The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สังคม-พุทธสุภาษิต-084-บันทึกอัตโนมัติ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Laksamon Taphaohiran, 2019-12-18 11:12:38

สังคม-พุทธสุภาษิต-084-บันทึกอัตโนมัติ

สังคม-พุทธสุภาษิต-084-บันทึกอัตโนมัติ

คำนำ

รายงานเร่อื ง พทุ ธสภุ าษติ เปน็ สว่ นหนง่ึ ของวชิ าสงั คม จัดทาขึ้นเพือ่ ศึกษาหาความรเู้ ร่ืองพุทธสภุ าษติ และเป็นประโยชน์กับผูท้ ่ี
ต้องการศกึ ษา ผูจ้ ดั ทาหวงั ว่ารายงานเลม่ นี้จะเป็นประโยชนก์ ับผอู้ ่านหรอื นักเรียนทกี่ าลังหาขอ้ มูลเรอื่ งนี้อยู่ หากมีข้อแนะนาหรอื มี
ขอ้ ผิดพลาดประการใด ผู้จัดทาขอน้อมรบั ไวแ้ ละขออภัยมา ณ ที่นดี้ ว้ ย

คณะผจู้ ดั ทำ

1. ยำทสิ ญฺจปู เสวติ โสปิ ตำทสิ โก โหติ สารบัญ 14
2. สุขำ สงฺฆสสสฺ สำมคฺคี 15
3. อตตฺ ำน อติมญญฺ สิ 1 14. ขโณ โว มำ อปุ จจฺ คำ 16
4. นตฺถิ โลเก อนนิ ฺทิโต 2 15. ปญฺญำว ธเนน เสยโฺ ย 17
5. นตฺถิ โลเก รโห นำม 3 16. อุฏฐำตำ วนิ ทฺ เต ธน 18
6. อโมฆส ทิวส กยิรำ 4 17. น มยิ ยฺ มำน ธนมนฺเวติ กิญจฺ ิ 19
7. อตฺตโน ปน ทุทฺทส 5 18. พำโล อปรณิ ำยโก 20
8. สวุ ิชำโน ภว โหติ 6 19. อปปฺ มำโท อมต ปท 21
9. สทุ สฺส วชฺชมญเฺ ญส 7 20. สุขิโน วตำรหนโฺ ต 22
10. วริ ิเยน ทกุ ฺขมจฺ เจติ 8 21. จิตฺต ทนตฺ สขุ ำวห 23
11. สจฺจ เว อมตำ วำจำ 9 22. ททมำโน ปโิ ย โหติ 24
12. อตตี นำนฺวำคเมยนฺ ย นปปฺ ฏกิ งฺเข อนำคต 10 23. อตตฺ ำ หเว ชิต เสยโฺ ย 25
13. กตสสฺ นตฺถิ ปฏกิ ำร 11 24. วสิ สฺ ำสำ ภยมนเฺ วติ
12 25. ยำทิสญจฺ ูปเสวติ โสปิ ตำทิสโก โหติ
13

คำบำลี = ยำทสิ ญจฺ ปู เสวติ โสปิ ตำทิสโก โหติ
คำอำ่ น = ยำ-ท-ิ สัน-จู-ปะ-เส-วะ-ติ-โส-ปิ-ตำ-ท-ิ สะ-โก-โห-ติ
คำแปล = คบคนเช่นใด กเ็ ป็นเช่นคนนนั้

ยกตวั อย่างพทุ ธสุภาษติ นี้ ในชีวติ ประจาวนั

การทเ่ี ราคบคนเชน่ ใด เรากจ็ ะเป็นคนแบบน้ัน ถา้ เราคบเพือ่ นดี สงิ่ ดๆี ก็มาเข้ามาใน
ชีวิตของเรา แตถ่ ้าเราคบคนไมด่ เี ราก็จะกลายเปน็ คนไม่ดีและ ส่งิ ทไี่ ม่ดจี ะเข้ามาในชวี ติ
ของเรา

คำบำลี = สขุ ำ สงฆฺ สสฺส สำมคคฺ ี
คำอำ่ น = สุ-ขำ-สัง-ฆสสั -สะ-สำ-มคั -คี
คำแปล = สำมัคคีของหมทู่ ำให้เกดิ สขุ

