The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jakkit465, 2021-10-21 02:31:06

e-book

รายงาน

เร่ือง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
จัดทาโดย

นายจกั รกฤษ เสาราช

ระดับช้ัน ปริญญาตรี 1 สาขาวชิ า เทคโนโลยยี านยนต์ เลขที่ 35
เสนอ

อาจารย์ อภิสิทธ์ิ โคนพนั ธ์

รายงานน้ีเป็นส่วนหนง่ึ ของวชิ าการจดั การเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ
วทิ ยาลัยเทคนคิ อุบลราชธานี

สถาบนั การอาชีวศกึ ษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 4
ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2564คานา

รายงานฉบบั นี้เปน็ สว่ นหนงึ่ ของวิชา การจดั การเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ระดับชนั้
ปริญญาตรปี ีที่ 1 โดยมจี ดุ ประสงค์ เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จาก เรื่อง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
งานอาชีพ ซึ่งรายงานนม้ี ีเนื้อหาเกยี่ วกบั ความรู้ การทาสื่อออนไลน์ตา่ งๆ

ผู้จัดทาหวงั ว่า รายงานเลม่ นจี้ ะเปน็ ประโยชนก์ บั ผูอ้ ่าน หรือนกั เรยี น ทกี่ าลังหาข้อมลู เรื่องนีอ้ ยู่
หากมขี อ้ แนะนาหรอื ข้อผิดพลาดประการใด ผ้จู ัดทาขอนอ้ มไว้และขออภัยมา ณ ทนี่ ดี้ ว้ ย

ผ้จู ัดทา
จักรกฤษ เสาราช
(นายจักรกฤษ เสาราช)

สารบัญ ข

เรอื่ ง หนา้
คานา ก
สารบญั ข
บรรณานกุ รม ค

งานที่ 1 1
การสร้างส่ือบทเรยี นออนไลน์ 1
6
งานที่ 2 6
การสรา้ งแบบทดสอบก่อนเรยี นและอนื่ ๆ บน google forms 12
12
งานท่ี 3
การอพั โหลดไฟล์บน Google Drive 14
และการแชร์ขอ้ มูล 14
16
งานที่ 4 16
การสรา้ งส่อื นาเสนอโดย Google สไลด์
18
งานที่ 5 18
การสร้างหนังสอื อิเลก็ ทรอนกิ ส์ eBoo 21
จาก anyflip 21
22
งานท่ี 6 22
การทา google form ข้อสอบ จาก word
22
งานที่ 7 22
การสรา้ งแบบสอบถามออนไลน์

งานท่ี 8
การสร้างฟอรม์ แบบทดสอบและ
สง่ เกียรติบัติผา่ นอีเมล

งานที่ 9
การจัดการตารางงานบนระบบออนไลน์
ตารางนดั หมาย

1

งานที่ 1

การสร้างสื่อบทเรยี นออนไลน์

Google Sites คือโปรแกรมของ Google ที่ให้บริการสร้างเว็บไซต์ฟรี สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ง่าย
ปรบั แต่งรูปลักษณไ์ ด้อย่างอิสระ และสามารถรวบรวมความหลากหลายของขอ้ มูลไว้ในที่เดียว เช่น วิดีโอ,ปฏิทิน,
เอกสาร อื่นๆ สามารถนามาแทรกในหน้าเว็บเพจได้ เป็นการเพ่ิมลูกเล่น ใช้งานได้ง่าย ทาให้ช่วยอานวยความ
สะดวกได้เปน็ อยา่ งมาก

• จดุ เดน่ ของ Google Sites
• ใหบ้ ริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จา่ ย
• พ้ืนที่จัดเกบ็ ข้อมูลไม่จากดั
• มี Gadget มากมาย
• ใชง้ านไดง้ ่าย

วธิ กี ารใชง้ าน google site
1 สร้างเว็บไซตเ์ ลือกตวั เลอื กตอ่ ไปน้ี

• จากหนา้ แรกของ Sites ให้คลกิ สร้าง ทีด่ า้ นบน หรอื เลือกเทมเพลตโดยคลกิ แกลเลอรีเทมเพลต
• จาก Google ไดรฟ์ ให้คลิก ใหม่ เพ่ิมเติมGoogle Sites

