî ïúðéúðë íéçîùå íéøéàî íéøáãä 'éäéù ãò ,ê"ðú é÷åñôáå ì"æëç éøáãá
ïåàâä àðáøå àðøîî åðééäã ïðåáúð íéð÷æîå ì"æå ,ã"äåúá áúëîá ì"öæ íùìä ìòá ò"ñéö àøé÷é
íéçå÷ì åéøáã ìëù ìéìòá ïéàåø åðà éøä äæ ìë íò ,úåùòì ìéãâä àéìôäù íàù ,ä"äììæ (à"øâä)
é"áùøä éùøãîî àåä áàù ,ì"æéøàä éøáãî íéìáå÷îä ìë åáàùù äîù ãò ,íéðå÷éúå øäæä éøáãî
äìâðä êøãá ùãå÷á åëøã äéä ïëå ,ãáì é"áùø éùøãî ìò øåàéá êøãá ÷ø åéøáã ìë åàá àì ïëìå ,ãáì

â.ì"ëò 'åëå

äúéä ë"ò ,ãàî ãò øöé÷ äìâðä úøåúá èøôá ,äáåøîä úà íé÷éæçî íéèòåî åéøáã ìëù ïåéë êà
,íéøáçî ãåòå øæòéìà ÷ùîã øôñ àáù ãò ,äøåú éãîåì áåøì íåúç øôñ ò"åù ìò à"øâä øåàéá
éðéòî íåúñ úåìåãâ úåëìä äáøä øàùð ãåò ìáà .íéðéò úøéàîá åéúåæîø ïéáäì äðáää øòù åçúôå
'íééç' àåä ïë åîùëå] ,à"èéìù íéåáðùøé÷ øéàî íééç ø"øä äøåúá ïã÷ù ç"äâä éãéãé àáù ãò ,ç"ú
,úå÷åîò úåëìäá ìàøùé ìù íäéðéò øéàäå ,íééç øð øôñá ,[ìàøùé ìù íäéðéò 'øéàîå' ,íäéàöåîì íä

.åéìò äáåèä 'ä ãéë

,úàù øúéá åéùëò åðì äùò äáåèå ,àìôð øåàéáá íøàáì äøäè úåëìäá íéøôåñ éøáãî úéðù àá äúòå
,øåáéãä úáçøäá ìéëùäìå ïéáäì ,ìëì ïëåî êåøò ïçìùë íäéðôì íéùú øùà ë"äàùîë íáúëù
,ìòåôä ìà çëî áåèä åîîæ àéöåäì åãòñìå å÷æçì äáø äåöî ë"ò .íéçîùå íéøéàî íä íéøáãäå
à÷éîò ,äøåøá äôùá ,àúúòîù é÷åñàì ãò ïáììå øøáì ,äøåúä úçîùá ìàøùé ìù íäéðéò øéàäì

.à"áá äøéçáä úéá ïéðáì äøäîá äëæð éãò ,àøåäð 'éîò 'éøùå ,àøéîèå

à

ã"äåúá ì"æå ,ñùä úåéâåñå íéììë ìò øçáð óñë àìôð øôñ ìò åúîëñäá ò"éæ ñ"úçä äìåâáù åðéáøì äæá ãåò éúàöîåà
ìë ,íäéôá íéððåùî äøåú éøáã åéäéù ãò ,úçàì úçà ã"é ìò ã"é åöá÷é êéà ,äøåú éãîåìì êøã äøåî 'éäé äæä øôñä
íéøáãá øâúñðå ,íå÷î ìëá 'äøåúä ïî øåñà ùãçä éë' ,íëåçî øáç øáåç ìë 'éäé äæáå ,äëåøòå ìëá äøåîù àéâåñ

.è"äìëò 'åëå êìð íäéúåá÷òáå ,íéîìåòì äéä øáë øùà íéðåùàø
'ñ ùéø åéúåãìåúá åðîî àáåîù ,ã"éä ì"öæ ïàîøòñàåå á"àø ÷éãöå ïåàâä ìò éì ääéîúù äî ïééöì éúà íå÷îä ïàëå
ïééæ ùãçî éë ,ì"öæ éåìä ç"øâä ìàøùé ìù ïøåàî åáø éøáã úà ,äøåú ìäà óñàîì åúîã÷äá ë"ùî ,íéøåòù õáå÷
äæä øáã àìä ë"ùîôìå ,ë"ò èééèù ñò ñàåå ïééèùøàô åö æéåìá æéà èòáøà øòæðåà ,'åëå æðåà øàô èéð æéà íéùåãç

.ò"öå æ"÷éúá à"øâä åðéáøî øåäè åøå÷î
äìåâñ éãéçé íâ ïëìå ì"æå ,'è úåà äçîùå äøåà 'àî (ì"öæ éåùà÷î êàøá ù"øäî ÷"äâäì) øæòìà úøîùî 'ñá 'éòåá
íéàðúä åîë äøåúä úâùäì åëæ íä íâ ,úîàá íéùåã÷ä íéàðúä åâäðù åîë äøäèáå äùåã÷á åâäðúäù ïåøçàä øåãá

.ù"ééò 'åëå éðéñî äìáé÷ù åîë äìåë äøåúä ìë òãé àðìéååî ïåàâäù òåãéù ,íéùåã÷ä
àùåðå à"îøå é"áä åðéúåáø ãò øåã øçà øåãî äàøåä éììë é"ôò äìâðá ïä ,äæá äðåù ò"ð åðéúåáø úìá÷ ùøåù íðîàâ

.ì"îëàå ò"éæ é"çä é"øà åðéáø ùøåù éôì øúñðá ïäå ,íäéìë2øáçîä úîã÷ä

ìë ìò úåáéñä ìë úáéñ úåéåää ìë äååäî êéðôì éðà äãåî .ìàøùé åîòì äøåú ïúåðä äìòúéå àøåáä çáúùé

éáùåéî é÷ìç úîùå éùôð úìöäù ,êéðôì åéçéù éúéá éðá ìë íòå éîò úåùòì ãéúò äúà øùàå éãîò úéùò øùà ãñçä
à"øâä øåàéá ìò éòéáø øôñ øåîâì éðúøæò ,âéùäì àøáð ìë çëá ïéàù íéáåøîä êãñçáå éìò êúìîçáå .ùøãîä úéá
ùåãéç éøáã åá åàöîéù õ"îåã íéð÷æì óàå ïðáøî àáøåö ç"úì òééñìå úåàøäìå úåøåäì ,éëøò èåòéîå éìëù è÷ éôì

.àøå÷ä åá õåøéù éãë ì÷ ïåùìá ìëäå ,íéä ïî éúãåöîá éúìòäù
ç"áá úåëìä úìéçúá éúéàøù åîëå ,äìåâä øàáä åð÷æ ìà øáãî èòîë à"øâäù çëåî ïåéñðä ïîå úåéàø äîëî
íåù åì ïéà åì íãå÷îù ïîéñä éøäù ,äìåâä øàáá áúëù äî ìò äúéä åúðååëå "íù" úìîá ïîéñä úà ìéçúäù
ìàåîù 'øá ìàøùé 'ø ãéòäù åîëå ,äìåâä øàáä ù"îá íãå÷î ïééòú "íù" úìî áúëù íå÷î ìëá ïëå ,ç"ááì úåëééù
ìò ì÷äì ,éúìåëé éôë àñøéâä úà éúð÷ú íâå øåáçä êåúá äìåâä øàáä úà éúîù ä"ùîå .ç"åà úìéçúá àáåîä
ïëå .êë ìë íéèåùô íðéà åéøáãù åà åéìò ÷ìåçù åà åéìò àéù÷ åì ùé â"äá ïééò áúåëùëå .à"øâä úðååëá ïééòîä
éøáãî àéöåäì ùéù åðééäã ì"ðë éîð åúðååë äîåãëå ê"ù ïééò åà æ"è ïééò ïåâë ,ïééò úìîá øîàã ïàî äæéàì íéã÷îùë

.åì íéëñî åðéàù åà èåùô êë ìë åðéàù ùåãéç àåää íëçä
ä"ùîå ,ò"åùä øãñ éôë íúåà åøãéñå åéøáã åè÷éì íéñéôãîäå ,ãçàë áúëð àì êåøò ïçìåùä ìò à"øâä øåàéá
åéøáã ìöà ãéî ïàë àöîð àåä åéùëòå íùî íéñéôãîä åè÷éìù åéøáãì äðååëäå äîåãëå íù ù"îë áúåë íéîòôì
äàøú àéâåñä ìëá íãå÷î ïééòúùë .àéãäì ïë áúë íà íù áúë éàîà ïáåî åðéà íà äæá äîúú ìà ïëìå äîåãëå
åà øåöé÷á íáúëù àìà ,íéøîåà íäù äîì éîð åúðååëå íéðåøçàäå íéðåùàøä íé÷ñåôäá íéàöîð åéøáã ììë êøãáù
úçðåî äúéä äìåë äøåúä ìëù íéðåîã÷ä åãéòä øáë .ùåãéç úôñåúá åà äòøëä êøãá íå÷î äàøîá åà æîø êøãá
äáçø äòéãé äúåà íò åùã÷ ãé áúëá íéáåúë ò"åùä ìò åøåàéáá åéøáã ìëå ,êåôäå øùé äøéàîä àéøì÷ôñàá åéðôì
úö÷á ïåùàø äæéà åà éîìùåøé åà øäåæ åà àøîâ åà àúôñåú ïåùì ÷éúòäùë éúòãì äàøð ïëìå .äìåãâä åúðáä éôëå
åà äðåëðä àñøéâä úà åðì äøåî åîöò àåäù åà úøçà àñøéâ åì äúéäù íåùî åðééä ,åðéìöà àöîðù äîî ïåùì éåðéù
åëøã .äòøëä åà ä÷åîò äðååë éìá íúñ íå÷î äàøî áúë àìù òåãéå .íâúôä ïåðâñ êåúá íäéøáã úðáä ùøôì àáù
àéâåñä ïåùìî òéøëäì éîð åëøãå ,à"îøä åà øáçîä åà àøîâä ïåùìá åà äðùîä ïåùìá ìåãâå ïè÷ øáã ìëá ÷ã÷ãì
,äëìä úåøåäì àéøèå àì÷ùä ìò êîåñ ììë êøãá ïëå .÷ñåô äæéà úòãë àìù åà úòãë äùòîì äëìä ã"îä ïåùìî åà
íéé÷ øàùð àø÷éòî êúòã à÷ìñ äåäã äî ìë éããö íòè úîçî åúøáñî ïåùàøä åà àéâåñäá øîàã ïàîä øæåçùëå

.íéðåùàøä íé÷ñåôä ìë êøãë áúåúéàã äîî ãáìî
éåìâ ïåùìá åáúåë åðéà ììë êøãá íäéìò ÷åìçì åúòãùë óà íéðåîã÷ä íé÷ñåôäå íéîëçäì åãåáë áåø úîçî
íéðåîã÷ä íé÷ñåôä ìò åìéôàå úåôé÷úá íäéìò ÷ìåç êøåöä éôë íéîòôì ìáà .äîåãëå íå÷î äàøî íò åà àæéîøá ÷ø
ç"øôä ïåâë íéðåøçàä éøáã àéáä íòô éãî .[ã] ÷"ñá çö ïîéñ ùéøá ù"îë ,í"áîøä ïåâë øáãá íéðô àåùî éìá
ì"öæ õéùáééà ïúðåäé 'ø åðéáøì åì äúéä äìåãâ äëøòä .[áé] ÷"ñá ë÷ ïîéñá à"ùøäîäå [å] ÷"ñá á÷ ïîéñ ùéøá
åéøáã ìë äàø éúòãìå ,úåãòä úåçåì øôñá ñôãðù åì çìùù áúëîä ïî ù"îë åðéîéì éîð ãîòå åøòöá åîò óúúùðå
äàø àîúñîå ,øàú éøôä éøáã äàøù éì äîåãîëå ,à"ùøäîä éøáã ìëå ç"øôä éøáã ìë äàø íâå .éúìôå éúøëáù
â"îôä éøáã äàø íà éì øøáúð àì .úáù úãåòñì à"øâä åðéîæäå äæá äæ åùâôðù ïðéòãéã àäî äéøà úâàùä éøáã
àìå åúòã úð÷ñî éôë êåøò ïçìåù áúë àì äîì íéîòô äîë åúåà åéðá åìàù .úåðéãî éúùá úçà äôå÷úá åéç éøäù
.êåøò ïçìåù é÷ìç 'ã ìò à"øâä øåàéáá åúøèî åäæ éúòãìå íéîùä ïî úåùø åì ïéàù áéùä 'à íòôù ãò íúåðòì äöø

.éìù 'ô úôñåú íò ,ç"åà úìéçúá àáåîä ìàåîù 'øá ìàøùé 'ø ìù äîã÷ää ì"æå
äæéà ïééöî äìåâä øàáù íå÷î äìåâä øàá éðåéö ìò éà÷ íù úáéú ì"æ ïåàâä éøåàéáá àöîúù íå÷î ìë (à
úáéú áúë ÷ø óãä æà ïééö àì øåöé÷ä úáäàî àåää íå÷îá ïúéìå àùéì êøöåä øáçîä åðéáøå ñ"ùá íå÷î äàøî
úåîå÷î åà äìåâä øàáá íééåöîä úåîå÷î 'á ìò éà÷ íùå íù úáéú áúåëùëå .äìåâä øàááù óãä øîåì åðåöø íù
íå÷î äàøî åãéöá àøîâä íùøð àåää óãá ,íùå ñ"ùá íå÷î äæéà åðéáø ïééöîùë íâ .äæì íãå÷ åîöòá àåä àéáäù
íãå÷ä óãáù 'îâä éðåéö ìò éà÷å íù úáéú áåúëì êåîñá øçà íå÷îä àéáîùë åëøã .ïéðòì ïéðòî ïéðò åúåàá øçà
äæéà ìò áúåëùë ïëå .àéää àéâåñä ìöà äîùøðù àéâåñä ìò àìà ìéòìã 'îâä ìò éà÷ àì àåää "íù"ä 'ô ,àéáäù

.éîìùåøéä ìò àìå 'ô ,äìåâä øàá åà àåä àéáäù 'éðúîå àéâåñ åúåà ìò éà÷ íù úáéú àéáîù éîìùåøé
àåää øáã óåñá ì"ðä øáçî íù áúë àìù øáçî åà ïåàâ äæéà åáúëù øáã íåù äæ åøåàéáá àöîú àì (á
äôåñá àéáäù øáçîä íù áåúëì åëøã åðéáø ïë íâ íàéáîå øáçî äæéà íàéáäù éîìùåøéå àúôñåú ïëå .äãå÷ð ùøôäá

.íù úøëæä éìá íéðåîã÷ä åáúë øáëù íéøáã åøåàéáá áúåë íéîòô äáøä ìáà 'ô ,äãå÷ð ÷ñôäá
íäéøáãî àéáî ë"çàå 'åë úáéú ë"çàå íäìù ä"ã ÷ø áúåë åðéà é"ùø åà úåôñåú äæéà àéáîùë åëøã (â
é"ùø åà 'ñåú ìù ä"ã øçà 'à äãå÷ð íéîòô äáøä äùò åøåöé÷ úáäàîå .åúðååë ÷îåòì ÷øáë íéøéàîä úåáéúä

