The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sirinyaj, 2019-12-10 04:33:20

Program NoteJust Dance No. 3

Program Note

สวสั ดีค่ะ ผู้ปกครองและผู้ชมทกุ ท่าน

Opus One school of Music and Dance ก่อต้ังมา 13 ปแี ลว้ คะ่
และกำลังจะเขา้ สู่ปที ่ี 14 การแสดงในวันนี้ มีนกั เรยี นทีเ่ ร่มิ เรียน
ต้งั แต่โรงเรยี นเปดิ เติบโตไปด้วยกนั และเหลืออกี เพยี ง 2 ระดบั
เด็กกลุ่มน้ี ก็จะจบหลักสตู รอย่างสมบูรณ์ นอกจากน้นั เราจะไดเ้ หน็ นักเรยี นบัลเล่ท์จากทุก
ระดบั ช้นั ตั้งแตร่ ะดับ Pre School ถึงระดับ Advance 1 และนักเรียนเตน้ สาขา Jazz, Hip-Hop,
K-Pop และ Modern Dance

การเรียนบลั เล่ท์ หรือเรยี นเต้น จะสำเรจ็ ได้ ต้องใชค้ วามร่วมมือดว้ ยกันทัง้ 3 ฝ่ายค่ะ
ตวั เด็กเอง คณุ พ่อ-คุณแม่ และคณุ ครู

เด็ก กว่าเด็กจะเขา้ ใจการใช้ร่างกายแตล่ ะส่วนในการเต้น ตอ้ งมคี วามตั้งใจฝึกฝน ใชส้ มาธใิ นการ
จำท่า อดทนทีจ่ ะทำซ้ำๆ จนกว่าจะทำได้ สร้างวินัยในการมาเรยี นอยา่ สม่ำเสมอ ครูย้ยุ ขน้ึ ไปดเู ด็กๆ
เรียน มักจะไดย้ นิ คุณครูคอยตะโกนวา่ ยดื ตวั เกบ็ ก้น เก็บพงุ กดปลายเทา้ ชี้เท้าแหลม ยกขาสงู
เขา่ ไม่งอ ยดื แขน เชดิ หนา้ และจบด้วย ยิ้มสวยๆ ด้วยนะคะ ขอให้คุณพอ่ -คณุ แม่ลองทำตามกันดู
นะคะ …… เอาแค่น้ี ยังไมต่ ้องพูดถึงช่ือทา่ ภาษา ฝรั่งเศษอีกมากมาย ใช่คะ่ ไม่ได้ง่ายเลยค่ะ
นอกเหนือจากการได้บคุ ลิกทดี่ ี มีวิชาบลั เลท่ ์ตดิ ตวั ความตัง้ ใจ ความพยายาม และความอดทน
คือสง่ิ ท่ีเดก็ ๆ ได้รบั จากการเรียนแน่นอนคะ่

คุณครู ตอ้ งใช้สามารถในการถา่ ยทอด และวางรากฐานท่ดี ีใหก้ ับเดก็ แขง็ บ้าง ออ่ นบา้ ง กวา่ จะผ่าน
กันไปไดใ้ นแตล่ ะระดบั คณุ ครู นอกจากจะต้องเตน้ ไปกบั เดก็ ๆ แล้ว ต้องตะโกนสอนแข่งกบั เพลง
ทเ่ี ปดิ ไปดว้ ย คอยสงั เกตเดก็ หลายๆ คนไปพรอ้ มกัน วา่ เตน้ ถกู ต้องมัย๊ ต้องใชพ้ ลังสูงกนั ทีเดียว
นี่คือสาเหตทุ ีค่ รูบัลเลท่ ์หนุ่ ถงึ ผอมเพรยี วกันทกุ คน และเมอ่ื ถงึ ชว่ งเทศกาลสอบ คณุ ครูทุกคน
ทุ่มเทกนั มาก อยากใหเ้ ดก็ ทำออกมาใหด้ ที ี่สดุ เคี่ยวเข็ญ เพอ่ื ดึงศกั ยภาพของเดก็ แตล่ ะคนออกมา
อยา่ งเต็มท่ี ความสุขของคุณครคู อื การเห็นเดก็ ๆ มคี วามตง้ั ใจ และเห็นรอยยิ้มของเด็กๆ เวลาเต้นคะ่