ยกตวั อย่างพุทธสุภาษิตนีใ้ นชวี ติ ประจาวัน
การทีพ่ วกเราทุกคนมคี วามสามัคคกี นั รักใครป่ องดอง และชว่ ยเหลือซึง่ กนั และกนั จะทาให้
เกิดความสขุ อยา่ งหน่งึ เป็นความสขุ ที่จะเกิดขึน้ ไม่ได้เพราะถ้าหากว่าทุกๆคนไมร่ ่วมมือหรอื ไม่
สามคั คกี นั กจ็ ะไม่ทาให้เกิดความสขุ ใดๆท้งั ส้นิ แล้วพวกเราทกุ คนก็อาจเกิดความทกุ ขแ์ ทน

คำบำลี = อตฺตำน อติมญฺญสิ
คำอำ่ น = อัด-ตำ-นงั -อะ-ต-ิ มัญ-ญะ-สิ
คำแปล = ไม่ควรดูหมนิ่ ตนเอง

ยกตัวอย่างพทุ ธสภุ าษติ นใ้ี นชีวิตประจาวัน

ไม่ควรดหู ม่นิ ตนเองวา่ เราตา่ ว่าเราไม่มเี ท่ากับคนอ่ืน

คำบำลี = นตถฺ ิ โลเก อนินฺทิโต
คำอำ่ น = นัต-ถิ-โล-เก-อะ-นนิ -ท-ิ โต
คำแปล = คนไมถ่ กู นินทำไม่มใี นโลก

ยกตวั อย่างพุทธสภุ าษิตนใี้ นชวี ติ ประจาวนั
การติฉินนนิ ทาเปน็ เรื่องทที่ ุกคนเจอหมดอยา่ งหลีกเลี่ยงไมไ่ ด้ คนนง่ั นิง่ ก็
นนิ ทา คนพดู มากก็นินทา แต่ท่สี าคัญกค็ ือเราจะต้องเข้มแข็งไมถ่ อยหนยี อมแพ้ตอ่
คนพาล แต่อยสู่ จู้ นคนพาลตอ้ งเปน็ ฝา่ ยถอยไป

คำบำลี = นตถฺ ิ โลเก รโห นำม
คำอ่ำน = นดั -ถ-ิ โล-เก-ระ-โห-นำ-มะ
คำแปล = ชื่อว่ำท่ีลับ ไมม่ ใี นโลก

ยกตวั อยา่ งพทุ ธสุภาษติ นี้ ในชวี ติ ประจาวนั

คนเราปิดบงั อะไรกไ็ ม่มมี ิดเพราะความลบั นัน้ ไม่มีในโลก ยังไงมนั ก็
ตอ้ งเปิดเผยอยู่ดี

คำบำลี = อโมฆส ทิวส กยิรำ
คำอำ่ น = อะ-โม-คัง-ท-ิ วะ-สงั -กะ-ย-ิ รำ
คำแปล = ไมค่ วรใหแ้ ตล่ ะวนั ผำ่ นไปเปล่ำ

ยกตัวอย่างพทุ ธสภุ าษิตนี้ ในชีวิตประจาวัน
คนเราไม่ควรปล่อยเวลาให้เสียเปล่า อยา่ ใหม้ นั ผ่านไปตามเวลา ทุกวินาทขี องเรานนั้ มีคา่
มาก เราจะตายวันตายพร่งุ ก็ไม่รู้เพราะฉะนน้ั เราควรทาแตส่ ่งิ ดๆี ทาความดี อยา่ ให้เวลาของ
เรานั้นเสียเปล่า ถ้ามันเสยี ไปแลว้ จะไม่มวี นั ยอ้ นกลับไปได้อีก

คำบำลี = อตตฺ โน ปน ททุ ฺทส
คำอ่ำน = อัด-ตะ-โน-ปะ-นะ-ทดุ -ทะ-สงั
คำแปล = โทษของตน เหน็ ยำก

ยกตัวอยา่ งพุทธสุภาษติ นใี้ นชวี ิตประจาวนั

ความผิดของเรา เรามักจะไมค่ ่อยเหน็ เหมอื นท่คี นอืน่ เห็น

คำบำลี = สุวชิ ำโน ภว โหติ
คำอ่ำน = สุ-ว-ิ ชำ-โน-พะ-วัง-โห-ติ
คำแปล = ผรู้ ดู้ เี ป็นผู้เจริญ

ยกตวั อยา่ งพุทธสุภาษิตนี้ในชวี ิตประจาวนั
ถ้าเป็นผู้รดู้ ใี นทางโลกกส็ ามารถท่จี ะนาความร้มู าประกอบการงานให้เจริญ รุ่งเรอื ง
ได้ ถา้ เปน็ ผ้รู ดู้ ใี นทางธรรมซ่งึ มุ่งที่จะ ละบาปบาเพญ็ บุญกุศล คอื รจู้ กั การกระทาความ
ดรี ้จู ักหลีกเลย่ี งความช่ัวเพอ่ื มุง่ ปฏิบตั ธิ รรมก็จะ สามารถบรรลคุ ุณธรรมขั้นสูงได้

