The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by oxijane007, 2022-09-14 12:21:58

แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2-2564

แผนสังคม ม.1 รวม 2-2564

แผนการจัดการเรียนร้ทู ่ี 1 22ชชว่ั วั่โมโมงง

เศรษฐศาสตรก์ บั การดำรงชวี ติ

1. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวช้วี ดั

1.1 ตวั ช้วี ดั

ส 3.1 ม.1/1 อธิบายความหมายและความสำคญั ของเศรษฐศาสตร์

2. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

1) อธิบายความหมายของวิชาเศรษฐศาสตรไ์ ด้
2) อธิบายความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตรไ์ ด้
3) อธบิ ายขอบข่ายและเปา้ หมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้

3. สาระการเรยี นรู้

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง สาระการเรียนร้ทู ้องถิน่

- ความหมายและความสำคญั ของเศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ (พิจารณาตามหลักสตู รสถานศกึ ษา)

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพงึ ประสงค์

สมรรถนะสำคัญของผู้เรยี น คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 1. มวี ินัย
4.2 ความสามารถในการคดิ 2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมัน่ ในการทำงาน
1) ทักษะการวเิ คราะห์
2) ทกั ษะการตีความ

3) ทักษะการเชอ่ื มโยง

4.3 ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวิต

5. กจิ กรรมการเรยี นรู้

 วธิ สี อนตามรปู แบบ โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

ชว่ั โมงที่ 1

นักเรียนทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 1

ข้ันท่ี 1 ทบทวนความรเู้ ดิม

1. ครูให้นกั เรียนดภู าพกจิ กรรมด้านเศรษฐกิจกบั การดำรงชีวิต เช่น การซอ้ื ขายในตลาดสด
หา้ งสรรพสนิ ค้า การประกอบอาชพี ต่างๆ ฯลฯ แล้วตอบคำถาม ดงั นี้

- กิจกรรมในแตล่ ะภาพส่งผลดีต่อเศรษฐกจิ ของประเทศอย่างไร
- กจิ กรรมในภาพใดมีความสมั พนั ธ์กนั พรอ้ มทง้ั อธบิ ายเหตผุ ล
2. ครูอธิบายเชอื่ มโยงใหน้ ักเรียนเข้าใจว่า กิจกรรมตา่ งๆ ในภาพนัน้ แสดงถงึ วิถกี ารดำเนินชีวติ ของมนษุ ย์
ทางด้านเศรษฐกจิ ทงั้ ในระดับครัวเรือน ระดับผผู้ ลิต และระดับประเทศ ซง่ึ สง่ ผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ

ขัน้ ที่ 2 แสวงหาความรใู้ หม่

1. ครแู บง่ นกั เรียนเป็นกลมุ่ กลมุ่ ละ 4 คน คละกันตามความ สามารถ คือ เกง่ ปานกลางค่อนขา้ งเกง่
ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน และใหน้ ักเรียนแตล่ ะกลมุ่ รว่ มมือกันศึกษาความรู้พ้นื ฐานเกี่ยวกบั เศรษฐศาสตร์
จากหนงั สอื เรยี นหนังสือค้นคว้าเพ่มิ เติม และแหลง่ ข้อมูลสารสนเทศ ในหัวขอ้ ตอ่ ไปนี้

1) ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์
2) ความสำคญั ของวิชาเศรษฐศาสตร์ในระดับบคุ คลและ ครัวเรอื น ระดับผ้ผู ลิต และระดบั ประเทศ
2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคดิ

ขน้ั ที่ 3 ศึกษาทำความเขา้ ใจขอ้ มูล/ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดมิ

1. สมาชกิ แต่ละคนรว่ มกนั อภิปรายความรทู้ ่ตี นได้ไปศึกษามาใหส้ มาชิกคนอน่ื ๆ ในกลุ่มฟัง จนมีความ
เข้าใจท่ีชดั เจน

2. สมาชิกในกลุ่มจบั คู่กนั เป็น 2 คู่ ใหแ้ ต่ละครู่ ่วมมอื กนั ทำใบงานที่ 1.1 เร่ือง เศรษฐศาสตร์กับการ
ดำรงชีวติ โดยนำความรู้ท่ไี ด้จากการศึกษาคน้ คว้าและความรู้เดมิ มาเปน็ พื้นฐานในการทำ

3. ครใู ห้นักเรียนทำกจิ กรรมตามตัวช้วี ดั : กจิ กรรมท่ี 1.3 จากแบบวัดฯ เป็นการบา้ น

ชัว่ โมงท่ี 2

ขนั้ ที่ 4 แลกเปล่ียนความรคู้ วามเขา้ ใจกบั กลุ่ม

1. สมาชิกแต่ละคู่ผลัดกนั อธิบายคำตอบในใบงานที่ 1.1 ใหส้ มาชกิ อกี ค่หู น่งึ ภายในกลุ่มฟัง ถ้าในกรณีท่ี
สมาชิกมีความสงสัยใหช้ ่วยกันอธบิ ายหรอื ถามครจู นมีความเขา้ ใจทช่ี ัดเจน

2. ครแู ละนักเรยี นรว่ มกนั เฉลยคำตอบในใบงานที่ 1.1

ข้ันท่ี 5 สรุปและจดั ระเบียบความรู้

สมาชกิ ทุกคนในกลุ่มช่วยกันสรุปขอบข่ายและเป้าหมายในการศึกษาวชิ าเศรษฐศาสตร์ แลว้ เขยี นเป็นบทสรุป
โดยใชส้ ำนวนของตนเอง หรือเขียนเป็นผงั มโนทัศน์

ข้นั ที่ 6 ปฏบิ ตั แิ ละ/หรอื แสดงผลงาน

ตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรยี นโดยมีครเู ป็นผูต้ รวจสอบความถูกต้อง และเสนอแนะเพิม่ เตมิ

ข้ันที่ 7 ประยุกตใ์ ชค้ วามรู้

1. ครใู หน้ กั เรียนช่วยกนั แสดงความคิดเห็นว่า นกั เรยี นจะสามารถนำความร้เู กีย่ วกบั เป้าหมายของวชิ า
เศรษฐศาสตร์ไปเป็นแนวทางการประยุกตใ์ ช้ใหเ้ ปน็ ประโยชน์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวติ ประจำวนั ไดอ้ ยา่ งไร
บ้าง โดยครเู ปน็ ผูเ้ สรมิ เพิม่ เติม

2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

7. การวัดและประเมินผล เคร่ืองมอื เกณฑก์ ารประเมิน
แบบทดสอบกอ่ นเรียน ร้อยละ 60 ผา่ นเกณฑ์
วิธีวดั - ใบงานท่ี 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจแบบทดสอบกอ่ นเรียน ระดบั คุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
- ตรวจใบงานที่ 1.1 แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน ระดบั คุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน
สังเกตพฤติกรรมการทำงาน รายบุคคล ระดับคุณภาพ 2
รายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานราย ผา่ นเกณฑ์
สงั เกตพฤตกิ รรมการทำงานกลุ่ม กลุ่ม ระดับคุณภาพ 2
แบบประเมนิ คณุ ลักษณะอนั พึง
สังเกตความมีวนิ ัย ใฝเ่ รียนรู้ ผา่ นเกณฑ์
ประสงค์
และม่งุ ม่นั ในการทำงาน

8. สือ่ /แหลง่ การเรียนรู้

8.1 สื่อการเรียนรู้
1) หนังสอื เรียน เศรษฐศาสตร์ ม.1
2) แบบวัดและบันทึกผลการเรยี นรู้ เศรษฐศาสตร์ ม.1
3) หนังสอื คน้ คว้าเพม่ิ เติม
(1) วนั รกั ษ์ มง่ิ มณนี าคิน. (2545). เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ สำหรับบคุ คลท่วั ไป. กรุงเทพฯ :
สำนกั พมิ พม์ หาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์.
(2) จรนิ ทร์ เทศวานชิ . (2537). หลักเศรษฐศาสตรเ์ บ้อื งตน้ . กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
4) บัตรภาพ
5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เศรษฐศาสตรก์ บั การดำรงชวี ิต

8.2 แหลง่ การเรียนรู้

1) หอ้ งสมดุ
2) แหลง่ ข้อมูลสารสนเทศ

- http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm
- http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-10-27871.html

บตั รภาพภาพตลาดสด ภาพคนปัน้ โอง่
ภาพร้านขายของเบ็ดเตลด็ ภาพหา้ งสรรพสินคา้
ภาพการขดุ เจาะนำ้ มนั
ภาพโรงงาน

ใบงานที่

1.1 เศรษฐศาสตรก์ บั การดำรงชีวติ

คำช้แี จง ใหน้ กั เรยี นตอบคำถามต่อไปนี้
1. วิชาเศรษฐศาสตรม์ คี วามหมายว่าอยา่ งไร

2. วิชาเศรษฐศาสตรม์ คี วามสำคัญระดบั บคุ คลและครัวเรือนอย่างไร

3. วิชาเศรษฐศาสตร์มีความสำคัญระดับผู้ผลติ อยา่ งไร

4. วชิ าเศรษฐศาสตร์มคี วามสำคัญระดบั ประเทศอยา่ งไร

5. เศรษฐศาสตรจ์ ุลภาคเป็นการศกึ ษาในเรื่องใด

6. เศรษฐศาสตรม์ หภาคเป็นการศึกษาในเรอื่ งใด

7. เศรษฐศาสตรจ์ ลุ ภาคและเศรษฐศาสตรม์ หภาค มีความสมั พันธ์กันอย่างไร

8. การศึกษาเศรษฐศาสตรม์ ีผลดีตอ่ การบริหารเศรษฐกจิ ของประเทศอย่างไร

9. การศกึ ษาวิชาเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร

10. เป้าหมายในการศึกษาวชิ าเศรษฐศาสตร์คอื อะไร

แบบประเมิน การนำเสนอผลงาน

คำช้แี จง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ ขีด ✓ ลงในชอ่ ง ท่ี
ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่ รายการประเมิน ระดบั คะแนน
4321

1 เนือ้ หาละเอยี ดชัดเจน
2 ความถกู ต้องของเน้อื หา
3 ภาษาทใ่ี ช้เขา้ ใจง่าย
4 ประโยชน์ท่ไี ด้จากการนำเสนอ
5 วธิ ีการนำเสนอผลงาน

รวม

ลงชือ่ ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน ให้ 4 คะแนน เกณฑก์ ารตัดสนิ คณุ ภาพ
ผลงานหรอื พฤติกรรมสมบรู ณช์ ัดเจน ให้ 3 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมขี ้อบกพรอ่ งบางสว่ น ให้ 2 คะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคุณภาพ
ผลงานหรือพฤตกิ รรมมขี อ้ บกพร่องเปน็ ส่วนใหญ่ ให้ 1 คะแนน
ผลงานหรือพฤตกิ รรมมขี อ้ บกพร่องมาก 18 - 20 ดมี าก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ต่ำกวา่ 10 ปรบั ปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรม การทำงานรายบุคคล

คำชีแ้ จง : ให้ ผ้สู อน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหวา่ งเรยี นและนอกเวลาเรยี น แลว้ ขดี ✓ ลงในชอ่ ง ที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ความมีวนิ ัย ความมนี ำ้ ใจ การรับฟงั การแสดง การตรงตอ่ รวม
ท่ี ของผรู้ ับการ เอ้อื เฟือ้ ความคิดเหน็ ความคดิ เห็น เวลา 20
เสยี สละ คะแนน
ประเมิน

43214321432143214321

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน ให้ 4 คะแนน เกณฑ์การตัดสนิ คุณภาพ
ปฏบิ ัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏบิ ัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบอ่ ยครั้ง ให้ 2 คะแนน ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
ปฏบิ ัตหิ รอื แสดงพฤติกรรมบางครง้ั ให้ 1 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมนอ้ ยคร้งั 18 - 20 ดีมาก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กว่า 10 ปรบั ปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรม การทำงานกลมุ่

ชอ่ื กลมุ่ ชัน้

คำชีแ้ จง : ให้ ผสู้ อน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ ขีด ✓ ลงในช่อง ที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
4321

1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม
2 ความรว่ มมือกนั ทำงาน
3 การแสดงความคดิ เหน็
4 การรบั ฟงั ความคิดเห็น
5 ความมนี ำ้ ใจชว่ ยเหลือกัน

