The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by panisrayimpradit, 2020-02-19 23:27:54

วัดถ้ำลอด

รวม

รายงานผลโครงงาน

เร่อื งวัดถ้าลอด
Tham Lod Temple

62202040001 ชื่อ นางสาว กนกวรรณ ฉมิ บรรเทงิ
62202040005 ชือ่ นางสาว กสุ ุมนภิ า พรมสวัสด์ิ
62202040012 ช่อื นางสาว ชนกิ านต์ โกมลพนั ธ์ุ
62202040028 ชื่อ นางสาว ปาณสิ รา ยมิ ประดษิ ฐ์

62202040038 ชอื่ นางสาว ภาวดิ า สโี อ
ระดับชัน ปวช.1.1

ภาคเรียนที่ 2
ปีพทุ ธศกั ราช 2562

วทิ ยาลยั อาชวี ศึกษาพิษณุโลก
สา้ นักงานคณะกรรมการการอาชวี ศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

ชอ่ื เรื่อง วดั ถ้ำลอด
ช่อื นกั ศกึ ษา
ช่ือ นำงสำว กนกวรรณ ฉมิ บรรเทิง
อาจารยท์ ปี่ รกึ ษา ชื่อ นำงสำว กสุ มุ นภิ ำ พรมสวัสด์ิ
หลกั สตู ร ช่อื นำงสำว ชนกิ ำนต์ โกมลพันธ์ุ
สาขาวชิ า ชื่อ นำงสำว ปำณิสรำ ยิมประดิษฐ์
ปกี ารศึกษา ชื่อ นำงสำว ภำวิดำ สีโอ
นำย ภมู พิ ฒั น์ วนพพิ ัฒนพ์ งศ์
นำงสำว ชุนญั ดำ คลำ้ ยทอง
ประกำศนียบตั รวชิ ำชีพ

คอมพวิ เตอรธ์ ุรกจิ

2562

บทคัดยอ่

โครงกำรวดั ถำ้ ลอด มีเพ่อื พัฒนำกำรทำ้ วิดโี อด้วยโปรแกรม Kinemaster และ แนะนำ้ ให้
ผ้อู น่ื รู้จักสถำนท่ีนีมำกขนึ ประชำกรและกลมุ่ ตัวอย่ำง คือ ระดับชันประกำศนียบัตรวิชำชพี ชันปที ่ี
1 ห้อง 1 แผนกวิชำคอมพวิ เตอร์ธุรกิจ วทิ ยำลัยอำชวี ศกึ ษำพิษณุโลก ทงั หมดจ้ำนวน 30 คน

ผตู้ อบแบบสอบถำม คือ นักศกึ ษำ ระดบั ชนั ประกำศนียบัตรวิชำชพี ชันปีท่ี 1 ห้อง 1
แผนกวิชำคอมพวิ เตอรธ์ รุ กิจ วทิ ยำลยั อำชวี ศึกษำพษิ ณุโลก ทังหมดจำ้ นวน 30 คน

พบว่ำควำมพึงพอใจของผูต้ อบแบบสอบถำม ระดับมำกท่สี ดุ ควำมนำ่ สนใจในกำรดำ้ เนนิ
เร่ือง มีค่ำเฉล่ยี 3.23 ระดบั คุณภำพ พอใช้ รองลงมำคือ ระยะเวลำในกำรน้ำเสนอและควำมรทู้ ี่ได้รับ
มคี ่ำเฉลีย่ 3.14 ระดบั คณุ ภำพ พอใช้ รองลงมำ เสียงที่ใชบ้ รรยำยและภำพรวมของสื่อ มีคำ่ เฉลี่ย
3.05 ระดับคณุ ภำพ พอใช้ รองลงมำ ควำมสวยงำมและเพลดิ เพลินของสอื่ และเนอื หำถูกตอ้ ง มสี รปุ
ชัดเจนมคี ่ำเฉลี่ย 2.95 ระดับคุณภำพ พอใช้ รองลงมำ ล้ำดบั ขันตอนในกำรน้ำเสนอและปริมำณ
เนอื หำมีควำมเหมำะสม มคี ำ่ เฉลย่ี 2.86 ระดบั คุณภำพ พอใช้ รองลงมำ ควำมชัดเจนในกำรอธบิ ำย
เนือหำ มีคำ่ เฉล่ยี 2.76 ระดบั คณุ ภำพ พอใช้

กติ ติกรรมประกาศ

โครงกำรฉบบั นปี ระสบควำมสำ้ เร็จลงไดด้ วยดีเนอื่ งจำกได้รบั ควำมกรุณำอย่ำงสูงจำก
อำจำรย์ ภูมพิ ัฒน์
วนพิพฒั นพ์ งศ์ อำจำรย์ทป่ี รกึ ษำโครงกำรท่ีกรณุ ำให้ค้ำแนะนำ้ ตลอดจนปรับปรงุ แกไ้ ขข้อบกพรอ่ ง
ตำ่ งๆ ด้วย
ควำมเอำใจใสอ่ ยำ่ งยิ่งผจู้ ัดท้ำโครงกำรตระนกั ถึงควำมตงั ใจจริงและควำมทมุ่ เทของอำจำรยแ์ ละกรำบ
ขอบพระคณุ เปน็ อยำ่ งสงู ไว้ ณ ท่ีนี

ขอขอบพระคุณ อำจำรยภ์ มู พิ ัฒน์ วนพพิ ัฒนพ์ งศ์ ซึ่งเปน็ ผูท้ รงวฒุ ิท่มี คี วำมควำม
อนุเครำะห์ตรวจสอบคุณภำพเครือ่ งมอื โครงกำรทกุ ทำ่ นท่ใี ห้ควำมร่วมมอื ในกำรตอบแบบบสอบถำม
จนทำ้ ใหง้ ำนโครงกำรนสี ้ำเรจ็ ลลุ ว่ งไปดว้ ยดี

ขอขอบพระคณุ ผ้เู ชืย่ วชำญทงั 2 ทำ่ นไดแ้ ก่ อำจำรย์ภมู ิพัฒน์ วนพิพัฒน์พงศ์ อำจำรย์ ชุนัญ
ดำ คล้ำยทองทไ่ี ด้ประเมินข้อค้ำถำมในแต่ละดำ้ น

ผู้จดั ท้ำโครงกำรหวังวำ่ โครงกำรฉบบั นจี ะมปี ระโยชน์อย่ไู ม่นอ้ ยจึงขอมอบสว่ นดีทงั หมดนไี หแ้ ก่
อำจำร์ยทไ่ี ดป้ ระสิทธภิ ำพประสำทวชิ ำจนท้ำให้ผลงำนเป็นประโยชน์ตอ่ ผู้เกีย่ วขอ้ งและขอมอบควำม
กตัญญกู ตเวทคี ณุ แก่บิดำ
– มำรดำ และผมู้ พี ระคุณทกุ ท่ำนส้ำหรบั ขอ้ บกพร่องต่ำงๆที่อำจจะเกดิ ขนึ นนั ผู้จัดทำ้ โครงกำรขอ
นอ้ มรับผดิ เพยี ง
ผู้เดียวและยินดีท่ีจะรับฟังค้ำแนะนำ้ จำกทกุ ท่ำนท่ไี ดเ้ ข้ำมำศกึ ษำเพื่อประโยชนใ์ นกำรพฒั นำวจิ ยั ตอ่ ไป

