The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานสังคมพุทธสุภาษิต

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Laksamon Taphaohiran, 2019-12-21 11:44:38

งานสังคมพุทธสุภาษิต

งานสังคมพุทธสุภาษิต

พทุ ธศาสนสภุ าษติ

จดั ทำโดย
1.ด.ญ.จนั ทกำนต์ เหลำ่ สะพำน เลขท1่ี 7

2.ด.ช.นำวี นำสำ เลขท1่ี 1
3.ด.ญ.ชลนิชำ สุดวลิ ยั เลขท2ี่ 0
4.ด.ช.วชั รนิ ทรน์ นั ท์ อนุ่ ประดษิ ฐ์ เลขท2่ี 9

คาบาลี สย ปุญญฺ านิ ต อาเวณยิ ธน เช่น ถงึ เราจะตายไปแลว้ กไ็ ม่มี
คาอ่าน สะยงั ปุญญานิ ตงั อาเวณยิ งั อะไรติดตวั เราไปนอกจากคุณ
ธะนงั ความดที ี่เราทาไว้
คาแปล ความดที ่ีทาไวน้ น่ั แล จะเป็ น
ทรพั ยต์ ดิ ตามตน

คาบาลี น มิยยฺ มาน ธนมนเฺ วติ เช่น ถงึ เราจะตายไปแลว้ ทรพั ยส์ นิ
คาอ่าน นะ มิยยะมานงั ธะนะมนั เวติ เงนิ ทองมากมายที่เราสะสมหรอื เกบ็
คาแปล เม่ือส้นิ ใจ ทรพั ยส์ มบตั กิ ็ ไวต้ อนยงั มีชีวิตกเ็ อาไปดว้ ยไม่ได้
ตดิ ตามไปไม่ได้

คาบาลี วโย รตฺตนิ ทฺ ิวกฺขโย เช่น ยายมีอายุและรปู ร่างเปลย่ี นไป
คาอ่าน วะโย รดั ตินทิวกั ขะโย ตามกาลเวลา เพราะไม่มีใครท่ีจะคง
คาแปล วยั ส้นิ ไปตามคืน สภาพเดมิ ไดต้ ลอดไป
และวนั

คาบาลี อชฺเชว กจิ จฺ มาตปปฺ เช่น ฟ้ าใสตง้ั ใจเรยี นเพนาะโตข้นึ
คาอ่าน อดั เชวะ กจิ จะมาตบั ปัง เป็ นหมอกเ็ ลยตง้ั ใจเรยี นตงั้
คาแปล พงึ รบี พากเพยี รเสยี แต่ ตอนน้จี ะไดส้ อบติดและเป็ นหมอ
วนั น้ี สมดงั่ ใจ

คาบาลี นปฺปฏกิ งฺเข อนาคต เช่น ออยสนใจแต่ปัจจุบนั
คาอ่าน นบั ปฏกิ งั เข อะนาคะตงั ทาปัจจุบนั ใหด้ ที ี่สดุ โดยท่ี
คาแปล ไม่พงึ วิตกกงั วลถงึ ไม่วิตกกงั วลถงึ อนาคต
อนาคต

คาบาลี อตตี นานวฺ าคเมยยฺ เช่น เอริ ธ์ พยายามทา
คาอ่าน อะตตี งั นานวาคะเมยยะ ปัจจุบนั ใหด้ ที ่ีสดุ และไม่
คาแปล ไม่พงึ หวนคนงึ ถงึ อดตี คดิ ถงึ อดตี ต่างๆที่เคยทา

ผดิ พลาดไป

คาบาลี โย ทนธฺ กาเล ทนเฺ ธติ เช่น มีงานท่ีคุณครสู ง่ั แลว้
ตรณเี ย ตารเย ใหร้ ะยะเวลาในการส่งนาน
คาอ่าน โย ทนั ธะกาเล ทนั เธติ สามารถทาเรอ่ื ยๆดแ้ ต่หาก
ตะระณเี ย ตาระเย เป็ นงานเร่งกค็ วรทางานให้
คาแปล ท่ีควรชา้ จงึ ค่อยชา้ ท่ี เสรจ็ ไวๆ
ควรเร่ง จงึ ค่อยเร่ง

คาบาลี อโมฆ ทิวส กยริ า เช่น หากมีวนั หยุดกไ็ ม่ควร
คาอา่ น อะโมคงั ทิวะสงั กะยริ า ท่ีจะปล่อยใหเ้ วลาผ่านไป
คาแปล ไม่ควรใหแ้ ต่ละวนั ผ่าน เปล่าควรทาตวั ใหม้ ี
ไปเปล่า ประโยชนต์ ่อสงั คมต่อตนเอง

