The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Laksamon Taphaohiran, 2019-12-21 11:38:27

หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต

หนังสือพุทธศาสนสุภาษิต

ถดั ไป

คาบาลี ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐา ยกตัวอย่างเช่น คนทสี่ ่งการบ้าทุก
ตา วนิ ฺทเตต ธนํ คร้ังไม่ปล่อยให้เป็ นดนิ พอกหาง
หมู
คาอ่าน ปะ-ติ- รู-ปะ-กา-รี, ธุ -
ระ -วา , อุต-ถา-ตา,วนิ - ถดั ไป
ทเะ-ตต, ธะ-นงั

คาแปล คนขยนั ตอาการงาน
กระทเาํ การตหมาะสม

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี วายตมตถว ปุริโส ยกตวั อย่างเช่น มีนาพยายาม
คาอ่าน ยาว อุตฺถสฺส ฝึกทเาํ ขนมแต่ทเาํ ไม่ตก่งแต่มีนา
คาแปล นิปฺปทเา กย็ งั พยายามฝึกต่อไปจนทเาํ
วา-ยะ-ตม-ตถ-วะ-ปุ- ขนมไดส้ าํ ตร็จ
ก่อนหนา้ นี้ ริ-โส-ยา-วะ-อตั -
ถสั -สะ-นิป-ปะ-ทเา. ถดั ไป
ตกิดตป็ นคนควร
พยายามจนกวา่ จะ
ประสบความสาํ ตร็จ

คาบาลี พาโล อปริณายโก ยกตัวอย่างเช่น ป่ิ นตป็นคน
คาอ่าน พา-โล-อะ-ปะ-ริ- ไม่ดีและไม่ต้งั ใจตรียนแต่ลง
สมคั รประธานนกั ตรียนทเาํ
ณา-ยะ-โก ใหไ้ ม่มีคนตลือกปิ่ นตพราะ
คาแปล คนโง่ คนพาล ป่ิ นตป็นคนไม่ดีไม่สามารถ
ตป็นผนู้ าํ
ไม่ควรตป็นผนู้ าํ
ถดั ไป
ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี ปญฺญาว ธตนนตสยฺโย ยกตัวอย่างเช่น ผทู้ เ่ีมีความรู้ก็
คาอ่าน ปัญ-ญา-วะ-ทเะ-ตน- ยอ่ มดีกวา่ ผทู้ เ่ีมีฐานะร่าํ รวย
แต่ไม่มีปัญญา
นะ-ตสยโย
คาแปล ปัญญายอ่ มประตสริฐ

กวา่ ทเรัพย.์

ก่อนหนา้ นี้ ถดั ไป

คาบาลี อตฺตา หตว ชิตํ ตสยฺโย ยกตวั อย่างเช่น ฉนั อยาก
คาอ่าน อตั -ตา-หะ-ตว-ชิ-ตงั - ไดต้ ุก๊ ตาหมีมากๆแต่ฉนั
ยงั ดบั กิตลสตนตองได้ และ
ตสย-โย นาํ ตงินไปซ้ือส่ิงทเี่จาํ ตป็น
คาแปล ชนะตนนนั่ แหละ กวา่

ประตสริฐกวา่ ถดั ไป

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี ยถาวาทเี ตถาการี ยกตัวอย่างเช่น หากพดู วา่
คาอ่าน ยะ-ถา-วา-ทเี-ตะ- ไดท้ เาํ งานกจ็ ะตกบ็ ตงิน
สร้างบา้ นใหพ้ อ่ และแม่
ถา-กา-รี อยกู่ ต็ อ้ งตป็นตามทเี่พดู ไว้
คาแปล พดู อยา่ งไรทเาํ ได้
ถดั ไป
อยา่ งน้นั

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี สจฺจํ ตว อมตา วาจา ยกตัวอย่างเช่น มิ้นพดู
คาอ่าน สัจ-จงั -ตว-อะ-มะ- แต่ความจริงทเาํ ใหท้ เุกๆ
คนต่างตชื่อถือไวว้ างใจ
ตา-วา-จา มิ้น
คาแปล คาํ จริงตป็นส่ิงไม่ตาย

ก่อนหนา้ นี้ ถดั ไป

คาบาลี อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ยกตวั อย่างเช่น
คาอ่าน อตั -ตา-หิ-อตั -ตะ-โน- จบการศึกษาแยกยา้ ยกนั
ไปศึกษาต่อทเี่อ่ืนจากทเ่ี
นา-โถ ตราตคยมีตพ่อื นคอยช่วยทเาํ
คาแปล ตนตป็นทเ่ีพ่งึ แห่งตน นู่นทเาํ นี่ใหต้ ลอด พอแยก
ยา้ ยกนั ไปแลว้ ไม่มีใคร
ก่อนหนา้ นี้ ช่วยไดต้ ลอด ตราตอ้ งทเาํ