.'åë úáéú íå÷îá
,äáéú ìë ïéá äãå÷ð ÷ñôäá æ"çàù óéòñî úåãøôð úåáéú äîë 'à ÷"ñá ïééöîù àöîú äáøä íéîòô (ã
áâà êøã äéá éà÷ã óéòñä øàáì åúðååë ø÷éòù óà 'ô ,åúðååëá úåáéúä åìà ÷éúîî äæ ÷"ñá åøåàéááù éôì àåäå

.øçàä óéòñä éîð øàáî
úåòè ùé íàå ,íðåùìá íãéîòäì åëøã íééåöî íðéàù íéøåáéç øàùå ùøãîå àú÷éñôå éîìùåøéå àúôñåú (ä
åà àúôñåú úáéú ïééöî ÷ø éîìùåøéä åà àúôñåúä ïåùì áúåë åðéàùëå äàìôðä åúñøéâ ïåé÷ðá ÷éúòî íù øôåñ
ùôçì àøå÷ä ìò êîåñå 'ô ,àöåéëå ù"àøäå ó"éøä åîë íéòåãéä íéøáçîá åà àøîâá äàáåäù éðôî àåä ãáì éîìùåøé

.úîñøåôîä äðåëðä àñøéâä éôë åãîììå åéøçà
íéàðúä éøåáéç øàù åà àúôñåú åà 'îâá åøå÷î äàøîå à"îø úäâäá àöîðä âäðî ìëì ùøåù áåúëì åëøã (å
íùøð äâäáå äùî éëøã ìåãâä åøåáéçá àøáñî à"îø áúëù äî íâ ,íéøáçîä ïéò åúôæù àì øùà ùîî íéùåã÷ä
åîöò éøáã ÷ø äæ ïéàù úåøåäì 'ô ,àîâåãì 'éðúî ïåùìì íòåðá ïåîè åà úùøåôî 'îâ ì"æ ïåàâä äàøî åîöò éøáã
óìàå [ç"åàá] ç"ë ÷"ñ â"ð ïîéñá ïëå ã ÷"ñ ã"ò ïîéñá ïééò .åá ì÷äì ïéàå ì"æç éøáã àìà ãáìá à"îøä ìù

.åá àöåéë
øáã úåàøäì åðéáø êøã øáçî äæéà éøáãá åà íéðåøçàî øôñ äæéàá ïéã äæéà ìò ïééöî äìåâä øàáäùë íâ (æ
øá øîàã ïàî àåääì ùé íà óà åá ì÷äì ïéàå ì"æç éøáãî åøå÷îù ì"ðëå 'ô ,úåàìô éàìô íéàðúä éøáãî àåää
úåòè øàáîå êåøò ïçìåùä äéâî åà .åá ì÷äì ïéàå 'ô ,àì åà àøîâã àðéã àåäù äî øàáî äáøä úåîå÷îáå .àúâåìô
íéðåîã÷ä íéøáçîä åðéáäù åîë àìã àåä íà óà 'ô ,íéøçà íéðôì ïéãä äæî äðúùðå úåàøåð úåéàøá åá ìôðù øôåñ

.[åë] ÷"ñ èô÷ ïîéñå [ãé] ÷"ñ æô÷ ïîéñå [ç] ÷"ñ çö ïîéñå [è] ÷"ñ áö ïîéñ ã"åéá ù"îë
åðéðéò øéàîù òãú ,à"áùøä åà ù"àøä áúëå ïåùìä äæá áúåëù åà úåèéù øàáîù åðéáø éøáãá àöîúùë (ç
ù"àøä áúëå 'åë íúåçå 'å ÷"ñ ç"ô÷ ïîéñá [ç"åàá] ïééò àîâåãì ,äæ àìá åîìåäì äù÷ øùà íäéøáã ÷îåò úðáäá
éøáãá àöîú àìå é"øú íùá 'åë ïåéö ìáà íù áúëù ù"àøä éøáãá åðéðéò øéàä íù áèéä ïééòúùëù 'åë ïåéö ìáà
äáøäå àåä äéìéãå ù"àøä éøáã ïåéö ìáà õøéúù ïåàâä åðì äøåäå íù ó"éøä úèéùî êôéä åáúëù ÷ø äæ ììë é"øú

.åá àöåéë
óãá ù"îë ÷ø 'ñîä íù øéëæäì àìù åëøã úáù 'ñîì úáù úåëìä åîë úëñî äæéàì úñçåéîä àúëìäá (è
äù÷é íà øáçî äæéà ìò ë"ëå õåøéú íééñîùë ïëå ,àåää øáã úðáä øñçé íù åðééòé àì íà íù ïééò áúåëùë ,éðåìô

.ïéðò äæéàá 'à åîã÷ù íå÷îá ãàî øöé÷ éë àéáäù øáçîá ïééòú êì

÷ø àåää íå÷îá åðéáø ùãéç àìù íàå åúèéùî íúèéùá ÷åìéç àöîúù àåä æ"èò åà à"î ïééò ïééöîùë (é
'ô ,íäéøáãì íéëñî àåä .æ"è åà à"îò áúåë àìà àåää ïè÷ óéòñá øáã íåù øàéá àìù 'ô ,æ"è åà à"îò ïééöî
.éìù 'ô úôñåú íò ì"ëò ,äîåãëå àéù÷ äæéà íäéìò ùéù åà íäéìò ÷ìåçù éî ùé íà óàå íúåîë äëìäì òéøëä
äøæç äá ùéù ,øåáéçä øàùî ìãáåîå øëéð àäéù é"ùø áúëá êåøà åà äù÷ ïéðò úìéçúá äîã÷ä éúîã÷ä
.ïéðòä êåúá ãîåòù éîì åìéôà øéäáäìå ïéðòä êåúá ùîî åðéàù éî ìò ì÷äì íéøîåàã ïàîä íåëéñå àéâåñä úéöîúå
ïåùì éåðéùá àéâåñä úà àéáî íéðåùàøä ïî ãçàùë íúåà éúìôë íâå ïåùìä íò úåîå÷î äàøîä ìë éúàáä íéîòôìå
ïîéñä åà óãä íò íå÷î äàøîä úà éúáúë íâå .åãé úçú àöîðá åðéàù øôñá ùôçì àøå÷ä êøèöé àìù éãë úö÷
åà äìî éúòøâ åà éúôñåäå úåáéú éùàøä éúçúô íâå .íéøáãä øå÷îá ïééòì äöåøä ùôçîä ìò ì÷äì éãë äîåãëå

.ï÷úì ìëåàù éãë éðòéãåäì àðå éá ïåøñçä äìúú éúéòè åà éúéâù íàå .ãîåìä úìòåúì äîåãëå íéìî
ãåîòú íéáøä úåëæå ,íéáøä éëæîîå êúøåú éãîìîî úåéäì éúéëæù ìàøùé åîòì äøåú ãîìîä êéðôì éðà äãåî
éãîåìîå íéîù íù éùã÷îî úåéäì òééñîå øæåò ìëìå åðéöìç éàöåé ìëìå åðéúçôùî ìëìå 'éçú äðø äëøá éúùàìå éì

.äîùì äøåú
øôò éðëåù ïåéìò éùåã÷ ì"æ íéîëçä ìëå ì"÷åöæ ïîìæ äîìù áøä ïá åäéìà áøä ø"åî ãéñçäå ïåàâä úåëæå
åðé÷ãö çéùî éðô ìá÷ðå åðéúåøöì éã øîàéù ìàøùé éðá åðéçà ìë ìòå åðãòá åöéìîéå åðéìò ïâé éøôñá íéøëæð íúøåúù

.ø"éëà ,íìåò ãòå äúòî äçìöäå äëøáá úçðå úåàéøá êåúî ïåòå àèç éìá åðéîéá äøäîá
øåòéù éãéâîä ìëå ïéìøá íééç åðéáøã äáéùéáù éúåáø ìë ïàë øéëæäì éì ùé àáä íìåòä ééçì åàéáî åáøù ù"îî
íéðù äîëì éìò òéôùäù ì"öæ ïîãìô éáö 'ø ö"äâä ø"åî çéâùîäì èøôáå .äøåú íäî éúãîìù øéî úáéùé éùàøå
.àñøéâî äéîåô ÷ñô àì úîâåã äéäù ì"öæ íéåáðøéá ìàåîù 'ø â"äøä ø"åî äáéùéä ùàøì èøôáå ,åúàøéå åúøåúî
éàäâðùì äìâå ã"éä ì"÷åöæ ïàîøñåå ïðçìà 'ø ïåàâä ìù ÷äáåî ãéîìú äéäù ì"öæ ïåùù áéì êåøá 'ø â"äøä ç"åîìå
èøôáå äîéîú äøåú úáéùéáù ììåëä éøáçìå .íìåòî øéîä úà áæò àìù éîëå ç"ú ìù ìîñ äéäå éúåà êéøãäù
á÷òé 'ø â"äøäì èøôáå äùî äðçîáù ììåëä éøáçìå ,ììåë ùàøä æà äéäù à"èéìù ïé÷øåù ìëéî 'ø â"äøäì
ãåîìúì ùøãî úéá úáùé ùàø à"èéìù ñ÷æ øðáà ïúðåé 'ø â"äøäìå .ììåë ùàøä æà äéäù à"èéìù íééäøòèñðòô
éåìä äãåäé 'ø â"äøä éùôð ãéãéì èøôáå ,ì"÷åöæ àðìéååî ïåàâä éøáã øàáì éúëàìî úåùòì ùåã÷ íå÷î éì àéöîäù
â"äøä éñéâìå .íéîéòðäå íéáäàðä éãéîìúì äøåúä úöáøäá éúåà ããéòù ãåîìúì ùøãîä úéá ìäðî à"èéìù õéáìàåîù
à"èéìù ãìôðøà÷ ÷çöé íåçð ø"øäìå ,äñåðîå ÷ãåá ÷äáåî äéâî à"èéìù ãéåø á÷òé ø"øäìå .à"èéìù ïåùù äãåäé áø
úåàéøáá íäéöìç éàöåé ìëî áø úçðá íäéúåðùå íäéîé êøáúé íùä êéøàé .úåæéøæá úðéåöî úëàìî äùåò òéöîå êøåò

.äáçøå äáåè äñðøôáå óåâä
ãñçä ìë ìò äëøáì íðåøëæ éúîçå ç"åîìå éúøåî éîàìå éøåî éáàìå íúçôùî ìëìå íäì ãåîòé à"øâä úøåú úåëæ
úâàã éìòî ì÷äå éðéîéì äãîòù øåà åìåëù íìåòá ïãò äúîùð ú"áðî ä"ò áéì êåøá áøä úá àùôéì úøîìå ,éãîò åùòù

.íéòìåúå äçéìî ç"áá úáåøòú úåëìä ìò íééç øð éøôñ øáçìå ,ùôðä úçåðî êåúî äøåú ãîììå ãåîìì äñðøôä

íéåáðùøé÷ ñéðî íçðî ïá øéàî íééç
á"ôùú úðù ïñéðíéðéðòä éôì çúôî

[è] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúåãð éãâá úùáåì äîì ùøôì úðîàð äðéà .àìúîà
[ç] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . äúåãð éãâá úùáåì äåàø íà äøîàù äî ùøôì úðîàð äðéà .àìúîà
[ä] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øåáéã éãë øçàì .àìúîà
[æ] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . äðéîàäì àìù åîöò ìò øéîçäì äöåøù éîì .àìúîà
[å] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . äìéçúëì äøåäèå éðà äàîè äøîàù äî ùøôì úðîàð .àìúîà
[å] ÷"ñ åô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . í"áîøä úòãì ãòä ãáà .ä÷éãá
[ä] ÷"ñ åô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ãòä ãáà .ä÷éãá
[àë] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïáì øîöá åà ïôâ øîöá åà .ä÷éãá
[äë] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . ìãøçëî úåçô åìéôà úåîéîãà äàøî íåù åá ùé íà .ä÷éãá
[çé] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïùé à÷åãå ïúùô à÷åã ïùé ïáì ïúùô ãâáá .ä÷éãá
[ë] ÷"ñ ïáì à÷åã [èé] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïùé ïáì ïúùô ãâáá .ä÷éãá
[æé] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äàîè äàöîå åá ä÷ñôù íåéá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá
[âî] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äôå÷á åúéçðäå ÷åãáä ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá
[ãî] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äëéøéá åúçèå ÷åãáä ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá
[áî] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . ìãøçë íã úôéè åéìò àöîðå ÷åãáä ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá
[àñ] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . úñå åá úòáå÷å äéàøë áéùç äì ÷åãáä ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá
[æî] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . úåìúì ùéù íå÷îá åúçðäå ÷åãá åðéàù ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá
[åî] ÷"ñ äëéøéá åúçèå [äî] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . ÷åãá åðéàù ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá
[á] ÷"ñ åô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . í"áîøä úòãì ùéîùú úòùá .ä÷éãá
[â] ÷"ñ åô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úñå äì ïéàù äùàì íéðåùàøä ô"â .ä÷éãá
[æë] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷åãáì äáøîä .ä÷éãá
[âë] [áë] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íé÷ãñå íéøåç .ä÷éãá
[ã] ÷"ñ åô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùéîùú øçàì .ä÷éãá
[á] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùéîùú éðôì .ä÷éãá
[ãë] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùã ùîùäù íå÷î ãò .ä÷éãá
[à] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úñå úòùá àìù .ä÷éãá
[à] ÷''ñ åô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùéîùú éðôì äúñå úòùá àìù .ä÷éãá
[â] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùéîùú úòùá àìù .ä÷éãá
[æè] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øðä øåàì àìå íåéä øåàì äéäú .ä÷éãá
[à] ÷"ñ âö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åúàéá øîåâå äåöî úìéòá ìòåá
[â] ÷"ñ âö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . íã äàöî àìå äîöò ä÷ãá íà åìéôà ùøåôå äåöî úìéòá ìòåá
[á] ÷"ñ âö÷ 'éñ . . . . . . . . . úåàøì äðîæ òéâä àìù äðè÷ àéä åìéôà ùøåôå äåöî úìéòá ìòåá
[ã] ÷"ñ ø 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àéæç àìã øâ úìéáè áâà äìéáèä øçà .äëøá