คาบาลี อนตฺเถ น ยุตฺโต สยิ า เช่น ไม่ซ้อื ของของที่ไม่มี
คาอา่ น อะนตั เถ นะ ยุดโต สยิ า ประโยชน์ เพราะจะทาให้
คาแปล ไม่พงึ ขวนขวายในสง่ิ ที่ เสยี ตงั คไ์ ปกบั ของท่ีไม่มี
ไม่ใช่ประโยชน์ ประโยชน์

คาบาลี สพพฺ น กลยฺ าณ วาปิ น เช่น นิสยั ของคนเรา ไม่ใช่ว่า
ปาปก คนคนนงึ จะมีขอ้ ดที งั้ หมด
คาอา่ น สบั พงั นะ กลั ยาณงั วาปิ โดยไม่มีขอ้ เสยี เลยหรอื จะมี
นะ ปาปะกงั แต่ขอ้ เสยี โดยไม่มีขอ้ ดเี ลย
คาแปล สงิ่ ใดๆ ใช่ว่าจะดีไป
ทง้ั หมด หรอื เสยี ไปทง้ั หมด

คาบาลี ตเถเวกสสฺ ปาปก เช่น เรอื่ งบางเรอ่ื งอาจจะ
สนุกหรอื ตลกสาหรบั เราแต่
คาอา่ น ตะเถเวกดั สะ ปาปะกงั สาหรบั บางคนอาจจะเป็ น
คาแปล เหตุอย่างหนง่ึ อาจเสยี เรอื่ งโศกเศรา้ ของเขากไ็ ด้
สาหรบั อกี คนหนง่ึ

คาบาลี ตเถเวกสฺส กลยฺ าณ เช่น เดก็ นอ้ ยลนื่ ลม้ คนอน่ื
เห็นอาจจะหวั เราะแต่เดก็ คน
คาอ่าน ตะเถเวกดั สะ กลั ป์ ยาณงั นนั้ อาจจะเจบ็ และรอ้ งไหอ้ ยูก่ ็
คาแปล เหตุอยา่ งหนงึ่ อาจดี ได้
สาหรบั คนหนงึ่

คาบาลี เตเนว อญโฺ ญ ลภเต นนิ ทฺ ิตาร เช่น เราไปบอกกบั เพอ่ื นกล่มุ หนง่ึ ว่า

คาอ่าน เตเนวะ อญั โญ ละภะเต นนิ ทิ คนนนั้ นสิ ยั ไม่ดีทง้ั ๆท่ีเรอ่ื งนน้ั ไม่ใช่

ตารงั เรอื่ งจรงิ อาจจะทาใหเ้ พอื่ นๆกล่มุ นนั้
คาแปล เหตุอย่างหนง่ึ ทาใหค้ นหนงึ่ ไม่ชอบเพอ่ื นคนนน้ั กไ็ ด้

ไดร้ บั การนนิ ทา

คาบาลี เยเนว เอโก ลภเต ปสส เช่น เราไปบอกกบั พอ่ แม่ว่า
คาอ่าน เยเนวะ เอโก ละภะเต คุณครทู ่ีสอนเรานน้ั สอนดมี ากพอ่
ปะสงั สงั แมร้ ากจ็ ะคดิ ว่าคุณครคู นนน้ั สอน
คาแปล เหตุอยา่ งหนง่ึ ทาใหค้ น เก่งสามารถสอนใหน้ กั เรยี นเขา้ ใจ
หนงึ่ ไดร้ บั การสรรเสรญิ ได้

คาบาลี นามโคตฺต น ชีรติ เช่น เถา้ แก่ขา้ งบา้ นตายไปแต่
ชอ่ื เสยี งคุณงามความดที ่ีเถา้
คาอา่ น นามะโคดตงั นะ ชรี ะติ แก่ไดท้ าไวก้ ย็ งั คงอยู่ต่อไป
คาแปล กาลเวลาล่วงไป แต่ชอื่
และโคตร ไม่เสอื่ มสลาย

คาบาลี รปู ชีรติ มจจฺ าน เช่น เวลาผ่านไปหนงั ของ
คาอา่ น รปู ัง ชรี ะติ มดั จานงั คนเรายอ่ มหย่อนไปตามสภาพ
คาแปล กาลเวลาล่วงไป ไม่ตอ้ งเครยี ดหรอื กงั วล
ร่างกายของสตั ว์ ยอ่ มร่วง เกย่ี วกบั ร่างกายของคนเรา
โรยไป

