The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ขนมอาลัวเป็นขนมหวานที่ทำมาจากแป้ง ผิวด้านนอกเป็นน้ำตาลแข็ง ด้านในเป็นแป้งหนืด มีหลายสี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by matawee.sre, 2021-03-25 21:42:15

ขนมอาลัว

ขนมอาลัวเป็นขนมหวานที่ทำมาจากแป้ง ผิวด้านนอกเป็นน้ำตาลแข็ง ด้านในเป็นแป้งหนืด มีหลายสี

Keywords: ขนม

ข น ม ที เ รี ย ก ว่ า

“ อ า ลั ว ”

เมธาวีย์ ศรีเพชร รติรส พโยมรัตน์ รัตนาภรณ์ หลอดศิลป

คาํ นํา

หนังสอื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เรอง “ขนมทีเรยกวา่ อาลัว” เลม่ นไี ด้รวบรวมวธี
การทําขนมอาลัวทีนยิ มรับประทานของคนทวั ไป เพอื ความสะดวกในการศกึ ษา
คน้ ควา้ ในการทําขนมอาลัวได้งา่ ยขนึ

ภายในเล่มไดย้ งั มวี ธกี ารทาํ ขนมอาลวั ทเี ปนเทรนดอ์ าหารเพอื สุขภาพ
จึงเหมาะสมสาํ หรับผู้ทอี ยากกนิ ขนมอาลัวแตก่ ลวั ในเรองของความหวานในขนม
อาลัวจะทําลายสขุ ภาพหรอไม่ แปงทใี ช้ผู้ทีแพก้ ลูเตนจะแพ้หรอไมต่ ลอดถึงเกร็ด
ความรู้เล็กน้อยทีเกยี วกบั ขนมอาลวั ไว้ เพอื ใหค้ นได้ศึกษานําไปทําตามได้ง่ายๆ

ผ้จู ดั ทาํ หวงั เปนอยา่ งยิงวา่ เนือหาสาระของหนังสอื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์เลม่ นี
จะเปนประโยชน์และใหค้ วามรู้แก่ผูท้ ีศึกษาได้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด
ผู้จัดต้องขออภยั มา ณ ทีนี

คณะผูจ้ ดั ทาํ

ขนมไทยแต่โบราณ ใช้กอรปการงานมงคล
ทองหยอดทองหยิบย่น หอมหวานล้นปนฝอยทอง
เม็ดขนุนวุ้นหม้อแกง สาลแี ต่งสีชวนมอง
ปลากริมน่าลมิ ลอง ทังลอดช่ องสั งขยา
สอดไส้ ข้าวเหนียวแก้ว ลมิ รสแล้วแสนโอชา
บัวลอยเทียนแชงม้า จ่ามงมฎุ กล้วยบวดชี
อาลวั เขียวหัวล้าน วุ้นกรอบหวานหงส์ ข้าวจี
วุ้นกะทิ สําปะนี ก้อกหุ ลเี สน่ห์จันทร์
แก้อามด้วงเบืองญวน โปงหอมหวนทองเอกนัน
ช่อมว่ งชะมดชัน ตะโก้กล้วยกลบี ลาํ ดวน
ลูกชุบขีหนูกง วางไมล่ งกรอกเต้าส่วน
รวมมติ รต้มเผือกกวน อีกทองม้วนตาลสาคู
ปุยฝายแถมถวั แปบ หวานจนแสบครกขีหนู
ปากหม้อพร้อมถ้วยฟู มะพร้าวแก้วนาดอกไม้
ดอกโสนข้าวเหนียวปง ขนมผิงพร้อมจีบไทย
กะลอจีขนมไข่ บ้าบินฝรังกฎุ จี ีน
ซาหริมทับทิมกรอบ ล้วนชืนชอบยามกลนื กนิ
สาเกเชือมแปรพักตร์ผิน เห็นม้าฮ่ อกะละแม
มนั เชือมข้าวต้มมดั อร่อยจัดนันแน่ๆ
ถวั ตัดหวานจัดแท้ ข้าวตังตูดูเพลนิ ตา
ภมู ปิ ญญาคนกอ่ นเกา่ เปนเรืองเลา่ บอกคุณค่า
สานต่อให้วัฒนา สื บคุณค่าขนมไทย

พระสมหุ ์สิริวัฒน์ สุธโี ร ผู้ประพันธ์

" ประวตั ิขนมอาลัว "