[á] ÷"ñ ø 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íééç úåçøåàä úòãì äåøòä úà äàåø äáì .äëøá
[â] ÷"ñ ø 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ã"áàøä úòãì äåøòä úà äàåø äáì .äëøá
[à] ÷"ñ ø 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïúééùòì øáåò äìéáèä íãå÷ .äëøá
[á] ÷"ñ âô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ñðåà úîçî àáä íã
[à] ÷"ñ âô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øå÷îä ïî àáä íã
[ã] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úåùîùä ïéáì êåîñ äéäú åæ ä÷éãá .äøäè ÷ñôä
[â] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . äøäèá ÷éñôúù éãë ä÷ñôù íåéá ú÷ãåá .äøäè ÷ñôä
[å] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úáù åìá÷ù øçàì úáù áøòá .äøäè ÷ñôä
[á] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéîé 'â åà 'á äúàøù äùàì .äøäè ÷ñôä
[à] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúøéôñì íãå÷ä íåéá äáæì .äøäè ÷ñôä
[ç] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øåäè äàøî äàöîå ä÷ãáå äøå÷î çúôðù äùéâøä
[à] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùéâøúù ãò äàîèî äùàä ïéà äøåú øáã .äùâøä
[â] ÷"ñ âô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .äùâøä
[àë] ÷"ñ äðùîùéù éî äì ïéàå [ë] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . äìåç äùàä íà .úå÷çøä
[èé] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìåç ìòáä íà .úå÷çøä
[à] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . êåøà ïîæ äìáè àìù äùàá .úå÷çøä
[çé] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äðåáéì éîéá ïéá äúåãð éîéá ïéá .úå÷çøä
[âé] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìòáì èù÷úäì äì åøéúä éùå÷á .úå÷çøä
[åè] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äáç êøã à÷åã .úå÷çøä
[áé] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íééåìâä úåîå÷îá äãð åúùàá úåìëúñä .úå÷çøä
[àé] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úåñåëîä úåîå÷îá äãð åúùàá úåìëúñä .úå÷çøä
[è] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìù äøò÷ì åìù äøò÷ ïéá ÷ñôä .úå÷çøä
[æè] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äèîä úòöä .úå÷çøä
[ç] ÷"ñ éåðéù íåù ùé ë"àà [æ] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . ïçìåùä ìò äîò ìëàé àì .úå÷çøä
[ä] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . òáöà à÷åã åàì .äðè÷ òáöàá åìéôà äá òâé àì .úå÷çøä
[å] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . äãéî ìá÷é àìå øáã íåù äãéì åãéî èéùåé àì .úå÷çøä
[á] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äîò ùàø ì÷é àìå ÷åçùé àì .úå÷çøä
[â] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äãð åúùà íò ãçééúäì øúåî .úå÷çøä
[ã] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . äéìò àá øáë íà äãð àéäùë åúìë íò ãçééúäì øúåî .úå÷çøä
[ãé] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åéðôá ñåëä úâéæî .úå÷çøä
[æé] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìù ñåëä úâéæî .úå÷çøä
[é] ÷"ñ äö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìù ìëàî éøåéù .úå÷çøä
[ä] ÷"ñ àö÷ 'éñ . . . . . . . . íã íù àöîðå ìôñä êåúì ïäéëøö åùòù äùàå ùéà .íéî äðéúùä
[â] ÷"ñ àö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìôñä êåúì úçì÷îå úáùåéå .íéî äðéúùä

ìôñä êåú íã àöîðå ìôñä úôù ìò úáùåé .ìôñä êåúì úçì÷îå úáùåéå .íéî äðéúùä
[ã] ÷"ñ àö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[æ] ÷"ñ àö÷ 'éñ . . . . . . äúñå úòùá àìù äëî äì ùéùë äéìâø éî íò íã àöéå .íéî äðéúùä
[å] ÷"ñ àö÷ 'éñ . . . . . . . . úåàøì äìéâøù äëî äì ùéùë äéìâø éî íò íã àöéå .íéî äðéúùä
[à] ÷"ñ àö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äéìâø éî íò íã àöéå .íéî äðéúùä
[á] ÷"ñ àö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äéìâø éî íò íã àöéå úáùåé àéäùë .íéî äðéúùä
[àð] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúáéæ éîéá úñå êåúá úñå
[ð] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úñå êåúá úñå
[ãì] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . äúàøå ïéìôìô äìëà äúàøå ìöá äìëà .äúàøå íåù äìëà .äìéëàä úñå
[åì] [äì] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . íéåù íðéàù íéîéá ô"â .äúàøå íåù äìëà .äìéëàä úñå
[æì] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íúòùì àìà íäì ïéùùåç ïéà .óåâä úñå
[ì] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéåù íðéàù íéîéá .óåâä úñå
[àì] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéåù íéîéá .óåâä úñå
[âì] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úçà íòôá äì úùùåç .óåâä úñå
[èë] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úçà íòô äùèòúðù ïåâë .óåâä úñå
[çë] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úùèòî .óåâä úñå
[çì] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úñåä êåúá úòìáåî äéàøä ìë ïéàù .óåâä úñå
[áì] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . ç"øá àìù ä÷äéô ë"çàå ç"øá ô"á ä÷äéôù .óåâä úñå
[åè] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéåù íðéàù íéîéá .âåìéãä úñå
[æ] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äâìôäáå .âåìéãä úñå
[ç] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . òåáùä éîéá åà ùãçä éîéáå .âåìéãä úñå
[àé] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúðéùå òåá÷ úñå äì äúéäùë .âåìéãä úñå
[áé] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìàåîùå áø ú÷åìçî .âåìéãä úñå
[æé] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéîòô 'á äâìéãù .âåìéãä úñå
[ë] [æè] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéúù åà úçà íòô äâìéãù .âåìéãä úñå
[âé] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìéìç øæåçù .âåìéãä úñå
[é] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ãöéë âåìéãá ùãçä úñå
[è] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . øñç 'à ùãçå àìî 'à ùãç åìéôà úòá÷ð âåìéãá åà èåùô ùãçä úñå
[çé] [ãé] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .âåøéñä úñå
[à] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéîòô 'ãá úòá÷ð .äâìôä úñå
[ä] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .úåòùä úñå
[â] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . à"ôá äø÷òð òåá÷ äðéàù úñå ô"âá äø÷òðå ô"âá òá÷ð òåá÷ úñå
[á] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . âåìéãä úñåî õåç úçà íòôá äì ïéùùåç äòåá÷ äðéàù úñå
[ã] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úçà íòôá äø÷òð íéîòô 'áá òá÷ðù úñå

[ãë] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . ïåùàøä úñåä íåéá úåàøì äøæçå úåðåò 'â úåàøìî ä÷éñôä .úñå
[åë] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äùòîá éåìúä .úñå
[ä] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . óåâä éåðéùá éåìúä .úñå
[èé] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïðáøã úåúñå .úñå
[ë] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ä÷ãá àìå äúñå äøáò .úñå
[âë] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . ïåùàøä úñåä íåéá úåàøì äøæçå ô"â äúàø àìå äúñå äøáò .úñå
[ã] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéîòô 'âá úñå úåòéá÷ .úñå
[äë] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéåù íðéàù íéîéá .äúàøå äöô÷ .úñå
[æë] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéåù íéîéá .äúàøå äöô÷ .úñå
[åë] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . úøçîì äúàøå íãå÷ä íåéá 'âä íòôá äöô÷ù .äúàøå äöô÷ .úñå
[àë] ÷"ñ èô÷ [âé] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . íéîé 'â åà 'á äúééàø äëùîðå íã äúàø .úñå
[áé] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äîçä õð øçàì ãò äîçä õð íãå÷î äúàø .úñå
[àé] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . åéøçàì åà íãå÷î íà úòãåé äðéàå äîçä õð íò äúàø .úñå
[áë] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íúåà úåùä àìå äúééàø äúðéù .úñå
[àé] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'æ ìë ä÷ãá àì íà .íéé÷ð 'æ
[ãé] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . éðéîùä íåéá ÷ø 'æ ìë ä÷ãá àì íà .íéé÷ð 'æ
[áé] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . óåñá åà äìéçúá ÷ø 'æ ìë ä÷ãá àì íà .íéé÷ð 'æ
[åè] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . óåñáå äìéçúá ÷ø 'æ ìë ä÷ãá àì íà .íéé÷ð 'æ
[âé] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . òöîàá 'à íåé ÷ø 'æ ìë ä÷ãá àì íà .íéé÷ð 'æ
[ãì] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äùîùå íãå÷î äìáèå ïéðîá äúòè .íéé÷ð 'æ
[ä] ÷"ñ âô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïðáøãî .íéé÷ð 'æ
[âì] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . íéé÷ð 'æä íãå÷ íéîé 'æ ïéúîäì íéùð âäðî .íéé÷ð 'æ
[é] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïé÷ìåñî äéîã .äð÷æ
[èî] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . äãåîì äúéäù úåðåòá äúàøå äøæçå úåðåò 'â äéìò åøáòù .äð÷æ
[çî] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúàøå äøæçå úåðåò 'â äéìò åøáòù .äð÷æ
[äî] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äðé÷æäùî úåðåò 'â äéìò åøáòù .äð÷æ
[æî] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . úùùåç äðéàå äéðôá àîà àîà äúåø÷ì äéåàøù .äð÷æ
[åî] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . äúåð÷æ úîçî äéðôá àîà àîà äúåø÷ì äéåàøù .äð÷æ
[àé] ÷"ñ áö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . äì ãçàå åì ãçà úåøéîù éúù úåéäì êéøö íà .äãð úôåç
[é] ÷"ñ áö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ãçééúäì íéøåñà äìëäå ïúçä .äãð úôåç
[à] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . éúìáè øîàúù ãò äàîè äú÷æç
[é] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íúëä úà éì øäéè éðåìô íëç
[è] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àîèá åäåðé÷æçäå äæ íúë éì øäéè éðåìô íëç
[áë] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . øçà íåé ìéìá äìáèå íåéä äîöòá äðééòå äôôç íà .äôéôç

øáã äéìò àöîð äúééìòáå õöåçä íéøáãá ä÷ñòúðå àðééò àìå äôôç àìù íéøúñä úéá .äôéôç
[æë] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . õöåçä
[è] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øòùä íéëáñîä íéøáã ìëá .äôéôç
[á] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷øñîá .äôéôç
[à] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïé÷ùî øàùá .äôéôç
[ã] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . àúééøåàã àðåéòå àøæò úð÷úî äùàø úåøòùá .äôéôç
[åè] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . é"ùø úòãì íåéá óåçì äì øùôà éàù ÷çãä úòùá .äôéôç
[ãé] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . úåúìàùä úòãì íåéá óåçì äëéøöù ÷çãä úòùá .äôéôç
[ë] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . íéøúñä úéáå äôåâ ïééòúå ÷åãáú äìéáè úòùá .äôéôç
[å] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéø÷ íéîá äéäú àì øòéù íå÷îáã .äôéôç
[èë] [çë] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . íéööåçä íéøáãá ä÷ñòúð äìéáèì äôéôç ïéáå .äôéôç
[ãë] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . õöåç øáã äéìò àöîð äúééìòáå äìáèå äðééòå .äôéôç
[àë] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . åîçåäù íéîá íéøúñä úéá çéãú è"åé ìéìá äúìéáè ìç .äôéôç
úòùáù ãáìáå ìåáèì úøúåî äðáì ìéùáú äðúðå è"åé àåäå úáù éàöåîá äúìéáè ìç .äôéôç
[çé] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àúééøåàã éãé úàöì ÷åãáúå ïééòú äìéáè
[æé] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . è"åé àåäå úáù éàöåîá äúìéáè ìç .äôéôç
[æè] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úáù éàöåîá äúìéáè ìç .äôéôç
äì äúìò íåìë àöî àìå íäá àðééò ë"çàå äìáèå íéøúñä úéáá àðééò àìå äôôç àì .äôéôç
[âë] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìéáè
[âé] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . äìéáèä úéáì ÷øñî äîò àùúù øùë âäðî .÷øñî .äôéôç
[ç] [æ] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øúð .äôéôç
[äë] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . õöåç øáã äéìò àöîð äúééìòáå úåðåò 'áá .äúìéáèì êåîñ .äôéôç
[áé] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . íéùåøéôä éðù éãé úàöì øùëä âäðîäå äìéáèì êåîñ .äôéôç
[àé] [ä] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . úåúìàùä úòãìå é"ùø úòãì äìéáèì êåîñ .äôéôç
[åë] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . äìáèù øçà õöåçä ïéîá ä÷ñòúðå äúìéáèì êåîñ .äôéôç
[é] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . íäéìò íéëîåñ ì"æç ù"î øúåñ åðéàù øáã åøîàù íéàôåø .äôéôç
[èé] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . äìéáèä íãå÷ äôåâ ìë ÷åãáúå ïééòú äìéáèä ïî ä÷éçøäù .äôéôç
[â] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åæá åæ úå÷áãð äéúåøòù äðééäú àìù .äôéôç
[áð] ãáòéãá [àð] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìéçúëì åéìâø ìù ÷áà .äöéöç
[àë] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïéìãìåãîä øùáå øáà .äöéöç
[áé] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . õöåç äàåùðáå õöåç åðéà äéåðôá åà ùéàá íå÷î åúåàá .äöéöç
[âë] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . õöåçä øáã àöîð àìå äìáèå ä÷ãá àìù .íéøúñä úéá .äöéöç
[äë] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . õöåçä øáãá ä÷ñòúðå äìáèå ä÷ãá àìù .íéøúñä úéá .äöéöç
[ãë] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . óåâä øàùì äîåã åðéà ä÷ãá àìå äôôç àìù .íéøúñä úéá .äöéöç
[èé] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . úööåç äðéà äîöò ïøåôöä ìáà õöåç ïøåôöä úçúù ÷öá .äöéöç
[æè] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úãô÷îå çì øáã .äöéöç

[åè] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äëîä ìòù ùáé íã .äöéöç
[æé] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øùáá êøñðù íã .äöéöç
[åë] íéàîè [çë] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . íéøåäè åéãé çéãä íà ïìéáèîå íéìëå íãàá æçåàä .äöéöç
[ð] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìéáè íãå÷ íéî úìèä .äöéöç
[âé] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äéúéáø éðä .äöéöç
[ä] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . äøòù úòéì÷ êåúá íéëåøë íä íà äòåöøå ïúùôå øîö éèåç .äöéöç

[å] óåâä úåîå÷î øàùá
[âð] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷æåçá íé÷áãðå íéðë .äöéöç
[ã] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . ïéööåç ïðéàù íéøáãá åìéôà ìåáèú àì äìéçúëì .äöéöç
[ãé] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïéòáù óåìôìå ïéòì õåçù óåìôì .äöéöç
[áë] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . äìéáèä úéáì ïúëì íåéá øùá ìåëàì àìù âäðî .äöéöç
[çî] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äéøåçàì äðá úìùôî .äöéöç
[èî] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äéìâø é÷ãñá íéîñ÷å úåøåøö åñðëð .äöéöç
[àì] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äðáì ìéùáú äðúð .äöéöç
[ì] ÷"ñ èö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷áãéì éåàøä íéööåçä íéøáãá ä÷ñòúð .äöéöç
[çé] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . òáö .äöéöç
[ë] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úìãìåãîä ïøåôéö .äöéöç
[æ] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àìè÷ .äöéöç
[è] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . õöåç íéîä áëòî ïéàå ãéô÷îå èåòéîã é"ùøã åéúåáø .äöéöç
[á] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íäéìò ãéô÷äì íéîòôì êøãù .äöéöç
[â] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . úãô÷î äðéà àéäå ãéô÷äì íãà éðá áåø êøãù .äöéöç
[àé] [é] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . õöåç ãáì ùàøäá åìéôà ãéô÷îå åáåøã íéðåàâä úèéù .äöéöç
[ç] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úùø äùòî éåùò ïéìåìç .àúìéìç éëéú .äöéöç
[èë] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéìëá ïéìáåè ïéà .äìéáè
[åî] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìéìá àåäù åà â"ò ãåîòúù éî äì ïéà íà .äìéáè
[å] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . úáù ìéìá ìåáèì äöåøå íãå÷ ìåáèì äì øùôà äéä íà .äìéáè
[æ] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . úáù éàöåî ìåáèì àìù âäðî .íãå÷ ìåáèì äì øùôà äéä íà .äìéáè
[ä] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äåöî åàì äðîæá .äìéáè
[â] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äðåò úåöî ùéù øéòá äìòá íà äåöî äðîæá .äìéáè
[è] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íåéá .äìéáè
[à] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äöéöç àìá .äìéáè
[äð] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéîä êåúì äìôðù ïåâë äðååë àìá .äìéáè
[æð] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . é"øùà úåäâä úòãì äðååë àìá .äìéáè
[ãð] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . í"áîøä úòãì äðååë àìá .äìéáè
[åð] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ø÷äì äãøéù äðååë àìá .äìéáè