หมายเหตุ: ระบบจะเกบ็ ข้อมูลของ Sites ทัง้ หมดไว้ในไดรฟ์ โปรดดูหัวขอ้ เร่ิมต้นใช้งานไดรฟ์เพื่อดูข้อมูลเพ่ิมเติม

เกยี่ วกบั การใชไ้ ดรฟ์จัดระเบยี บไฟล์

2

1.2 ตงั้ ชอ่ื เว็บไซต์
เมื่อสร้างเว็บไซต์ใหม่ ระบบจะเพ่ิมไปยังไดรฟ์ เช่นเดียวกับไฟล์อ่ืนๆ ในไดรฟ์ โดย Sites จะบันทึกการ

เปลีย่ นแปลงทัง้ หมดของคุณโดยอัตโนมัติ แต่จะไม่เผยแพรส่ สู่ าธารณะจนกวา่ คุณจะเผยแพร่ด้วยตวั เอง
วิธีการตงั้ ชือ่ ส่วนตา่ งๆ ของเวบ็ ไซต์

1. ช่ือเอกสารของเว็บไซต์ – ปอ้ นชอ่ื ที่ไมซ่ ้ากันเพ่ือตดิ ตามเวบ็ ไซต์ ชื่อเอกสารของเวบ็ ไซต์จะ
ปรากฏให้คุณเห็นเทา่ นัน้

2. ชอื่ เว็บไซต์ - ชอื่ เว็บไซต์จะปรากฏในสว่ นหวั และในแถบช่ือหน้าต่างของเว็บหรืออุปกรณ์เคล่ือนที่
หลังจากทค่ี ณุ เผยแพร่เวบ็ ไซต์ คุณต้องมีหน้าเวบ็ 2 หน้าขน้ึ ไปในเวบ็ ไซตเ์ พ่ือใหช้ อ่ื เว็บไซตป์ รากฏ

3. ชื่อหน้าเว็บ - แต่ละหน้าในเว็บไซต์จะมีช่ือซึ่งจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าเว็บ ชื่อหน้าเว็บจะ
ปรากฏในเมนกู ารนาทางดว้ ย

1.3 เลอื กเลย์เอาต์
คลิกเลย์เอาต์ที่ดา้ นขวา แลว้ เลือกเลย์เอาตแ์ บบอื่นสาหรบั สว่ นต่างๆ ของหน้าเวบ็

3

1.4 เลอื กภาพพ้ืนหลงั ประเภทส่วนหวั และธมี

เลือกรปู แบบให้กบั เวบ็ ไซต์ของคุณ โดยแตล่ ะธมี จะมีพืน้ หลังทก่ี าหนดล่วงหน้า รูปแบบสี และการเลือก
ฟอนต์ คุณจะปรับเปลี่ยนแบบอักษร สี และพื้นหลังในภายหลังได้ และยังเปลี่ยนธีมได้ทุกเม่ือหลังจากสร้าง
เวบ็ ไซต์แล้ว หากต้องการเปลีย่ นแปลง ให้คลกิ เลิกทา หรือทาซา้

1. เปลี่ยนภาพพ้ืนหลัง
1. ไปที่ Sites และเปดิ ไซต์
2. ช้ไี ปที่ภาพพน้ื หลังแล้วคลกิ เปล่ยี นรปู ภาพ
3. เลือกตัวเลอื กตอ่ ไปน้ี
• หากต้องการอัปโหลดรูปภาพจากคอมพวิ เตอร์ ให้คลกิ อปั โหลด
• หากต้องการเลอื กรปู ภาพจากแกลเลอรีหรือตาแหน่งอนื่ ใหค้ ลกิ เลือกรปู ภาพ
4. (ไม่บงั คับ) หากต้องการกลับไปทภ่ี าพพื้นหลงั เดมิ ใหค้ ลิกรเี ซต็

2. เปลยี่ นประเภทสว่ นหวั
1. ช้ีไปที่ภาพพืน้ หลังและคลิกประเภทสว่ นหวั
2. เลอื กตัวเลือกต่อไปน้ี
• หนา้ ปก
• แบนเนอรข์ นาดใหญ่
• แบนเนอร์
• ชื่อเทา่ นนั้