ขนมอาลัว

เปนขนมหวานทที าํ จากแปง ผวิ ด้านนอกจะเปนนาตาลแขง็ ด้านในเปนแปงหนืด
มกั ทาํ เปนอันเล็กๆ มหี ลายสี มกี ลินหอมหวาน ชอื อาลัวมคี วามหมายวา่ เสน่ห์ดึงดดู ใจ
อาลัวมตี ้นกําเนิดมาจากประเทศโปรตเุ กส ถกู นําเขา้ มาเผยแพรใ่ นประเทศไทยครงั
แรกโดยคณุ ทา้ วทองกีบมา้ หรอื เลดีฮอร์ เดอควมี าร์ ภรยิ าเจ้าพระยาวชิ เยนทรซ์ งึ
เปนชาวโปรตเุ กสทเี ขา้ มารบั ราชการในราชสาํ นักในรชั สมยั ของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ขนมอาลัวยงั แบง่ ได้เปนสองชนิด คือ อาลัวชาววงั และ อาลัวจิว อาลัว
ชาววงั มขี นาดใหญก่ วา่ และมสี ว่ นผสมของกะทมิ ากกวา่ อาลัวจิว

ขนมอาลวั แบบทัวไป

สว่ นผสม วธิ ที าํ
1.แปงสาลี 1 1/4 ถ้วย 1.รอ่ นแปงสาลีกับนาตาลทรายเขา้ ด้วยกัน
2.นาตาลทราย 2 1/2 ถ้วย 2.ค่อยๆเติมนากะทลิ งไปทลี ะน้อย สลับกับการนวดแปงไป
3.นากะทิ 2 1/2 ถ้วย ด้วย จนกวา่ จะเทนากะทลิ งไปหมด
4.สผี สมอาหาร 3.กรองสว่ นผสมด้วยผา้ ขาวบาง หรอื แกระชอนตาถี
4.เทสว่ นผสมลงกระทะทองเหลืองแล้วนําตังไฟระดับกลาง
กวนไปเรอื ยๆเรว็ ๆ ไปในทางเดียวกัน
5.พอแปงเปนสใี ส แบง่ แปงครงึ หนึงออกมาพกั ไว้ ใสส่ ผี สม
อาหารในกระทะทองเหลืองกวนให้เขา้ กัน ปดไฟพกั ไว้
6.นําแปงสว่ นแรกทพี กั ไวแ้ ล้ว ใสถ่ งุ บบี แล้วบบี ใสถ่ าด ทาํ
เชน่ เดียวกันกับสว่ นผสมทงั 2 สี แล้วนําไปผงึ แดดให้ขา้ ง
นอกแขง็

เทรนดอ์ าหารสุขภาพ

เทรนด์อาหารสุขภาพกําลังมาแรงมาก แสดงให้รู้วา่ คนไทยหนั มาสนใจสุขภาพ
ของตัวเองกันมากขนึ ใสใ่ จเรองอาหาร ความเปนอยู่ และการออกกําลังกาย
มากกวา่ เดิม อาหารเหล่านีจะถกู ควบคุมตงั แต่การคดั สรรวตั ถุดิบทตี ้องสดใหม่
เท่านัน เน้นวธีทําและการปรุงทีจะต้องไมใ่ ส่สารกนั เสียและสารปรุงรสต่างๆ มาก
จนเกินไป แต่ทีเดด็ ของเทรนด์อาหารสขุ ภาพต้องยกให้ “ขนม” ทีดแู ลว้ ไมน่ า่ เชอื วา่
จะช่วยรักษาสุขภาพได้ แต่ก็ถกู ปรับใหก้ ลายมาเปนขนมทีดีตอ่ สุขภาพ ทีทานแลว้
นอกจากจะอร่อยยงั ใหป้ ระโยชนต์ อ่ ร่างกายไม่แพ้อาหารสขุ ภาพชนิดอืน วตั ถดุ ิบที
ใช้ในการทาํ ขนมจะเน้นเปนวตั ถุดิบทสี ดใหม่ ปราศจากไขมนั นําตาล และ
คาร์โบไฮเดรตทสี งู จนเกินไป ขนมบางชนิ อาจจะมกี ารจาํ กัดปรมาณของสารอาหาร
เพอื ให้เหมาะสมต่อการทานในแตล่ ะวนั ขนมเพอื สขุ ภาพนันยังมีอกี หลายประเภทที
สามารถทานไดอ้ ยา่ งอร่อยหลังมืออาหารหลกั หรอเอาไวท้ านในช่วงเวลาวา่ งได้
อย่างไมน่ า่ กงั วล เพยี งแตผ่ ทู้ ีทานควรจาํ กดั ปรมาณในการทานแตล่ ะวนั โดยขนม
สขุ ภาพทนี ่าสนใจและคุณเองก็สามารถทาํ ได้