[á] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äàñ 'îá .äìéáè 3
[ãì] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íå÷î øåòéù 'ã ìò 'ã .äìéáè
[æë] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . éìò êãé ùåáë åøéáçì øîàå úöîåöî äå÷îá ìáåèä .äìéáè
[î] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . éàãî øúåé åæî åæ äéúåëøé áéçøäì äëéøö äðéàå .äìéáè
[àé] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . éòéáù íåéá äìë .äìéáè
[é] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . éðéîù íåéá äìë .äìéáè
[èð] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúøáç äá òâôú äìéáèä ïî úàöåéùë .äìéáè
[çì] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúìéãâ êøãë àìà ìåáèú àì .äìéáè
[æì] ÷"ñ çö÷ 'éñ äìáè íàå [åì] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . èéè åúéò÷ø÷á ùéù íå÷îá ìåáèú àì .äìéáè
[àì] ÷"ñ çö÷ 'éñ ïáâî äàîåè ïéìá÷îù [ì] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . õò éìë éáâ ìò ãåîòú àì .äìéáè
[ãî] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . úåøäèì éðä øîúà éëã àúúòîù éðä ìëë àúëìä úéì .äìéáè
[ã] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úáù ìéìá ìåáèì úøúåî .äìéáè
[âî] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . äúìéãâ êøã ìåáèì äìåëéã éîã øéôù àúðéáë àøãðâéî .äìéáè
[áì] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . õò ìù úåáéìù åá ùéù äå÷î .äìéáè
[äì] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äå÷îä úéò÷ø÷á òåá÷ä õò ìù ïåìéñ .äìéáè
[ç] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúá êøñ .äìéáè
[áé] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . éðéîù íåéá åà éòéáù íåéá äìáèå äøáò .äìéáè
[âé] ÷"ñ æö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìéìä ãò ùîùú àì éòéáù íåéá äìáèå äøáò .äìéáè
[âì] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . úåñøãîì éæçã äàîåè ïéìá÷î õò éìë éèåùô .äìéáè
[çð] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúìéáè ìéìá äòåðö .äìéáè
[äî] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . 'à íåéå äðù á"éî øúåé äìåãâ úéãåäé â"ò ãîòäì êéøö .äìéáè
[áî] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúìéãâ êøã íåùî äåáâ äå÷îä äéäéù êéøö .äìéáè
[à] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úçà íòôá äôåâ ìë ìåáèúù äëéøö .äìéáè
[æî] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äéúåøòù ìò éåôø ãâá úøùå÷ .äìéáè
[èì] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . äàøð äåøòä úéá éøúñ åéäéù ãò èòî äçåù .äìéáè
[àî] ÷"ñ çö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . øúåéá äô÷æ åà øúåéá äúçùù ïåâë äúðéù .äìéáè
[ã] ÷"ñ âô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìãøçë íã úôéè
[è] ÷"ñ øåñéà åá åâäð [ç] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øäåè íã .úãìåé
[à] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íã äúàø àì íà åìéôà äàîè .úãìåé
[á] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìôð åìéôàå úî äãìé ïéá éç äãìé ïéá äàîè .úãìåé
[ã] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . íéé÷ð 'æ úøéôñì íéìåò íäá äàåø äðéàù äãéì éîé .úãìåé
[â] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéé÷ð 'æ äëéøö .úãìåé
[å] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúãéì éîé åîìùù íãå÷ äìáèù .úãìåé
[æ] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . 'î íåé ãò ïéúîäì äëéøö äðéàå ãéî úøúåî íéé÷ð 'æ äøôñù .úãìåé
[ä] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äá÷ðì ã"é êåúá íéé÷ð 'æ åîìùù .úãìåé

[çé] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïôåã àöåé
[å] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äëåáîä éîé
[é] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïåáéì éîé
[âë] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äåöî øáãì êìåäå .êøãì àöé
[áë] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åúùà úà ãå÷ôì áééç .êøãì àöé
[ãë] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ìåáèúù ãò ïéúîäì êéøö .êøãì àöé
[ã] ÷"ñ âö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéé÷ð 'æ øåôñúù íãå÷ íéîé 'ä ïéúîäì äëéøö äìë
[äð] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äàé÷á äðéà .íúë
[â] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøåäè äàöîå äîöò ä÷ãá íà åìéôà .íúë
[çë] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'à ÷åìçá ïùàø äñéëù íéùð 'á .íúë
[åð] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . ïéìåú úåìúì ùé íà íúë àöîðå 'à ÷åìç åùáìù íéùð 'á .íúë
[èî] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . åúùáì ë"çàå äéåâì åà äãðì äìéàùäå ÷åìç ä÷ãá .íúë
[çð] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . ïäî 'à äîöò ä÷ãáå íã àöîðå 'à äèîá åðùéù íéùð 'â .íúë
íéîúëá ïäî úçà ä÷ñòúðå 'à ìñôñá åáùé åà 'à äèîá åðùé åà 'à ÷åìç åùáìù íéùð 'â .íúë
[ñ] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[á] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . äôåâ ìòå äéãâá ìò åàöîðù íéîúëä ìò íéîëç åøæâ .íúë
[áì] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . äøáò àì ÷ôñ íéçáè ìù ÷åùá äøáò ÷ôñ .úø÷åã .íúë
[æð] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . àîè íã åá àöîéù íå÷î ìëá äìéìá åá äñëîå åúèùåô äúéä .íúë
[âë] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìòîì øåâçî àöîðä .íúë
[æè] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ãåòå ñéøâëî úåçô äôåâ ìò àöîðä .íúë
[àî] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äàîåè ìá÷îä øáã ìò àöîðä .íúë
[àë] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äàîåè ìá÷î åðéàù øáã ìò àöîðä .íúë
[áë] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷áç íå÷î ìò àöîðä .íúë
[î] ÷"ñ æ"äæá [èì] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïéðîîñ 'æ .íúë
[æë] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øåâç .íúë
[ë] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äëøé áçåø ìò íúëä êåøà äéäù åà ïéôè ïéôè .íúë
[èé] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . ãåòå ñéøâë øåòéùì íéôøèöî äôåâ ìò íéàöîðä ïéôè ïéôè .íúë
[èð] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . ìñôñà úåáùåé åà äèî ìò úåáëåùå úåøò íéùð 'â .ìåãâ ãåñé .íúë
[äë] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . íùî àáì à"àù íå÷îá äëéøé ìò íúëäå äôúëá äëî äì ùé .íúë
[åè] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . êåøà åà òáåøî àåä íà ïéá ãåòå ñéøâë .íúë
[ãð] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . äúøäè éîéá åúùáìå åú÷ãá àìå äúåãð éîéá ÷åìç äùáì .íúë
[áð] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . íúëä úìòáì äìéàùäå åúèùôå ÷åãáä ÷åìç äùáì .íúë
[âð] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøåäèì äìéàùäå åúèùôå ÷åãáä ÷åìç äùáì .íúë
[çî] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . äéåâì åà äãðì äìéàùäå åúèùôå ÷åãáä ÷åìç äùáì .íúë
[àð] ÷"ñ äæä ïîæá [ð] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . äðè÷ì äìéàùäå åúèùôå ÷åãáä ÷åìç äùáì .íúë

[ì] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . øåâçä ïî äèîì íúëå øåâçä ïî äìòîì íúë äàöî .íúë
[çì] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åá äëåòî äðéëå ïéñéøâ éðùë äéìò àöîð .íúë
[äì] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïéñéøâ éðùë äéìò àöîðå ñéøâëá ä÷ñòúð .íúë
[âì] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øåçù ïéîá åà íåãà ïéîá ä÷ñòúð .íúë
[åì] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ãåòå ñéøâë äéìò àöîðå ñéøâëî úåçôá ä÷ñòúð .íúë
[æì] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . ïéñéøâ éðùë äéìò àöîðå ñéøâëî úåçôá ä÷ñòúð .íúë
[ãì] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úìåâðøúá ä÷ñòúð .íúë
[ãë] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéçáè ìù ÷åùá äøáò .íúë
[åë] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìéìá åá äñëúîå åúèùåô .íúë
[áé] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ãåòå ñéøâëî úåçô .íúë
[àé] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ñéøâë øåòéùî úåçô .íúë
[æé] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äâøäù ùôùô .íúë
[çé] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åçéø äçéøäù ùôùô .íúë
[ä] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéé÷ð 'æ øåôñúù íãå÷ íéîé 'ä ïéúîäì äëéøö .íúë
[ã] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéé÷ð 'æ øåôñú ë"çàå äøäèá ÷éñôäì äëéøö .íúë
[ãé] óåâá íéàöîð íäù åîë [âé] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . úåøòù ùùå íéùìùë ñéøâä øåòéù .íúë
[é] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . äøæçå ä÷ñôå úñå äòá÷ù øçàì á"éî äúåçô äðè÷ äàöîù .íúë
[å] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéðîéñ äàéáäå äðù á"éî äúåçô äðè÷ äàöîù .íúë
[æ] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ô"á äúàø øáëå äðù á"éî äúåçô äðè÷ äàöîù .íúë
[ç] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . ô"â äúàø øáëå äðù á"éî äúåçô äðè÷ äàöîù .íúë
[è] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . ô"â äúàøå ä÷ñôù øçàì äðù á"éî äúåçô äðè÷ äàöîù .íúë
[ä] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øéîçäì .÷åçã êåî
[ç] ÷"ñ úåùîùä ïéáì êåîñ ä÷ãáå ä÷éñôä àì íàå [æ] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . ïéãä ïî .÷åçã êåî
[è] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . äìéì ÷ôñ íåé ÷ôñ úåùîùä ïéáã úåùîùä ïéáì êåîñ .÷åçã êåî
[æé] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúñå úòùá ÷åãáì äëéøö äðéà .àáçî
[çé] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúñå úòùá ÷åãáì äëéøö .àáçî
[åè] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéùãç ã"ë ìë ïé÷ìåñî äéîã .ú÷ðéî
[æð] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úøáåòî åîë äéîã ú÷ìåñî .ú÷ðéî
[âð] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùãç ã"ë êåúá åúìîâ åà ãìåä úîù .ú÷ðéî
[èë] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . íå÷îì íå÷îî äøäè ïé÷æçî ïéàå äàîåè ïé÷éæçî ïéà .äëî
[çé] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . ãçà íå÷îá íà éë íúë äàéöåî äðéà ú÷ãåáù ïîæ ìë íà .äëî
[èé] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ãçà íå÷îá ÷ø ä÷éãá úòùá øòö úùâøî íà .äëî
[æè] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúñå úòùá .äëî
[ãé] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íã äàéöåîä .äëî
[àì] ÷"ñ ö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äîàä éô êøã íã åðîî úàöì ìéâøù éî .äëî

[åè] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íã äàéöåî íà ÷ôñ ùéù .äëî
[æé] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íã äàéöåî äðéàù äëîá íúë ïéìåú .äëî
[äð] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïåùàøä äúñåì úùùåç äðéà ú÷ðéî åà úøáåòî
[ãð] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äéàøì úùùåç ú÷ðéî åà úøáåòî
[çð] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ä÷ðääå øåáéòä éîé åøáòù ú÷ðéî åà úøáåòî
[áð] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . úñå úòáå÷ äðéà íéùãç ã"ë ìë ú÷ðéî åà íéùãç 'â øçàì úøáåòî
[æè] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúñå úòùá ä÷éãá äëéøö äðéà .úøáåòî
[ãé] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøáåò øëåäùî ïé÷ìåñî äéîã .úøáåòî
[åð] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøáåò øéëäùî .úøáåòî
[é] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ãìåì úùùåç äðéà 'î êåúá .úìôî
[àé] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . íã àìá øá÷ä úçéúô ïéàã äãð íåùî úùùåç 'î êåúá .úìôî
[áé] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéé÷ð 'æ äøôñù øçàì ãéî úøúåî 'î êåúá .úìôî
[æé] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øáà øàù åà åãé úà øáåòä àéöåä .úìôî
[âé] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . ïéàé÷á åðà ïéàã úùùåç äøåö ìë åà óåòå äéç äîäá ïéîë .úìôî
[ãé] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . äì äúìò àì ã"é êåú äìáèå äéç åà äîäá úøåö ïéîë .úìôî
[à] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íåãà äàøî
[ã] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÷åøé äàøî
[ä] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . áäæä åà äåòùä äàøîì äîåãù ÷åøé äàøî
[å] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à"åìá à"ìá ïéøå÷ù ìåçë äàøî
[â] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïáì äàøî
[æ] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íã úåëéîñ åá ùéù ïáì äàøî
[á] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . øåçù äàøî
[æ] ÷"ñ åô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìòá ìù ãò ÷åãáì äùà .úðîàð
[â] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . ãâáä êìëìúð íùå éúøáò íéçáè ìù ÷åùá øîåì äùà .úðîàð
[á] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . éðà äøåäè øîåì äùà .úðîàð
[âé] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . úåðè÷ à÷åã .äðîî åìôðù úåëéúçá íã äàöîå äøå÷î ø÷òð
[áé] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . íéîá ïéøåù .äðîî åìôðù úåëéúçá íã äàöîå äøå÷î ø÷òð
[àé] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åá ïéìåú äøå÷î ø÷òð
[àë] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .úéðåðéá äðåò
[äë] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .úéðåðéá äðåò
[æë] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .úéðåðéá äðåò
[å] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .úéðåðéá äðåò
[èé] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .úéðåðéá äðåò
[åë] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .úéðåðéá äðåò
[àì] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúøéôñ éîé êåúá .òøæ úáëù úèìåô

[áì] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úåðåò ùù êåúá .òøæ úáëù úèìåô
[åì] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äôé äôé çð÷ú ãéî øåôñì äöåøå .òøæ úáëù úèìåô
[äì] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìáè àì ïééãòå äøôñù øçàì .òøæ úáëù úèìåô
[àé] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ââåùá éç øáàá ùøéôå ùéîùú úòùá äãð äñøéô
[å] ÷"ñ âô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íã äúàøù äéåðô
[æ] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïé÷ìåñî äéîã .äðè÷
[è] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéðîéñ äàéáä àìå íéøåòðä éîéì äòéâäù .äðè÷
[ç] ÷"ñ ãô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéøåòðä éîéì äòéâä àìù .äðè÷
[äë] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úñåá ïéìåú åæë úñå äì ùé íà .ú"îãø
[æ] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùã ùîùäù íå÷î ãò ìåçëîá ä÷éãá .ú"îãø
[åë] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äùøâì äöåø äìòá ïéàù .ú"îãø
[á] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íùà ìù øåòéù êåúá äîöò ä÷ãáù .ú"îãø
[à] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùéîùú øçàì ãéî äîöò ä÷ãáù .ú"îãø
[æë] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åìù øáàî íã àéöåî äìòáù .ú"îãø
[âé] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äëîá ïéìåú íå÷î åúåàá äëî äì ùéù .ú"îãø
[ä] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äàùðù øçàì ãéî äì÷ì÷úð àìù .ú"îãø
[â] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åìù ãò ìò íã àöîù .ú"îãø
[ãë] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúàø àìå äùîùå äøáòù .ú"îãø
[àë] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äàåôøä éãé ìò íãä ÷ñôù .ú"îãø
[áë] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúìéáè øçà éðù ìéìá äúàøù .ú"îãø
[ã] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéôåöø åéä àìù ô"â äúàøù .ú"îãø
[å] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ùéîùú øçàì êåîñ äéä àìå äúàøù .ú"îãø
êåîñì ùé [è] äøåñà [ç] ÷"ñ æô÷ 'éñ . äãéá úåùøä ïåùàøä äìòá úçú ÷åãáì äöåøù .ú"îãø