3. เปลย่ี นธีมและรปู แบบตวั อกั ษร
1. คลิกธมี ทม่ี ุมขวาบน
2. เลือกธมี และเลือกสี
3. คลิกรปู แบบตัวอักษรและเลอื กรปู

4

1.5 เพิ่ม จัดลาดบั ใหม่ และวางซ้อนหน้าเว็บ

เพ่ิมหน้าเว็บสาหรับเนื้อหาเพิ่มเติม แล้วเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องไว้ด้วยกันโดยการวางซ้อนหน้าเว็บ
จากน้นั หนา้ เว็บทซ่ี อ้ นกันจะปรากฏเปน็ หัวขอ้ ยอ่ ยของหน้าเวบ็ อน่ื

1. วธิ เี พมิ่ หน้าเว็บมีดังน้ี
1. ที่มุมขวาบน ใหค้ ลิกหนา้ เว็บ ชไ้ี ปทส่ี รา้ ง
2. เลอื กตัวเลอื กตอ่ ไปนี้
• หากต้องการเพิ่มหนา้ เวบ็ ใหม่ ใหค้ ลิกเพิ่มหนา้ เวบ็ ตง้ั ช่ือหนา้ เวบ็ แลว้ คลิกเสร็จสิน้
• หากต้องการเพิม่ URL ให้คลิกเพม่ิ ลิงก์

2. วิธีซ้อนหรือเรยี งลาดบั หน้าเวบ็ ใหมม่ ีดังนี้
1. คลกิ หน้าเวบ็
2. ลากหน้าเว็บขึ้นหรือลงในรายการเพอ่ื เรียงลาดับใหม่
3. ลากหนา้ เวบ็ ที่ดา้ นบนของอกี หนา้ เพือ่ ซอ้ นกัน
4. (ไม่บงั คับ) หากต้องการยกเลิกการซอ้ นหน้าเว็บ ใหล้ ากไปยงั ดา้ นลา่ งสดุ ของรายการ

หมายเหตุ: คณุ จะซ้อนหนา้ เวบ็ ไดเ้ พียง 5 ระดับเท่านน้ั

3.วิธีเลือกตัวเลือกหนา้ เว็บมดี งั น้ี
ในส่วนหน้าเว็บ ใหเ้ ลือกหนา้ เว็บแล้วคลิกเพ่มิ เติม ถัดจากหนา้ ดงั กลา่ ว จากนน้ั เลือกตัวเลือกดังน้ี
• ตั้งเป็นหน้าแรก
• ทาซ้าหนา้ เว็บ
• เปลี่ยนช่อื หนา้ เวบ็
• สร้างหน้ายอ่ ย
• ซอ่ นหนา้ เว็บหรอื หนา้ ยอ่ ย คณุ จะซ่อนหนา้ เวบ็ ท่ีต้ังเปน็ หน้าแรกไม่ได้
• ลบหน้าเว็บออกจากเวบ็ ไซต์ คุณนาหนา้ เวบ็ ทต่ี ั้งเป็นหนา้ แรกออกไมไ่ ด้

5

1.6 ตั้งค่าการนาทางของเว็บไซต์
หากมีหนา้ เว็บมากกวา่ หน่ึงหนา้ ผู้เข้าชมเว็บไซตจ์ ะใช้เมนูการนาทางเพ่ือข้ามไปยังหน้าต่างๆ ได้ ซึ่งเมนู

การนาทางจะอยู่ด้านบนสุดของเว็บไซตโ์ ดยค่าเรม่ิ ตน้ ใหค้ ลิกหนา้ แรกเพ่อื ดูเมนูท่มี ุมขวาบน
คุณจะย้ายเมนูการนาทางไปทางซ้ายก็ได้หากต้องการ แต่ต้องมีหน้าเว็บอย่างน้อยหนึ่งหน้าบนเว็บไซต์