คำบำลี = สทุ สสฺ วชชฺ มญฺเญส
คำอ่ำน = สุ-ทัด-สัง-วดั -ชะ-มนั -เญ-สัง
คำแปล = โทษของผ้อู ืน่ เห็นง่ำย

ยกตวั อยา่ งพทุ ธสุภาษิตนใ้ี นชีวิตประจาวัน

เรามกั จะเหน็ ความผิดของคนอนื่ มากกว่า ความผิดของตนเอง

คำบำลี = วริ เิ ยน ทุกขฺ มจฺ เจติ
คำอำ่ น = วิ-ร-ิ เย-นะ-ทกุ -ขะ-มดั -เจ-ติ
คำแปล = บคุ คลล่วงทกุ ข์ไดเ้ พรำะควำมเพียร

ยกตัวอยา่ งพุทธสุภาษิตนใ้ี นชวี ติ ประจาวัน
ทุกข์ คือสภาพท่ีบบี คั้นเบียดเบียนใหเ้ กดิ ความไมส่ บายกายไม่สบายใจ การท่จี ะ
กาจัดทกุ ข์เหลา่ นน้ั ได้โดยราบคาบกด็ ้วยความเพยี ร คอื ขยนั ทากิจการงานที่ตน
รับผดิ ชอบให้ดีที่สดุ

คำบำลี = สจฺจ เว อมตำ วำจำ
คำอำ่ น = สัจ-จัง-เว-อะ-มะ-ตำ-วำ-จำ
คำแปล = คำจรงิ เปน็ สง่ิ ไม่ตำย

ยกตัวอยา่ งพุทธสภุ าษิตนี้ในชีวติ ประจาวนั
คนดีควรเคารพนับถือและให้เกียรตผิ อู้ น่ื ตามสมควรแก่ฐานะของเขา ควรยอมรับ
ฟังทั้งคาตาหนแิ ละสรรเสรญิ คนดี ควรรักษาวาจาใหต้ รงกบั ใจคอื ไม่ยอมพูดอะไร
เสยี เลยทางสายกลางก็คือ พูดในกาลควรพดู และเรอ่ื งทค่ี วรพดู กับคนท่คี วรพดู การ
ทาความดีให้พร้อมดว้ ยวาจาใจนัน้ เปน็ คุณประโยชน์ทั้งแกต่ นและบุคคลอื่น

คำบำลี = อตีต นำนฺวำคเมยฺนย นปปฺ ฏกิ งฺเข อนำคต
คำอำ่ น = อะ-ต-ี ตัง-นำ-นะ-วำ-คะ-เมย-นะ-ยะ-นบั -ปะ-ฏิ

-กงั -เข-อะ-นำ-คะ-ตงั
คำแปล = อยำ่ รำพึงถึงควำมหลงั อย่ำมัวหวังถงึ อนำคต

ยกตวั อยา่ งพุทธสภุ าษติ นใี้ นชีวติ ประจาวนั
เรานน้ั ไมค่ วรทีจ่ ะมานง่ั นึกถงึ แต่อดตี หรอื มัวราพงึ ถึงมันอีก แตก่ ็อย่าไดไ้ ปหวังถึง
อนาคตข้างหน้าแบบลมๆแล้งๆ เพราะฉะนั้นเราควรจะอยกู่ ับปจั จบุ นั และทาใหช้ ีวิต
ปจั จบุ ันดที ่สี ุด

คำบำลี = กตสฺส นตถฺ ิ ปฏกิ ำร
คำอำ่ น = กะ-ตัด-สะ-นดั -ถิ-ปะ-ต-ิ กำ-รัง
คำแปล = ส่ิงที่ทำแลว้ ทำคืนไม่ได้

ยกตวั อยา่ งพทุ ธสุภาษิตน้ใี นชวี ิตประจาวนั

คนเราถ้าทาสิง่ ใดไปแล้ว มันไม่มที างวนมาทาซ้ากลบั ไดห้ รอก

คำบำลี = ขโณ โว มำ อุปจฺจคำ
คำอ่ำน = ขะ-โน-โว-มำ-อ-ุ ปัด-จะ-คำ
คำแปล = กำลเวลำใหล้ ว่ งไปโดยเปลำ่ ประโยชน์

ยกตัวอย่างพทุ ธสภุ าษิตนีใ้ นชีวิตประจาวัน

การทเ่ี ราอยนู่ ่ิงๆ ไม่ทาส่งิ ใด จะทาใหเ้ ราปล่อยเวลาไปโดยสญู เปลา่ โดยที่ไมม่ ี
ประโยชน์อนั ใดเลย