[é] íéìé÷îä ìò
[àé] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . ùéîùú úòùá øòö ùéå ïåùàøä äìòá úçú ÷åãáì äöåøù .ú"îãø
[ë] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àôåøì ïéîàäì ùé íà úåàôøúäì äöåøù .ú"îãø
[âë] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . äãéìá ïðéìú äúàø àìå äúãéì øçà äùîùù .ú"îãø
[áé] ÷"ñ æô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äúñåá ïéìåú äúñåì êåîñ äùîùù .ú"îãø
[ë] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íã ïäîò ïéàù ïîæá ïéøùåô íéîá íã úåëéúç .ïéøåù
[àë] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . úåøòùå úåôéì÷ ïéîë úìôîá ïéøùåô íéîá íã úåëéúç .ïéøåù
[áë] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . äøåö äì ùé íà åìéôàå ïéøùåô íéîá íã úåëéúç .ïéøåù
[âë] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . úøôåôùî äðè÷ äëéúç à÷åãå ïéøùåô íéîá íã úåëéúç .ïéøåù
[ãé] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úòì úòî ïéøùåô íéîá íã úåëéúç .ïéøåù
[åè] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . úòì úòî êùî ìë ïéøùåô åéäéå ïéøùåôá íã úåëéúç .ïéøåù
[çé] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . ÷åøä úåîéîçîë ïéøùåô íúñå ïéøùåôá íã úåëéúç .ïéøåù

[æè] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . õé÷á åáàùù íéî åîë íåîéçä øåòéùå ïéøùåôá íã úåëéúç .ïéøåù
[æé] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . úéáá åãîòå ïéòîäî åà õé÷á åáàùù ïéøùåôá íã úåëéúç .ïéøåù
[èé] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . äéøù ú÷éãá ö"à åçåîð àìå åéðøôöá ïëòîù íã úëéúç .ïéøåù
[æè] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àéìù äìéôä ë"çàå äîãð äìéôä .àéìù
[åè] ÷"ñ ãö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . àéìù äìéôä ë"çàå ìôð äìéôä .àéìù
[çë] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïéìåú ïéà äúøéôñ éîé ìù .íéðåùàø íéîé äùìù
[ì] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . íã äàéöåîä äëî äì äéä íà äúøéôñ éîé ìù .íéðåùàø íéîé äùìù
[èë] ÷"ñ åö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . ñéøâëî úåçôá ïéìåú äúøéôñ éîé ìù .íéðåùàø íéîé äùìù
[áé] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . äøôë íéëéøö ïéà íã äàöî ë"çàå äúñå úòùá àìù åùîù
[é] ÷"ñ çô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äëéúçá íã ïëå íã äá äàéöåäå äñéðëäù úøôåôù
[á] ÷"ñ áö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äøäèá ÷éñôäì äëéøö äðéà .àùðéì äåòáú
[æ] ÷"ñ áö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äìéòáäì äìéáèä êåîñì äì ùé .àùðéì äåòáú
[ã] ÷"ñ áö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . íéùðä ìë øàùë íéé÷ð 'æ ìë ä÷éãá äëéøö .àùðéì äåòáú
[ä] ÷"ñ áö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . äôåçì äîöò äðéëî àéäù äòùî ä÷éãá äëéøö .àùðéì äåòáú
[â] ÷"ñ áö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéé÷ð 'æ ú÷éãá äëéøö .àùðéì äåòáú
[å] ÷"ñ áö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . ïééãò äùã÷úð àìù ô"òà íéé÷ð 'æ äëéøö .àùðéì äåòáú
[è] ÷"ñ áö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . åøùôúð ë"çàå ïéàåùðä úà åçãù .àùðéì äåòáú
[ç] ÷"ñ áö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . íéé÷ð 'æ ìë ä÷ãá àìù .àùðéì äåòáú
[à] ÷"ñ áö÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . äòéáúä úòùá äîöò ä÷ãáù .àùðéì úåòáú
[ã] ÷"ñ äô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . éîã øåáéãë øåáéã éãë êåú
[î] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . úåøòù 'á äàéáä íà äå÷ãá àìå úåàøì äðîæ òéâäù .ú÷åðéú
[ãî] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . úåðåò 'â ú÷ñôäá ô"â äúàøå äðîæ òéâä àìù .ú÷åðéú
[èì] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úåøòù 'á äàéáäå úåàøì äðîæ òéâä àìù .ú÷åðéú
[àî] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ô"âá úñå úòáå÷ úåàøì äðîæ òéâä àìù .ú÷åðéú
úåðåòä ïúåàá úåàøì äøæçå úåðåò 'â ä÷éñôäå äúñå äòá÷ù úåàøì äðîæ òéâä àìù .ú÷åðéú
[âî] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ïäá úåàøì äãåîì äúéäù
[áî] ÷"ñ èô÷ 'éñ . . . . . . . . . úåðåò 'â ä÷éñôäå äúñå äòá÷ù úåàøì äðîæ òéâä àìù .ú÷åðéú

íéðéðòä ïëåú

åúùà úà ãå÷ôì áééç .êøãì àöé [áë] âô÷ ïîéñ
äåöî øáãì êìåäå .êøãì àöé [âë]
øå÷îä ïî àáä íã [à]
ìåáèúù ãò ïéúîäì êéøö .êøãì àöé [ãë] ñðåà úîçî àáä íã [á]
.úéðåðéá äðåò [äë]
.äùâøä [â]
äùòîá éåìúä .úñå [åë] ìãøçë íã úôéè [ã]
.úéðåðéá äðåò [æë] ïðáøãî .íéé÷ð 'æ [ä]
íã äúàøù äéåðô [å]
äô÷ ïîéñ
ãô÷ ïîéñ
éúìáè øîàúù ãò äàîè äú÷æç [à]
éðà äøåäè øîåì äùà .úðîàð [á] úñå úòùá àìù .ä÷éãá [à]
ùéîùú éðôì .ä÷éãá [á]
íéçáè ìù ÷åùá øîåì äùà .úðîàð [â]
ãâáä êìëìúð íùå éúøáò ùéîùú úòùá àìù .ä÷éãá [â]
íéîòô 'âá úñå úåòéá÷ .úñå [ã]
éîã øåáéãë øåáéã éãë êåú [ã]
øåáéã éãë øçàì .àìúîà [ä] óåâä éåðéùá éåìúä .úñå [ä]
äàîè äøîàù äî ùøôì úðîàð .àìúîà [å] äëåáîä éîé [å]

äìéçúëì äøåäèå éðà ïé÷ìåñî äéîã .äðè÷ [æ]
åîöò ìò øéîçäì äöåøù éîì .àìúîà [æ] íéøåòðä éîéì äòéâä àìù .äðè÷ [ç]
äàéáä àìå íéøåòðä éîéì äòéâäù .äðè÷ [è]
äðéîàäì àìù
äøîàù äî ùøôì úðîàð äðéà .àìúîà [ç] íéðîéñ
ïé÷ìåñî äéîã .äð÷æ [é]
äúåãð éãâá úùáåì äåàø íà úòãåé äðéàå äîçä õð íò äúàø .úñå [àé]
úùáåì äîì ùøôì úðîàð äðéà .àìúîà [è]
åéøçàì åà íãå÷î íà
äúåãð éãâá õð øçàì ãò äîçä õð íãå÷î äúàø .úñå [áé]
íúëä úà éì øäéè éðåìô íëç [é]
øáàá ùøéôå ùéîùú úòùá äãð äñøéô [àé] äîçä
'â åà 'á äúééàø äëùîðå íã äúàø .úñå [âé]
ââåùá éç
íã äàöî ë"çàå äúñå úòùá àìù åùîù [áé] íéîé
äøáåò øëåäùî ïé÷ìåñî äéîã .úøáåòî [ãé]
äøôë íéëéøö ïéà
íéùãç ã"ë ìë ïé÷ìåñî äéîã .ú÷ðéî [åè]
åô÷ ïîéñ úòùá ä÷éãá äëéøö äðéà .úøáåòî [æè]

ùéîùú éðôì äúñå úòùá àìù .ä÷éãá [à] äúñå
í"áîøä úòãì ùéîùú úòùá .ä÷éãá [á] äúñå úòùá ÷åãáì äëéøö äðéà .àáçî [æé]

äì ïéàù äùàì íéðåùàøä ô"â .ä÷éãá [â] äúñå úòùá ÷åãáì äëéøö .àáçî [çé]
úñå ïðáøã úåúñå .úñå [èé]

ùéîùú øçàì .ä÷éãá [ã] ä÷ãá àìå äúñå äøáò .úñå [ë]
ãòä ãáà .ä÷éãá [ä] .úéðåðéá äðåò [àë]

äúìéáè øçà éðù ìéìá äúàøù .ú"îãø [áë] í"áîøä úòãì ãòä ãáà .ä÷éãá [å]
äúàø àìå äúãéì øçà äùîùù .ú"îãø [âë] äìòá ìù ãò ÷åãáì äùà .úðîàð [æ]

äãéìá ïðéìú æô÷ ïîéñ
äúàø àìå äùîùå äøáòù .ú"îãø [ãë]
úñåá ïéìåú åæë úñå äì ùé íà .ú"îãø [äë] ùéîùú øçàì ãéî äîöò ä÷ãáù .ú"îãø [à]
ìù øåòéù êåúá äîöò ä÷ãáù .ú"îãø [á]
äùøâì äöåø äìòá ïéàù .ú"îãø [åë]
åìù øáàî íã àéöåî äìòáù .ú"îãø [æë] íùà
åìù ãò ìò íã àöîù .ú"îãø [â]
çô÷ ïîéñ íéôåöø åéä àìù ô"â äúàøù .ú"îãø [ã]
øçàì ãéî äì÷ì÷úð àìù .ú"îãø [ä]
íåãà äàøî [à]
øåçù äàøî [á] äàùðù
øçàì êåîñ äéä àìå äúàøù .ú"îãø [å]
ïáì äàøî [â]
÷åøé äàøî [ã] ùéîùú
åà äåòùä äàøîì äîåãù ÷åøé äàøî [ä] ùîùäù íå÷î ãò ìåçëîá ä÷éãá .ú"îãø [æ]

áäæä ùã
à"åìá à"ìá ïéøå÷ù ìåçë äàøî [å] äìòá úçú ÷åãáì äöåøù .ú"îãø [ç]

íã úåëéîñ åá ùéù ïáì äàøî [æ] äãéá úåùøä ïåùàøä
äàöîå ä÷ãáå äøå÷î çúôðù äùéâøä [ç] äìòá úçú ÷åãáì äöåøù .ú"îãø [è]

øåäè äàøî äøåñà ïåùàøä
åäåðé÷æçäå äæ íúë éì øäéè éðåìô íëç [è] ïåùàøä äìòá úçú ÷åãáì äöåøù .ú"îãø [é]

àîèá íéìé÷îä ìò êåîñì ùé
íã ïëå íã äá äàéöåäå äñéðëäù úøôåôù [é] äìòá úçú ÷åãáì äöåøù .ú"îãø [àé]

äëéúçá ùéîùú úòùá øòö ùéå ïåùàøä
åá ïéìåú äøå÷î ø÷òð [àé] ïéìåú äúñåì êåîñ äùîùù .ú"îãø [áé]
åìôðù úåëéúçá íã äàöîå äøå÷î ø÷òð [áé]
äúñåá
íéîá ïéøåù .äðîî ïéìåú íå÷î åúåàá äëî äì ùéù .ú"îãø [âé]
åìôðù úåëéúçá íã äàöîå äøå÷î ø÷òð [âé]
äëîá
úåðè÷ à÷åã .äðîî íã äàéöåîä .äëî [ãé]
úòî ïéøùåô íéîá íã úåëéúç .ïéøåù [ãé] íã äàéöåî íà ÷ôñ ùéù .äëî [åè]
äúñå úòùá .äëî [æè]
úòì äàéöåî äðéàù äëîá íúë ïéìåú .äëî [æé]
ïéøùåô åéäéå ïéøùåôá íã úåëéúç .ïéøåù [åè]
íã
úòì úòî êùî ìë äàéöåî äðéà ú÷ãåáù ïîæ ìë íà .äëî [çé]
øåòéùå ïéøùåôá íã úåëéúç .ïéøåù [æè]
ãçà íå÷îá íà éë íúë
õé÷á åáàùù íéî åîë íåîéçä ÷ø ä÷éãá úòùá øòö úùâøî íà .äëî [èé]
õé÷á åáàùù ïéøùåôá íã úåëéúç .ïéøåù [æé]
ãçà íå÷îá
úéáá åãîòå ïéòîäî åà ùé íà úåàôøúäì äöåøù .ú"îãø [ë]
ïéøùåô íúñå ïéøùåôá íã úåëéúç .ïéøåù [çé]
àôåøì ïéîàäì
÷åøä úåîéîçîë äàåôøä éãé ìò íãä ÷ñôù .ú"îãø [àë]

íúåà úåùä àìå äúééàø äúðéù .úñå [áë] àìå åéðøôöá ïëòîù íã úëéúç .ïéøåù [èé]
äøæçå ô"â äúàø àìå äúñå äøáò .úñå [âë] äéøù ú÷éãá ö"à åçåîð

ïåùàøä úñåä íåéá úåàøì ïîæá ïéøùåô íéîá íã úåëéúç .ïéøåù [ë]
íã ïäîò ïéàù
äøæçå úåðåò 'â úåàøìî ä÷éñôä .úñå [ãë]
ïåùàøä úñåä íåéá úåàøì úìôîá ïéøùåô íéîá íã úåëéúç .ïéøåù [àë]
úåøòùå úåôéì÷ ïéîë
íéåù íðéàù íéîéá .äúàøå äöô÷ .úñå [äë]
'âä íòôá äöô÷ù .äúàøå äöô÷ .úñå [åë] åìéôàå ïéøùåô íéîá íã úåëéúç .ïéøåù [áë]
äøåö äì ùé íà
úøçîì äúàøå íãå÷ä íåéá
à÷åãå ïéøùåô íéîá íã úåëéúç .ïéøåù [âë]
íéåù íéîéá .äúàøå äöô÷ .úñå [æë] úøôåôùî äðè÷ äëéúç
úùèòî .óåâä úñå [çë]
èô÷ ïîéñ
úçà íòô äùèòúðù ïåâë .óåâä úñå [èë]
íéåù íðéàù íéîéá .óåâä úñå [ì] íéîòô 'ãá úòá÷ð .äâìôä úñå [à]
íéåù íéîéá .óåâä úñå [àì] úçà íòôá äì ïéùùåç äòåá÷ äðéàù úñå [á]