รวม

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมนิ
............../.................../................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤตกิ รรมบ่อยคร้งั ให้ 4 คะแนน ช่วงคะแนน ระดบั คุณภาพ
ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมบางครง้ั ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมนอ้ ยคร้งั ให้ 2 คะแนน 18 - 20 ดีมาก
ให้ 1 คะแนน
14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กว่า 10 ปรับปรงุ

แบบประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำช้แี จง : ให้ ผ้สู อน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหว่างเรยี นและนอกเวลาเรยี น แล้วขดี ✓ ลงในชอ่ ง
ทตี่ รงกับระดับคะแนน

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพงึ ประสงค์ 4321
1.1 ยนื ตรงเม่อื ไดย้ ินเพลงชาติ รอ้ งเพลงชาติได้ และอธิบาย ความหมาย
ดา้ น ของเพลงชาติ
1. รกั ชาติ ศาสน์ 1.2 ปฏบิ ตั ิตนตามสิทธแิ ละหน้าท่ีของนักเรยี น

กษตั ริย์ 1.3 ใหค้ วามร่วมมอื รว่ มใจ ในการทำงานกับสมาชกิ ในช้นั เรียน

2. ซ่ือสตั ย์ สุจรติ 1.4 เขา้ ร่วมกิจกรรมทสี่ รา้ งความสามคั คี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรยี นและชมุ ชน
3. มวี นิ ัย
รบั ผิดชอบ 1.5 เขา้ รว่ มกิจกรรมทางศาสนาทตี่ นนบั ถือ ปฏบิ ัตติ นตามหลกั ของ ศาสนา
4. ใฝ่เรียนรู้
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกยี่ วกับสถาบันพระมหากษตั ริยต์ ามที่โรงเรยี น
5. อยู่อย่าง และชุมชนจดั ข้นึ
พอเพียง
2.1 ใหข้ ้อมลู ทถ่ี ูกตอ้ ง และเปน็ จริง
2.2 ปฏบิ ตั ิในส่ิงที่ถูกตอ้ ง ละอาย และเกรงกลวั ทีจ่ ะทำความผดิ ทำ ตาม
สัญญาท่ีตนใหไ้ ว้กบั เพ่อื น พ่อแมห่ รอื ผปู้ กครอง และครู

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซอ่ื ตรง
3.1 ปฏิบัตติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ขอ้ บังคบั ของครอบครัว และ
โรงเรยี น มีความตรงต่อเวลาในการปฏบิ ตั กิ ิจกรรมตา่ งๆ ใน

ชวี ิตประจำวนั
4.1 แสวงหาข้อมลู จากแหลง่ การเรยี นรตู้ า่ งๆ
4.2 มกี ารจดบนั ทึกความรู้อยา่ งเปน็ ระบบ

4.3 สรุปความรไู้ ดอ้ ยา่ งมีเหตผุ ล
5.1 ใช้ทรัพยส์ ินของตนเอง เชน่ สงิ่ ของ เคร่ืองใช้ ฯลฯ อยา่ งประหยดั

คุ้มค่า และเก็บรักษาดแู ลอยา่ งดี และใช้เวลาอยา่ งเหมาะสม
5.2 ใช้ทรพั ยากรของส่วนรวมอยา่ งประหยัด คมุ้ ค่า และเกบ็ รักษาดูแล

อย่างดี
5.3 ปฏิบัตติ นและตดั สินใจดว้ ยความรอบคอบ มีเหตผุ ล
5.4 ไมเ่ อาเปรยี บผูอ้ ื่น และไม่ทำใหผ้ อู้ นื่ เดอื ดรอ้ น พร้อมให้อภัยเมื่อ ผู้อ่นื
กระทำผดิ พลาด

คุณลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพงึ ประสงคด์ า้ น 4321
5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพ้ืนฐาน
6. มุง่ มนั่ ในการ ของความรู้ ข้อมลู ขา่ วสาร
ทำงาน
5.6 รเู้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสงั คม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
7. รกั ความเปน็ ไทย และปรับตวั อยรู่ ่วมกบั ผูอ้ ื่นไดอ้ ยา่ งมีความสขุ
8. มีจติ สาธารณะ
6.1 มคี วามตง้ั ใจและพยายามในการทำงานที่ไดร้ บั มอบหมาย

6.2 มคี วามอดทนและไมท่ อ้ แท้ต่ออุปสรรคเพอ่ื ให้งานสำเร็จ

7.1 มีจิตสำนกึ ในการอนุรกั ษว์ ฒั นธรรมและภมู ปิ ัญญาไทย

7.2 เหน็ คุณคา่ และปฏิบัตติ นตามวฒั นธรรมไทย

8.1 ร้จู ักช่วยพอ่ แม่ ผปู้ กครอง และครทู ำงาน
8.2 อาสาทำงาน ชว่ ยคดิ ชว่ ยทำ และแบง่ ปันสิง่ ของให้ผู้อน่ื
8.3 รจู้ ักดูแล รักษาทรัพยส์ มบัตแิ ละส่งิ แวดล้อมของหอ้ งเรียน

โรงเรยี น ชมุ ชน
8.4 เขา้ รว่ มกิจกรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยี น

ลงชอ่ื ...................................................ผ้ปู ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน เกณฑก์ ารตดั สินคณุ ภาพ
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤตกิ รรมบอ่ ยครั้ง ให้ 4 คะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคณุ ภาพ
ปฏบิ ตั หิ รือแสดงพฤตกิ รรมบางครงั้ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 2 คะแนน 18 - 20 ดีมาก
ให้ 1 คะแนน
14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กวา่ 10 ปรับปรงุ

แบบทึกการจดั ใช้แผนการจัดการเรยี นรู้

ชื่อผจู้ ดั ทำ นางสาวเจนจริ า สงเนย ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
แผนการจดั การเรยี นรูร้ ายวชิ าสังคมศึกษา 2 รหัส ส21103 ชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บนั ทกึ การใชแ้ ผนการจัดการเรียนรู้ที.่ ......1.......
 ผลการจัดการเรยี นการสอน

................1.....น...ัก..เ.ร..ีย..น...ส..า..ม..า..ร..ถ..อ...ธ..ิบ..า..ย..ค...ว..า.ม...ห..ม..า..ย..ข..อ..ง..ว..ิช...า.เ..ศ..ร..ษ....ฐ.ศ...า..ส..ต...ร..ไ์ .ด...้ ..............................................................
............................................................................................................................. .................................................
................2......น..กั..เ..ร..ยี ..น...ส..า..ม..า..ร..ถ..อ..ธ..บิ...า.ย....ค...ว.า..ม..ส...ำ.ค...ัญ...ข..อ..ง..ว..ิช...า.เ..ศ..ร..ษ...ฐ..ศ...า..ส..ต..ร..์ไ..ด...้ .......... .................................................
................3.....น...กั..เ..ร.ยี...น..ส...า.ม...า.ร..ถ...อ..ธ..ิบ...า.ย...เ.ป...้า.ห...ม..า..ย..ข..อ...ง.ว..ิช...า.เ..ศ...ร.ษ....ฐ.ศ...า..ส..ต...ร..์ไ.ด...้ ............... .................................................
..............................................................................................................................................................................

 ผลการพฒั นาพฤติกรรมการเรยี นของผูเ้ รียน
..................น...กั..เ..ร..ีย..น..แ...ส..ด...ง.พ...ฤ...ต..ิก..ร..ร..ม..ท...ีแ่ ..ส...ด..ง..ถ..งึ..ก..า..ร..ม..ที...กั ..ษ...ะ..ก..า..ร..ค..ิด...ว.เิ..ค..ร..า..ะ.ห...์ .ก..า..ร..ต..คี..ว..า..ม...แ...ล..ะ..ก..า..ร..เ.ช..่ือ...ม..โ..ย..ง..ไ..ด..้ด...ี ........
..................เ..ช..น่....ก..า..ร..ต..อ...บ..ค...ำ..ถ..า..ม...ก..า..ร..แ..ล...ก..เ.ป...ล..ย่ี..น...ค..ว..า..ม..ค...ิด..เ..ห..็น...ก..ับ...เ.พ...่ือ..น...ร..ว่ .ม...ช..ั้น...แ..ล..ะ. ค...ร..ูผ..สู้..อ...น.....................................
............................................................................................................................. .................................................

 อื่น ๆและสามารถเชื่อมโยงความรูก้ ับชีวติ ประจำวนั ไดด้ ี
....................................................................... ................................................................................................ .......
............................................................................................................................. .................................................

ลงชอ่ื ............................................ครผู ้สู อน
(นางสาวเจนจิรา สงเนย)

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
 รับทราบ
 พัฒนาเพื่อเป็นผลงานทางวชิ าการตอ่ ไป
 อืน่ ๆ…………………………………………………
……………………………………………………….

ลงชอื่
(นายมนชัย เย่อื งกลาง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพวิทยา

แผนการจดั การเรยี นรทู้ ่ี 2 21ชชว่ั ่ัวโมโมงง

ทรพั ยากรในทางเศรษฐศาสตร์

1. มาตรฐานการเรียนร้/ู ตัวชวี้ ดั

1.1 ตวั ชว้ี ัด

ส 3.1 ม.1/1 อธบิ ายความหมายและความสำคญั ของเศรษฐศาสตร์

2. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

อธบิ ายความหมายของทรัพยากรมีจำกัดกบั ความต้องการมีไมจ่ ำกัด ความขาดแคลน การเลือก และค่าเสยี
โอกาสได้

3. สาระการเรียนรู้

สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่นิ

ความหมายของคำวา่ ทรัพยากรมจี ำกดั กับความตอ้ งการมี (พิจารณาตามหลักสตู รสถานศกึ ษา)
ไม่จำกัด ความขาดแคลน การเลือก

4. สมรรถนะสำคญั ของผู้เรยี นและคุณลกั ษณะอันพึงประสงค์

สมรรถนะสำคญั ของผ้เู รียน คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 1. มีวินัย
4.2 ความสามารถในการคิด 2. ใฝเ่ รียนรู้
3. มุ่งม่นั ในการทำงาน
1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการตีความ

3) ทกั ษะการเชอื่ มโยง

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ติ

5. กจิ กรรมการเรยี นรู้

 วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบรว่ มมอื : เทคนิคคู่คดิ ส่ีสหาย

ช่วั โมงที่ 1

ขั้นที่ 1 ขนั้ นำเข้าสูบ่ ทเรยี น

1. ครูให้นักเรียนชว่ ยกนั ยกตัวอยา่ งปจั จัยสำคัญในการผลิตสินค้าหลายๆ ประเภท หรอื หลายๆ ชนิด ซ่ึง

นักเรียนสามารถตอบได้หลากหลายจากประสบการณเ์ ดมิ ของนักเรียน

2. ครอู ธบิ ายใหน้ ักเรียนเข้าใจว่า ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์หรือทเี่ รยี กว่า ปจั จัยการผลติ ซึ่งเปน็ สง่ิ ที่

นำมาใชใ้ นการผลิตสนิ ค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนษุ ย์

สามารถแบง่ ออกไดเ้ ป็น 4 ประเภท คอื

1) ทีด่ ิน 2) แรงงาน

3) ทนุ 4) ผปู้ ระกอบการ

3. นกั เรียนตอบคำถามกระตุ้นความคดิ

ขั้นที่ 2 ขั้นสอน

1.ครูใหน้ ักเรียนแตล่ ะกลมุ่ (กลุ่มเดมิ จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1) ร่วมกันศึกษาความรู้เรอื่ ง ทรัพยากร
ในทางเศรษฐศาสตร์ จากหนังสือเรยี น หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ จากนน้ั ช่วยกนั สรปุ
ประเดน็ สำคัญของเรอื่ งทศ่ี ึกษาลงในแบบบันทึกการอา่ น โดยครอู ธิบายเพ่ิมเตมิ ในส่วนท่ีบกพร่อง

2. นักเรียนแตล่ ะกลมุ่ จบั คู่กันเป็น 2 คู่ ใหแ้ ต่ละคชู่ ่วยกันทำใบงานท่ี 1.2 เรื่อง ทรัพยากรในทา
เศรษฐศาสตร์ เมือ่ ทำ เสรจ็ แล้วให้แตล่ ะคผู่ ลดั กนั อธิบายผลงานของตนให้สมาชิกอีกคู่หน่ึงภายในกล่มุ ฟัง และ
ช่วยกนั ตรวจสอบความถกู ต้อง