สารบัญ หนา้

บทคัดยอ่ ข
กติ ตกิ รรมประกำศ ค
สำรบญั จ
สำรบัญตำรำง ฉ
สำรบญั ภำพ
1
บทที่ 1 บทน้า 1
ควำมเปน็ มำและควำมสำ้ คัญ 1
วตั ถปุ ระสงคข์ องกำรโครงงำน 2
ขอบเขตกำรโครงงำน 2
นิยำมศพั ท์เฉพำะ
ประโยชนท์ คี่ ำดวำ่ จะได้รบั 3
3
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิ ยั ท่ีเกยี่ วข้อง 4
แนวคดิ กำรท้ำเสอ่ื กกทบ่ี ำ้ นผำรังหมี 5
แนวคิดสื่อมลั ตมิ เี ดียเพอ่ื กำรน้ำเสนอ 6
โปรแกรม Microsoft Power point 2013 7
โปรแกรม Kinemaster
ค่มู ือใช้งำนโปรแกรม Kinemaster 9
โปรแกรม Youtube 9
9
บทท่ี 3 การดา้ เนนิ โครงงาน 9
ประชำกรและกลมุ่ ตวั อย่ำง
เคร่ืองมือทใี่ ชด้ ำ้ เนินโครงงำน 11
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 12
กำรวเิ ครำะห์ข้อมูล
13
บทท่ี 4 ผลการดา้ เนนิ โครงงาน 13
ผลกำรวิเครำะหข์ อ้ มูลท่วั ไปเก่ยี วกับผ้ตู อบแบบสอบถำม 13
ควำมพึงพอใจของผตู้ อบแบบสอบถำมทม่ี ตี อ่ วัดถำ้ ลอด

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรปุ ผล
ปัญหำละอุปสรรค
ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ

หน้า

บรรณานกุ รม
ภาคผนวก

ภำคผนวก ก ผเู้ ข้ำท้ำแบบสอบถำม
ภำคผนวก ข ประวตั ผิ ้ดู ำ้ เนินโครงงำน

สารบญั รปู ภาพ หนา้

ภาพที่ 2.1 โปรแกรม Microsoft Power Point 4
ภาพท่ี 2.2 โปรแกรม Kinemaster 5

สารบญั ตาราง หนา้
11
ตารางที่ 4.1 จ้ำนวนและร้อยละของเพศผตู้ อบแบบสอบถำมเกยี่ วกับเพศ 11
ตารางท่ี 4.2 จ้ำนวนและรอ้ ยละของเพศผตู้ อบแบบสอบถำมเกย่ี วกบั วฒุ ิกำรศกึ ษำ
ตารางท่ี 4.3 คำ่ เฉล่ียและสว่ นเบี่ยงเบนมำตรฐำนควำมพงึ พอใจของผูต้ อบแบบ 12

สอบถำมทมี่ ตี อ่ วัดถำ้ ลอด

บทที่ 1
บทน้า

1.1 ความเป็นมาและความสา้ คญั
ในปจั จบุ นั เทคโนโลยีได้เข้ำมำมบี ทบำทในชวี ิตประจ้ำวันมำกขึนโดยเฉพำะสถำบันกำรศกึ ษำ

ตำ่ งๆ ไดน้ ้ำเทคโนโลยีเขำ้ มำใช้เป็นส่ือกำรเรยี นกำรสอน เพ่ือให้ผูเ้ รยี นเกิดกำรเรียนรมู้ ำกยง่ิ ขนึ นอก
จำกกำรนำ้ มำใช้ในกำรศกึ ษำแล้วยงั สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชนใ์ นดำ้ นตำ่ งๆ อกี มำกมำยเชน่ กำรผลติ
สือ่ มัลติมเี ดยี กรำฟิกแอนเิ มชน่ั กำรจัดท้ำเอกสำรหรอื กำรจัดเก็บข้อมูลตำ่ งๆ

โปรแกรมCorel Video Studio Pro X7เปน็ โปรแกรมท่ถี กู พัฒนำมำเพ่อื สนับสนุนกำรสรำ้ ง
Movie ในรปู แบบสื่อเรยี นกำรเรยี นรู้ หรือสอ่ื กำรน้ำเสนอแบบมลั ติมเี ดีย เชน่ กำรน้ำเสนอผลงำนกำร
ตดั ต่อวดิ ีโอเพ่อื ใชส้ ้ำหรับงำนน้ำเสนอหรือผลติ ส่อื กำรเรยี นรู้โดยโปรแกรมCorel Video StudioPro
X เปน็ โปรแกรมท่ีใช้สรำ้ งชินงำนได้ง่ำยและรวดเรว็ สวยงำม นอกจำกนสี ่อื จะตอ้ งมีควำมทันสมยั
เพรำะโปรแกรมมลั ติมีเดียนัเปน็ โปรแกรมท่จี ะตอ้ งน้ำเสนอให้ออกมำในรูปแบบทส่ี รำ้ งสรรค์และโดด
เดน่ น่ำสนใจ และเผยแพรส่ ่อื ทส่ี ร้ำงขนึ ผำ่ น Youtube , Sway,Facebook เปน็ ต้น

ดงั นันกำรจัดทำ้ โครงงำนเรอ่ื งวดั ถำ้ ลอดในจงั หวัดพษิ ณโุ ลกวิชำโปรแกรมมลั ตมิ เี ดยี เพอื่ กำร
นำ้ เสนอ เร่ืองคณะผู้จดั ท้ำโครงกำรเล็งเห็นถงึ ควำมส้ำคัญของวดั ถำ้ ลอด แตป่ ัจจบุ นั ต้องอำศัย
เทคโนโลยสี ือ่ ทที่ ันสมัย เพอ่ื ให้สถำนทีน่ ีมชี อ่ื เสียงและเปน็ ทีร่ ้จู ักมำกขึน โดยกลมุ่ ของขำ้ พเจำ้ ไดเ้ กดิ
แนวคิดพฒั นำสอ่ื เพื่อช่วยเผยแพร่วดั ถ้ำลอดให้เป็นที่รจู้ ัก จงึ ไดจ้ ดั ท้ำสื่อเรือ่ งวัดถ้ำลอด โดยใช้
โปรแกรม Corel Video Studio Pro X7 สร้ำงส่ือและเผยแพร่ในหลำกหลำยรูปแบบซ่ึงเป็นกำร
ชว่ ยเหลอื ทอ้ งถน่ิ ให้กำรสำนเส่อิ กกไดเ้ ปน็ ที่รจู้ กั อย่ำงแพรห่ ลำย

1.2 วัตถปุ ระสงคข์ องการโครงงาน
1.2.1. เพือ่ ใหว้ ัดถำ้ ลอดเป็นทร่ี จู้ ักกันอยำ่ งแพร่หลำย
1.2.2. เพอ่ื พฒั นำทกั ษะกำรตัดตอ่ ดว้ ยโปรแกรม Kine master

1.3 ขอบเขตการโครงงาน
เขตห้ำมล่ำสตั วป์ ำ่ ถำ้ ผำท่ำพล ต.เนินมะปรำง อ.เนนิ มะปรำง จ.พิษณโุ ลก

1.4 นิยามศัพทเ์ ฉพาะ9
วัดถำ้ ลอด หมำยถงึ ท่เี ขตหำ้ มลำ่ สัตวป์ ่ำถ้ำผำทำ่ พลต.เนินมะปรำงอ.เนนิ มะปรำงจ.พิษณุโลก

มีพนื ท่ี ครอบคลุมเนอื ท่ี 1,775 ไร่ ลักษณะเปน็ เขำหินปูนอยู่ในมหำยคุ พำลีโอซนี (Palaeocene) และ
อยใู่ นยคุ ยอ่ ยคำรบ์ อนเิ ฟอรสั (Carboniferus)มอี ำยรุ ำว 360-276 ลำ้ นปมี ำแลว้ เป็นภูเขำหินปนู ลูกโต
หน้ำผำสงู ชนั มีลกั ษณะคล้ำยรปู เกอื กมำ้ หนิ ปนู บรเิ วณนสี ว่ นมำกเกดิ จำกกำรทับถมของเปลอื กหอย
พลบั พลึงทะเล หรือปะกำรงั มกี ำรตกตะกอนทำงเคมีอย่นู ้อยมำก และเป็นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวถำ้ ทส่ี ้ำคญั
ของ จ.พษิ ณโุ ลก
1.5 ประโยชนท์ ีค่ าดว่าจะไดร้ บั