เพอ่ื เปล่ยี นตาแหน่งทีป่ รากฏ
วิธีการเลอื กโหมดการนาทาง

1. ชไี้ ปทีช่ ื่อเว็บไซตแ์ ละคลิกการตงั้ คา่ การนาทาง การนาทางด้านบนหรอื การนาทางด้านขา้ ง
2. (ไม่บังคบั สาหรบั การนาทางด้านข้างเท่านัน้ ) หากตอ้ งการดูเมนูทางด้านซ้าย ใหค้ ลกิ เมนู
3. (ไมบ่ งั คบั ) หากต้องการย้ายหน้าเว็บในเมนูการนาทาง โปรดดูท่ีหัวข้อ 1.5 เพ่ิม เรียงลาดับใหม่ และ
วางซอ้ นหนา้ เว็บ

6

รูปภาพ การสรา้ ง google site

งานที่ 2
การสร้างแบบทดสอบก่อนเรยี นและอ่ืนๆ บน google forms
google form
การใช้ Google Form เพ่ือสร้างแบบสอบถาม Online Google Form เป็นบริการจากบริษัทGoogle
ทีใ่ ช้สร้างแบบสอบถามหรือรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้หลาย
กรณี เช่น
-การวางแผนการจดั งานต่าง ๆ
-การสารวจความพึงพอใจ หรือความเหน็
-การเก็บข้อมูลแทนการกรอกแบบฟอร์ม กระดาษ
-การทาแบบทดสอบ
-การลงคะแนนเสียง

7

วิธกี ารใช้งาน
1. ไปท่ี https://forms.google.com/ หรือสามารถเพมิ่ จาก Google Drive เลยกไ็ ด้
2. เลอื กสรา้ ง Form จาก template ตามต้องการ

สามารถเปล่ยี น Header และ Theme ได้ตามความตอ้ งการ

3. กาหนดรูปแบบของชุดคาตอบ พร้อมท้ังใส่คาถามและชุดคาตอบเข้าไปได้เลย โดยรูปแบของชุดคาตอบท่ี
Google มีมาให้นั้น ค่อนข้างท่ีจะครอบคลุมการใช้งานในส่วน Form อยู่แล้ว โดยเราไม่เรียนรู้รูปแบบของชุด
คาตอบกันไดเ้ ลย Short Answer เป็นฟอร์มสาหรบั กรอกข้อความสน้ั ๆ ลงไปในช่องคาตอบ เช่น ชื่อ –นามสกุล
หรืออีเมล์ เป็นต้น กรณีต้องการกรองรูปแบบของคาตอบ เช่นต้องเป็นตัวเลขเท่าน้ัน หรือต้องเป็นรูปแบบของ
อีเมล์

8
เท่านั้น หรือหากต้องการรูปแบบการกรองคาตอบให้มีความสามารถมากขึ้น ก็สามารถใช้วิธีการ Regular
expression กไ็ ด้ โดยกด แล้วเลือก Response validation

Paragraph เปน็ ฟอร์มสาหรับกรอกข้อความยาวๆ ลงไปในชอ่ งคาตอบ เช่น กล่องแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนา
เป็นต้น และสามารถกรองรปู แบบของคาตอบได้เช่นเดยี วกนั

Multiple Choice เป็นฟอร์มสาหรับสร้างคาตอบแบบตัวเลือก โดยที่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้แค่คาตอบ
เดียวเท่านัน้ เชน่ การเลือกช่วงอายุ หรือเลือกช่วงเงนิ เดือน เป็นต้น

9
Checkboxes
เป็นฟอร์มสาหรับสร้างคาตอบแบบตัวเลือก แต่ต่างจากแบบ Multiple Choice ตรงที่ผู้ตอบสามารถเลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 คาตอบ เชน่ สอบถามความสนใจของผลติ ภัณฑ์

Dropdown
คล้ายกับรูปแบบ Multiple Choice คือ เป็นฟอร์มสาหรับสร้างคาตอบแบบตัวเลือก โดยท่ีผู้ตอบ

สามารถเลือกตอบได้แค่คาตอบเดียวเท่านั้น แต่ต่างกันตรงที่หากคาตอบที่ให้เลือกมีจานวนค่อนข้างมาก การที่
จะแสดงทุกคาตอบบนหน้าจออาจจะไม่เหมาะสม จึงแสดงในรูปแบบ Drop-down จะเหมาะสมกว่า เช่น คา
ตอบเลอื กจังหวดั เกดิ หรอื คาตอบที่ให้เลือกว่าอาศัยอยู่ประเทศใด