3. ครูและนักเรียนชว่ ยกนั เฉลยคำตอบในใบงานที่ 1.2
4. นักเรียนทำกจิ กรรมตามตวั ช้วี ดั : กิจกรรมท่ี 1.5 จากแบบวัดฯ เปน็ การบ้าน
5. นักเรยี นตอบคำถามกระตุน้ ความคิด

ขัน้ ที่ 3 ข้ันสรปุ

ครแู ละนกั เรยี นชว่ ยกนั สรปุ ความรเู้ รอ่ื ง ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์และทำแบบทดสอบหลังเรียน

 ครมู อบหมายให้นกั เรยี นแต่ละกลุม่ ร่วมมือกนั บันทกึ สรปุ ความรู้เรอื่ ง เศรษฐศาสตร์เบือ้ งตน้
โดยใหค้ รอบคลมุ ประเด็นตามท่ีกำหนด ดงั น้ี
1) การอธบิ ายความสำคญั ของวชิ าเศรษฐศาสตร์
2) การอธบิ ายขอบขา่ ยของวิชาเศรษฐศาสตร์
3) การอธบิ ายทรพั ยากรในทางเศรษฐศาสตร์

7. การวดั และประเมนิ ผล เคร่ืองมอื เกณฑ์การประเมนิ

วิธีวดั ใบงานท่ี 1.1 ร้อยละ 60 ผา่ นเกณฑ์
แบบบันทึกการอา่ น ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
ตรวจใบงานที่ 1.2 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน ระดับคณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
ตรวจแบบบนั ทกึ การอา่ น แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการทำงานรายบุคคล ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤตกิ รรมการทำงานกลุ่ม ระดับคณุ ภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สงั เกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุ คล แบบประเมินคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ ระดบั คณุ ภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
สังเกตความมวี ินยั ใฝเ่ รยี นรู้ และ แบบทดสอบหลังเรยี น หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี 1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
มุง่ มั่น ในการทำงาน
ตรวจแบบทดสอบหลงั เรียน หน่วย แบบประเมินบนั ทกึ สรปุ ความรเู้ รอ่ื ง ระดบั คณุ ภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
การเรยี นรู้ที่ 1 เศรษฐศาสตรเ์ บื้องต้น
ตรวจบนั ทกึ สรุปความรเู้ ร่อื ง แบบบนั ทึกการอ่าน ระดับคณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
เศรษฐศาสตรเ์ บอื้ งตน้
ตรวจแบบบันทึกการอา่ น

8. ส่อื /แหล่งการเรียนรู้

8.1 สื่อการเรียนรู้
1) หนงั สอื เรียน เศรษฐศาสตร์ ม.1
2) แบบวดั และบันทึกผลการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ ม.1
3) หนังสือค้นคว้าเพ่มิ เติม
(1) วันรักษ์ มงิ่ มณนี าคิน. (2545). เศรษฐศาสตรเ์ บอ้ื งต้นสำหรับบุคคลท่ัวไป. กรุงเทพฯ :
สำนกั พิมพม์ หาวิทยาลยั ธรรมศาสตร.์
(2) จรินทร์ เทศวานชิ . (2537). หลกั เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น. กรงุ เทพฯ : โอเดยี นสโตร์
4) ใบงานที่ 1.2 เรอ่ื ง ทรพั ยากรในทางเศรษฐศาสตร์

8.2 แหลง่ การเรยี นรู้

• แหลง่ ข้อมลู สารสนเทศ
- http://lpn.nfe.go.th/web_lpn8/index.htm
- http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-10-27871.html

การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

แบบประเมนิ บันทึกสรปุ ความรู้เรือ่ ง เศรษฐศาสตร์เบอ้ื งต้น

ลำดับที่ รายการประเมิน ระดบั คะแนน 1
432

1 การอธิบายความสำคญั ของวิชาเศรษฐศาสตร์

2 การอธบิ ายขอบขา่ ยของวชิ าเศรษฐศาสตร์

3 การอธิบายทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์

รวม

ลงชื่อ...................................................ผูป้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การตัดสนิ คณุ ภาพ

เกณฑก์ ารให้คะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคณุ ภาพ
ดมี าก
ดี = 4 คะแนน 11 - 12 ดีมาก
พอใช้ = 3 คะแนน
ปรบั ปรงุ = 2 คะแนน 9 - 10 ดี
= 1 คะแนน
6 - 8 พอใช้

ตำ่ กวา่ 6 ปรับปรุง

ใบงานท่ี

1.2 ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์

คำช้ีแจง ให้นกั เรยี นอ่านกรณีศกึ ษา แล้วตอบคำถาม
กรณีศกึ ษา

บริษทั ไหมไทยเป็นบริษทั ทผี่ ลติ เสอื้ สำเรจ็ รปู ท่ที ำจากผา้ ไหม มที ด่ี นิ ในการสร้างโรงงาน 3 ไร่ ใช้เงินในการลงทุน หนึ่ง
รอ้ ยล้านบาท บริษทั มแี ผนกตา่ งๆ เชน่ แผนกประชาสมั พนั ธ์ แผนกส่งสินค้า แผนกการตลาด แผนกออกแบบและ ตัด
เย็บ แผนกบญั ชี แผนกตรวจสอบบัญชี ผ้จู ัดการบริษัทไหมไทยจะเปน็ ผ้บู รหิ ารจดั การระบบงานทงั้ หมด ซงึ่ ในแตล่ ะปี

บรษิ ทั จะได้กำไรสบิ ลา้ นบาทถงึ สบิ ห้าลา้ นบาท
เมอ่ื บริษัทตั้งข้นึ มาได้ 10 ปี บริษทั มปี ญั หาเน่ืองจากคนงานในฝา่ ยออกแบบและตัดเย็บมจี ำนวนไมพ่ อตอ่ การตดั เยบ็

เส้ือผ้าออกไปขายตามความตอ้ งการของตลาดในประเทศออสเตรเลยี และนิวซแี ลนด์

คำถาม
1. ทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ของบริษัทไหมไทย คืออะไร

2. บริษทั ไหมไทยมีปัญหาในการขาดแคลนสงิ่ ใด

3. บริษัทไหมไทยเสียโอกาสในเรื่องใด

แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน

คำชีแ้ จง : ให้ ผู้สอน สงั เกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ ขดี ✓ ลงในชอ่ ง ท่ี
ตรงกบั ระดับคะแนน

ลำดับที่ รายการประเมิน ระดบั คะแนน
4321

1 นำเสนอเน้ือหาในผลงานได้ถูกตอ้ ง
2 การลำดับขั้นตอนของเนื้อเร่อื ง
3 การนำเสนอมีความน่าสนใจ
4 การมสี ว่ นร่วมของสมาชกิ ในกลุ่ม
5 การตรงต่อเวลา

รวม

ลงช่อื ...................................................ผ้ปู ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การตดั สินคณุ ภาพ

เกณฑก์ ารให้คะแนน ช่วงคะแนน ระดับคณุ ภาพ
ผลงานหรือพฤติกรรมสมบรู ณช์ ัดเจน
ผลงานหรอื พฤตกิ รรมมขี ้อบกพรอ่ งบางสว่ น ให้ 4 คะแนน 18 - 20 ดีมาก
ผลงานหรอื พฤติกรรมมขี อ้ บกพร่องเปน็ สว่ นใหญ่ ให้ 3 คะแนน
ผลงานหรือพฤติกรรมมขี ้อบกพรอ่ งมาก ให้ 2 คะแนน 14 - 17 ดี
ให้ 1 คะแนน
10 - 13 พอใช้

ตำ่ กวา่ 10 ปรับปรุง

แบบประเมิน การนำเสนอผลงาน

คำช้แี จง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ ขีด ✓ ลงในชอ่ ง ท่ี
ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่ รายการประเมิน ระดบั คะแนน
4321

1 เนือ้ หาละเอยี ดชัดเจน
2 ความถกู ต้องของเน้อื หา
3 ภาษาทใ่ี ช้เขา้ ใจง่าย
4 ประโยชน์ท่ไี ด้จากการนำเสนอ
5 วธิ ีการนำเสนอผลงาน

รวม

ลงชือ่ ...................................................ผู้ประเมิน
............../.................../................

เกณฑก์ ารตัดสนิ คณุ ภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคุณภาพ
ผลงานหรอื พฤติกรรมสมบรู ณช์ ัดเจน
ผลงานหรือพฤติกรรมมขี ้อบกพรอ่ งบางสว่ น ให้ 4 คะแนน 18 - 20 ดมี าก
ผลงานหรือพฤตกิ รรมมขี อ้ บกพร่องเปน็ ส่วนใหญ่ ให้ 3 คะแนน
ผลงานหรือพฤตกิ รรมมขี อ้ บกพร่องมาก ให้ 2 คะแนน 14 - 17 ดี
ให้ 1 คะแนน
10 - 13 พอใช้

ต่ำกวา่ 10 ปรบั ปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรม การทำงานรายบุคคล

คำชีแ้ จง : ให้ ผ้สู อน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหวา่ งเรยี นและนอกเวลาเรยี น แลว้ ขดี ✓ ลงในชอ่ ง ที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับ ชื่อ-สกุล ความมีวนิ ัย ความมนี ำ้ ใจ การรับฟงั การแสดง การตรงตอ่ รวม
ท่ี ของผรู้ ับการ เอ้อื เฟือ้ ความคิดเหน็ ความคดิ เห็น เวลา 20
เสยี สละ คะแนน
ประเมิน

43214321432143214321

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน ให้ 4 คะแนน เกณฑ์การตัดสนิ คุณภาพ
ปฏบิ ัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏบิ ัตหิ รือแสดงพฤติกรรมบอ่ ยครั้ง ให้ 2 คะแนน ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
ปฏบิ ัตหิ รอื แสดงพฤติกรรมบางครง้ั ให้ 1 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมนอ้ ยคร้งั 18 - 20 ดีมาก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กว่า 10 ปรบั ปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรม การทำงานกลมุ่

ชอ่ื กลมุ่ ชัน้

คำชีแ้ จง : ให้ ผสู้ อน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ ขีด ✓ ลงในช่อง ที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
4321

1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม
2 ความรว่ มมือกนั ทำงาน
3 การแสดงความคดิ เหน็
4 การรบั ฟงั ความคิดเห็น
5 ความมนี ำ้ ใจชว่ ยเหลือกัน

รวม

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมนิ
............../.................../................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤตกิ รรมบ่อยคร้งั ให้ 4 คะแนน ช่วงคะแนน ระดบั คุณภาพ
ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมบางครง้ั ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมนอ้ ยคร้งั ให้ 2 คะแนน 18 - 20 ดีมาก
ให้ 1 คะแนน
14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กว่า 10 ปรับปรงุ

แบบประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำช้แี จง : ให้ ผ้สู อน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหว่างเรยี นและนอกเวลาเรยี น แล้วขดี ✓ ลงในชอ่ ง
ทตี่ รงกับระดับคะแนน

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพงึ ประสงค์ 4321
1.1 ยนื ตรงเม่อื ไดย้ ินเพลงชาติ รอ้ งเพลงชาติได้ และอธิบาย ความหมาย
ดา้ น ของเพลงชาติ
1. รกั ชาติ ศาสน์ 1.2 ปฏบิ ตั ิตนตามสิทธแิ ละหน้าท่ีของนักเรยี น

กษตั ริย์ 1.3 ใหค้ วามร่วมมอื รว่ มใจ ในการทำงานกับสมาชกิ ในช้นั เรียน

2. ซ่ือสตั ย์ สุจรติ 1.4 เขา้ ร่วมกิจกรรมทสี่ รา้ งความสามคั คี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรยี นและชมุ ชน
3. มวี นิ ัย
รบั ผิดชอบ 1.5 เขา้ รว่ มกิจกรรมทางศาสนาทตี่ นนบั ถือ ปฏบิ ัตติ นตามหลกั ของ ศาสนา
4. ใฝ่เรียนรู้
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกยี่ วกับสถาบันพระมหากษตั ริยต์ ามที่โรงเรยี น
5. อยู่อย่าง และชุมชนจดั ข้นึ
พอเพียง
2.1 ใหข้ ้อมลู ทถ่ี ูกตอ้ ง และเปน็ จริง
2.2 ปฏบิ ตั ิในส่ิงที่ถูกตอ้ ง ละอาย และเกรงกลวั ทีจ่ ะทำความผดิ ทำ ตาม
สัญญาท่ีตนใหไ้ ว้กบั เพ่อื น พ่อแมห่ รอื ผปู้ กครอง และครู