ë"çàå ç"øá ô"á ä÷äéôù .óåâä úñå [áì] âåìéãä úñåî õåç
ç"øá àìù ä÷äéô úñå ô"âá äø÷òðå ô"âá òá÷ð òåá÷ úñå [â]

úçà íòôá äì úùùåç .óåâä úñå [âì] à"ôá äø÷òð òåá÷ äðéàù
ìöá .äúàøå íåù äìëà .äìéëàä úñå [ãì] úçà íòôá äø÷òð íéîòô 'áá òá÷ðù úñå [ã]

äúàøå ïéìôìô äúàøå .úåòùä úñå [ä]
.úéðåðéá äðåò [å]
.äúàøå íåù äìëà .äìéëàä úñå [åì] [äì] äâìôäáå .âåìéãä úñå [æ]
íéåù íðéàù íéîéá ô"â òåáùä éîéá åà ùãçä éîéáå .âåìéãä úñå [ç]
åìéôà úòá÷ð âåìéãá åà èåùô ùãçä úñå [è]
íúòùì àìà íäì ïéùùåç ïéà .óåâä úñå [æì] øñç 'à ùãçå àìî 'à ùãç
êåúá úòìáåî äéàøä ìë ïéàù .óåâä úñå [çì] ãöéë âåìéãá ùãçä úñå [é]
òåá÷ úñå äì äúéäùë .âåìéãä úñå [àé]
úñåä
äúðéùå íãå÷
äàéáäå úåàøì äðîæ òéâä àìù .ú÷åðéú [èì] ìàåîùå áø ú÷åìçî .âåìéãä úñå [áé]
úåøòù 'á
äìéìç øæåçù .âåìéãä úñå [âé]
äå÷ãá àìå úåàøì äðîæ òéâäù .ú÷åðéú [î] .âåøéñä úñå [ãé]
úåøòù 'á äàéáä íà
íéåù íðéàù íéîéá .âåìéãä úñå [åè]
úòáå÷ úåàøì äðîæ òéâä àìù .ú÷åðéú [àî] íéúù åà úçà íòô äâìéãù .âåìéãä úñå [æè]
ô"âá úñå
íéîòô 'á äâìéãù .âåìéãä úñå [æé]
äòá÷ù úåàøì äðîæ òéâä àìù .ú÷åðéú [áî] .âåøéñä úñå [çé]
úåðåò 'â ä÷éñôäå äúñå .úéðåðéá äðåò [èé]

äòá÷ù úåàøì äðîæ òéâä àìù .ú÷åðéú [âî] íéúù åà úçà íòô äâìéãù .âåìéãä úñå [ë]
ïúåàá úåàøì äøæçå úåðåò 'â ä÷éñôäå äúñå 'â åà 'á äúééàø äëùîðå íã äúàø .úñå [àë]

ïäá úåàøì äãåîì äúéäù úåðåòä íéîé

ô"â äúàøå äðîæ òéâä àìù .ú÷åðéú [ãî]
úåðåò 'â ú÷ñôäá

äðé÷æäùî úåðåò 'â äéìò åøáòù .äð÷æ [äî]
äéðôá àîà àîà äúåø÷ì äéåàøù .äð÷æ [åî]

äúåð÷æ úîçî

øçàì á"éî äúåçô äðè÷ äàöîù .íúë [é] äéðôá àîà àîà äúåø÷ì äéåàøù .äð÷æ [æî]
äøæçå ä÷ñôå úñå äòá÷ù úùùåç äðéàå

ñéøâë øåòéùî úåçô .íúë [àé] äøæçå úåðåò 'â äéìò åøáòù .äð÷æ [çî]
ãåòå ñéøâëî úåçô .íúë [áé] äúàøå

úåøòù ùùå íéùìùë ñéøâä øåòéù .íúë [âé] äøæçå úåðåò 'â äéìò åøáòù .äð÷æ [èî]
úåøòù ùùå íéùìùë ñéøâä øåòéù .íúë [ãé] äãåîì äúéäù úåðåòá äúàøå
úñå êåúá úñå [ð]
óåâá íéàöîð íäù åîë
äúáéæ éîéá úñå êåúá úñå [àð]
åà òáåøî àåä íà ïéá ãåòå ñéøâë .íúë [åè] ìë ú÷ðéî åà íéùãç 'â øçàì úøáåòî [áð]
êåøà
úñå úòáå÷ äðéà íéùãç ã"ë
ãåòå ñéøâëî úåçô äôåâ ìò àöîðä .íúë [æè] ã"ë êåúá åúìîâ åà ãìåä úîù .ú÷ðéî [âð]
äâøäù ùôùô .íúë [æé]
ùãç
åçéø äçéøäù ùôùô .íúë [çé] äéàøì úùùåç ú÷ðéî åà úøáåòî [ãð]
äôåâ ìò íéàöîðä ïéôè ïéôè .íúë [èé] äúñåì úùùåç äðéà ú÷ðéî åà úøáåòî [äð]

ãåòå ñéøâë øåòéùì íéôøèöî ïåùàøä
äøáåò øéëäùî .úøáåòî [åð]
ìò íúëä êåøà äéäù åà ïéôè ïéôè .íúë [ë] úøáåòî åîë äéîã ú÷ìåñî .ú÷ðéî [æð]
äëøé áçåø øåáéòä éîé åøáòù ú÷ðéî åà úøáåòî [çð]

ìá÷î åðéàù øáã ìò àöîðä .íúë [àë] ä÷ðääå
äàîåè
ö÷ ïîéñ
÷áç íå÷î ìò àöîðä .íúë [áë]
äìòîì øåâçî àöîðä .íúë [âë] ãò äàîèî äùàä ïéà äøåú øáã .äùâøä [à]
íéçáè ìù ÷åùá äøáò .íúë [ãë] ùéâøúù
ìò íúëäå äôúëá äëî äì ùé .íúë [äë]
ìò åàöîðù íéîúëä ìò íéîëç åøæâ .íúë [á]
íùî àáì à"àù íå÷îá äëéøé äôåâ ìòå äéãâá

äìéìá åá äñëúîå åúèùåô .íúë [åë] äàöîå äîöò ä÷ãá íà åìéôà .íúë [â]
øåâç .íúë [æë] äøåäè

'à ÷åìçá ïùàø äñéëù íéùð 'á .íúë [çë] ë"çàå äøäèá ÷éñôäì äëéøö .íúë [ã]
ïé÷æçî ïéàå äàîåè ïé÷éæçî ïéà .äëî [èë] íéé÷ð 'æ øåôñú

íå÷îì íå÷îî äøäè íãå÷ íéîé 'ä ïéúîäì äëéøö .íúë [ä]
íéé÷ð 'æ øåôñúù
íúëå øåâçä ïî äìòîì íúë äàöî .íúë [ì]
øåâçä ïî äèîì äðù á"éî äúåçô äðè÷ äàöîù .íúë [å]
íéðîéñ äàéáäå
éô êøã íã åðîî úàöì ìéâøù éî .äëî [àì]
äîàä äðù á"éî äúåçô äðè÷ äàöîù .íúë [æ]
ô"á äúàø øáëå
ìù ÷åùá äøáò ÷ôñ .úø÷åã .íúë [áì]
äøáò àì ÷ôñ íéçáè äðù á"éî äúåçô äðè÷ äàöîù .íúë [ç]
ô"â äúàø øáëå
øåçù ïéîá åà íåãà ïéîá ä÷ñòúð .íúë [âì]
úìåâðøúá ä÷ñòúð .íúë [ãì] äðù á"éî äúåçô äðè÷ äàöîù .íúë [è]
ô"â äúàøå ä÷ñôù øçàì
éðùë äéìò àöîðå ñéøâëá ä÷ñòúð .íúë [äì]
ïéñéøâ

íã àöîðå 'à äèîá åðùéù íéùð 'â .íúë [çð] àöîðå ñéøâëî úåçôá ä÷ñòúð .íúë [åì]
ïäî 'à äîöò ä÷ãáå ãåòå ñéøâë äéìò

úåáëåùå úåøò íéùð 'â .ìåãâ ãåñé .íúë [èð] àöîðå ñéøâëî úåçôá ä÷ñòúð .íúë [æì]
ìñôñà úåáùåé åà äèî ìò ïéñéøâ éðùë äéìò

åðùé åà 'à ÷åìç åùáìù íéùð 'â .íúë [ñ] äðéëå ïéñéøâ éðùë äéìò àöîð .íúë [çì]
ïäî úçà ä÷ñòúðå 'à ìñôñá åáùé åà 'à äèîá åá äëåòî

íéîúëá ïéðîîñ 'æ .íúë [èì]
äì ÷åãáä ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá [àñ]
æ"äæá ïéðîîñ 'æ .íúë [î]
úñå åá úòáå÷å äéàøë áéùç
äàîåè ìá÷îä øáã ìò àöîðä .íúë [àî]
àö÷ ïîéñ
àöîðå ÷åãáä ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá [áî]
äéìâø éî íò íã àöéå .íéî äðéúùä [à] ìãøçë íã úôéè åéìò
íò íã àöéå úáùåé àéäùë .íéî äðéúùä [á]
åúéçðäå ÷åãáä ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá [âî]
äéìâø éî äôå÷á
êåúì úçì÷îå úáùåéå .íéî äðéúùä [â]
åúçèå ÷åãáä ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá [ãî]
ìôñä äëéøéá
êåúì úçì÷îå úáùåéå .íéî äðéúùä [ã]
êåú íã àöîðå ìôñä úôù ìò úáùåé .ìôñä ÷åãá åðéàù ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá [äî]

ìôñä ÷åãá åðéàù ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá [åî]
ïäéëøö åùòù äùàå ùéà .íéî äðéúùä [ä] äëéøéá åúçèå

íã íù àöîðå ìôñä êåúì ÷åãá åðéàù ãòá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá [æî]
ùéùë äéìâø éî íò íã àöéå .íéî äðéúùä [å] úåìúì ùéù íå÷îá åúçðäå

úåàøì äìéâøù äëî äì åúèùôå ÷åãáä ÷åìç äùáì .íúë [çî]
ùéùë äéìâø éî íò íã àöéå .íéî äðéúùä [æ] äéåâì åà äãðì äìéàùäå

äúñå úòùá àìù äëî äì åà äãðì äìéàùäå ÷åìç ä÷ãá .íúë [èî]
åúùáì ë"çàå äéåâì
áö÷ ïîéñ
åúèùôå ÷åãáä ÷åìç äùáì .íúë [ð]
úòùá äîöò ä÷ãáù .àùðéì úåòáú [à] äðè÷ì äìéàùäå
äòéáúä
åúèùôå ÷åãáä ÷åìç äùáì .íúë [àð]
äøäèá ÷éñôäì äëéøö äðéà .àùðéì äåòáú [á] äæä ïîæá äðè÷ì äìéàùäå
íéé÷ð 'æ ú÷éãá äëéøö .àùðéì äåòáú [â]
åúèùôå ÷åãáä ÷åìç äùáì .íúë [áð]
íéé÷ð 'æ ìë ä÷éãá äëéøö .àùðéì äåòáú [ã] íúëä úìòáì äìéàùäå
íéùðä ìë øàùë
åúèùôå ÷åãáä ÷åìç äùáì .íúë [âð]
àéäù äòùî ä÷éãá äëéøö .àùðéì äåòáú [ä] äøåäèì äìéàùäå
äôåçì äîöò äðéëî
àìå äúåãð éîéá ÷åìç äùáì .íúë [ãð]
àìù ô"òà íéé÷ð 'æ äëéøö .àùðéì äåòáú [å] äúøäè éîéá åúùáìå åú÷ãá
ïééãò äùã÷úð
äàé÷á äðéà .íúë [äð]
äìéáèä êåîñì äì ùé .àùðéì äåòáú [æ]
äìéòáäì àöîðå 'à ÷åìç åùáìù íéùð 'á .íúë [åð]
ïéìåú úåìúì ùé íà íúë

ìëá äìéìá åá äñëîå åúèùåô äúéä .íúë [æð]
àîè íã åá àöîéù íå÷î

àéìù äìéôä ë"çàå äîãð äìéôä .àéìù [æè] íéé÷ð 'æ ìë ä÷ãá àìù .àùðéì äåòáú [ç]
øáà øàù åà åãé úà øáåòä àéöåä .úìôî [æé] ë"çàå ïéàåùðä úà åçãù .àùðéì äåòáú [è]

ïôåã àöåé [çé] åøùôúð
ãçééúäì íéøåñà äìëäå ïúçä .äãð úôåç [é]
äö÷ ïîéñ úåøéîù éúù úåéäì êéøö íà .äãð úôåç [àé]

êåøà ïîæ äìáè àìù äùàá .úå÷çøä [à] äì ãçàå åì ãçà
äîò ùàø ì÷é àìå ÷åçùé àì .úå÷çøä [á]
äãð åúùà íò ãçééúäì øúåî .úå÷çøä [â] âö÷ ïîéñ
àéäùë åúìë íò ãçééúäì øúåî .úå÷çøä [ã]
åúàéá øîåâå äåöî úìéòá ìòåá [à]
äéìò àá øáë íà äãð äðè÷ àéä åìéôà ùøåôå äåöî úìéòá ìòåá [á]
.äðè÷ òáöàá åìéôà äá òâé àì .úå÷çøä [ä]
úåàøì äðîæ òéâä àìù
òáöà à÷åã åàì ä÷ãá íà åìéôà ùøåôå äåöî úìéòá ìòåá [â]
øáã íåù äãéì åãéî èéùåé àì .úå÷çøä [å]
íã äàöî àìå äîöò
äãéî ìá÷é àìå íãå÷ íéîé 'ä ïéúîäì äëéøö äìë [ã]
ïçìåùä ìò äîò ìëàé àì .úå÷çøä [æ]
ë"àà ïçìåùä ìò äîò ìëàé àì .úå÷çøä [ç] íéé÷ð 'æ øåôñúù

éåðéù íåù ùé ãö÷ ïîéñ
äìù äøò÷ì åìù äøò÷ ïéá ÷ñôä .úå÷çøä [è]
íã äúàø àì íà åìéôà äàîè .úãìåé [à]
äìù ìëàî éøåéù .úå÷çøä [é] úî äãìé ïéá éç äãìé ïéá äàîè .úãìåé [á]
äãð åúùàá úåìëúñä .úå÷çøä [àé]
ìôð åìéôàå
úåñåëîä úåîå÷îá íéé÷ð 'æ äëéøö .úãìåé [â]
äãð åúùàá úåìëúñä .úå÷çøä [áé] íéìåò íäá äàåø äðéàù äãéì éîé .úãìåé [ã]