คาบาลี อตฺตาน อตมิ ญญฺ สิ เช่น เราไม่ควรดถู กู ตวั เองว่าไม่
คาอา่ น อดั ตานงั อะตมิ ญั ญะสิ สามารถทาสงิ่ ต่างๆไดท้ าให้
คาแปล ไม่ควรดหู ม่ินตนเอง ตวั เองดไู ม่ดี ควรลองทาสง่ิ ต่างๆ
ก่อนที่จะว่าตวั เองทาไม่ได้

คาบาลี สจจฺ วา ยทิ มุสา เช่น เราโกหกเพอื่ นว่าไม่
คาอ่าน สดั จงั วา ยะทิ มุสา โรงเรยี นเพราะป่ วยแต่ท่ีจรงิ
คาแปล เรอื่ งจรงิ หรอื เท็จ
ตนเองย่อมรู้ เพราะข้เี กยี จไปโรงเรยี น เราก็
รอู้ ยูแ่ ก่ใจว่าสง่ิ ท่ีพูดไปนน้ั เป็ น
เรอื่ งจรงิ หรอื เท็จ

คาบาลี น หิ จนิ ฺตามยา โภคา เช่น ธนั วาไม่ทาอะไรเลยแต่หวงั ว่า
คาอา่ น นะ หิ จนิ ตามะยา โภคา เดยี๋ วเงนิ ทองทรพั ยส์ นิ จะมาเอง แต่
คาแปล โภคทรพั ย์ มิใช่มีไดด้ ว้ ย ไม่มีทางท่ีจะมาไดเ้ องโดยที่ตวั เอง
เพยี งคิดเอา
ไม่ออกแรงทาการงานอะไรสกั อย่าง

คาบาลี น นพิ พฺ นิ ฺเทยยฺ ปณฑฺ โิ ต เช่น เราเป็ นนกั เรยี นไม่ควร
คาอ่าน นะ นบิ พนิ เทยยะ ปันฑโิ ต ทอ้ แทก้ บั การเรยี นควรตงั้ ใจ
คาแปล บณั ฑติ ไม่ควรทอ้ แท้ เรยี นโดยนกึ ถงึ อนาคตที่สดใส
ของเรา

คาบาลี อาสเึ สเถว ปรุ โิ ส เช่น เราทาขอ้ สอบไม่ไดเ้ ราก็
คาอ่าน อาสงิ เสเถวะ ปุรโิ ส ควรจะมนั่ ใจในตนเองและหวงั
คาแปล เป็ นคน ควรมี ว่าตนเองอาจจะผ่านก็ได้
ความหวงั เรอ่ื ยไป

คาบาลี ทุลลโภ องฺคสมฺปนโฺ น เช่น คนที่จะมีพรอ้ มทุกอย่างทงั้
คาอา่ น ทุนละโภ องั คะสมั ปันโน สติปัญญาทรพั ยส์ นิ หาไดย้ ากที่จะ
คาแปล คนที่มีคุณสมบตั ิพรอ้ ม มีคนสมบรู ณแ์ บบแบบน้ี
ทุกอยา่ ง หาไดย้ าก

คาบาลี อตฺตโน ปน ทุทฺทส เช่น ขอ้ เสยี หรอื การกระทาท่ี

คาอ่าน อดั ตะโน ปะนะ ทุดทะสงั ไม่ดขี องเรามกั มองไม่เห็น

คาแปล โทษของตน เห็นยาก

คาบาลี สทุ สฺส วชฺชมญเฺ ญส เช่น การกระทาท่ีไม่ดหี รอื ขอ้ เสยี
คาอา่ น สทุ ดั สงั วดั ชะมนั เญสงั ของคนอน่ื เหน็ ไดโ้ ดยงา่ ย
คาแปล โทษของผูอ้ นื่ เห็นงา่ ย

คาบาลี จติ ฺตสฺส ทมโถ สาธุ เช่น การนง่ั สมาธิ จะทาใหเ้ รามี
คาอ่าน จดิ ตดั สะ ทะมะโถ สาธุ สติปัญญาท่ีสงบและนงิ่ มากข้นึ ทา

คาแปล การฝึ กจติ ใหเ้ กดิ ผลดี ใหจ้ ติ ใจสงบไม่ฟ้ งุ ซา่ น


Click to View FlipBook Version