1.5.1. วดั ถ้ำลอดเปน็ ทร่ี ู้จกั มำกขึน
1.5.2. มีทักษะกำรตดั ตอ่ VDO ด้วยโปรแกรม Kine master

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่เี กี่ยวขอ้ ง

กำรศึกษำในครังนีเป็นกำรศึกษำเก่ียวข้องกับกำร แนะน้ำสถำนที่ท่องเที่ยว เพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลในกำรช่วย ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจึงจ้ำ เป็นต้องศึกษำแนวควำมคิดและผลงำนวิจัยท่ี
เก่ยี วขอ้ ง ดังนี

2.1 แนวคิดวัดถ้ำลอด
2.2 แนวคิดส่อื มลั ติมเี ดยี เพือ่ กำรนำ้ เสนอ
2.3 โปรแกรม Microsoft Power point 2013
2.4 โปรแกรม Kine master
2.5 คมู่ ือใชง้ ำนโปรแกรม Kine master
2.6 โปรแกรม Youtube

2.1 แนวคดิ วัดถา้ ลอด

วัดถำ้ ลอด เปน็ ที่เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำถำ้ ผำท่ำพล ต.เนนิ มะปรำง อ.เนนิ มะปรำง จ.พิษณุโลก มี
พนื ทคี่ รอบคลมุ เนือท่ี 1,775 ไรล่ ักษณะเปน็ เขำหินปูนอย่ใู นมหำยคุ พำลโี อซนี (Palaeocene) และอยู่
ในยุคย่อยคำรบ์ อนเิ ฟอรสั (Carboniferus) มอี ำยรุ ำว 360-276 ลำ้ นปีมำแลว้ เปน็ ภเู ขำหนิ ปนู ลกู โต
หนำ้ ผำสงู ชัน มลี กั ษณะคล้ำยรูปเกือกม้ำ หนิ ปนู บรเิ วณนีสว่ นมำกเกิดจำกกำรทบั ถมของเปลือกหอย
พลับพลึงทะเล หรอื ปะกำรัง มกี ำรตกตะกอนทำงเคมอี ยนู่ ้อยมำก และเป็นแหล่งท่องเทีย่ วถำ้ ที่สำ้ คญั
ของ จ.พษิ ณุโลก

พ่อคำ้ ในวดั ถ้ำลอด กล่ำววำ่ ฝูงลิงทว่ี ดั ถำ้ ลอดมหี ลำยฝงู บำงครังมกั แย่งชงิ อำหำรกัน เนอ่ื งจำก
อำหำรน้อย นักท่องเทีย่ วชำวบำ้ นท่จี ะมำเลียงอำหำรลงิ ลดลงด้วย แต่ทุกปชี ่วงฤดแู ล้งกจ็ ะมีลิงลงมำขอ
อำหำรจำกนักท่องเที่ยว ซง่ึ ลงิ เหล่ำนีคุ้นเคยกับกำรไดร้ บั อำหำรจำกนักท่องเที่ยวจึงเชอ่ื ง ไม่ทำ้ ร้ำย
นักทอ่ งเท่ยี วยกเว้นนักท่องเทย่ี วท้ำให้ตกใจ หรือมลี งิ ฝงู อ่ืนจะเข้ำมำแยง่ อำหำรก็จะมกี ำรร้องขบู่ ำ้ ง แต่
ไมท่ ้ำรำ้ ยนกั ทอ่ งเที่ยว ท้ำให้มีเด็กๆ และวยั รนุ่ เขำ้ มำให้อำหำรลิง

2.2 แนวคิดสอ่ื มลั ตมิ ีเดยี เพอื่ การน้าเสนอ

2.2.1 ความหมายของสอ่ื มลั ติมีเดยี
สือ่ มลั ติมีเดีย คอื กำรใชค้ อมพิวเตอรร์ ว่ มกับโปรแกรมซอฟตแ์ วรใ์ นกำรส่ือควำมหมำยโดยกำร
ผสมผสำน สอ่ื หลำยชนิดเช่นขอ้ ควำม กรำฟกิ (Graphic) ภำพเคลอื่ นไหว (Animation) เสยี ง(Sound)
และวดี ิทศั น์ (Video) เป็นตน้ และถ้ำผใู้ ช้สำมำรถท่จี ะควบคุมสื่อให้นำ้ เสนอออกมำตำมตอ้ งกำรได้จะ
เรียกว่ำ สื่อมัลติมเี ดียปฏสิ มั พันธ(์ Interactive Multimedia)กำรปฏสิ มั พนั ธข์ องผูใ้ ชส้ ำมำรถจะกระทำ้
ได้โดยผำ่ นทำงคยี ์บอร์ด (Keyboard) เมำส์ (Mouse) หรือตวั ชี (Pointer) เปน็ ตน้
กำรใชส้ ือ่ มัลตมิ เี ดียในลักษณะปฏสิ มั พันธ์กเ็ พ่อื ชว่ ยให้ผู้ใชส้ ำมำรถเรียน ร้หู รือทำ้ กจิ กรรมรวม
ถึงดูสื่อต่ำงๆ ด้วยตนเองไดส้ ือ่ ตำ่ งๆ ทีน่ ้ำมำรวมไวใ้ นสอ่ื มัลติมเี ดีย เช่น ภำพ เสียง วดี ทิ ัศน์ จะชว่ ยให้
เกดิ ควำมหลำกหลำยในกำรใชค้ อมพิวเตอรอ์ ันเปน็ เทคโนโลยคี อมพวิ เตอร์ ในแนวทำงใหม่ที่ทำ้ ให้กำร
ใช้คอมพวิ เตอรน์ ่ำสนใจ และเร้ำควำมสนใจ เพมิ่ ควำมสนกุ สนำนในกำรเรยี นรมู้ ำกยิง่ ขึน

2.2.2 ความเป็นมาของสื่อมลั ติมีเดยี
สอ่ื มัลตมิ เี ดยี เขำ้ มำมบี ทบำทมำกขนึ ในวงกำรธรุ กิจและอุตสำหกรรม โดยเฉพำะได้น้ำมำใช้ใน
กำรฝึกอบรม และให้ควำมบนั เทิงส่วนในวงกำรศกึ ษำมัลตมิ เี ดยี ไดน้ ้ำมำใชเ้ พอื่ กำรเรียนกำรสอนใน
ลักษณะแผน่ ซดี ี รอม หรืออำจใช้ในลกั ษณะห้องปฏิบัตกิ ำรมัลตมิ เี ดยี โดยเฉพำะกไ็ ด้ ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ
มัลตมิ ีเดยี จะกลำยมำเปน็ เครอื่ งมือทีส่ ำ้ คญั ทำงกำรศกึ ษำในอนำคตทังนีเพรำะวำ่ มัลติมเี ดยี สำมำรถจะ
นำ้ เสนอไดท้ ังเสยี ง ข้อควำม ภำพเคลอ่ื นไหว ดนตรี กรำฟกิ ภำพถำ่ ยวัสดุตพี มิ พ์ ภำพยนตร์ และ
วีดิทศั น์ ประกอบกับสำมำรถทจ่ี ะจำ้ ลองภำพของกำรเรยี นกำรสอนที่ผู้เรียนสำมำรถเรยี นรู้ ได้ดว้ ย
ตนเองแบบเชงิ รุก (Active Learining)

2.3 โปรแกรม Microsoft Power point 2013

ภำพที่ 2.1 โปรแกรม Microsoft Power Point

โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เป็นโปรแกรมหนงึ่ ในตระกลู Microsoft Office
เหมำะส้ำหรบั กำรจัดสรำ้ งงำนน้ำเสนอขอ้ มลู (Presentation) สำ้ หรบั นำ้ ไปประยุกต์ใช้ในงำนได้หลำย
ประเภท เช่น กำรนำ้ เสนอข้อมูลสนิ ค้ำและบริกำร กำรจัดทำ้ Slide Show กำรออกแบบแผน่ พับ เปน็
ตน้