อ า ลั ว ถั ว ลู ก ไ ก่

สว่ นผสม
1.แปงถัวลกู ไก่ 1/2 ถ้วย
2.นําตาลแคลอรตาํ Lite Sugar (ไลท์ ซกู าร์) 3 ชอ้ นโตะ๊
3.นมจดื 1 ถว้ ย
4.สีผสมอาหาร

วธีการทาํ
1.ร่อนแปงถัวลูกไก่กับนําตาลแคลอรตํา Lite Sugar (ไลท์ ซูการ์)
เข้าด้วยกนั
2.ค่อยๆเตมิ นมจืดลงไปทีละน้อย สลบั กบั การคนแปงถวั ลูกไก่กับ
นําตาลแคลอรตํา Lite Sugar (ไลท์ ซูการ์) จนเข้ากนั ดี
3.กรองส่วนผสมดว้ ยผา้ ขาวบาง หรอกระชอนตาถี
4.เทส่วนผสมลงกระทะไฟฟาแลว้ นาํ ตังไฟระดับกลาง กวนไปเรอยๆ
เร็วๆ ไปในทางเดียวกนั
5.พอแปงเปนสใี ส แบง่ แปงครงหนึงออกมาพักไว้ ใส่สีผสมอาหาร
กวนใหเ้ ข้ากัน ปดไฟพักไว้
6.นําแปงทผี สมสีผสมอาหารไวแ้ ล้ว ใสถ่ ุงบบี แลว้ บบี ใส่ถาด แลว้ นํา
ไปผงึ แดดใหข้ ้างนอกแข็ง

เกร็ดความรู้

แปงถวั ลกู ไก่หรอChickpeas
แปงถัวลกู ไกห่ รอChickpeas ปรมาณ 28 กรัม จะใหพ้ ลงั งาน 46 แคลอร
ซงึ สว่ นใหญ่เปนพลงั งานทีไดจ้ ากคาร์โบไฮเดรต นอกจากนี ถวั ชนิดนยี งั อุดมไป
ด้วยโปรตีน ไขมนั ชนดิ ทีดี ไฟเบอร์ รวมถึงวตามินและแร่ธาตุหลายชนดิ จงึ เชือ
กนั วา่ Chickpeas อาจมสี ่วนชว่ ยในเรองการลดนาํ หนกั และลดคอเลสเตอรอลได้

นาํ ตาลแคลอรตํา Lite Sugar (ไลท์ ซูการ์)
นาํ ตาลแคลอรตํา Lite Sugar (ไลท์ ซกู าร์) เปนนาํ ตาลแคลอรตาํ ทใี หค้ วาม
หวานเหมือนนําตาลธรรมชาติโดยใชเ้ พยี งครงเดยี วจากปรมาณการใช้นําตาลปกติ
จงึ ใหป้ รมาณแคลอรเพียงครงเดยี วเมอื เปรยบเทยี บกบั ความหวานทีเทา่ กนั ดว้ ย
ส่วนผสมของนาํ ตาล 99.5% และแอสปาร์แตม0.5% ข้อควรระวงั นาํ ตาลแคลอร
ตํา Lite Sugar (ไลท์ ซกู าร์)มสี ่วนผสมของแอสปาร์แตมจงึ ไมเ่ หมาะกบั ผูป้ วยที
เปนโรคฟนลิ คโี ตนเู รย ผู้ทปี วยเปนโรคนีจะไม่สามารถยอ่ ยกรดอะมิโนประเภทฟนี
ลอลานนี ได้ ซึงเปนกรดอะมิโนทีมีอยใู่ นแอสปาร์แตม

" หากมีคนสบประมาทวา่ คณุ จะ
ประสบความสาํ เร็จได้แค่ไหน

จงก้าวหน้าให้ไกลจนคนเหลา่ นันไม่
ไดย้ นิ เสยี งคาํ ตอบของคณุ "

นางสาวเมธาวย์ ศรเพชร รหัสนักศึกษา 604110616
นางสาวรตริ ส พโยมรัตน์ รหัสนกั ศกึ ษา 604110617
นางสาวรัตนาภรณ์ หลอดศิลป รหัสนกั ศึกษา 604110618

สาขาวชาสงั คมศึกษา 6041-10/6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทยาลัยราชภฏั เพชรบรุ


Click to View FlipBook Version