File Upload
ใช้สาหรับอัพโหลดไฟล์ เช่นไฟล์หลักฐานการชาระเงิน แต่หากเลือกรูปแบบฟอร์มนี้ ระบบแบบฟอร์

จะบังคบั ให้ผู้ตอบคาถามตอ้ งทาการ login email กอ่ นจงึ จะสามารถอัพโหลดไฟล์ได้

Linear scale
เป็นฟอร์มสาหรับสร้างคาตอบแบบตัวเลือก โดยท่ีผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้แค่คาตอบเดียวเท่าน้ัน

แตค่ าตอบจะอย่ใู นรปู แบบตัวเลขเท่าน้นั ยกตัวอยา่ งเช่น การใหค้ ะแนน

10

Multiple choice grid
เป็นฟอร์มสาหรับสร้างคาตอบแบบตัวเลือกในรูปแบบตาราง เหมาะกับการใช้งานกรณีที่มีหลายคาถาม

โดยที่มีชดุ คาตอบเปน็ ชดุ เดียวกัน ผู้ตอบสามารถเลือกตอบได้แค่คาตอบเดียวเท่านั้นในแต่ละคาถาม ยกตัวอย่าง
เช่น แบบประเมินการจดั ฝึกอบรม

Checkbox grid
จะเป็นฟอร์มสาหรับสร้างคาตอบแบบตัวเลือกในรูปแบบตาราง คล้ายๆกับ Multiple choice grid แต่

จะต่างกันตรงทรี่ ูปแบบนี้สามารถเลอื กไดห้ ลายคาตอบ

4. เมอ่ื แบบฟอรม์ ได้รบั การสรฏงเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกต้องและความสวยงามของแบบฟอร์ม
ก่อนสง่ ไดโ้ ดยกดปุม่ ท่ีอยมู่ ุมขวาบนของหนา้ สร้างแบบฟอรม์
5. ข้ันตอนในการส่งแบบฟอร์มเพ่ือให้คาตอบแบบฟอร์มได้รับ ให้กดปุ่ม send ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าสร้าง
แบบฟอร์ม โดยสามารถเลอื กรปู แบบการส่งไดห้ ลายแบบ เชน่ ส่งผ่านอเี มล์, แนบ link, เพมิ่ เข้าไปในเว็บไซต์โดย
ใช้ iFrame หรอื แม้แตส่ ง่ ผา่ นทาชอ่ งทาง Social media ก็ได้

11

เม่ือแบบฟอร์มที่เราส่งไป ได้รับการตอบคำถามเรียบร้อยแล้ว Google Form จะสรุปคำตอบต่างๆออกมา
ใหอ้ ัตโนมัตในรูปแบบกราฟ ทำให้เราสามารถนาข้อมูลท่ีได้ ไปวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงแค่
เลอื กในสว่ น Responses ที่หน้าสร้างแบบฟอรม์

Google Form ยังมมี ากกวา่ แคท่ าฟอร์มนะครับ Google Form ยงั มคี วามสามารถในการสร้างแบทดสอบ
ออนไลนก์ ็ได้ ทา่ นสามารถระบุคะแนนของแตล่ ะคาตอบได้ และระบบสามารถออกคะแนนใหไ้ ดท้ ันทเี ม่ือตอบคา
ถามเสรจ็ แลว้ โดยให้เลอื กรูปแบบของ Form เป็น Quizzes ท่เี มนู Setting ทอ่ี ยมู่ มุ ขวาบนของหน้าสร้าง
แบบฟอรม์ มมุ ขวำบนของหน้ำสร้ำงแบบฟอร์ม