คุณพ่อ-คณุ แม่ เป็นอีกหนึง่ บทบาทที่สำคญั ไมแ่ พ้กันคะ่ ตอ้ งรับ-ส่ง น่งั รอวันละหลายชัว่ โมง
อาทิตยล์ ะ 2-3 วนั บ้าง ดูหนงั จบกันได้เป็นเร่อื งๆ ลกู ก็ยงั ไม่เสร็จ บางทา่ นนัง่ ดูจนจำท่าเตน้ ไดก้ ็มี
เมอื่ ลูกๆ ท้อ และบน่ ไม่อยากเรยี น เป็นธรรมดาคะ่ เวลาเดก็ ๆ เหนื่อย กิจกรรมเยอะ กจ็ ะบน่ ขอหยดุ
ขอเลิก ทำให้คุณพ่อ-คณุ แม่ สะดุ้งทกุ บา้ นค่ะ กำลงั ใจคือสง่ิ สำคญั เขา้ ใจเคา้ รับฟังปัญหา
พยายามให้ก้าวผา่ นไปให้ได้แตล่ ะวัย ค่าใช้จา่ ยกเ็ ช่นกนั ค่ะ เดก็ กำลังโต เพ่ิงซอ้ื รองเท้าใหม่ ผา่ นไป 2
เดือน คับอกี แล้ว อปุ กรณม์ ากมาย ในระดับสูง ต้องใช้รองเท้าหลายชนิด หัวอ่อน หัวแขง็
กระโปรงชฟี อง กระโปรงทูทู่ กระโปรงคาแรกเตอร์ ท้งั หมดทีก่ ล่าวมาคณุ พ่อ-คณุ แม่คือ
ผสู้ นบั สนุนหลักอย่างเป็นทางการ ทง้ั ดา้ นกำลังใจ และกำลงั ทรัพย์คะ่

ครยู ้ยุ อยากบอกว่า การลงทนุ ในการเรยี นของลูกมีแตก่ ำไรคะ่ เคา้ อาจจะขอเลิกเรียนในวนั ขา้ งหนา้
คุณพอ่ -คุณแมไ่ มต่ อ้ งเสียดายคะ่ แตข่ อให้ดใี จ และยอมรบั วา่ เคา้ คน้ พบในสงิ่ ท่ีเคา้ ต้องการ
การเรยี นบัลเล่ท์ หรอื การเต้นจะเปน็ ทักษะทต่ี ดิ ตวั เค้าไปตลอด ในอนาคต เด็กๆ อาจจะเลอื ก
เรียนหมอ ย้ยุ คดิ ว่า คณุ หมอทีเ่ ต้นได้ คงเป็นคุณหมอ ในดวงใจของคนไข้หลายๆ คนแนน่ อนคะ่

คณุ ครูและทางโรงเรยี นไมไ่ ดต้ ง้ั เปา้ วา่ เดก็ ทกุ คนจะต้องเปน็ นักบลั เล่ท์ หรอื ตอ้ งเดินทางใน
สายอาชพี น้ี แตเ่ มื่อทกุ คนตดั สนิ ใจที่จะเรยี นแลว้ ตอ้ งมีความมงุ่ ม่นั ไมย่ อมแพเ้ มอื่ เจอความยาก
หรือความเหน่อื ย และทีส่ ำคัญตอ้ งอดทน และมีความสขุ ในสิ่งทที่ ำค่ะ
การแสดงในวันน้ี ครยู ้ยุ คณุ ครู และทีมงาน Opus One มีความตัง้ ใจที่จะจัดขึน้ เพื่อให้นกั เรียนไดม้ ี
โอกาสแสดงตอ่ หนา้ ผู้ชมบนเวทจี ริง พร้อมทมี งานแสง สี เสยี งมืออาชพี ทพี่ รอ้ มจะชว่ ยกันสรา้ ง
ประสบการณ์ท่ดี ใี ห้กับเด็กๆ ทุกคน หวงั ว่าการแสดงของเด็กๆ จะสรา้ งความสขุ ใหก้ ับผชู้ ม
ทุกทา่ นในวนั นี้คะ่

ขอบพระคุณคะ่
ศริ นิ ญา เมืองครธุ (ครยู ยุ้ )
15 ธนั วาคม 2562

Let’s Pretend
Moana

Dance of the Little Swan

Character Dance
Cupid Variation from Don Quixote

Spring

Summer

You’ve Got a Friend in me

The Nutcracker - March

Coppelia
The Red Riding Hood
Flower in a Glass Vase

Secret Crown

The Nutcracker-Dance of the Reed Pipes

Somewhere Over the Rainbow
Winter

Dance of the Sugar Plum Fairy
Solo Advance 1

Be Our Guest
Dance Remix

ICY
ALL THAT JAZZ

TEACHERS

STAFF


Click to View FlipBook Version