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซอ่ื ตรง
3.1 ปฏิบัตติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ขอ้ บังคบั ของครอบครัว และ
โรงเรยี น มีความตรงต่อเวลาในการปฏบิ ตั กิ ิจกรรมตา่ งๆ ใน

ชวี ิตประจำวนั
4.1 แสวงหาข้อมลู จากแหลง่ การเรยี นรตู้ า่ งๆ
4.2 มกี ารจดบนั ทึกความรู้อยา่ งเปน็ ระบบ

4.3 สรุปความรไู้ ดอ้ ยา่ งมีเหตผุ ล
5.1 ใช้ทรัพยส์ ินของตนเอง เชน่ สงิ่ ของ เคร่ืองใช้ ฯลฯ อยา่ งประหยดั

คุ้มค่า และเก็บรักษาดแู ลอยา่ งดี และใช้เวลาอยา่ งเหมาะสม
5.2 ใช้ทรพั ยากรของส่วนรวมอยา่ งประหยัด คมุ้ ค่า และเกบ็ รักษาดูแล

อย่างดี
5.3 ปฏิบัตติ นและตดั สินใจดว้ ยความรอบคอบ มีเหตผุ ล
5.4 ไมเ่ อาเปรยี บผูอ้ ื่น และไม่ทำใหผ้ อู้ นื่ เดอื ดรอ้ น พร้อมให้อภัยเมื่อ ผู้อ่นื
กระทำผดิ พลาด

คุณลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพงึ ประสงคด์ า้ น 4321
5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพ้ืนฐาน
6. มุง่ มนั่ ในการ ของความรู้ ข้อมลู ขา่ วสาร
ทำงาน
5.6 รเู้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสงั คม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
7. รกั ความเปน็ ไทย และปรับตวั อยรู่ ่วมกบั ผูอ้ ื่นไดอ้ ยา่ งมีความสขุ
8. มีจติ สาธารณะ
6.1 มคี วามตง้ั ใจและพยายามในการทำงานที่ไดร้ บั มอบหมาย

6.2 มคี วามอดทนและไมท่ อ้ แท้ต่ออุปสรรคเพอ่ื ให้งานสำเร็จ

7.1 มีจิตสำนกึ ในการอนุรกั ษว์ ฒั นธรรมและภมู ปิ ัญญาไทย

7.2 เหน็ คุณคา่ และปฏิบัตติ นตามวฒั นธรรมไทย

8.1 ร้จู ักช่วยพอ่ แม่ ผปู้ กครอง และครทู ำงาน
8.2 อาสาทำงาน ชว่ ยคดิ ชว่ ยทำ และแบง่ ปันสิง่ ของให้ผู้อน่ื
8.3 รจู้ ักดูแล รักษาทรัพยส์ มบัตแิ ละส่งิ แวดล้อมของหอ้ งเรียน

โรงเรยี น ชมุ ชน
8.4 เขา้ รว่ มกิจกรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยี น

ลงชอ่ื ...................................................ผ้ปู ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน เกณฑก์ ารตดั สินคณุ ภาพ
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤตกิ รรมบอ่ ยครั้ง ให้ 4 คะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคณุ ภาพ
ปฏบิ ตั หิ รือแสดงพฤตกิ รรมบางครงั้ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 2 คะแนน 18 - 20 ดีมาก
ให้ 1 คะแนน
14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กวา่ 10 ปรับปรงุ

แบบทกึ การจดั ใชแ้ ผนการจัดการเรียนรู้

ชอ่ื ผจู้ ัดทำ นางสาวเจนจิรา สงเนย ตำแหนง่ ครู
โรงเรียนมิตรภาพวิทยา ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จงั หวัดนครราชสีมา
แผนการจดั การเรยี นรู้รายวิชาสงั คมศึกษา 2 รหสั ส21103 ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 ปีการศกึ ษา 2564

กล่มุ สาระการเรยี นรู้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บันทกึ การใชแ้ ผนการจดั การเรียนรู้ท.่ี ......2.......
 ผลการจดั การเรยี นการสอน

................น...กั..เ..ร.ีย...น..ส...า.ม...า.ร..ถ...อ..ธ..บิ ...า.ย...ค..ว..า..ม..ห..ม...า.ย...ข..อ..ง..ท...ร..พั ..ย..า..ก..ร..ท...่ีม..จี..ำ..ก..ัด...ก..บั ..ค...ว..า.ม...ต..้อ..ง..ก..า..ร..ท...่มี ..ีไ..ม..จ่...ำ.ก..ัด...ไ..ด..้ ......................
............................................................................................................................. .................................................
................แ...ล..ะ..ส..า..ม..า..ร..ถ..อ..ธ..ิบ...า..ย..ถ..ึง..ค..ว..า..ม..ข..า..ด..แ...ค..ล...น....ก..า.ร...เ.ล..ือ..ก..ซ...้ือ..เ..ล..ือ..ก..ใ...ช..้แ...ล..ะ.ค...่า..เ.ส..ยี..โ..อ..ก..า..ส..ไ..ด..้.....................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................

 ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรยี นของผ้เู รยี น
..................น...ัก..เ..ร.ยี...น..ส...า.ม...า.ร..ถ...ส..่ือ..ส...า.ร..ก..บั...ค...ร..ุผ..ู้ส..อ..น...ไ..ด..้ด..ี..แ..ล..ะ..ม..ีก...า.ร..แ...ส..ด..ง..พ...ฤ..ต...ิก..ร..ร..ม..ท...่แี ..ส..ด..ง..ถ..ึง..ก..า..ร..ม..ีท...ัก..ษ...ะ..ก..า..ร..ค..ดิ.............
..................ว..ิเ.ค...ร..า..ะ.ห...์ .ก..า..ร..ต..ีค...ว..า.ม....แ..ล...ะ.ก..า..ร..เ.ช...ือ่ ..ม...โ.ย...ง.ไ..ด...้ด..ี.เ..ช..่น....ก..า..ร..ต..อ...บ..ค...ำ..ถ..า.ม....ก..า..ร..แ. .ล..ก..เ.ป...ล..ีย่...น..ค...ว..า.ม...ค..ิด...เ.ห..็น...ก..บั...........
..................เ..พ..อื่...น..ร..่ว..ม...ช..้นั ..แ...ล..ะ..ค..ร..ูผ..ู้ส...อ..น.....แ...ล..ะ.ส...า.ม...า..ร.ถ...เ.ช...่ือ..ม..โ..ย..ง..ค...ว.า..ม..ร..ู้ก...ับ..ช...ีว..ติ ..ป...ร..ะ.จ..ำ..ว..ัน...ไ.ด...ด้ ..ี....................... ..............

 อืน่ ๆ
.......................................................................................................... ............................................................. .......
............................................................................................................................. .................................................

ลงชื่อ............................................ครผู ้สู อน
(นางสาวเจนจริ า สงเนย)

ความคิดเหน็ ของผู้อำนวยการโรงเรียนหรอื ผทู้ ่ีไดร้ ับมอบหมาย
 รับทราบ
 พัฒนาเพ่อื เป็นผลงานทางวิชาการตอ่ ไป
 อ่ืนๆ…………………………………………………
……………………………………………………….

ลงช่อื
(นายมนชัย เยอ่ื งกลาง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมติ รภาพวิทยา

แผนการจดั การเรียนรู้ที่ 3

การบริโภคอยา่ งมปี ระสิทธิภาพ 21ชชวั่ วั่โมโมงง

1. มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชี้วดั

1.1 ตวั ชีว้ ดั

ส 3.1 ม.1/2 วิเคราะห์คา่ นยิ มและพฤติกรรมการบรโิ ภคของคนในสงั คม ซ่ึงสง่ ผลต่อเศรษฐกจิ ของ

ชมุ ชนและ ประเทศ

2. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

อธิบายความหมายของทรัพยากรมีจำกัดกบั ความต้องการมีไมจ่ ำกัด ความขาดแคลน การเลอื ก และคา่ เสยี
โอกาสได้

3. สาระการเรียนรู้

สาระการเรยี นรูแ้ กนกลาง สาระการเรยี นรทู้ ้องถิน่

1)ความหมายและความสำคัญของการบรโิ ภคอยา่ ง (พิจารณาตามหลักสตู รสถานศกึ ษา)
ประสิทธิภาพ
2) หลกั ในการบรโิ ภคท่ีดี

4. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพงึ ประสงค์

สมรรถนะสำคญั ของผู้เรยี น คุณลักษณะอันพงึ ประสงค์

4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 1. มีวนิ ัย
4.2 ความสามารถในการคิด 2. ใฝ่เรยี นรู้
3. อยู่อยา่ งพอเพียง
1) ทักษะการวิเคราะห์
2) ทักษะการเปรียบเทียบ

3) ทักษะการเสรปุ ลงความเห็น

4.3 ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ติ

5. กจิ กรรมการเรยี นรู้

 วิธีสอนโดยการจัดการเรยี นรแู้ บบรว่ มมือ : เทคนิคคู่ตรวจสอบ

ชั่วโมงท่ี 1

ข้นั ท่ี 1 ขน้ั นำเข้าส่บู ทเรียน

1. ครูให้นกั เรยี นผลดั กันเลา่ ประสบการณ์ของนกั เรยี นเกีย่ วกับการใช้จ่ายเงินซ้ือสินค้า ในหวั ขอ้ ต่อไปน้ี
- นกั เรียนเคยใชจ้ ่ายในเรอ่ื งใดบ้าง
- นักเรียนมเี หตุผลในการใชจ้ ่ายอยา่ งไร

2. ครูอธบิ ายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นวา่ การใช้จ่ายเงินซ้อื สินคา้ นน้ั เป็นส่วนหน่งึ ของการบริโภคซ่งึ หลกั การ
บรโิ ภคทด่ี ีน้นั ผบู้ ริโภคควรคำนึงถงึ ดา้ นการประหยดั คุณประโยชน์ คุณภาพ ราคา และความปลอดภยั

3. นกั เรียนตอบคำถามกระตุ้นความคดิ

ขั้นท่ี 2 ข้นั สอน

1. ครูอธิบายความหมาย ความสำคญั ของการบรโิ ภคอย่างมีประสิทธิภาพ และหลักในการบริโภคท่ีดี ให้
นกั เรยี นฟัง

2. ครูแบ่งนกั เรยี นเป็นกลุม่ กลมุ่ ละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เกง่ ปานกลางค่อนข้างเกง่ ปาน
กลาง คอ่ นข้างอ่อน และอ่อน

3. นกั เรียนแตล่ ะกลุ่มร่วมกันศกึ ษาความรู้เร่ือง การบรโิ ภคอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ และหลักในการบริโภคท่ดี ี
จากหนงั สือเรยี นและหอ้ งสมุด

4. นักเรียนแตล่ ะกลุ่มจับคกู่ ันเปน็ 2 คู่ ให้แต่ละคูท่ ำใบงานที่ 2.1 เร่ือง รู้จกั บริโภค โดยปฏบิ ตั ดิ งั น้ี
- สมาชกิ คนที่ 1 อา่ นคำถามและอภปิ รายเกยี่ วกับคำตอบแนวคำตอบ แลว้ เขียนคำตอบลงในใบงาน
- สมาชิกคนที่ 2 เปน็ ฝ่ายสงั เกตการอภิปรายคำตอบแนวคำตอบ และตรวจสอบความถูกตอ้ ง ถ้าไม่
ถูกต้องหรือไมส่ มบูรณก์ ็ให้ข้อคดิ ขอ้ เสนอแนะ หรอื อภิปรายรว่ มกันจนไดค้ ำตอบทถี่ ูกต้องสมบูรณใ์ นข้อต่อไปก็ให้
สมาชกิ คนท่ี 2 ทำหนา้ ที่แบบเดยี วกับคนที่ 1 และสมาชกิ คนที่ 1 ก็ทำหนา้ ที่แบบเดียวกับคนที่ 2 ทำเชน่ นไี้ ป
เร่อื ยๆ จนจบคำถามในใบงานที่ 2.1
5. เมอื่ ทำใบงานที่ 2.1 เสร็จแล้ว ให้นกั เรียนแตล่ ะคู่กลบั เข้ากลุม่ เดิม (4 คน) ผลดั กันอภิปรายคำตอบในใบ
งานท่คี ่ขู องตนรบั ผดิ ชอบให้เพอ่ื นอีกคหู่ น่งึ ฟัง สมาชิกคู่อน่ื เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ ดว้ ยเหตผุ ล
อยา่ งเหมาะสม
6. ครสู ุม่ เรียกนักเรยี นแตล่ ะกลมุ่ ออกมาเฉลยคำตอบในใบงานท่ี 2.1 กลุ่มละ 1 ข้อ แล้วให้กลุ่มทไ่ี มไ่ ด้
นำเสนอคำตอบเป็นผู้เสนอเพ่ิมเตมิ ในสว่ นทม่ี ีความแตกตา่ งกนั โดยครเู ป็นผตู้ รวจสอบความถกู ต้อง
7.นักเรยี นตอบคำถามกระตนุ้ ความคดิ