12

รูปภาพ แบบทดสอบกอ่ นเรยี น
งานที่ 3

การอัพโหลดไฟล์บน Google Drive และการแชรข์ ้อมูล

วธิ กี ารใชง้ าน
1.อัปโหลดไฟล์และโฟลเดอร์อัปโหลดจาก drive.google.com หรือจากเดสก์ท็อปได้ในคอมพิวเตอร์
ของคุณเอง คุณจะอปั โหลดไฟล์ไปยงั โฟลเดอรส์ ่วนตวั หรือโฟลเดอรท์ ี่แชรก์ ็ได้
1. ไปท่ี drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
2. คลกิ ใหม่ อัปโหลดไฟล์หรอื อปั โหลดโฟลเดอร์ทดี่ ้านซ้ายบน
3. เลือกไฟลห์ รอื โฟลเดอร์ทีต่ ้องการอปั โหลด

13

2.แปลงเอกสารเปน็ รปู แบบ Google
หากต้องการอัปโหลดไฟล์ เช่น เอกสารท่ีเป็นไฟล์จาก Microsoft Word คุณก็เปลี่ยนการตั้งค่า

เพ่ือแปลงไฟล์ได้
1.สาคัญ: เปลี่ยนแปลงการต้ังค่า Google ไดรฟ์ไดจ้ ากคอมพิวเตอร์ของคุณเทา่ นน้ั
2.หากกาลงั ใช้งานคอมพิวเตอรอ์ ยู่ ใหไ้ ปท่ี drive.google.com/drive/settings
3.เลอื กช่องทาเครือ่ งหมายข้าง "แปลงไฟลท์ อ่ี ัปโหลด"

3.แชร์ไปยงั Google Sites

14

งานที่ 4
การสรา้ งสอ่ื นาเสนอโดย Google สไลด์
Google Slides
เป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับการสร้างงานนาเสนอ ซ่ึงหลักการทางานจะไม่ค่อยแตกต่างจากโปรแกรม
นาเสนอทั่วไป การทางานจะคล้ายกบั การใชง้ าน Microsoft Powerpoint ไมแ่ ตกต่างกันเท่าไหร่นัก ซึ่ง Google
Slides นนั้ จะสามารถทางานรว่ มกับผูอ้ ่นื ได้แบบ Real Time
จดุ เดน่ ของ Google Slides
• ทางานร่วมกันแบบ real time

• สามารถแทรกรูปภาพจาก website ได้

• สามารถเปดิ และแกไ้ ขไฟล์ Powe rpoint ได้ทนั ที

• สามารถแทรก VDO จาก Youtube ได้

• Save ข้อมูลอตั โนมตั ิ (ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ Google Drive) ไม่ต้องใช้อปุ กรณ์ในการจดั เก็บ

• รองรบั การทางานรว่ มกับ App อ่ืนๆของ Google Docs

• ใช้งานได้ฟรี ไม่เสยี ค่าใช้จา่ ย

• สามารถแทรกภาพเคล่ือนไหวได้ ทาให้ผลงานไมน่ ่าเบ่อื มสี ว่ นเสรมิ ใหใ้ ช้งานมากมาย

วธิ ีการใช้ Google Slide
1. หลังจากท่ีได้ทาการสมัคร Google Apps for work เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้ งาน Google
Slides ไดท้ นั ที

15

2.กดป่มุ + เพือ่ สรา้ งงานนาเสนอใหม่
3. จะปรากฏหนา้ ต่างให้เลือก ธีม

4. หลังจากเลอื กธมี ได้แล้ว สามารถเปลยี่ นชื่องาน เพิ่มชื่องานหนกั เพมิ่ ช่อื งานรองได้

5. ตัวอยา่ งการสร้างงาน Google Slide

16

6. เมอื่ สรา้ งงานนาเสนอเสร็จแล้วตกลงนาเสนอให้กดไปท่ี "ดูสไลดง์ าน"

l

รูปภาพการสร้างส่อื นาเสนอโดย Google สไลด์

งานท่ี 5
การสรา้ งหนงั สืออเิ ลก็ ทรอนิกส์ eBook จาก anyflip

17

วิธกี ารใช้งาน

1.คุณครูเข้าสรา้ ง E-book ทีเ่ ว็บ www.anyflip.com แล้วคลิกที่ Sign Up
2.ทาการเขา้ ส่รู ะบบโดยเลือกเขา้ ระบบผ่าน Google หรือ Facebook