คำบำลี = ปญญฺ ำว ธเนน เสยฺโย
คำอ่ำน = ปญั -ญำ-วะ-ทะ-เน-นะ-เสย-โย
คำแปล = ปญั ญำยอ่ มประเสรฐิ กวำ่ ทรพั ย์

ยกตวั อยา่ งพุทธสุภาษิตนใ้ี นชวี ิตประจาวัน
ปัญญานั้นเปน็ สิ่งท่จี ะอยู่ติดตัวกบั เราตลอดเวลา สามารถนาพาให้ผทู้ ม่ี ีมันรอดจาก
ปญั หา นาไปสู่หนทางท่ีดกี วา่ ได้ และผู้มีปัญญายอ่ มหาทางสรา้ งเสรมิ ทรัพย์ให้เพ่มิ พนู ได้
ในทางเดียวกัน ผูท้ ี่มที รพั ย์มากอย่แู ล้ว การมปี ัญญาย่อมเปน็ เกราะปกปอ้ งทรพั ย์ของผู้
นน้ั ไมใ่ ห้หายไปได้

คำบำลี = อฏุ ฐำตำ วนิ ฺทเต ธน
คำอ่ำน = อตุ -ถำ-ตำ-วิน-ทะ-เต-ธะ-นงั
คำแปล = คนขยนั ย่อมหำทรัพย์ได้

ยกตวั อยา่ งพทุ ธสภุ าษิตนใ้ี นชวี ติ ประจาวนั

คนขยนั คอื คนทีร่ กั การทางาน เอาใจใส่ตอ่ หนา้ ท่กี ารงาน เพ่ือใหม้ ีรายได้
เลยี้ งตนเองและครอบครวั

คำบำลี = น มยิ ยฺ มำน ธนมนฺเวติ กญิ จฺ ิ
คำอ่ำน = นะ-มิ-ยะ-ยะ-มำ-นัง-ธะ-นะ-มัน-เว-ต-ิ กิญ-จิ
คำแปล = ทรัพยส์ กั นดิ กต็ ิดตำมคนตำยไปไม่ได้

ยกตัวอย่างพทุ ธสุภาษติ นใี้ นชวี ติ ประจาวัน
การที่คนเราไมว่ า่ จะรวยมากมายหรือรวยลน้ ฟา้ ขนาดไหน แตใ่ นที่สุดแล้วคนเราทุกคนก็
ตอ้ งตายและไม่สามารถเอาอะไรตดิ ตัวไปได้เลย มเี พยี งสง่ิ เดียวทคี่ นเราจะเอาตดิ ตวั ไปได้ น้ัน
คอื ผลบุญละเวรกรรมทแี่ ตล่ ะคนกระทาเอาไวเ้ ทา่ น้นั

คำบำลี = พำโล อปรณิ ำยโก
คำอำ่ น = พำ-โล-อะ-ปะ-ร-ิ นำ-ยะ-โก
คำแปล = คนโง่ คนพำล ไม่ควรเป็นผู้นำ

ยกตวั อยา่ งพุทธสุภาษติ นใ้ี นชีวิตประจาวัน
ในโลกเรามคี นอยสู่ องกลุม่ คือ กลมุ่ ฉลาด กับ กลมุ่ โง่ ในการทางานทกุ
อยา่ งไม่ควรนาคนโง่ คนพาล มาเปน็ หวั หน้า เพราะสิง่ ที่จะได้รบั ตอบแทนก็
คอื ความล้มเหลว

คำบำลี = อปฺปมำโท อมต ปท
คำอ่ำน = อับ-ปะ-มำ-โท-อะ-มะ-ตัง-ปะ-ทงั
คำแปล = ควำมไมป่ ระมำท เปน็ ทำงไม่ตำย

ยกตัวอย่างพุทธสุภาษติ น้ีในชีวติ ประจาวนั

การท่ีเราไม่ประมาท จะทาให้ไม่เกดิ อันตรายต่อชีวติ

คำบำลี = สขุ โิ น วตำรหนโฺ ต
คำอำ่ น = สุ-ขิ-โน-วะ-ตำ-ระ-หนั -โต
คำแปล = ทำ่ นผไู้ กลกเิ ลส มคี วำมสขุ จรงิ หนอ

ยกตวั อยา่ งพทุ ธสภุ าษติ นี้ในชีวิตประจาวัน

คนท่ไี มม่ ีความโลภหรอื รจู้ ักคาว่าพอ​ จะทาให้ไม่เกิดกเิ ลส​ ซ่ึงจะทาใหเ้ ราใช้
ชีวิตได้อยา่ งพอเพยี งและมคี วามสุข

