The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ppt1817.pptm-บันทึกอัตโนมัติ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Laksamon Taphaohiran, 2019-12-22 05:56:32

ppt1817.pptm-บันทึกอัตโนมัติ

ppt1817.pptm-บันทึกอัตโนมัติ

พทุ ธศาสน
สภุ าษิต

สภุ าษติ ที่ 1 สภุ าษิตที่ 2

อฏุ ฐฺ าตา วนิ ฺทเต ธนํ พาโล อปรณิ ายโก
อดุ -ถา-ตา-วนิ -ทะ-เต-ทะ-นัง พา-โล-อะ-ปะ-ร-ิ นา-ยะ-โก
คนขยนั ยอ่ มหาทรพั ยไ์ ด ้ คนโง่ คนพาล ไมค่ วรเป็ น

ผูน้ า

สภุ าษติ ที่ 3 สภุ าษิตที่ 4

อตตฺ า หิ อตฺตโน นาโถ ปญฺญาว ธเนน เสยโฺ ย
อตั -ตา-ห-ิ อตั -ตา-โน-นา-โถ ปัญ-ญา-วะ-เท-เน-นะ-เสย-

ตนเป็ นทพี่ งึ่ ของตน โย
ปัญญายอ่ มประเสรฐิ กวา่

ทรพั ย ์

สภุ าษติ ที่ 5 สภุ าษิตที่ 6

อตฺตา หเว ชติ ํ เสยโฺ ย ยถาวาที ตถาการี
อตั -ตา-หะ-เว-ช-ิ ตงั -เสย-โย ยะ-ถา-วา-ท-ี ตะ-ถา-กา-รี
ชนะตนน่ันแหละประเสรฐิ พูดอยา่ งไร ทาไดอ้ ยา่ งนั้น

กวา่

สภุ าษติ ที่ 7 สภุ าษติ ที่ 8

สจจฺ ํ เว อมตา วาจา อณิ าทานํ ทุกขํ โลเก
สจั -จงั -เว-อะ-มะ-ตา-วา-จา อ-ิ นา-ทา-นัง-ทุก-ขงั -โล-เก
การกหู ้ นี้ เป็ นทกุ ขใ์ นโลก
คาจรงิ เป็ นสงิ่ ไม่ตาย

สภุ าษติ ที่ 9 สภุ าษิตที่ 10

อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิ ททมาโน ปิ โย โหติ
ตา ทะ-ทงั -มา-โน-ปิ -โย-โห-ติ

อตั -ตา-นัง-ทะ-มะ-ยนั -ต-ิ ผูใ้ หย้ อ่ มเป็ นทรี่ กั
ปัน-ท-ิ ตา

บญั ฑติ ยอ่ มฝึ กตน

สภุ าษิตที่ 11 สภุ าษิตที่ 12

ธมฺมเทสฺสี ปราภโว นตถฺ ิ โลเก อนินฺทโิ ต
ธมั -มะ-เท-สปี รา-พะ-โว นัด-ถ-ิ โล-เก-อะ-นิน-ท-ิ โต
ผูเ้ กลยี ดธรรม เป็ นผูเ้ สอื่ ม ผูไ้ ม่ถกู นินทา ไม่มใี นโลก

สภุ าษิตที่ 13 สภุ าษิตที่ 14

ทุวชิ าโน ปราภโว ธมฺมกาโม ภวํ โหติ
ท-ุ ว-ิ ชา-โน-ปรา-พะ-โว ทา-มะ-กา-โม พะ-วงั โห-ติ
ผูม้ คี วามรใู ้ นทางชว่ั เป็ นผู ้ ผูช้ อบธรรม เป็ นผูเ้ จรญิ

เสอื่ ม

สภุ าษิตที่ 15 สภุ าษิตที่ 16

ครุ โหติ สคารโว ขนฺติ ตโป ตปสฺสโิ น
คะ-ร-ุ โห-ต-ิ สะ-คา-ระ-โว ขนั -ต-ิ ตะ-โป-ตะ-ปัส-ส-ิ โน
ผูเ้ คารพผูอ้ นื่ ยอ่ มมผี ูเ้ คารพ ความอดทน เป็ นตปะ (ตบะ)