ขัน้ ท่ี 3 ขัน้ สรุป

1. ครแู ละนกั เรียนช่วยกนั สรุปความหมาย ความสำคัญของการบริโภคอย่างมีประสทิ ธิภาพ และหลักการ
บริโภค

2. นกั เรียนตอบคำถามกระตุน้ ความคิด

7. การวัดและประเมินผล เครื่องมือ เกณฑก์ ารประเมิน

วิธีวัด แบบทดสอบกอ่ นเรยี น หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 (ประเมินตามสภาพจรงิ )

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หนว่ ยการ ใบงานที่ 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
เรยี นรูท้ ่ี 2 แบบสงั เกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุ คล ระดบั คณุ ภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานท่ี 2.1 แบบสังเกตพฤตกิ รรมการทำงานกล่มุ ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุ คล แบบประเมนิ คุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ ระดับคณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
สงั เกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
สงั เกตความมวี นิ ยั ใฝ่เรยี นรู้ และอยู่
อยา่ งพอเพียง

8. ส่อื /แหล่งการเรยี นรู้

8.1 ส่ือการเรียนรู้
1) หนังสอื เรียน เศรษฐศาสตร์ ม.1
2) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง รจู้ กั บรโิ ภค

8.2 แหล่งการเรยี นรู้
1) ห้องสมดุ

ใบงานท่ี

2.1 รู้จกั บรโิ ภค

คำช้ีแจง ใหน้ ักเรยี นอ่านกรณีศึกษา แลว้ ตอบคำถาม
กรณศี ึกษา

ในวนั ขนึ้ ปีใหม่ แอน เอ๋ และอนั๋ ต่างก็ซือ้ ของขวัญให้พ่อและแม่
แอน : ฉนั ซอ้ื ขนมเค้กเป็นของขวญั ให้พ่อแม่ของฉัน ฉันซ้ือเค้กของกลุ่มแมบ่ ้านโอท็อป เพราะเค้กเนื้อน่มุ รสชาติ

อรอ่ ย ราคาถกู กวา่ ขนมเคก้ ตามหา้ งฯ ท่ฝี ากล่องขนมเค้กมีวันผลติ และวนั หมดอายุด้วย
เอ๋ : ฉนั ซอ้ื กระเชา้ ของขวัญใหพ้ อ่ แม่ของฉัน โดยเลอื กซ้ือของใสก่ ระเช้า คอื น้ำผลไมก้ ระป๋องตราสงิ โต มวี นั

หมดอายทุ ีก่ ระปอ๋ ง นำ้ ผลไมม้ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพของผสู้ งู อายุ มีผลติ ภณั ฑจ์ ากรังนกเพื่อบำรุงสขุ ภาพ
แตร่ าคาคอ่ นขา้ งสูงจึงซื้อนอ้ ยกวา่ จำนวนที่ต้องการ นอกจากนั้นฉนั ยงั เลอื กนมกล่องใสก่ ระเช้าด้วย
เพราะเปน็ สงิ่ ทมี่ ปี ระโยชนต์ อ่ สขุ ภาพ
อน๋ั : ฉันซอื้ กระเป๋าทส่ี ่ังมาจากตา่ งประเทศยห่ี อ้ ดังรุน่ ล่าสดุ ใหค้ ณุ แม่ และซ้อื เสื้อแขนยาวผลติ จากตา่ งประเทศให้
คุณพ่อ ฉนั คิดวา่ คณุ พอ่ และคณุ แมข่ องฉันตอ้ งถูกใจแนน่ อน เพราะสงั่ สินค้าดมี ีคณุ ภาพ ถงึ แมว้ ่าจะเกนิ
งบประมาณรายจา่ ยท่กี ำหนดไว้ แตฉ่ ันก็จะหารายไดม้ าเพิ่มเตมิ

คำถาม
2. ใครเป็นผมู้ ีหลักในการบรโิ ภคทด่ี ี

3. ใครเป็นผบู้ รโิ ภคท่มี หี ลกั ในการบริโภคทไี่ ม่เหมาะสม อธบิ ายเหตุผล

แบบสังเกตพฤตกิ รรม การทำงานรายบคุ คล

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรยี น แล้วขีด ✓ ลงในชอ่ ง ที่
ตรงกบั ระดับคะแนน

ลำดับท่ี รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
4321

1 การแสดงความคิดเหน็
2 การยอมรับฟงั ความคดิ เหน็ ของผู้อื่น
3 การทำงานตามหนา้ ที่ทไี่ ดร้ ับมอบหมาย
4 ความมนี ำ้ ใจ
5 การตรงต่อเวลา

รวม

ลงช่อื ...................................................ผู้ประเมนิ
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน ให้ 4 คะแนน เกณฑ์การตดั สินคณุ ภาพ
ปฏบิ ัตหิ รอื แสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมบอ่ ยคร้งั ให้ 2 คะแนน ช่วงคะแนน ระดบั คณุ ภาพ
ปฏบิ ตั ิหรอื แสดงพฤตกิ รรมบางครงั้ ให้ 1 คะแนน
ปฏบิ ตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมนอ้ ยครงั้ 18 - 20 ดีมาก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรม การทำงานกลมุ่

ชอ่ื กลมุ่ ชัน้

คำชีแ้ จง : ให้ ผสู้ อน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ ขีด ✓ ลงในช่อง ที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
4321

1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม
2 ความรว่ มมือกนั ทำงาน
3 การแสดงความคดิ เหน็
4 การรบั ฟงั ความคิดเห็น
5 ความมนี ำ้ ใจชว่ ยเหลือกัน

รวม

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมนิ
............../.................../................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤตกิ รรมบ่อยคร้งั ให้ 4 คะแนน ช่วงคะแนน ระดบั คุณภาพ
ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมบางครง้ั ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมนอ้ ยคร้งั ให้ 2 คะแนน 18 - 20 ดีมาก
ให้ 1 คะแนน
14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กว่า 10 ปรับปรงุ

แบบประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำช้แี จง : ให้ ผ้สู อน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหว่างเรยี นและนอกเวลาเรยี น แล้วขดี ✓ ลงในชอ่ ง
ทตี่ รงกับระดับคะแนน

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพงึ ประสงค์ 4321
1.1 ยนื ตรงเม่อื ไดย้ ินเพลงชาติ รอ้ งเพลงชาติได้ และอธิบาย ความหมาย
ดา้ น ของเพลงชาติ
1. รกั ชาติ ศาสน์ 1.2 ปฏบิ ตั ิตนตามสิทธแิ ละหน้าท่ีของนักเรยี น

กษตั ริย์ 1.3 ใหค้ วามร่วมมอื รว่ มใจ ในการทำงานกับสมาชกิ ในช้นั เรียน

2. ซ่ือสตั ย์ สุจรติ 1.4 เขา้ ร่วมกิจกรรมทสี่ รา้ งความสามคั คี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรยี นและชมุ ชน
3. มวี นิ ัย
รบั ผิดชอบ 1.5 เขา้ รว่ มกิจกรรมทางศาสนาทตี่ นนบั ถือ ปฏบิ ัตติ นตามหลกั ของ ศาสนา
4. ใฝ่เรียนรู้
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกยี่ วกับสถาบันพระมหากษตั ริยต์ ามที่โรงเรยี น
5. อยู่อย่าง และชุมชนจดั ข้นึ
พอเพียง
2.1 ใหข้ ้อมลู ทถ่ี ูกตอ้ ง และเปน็ จริง
2.2 ปฏบิ ตั ิในส่ิงที่ถูกตอ้ ง ละอาย และเกรงกลวั ทีจ่ ะทำความผดิ ทำ ตาม
สัญญาท่ีตนใหไ้ ว้กบั เพ่อื น พ่อแมห่ รอื ผปู้ กครอง และครู

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซอ่ื ตรง
3.1 ปฏิบัตติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ขอ้ บังคบั ของครอบครัว และ
โรงเรยี น มีความตรงต่อเวลาในการปฏบิ ตั กิ ิจกรรมตา่ งๆ ใน

ชวี ิตประจำวนั
4.1 แสวงหาข้อมลู จากแหลง่ การเรยี นรตู้ า่ งๆ
4.2 มกี ารจดบนั ทึกความรู้อยา่ งเปน็ ระบบ

4.3 สรุปความรไู้ ดอ้ ยา่ งมีเหตผุ ล
5.1 ใช้ทรัพยส์ ินของตนเอง เชน่ สงิ่ ของ เคร่ืองใช้ ฯลฯ อยา่ งประหยดั

คุ้มค่า และเก็บรักษาดแู ลอยา่ งดี และใช้เวลาอยา่ งเหมาะสม
5.2 ใช้ทรพั ยากรของส่วนรวมอยา่ งประหยัด คมุ้ ค่า และเกบ็ รักษาดูแล

อย่างดี
5.3 ปฏิบัตติ นและตดั สินใจดว้ ยความรอบคอบ มีเหตผุ ล
5.4 ไมเ่ อาเปรยี บผูอ้ ื่น และไม่ทำใหผ้ อู้ นื่ เดอื ดรอ้ น พร้อมให้อภัยเมื่อ ผู้อ่นื
กระทำผดิ พลาด

คุณลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพงึ ประสงคด์ า้ น 4321
5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพ้ืนฐาน
6. มุง่ มนั่ ในการ ของความรู้ ข้อมลู ขา่ วสาร
ทำงาน
5.6 รเู้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสงั คม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
7. รกั ความเปน็ ไทย และปรับตวั อยรู่ ่วมกบั ผูอ้ ื่นไดอ้ ยา่ งมีความสขุ
8. มีจติ สาธารณะ
6.1 มคี วามตง้ั ใจและพยายามในการทำงานที่ไดร้ บั มอบหมาย

6.2 มคี วามอดทนและไมท่ อ้ แท้ต่ออุปสรรคเพอ่ื ให้งานสำเร็จ

7.1 มีจิตสำนกึ ในการอนุรกั ษว์ ฒั นธรรมและภมู ปิ ัญญาไทย

7.2 เหน็ คุณคา่ และปฏิบัตติ นตามวฒั นธรรมไทย

8.1 ร้จู ักช่วยพอ่ แม่ ผปู้ กครอง และครทู ำงาน
8.2 อาสาทำงาน ชว่ ยคดิ ชว่ ยทำ และแบง่ ปันสิง่ ของให้ผู้อน่ื
8.3 รจู้ ักดูแล รักษาทรัพยส์ มบัตแิ ละส่งิ แวดล้อมของหอ้ งเรียน

โรงเรยี น ชมุ ชน
8.4 เขา้ รว่ มกิจกรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยี น

ลงชอ่ื ...................................................ผ้ปู ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน เกณฑก์ ารตดั สินคณุ ภาพ
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤตกิ รรมบอ่ ยครั้ง ให้ 4 คะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคณุ ภาพ
ปฏบิ ตั หิ รือแสดงพฤตกิ รรมบางครงั้ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 2 คะแนน 18 - 20 ดีมาก
ให้ 1 คะแนน
14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กวา่ 10 ปรับปรงุ

แบบทึกการจดั ใชแ้ ผนการจดั การเรยี นรู้

ชอ่ื ผู้จัดทำ นางสาวเจนจริ า สงเนย ตำแหน่ง ครู
โรงเรยี นมติ รภาพวทิ ยา ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จงั หวัดนครราชสีมา
แผนการจัดการเรยี นรู้รายวชิ าสังคมศึกษา 2 รหสั ส21103 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กล่มุ สาระการเรยี นรู้สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บันทึกการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี.......3.......
 ผลการจดั การเรยี นการสอน

................น...กั..เ..ร.ยี...น..ส...า.ม...า.ร..ถ...อ..ธ..ิบ...า.ย...ค..ว..า..ม..ห..ม...า.ย..แ...ล..ะ..ค..ว..า..ม..ส..ำ..ค...ัญ...ข..อ..ง..ก..า..ร..บ..ร..ิโ..ภ...ค..ไ..ด..้..บ..า..ง..ส..่ว..น...อ..า..จ..จ..ะ..เ.ข..้า..ใ..จ..ผ...ิด......... .......
................เ..ร..่ือ..ง..ก..า..ร..บ..ร..ิโ..ภ...ค..ท...่ีด..ี.แ...ต..่ห...ล..ัง..จ..า..ก..ไ..ด..้ร..บั...ก..า..ร..เ.ร..ีย..น...ร..ู้ .น...ัก..เ.ร..ยี..น...ส..า..ม..า..ร..ถ..เ..ข..า้ .ใ...จ.เ..ร..ื่อ..ง..ก..า..ร..บ..ร..ิโ..ภ..ค...ท...่ีด..ีไ..ด..้...............
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................. .................................................