คำบำลี = จิตฺต ทนตฺ สขุ ำวห
คำอ่ำน = จติ -ตัง-ทัน-ตงั -สุ-ขำ-วะ-หัง
คำแปล = จติ ท่ฝี กึ แลว้ นำสขุ มำให้

ยกตัวอย่างพุทธสภุ าษติ นี้ในชวี ิตประจาวัน

การท่ฝี ึกจิตใจใหส้ งบและฝึกสมาธิ จะทาใหพ้ บแตค่ วามสุข

คำบำลี = ททมำโน ปโิ ย โหติ
คำอำ่ น = ทะ-ทะ-มำ-โน-ปิ-โย-โห-ติ
คำแปล = ผูใ้ ห้ ย่อมเป็นที่รัก

ยกตัวอย่างพทุ ธสภุ าษิตน้ใี นชวี ิตประจาวนั

ผ้ใู ห้ คือ ผ้ทู เ่ี สยี สละเงนิ ทอง ส่งิ ของ เครอ่ื งอุปโภค ใหแ้ ก่ผอู้ ืน่ ซงึ่ ผู้ให้ผบู้ ริจาค
หรือพวกเสยี สละหลา่ นนั้ ยอ่ มเปน็ ทร่ี ักและเป็นทเ่ี คารพนับถือของคนหม่มู าก

คำบำลี = อตฺตำ หเว ชิต เสยโฺ ย
คำอ่ำน = อัต-ตำ-หะ-เว-ช-ิ ตงั -เสย-โย
คำแปล = ชนะตนนน่ั แหละประเสรฐิ กว่ำ

ยกตัวอย่างพุทธสุภาษิตนี้ในชีวติ ประจาวัน

การเอาชนะกิเลสของตนเองให้ได้ การชนะแบบนี้เท่านัน้ นามาซง่ึ สนั ติภาพ เมือ่ ชนะใจ
ตนเองแลว้ การชนะใจผู้อืน่ จะยิง่ นามาซง่ึ สนั ติภาพของโลก

คำบำลี = วสิ สฺ ำสำ ภยมนเฺ วติ
คำอ่ำน = วิด-สำ-สำ-พะ-ยะ-มัน-เว-ติ
คำแปล = เพรำะควำมไว้ใจภยั จึงตำมมำ

ยกตัวอย่างพุทธสุภาษิตนใ้ี นชวี ติ ประจาวัน

การท่เี ราไว้วางใจใครสักคน และถ้าเราไวใ้ จใครผิดไปอาจจะเกดิ เรอื่ งรา้ ยตามมา
และมนั จะสง่ ผลกระทบต่อตัวเรารวมถึงจติ ใจของเราด้วย

คำบำลี = ยำทิสญจฺ ูปเสวติ โสปิ ตำทสิ โก โหติ
คำอ่ำน = ยำ-ท-ิ สัน-จ-ู ปะ-เส-วะ-ต-ิ โส-ป-ิ ตำ-ท-ิ สะ-

โก—โห-ติ
คำแปล = คบคนเชน่ ใด กเ็ ปน็ เช่นนั้น

ยกตัวอย่างพทุ ธสภุ าษิตนี้ในชีวิตประจาวนั

การที่เราจะมสี ุขและมีทกุ ข์ก็ขนึ้ อยกู่ ับการเลือกคบคนด้วย คบคนแบบไหนกไ็ ด้ผลแบบ
นน้ั ดงั สภุ าษติ ท่ีว่า “คบคนให้ดหู น้า ซือ้ ผา้ ให้ดูเน้อื ”

รำยชื่อสมำชิก

1. ด.ช.ธรี ภัทร จารสั ศรี ม.3/9 เลขที่9
2. ด.ช.นราธปิ ตาคาชัย ม.3/9 เลขที่10
3. ด.ญ.กติ ติมา บัวคล่ี ม.3/9 เลขท่ี16
4. ด.ช.สิรวิชญ์ หงสส์ วสั ด์ิ ม.3/9 เลขที่33
5. ด.ช.สวุ จิ ักขณ์ คงทอง ม.3/9 เลขที่34
6. ด.ญ.ปยิ ธดิ า ทองฮอ่ ม ม.3/9 เลขที่37
7. ด.ญ.ภทั รวดี หมื่นทวงศ์ ม.3/9 เลขที่40
8. ด.ญ.ลักษมณ ตะเพาหิรัญ ม.3/9 เลขาที่42


Click to View FlipBook Version