ตนเอง ของผูพ้ ากเพยี ร

สภุ าษิตที่ 17 สภุ าษติ ที่ 18

ขนฺติ สาหสวารณา มนาโป โหติ ขนฺตโิ ก
ขนั -ต-ิ สา-หะ-สะ-วา-ระ-นา มะ-นา-โป-โห-ต-ิ ขนั -ต-ิ โก
ความอดทน หา้ มไวไ้ ดซ้ งึ่ ผูม้ คี วามอดทน ยอ่ มเป็ นที่

ความผลนุ ผ ชอบใจของ
ลนั 7 บคุ คลอนื่

สภุ าษติ ที่ 19 สุภาษติ ที่ 20

ขโณ โว มา อปุ จฺจคา หยิ โฺ ยติ หยิ ฺยติ โปโส ปเร
ขะ-โน-โว-มา-อ-ุ ปัด-จะ-คา ติ ปรหิ ายติ
อยา่ ปลอ่ ยกาลเวลาใหล้ ่วง
ห-ิ โย-ต-ิ ห-ิ ยะ-ต-ิ โป-โส-ปะ-
ไปโดยเปลา่ ประโยชน์ เร-ต-ิ ปร-ิ หา-ยะ-ติ

คนทผี่ ดั วนั วา่ พรงุ่ นี้ ยอ่ ม
เสอื่ ม ยงิ่ ผดั วา่ มะรนื นี้ ก็ยงิ่

เสอื่ ม

สภุ าษติ ที่ 21 สภุ าษิตที่ 22

กาลคตญฺจ น หาเปติ โภคา สนฺนิตยํ ยนฺติ วมฺมิ
อตฺถํ โกวูปจยี ติ

กา-ละ-คะ-ตนั -จะ-นะ-หา-เป- โภ-คา-สนั -นิ-จะ-ยงั -ยนั -ต-ิ
ต-ิ อดั -ถงั วมั -ม-ิ โก-ว-ู ปะ-จ-ี ยะ-ติ

คนขยนั พงึ ไม่ใหป้ ระโยชนท์ ี่ คอ่ ย ๆ เก็บรวบรวมทรพั ย ์
มาถงึ แลว้ ผ่านไปโดยเปลา่ ดงั ปลวกกอ่ จอมปลวก

สภุ าษิตที่ 23 สภุ าษิตที่ 24

อตตี ํ นานฺวาคเมยนฺ ย โกโธ สตฺถมลํ โลเก
นปฺปฏกิ งฺเข อนาคตํ โก-โท-สดั -ถะ-มะ-ลงั -โล-เก
อตั -ต-ี ตงั -นา-นะ-รา-คะ-
เมย-ยะ-นับ-ปะ-ต-ิ กงั -เข-อะ- ความโกรธเป็ นดงั สนิมใน
โลก
นา-คะ-ตงั
อยา่ ราพงึ ถงึ ความหลงั อยา่

มวั หวงั ถงึ อนาคต

สภุ าษิตที่ 25 สมาชกิ กลมุ่
1 ณัฐดนัย บารงุ สขุ เลขที่ 5
ชเิ น กทรยิ ํ ทาเนน 2 ธรี ธร สายมาลย ์ เลขที่ 8
ช-ิ เน-กะ-ทะ-ร-ิ ยงั -ทา-เน-นะ 3 ธญั วรรณ ชนื่ ชม เลขที่
พงึ ชนะคนตระหนี่ดว้ ยการให ้
24
4 วรี พงษ ์ พรหมแจง้ เลขที่

30
5 สิรยิ า นุชสาอางค ์ เลขที

45
6 สธุ าสนิ ี ใบบวั เลขที่ 46
7 เกวลนิ พมิ พโ์ คตร เลขที่

49


Click to View FlipBook Version