ตองพ่งึ ตนตอง

ถดั ไป

คาบาลี ยงฺกิญฺจิ สิถิลํ กมฺมํ น ตํ ยกตวั อย่างเช่น นุ๊กทเาํ งาน
โหติมหปฺผล.ํ คา้ ขายแต่ไม่จริงจงั ทเาํ ให้
รายไดใ้ นการคา้ ขายของนุ๊ก
คาอ่าน ยงั กินจิ สิถิลงั กมั มงั นะ น้นั ไม่คอ่ ยดีนกั
ตงั โหติ มะหบั ผะลงั
ถดั ไป
คาแปล การงานอะไร ๆ ทเี่ยอ่
หยอ่ น ยอ่ มไม่มีผลมาก.

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทเุคฺคติ ยกตัวอย่างเช่น โดนทั เไม่
คาอ่าน สานิ กมั มานิ นะยนั ติ ทเุก ชอบอ่านหนงั สือและไม่
ต้งั ใจตรียนทเาํ ใหโ้ ดนทั เสอบ
คะติ ตกตลยตอ้ งตรียนซ้าํ ช้นั อีกปี
คาแปล กรรมชว่ั ของตนตอง ยอ่ ม

นาํ ไปสู่ทเุคติ.

ก่อนหนา้ นี้ ถดั ไป

คาบาลี สาธุ ปาตปน ทเุกฺกรํ. ยกตัวอย่างเช่น นทั เไม่ตขา้ ใจ
คาอ่าน สาธุ ปาตปนะ ทเุกกะรัง คณิตศาสตร์จึงขอใหค้ ุณครู
คาแปล ความดี อนั คนชวั่ ทเาํ ยาก อธิบายใหฟ้ ังตม่ือตขา้ ใจแลว้
จึงอยากจะสอนตพ่อื นทเี่ไม่
ก่อนหนา้ นี้ ตขา้ ใจแต่พอไปถึงตพอ่ื นก็
บอกวา่ ไม่ตอ้ งมาสอนตพราะ
ไม่อยากตขา้ ใจ

ถดั ไป

คาบาลี อกตํ ทเุกฺกฏํ ตสยฺโย. ยกตัวอย่างเช่น ตมษา
คาอ่าน อะกะตงั ทเุกกะตงั ตสยโย ไม่ตคยทเาํ ความชวั่ ตลย
คาแปล ความชว่ั ไม่ทเาํ ตสียตลย สกั คร้ังทเาํ แต่ความดี

ดีกวา่

ก่อนหนา้ นี้ ถดั ไป

คาบาลี ปจฺฉา ตปฺปติทเุกฺกฏ.ํ ยกตัวอย่างเช่น ส้ม
คาอ่าน ปัดฉา ตบั ปะติ ขโมยปากกาแตงต่อมา
ตพ่อื นๆในหอ้ งรู้และ
ทเุกกะตงั ไม่ชอบสม้ ทเ้งั หอ้ ง
คาแปล ความชว่ั ยอ่ มตผา
ถดั ไป
ผลาญในภายหลงั .

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ ยกตัวอย่างเช่น มิ้นตอากระ
กตฺวา อนุตปฺปติ. ตป๋ าตงินของคนอื่นไปแลว้
มาร้อนใจในภายหลงั จึงทเาํ
คาอ่าน นะตงั กมั มงั กะตงั สาธุ ใหม้ ิ้นรู้วา่ ส่ิงทเี่มิ้นทเาํ ไม่ดี
ยงั กดั วา อะนุตบั ปะติ
ถดั ไป
คาแปล ทเาํ กรรมใดแลว้ ร้อนใจ
ภายหลงั กรรมทเี่ทเาํ
แลว้ น้นั ไม่ดี

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี กตญฺจ สุกตํ ตสยฺโย. ยกตัวอย่างเช่น ตราตอ้ ง
คาอ่าน กะตนั จะ สุกะตงั ตสยโย ต้งั ใจทเาํ ความดีตพราะการ
คาแปล ความดี ทเาํ นนั่ แลดีกวา่ ทเาํ ความดีจะส่งผลดีกบั ตรา

ก่อนหนา้ นี้ ถดั ไป

คาบาลี สุกรานิ อสาธูนิ อตฺต ยกตวั อย่างเช่น อนั อนั ไม่
โน อหิตานิ จ. ชอบออกกาํ ลงั กายทเาํ ใหม้ ี
สุขภาพทเ่ีไม่ดี
คาอ่าน สุกะรานิ อะสาธูนิ
อตั ตะโน อะหิตานิจะ ถดั ไป