 ผลการพฒั นาพฤติกรรมการเรยี นของผูเ้ รยี น
..................น...ัก..เ..ร.ยี...น..ส...า.ม...า.ร..ถ...ส..่ือ..ส...า.ร..ก..บั...ค...ร..ุผ..ู้ส..อ..น...ไ.ด...้ด..ี.แ...ล..ะ..ม..กี ..า..ร..แ..ส...ด..ง..พ...ฤ..ต..ิก...ร..ร.ม...ท..ีแ่...ส..ด..ง..ถ...งึ .ก...า.ร..ม...ที ..กั..ษ....ะ.ก..า..ร..ค...ดิ ............
..................ว..เิ.ค...ร..า..ะ.ห...์ .เ.ช...่น....ก..า..ร..ต..อ..บ...ค...ำ.ถ..า..ม....ก..า..ร..แ..ล..ก..เ..ป..ล...ี่ย..น...ค..ว..า..ม..ค...ิด..เ.ห...็น..ก...ับ..เ..พ..่อื...น..ร..ว่ .ม...ช..้ัน...แ..ล..ะ..ค...ร..ูผ..ู้ส..อ..น.....ร..ว..ม...ถ..งึ .........
............................................................................................................................. .................................................

 อน่ื ๆสามารถเปรยี บเทยี บพฤตกิ รรมการบริโภคทีด่ ีกับไม่ดีได้
....................................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................. .................................................

ลงช่ือ............................................ครูผสู้ อน
(นางสาวเจนจริ า สงเนย)

ความคิดเหน็ ของผู้อำนวยการโรงเรยี นหรอื ผู้ที่ไดร้ ับมอบหมาย
 รับทราบ
 พัฒนาเพือ่ เปน็ ผลงานทางวชิ าการต่อไป
 อ่นื ๆ…………………………………………………
……………………………………………………….

ลงชื่อ
(นายมนชยั เยื่องกลาง)

ผู้อำนวยการโรงเรยี นมติ รภาพวทิ ยา

แผนการจัดการเรยี นรทู้ ี่ 4

พฤตกิ รรมการบริโภคของคนในสงั คมปัจจุบัน 21ชชว่ั วั่โมโมงง

1. มาตรฐานการเรยี นรู/้ ตวั ชว้ี ัด

1.1 ตัวชวี้ ัด

ส 3.1 ม.1/2 วิเคราะห์ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสงั คม ซงึ่ สง่ ผลต่อเศรษฐกจิ ของ

ชุมชนและ ประเทศ

2. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

1) วิเคราะห์ปัจจัยท่มี ีอทิ ธิพลตอ่ พฤติกรรมการบรโิ ภคได้
2) วิเคราะหค์ า่ นิยมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสงั คมปัจจุบนั และผลดผี ลเสียของพฤติกรรม

ดังกล่าวได้

3. สาระการเรยี นรู้

สาระการเรียนรูแ้ กนกลาง สาระการเรยี นรทู้ ้องถ่ิน

1) ปจั จยั ที่มีอิทธพิ ลตอ่ พฤติกรรมการบริโภค (พจิ ารณาตามหลักสตู รสถานศกึ ษา)
2) คา่ นยิ มและพฤติกรรมการบริโภคของคนในสงั คม
ปัจจบุ นั รวมท้งั ผลดีและผลเสยี ของพฤติกรรมดังกล่าว

4. สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียนและคณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์

สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

4.1 ความสามารถในการสอื่ สาร 1. มีวนิ ัย
4.2 ความสามารถในการคดิ 2. ใฝ่เรียนรู้
3. อยอู่ ยา่ งพอเพียง
1) ทักษะการวเิ คราะห์
2) ทักษะการเปรยี บเทยี บ

3) ทักษะการเสรุปลงความเห็น

4.3 ความสามารถในการใชท้ กั ษะชีวติ

5. กจิ กรรมการเรยี นรู้

 วธิ ีสอนโดยการจัดการเรียนรแู้ บบร่วมมอื : เทคนิคคู่คดิ ส่ีสหาย

ข้ันที่ 1 ขนั้ นำเข้าสูบ่ ทเรียน

1. ครนู ำข่าวเกยี่ วกบั การโฆษณาขายสนิ ค้ามาเลา่ ให้นักเรยี นฟังแลว้ ใหน้ กั เรียนช่วยกันวเิ คราะหแ์ ละตอบ
คำถามตอ่ ไปน้ี

- ถ้าใหน้ กั เรยี นซ้อื สินค้าดงั กล่าว นักเรยี นจะมีวิธีการเลอื ก ซ้อื อยา่ งไร อธิบายเหตุผล
- นักเรยี นคิดวา่ สนิ คา้ ในขา่ วมคี วามจำเปน็ ต่อการดำรงชีวิตของนักเรยี นหรอื ไม่ อธบิ ายเหตผุ ล
2. ครอู ธบิ ายเช่อื มโยงใหน้ ักเรียนเข้าใจถงึ ปจั จัยท่มี ีอทิ ธพิ ลตอ่ การบริโภค
3. นกั เรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

ขนั้ ที่ 2 ข้นั สอน

1. นักเรยี นกลุ่มเดมิ (จากแผนการจดั การเรียนรทู้ ่ี 1) ร่วมมือกนั ศกึ ษาความรเู้ ร่ือง ปจั จัยท่ีมีอิทธพิ ลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคค่านิยม และพฤตกิ รรมการบรโิ ภคของคนในสังคมปัจจุบันและผลดีผลเสียของพฤตกิ รรม
ดงั กลา่ ว จากหนงั สอื เรยี น และห้องสมุด

2. สมาชิกแตล่ ะกลุ่มจับคกู่ นั เป็น 2 คู่ ให้แต่ละคูช่ ว่ ยกนั ทำใบงาน ดังน้ี
- คู่ที่ 1 ทำใบงานท่ี 2.2 เรือ่ ง ปจั จัยที่มีอทิ ธิพลตอ่ การบริโภค
- คทู่ ่ี 2 ทำใบงานที่ 2.3 เรอ่ื ง พฤตกิ รรมผู้บริโภค

3. สมาชกิ แต่ละคผู่ ลัดกนั อธบิ ายผลงานในใบงานที่คขู่ องตนรับผิดชอบ ช่วยกนั เสรมิ เพม่ิ เติมและ
ตรวจสอบความถูกต้อง

4. ครูและนักเรยี นช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงานที่ 2.2-2.3

ขั้นที่ 3 ขัน้ สรปุ

ครแู ละนักเรียนชว่ ยกันสรุปปจั จยั ที่มอี ทิ ธิพลตอ่ พฤติกรรมการบริโภค คา่ นยิ ม และพฤติกรรมการบรโิ ภค
ของคนในสังคมปัจจุบัน รวมท้งั ผลดีและผลเสียของพฤตกิ รรมดงั กลา่ ว

7. การวดั และประเมินผล เคร่อื งมือ เกณฑ์การประเมนิ

วิธีวัด ใบงานท่ี 2.2 รอ้ ยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ใบงานที่ 2.3 รอ้ ยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานท่ี 2.2 แบบสังเกตพฤตกิ รรมการทำงานรายบุคคล ระดบั คณุ ภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานที่ 2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ระดบั คณุ ภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สงั เกตพฤตกิ รรมการทำงานรายบคุ คล แบบประเมินคุณลักษณะอันพงึ ประสงค์ ระดับคณุ ภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
สงั เกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
สงั เกตความมวี นิ ยั ใฝเ่ รยี นรู้ และอยู่
อยา่ งพอเพียง

8. สือ่ /แหล่งการเรยี นรู้

8.1 สื่อการเรยี นรู้
1) หนงั สือเรยี น เศรษฐศาสตร์ ม.1
2) ตัวอยา่ งข่าว
3) ใบงานท่ี 2.2 เรอ่ื ง ปจั จัยทมี่ ีอิทธพิ ลต่อการบริโภค
4) ใบงานท่ี 2.3 เรอื่ ง พฤติกรรมผ้บู ริโภค

8.2 แหล่งการเรยี นรู้
1) หอ้ งสมุด

ตวั อย่างข่าว

ศึกแพ็กเกจ “ชาเขยี ว”

แขง่ กันแบบเบาะๆ สำหรับยกแรกชาเขยี วประเดิมเปดิ ศกึ ช่วงต้นปี ดว้ ยการออกแพก็ เกจใหม่ ในรสชาติเดมิ
โออชิ ิออกอาวุธแรกของปี ด้วยบรรจุภัณฑใ์ หมร่ ูปแบบกระปอ๋ ง 4 รสชาติ รสนำ้ ผ้ึงผสมมะนาว รสขา้ วญี่ปุ่น
ต้นตำรบั และโออิชิ คิคุชะ ชาเขยี วญป่ี ุ่นผสมเกก๊ ฮวย ซึ่งเปน็ รสชาติเดมิ วางจำหน่ายกระปอ๋ งละ 15 บาท ขนาด 320 ซีซี
อนิรุทธิ์ ให้ เหตุผลว่าแพ็กเกจใหม่นี้ ช่วยเติมเต็ม “พอร์ตสินค้า” ของโออิชิให้ครบถ้วน และยังช่วยตอบโจทย์กลยุทธ์
เรื่องของ “ราคา” ทำให้เข้าถึงลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น จากเดิมโออิชิมีแพ็กเกจกล่องยูเอชที ขนาด 250 ซีซี ราคาขาย
10 บาท จะเหมาะกับลูกค้าวัยเด็กนักเรียน วัย 8-12 ปี และขนาดใหญ่ 20 บาท ขนาด 500 ซีซี เหมาะกับกลุ่มคนวัย
ทำงาน
สว่ นแพ็กเกจใหมท่ มี่ รี าคา 15 บาท โดยเปน็ ราคาที่อยู่กึง่ กลางระหวา่ ง 20 บาท และ 10 บาท ช่วยให้ลูกคา้ ตัดสินใจซื้อ
ไดง้ า่ ยข้นึ และยงั ไดล้ ูกคา้ กล่มุ ใหมๆ่ โดยเฉพาะลกู คา้ ผหู้ ญิงทีม่ กั ต้องการดื่มแค่คร้ังเดยี ว แพ็กเกจแบบกระป๋อง ยงั เป็นแนว
ทางการแตกยูนิตการขายแบบยกแพ็ก เนื่องจากถ้าเป็นแบบขวด PET บรรจุแพ็กใหญ่เป็นลัง 12 ขวด การซื้อยกแพ็ก
ค่อนข้างลำบากสำหรบั ลูกค้า แต่สำหรบั รปู แบบกระป๋อง มีแพ็ก 6 กระปอ๋ ง นอกจากสะดวกสำหรับลูกค้าทัว่ ไป และยงั เพ่ิม
ช่องทางขายพิเศษผ่านร้านอาหาร ภัตตาคาร คลับต่างๆ ที่สำคัญไทยเบฟเวอเรจมคี วามพรอ้ มในเรื่องการผลิตบรรจุภณั ฑ์
แบบกระป๋องอยู่แล้ว ไม่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมเหมือนกับโรงงานโออิชิ การผลิตจึงทำได้เต็มท่ี นอกจากนี้แพ็กเกจ
กระปอ๋ งกไ็ มใ่ ช่เรอ่ื งใหม่สำหรบั ผ้บู รโิ ภคท่ไี ด้รบั รูม้ าแล้วจาก “ชาคลู ลซ์ ่า” ที่โออิชเิ ปดิ ตวั ทำตลาดไปเม่อื ปที แี่ ล้ว หรอื ถา้ จะมอง
ในอีกแง่หนึ่ง การออกแพ็กเกจใหม่ราคา 15 บาท เป็นการตอบโต้ “อิชิตัน” ที่เคยใช้ช่องว่างราคาวางขายในราคา 16
บาท ขนาด 420 ซีซี
ถึงแม้ว่าช่องว่างราคาจะต่างกันแค่บาทเดียว แต่การใช้บรรจุภัณฑ์กระป๋องซึ่งคู่แข่งไม่มี ก็ทำให้ผู้บริโภคมองเห็นถึง
ความแตกตา่ งได้
งานนี้โออิชิต้องจัดเต็ม ลงทุนจ้าง “เคน ภูภูมิ” เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแพ็กเกจใหม่โดยเฉพาะ อนิรุทธิ์ให้เหตุผลว่า
เพราะความสดใหมข่ องเคน ภูภูมิ เพื่อสะท้อนถึงความเป็นแพ็กเกจใหม่ และยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุน่ ที่มีอายรุ ะหวา่ ง
15-23 ปี ซ่งึ เปน็ กลุ่มเปา้ หมายหลัก
ส่วน “ตัน ภาสกรนที” รับมือด้วยออกแพ็กเกจยูเอชที ราคา 10 บาท มีทั้งรสชาติเก่า และเพิ่มรสชาติใหม่ นอกจาก
ออกมากระตุ้นให้พฤติกรรมการบริโภค “ชาเขียว” ไม่ต่างจาก “บะหมี่สำเร็จรูปมาม่า” ที่ต้องมีแพ็กเกจใหม่และรสชาติ
ใหม่ออกมาตลอดเวลา ยังตอบรับกับกำลังซื้อที่ลดลงของภาวะผู้บริโภคปีนี้ ที่จะหันมาเลือกซื้อสินค้าที่มีไซส์เล็กราคาถูก
มากขึ้น