2.3.1 หลกั การท้างานของ PowerPoint
ส้ำหรับหลักกำรทำ้ งำนของ Presentation ท่ีสร้ำงจำก PowerPoint จะสรำ้ งออกเปน็ slide
ย่อยๆ แตล่ ะ slide สำมำรถใส่ขอ้ มลู รปู ภำพ ภำพเคลอ่ื นไหว หรือเสียงเพ่ือสรำ้ งควำมนำ่ สนใจ
เพิม่ ขึน นอกจำกนเี รำยงั สำมำรถกำ้ หนดให้ Presentation ของเรำ นำ้ เสนอออกมำแบบในรูปแบบ
อตั โนมตั ิได้โดยไมจ่ ำ้ เปน็ ตอ้ งมกี ำรกดเลือกใหแ้ สดงทีละ slideก่อนเร่ิมต้นสร้ำง Presentationควร
ก้ำหนดรปู แบบของ Presentationของเรำก่อนวำ่ ตอ้ งกำรให้แสดงออกในรูปแบบใด เช่นต้องกำรให้
ส่วนดำ้ นบนแสดง เป็นชอ่ื หวั ขอ้ ด้ำนล่ำงเปน็ ชื่อบริษัท และฉำกหลังให้แสดงเปน็ สนี ำ้ เงิน เปน็ ตน้
แตถ่ ำ้ ยงั คดิ ไม่ออก สำมำรถเลือกรปู แบบจำก ตวั อยำ่ ง Themes (เวอร์ชั่นเกำ่ เรียกว่ำ Template)
ท่โี ปรแกรมมีไว้ให้ได้ เช่นเดียวกัน

2.3.2 สรุปความสามารถพนื ฐานของ PowerPoint 2013
สำ้ หรบั น้ำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ ขอ้ ควำม รูปภำพ เสยี ง ภำพเคล่ือนไหวสำมำรถตกแตง่
ตัวอักษรใหส้ วยๆ ด้วย WordArt ทพ่ี เิ ศษกว่ำ PowerPoint 2003?กำรท้ำงำนจะแบ่งออกเปน็ หน้ำๆ
แตล่ ะหน้ำเรยี กวำ่ Slide (คลกิ แท็ปเมนู Home เลอื ก New Slide)กำรสรำ้ งจะมี Slide Layoutชว่ ย
ในกำรออกแบบและใส่ข้อมูล (คลกิ แทป็ เมนู Home เลือก Layout) รปู แบบหรือ Themesจะมี
Design สำ้ หรับรูป ชว่ ยให้สรำ้ ง Presentation ไดส้ ะดวกมำกขนึ (คลิกแทป็ เมนู Design)รองรับ
ไฟล์ข้อมูลประเภทต่ำงๆ เช่น ตำรำงจำก Microsoft Excel เปน็ ต้น รองรบั ภำพเคลอื่ นไหวเช่น?
Flash, Gif Animation, Video เป็นตน้ สำมำรถสง่ั รันแบบอตั โนมัตไิ ดส้ ำมำรถสัง่ พิมพ์ในรปู แบบ
ตำ่ งๆ เช่น พิมพแ์ บบ Slide, Handout เป็นตน้ ไฟลท์ ่จี ะสรำ้ งจำก Power point 2007 มนี ำมสกุล
.PPTX ถ้ำเปน็
เวอร์ชนั่ เก่ำ จะมนี ำมสกลุ .PPT ถำ้ ไฟลท์ สี่ รำ้ งเปน็ ไฟล์ .PPSX จะสำมำรถรบั Presentation แบบ
อตั โนมัตไิ ด้ขนั ตอนกำรใชโ้ ปรแกรม Microsoft Powerpoint 2013

2..4 โปรแกรม Kinemaster

โปรแกรม เป็นโปรแกรมทีถ่ ูกพฒั นำมำเพื่อสนับสนนุ กำรสร้ำง Movie ในรปู แบบสอื่ เรยี นกำร
เรียนรู้ หรือสอ่ื กำรน้ำเสนอแบบมลั ติมีเดยี เช่น กำรน้ำเสนอผลงำน กำรตดั ตอ่ วดิ ีโอ เพอ่ื ใชส้ ำ้ หรบั งำน
นำ้ เสนอหรอื ผลิตส่อื กำรเรยี นรู้ โดยโปรแกรม Kine master เป็นโปรแกรมทีใ่ ชส้ ร้ำงชนิ งำนได้ง่ำยและ
รวดเร็ว สวยงำม นอกจำกนี สื่อจะต้องมคี วำมทนั สมยั เพรำะโปรแกรมมัลตมิ ีเดียนนั เป็นโปรแกรม
ทจ่ี ะต้องนำ้ เสนอใหอ้ อกมำในรูปแบบที่สรำ้ งสรรค์และโดดเด่น น่ำสนใจ และเผยแพร่สือ่ ทสี่ รำ้ งขึน
ผำ่ น Youtube , Facebook เปน็ ตน้