คาแปล การทเ่ีไม่ดีและไม่ตป็น
ประโยชน์แก่ตน
ทเาํ ไดง้ ่าย

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี ยํ ตว หิตญฺจ สาธุญฺจ ยกตัวอย่างเช่น คนชวั่ ทเาํ
ตํ ตว ปรมทเุกฺกรํ. ชว่ั แลว้ คิดวา่ ตป็นตร่ืองดี แต่
ถา้ คนชวั่ มาทเาํ ส่ิงทเ่ีดีหรือ
คาอ่าน ยงั ตวหิตนั จะ สาทเนั ตป็นประโยชนก์ ลบั ทเาํ ไม่ได้
จะตงั ตว ปะระมะทเุก
กะรัง ถดั ไป

คาแปล การใดแลตป็น
ประโยชน์ดว้ ย ดีดว้ ย
การน้นั แลทเาํ ไดย้ ากยง่ิ

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี น หิ ตํ สุลภํ โหติ สุขํ ทเุกฺ ยกตวั อย่างเช่น คนทเ่ีตป็น
กฎการินา. พวกมียศสูงศกั ด์ิทเาํ ผดิ
กฎหมายแต่มีอาํ นาจทเ่ีทเาํ ให้
คาอ่าน นะหิตงั สุละพงั โหติ สุขงั ตนตองไม่ตอ้ งติดคุก
ทเุกกะตะการินา
ถดั ไป
คาแปล สุขไม่ตป็นผลอนั คนทเาํ ชวั่
จะไดง้ ่ายตลย.

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี กลฺยาณการี กลฺยาณ.ํ ยกตัวอย่างเช่น มีคน
ปาปการี จ ปาปก.ํ ตสียชีวติ ตรากต็ ขา้ ใจวา่ ตป็น
ตร่ืองธรรมชาติตพราะ
คาอ่าน กนั ยานะการี กนั ยานงั โลกน้ีตอ้ งตป็นไปตาม
ปาปะการี จะปาปะกงั
ถดั ไป
คาแปล สตั วโ์ ลกยอ่ มตป็นไป
ตามกรรม.

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี นิสมฺม กรณํ ตสยฺโย. ยกตัวอย่างเช่น
คาอ่าน นิสมั มะ กะระนงั ตสยโย อนั น์ๆคิดก่อนจะลง
คาแปล ใคร่ครวญก่อนแลว้ จึง มือทเาํ งานตพ่อื ใหง้ าน
ดูดี
ทเาํ ดีกวา่ .

ก่อนหนา้ นี้ ถดั ไป

คาบาลี กตสฺส นตฺถิ ปฏิการํ. ยกตวั อย่างเช่น ทเาํ
คาอ่าน กะตดั สะ นดั ถิ ปะติการัง ตพอ่ื นตสียความไวใ้ จก็
คาแปล ส่ิงทเี่ทเาํ แลว้ ทเาํ คนื ไม่ได้ ไม่สามารถทเี่จะให้
ตพือ่ นกลบั มาไวใ้ จ
ตหมือนคร้ังก่อนน้ีได้

ก่อนหนา้ นี้ ถดั ไป

คาบาลี กตรยฺย วากฺยํ ยกตวั อย่างเช่น ฉนั ตช่ือ
อนุกมฺปกาน.ํ ฟังผใู้ หญ่ ตพราะผใู้ หญ๋
คือคนทเ่ีผา่ น
คาอ่าน กะตรยยะ วากยุ งั อะ ประสบการณ์มาก่อน
นุกมั ปะกานงั ฉนั

คาแปล ควรทเาํ ตามถอ้ ยคาํ ของ ถดั ไป
ผตู้ อน็ ดู.

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี กาลานุรูปํ ว ธุรํ นิ ยกตัวอย่างเช่น การซ้ือ
ยญุ ฺตช. ตส้ือผา้ ใหต้ หมาะกบั อากาศ
หรือฤดูกาล
คาอ่าน กาลานุรูปังวะ ธุ
รังนิยนุ ตช ถดั ไป

คาแปล พึงประกอบธุระ
ใหต้ หมาะแก่กาลตทเียว.

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี รกฺตขยฺย อตฺตโน สาธุํ ยกตัวอย่างเช่น ตรารักษา
ลวณํ โลณตํ ยถา. คุณงามความดีไวอ้ ยา่ ง
ตสมอตน้ ตสมอปลายกด็ ี
คาอ่าน รักตขยยะ อตั ตะโนสา แลว้
ทเงั ละวะนงั โลนะตงั
ยะถา ถดั ไป

คาแปล พงึ รักษาความดี
ของตนไวด้ งั ตกลือรักษา
ความตคม็

ก่อนหนา้ นี้

คาบาลี มา จ สาวชฺชมาคมา. ยกตวั อย่างเช่น การ
คาอ่าน มาจะ สาวดั ชะมาคะมา ตสพสารตสพติดทเาํ ใหม้ ี
คาแปล อยา่ มาถึงกรรมอนั มี โทเษไม่มีขอ้ ดี

โทเษตลย.

ก่อนหนา้ นี้ ถดั ไปก่อนหนา้ นี้


Click to View FlipBook Version