íééåìâä úåîå÷îá íéé÷ð 'æ úøéôñì
èù÷úäì äì åøéúä éùå÷á .úå÷çøä [âé] äá÷ðì ã"é êåúá íéé÷ð 'æ åîìùù .úãìåé [ä]
äúãéì éîé åîìùù íãå÷ äìáèù .úãìåé [å]
äìòáì äðéàå ãéî úøúåî íéé÷ð 'æ äøôñù .úãìåé [æ]
åéðôá ñåëä úâéæî .úå÷çøä [ãé]
'î íåé ãò ïéúîäì äëéøö
äáç êøã à÷åã .úå÷çøä [åè] øäåè íã .úãìåé [ç]
äèîä úòöä .úå÷çøä [æè]
øåñéà åá åâäð øäåè íã .úãìåé [è]
äìù ñåëä úâéæî .úå÷çøä [æé] ãìåì úùùåç äðéà 'î êåúá .úìôî [é]
äðåáéì éîéá ïéá äúåãð éîéá ïéá .úå÷çøä [çé] ïéàã äãð íåùî úùùåç 'î êåúá .úìôî [àé]

äìåç ìòáä íà .úå÷çøä [èé] íã àìá øá÷ä úçéúô
äìåç äùàä íà .úå÷çøä [ë] äøôñù øçàì ãéî úøúåî 'î êåúá .úìôî [áé]
éî äì ïéàå äìåç äùàä íà .úå÷çøä [àë]
íéé÷ð 'æ
äðùîùéù äøåö ìë åà óåòå äéç äîäá ïéîë .úìôî [âé]

åö÷ ïîéñ ïéàé÷á åðà ïéàã úùùåç
äìáèå äéç åà äîäá úøåö ïéîë .úìôî [ãé]
íãå÷ä íåéá äáæì .äøäè ÷ñôä [à]
äúøéôñì äì äúìò àì ã"é êåú
àéìù äìéôä ë"çàå ìôð äìéôä .àéìù [åè]

äúøéôñ éîé ìù .íéðåùàø íéîé äùìù [èë] íéîé 'â åà 'á äúàøù äùàì .äøäè ÷ñôä [á]
ñéøâëî úåçôá ïéìåú éãë ä÷ñôù íåéá ú÷ãåá .äøäè ÷ñôä [â]

äúøéôñ éîé ìù .íéðåùàø íéîé äùìù [ì] äøäèá ÷éñôúù
íã äàéöåîä äëî äì äéä íà ïéáì êåîñ äéäú åæ ä÷éãá .äøäè ÷ñôä [ã]

äúøéôñ éîé êåúá .òøæ úáëù úèìåô [àì] úåùîùä
úåðåò ùù êåúá .òøæ úáëù úèìåô [áì] øéîçäì .÷åçã êåî [ä]
åìá÷ù øçàì úáù áøòá .äøäè ÷ñôä [å]
íéîé 'æ ïéúîäì íéùð âäðî .íéé÷ð 'æ [âì]
íéé÷ð 'æä íãå÷ úáù
ïéãä ïî .÷åçã êåî [æ]
íãå÷î äìáèå ïéðîá äúòè .íéé÷ð 'æ [ãì] ä÷éñôä àì íàå ïéãä ïî .÷åçã êåî [ç]
äùîùå úåùîùä ïéáì êåîñ ä÷ãáå
ïéáã úåùîùä ïéáì êåîñ .÷åçã êåî [è]
ïééãòå äøôñù øçàì .òøæ úáëù úèìåô [äì] äìéì ÷ôñ íåé ÷ôñ úåùîùä
äìáè àì
ïåáéì éîé [é]
ãéî øåôñì äöåøå .òøæ úáëù úèìåô [åì] 'æ ìë ä÷ãá àì íà .íéé÷ð 'æ [àé]
äôé äôé çð÷ú äìéçúá ÷ø 'æ ìë ä÷ãá àì íà .íéé÷ð 'æ [áé]

æö÷ ïîéñ óåñá åà
'à íåé ÷ø 'æ ìë ä÷ãá àì íà .íéé÷ð 'æ [âé]
äöéöç àìá .äìéáè [à]
äàñ 'îá .äìéáè [á] òöîàá
íåéá ÷ø 'æ ìë ä÷ãá àì íà .íéé÷ð 'æ [ãé]
ùéù øéòá äìòá íà äåöî äðîæá .äìéáè [â]
äðåò úåöî éðéîùä
äìéçúá ÷ø 'æ ìë ä÷ãá àì íà .íéé÷ð 'æ [åè]
úáù ìéìá ìåáèì úøúåî .äìéáè [ã]
äåöî åàì äðîæá .äìéáè [ä] óåñáå
øðä øåàì àìå íåéä øåàì äéäú .ä÷éãá [æè]
íãå÷ ìåáèì äì øùôà äéä íà .äìéáè [å] åá ä÷ñôù íåéá äîöò ä÷ãá .ä÷éãá [æé]
úáù ìéìá ìåáèì äöåøå
äàîè äàöîå
âäðî .íãå÷ ìåáèì øùôà äéä íà .äìéáè [æ] ïúùô à÷åã ïùé ïáì ïúùô ãâáá .ä÷éãá [çé]
úáù éàöåî ìåáèì àìù
äúá êøñ .äìéáè [ç] ïùé à÷åãå
íåéá .äìéáè [è] ïùé ïáì ïúùô ãâáá .ä÷éãá [èé]
ïáì à÷åã ïùé ïáì ïúùô ãâáá .ä÷éãá [ë]
éðéîù íåéá äìë .äìéáè [é] ïáì øîöá åà ïôâ øîöá åà .ä÷éãá [àë]
éòéáù íåéá äìë .äìéáè [àé]
íåéá åà éòéáù íåéá äìáèå äøáò .äìéáè [áé] íé÷ãñå íéøåç .ä÷éãá [áë]
íé÷ãñå íéøåç .ä÷éãá [âë]
éðéîù ùã ùîùäù íå÷î ãò .ä÷éãá [ãë]
àì éòéáù íåéá äìáèå äøáò .äìéáè [âé] úåîéîãà äàøî íåù åá ùé íà .ä÷éãá [äë]

äìéìä ãò ùîùú ìãøçëî úåçô åìéôà
.úéðåðéá äðåò [åë]
çö÷ ïîéñ ÷åãáì äáøîä .ä÷éãá [æë]
äúøéôñ éîé ìù .íéðåùàø íéîé äùìù [çë]
íòôá äôåâ ìë ìåáèúù äëéøö .äìéáè [à]
úçà ïéìåú ïéà

íäéìò ãéô÷äì íéîòôì êøãù .äöéöç [á]

øîàå úöîåöî äå÷îá ìáåèä .äìéáè [æë] àéäå ãéô÷äì íãà éðá áåø êøãù .äöéöç [â]
éìò êãé ùåáë åøéáçì úãô÷î äðéà

ïìéáèîå íéìëå íãàá æçåàä .äöéöç [çë] åìéôà ìåáèú àì äìéçúëì .äöéöç [ã]
íéøåäè åéãé çéãä íà ïéööåç ïðéàù íéøáãá

íéìëá ïéìáåè ïéà .äìéáè [èë] íä íà äòåöøå ïúùôå øîö éèåç .äöéöç [ä]
õò éìë éáâ ìò ãåîòú àì .äìéáè [ì] äøòù úòéì÷ êåúá íéëåøë
ïéìá÷îù õò éìë â"ò ãåîòú àì .äìéáè [àì]
íä íà äòåöøå ïúùôå øîö éèåç .äöéöç [å]
ïáâî äàîåè óåâä úåîå÷î øàùá íéëåøë

õò ìù úåáéìù åá ùéù äå÷î .äìéáè [áì] àìè÷ .äöéöç [æ]
äùòî éåùò ïéìåìç .àúìéìç éëéú .äöéöç [ç]
äàîåè ïéìá÷î õò éìë éèåùô .äìéáè [âì]
úåñøãîì éæçã úùø

íå÷î øåòéù 'ã ìò 'ã .äìéáè [ãì] ãéô÷îå èåòéîã é"ùøã åéúåáø .äöéöç [è]
úéò÷ø÷á òåá÷ä õò ìù ïåìéñ .äìéáè [äì] õöåç íéîä áëòî ïéàå

äå÷îä ãéô÷îå åáåøã íéðåàâä úèéù .äöéöç [é]
õöåç ãáì ùàøäá åìéôà
ùéù íå÷îá ìåáèú àì .äìéáè [åì]
èéè åúéò÷ø÷á ùàøä áåøã íéðåàâä úèéù .äöéöç [àé]
õöåç ãéô÷îå
ùéù íå÷îá ìåáèú àì .äìéáè [æì]
äìáè íàå èéè åúéò÷ø÷á äéåðôá åà ùéàá íå÷î åúåàá .äöéöç [áé]
õöåç äàåùðáå õöåç åðéà
äúìéãâ êøãë àìà ìåáèú àì .äìéáè [çì]
úéá éøúñ åéäéù ãò èòî äçåù .äìéáè [èì] äéúéáø éðä .äöéöç [âé]
ïéòáù óåìôìå ïéòì õåçù óåìôì .äöéöç [ãé]
äàøð äåøòä
äëîä ìòù ùáé íã .äöéöç [åè]
åæ äéúåëøé áéçøäì äëéøö äðéàå .äìéáè [î] úãô÷îå çì øáã .äöéöç [æè]
éàãî øúåé åæî øùáá êøñðù íã .äöéöç [æé]
òáö .äöéöç [çé]
åà øúåéá äúçùù ïåâë äúðéù .äìéáè [àî]
øúåéá äô÷æ ìáà õöåç ïøåôöä úçúù ÷öá .äöéöç [èé]
úööåç äðéà äîöò ïøåôöä
íåùî äåáâ äå÷îä äéäéù êéøö .äìéáè [áî]
äúìéãâ êøã úìãìåãîä ïøåôéö .äöéöç [ë]
ïéìãìåãîä øùáå øáà .äöéöç [àë]
éîã øéôù àúðéáë àøãðâéî .äìéáè [âî] ïúëì íåéá øùá ìåëàì àìù âäðî .äöéöç [áë]
äúìéãâ êøã ìåáèì äìåëéã
äìéáèä úéáì
àúúòîù éðä ìëë àúëìä úéì .äìéáè [ãî]
úåøäèì éðä øîúà éëã äìáèå ä÷ãá àìù .íéøúñä úéá .äöéöç [âë]
õöåçä øáã àöîð àìå
äìåãâ úéãåäé â"ò ãîòäì êéøö .äìéáè [äî]
'à íåéå äðù á"éî øúåé àìå äôôç àìù .íéøúñä úéá .äöéöç [ãë]
óåâä øàùì äîåã åðéà ä÷ãá
åà â"ò ãåîòúù éî äì ïéà íà .äìéáè [åî]
äìéìá àåäù äìáèå ä÷ãá àìù .íéøúñä úéá .äöéöç [äë]
õöåçä øáãá ä÷ñòúðå
äéúåøòù ìò éåôø ãâá úøùå÷ .äìéáè [æî]
äéøåçàì äðá úìùôî .äöéöç [çî] ïìéáèîå íéìëå íãàá æçåàä .äöéöç [åë]
íéàîè
é÷ãñá íéîñ÷å úåøåøö åñðëð .äöéöç [èî]
äéìâø

àåäå úáù éàöåîá äúìéáè ìç .äôéôç [æé] äìéáè íãå÷ íéî úìèä .äöéöç [ð]
è"åé äìéçúëì åéìâø ìù ÷áà .äöéöç [àð]

àåäå úáù éàöåîá äúìéáè ìç .äôéôç [çé] ãáòéãá åéìâø ìù ÷áà .äöéöç [áð]
ãáìáå ìåáèì úøúåî äðáì ìéùáú äðúðå è"åé ÷æåçá íé÷áãðå íéðë .äöéöç [âð]
éãé úàöì ÷åãáúå ïééòú äìéáè úòùáù í"áîøä úòãì äðååë àìá .äìéáè [ãð]
êåúì äìôðù ïåâë äðååë àìá .äìéáè [äð]
àúééøåàã
ïééòú äìéáèä ïî ä÷éçøäù .äôéôç [èé] íéîä
ø÷äì äãøéù äðååë àìá .äìéáè [åð]
äìéáèä íãå÷ äôåâ ìë ÷åãáúå é"øùà úåäâä úòãì äðååë àìá .äìéáè [æð]
äôåâ ïééòúå ÷åãáú äìéáè úòùá .äôéôç [ë]
äúìéáè ìéìá äòåðö .äìéáè [çð]
íéøúñä úéáå äá òâôú äìéáèä ïî úàöåéùë .äìéáè [èð]
úéá çéãú è"åé ìéìá äúìéáè ìç .äôéôç [àë]
äúøáç
åîçåäù íéîá íéøúñä
íåéä äîöòá äðééòå äôôç íà .äôéôç [áë] èö÷ ïîéñ

øçà íåé ìéìá äìáèå ïé÷ùî øàùá .äôéôç [à]
úéáá àðééò àìå äôôç àì .äôéôç [âë] ÷øñîá .äôéôç [á]
àöî àìå íäá àðééò ë"çàå äìáèå íéøúñä
åæ úå÷áãð äéúåøòù äðééäú àìù .äôéôç [â]
äìéáè äì äúìò íåìë åæá
àöîð äúééìòáå äìáèå äðééòå .äôéôç [ãë]
àøæò úð÷úî äùàø úåøòùá .äôéôç [ã]
õöåç øáã äéìò àúééøåàã àðåéòå
úåðåò 'áá .äúìéáèì êåîñ .äôéôç [äë]
úòãìå é"ùø úòãì äìéáèì êåîñ .äôéôç [ä]
õöåç øáã äéìò àöîð äúééìòáå úåúìàùä
ïéîá ä÷ñòúðå äúìéáèì êåîñ .äôéôç [åë]
íéîá äéäú àì øòéù íå÷îáã .äôéôç [å]
äìáèù øçà õöåçä íéø÷
àìå äôôç àìù íéøúñä úéá .äôéôç [æë]
àöîð äúééìòáå õöåçä íéøáãá ä÷ñòúðå àðééò øúð .äôéôç [ç] [æ]
øòùä íéëáñîä íéøáã ìëá .äôéôç [è]
õöåçä øáã äéìò øúåñ åðéàù øáã åøîàù íéàôåø .äôéôç [é]
äìéáèì äôéôç ïéáå .äôéôç [èë] [çë]
íäéìò íéëîåñ ì"æç ù"î
íéööåçä íéøáãá ä÷ñòúð é"ùø úòãì äúìéáèì êåîñ .äôéôç [àé]
éåàøä íéööåçä íéøáãá ä÷ñòúð .äöéöç [ì]
úåúìàùä úòãìå
÷áãéì øùëä âäðîäå äìéáèì êåîñ .äôéôç [áé]
äðáì ìéùáú äðúð .äöéöç [àì]
íéùåøéôä éðù éãé úàöì
ø ïîéñ äîò àùúù øùë âäðî .÷øñî .äôéôç [âé]

ïúééùòì øáåò äìéáèä íãå÷ .äëøá [à] äìéáèä úéáì ÷øñî
úòãì äåøòä úà äàåø äáì .äëøá [á] íåéá óåçì äëéøöù ÷çãä úòùá .äôéôç [ãé]

íééç úåçøåàä úåúìàùä úòãì
úòãì äåøòä úà äàåø äáì .äëøá [â] óåçì äì øùôà éàù ÷çãä úòùá .äôéôç [åè]

ã"áàøä é"ùø úòãì íåéá
àìã øâ úìéáè áâà äìéáèä øçà .äëøá [ã] úáù éàöåîá äúìéáè ìç .äôéôç [æè]