ภำพท่ี 2.2 โปรแกรม Kinemaster

2.5 คู่มอื การใชโ้ ปรแกรม Kinemaster

1. เปดิ เข้ำโปรแกรม KINEMASTER 2. คล๊กิ ท่ีเครอ่ื งหมำย + 3. เลือก Project Assistant
กรณตี ้องกำรออกแบบ ชุดวีดีโอ สำ้ เร็จรูป หรือเลอื ก Empty Project เพื่อออกแบบกำรตดั
ตอ่ วดี ีโอด้วย ตวั เอง กรณีเลอื กออกแบบโดย Project Assistant 1. ใหต้ งั ชอื่ ไฟลง์ ำน 2. เลือกไฟล์
วีดโี อ หรือภำพนิง่ จำก Media Browser 3. กด Next 4. เลอื กรปู แบบกำรตัดต่อจำก Theme
5. กดNext 6. เลือกใสต่ ัวหนงั สือ ใน 3 ชว่ งของงำน ได้แก่ ช่วงตน้ ช่วงกลำง และตอนจบ จำก Text
7. กด Next 8. ใส่ดนตรปี ระกอบ โครงสรำ้ งของโปรแกรม KINEMASTER 1.เมนูคำ้ ส่ัง 2. Time Line
สำ้ หรับวำงชินงำน 3. MONITER / จอแสดงผล เมนูค้ำสัง่ 1. Media Brower คือ ที่เกบ็ ภำพ/โหลด
วดี โี อและภำพน่ิง 2. Audio คอื ทีเ่ กบ็ /โหลดเสียงดนตรี/เสียงประกอบ 3. Voice คอื ที่สำ้ หรบั บนั ทกึ
เสยี งจำกโทรศพั ท์มือถอื 4.Layer คอื สว่ นประกอบต่ำงๆทีจ่ ะน้ำมำวำงเสริมในกำรตัดตอ่ ประกอบด้วย
4.1 Media คือ วดี ีโอ หรอื ภำพนง่ิ 4.2 Effect 4.3 Overlay คือ รปู ภำพ สติก๊ เกอร์ต่ำง ๆ 4.4 Text
คือ กำรซ้อนตวั หนงั สอื 4.5 Handwriting คอื กำรวำดรูปแบบดว้ ยมือ กรณีเลอื กออกแบบโดยEmpty
Project 1. เลือก Empty Project 2. เข้ำสกู่ ระบวนกำรนำ้ เสนอ หรอื แก้ไขงำนตอ่ ไป ขันตอนกำรตัด
ตอ่ วดี ีโอ 1. โหลดภำพนิง่ หรอื วดี ีโอทีจ่ ะใชใ้ นกำรตัดตอ่ จำก Media Browser ครังละภำพ หรือครัง
ละหลำย ๆ ภำพพร้อมกันกไ็ ด้ 2. เลือกเสยี งดนตรี หรอื เสียงบรรยำยท่บี นั ทึกไว้แลว้ จำกเมน_ู Audio
3. คล๊ิกชนิ งำนทเ่ี ป็นภำพน่ิง วีดีโอ หรอื เสียงท่ีจะท้ำกำรตัดตอ่ 4. เลอื กเมนู ท่จี ะปรับแตง่ ชินงำน
ประกอบด้วย 4.1 Trim / Split เปน็ เคร่ืองมือส้ำหรับตดั 4.2 Cropping เปน็ เครอื่ งมอื ส้ำหรับกำ้ หนด
ขนำดภำพ(ในกรณภี ำพนงิ่ ) เพือ่ สร้ำงกำรเคลือ่ นไหวใหภ้ ำพนิง่ 4.3 Rotate / Mirroringเป็นเคร่อื งมือ
สำ้ หรบั กำรพลกิ ภำพหรอื หมุนภำพ กำรใชเ้ ครือ่ งมือตดั Trim / Split 1. Trim to left of playhead
เปน็ กำรตดั ภำพนิ่งหรอื วดี ีโอจำกฝงั่ ซ้ำยมืออกทงั หมด 2. Trim to right of playhead เป็นกำรตดั
ภำพน่ิงหรือวีดีโอจำกฝ่ังขวำมอื อกทังหมด 3. Split at Playhead เป็นกำรตดั แบ่งครงึ่ วดี โี อ หรอื
ภำพนิง่ 4. Extract Audio เปน็ กำรแยกเสียงของวดี ีโอ ออกจำกไฟล์วดี ีโอ 5. Split and Insert
Freeze Frameเป็นกำรตัดแบง่ วดี ีโอหรอื ภำพนงิ่ โดยเม่ือตดั แล้วจะมีไฟลภ์ ำพนิง่ ของวีดโี อหรือภำพนง่ิ
มำแทรก 1 ไฟล์ กำรใช้เครือ่ งมือ Cropping เปน็ กำร ปรบั ต้ำแหนง่ ของภำพวดี ีโอ หรอื ภำพน่ิง จำก
จดุ เร่มิ ต้น ไปจนถึงจดุ สินสุดของงำน มีวธิ กี ำ้ หนดจุดกำรเคลอ่ื นไหว ดงั นี 1. กำ้ หนดจุดแรก Start
Position แล้วก้ำหนดขนำดภำพเล็กใหญ่พรอ้ มต้ำแหนง่ ภำพโดยกำรใช้ยอ่ ขยำยภำพจำกจอมอนิเตอร์
2. กำ้ หนดจุดสุดทำ้ ยEndPositionแล้วก้ำหนดขนำดภำพเล็กใหญพ่ รอ้ มต้ำแหน่งภำพโดยกำรใช้มอื ย่อ
ขยำยภำพจำกจอมอนิเตอรโ์ ดยจดุ แรกและจุดสุดทำ้ ยตอ้ งมีขนำดภำพหรือตำ้ แหน่งภำพไมเ่ ทำ่ กันถึงจะ
เกดิ กำรเคล่ือนไหวของภำพ ได3้ .ถำ้ ตอ้ งกำรให้ภำพทจี่ ดุ แรกและจดุ สุดทำ้ ยมขี นำดและตำ้ แหน่งเทำ่ กัน
ใหเ้ ลือกตรงเครอ่ื งหมำยเทำ่ กบั (=) กำรใชเ้ ครื่องมอื หมุนหรือพลกิ ภำพ Rotate / Mirroring 1. เลอื ก
ภำพนงิ่ หรอื วีดโี อ ถ้ำต้องกำรพลกิ ภำพจำกซำ้ ยไปขวำ หรอื จำกหนำ้ ไปหลัง ใหเ้ ลอื กเมนใู นสว่ นของ
Mirroring 2. เลือกภำพนง่ิ หรือ วดี ีโอ ถำ้ ตอ้ งกำรหมุนภำพ เป็นแนวองศำใด ใหเ้ ลือก เมนูในส่วน
Rotate กำรท ำตกแตง่ รปู แบบงำนให้สวยงำมดว้ ย Graphics 1. เลือกภำพนงิ่ หรือภำพวีดีโอ ท่จี ะทำ้
Graphics 2. เลอื กเมนู ค้ำส่งั Clip Graphics 3. เลอื กรูปแบบ Graphics ต่ำง ๆ และเขำ้ ไปตกแตง่
รูปแบบแต่ละ Graphics ประกอบดว้ ย 3.1 None 3.2 Basic Title Effects 3.3 More Title Effects
3.4 Powerful 3.5 Sentimental กำรเพ่ิม / ลดควำมเร็วของวีดีโอ / กำรทำ้ สโลโมชนั่ 1. เลือกวดี ีโอ

ท่ีจะทำ้ กำรปรบั แต่ง 2. เลอื กเมนู Speed control 3. เพม่ิ ลด speed ตำมตวั เลข ถ้ำตวั เลขมำกภำพ
วีดีโอจะแสดงเรว็ ขนึ ถำ้ ตัวเลขนอ้ ยภำพวีดีโอจะแสดงชำ้ ลงกำรปรบั แตง่ สีของภำพแบบอตั โนมตั ิ Color
Filter 1. เลอื กภำพน่ิง หรือ วีดโี อที่ต้องกำรปรบั แตง่ สี 2. เลอื กเมนู Color Filter 3. เลือกรปู แบบสีท่ี
ตอ้ งกำร กำรปรบั แตง่ ภำพควำมเขม้ ควำมสว่ำง และสีของภำพด้วยตวั เอง Color Adjustment
1. เลือก ภำพนิง่ หรอื วดี ีโอ ท่ีตอ้ งกำรปรบั 2. เลอื กเมนู Color Adjustment 3. เลือกปรับ Color
Adjustment ซึ่งประกอบดว้ ย ควำมเขม้ ของภำพ ควำมสว่ำง และสขี องภำพ โดยกำรเลื่อนสไลด์
ในตำ้ แหน่งต่ำงๆ ที่ต้องกำรปรับแต่ง กำรตดั ต่อเสียง 1. เลอื กไฟลเ์ สยี ง ทีจ่ ะตดั ต่อ 2. ถ้ำตอ้ งกำรเพ่ิม
หรอื ลดเสียงทังหมดของไฟล์เสยี งนนั ให้เลือกเมนู Volume3. ท้ำกำรเพิม่ ลด เสยี งโดยกำรเล่ือนสไลด์
โดยค่ำ 100% คอื มำตรฐำนของเสยี งทีม่ ำกบั ไฟล์เสียงนัน กำรตดั ต่อเสียง 1. ถำ้ ต้องกำรเพิม่ ลด เสยี ง
เปน็ บำงจดุ ให้มีขนำดควำมดังของเสียงไมเ่ ท่ำกนั ให้ ดำ้ เนนิ กำรดงั นี 1.1 เลือกไฟล์เสยี งท่ีตอ้ งกำรปรับ
1.2 เลอื กเมนู Volume Envelope 1.3 เลอื กต้ำแหน่งของไฟล์เสยี งทจี่ ะท้ำกำรปรบั แต่ง บน Time
Line ของเสียง แล้วปรบั ควำมดงั ของเสียงโดยเล่ือนสไลด์1.4 เลอ่ื นต้ำแหน่งภำพไปยังจุดอ่นื ถ้ำตอ้ งกำร
เพิม่ จุด หรอื ลบจุดท่ีเรำกำ้ หนดต้ำแหนง่ เสยี งท้ำได้โดยใช้เครอื่ งหมำย + หรอื - กำรปรับแตง่ ควำมดงั
ของเสียงเฉพำะไฟล์วีดีโอVolume Envelope 1.เลอื กไฟล์ วีดโี อที่ตอ้ งกำรปรับแตง่ เสียง 2. เลอื กเมนู
Volume Envelope3. กำ้ หนดจุดทจ่ี ะปรบั แตง่ เสยี งบนTime Line ของวีดโี อซึ่งจะเหน็ เปน็ เสน้ สขี ำว
4. เพม่ิ ลด ควำมดงั โดยกำรเลอ่ื นสไลด์ กำรบันทกึ เสยี งดว้ ย โทรศพั ท์มือถือ 1. กด เมนู Voice
2. หนำ้ จอจะเปดิ Ready to Record ขึนมำ เม่ือพรอ้ มจะบันทกึ เสยี ง กดต้ำแหน่ง Start 3. เมื่อจะ
หยดุ บนั ทึกเสยี งกดตำ้ แหนง่ Stop กำรน ำวีดีโอท่ีตัดต่อแล้วออกไปใช้งำน 1. เลอื กกำร save ชินงำน
ออกไปโดยกด เมนูเครอื่ งหมำย (ในเมนูด้ำนซำ้ ยมอื ของจอโทรศัพทม์ อื ถอื ) 2. กดตรงคำ้ ส่งั Save
Video to Gallery เพอ่ื เก็บไฟล์ลงใน Gallery ของโทรศพั ทม์ ือถือ 3. เลือกขนำดของ ไฟลท์ ่ีจะเก็บ
อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ซึง่ ประกอบด้วย 3.1 Full HD 1920x1080 / about …….. MB 3.2 High
Definition 1280x720 / about ……..MB 3.3 Low Quality 640x360 / about …….. MB
4. โปรแกรมจะท้ำกำรบนั ทกึ รอจนบันทกึ เสรจ็ แลว้ กด OK