3. เมื่อเขา้ สรู่ ะบบเรียบรอ้ ยแล้วจะปรากฏหนา้ นี้ ใหค้ ณุ ครเู ลอื กท่ี ADD NEW BOOK

4.เมอื่ สร้างเสรจ็ จากนน้ั ใหแ้ ชรไ์ ปยงั Google Sites

18

งานที่ 6
การทา google form ข้อสอบ จาก word
1. สร้างแบบฟอรม์ สาหรับกรอกข้อมลู ใน microsoft word

2. สร้างแบบฟอรม์ สาหรับกรอกข้อมูลใน google form ซึ่งเป็นคาถามเดียวกบั microsoft word
ทีส่ รา้ งไว้

เลือก ฟอร์ม >> ว่าง >> สร้างช่ือแบบสอบถามและข้อคาถามลงในแบบสอบถาม >> กดส่งล้ิงเพ่ือให้ผู้ตอบ
สามารถคลิกลิ้งคเ์ ข้ามาตอบแบบสอบถามได้

19

3. เม่ือได้รับคาตอบครบตามต้องการแล้ว ดาวน์โหลดข้อมูลจาก google form มาเก็บไว้ในรูป
microsoft excel เลือก การตอบกลับ >> สัญลักษณ์เคร่ืองหมายบวกพ้ืนหลังสีเขียว >> สร้างจะได้ไฟล์
การตอบกลับมาในรปู google sheet ใหเ้ ลือก ไฟล์ >> ดาวนโ์ หลด >> Microsoft Excel (.xlsx)

20

4. สร้างจดหมายเวียนใน microsoft word เพ่ือดึงข้อมูลจาก microsoft excel มากรอกในแบบฟอร์ม
microsoft word อัตโนมัติโดยการ เลือก Start Mail Merge >> Step-by-Step Mail Merge Wizard
จะปรากฏแถบ Mail Mergeทางดา้ นขวามือ

เลือก Next starting document >> Next Select recipients >> Browse.. แล้วคลกิ เลือกไฟล์ .xlsx ทดี่ าวน์
โหลดไว้จาก google form ต่อไปเลือก Next Write your letter >> นาเมาส์ไปคลิกให้เคอร์เซอร์กะพริบ
ท่ีพื้นที่ที่เราต้องการจะเติมคาตอบท่ีหัวข้อแรก (ในตัวอย่างคือ ชื่อ-สกุล) >> more items.. >> เลือก ชื่อ-สกุล
>> Insert

งานที่ 7

การสรา้ งแบบสอบถามออนไลน์

รปู แบบสอบถามทใ่ี ช้ รปู ภาพ แบบสอบถามใน google forms

21

งานที่ 8
การสร้างฟอร์มแบบทดสอบและสง่ เกยี รติบัตรผ่านอเี มล

รปู ภาพ แบบสอบถามใน google forms

ส่งเกยี รติบัตรผ่านอเี มล

22

งานท่ี 9
การจัดการตารางงานบนระบบออนไลน์ ตารางนดั หมาย

สามารถแชร์ไปยงั Meet และแอปอื่นๆได้บรรณานกุ รม
การใช้งาน Google Sites (sut.ac.th)
http://web.sut.ac.th/g/index.php/documentation/google-sites

วธิ ีใช้งาน Google Drive ฝากไฟล์บน google ฟรีๆ เบือ้ งตน้ (มภี าพประกอบ) (itnews4u.com)
http://itnews4u.com/how-to-use-google-drive-basic.html

วิธีการใช้ Google Form - เวบ็ ไซตเ์ พื่อการเรียนรู้ Google Application
https://sites.google.com/site/krusantisdtc/withi-kar-chi-google-form

คูม่ ือการใช้งาน Google Slides (wordpress.com)
https://sornorjeab.files.wordpress.com/2017/12/manual_google-slides.pdf

ทา E-book ออนไลน์ แบบ Flip พลกิ หน้าสุดเจง๋ ดว้ ย Anyflip | TrueID In-Trend

https://intrend.trueid.net/article/%E0%B8%97%E0%B8%B3-e-book-
%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-flip-
%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E
0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%
B8%87-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-anyflip-trueidintrend_137231


Click to View FlipBook Version