àéæç

àøå÷ä úìòåúì

äøåâùù ãò ò"åùä ïåùì ùìùìå ïðùìå øåæçì àåä éàãë ë"ðå ò"ùå øåèá úðééòù øçà 8

íééç øðá ë"çàå ò"åùá ù"îë à"øâä ù"î ë"çàå äìåâä øàáä ù"î ë"çàå êéôá

ìò ãåîòìå àøå÷ä ìò äàéø÷ä ì÷äì à"øâä éøáã êåúá íéáìåùî éøáã ììë êøãá 8

ìéâø áúëá éøáãå äáò áúëá íéáåúë åéøáã .åúðååë ÷îåò

åéøáã øçà éøáã éúáúë íéîòôì 8

øåàéáá ÷"ñä àåä äðåëä [ ] ÷"ñá ìéòì åà [ ] ÷"ñá ïî÷ì éúáúëù íå÷î ìëá 8

à"øâä

éúìåëé éôë úåàá úåà äìîá äìî éú÷úòä ì"ëò éúîééñå ì"æå éúîã÷äù íå÷î ìëá 8

àöîðä ïåùìä ùîî åðéàù íåùî ì"ëò éúîééñ àìå ì"æå éúîã÷ä àìå éú÷úòäùëå 8

íéðåøçàä åà íéðåùàøä éøáã ìò åà 'îâä éøáã ìò ùåøéô éúôñåäù íå÷î ìëá 8

.óåñáì äãå÷ðå äìéçúá 'ô íò éúðééö ,íäéøáã òöîàá

úôñåúä éúô÷ä øåàéá éúôñåäå ù"îî éåðéù úö÷á íå÷î äàøîä éúáúëù íå÷îá 8

[ ]á

éúáúë øáëù äî éúéðù íéîòôìå ,äøåøá äðùîä êøãë äîã÷ä éúáúë êøåöä éôë 8

.óãôãì àøå÷ä ìáìáì àìù éãë øçà íå÷îá

åà íäéìò ÷ìåçù åéøáãî äàøðù íé÷ñåôáù úåòãä úà éúáúë ïè÷ óéòñä óåñá 8

äëìäì ïåàâäì ì"ñã éì äàøðù äî íâå .íäîò íéëñîù

ò"ùäå øåèäá áèéä ïééòú àìà äëìä ÷åñôì ãáì äæá éìò êåîñú ìà !ø÷é àøå÷ 8

äùòîì äëìä íéâäåðù äî äøåñîä ïîå íé÷ñåôä ïî êì øøáúðù ãò íéìë àùåðäå

à äãð úåëìä âô÷ ïîéñ äòã äøåé

äãð úåëìä

âô÷ ïîéñ 4
:ãçà óéòñ åáå .íéé÷ð äòáù áùéì äëéøö íã úôéè äàåøù äùà

äàîè ïåöøá ïéá ñðåàá ïéá(à[á(*) äøå÷îî íã àöéù äùà[à à

à"øâä øåàéá äìåâä øàá

ïéðî 'á à"î äãð .äøå÷îî 'åë äùà [à âô÷ ïîéñ ñðåàá 'éô (*) :á"ò å"ì óã äãð àúééøá (à âô÷ ïîéñ

ë"úáå 'á æ"é á"ôñ 'éðúîá ù"îë øå÷îî à÷åãå 'åë ïåöøá 'éôå äúàøå äæì äæ ïé÷÷æð óåòå äéç äúàøù åà äöô÷ ïåâë
ù"àøå (úåòåáùã á"ô) ó"éøä åàéáäå òøåöî 'ô óåñ :äîöò úîçî äúàøù

àéäå ì"ú î"î äáæ åìéôà ìåëé äáæ äéäú éë äãð óåñ

:î"ùå 'á å"ì íù .'åë ïéá [á :øå÷îä ïî 'åë íéîã ìëù ãîìî äéîã øå÷î úà äúìâ

íééç øð

íò äðùîã àðúä äæá å÷ìçð àìã ïåöéçä úéáî ù''îá ïééò .äøå÷îî íã àöéù äùà [à] âô÷ ïîéñ

.àúééøáã àðúä àúééøáä ïî äæ ïéãì øå÷îä åàéáäù ç''áäå é''áä
úåà) íéðäë úøåúä ìò íééç õôçä øåàéáá éúéàøå ÷"ñ äáåùú éçúôá ù"îá éîð ïééòå ,íéðäë úøåúá
íãä äéäé åìéôàã .î"î äáæ åìéôà ì"æå áúëù (á ïåöéçä úéáî íãä úàéöé íà ÷ôúñð ãçà áøù (á)
åéøáã ìëå .ì"ëò àîè àäé äîèåçî åà äéôî áæ åúìàù èåùôì ùéå .àì åà äééàø éîð áéùç õåçì
éîð úììåë àðúä úðååë î"îå íééç íé÷ì-à éøáã àäî (:àî ïôåã àöåé ÷øô) äãð úëñîá áåúëù äîî
íééðò äøåú éøáãã ,íå÷î åúåàáù úåîå÷î øàù äùà ïéàù ïéðî éçåé ïá ù''ø íåùî ïðçåé éáø øîàã
ù''îë äôåâî áæä øáã ïåùì 'ô ,äåãî àöéù ãò äàîè
.øçà íå÷îá íéøéùòå ãçà íå÷îá äúåøò êøã .'á ÷åñô òéøæú úùøô úìéçúá é''ùø
ïåöøá ïéáå ñðåàá ïéá äøå÷îî íã àöéù äùà [á] úà äìâå äåã äùà úà áëùé øùà ùéàå øîàðù
àúééøáã (à ÷''ñ äìåâä øàá) íù ù''îá ïééò .äàîè ãò äàîè äùà ïéàù ãîìî äøòä äøå÷î úà äúåøò
àäã ùøôî (* äìåâä øàá) íùå (:åì) äãð úëñîá àéä ïî íéîãä åàöéùë à÷åãå ,äúåøò êøã äåãî àöéù
íà 'ô ,ãìå úîçî àìå äîöò úîçî äîã ,äîã ø''úã (:æé á ÷øô óåñ äãð) ïéúéðúîá åðéðùù åîë øå÷îä
äúà .äáæ úéùòð àì äãéì éùå÷ úîçî íã äúàø äééìòäå øåãæåøôäå øãçä äùàá íéîëç åìùî ìùî
íà 'ô ,ñðåà úîçî àìà åðéà åà ãìå úîçî øîåà

øîåà àåäùë .äáæ úéùòð àì ñðåà úîçî íãä àá äééìòä íã .øå÷î åðééäå é''ùøô ,àîè øãçä íã

äáøúð øáëå 'ô ,øåîà ñðåà éøä äîã áåæ áåæé éë ïî åú÷æçù éôì àîè å÷ôñ øåãæåøôá àöîð øåäè
úîçî äîã ,äîã íéé÷î éðà äî àä .äáæ úàîåèì øå÷îä ïî åàá àìù åðì òåãé äéä íà ìáà 'ô ,øå÷îä
ìáà äáéæ éîéá äæ ìëã ù"òå .ãìå úîçî àìå äîöò àìã õåçì åàöéå øåãæåøôä ïî åàá íà ïëù ìëå .øåäè
úðååëå .àîè ñðåà íã ïéáå éùå÷ íã ïéá äãð éîéá
äúàø åà äöô÷ù ïåâë ñðåà úîçî äðùù äîá àðúä .äúåøò êøã åàáù óà äéàø áéùç
áúëù äî àìéîîå ,ç''áäå é''áä ù''îëå óåòå äéç úùøô óåñ) íéðäë úøåúá àðúä úðååë éîð åäæå
äáéñ úîçî éîð åùåøéô ñðåàá ïéá êåøò ïçìåùá á ÷øô) ó''éøä åàéáäå (ã àúùøô å ÷øô òøåöî
äùàä òáè éôë åùåøéô ïåöøá ïéá áúëù äîå .úéããö ú÷åðéú ÷øô) äãð óåñá ù''àøäå (åéôãî .â úåòåáùã
åéìò ù"îá ïééòå ,(à) ÷''ñá æ''èä ù''îë äîöò úîçî äáæ äéäú éë .íéðäë úøåúá àúééøáá 'ô ø''ú (å ïîéñ
éøåñéà) í"áîøä ù"îë ãåîéç íã ä"äã äòã éøôä äúìâ àéäå ì''ú äàîè äéäú î''î äáæ åìéôà ìåëé
ïî àìà ïðéà íéîã ìëù ãîìî äéîã øå÷î úà
.(à äëìä ä ÷øô äàéá àìå øåãæåøôä ïî àìå äééìòä ïî àìå 'ô ,øå÷îä

äãð úåëìä âô÷ ïîéñ äòã äøåé á

àöé àìù éô ìr óà äàîè(â àöéå åîå÷îî ø÷rðù åá ùéâøúùî åäéîå åúàéöéá ùéâøúù àåäå(á[â
ìãøçë íã úôéè àìà äúàø àì åìéôàå(ã[ã õåçì

äìåâä øàá à"øâä øåàéá
:à"ò 'î óã íù äðùî (â :á"ò æ"ð óã íù ìàåîùã àøîéî (á
àðéãå ù"ùîë àúééøåàãî åðééäå 'á æ"ð .'åë àåäå [â
:äðùîá íù (ã äìåëàå íù 'éðúî .'åë åìéôàå [ã :ïàë è÷ð àúééøåàã

:'à á"î 'îâá ù"òå éà÷

íééç øð

ù''îëå ,ê"ùä éøáã øåàéáá ì÷ùä úéöçîá ù"îë (àåä ãåîç íã éàä ä"ãá :ë äãð) ï"øä ù"îëå
àìãå .íäøáà ãéä àéáäù åîëå (à ÷''ñ) ô"åøëä àøúá àéåðéùá ï"øä ù"îë àìãå àî÷ àéåðéùá
øåèäå øáçîä úðååëù (à ÷''ñ) íéîìù úøåúä ù''îë àåä ãåîéç íã åá åùøéô .àåä ãåîéç íã éàä ì"æå
ìãøçë íã úôéè àìà äúàø àì åìéôàå äàîèã àäá ïéúìëîã àøúá 'ôá 'éøîàãî äæ ìò åù÷äå ,øåäèå
äôåâî éàãå äúàø åìéôàå ,äùâøàãá à÷åã åðééä íéé÷ð 'æ áùéì äëéøö äñééôúðå àùðéì äåòáú
ãåîç íãã òîùî àîìà àãîçîã íåùî øîåìë
.ñéøâ øåòéùë íã ïéà íà ïðáøãî åìéôà äøåäè àì ãåîç íã øîà÷ã éàä éàãå àìà ,àåä àîè
.åúîëç úåàøäì éãë àìà ïë [øîà] (øçà) åøäèì
ïééò .ìãøçë íã úôéè àìà äúàø àì åìéôàå [ã] àåä ãåîç íãã éàãå ïì íé÷ éàã øùôàã äàøð éìå
áâàã íåùî íéé÷ð 'æ áùéì äëéøöã éàäå ,øåäè
øàåáîë ,úåçô ä''äå ìãøçë (â ÷''ñ) ê''ùä ù''îá øåäè ãåîç íãù éô ìò óàå äéîã 'éøøåòúî ãåîç
íéùðä ìë ïðúã (.î ïôåã àöåé ÷øô) íù 'éðúîá
äøùáá äáåæ äéäé íã øîàðù ïåöéçä úéáá úåàîèî .ì"ëò åîò úåãð íã óà êùîðù øùôà
ïúàîåè àöúù ãò ïéàîèî ïðéà éø÷ ìòáå áæä ìáà åá ùéâøúùî åäéîå åúàéöéá ùéâøúù àåäå [â]
åéøáà åòæòãæðù ùéâøäå äîåøúá ìëåà äéä .õåçì .õåçì àöé àìù ô"òà äàîè àöéå åîå÷îî ø÷òðù
àðúä íééñù äîå ,äîåøúä úà òìåáå äîàá æçåà íù ìàåîùã àøîéî (á ÷''ñ) äìåâä øàáä ïééöã àä
ïëî úåçôáå ìãøçä ïéòë åìéôà àåäù ìëá ïéàîèîå íéñåôãáå ùéâøúù àåäå ïàë ù''îà éà÷ :æð óã
,éà÷ åäìåëà àìà äéì êéîñã éø÷ ìòáà ÷ø éà÷ àì åì ïéàå äøå÷îî úìî ìò úåòèá äåñéôãä íéðåùàøä
àåäù ìëá ïåöéçä úéáá úåàîèî íéùðä ìëã àîìà
.äðáä íåù
.ïëî úåçôá åìéôàå ìãøçä ïéòë åìéôà ù''î íâå åúàéöéá ùéâøúù àåäå øáçîä äðúäã àäå
ìëá (à äèîì äìòîìî àðúä ïøãñù äàøðã â''òàå ,åúàéöéá ùéâøúù ãò äàîè äðéà åìàá óàå øåèä
ïééòúùë ,ïëî úåçôáå (â ìãøçä ïéòë åìéôà (á àåäù ò÷ø÷ ä÷ãá ìàåîù íù øîàù åîë àúééøåàãî åðééä
ìë àåäù ìë éàäã êì øàáúé (.áî) àøîâá ù''îá íù øîàðù äøåäè äéìò íã äàöîå äéìò äáùéå íìåò
àðñéá øá ìàåîù áø äéðéî àòáã ,øîà÷ ùîî àåäù éòáéî äøùáá éàä êéøôå ,äøùáá ùéâøúù ãò äøùáá
àéåä úòâåð åà àéåä äàåø òøæ úáëù úèìåô ééáàî àø÷ àîéì ë''à éðùîå ,õåçáë íéðôá äàîèîù äéì
,õåçáë íéðôá àîèìå åäùîá àîèìå øåúñì î''ð .ë''ò øùáá ùéâøúù ãò î''ù äøùáá éàî øùáá
åà àø÷ äééîè äééàø íåùî .àéåä äàåø é''ùøô äùâøä àìá äééàø àúééøåàãîã ,ìàåîùë ì"é÷å
úéá úòéâð àéåä àúùä ãòã òøæ úáëùá úòâåð íåùî .íéîúë úøéæâî àéä äàîè ïðáøãîã àìà ,äøåäè
ùéîùú íåéá àìà äàîè àéåä àìå íéøúñä ê''ùä ù''îë ïàë è÷ð àúééøåàã àðéã øåèäå øáçîäå
.øåúñì .àéîèîå éàøáì äòâð äèìô éëå ë''äæâîå äàîè éîð äùâøä àìá åìéôà ïðáøãî ìáà ,(á ÷''ñ)
úòâåð ìáà úøúåñ àéåä äàåø éà äøéôñ éîéá äáéæá ,øå÷îä ïî àöéù åðì øåøá íà ñéøâëî úåçôá åìéôàå
àäã úøúåñ äðéà äàîåè íåùá äòâð íàù àì úìåëàî ÷ôñî àéöåäì àìà ãåòå ñéøâë ïðéòá àìã
àì äééàøì .åäùîá àîèìå .àëéàäå áéúë äì äøôñå
äáéæìå äãð íãì 'éðúîá 'éøîàãë àøåòéù ïðéòá


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เครื่องหมายเตือนสารเคมีอันตราย
Next Book
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง) - 11 กค 65 - 300pdi_compressed