2.6 โปรแกรม Youtube

2.6.1 ความหมายของ Youtube
Youtube เปน็ เวบ็ ไซต์ที่ให้บรกิ ำรแลกเปลยี่ นภำพวดิ โี อระหวำ่ งผูใ้ ชไ้ ด้ฟรีคะโดยน้ำเทคโนโลยี
ของ Adobe Flash มำใช้ในกำรแสดงภำพวดิ ีโอ เนอื หำของ YouTube ประกอบดว้ ย คลิปวดิ ีโอที่
ให้บรกิ ำรรบั ชมกนั ผำ่ นหนำ้ เวบ็ แบบฟรีๆไมเ่ สียเงิน โดยคลิปวิดโี อส่วนใหญจ่ ะมำจำกทำงบ้ำนหรือใครๆ
ทีต่ ้องกำรโชวค์ วำมสำมำรถต่ำงๆ ของตนเองกส็ ำมำรถอัพโหลดไฟล์วดิ ีโอขนึ สู่หน้ำเวบ็ ได้
YouTube ใชร้ ะบบในกำรใหบ้ ริกำรโดยใชโ้ ปรแกรม Adobe Flashเรยี บเรยี งเนอื หำบนเวบ็ ไซต์
รวมไปถึงไฟล์วดิ โี อตัวอยำ่ ง ไฟล์หนังละคร มวิ สกิ วิดีโอ และวดิ โี อจำกทำงบำ้ น โดยไฟลว์ ิดโี อทีเ่ ผยแพร่
อยบู่ นเวบ็ ไซตส์ ่วนมำกเปน็ เพยี งไฟลค์ ลิปสันๆเท่ำนัน ควำมยำวเพียงไม่กน่ี ำทท้ำใหผ้ ู้ใช้บริกำรสำมำรถ
เข้ำชมได้ง่ำย โดยมกี ำรแบ่งประเภทและจดั อันดับไฟลค์ ลิปวดิ ีโอ ไมว่ ำ่ จะเปน็ ไฟลล์ ำ่ สดุ ไฟลท์ ีม่ ผี ้ชู มมำก
ทส่ี ดุ ไฟลท์ ี่ได้รับควำมนยิ มมำกทสี่ ุด เพอ่ื ใหผ้ ้ชู มสำมำรถเลือกชมไดอ้ ย่ำงสะดวก เพอื่ เลือกส่ิงท่พี อใจ
สงู สุด และยังมบี ริกำรท่สี ำมำรถดวู ดิ ีโอไดท้ ีละเฟรม โดยเลอื กดสู ่วนใดๆ ของวดิ ีโอก็ได้
2.6.2 การใช้งานและการทา้ งานของ Youtube
ในปัจจบุ ันมกี ำรใชง้ ำน Youtube ผ่ำนทำงโทรศัพทม์ อื ถือดงั รูป
กำรทำ้ งำนของเว็บไซต์แสดงผลวดี ีโอผำ่ นทำงในลกั ษณะ อะโดบี แฟลช ซง่ึ เนอื หำมีหลำกหลำยรวมถึง
รำยกำรโทรทศั น์มิวสกิ วิดโี อ วดี โี อจำกทำงบ้ำน งำนโฆษณำทำงโทรทัศน์ และบำงสว่ นจำก
ภำพยนตร์ และผใู้ ชส้ ำมำรถน้ำวดี โี อไปใส่ไวใ้ นบลอ็ กหรือเวบ็ ไซต์สว่ นตวั ได้ ผ่ำนทำงคำ้ สงั่ ท่ี
กำ้ หนดให้ของยู ทูบ
ยู ทูบถือวำ่ เป็นหนงึ่ ในเวบ็ 2.0 ชนั นำ้ ของอันดบั ต้น ๆ ของโลก ยู ทูบมีนโนบำยไม่ใหอ้ ัปโหลดคลิปท่มี ี
ภำพโป๊เปลอื ย และคลิปที่มีลขิ สิทธน์ิ อกเสียจำกเจ้ำของลขิ สิทธ์ิได้อัปโหลดเอง โดยผู้ใชส้ ำมำรถท้ำกำร
แจ้งลบได้
2.6.3 ประโยชนข์ อง Youtube
ประโยชน์ของYoutube มีอยมู่ ำกมำยสำมำรถดูเพลง มลิ สิค วิดโี อ หนังสนั และคลปิ เกอื บทกุ ๆ
เร่ือง ที่เรำอยำกรู้ บำงสงิ่ บำงอยำ่ งอำจเปน็ แนวทำงในกำรคน้ หำคำ้ ตอบเช่นกำรดูคลปิ กำรฝกึ เล่นกีตำร์
คลิปฝกึ เตน้ Breakdanceเป็นต้นซ่งึ จะเห็นไดว้ ่ำYoutube นนั มปี ระโยชนต์ ่อเรำเป็นอย่ำงมำกอกี อย่ำง
Youtube ยงั จะสำมำรถทีจ่ ะอพั โหลดคลปิ ของเรำทถี่ ่ำยท้ำขนึ ใหผ้ คู้ นท่สี นใจเขำ้ ชมเว็บ Youtube ไว้ดู
ไดอ้ ีกด้วย

บทท่ี 3
วิธีดา้ เนนิ การโครงงาน

ประชากรและการสุ่มกลมุ่ ตัวอย่าง

ประชำกรและกลุม่ โครงกำร คือ ระดบั ชนั ประกำศนียบัตรวชิ ำชีพ ชนั ปที ่ี 1 หอ้ ง 1 แผนก
คอมพวิ เตอร์ธรุ กิจ วทิ ยำลัยอำชีวศกึ ษำพษิ ณโุ ลก ทงั หมดจ้ำนวน 30 คน

เครอื่ งมอื ในการด้าเนินโครงงาน

เครื่องมือท่ีใชด้ ้ำเนนิ โครงกำรครงั นี คือ โปรแกรม Kinemaster เป็นโปรแกรมที่ใช้ในกำรตัด
ต่อวีดโี อ

การเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล

ผู้จัดท้ำโครงกำรได้น้ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจท่ีคณะทปี่ รึกษำได้ตรวจสอบควำม
เหมำะสมและท้ำกำรปรบั ปรงุ แกไ้ ขเรียบร้อยแล้วไปเก็บข้อมลู ผลกำรทดลองดว้ ยตัวเองโดยมีวธิ ีกำร
ดังนี

