The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sudarat Kongrak, 2022-09-01 21:42:14

ธาตุ (Element)

ธาตุ (Element)

ธาตุ (Element)

สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารชนิดเดียว ไม่สามารถแยกหรือสลายออก
เป็นสารอื่นได้ อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุเรียกว่า อะตอม

ตารางธาตุ สัญลักษณ์ธาตุ

ตารางที่ใช้แสดงรายชื่อ จอห์น ดอลตัน
ธาตุเคมีคิดค้นขึ้น โดย ใช้รูปภาพแทนสัญลักษณ์ของธาตุ
ดมีตรี เมนเดเลเยฟ
โจนส์ จาคอบ เบอร์ซีเลียส
ใช้สัญลักษณ์ของตัวอักษรแทนชื่อธาตุ

ธาตุ แบ่งตามคุณสมบัติ ธาตุโลหะ (metal)

ธาตุอโลหะ (non metal) มีสถานะเป็นของแข็ง (ยกเว้น ปรอท = ของเหลว)
ผิวมันวาว นำความร้อน และนำไฟฟ้าได้ดี มีจุดเดือด
มีได้ทั้งสามสถานะ สมบัติส่วนใหญ่จะตรงข้ามกับ และจุดหลอมเหลวสูง (ช่วงอุณหภูมิระหว่าง
อโลหะ เช่น ผิวไม่มันวาว ไม่นำไฟฟ้า ไม่นำความร้อน จุดหลอมเหลวกับจุดเดือดจะต่างกันมาก)
จุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำ ได้แก่
ได้แก่
Na, Fe, Ca ,Hg, Al, Mg , Zn , Sn
C , P , S , Br, O , H , C , F ฯลฯ
ฯลฯ

ธาตุกึ่งโลหะ (metalloid) แสกนเพื่อทำแบบฝึกหัด

เป็นธาตุที่มีคุณสมบัติก้ำกึ่งระหว่างสมบัติของโลหะกับอโลหะ
ส่วนใหญ่เป็นสารกึ่งตัวนำ ประกอบด้วย 6 ธาตุ
B, Si, Ge, As, Sb และTe

แสกนเพื่อศึกษาจากวิดิโอ

By Kru Fon

ธาตุกัมมันตรังสี
(Radioactive Element)

ความหมาย รังสีที่ได้จากการแผ่รังสีของธาตุ จำแนกได้ 3 ประเภท

ธาตุที่มีองค์ประกอบภายในนิวเคลียส รังสีแอลฟา (Alpha: α)
ไม่เสถียร ส่งผลให้เกิดการสลายตัว รังสีบีตา (Beta: β)
หรือการปล่อยรังสีของธาตุอยู่ตลอด รังสีแกมมา (Gamma: γ)
เวลา

ประโยชน์ของกัมมันตรังสี

ด้านธรณีวิทยา ด้านการแพทย์ ด้านเกษตรกรรม
C-14 ในการคำนวณหา I-131 ในการติดตามเพื่อศึกษาและ P-32 ศึกษาความต้องการ
อายุของโบราณวัตถุ รักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ Co-60
ธาตุอาหารของพืช
และRa-226 ในการรักษาโรคมะเร็ง K-32 หาอัตราการดูดซึมของต้นไม้

ด้านการถนอมอาหาร ด้านพลังงาน
Co-60 เพื่อทำลายแบคทีเรียในอาหาร ใช้พลังงานความร้อนของ U-238 ในเตาปฏิกรณ์
ช่วยถนอมอาหาร ปรมาณู สร้างไอน้ำเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

อันตรายจากธาตุกัมมันตรังสี
รังสีที่แผ่ออกมา จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตนั้น และอาจได้รับระยะเวลานาน

เป็นโรคมะเร็งได้ และ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมของเซลล์สืบพันธุ์ได้

หลักในการป้องกันอันตรายจากรังสี

(1) พยายามอยู่ห่างบริเวณที่มีธาตุกัมมันตรังสีให้มากที่สุด
(2) หากจำเป็นต้องเข้าใกล้ ควรเข้าใกล้ในช่วงเวลาที่สั้นที่สุด


แสกนเพื่อศึกษาจากวิดิโอ แสกนเพื่อทำแบบฝึกหัด

By Kru Fon

อะตอมและโมเลกุล

จอห์น ดอลตัน แบบจำลองอะตอม โครงสร้างของ
อะตอม
ขนาดเล็กมาก เป็นทรงกลมตัน ไม่สารถ
สร้างขึ้นใหม่ หรือทำให้สูญหายได้


เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน อะตอมของธาตุหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย
อนุภาคที่สำคัญ 3 ชนิด
รูปทรงกลม ประกอบด้วยเนื้ออะตอม
ประจุบวกและอิเล็กตรอน ประจุลบ
มีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า โปรตรอน P +

ลอร์ดเออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด นิวตรอน
n 0
อิเล็กต
รอน e -
ประกอบด้วยนิวเคลียสขนาดเล็กมาก
อยู่ภายใน มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกมีอิเล็กตรอน


วิ่งอยู่รอบ ๆ

นีลส์ โบร์
อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวง
แต่ละวงจะมีระดับพลังงานเฉพาะตัว โครงสร้างของ
โมเลกุล
แบบกลุ่มหมอก คืออนุภาคที่เกิดจากการรวมขอ
งอะตอมตั้งแต่ 2 อะตอมขึ้นไป
อะตอมประกอบด้วยกลุ่มหมอกของ
อิเล็กตรอนรอบ ๆ นิวเคลียส โมเลกุลของธาตุ
เป็นกลุ่มอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน

เลขอะตอม,เลขมวล และ โมเลกุลของสารประกอบ
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ เป็นกลุ่มอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน

เลขอะตอม คือ จำนวนโปรตอนในนิวเคลียส
ของแต่ละอะตอมของธาตุ

เลขมวล คือ ผลรวมของนิวตรอนและโปรตอน
ที่มีในนิวเคลียสของอะตอมของธาตุ

แสกนเพื่อศึกษาจากวิดิโอ แสกนเพื่อทำแบบฝึกหัด

By Kru Fon

แบบ
ประเมิน

การ
ใช้สื่อ

By Kru Fon

ให้นักเรียนเข้าทำแบบประเมินเพื่อดูว่าการใช้สื่อ
มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง

ครูจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไป
ขอบคุณค่ะ


Click to View FlipBook Version