ท่ีมา : rss.thaibizcenter.com/newscategory.asp?catid=3

ใบงานที่

2.2 ปจั จัยท่ีมอี ทิ ธพิ ลตอ่ การบรโิ ภค

คำชแ้ี จง ใหน้ กั เรยี นอ่านกรณีศึกษา แลว้ ตอบคำถาม

กรณศี ึกษาท่ี 1

พร : สมาชกิ สมาคมสตรไี ทย นงั่ สนทนากันหลังจากเลิกประชุมแลว้
เพ็ญ : ฉันอา่ นโฆษณาจากหนังสอื พมิ พเ์ ลยรมู้ าวา่ โทรศัพทร์ ุ่นใหมข่ องบริษทั ดเี กยี ร์ มปี ระสิทธิภาพในการใชง้ าน
อร : มากมายหลายอยา่ ง ฉนั เลยคดิ ว่าจะซื้อโทรศพั ทเ์ ครือ่ งใหมแ่ ทนเครอื่ งเก่าซ่งึ ใชม้ านานแล้ว
กุล : ฉนั จะซ้ือโทรศัพท์ใหมเ่ หมือนกันแตค่ งเลอื กยีห่ อ้ ทถ่ี ูกหน่อย แตก่ ต็ อ้ งดูวา่ มปี ระสทิ ธิภาพในการใช้งาน
ใกล้เคียงกบั ยหี่ อ้ ที่มรี าคาแพง
คำถาม ฉนั ยังไม่ตอ้ งการซอื้ โทรศพั ทเ์ คลือ่ นที่ แตฉ่ ันต้องการซอ้ื เส้อื ใหม่ไปทำงาน เส้ือตัวเกา่ ใช้มานานแล้ว
แตฉ่ ันตอ้ งการไปเดินดซู อ้ื ผ้าราคาถูกจากตลาดนัดใกล้บา้ น
เดอื นนฉี้ ันมเี งนิ เดือนพเิ ศษจากการทำงาน เลยตง้ั ใจว่าจะซ้อื เส้ือผ้าใหม่หลายชุด ถา้ ฉนั จะซ้อื เสอ้ื ตวั
ใหมน่ จะเลือกซ้อื ยีห่ ้อฟอเรนซ์ เปน็ เส้ือนำเขา้ จากตา่ งประเทศใสแ่ ลว้ ดูโกเ้ กก๋ ว่าเส้อื ยี่หอ้ อ่ืนๆ

 จากการสนทนาขา้ งตน้ ปัจจยั ทม่ี อี ทิ ธพิ ลต่อพฤตกิ รรมการบรโิ ภค คอื อะไร

เจตน์ : กรณีศกึ ษาท่ี 2

ชัย : เจตน์ ชยั ผ้ึง มอี าชีพค้าขาย พวกเขาจะพบปะพดู คยุ กันอยู่เสมอ
ผึ้ง : รถยนตน์ ำเขา้ จากตา่ งประเทศของบรษิ ัททผี่ มเป็นตัวแทนจำหนา่ ยนน้ั มักจะขายได้กับลกู คา้ ทีเ่ ปน็ นักธรุ กจิ
แหวน : มากกวา่ ลูกคา้ ท่ที ำงานมรี ายได้เปน็ เดือน
ปีนี้อากาศร้อนมาก ที่ร้านของผมขายเครือ่ งปรบั อากาศกบั พัดลมไดม้ ากกว่าทกุ ๆ ปี
ผงึ้ : ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ร้านของฉันขายของดีกว่าเดอื นอน่ื ๆ
ครีมพอกหนา้ ที่โฆษณาว่าเปน็ ครมี พอกหนา้ แล้วทำใหห้ นา้ สวยเดง้ สาวสวยกว่าเดมิ ฉันสามารถขายได้
กบั พวกทำงานโรงงานเทา่ นน้ั แต่ถา้ นำไปขายตามสถานทรี่ าชการจะขายไมค่ ่อยได้
ในวันลอยกระทง ท่รี ้านของฉนั ขายกระทงไดม้ าก และในวนั แมก่ ข็ ายพวงมาลัยดอกมะลไิ ดม้ ากเป็นพิเศษ

คำถาม
 ในวงสนทนาข้างต้นแสดงให้เห็นปจั จัยสำคญั ท่ีมผี ลตอ่ การตดั สินใจซื้อสินค้าอยา่ งไรบา้ ง

ใบงานท่ี

2.3 พฤตกิ รรมผบู้ รโิ ภค

ตอนที่ 1 ใหน้ กั เรียนนำหมายเลขของแตล่ ะภาพไปใส่ในวงกลมดา้ นลา่ งท่ีมคี วามสมั พนั ธ์กับข้อความ
คำช้ีแจง 2. 3.

1.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

ค่านิ ยม กระแสสงั คม นิ ยมสินค้า
การมสี ุขภาพท่ีดี ฟ่ มุ เฟื อย

(หมายเหตุ : หมายเลขในวงกลมอาจซำ้ กันได)้

ตอนที่ 2
คำชแี้ จง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี

1. พฤติกรรมการบรโิ ภคของบุคคลท่ีมรี ายได้นอ้ ยกับบุคคลที่มีรายได้มาก มคี วามแตกต่างกันอย่างไร

2. ทำไมปัจจบุ นั นี้คนไทยบางกลุ่มยงั นิยมบริโภคสนิ คา้ ฟมุ่ เฟือย และส่งผลเสยี อยา่ งไรบ้าง

แบบสังเกตพฤตกิ รรม การทำงานรายบคุ คล

คำชี้แจง : ให้ ผู้สอน สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหวา่ งเรียนและนอกเวลาเรยี น แล้วขีด ✓ ลงในชอ่ ง ที่
ตรงกบั ระดับคะแนน

ลำดับท่ี รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
4321

1 การแสดงความคิดเหน็
2 การยอมรับฟงั ความคดิ เหน็ ของผู้อื่น
3 การทำงานตามหนา้ ที่ทไี่ ดร้ ับมอบหมาย
4 ความมนี ำ้ ใจ
5 การตรงต่อเวลา

รวม

ลงช่อื ...................................................ผู้ประเมนิ
............../.................../................

เกณฑ์การให้คะแนน ให้ 4 คะแนน เกณฑ์การตดั สินคณุ ภาพ
ปฏบิ ัตหิ รอื แสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมบอ่ ยคร้งั ให้ 2 คะแนน ช่วงคะแนน ระดบั คณุ ภาพ
ปฏบิ ตั ิหรอื แสดงพฤตกิ รรมบางครงั้ ให้ 1 คะแนน
ปฏบิ ตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมนอ้ ยครงั้ 18 - 20 ดีมาก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ต่ำกว่า 10 ปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรม การทำงานกลมุ่

ชอ่ื กลมุ่ ชัน้

คำชีแ้ จง : ให้ ผสู้ อน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แลว้ ขีด ✓ ลงในช่อง ที่
ตรงกับระดับคะแนน

ลำดับที่ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
4321

1 การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม
2 ความรว่ มมือกนั ทำงาน
3 การแสดงความคดิ เหน็
4 การรบั ฟงั ความคิดเห็น
5 ความมนี ำ้ ใจชว่ ยเหลือกัน

รวม

ลงชื่อ...................................................ผปู้ ระเมนิ
............../.................../................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤตกิ รรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤตกิ รรมบ่อยคร้งั ให้ 4 คะแนน ช่วงคะแนน ระดบั คุณภาพ
ปฏิบตั ิหรอื แสดงพฤติกรรมบางครง้ั ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมนอ้ ยคร้งั ให้ 2 คะแนน 18 - 20 ดีมาก
ให้ 1 คะแนน
14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กว่า 10 ปรับปรงุ

แบบประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำช้แี จง : ให้ ผ้สู อน สังเกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในระหว่างเรยี นและนอกเวลาเรยี น แล้วขดี ✓ ลงในชอ่ ง
ทตี่ รงกับระดับคะแนน

คณุ ลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพงึ ประสงค์ 4321
1.1 ยนื ตรงเม่อื ไดย้ ินเพลงชาติ รอ้ งเพลงชาติได้ และอธบิ าย ความหมาย
ดา้ น ของเพลงชาติ
1. รกั ชาติ ศาสน์ 1.2 ปฏบิ ตั ิตนตามสิทธแิ ละหน้าท่ีของนักเรยี น

กษตั ริย์ 1.3 ใหค้ วามร่วมมอื รว่ มใจ ในการทำงานกับสมาชกิ ในช้นั เรียน

2. ซ่ือสตั ย์ สุจรติ 1.4 เขา้ ร่วมกิจกรรมทสี่ รา้ งความสามคั คี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรยี นและชมุ ชน
3. มวี นิ ัย
รบั ผิดชอบ 1.5 เขา้ รว่ มกิจกรรมทางศาสนาทตี่ นนบั ถือ ปฏบิ ัตติ นตามหลกั ของ ศาสนา
4. ใฝ่เรียนรู้
1.6 เข้าร่วมกิจกรรมที่เกยี่ วกับสถาบันพระมหากษตั ริยต์ ามที่โรงเรยี น
5. อยู่อย่าง และชุมชนจดั ข้นึ
พอเพียง
2.1 ใหข้ ้อมลู ที่ถูกตอ้ ง และเปน็ จริง
2.2 ปฏบิ ตั ิในส่ิงที่ถูกตอ้ ง ละอาย และเกรงกลวั ทีจ่ ะทำความผดิ ทำ ตาม
สัญญาท่ีตนใหไ้ ว้กบั เพ่อื น พ่อแมห่ รอื ผปู้ กครอง และครู

2.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซอ่ื ตรง
3.1 ปฏิบัตติ ามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบยี บ ขอ้ บังคบั ของครอบครัว และ
โรงเรยี น มีความตรงต่อเวลาในการปฏบิ ตั กิ ิจกรรมตา่ งๆ ใน

ชวี ิตประจำวนั
4.1 แสวงหาข้อมลู จากแหลง่ การเรยี นรตู้ า่ งๆ
4.2 มกี ารจดบนั ทึกความรู้อยา่ งเปน็ ระบบ