- ผ้ศู กึ ษำออกแบบสอบถำมในกำรเกบ็ รวบรวมนกั เรยี นนักศกึ ษำระดบั ชันประกำศนยี บตั ร
วิชำชพี ชันปีท่ี 1 ห้อง 1 แผนกคอมพิวเตอร์ธรุ กจิ วทิ ยำลยั อำชวี ศึกษำพษิ ณโุ ลก

- ผศู้ กึ ษำด้ำเนินกำรใหผ้ เู้ ช่ียวชำญประเมินแบบสอบถำม 2 ท่ำน
- ผู้ศกึ ษำด้ำเนนิ กำรแจกแบบสอบถำมกบั นักเรยี นนกั ศึกษำระดบั ชันประกำศนียบัตรวชิ ำชีพ
ชนั ปีท่ี 1 ห้อง 1 แผนกคอมพวิ เตอร์ธุรกิจ วิทยำลยั อำชีวศึกษำพิษณุโลก จำ้ นวน 30 ชุด โดยผู้ศึกษำ
ชแี จงใหก้ ล่มุ ตวั อย่ำงทรำบถึงวัตถปุ ระสงค์ของกำรวิเครำะห์
- อธิบำยวธิ กี ำรประเมนิ แบบสอบถำมควำมพงึ พอใจใหก้ ลุ่มตวั อย่ำงทรำบ

การวิเคราะห์ข้อมูล

กำรวิเครำะห์ข้อมลู หมำยถงึ ดว้ ยวิธีต่ำงๆ เชน่ กำรคำ้ นวณกำรนำ้ เสนอขอ้ มลู เป็นต้นเพอ่ื ให้
ได้ผลลพั ธต์ ำมวัตถุประสงค์กำรวเิ ครำะหเ์ ป็นกำรแยกแยะสิ่งท่จี ะพจิ ำรณำออกเป็นสว่ นย่อยท่มี ี
ควำมสมั พันธ์กันเพอ่ื ท้ำควำมเขำ้ ใจแต่ละส่วนใหแ้ จ่มแจ้งรวมทงั กำรสบื คน้ คว้ำสมั พนั ธข์ องส่วนต่ำงๆ
เพ่อื ดวู ่ำส่วนประกอบปลีกย่อยนันสำมำรถเข้ำกนั ได้หรอื ไม่

บทท่ี 4
ผลการดา้ เนนิ งานโครงงาน
กำรด้ำเนินกำรจัดท้ำโครงกำรครังนีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นกำรแนะน้ำสถำนท่ีท่องเที่ยว
เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้เข้ำชมวัดถ้ำลอด โดยกลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักเรียนนักศึกษำ วิทยำลัย
อำชีวศึกษำพิษณุโลก ปวช.1.1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จ้ำนวน 21 คน ผู้จัดท้ำโครงกำรได้เก็บรวบรวม
ขอ้ มูลจำกเครอ่ื งมอื ที่ใชใ้ นกำรทำ้ วจิ ัยและนำ้ เสนอผลกำรด้ำเนินโครงกำรดังตำรำงตอ่ ไปนี
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลทว่ั ไปเกีย่ วกับผตู้ อบแบบสอบถำม
4.2 ควำมพงึ พอใจของผูต้ อบแบบสอบถำมท่มี ีตอ่ วดั ถำ้ ลอด

4.1 ผลการวเิ คราะหข์ ้อมลู ทั่วไปเกย่ี วกับผ้ตู อบแบบสอบถาม
ตารางท่ี 4.1 จำ้ นวนและร้อยละของเพศผ้ตู อบแบบสอบถำมเก่ยี วกบั เพศ
จำกตำรำงที่ 4.1 พบว่ำผู้สอบถำมควำมพงึ พอใจ จ้ำนวน 21 คน เก่ียวกับเพศเป็นเพศชำย

จ้ำนวน 3 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 14.3 และผู้หญงิ จำ้ นวน 18 คน คิดเปน็ ร้อยละ 85.7

เพศ จา้ นวน รอ้ ยละ

ชำย 3 14.3

หญิง 18 85.7

รวม 21 100

ตารางท่ี 4.2 จ้ำนวนและร้อยละของเพศผ้ตู อบแบบสอบถำมเกยี่ วกับวุฒกิ ำรศึกษำ

วุฒิกำรศกึ ษำ จ้านวน ร้อยละ

ปวช. 21 100
ปวส. 0 0
สงู กว่ำ ปวส. 0 0
รวม 21 100

จำกตำรงท่ี 4.2 พบว่ำผ้ตู อบแบบสอบถำมควำมพงึ พอใจของวดั ถ้ำลอด เปน็ ปวช.1.1 จ้ำนวน
21 คน คิดเปน็ ร้อยละ 100 ปวส. และสูงกวำ่ ปวส. จำ้ นวน 0 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 0

4.2 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อวัดถา้ ลอด

ตอนที 2 ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมขอ้ มูลเกี่ยวกับวดั ถ้ำลอด

ตารางที่ 4.3 ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำนควำมพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถำมที่

มตี ่อวัดถ้ำลอด

วัดถ้ำลอด ̅ ระดับคุณภำพ

1. ล้ำดับขันตอนในกำรน้ำเสนอ 2.86 พอใช้

2. ควำมนำ่ สนใจในกำรดำ้ เนนิ เรื่อง 3.230 พอใช้

3. ระยะเวลำในกำรนำ้ เสนอ 3.140 พอใช้

4. ควำมสวยงำมและเพลดิ เพลนิ ของสอ่ื 2.950 พอใช้

5. ควำมร้ทู ไี่ ด้รับ 3.140 พอใช้

6. เสยี งท่ใี ช้บรรยำย 3.050 พอใช้

7. ควำมชดั เจนในกำรอธิบำยเนอื หำ 2.76 พอใช้

8. ปรมิ ำณเนอื หำมีควำมเหมำะสม 2.86 พอใช้

9. เนอื หำถกู ต้อง มีสรปุ ชัดเจน 2.950 พอใช้

10. ภำพรวมของสอ่ื 3.050 พอใช้

รวมเฉล่ยี 3.00 พอใช้

จำกตำรำงที่ 4.3 พบว่ำระดับมำกท่ีสุด ควำมน่ำสนใจในกำรดำ้ เนินเรื่อง มีค่ำเฉล่ีย ( ̅) 3.23
และระดับคุณภำพ พอใช้ รองลงมำคือ ระยะเวลำในกำรน้ำเสนอและควำมรู้ที่ได้รับ มีค่ำเฉล่ีย ( ̅)
3.14 ระดับคุณภำพ พอใช้ รองลงมำ เสียงที่ใช้บรรยำยและภำพรวมของสื่อ มีค่ำเฉลี่ย ( ̅) 3.05
ระดับคุณภำพ พอใช้ รองลงมำ ควำมสวยงำมและเพลิดเพลินของสื่อและเนือหำถูกต้อง มีสรุปชัดเจน
มีค่ำเฉลี่ย ( ̅) 2.95 ระดับคุณภำพ พอใช้ รองลงมำ ล้ำดับขันตอนในกำรน้ำเสนอและปริมำณเนือหำ
มีควำมเหมำะสม มีค่ำเฉล่ีย ( ̅) 2.86 ระดับคุณภำพ พอใช้ รองลงมำ ควำมชัดเจนในกำรอธิบำย
เนือหำ มคี ำ่ เฉลยี่ ( ̅) 2.76 ระดับคณุ ภำพ พอใช้

บทท่ี 5
สรปุ ผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ในกำรศึกษำโครงงำนเร่ือง วดั ถำ้ ลอด คณะผู้จัดทำ้ สำมำรถสรปุ ผล อภิปรำยผลและ
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี

5.1 สรุปผล
5.2 ปญั หำละอปุ สรรค
5.3 ขอ้ เสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำ

5.1 สรปุ ผล

จำกตำรำงวัดถ้ำลอด พบว่ำระดับมำกท่ีสุด ควำมน่ำสนใจในกำรด้ำเนินเร่ือง มีค่ำเฉล่ีย 3.23
ระดับคุณภำพ พอใช้ รองลงมำคือ ระยะเวลำในกำรนำ้ เสนอและควำมรู้ท่ีได้รับ มคี ่ำเฉลย่ี 3.14 ระดบั
คุณภำพ พอใช้ รองลงมำ เสยี งท่ีใชบ้ รรยำยและภำพรวมของสือ่ มีคำ่ เฉล่ยี 3.05 ระดับคุณภำพ พอใช้
รองลงมำ ควำมสวยงำมและเพลิดเพลินของสื่อและเนือหำถูกต้อง มีสรุปชัดเจน มีค่ำเฉลี่ย 2.95
ระดับคุณภำพ พอใช้ รองลงมำ ล้ำดับขันตอนในกำรน้ำเสนอและปริมำณเนือหำมีควำมเหมำะสม มี
ค่ำเฉลี่ย 2.86 ระดับคุณภำพ พอใช้ รองลงมำ ควำมชัดเจนในกำรอธิบำยเนือหำ มีค่ำเฉล่ีย 2.76
ระดับคณุ ภำพ พอใช้

จำกตำรำงด้ำนคุณค่ำ ระดับมำกท่ีสุด ควำมน่ำสนใจในกำรด้ำเนินเร่ือง มีค่ำเฉล่ีย 3.23 และ
ระดับคุณภำพ พอใช้ รองลงมำคอื ระยะเวลำในกำรน้ำเสนอและควำมรทู้ ไ่ี ดร้ ับ มีค่ำเฉลย่ี 3.14 ระดบั
คณุ ภำพ พอใช้

5.2 ปญั หาและอุปสรรค

5.2.1 ไม่รูจ้ กั เสน้ ทำง
5.2.2 สมำชกิ ไม่สะดวกไปดว้ ยกันทงั หมด

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒั นา

5.3.1 ตรวจสอบเสน้ ทำงก่อนทจี่ ะไปทำ้
5.3.2 นัดกนั ล่วงหนำ้ และนดั ให้ชัดเจน

บรรณานกุ รม

บรษิ ัท บำยโซน จ้ำกัด (2562) รูปภำพท่ใี ชป้ ระกอบเอกสำร โปรแกรม kinemaster (5 มกรำคม
2563) สืบคน้ จำก : https://overlockzone.com/Kinemaster
นำยสมชำย ตรีณำวงษ์ (2560) วดั ถ้ำลอด (2560)
สืบค้นจำก : http://www2.amphoe.com/menu.php?mid=6&am=422&pv=36ภาคผนวก ก.

ภาพที่ 1.1 ระดับชนั้ ของคนทเ่ี ขา้ มาทาแบบสอบถาม
ภาพท่ี 1.2 เพศของคนทเ่ี ขา้ มาทาแบบสอบถาม

ภาพท่ี 1.3 ความพงึ พอใจของคนทเี่ ขา้ มาทาแบบสอบถาม

ภาคผนวก ข.

ประวตั คิ รูทป่ี รกึ ษา

ชอ่ื – สกุล อำจำรย์ ภูมพิ ัฒน์ วนพิพัฒนพ์ งศ์
ประวตั กิ ารศึกษา
ระดบั ปรญิ ญาตรี วิชำเอกวทิ ย์ – คณิต
ระดับปรญิ ญาโท
วท.บ. เทคโนโลยสี ำรสนเทศ
ประวตั กิ ารทา้ งาน
วท.บ. เทคโนโลยสี ำรสนเทศ
ค.ม.บริหำรกำรศกึ ษำ
ปี พ.ศ. 2551 ตำ้ แหนง่ ครูพเิ ศษสอน
วิทยำลัยอำชีวศกึ ษำอตุ รดติ ถ์
ปี พ.ศ. 2552-2555 ต้ำแหนง่ พนกั งำน
รำชกำร ครู
วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2555 – ปจั ุบนั ตำ้ แหนง่ ครู
วทิ ยำลัยอำชีวศกึ ษำพษิ ณุโลก

ประวตั ผิ จู้ ัดทา้

ช่อื – สกลุ นำงสำว ชนิกำนต์ โกมลพนั ธ์ุ
วัน/เดือน/ปี 09 พฤศจิกำยน 2546
ทอ่ี ยู่ปจั จุบนั 219 ถ.วิสทุ ธิก์ ษตั ริย์ ต.ในเมอื ง
อ.เมอื ง จ.พษิ ณุโลก
การศึกษา ม.1 – ม.3 เรยี นอยู่ที่
โรงเรยี นพทุ ธชินรำชพทิ ยำ
ปจั จุบันกา้ ลังศึกษา ปวช. 1.1 วทิ ยำลยั อำชวี ศึกษำ
พิษณโุ ลก สำขำคอมพิวเตอร์ธรุ กจิ

ประวตั ผิ จู้ ัดทา้

ช่ือ – สกลุ นำงสำว ปำณิสรำ ยิมประดษิ ฐ์
วัน/เดือน/ปี 04 มีนำคม 2547
ทอี่ ยูป่ ัจจุบนั 47/2 หมู่ 11 ต. พรหมพริ ำม
อ.พรหมพิรำมจ.พิษณุโลก
การศึกษา ม.1 – ม.3 เรยี นอยูท่ ี่
โรงเรยี นพุทธชินรำชพิทยำ
ปจั จุบันก้าลังศึกษา ปวช. 1.1 วทิ ยำลยั อำชีวศกึ ษำพิษณโุ ลก
สำขำคอมพวิ เตอรธ์ รุ กิจ

ประวัติผจู้ ดั ทา้

ชอ่ื – สกลุ นำงสำว กนกวรรณ ฉมิ บรรเทิง
วนั /เดือน/ปี 01 ธนั วำคม 2546
ทีอ่ ยู่ปัจจบุ นั 39 หมู่ 2 ต.ดอนทอง อ.เมอื ง
จ.พิษณุโลก
กำรศึกษำ ม.1 – ม.3 เรียนอยูท่ ี่โรงเรยี น
ญำณนเรศวร์ พฒั นำพิทยำคม
ปัจจบุ ันกำ้ ลังศกึ ษำ ปวช. 1.1 วทิ ยำลยั อำชีวศกึ ษำพิษณโุ ลก
สำขำคอมพิวเตอรธ์ ุรกิจ

ประวตั ผิ ้จู ัดทา้

ชอื่ – สกลุ นำงสำว กุสุมนภิ ำ พรมสวสั ด์ิ
วัน/เดือน/ปี 08 ธนั วำคม 2546
ท่อี ยปู่ จั จุบนั บ้ำนเลขที่ 46 หมู่ 2 ต.วังวน
อ.พรหมพริ ำม จ.พษิ ณโุ ลก
การศึกษา ม.1 – ม.3 เรยี นอยทู่ ่ี โรงเรยี นวัดวงั วน
ปัจจบุ นั กา้ ลงั ศึกษา ปวช. 1.1 วทิ ยำลยั อำชวี ศกึ ษำพิษณโุ ลก
สำขำคอมพวิ เตอร์ธุรกจิ

ประวตั ผิ ูจ้ ดั ท้า

ช่อื – สกุล นำงสำว ภำวดิ ำ สีโอ
วัน/เดอื น/ปี
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน 03 มิถนุ ำยน 2546

การศึกษา 16หม7ู่ ต.พรหมพริ ำม อ.พรหมพริ ำม จ.
พิษณโุ ลก
ปจั จุบนั กา้ ลงั ศึกษา
ม.1 – ม.3 เรียนอยทู่ ่ี โรงเรียนชมุ ชนวดั ยำ่ น
ขำด

ปวช. 1.1 วิทยำลยั อำชวี ศกึ ษำพิษณุโลก
สำขำคอมพวิ เตอรธ์ ุรกิจ


Click to View FlipBook Version