4.3 สรุปความรไู้ ดอ้ ยา่ งมีเหตผุ ล
5.1 ใช้ทรัพยส์ ินของตนเอง เชน่ สงิ่ ของ เคร่ืองใช้ ฯลฯ อยา่ งประหยดั

คุ้มค่า และเก็บรักษาดแู ลอยา่ งดี และใช้เวลาอยา่ งเหมาะสม
5.2 ใช้ทรพั ยากรของส่วนรวมอยา่ งประหยัด คมุ้ ค่า และเกบ็ รักษาดูแล

อย่างดี
5.3 ปฏิบัตติ นและตดั สินใจดว้ ยความรอบคอบ มีเหตผุ ล
5.4 ไมเ่ อาเปรยี บผูอ้ ื่น และไม่ทำใหผ้ อู้ นื่ เดอื ดรอ้ น พรอ้ มให้อภัยเมื่อ ผู้อ่นื
กระทำผดิ พลาด

คุณลักษณะ รายการประเมนิ ระดบั คะแนน
อันพงึ ประสงคด์ า้ น 4321
5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพ้ืนฐาน
6. มุง่ มนั่ ในการ ของความรู้ ข้อมลู ขา่ วสาร
ทำงาน
5.6 รเู้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง ทางสงั คม และสภาพแวดล้อม ยอมรับ
7. รกั ความเปน็ ไทย และปรับตวั อยรู่ ่วมกบั ผู้อื่นไดอ้ ยา่ งมีความสขุ
8. มีจติ สาธารณะ
6.1 มคี วามตง้ั ใจและพยายามในการทำงานที่ไดร้ บั มอบหมาย

6.2 มคี วามอดทนและไมท่ อ้ แทต้ ่ออุปสรรคเพอ่ื ให้งานสำเร็จ

7.1 มีจิตสำนกึ ในการอนุรกั ษว์ ัฒนธรรมและภมู ปิ ัญญาไทย

7.2 เหน็ คุณคา่ และปฏิบัตติ นตามวฒั นธรรมไทย

8.1 ร้จู ักช่วยพอ่ แม่ ผปู้ กครอง และครทู ำงาน
8.2 อาสาทำงาน ชว่ ยคดิ ชว่ ยทำ และแบง่ ปันสิง่ ของให้ผู้อน่ื
8.3 รจู้ ักดูแล รักษาทรัพยส์ มบัตแิ ละสง่ิ แวดล้อมของหอ้ งเรียน

โรงเรยี น ชมุ ชน
8.4 เขา้ รว่ มกิจกรรมเพอ่ื สงั คมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรยี น

ลงชอ่ื ...................................................ผ้ปู ระเมิน
............../.................../................

เกณฑ์การใหค้ ะแนน เกณฑก์ ารตดั สินคณุ ภาพ
ปฏิบัติหรอื แสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบตั หิ รือแสดงพฤตกิ รรมบอ่ ยครั้ง ให้ 4 คะแนน ชว่ งคะแนน ระดับคณุ ภาพ
ปฏบิ ตั หิ รือแสดงพฤตกิ รรมบางครงั้ ให้ 3 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ 2 คะแนน 18 - 20 ดีมาก
ให้ 1 คะแนน
14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ตำ่ กวา่ 10 ปรับปรงุ

แบบทกึ การจดั ใชแ้ ผนการจดั การเรียนรู้

ชอื่ ผู้จัดทำ นางสาวเจนจริ า สงเนย ตำแหนง่ ครู
โรงเรยี นมติ รภาพวิทยา ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวดั นครราชสีมา
แผนการจดั การเรียนรู้รายวิชาสงั คมศึกษา 2 รหสั ส21103 ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2564

กลุ่มสาระการเรยี นรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บันทึกการใชแ้ ผนการจดั การเรียนรู้ที่.......4.......
 ผลการจัดการเรยี นการสอน

................1.....น...ัก..เ.ร..ีย..น...ส..า..ม..า..ร..ถ..ว..ิเ.ค...ร..า.ะ..ห..์ป...ัจ..จ...ยั ..ท..ี่ม...ีอ..ิท...ธ..ิพ..ล...ต..่อ..พ...ฤ..ต...กิ ..ร..ร..ม..ไ..ด..้......................................................... ........
.......................................................................................................................... ....................................................
................2......น..กั..เ..ร..ยี ..น...บ..า..ง..ส..่ว..น..ย...ัง..ไ.ม...่ส..า..ม..า..ร..ถ..เ.ข...้า.ใ...จ..ถ..ึง..ค..่า..น...ยิ ..ม..ท...่สี ..่ง..ผ..ล..ต...่อ..พ...ฤ..ต...ิก..ร..ร..ม..ก. .า.ร..บ...ร..ิโ..ภ..ค...ไ..ด..้ .............................
................ต...้อ..ง..อ..า..ศ...ยั ..ก..บั...อ..ธ..ิบ...า.ย...แ..ล..ะ..ย..ก..ต...ัว.อ...ย..า่ ..ง.ท...ี่ม..า..ก..ข..ึน้...ข..อ...ง..ค..ร..ูผ..สู้...อ..น....................... .................................................
..............................................................................................................................................................................

 ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรยี นของผู้เรียน
..................น...ัก..เ..ร.ยี...น..ส...า.ม...า.ร..ถ...ส..่ือ..ส...า.ร..ก..ับ...ค...ร..ุผ..ู้ส..อ..น...ไ..ด..้ด..ี..แ..ล..ะ..ม..ีก...า.ร..แ...ส..ด..ง..พ...ฤ..ต...ิก..ร..ร..ม..ท...แ่ี ..ส..ด..ง..ถ..งึ..ก..า..ร..ม..ีท...ัก..ษ...ะ..ก..า..ร..ค..ิด.............
..................ว..เิ.ค...ร..า..ะ.ห...์ .เ.ช...่น....ก..า..ร..ต..อ..บ...ค...ำ.ถ..า..ม....ก..า..ร..แ..ล..ก..เ..ป..ล...ี่ย..น...ค..ว..า..ม..ค...ิด..เ.ห...น็ ..ก...ับ..เ..พ..อื่...น..ร..่ว.ม...ช..้นั...แ..ล..ะ..ค...ร..ูผ..ู้ส..อ..น......ร..ว.ม...ถ..งึ .........
............................................................................................................................. .................................................

 อน่ื ๆสามารถเปรียบเทียบพฤตกิ รรมการบรโิ ภคที่ดีกับไม่ดไี ด้
....................................................................... ................................................................................................ .......
............................................................................................................................. .................................................

ลงช่อื ............................................ครูผู้สอน
(นางสาวเจนจิรา สงเนย)

ความคดิ เห็นของผู้อำนวยการโรงเรยี นหรือผ้ทู ไี่ ดร้ บั มอบหมาย
 รบั ทราบ
 พัฒนาเพอ่ื เปน็ ผลงานทางวิชาการตอ่ ไป
 อ่นื ๆ…………………………………………………
……………………………………………………….

ลงช่อื
(นายมนชัย เยอื่ งกลาง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมติ รภาพวทิ ยา

แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 5

อปุ สงค์ อุปทาน 21ชชว่ั วั่โมโมงง

1. มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตวั ชวี้ ดั

1.1 ตวั ชี้วดั

ส 3.1 ม.1/3 ระบปุ ัจจยั ทม่ี ีอทิ ธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน

2. จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้

1) อธิบายความหมาย และกฎของอุปสงคแ์ ละอุปทานได้
2) วิเคราะหป์ จั จยั ที่มีอิทธิพลตอ่ การกำหนดอปุ สงค์และอุปทานได้

3. สาระการเรยี นรู้

สาระการเรยี นรูแ้ กนกลาง สาระการเรยี นรทู้ อ้ งถ่นิ

1) ความหมายและกฎอปุ สงค์ อุปทาน (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศกึ ษา)
2) ปัจจัยทมี่ อี ิทธพิ ลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน

4. สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียนและคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

4.1 ความสามารถในการส่อื สาร 1. มวี ินยั
4.2 ความสามารถในการคิด 2. ใฝ่เรียนรู้
3. มงุ่ มัน่ ในการทำงาน
1) ทกั ษะการจำแนก

2) ทกั ษะการเชอื่ มโยง

3) ทักษะการสรุปยอ่

4.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ติ

5. กจิ กรรมการเรียนรู้

 วธิ ีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E)

ขัน้ ที่ 1 กระตุน้ ความสนใจ

1. ครูนำภาพสินคา้ ประเภทต่างๆ ท่ีพ่อค้าแม่ค้ามาวางกองขายพร้อมมีประกาศลดราคาสินคา้ มปี ระชาชน
ไปซอ้ื กันจำนวนมาก มาใหน้ ักเรียนดู

2. ครูให้นักเรียนชว่ ยกนั แสดงความคดิ เห็นเก่ียวกบั ภาพโดยการตอบคำถามต่อไปนี้
- ทำไมประชาชนหรือผูบ้ รโิ ภคจงึ พากันไปซ้อื สินค้าจำนวนมาก
- ถ้านักเรียนเหน็ สนิ ค้าลดราคามากกวา่ เดมิ นักเรยี นจะไปซอ้ื หรือไม่ อธบิ ายเหตุผล

3. ครอู ธิบายเชือ่ มโยงให้นักเรียนเข้าใจว่า ถ้าราคาสินคา้ ต่ำผู้บริโภคจะซ้ือสนิ ค้าน้ันมากขึ้น แตถ่ า้ ราคา
สนิ คา้ สูงผบู้ ริโภค จะซ้ือสินค้านั้นน้อยลง ซึ่งเปน็ ไปตามกฎอุปสงค์ อุปทาน

ขั้นท่ี 2 สำรวจค้นหา

คำถามกระตุ้นความคิด

1. ถ้าส้มเขียวหวานมจี ำนวนมาก ราคาถูก ประชาชนจะนิยมซอ้ื ส้มจำนวนมากขนึ้ การกระทำดงั กลา่ ว
สอดคลอ้ งกับเร่ืองใด (กฎของอุปสงค์)

2. ถงึ แม้วา่ กระเปา๋ ถือยหี่ ้อดงั จะมรี าคาแพงมาก แตก่ ย็ งั ขายได้ สอดคล้องกับปัจจัยท่มี ตี ่อการกำหนดอปุ
สงคใ์ นเร่ืองใด (รสนยิ มของผู้บริโภค)

3. เม่อื ยางพารามีราคาสงู เกษตรกรก็นยิ มปลูกยางพารามากข้ึน แสดงถึงปจั จยั ใดมีอทิ ธิพลตอ่ การกำหนด
อุปทาน (ราคาสนิ ค้า)

1. นกั เรียนกลมุ่ เดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1) รว่ มกนั ศึกษาความรูเ้ รื่อง อปุ สงค์ อุปทาน จาก
หนังสอื เรียนในหวั ข้อต่อไปนี้

1) กฎของอปุ สงค์
2) ปจั จัยท่มี อี ิทธพิ ลต่อการกำหนดอปุ สงค์
3) กฎของอุปทาน
4) ปจั จยั ท่ีมีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปทาน
2. นักเรยี นตอบคำถามกระตุ้นความคิด ข้อ 1-3

ข้นั ท่ี 3 อธิบายความรู้

1. สมาชิกแต่ละคนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาอภิปรายประเดน็ สำคญั รว่ มกันในกลมุ่
2. สมาชกิ แตล่ ะกลุ่มนำความรทู้ ่ไี ด้จากการศึกษามาเป็นพนื้ ฐานในการตอบคำถามในใบงานที่ 2.4 เรอื่ ง
อุปสงค์ อปุ ทาน

ขัน้ ท่ี 4 ขยายความเขา้ ใจ

คำถามกระตุน้ ความคิด

1. การท่นี กั เรยี นจะซือ้ สินคา้ นั้นจะคำนึงถงึ เร่ืองใดกอ่ นตดั สนิ ใจ สอดคลอ้ งกบั ปจั จยั ที่มีอิทธพิ ล
ตอ่ การกำหนดอุปสงค์อย่างไร (พิจารณาตามคำตอบของนักเรยี น โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมมือกนั ทำใบงานท่ี 2.5 เรื่อง การกำหนดอปุ สงค์ อปุ ทาน ซ่ึงเปน็ การนำความรู้
เก่ยี วกบั อุปสงค์ อปุ ทาน มาเปน็ ข้อมลู ในการวเิ คราะหเ์ พ่ือขยายความรู้ความเขา้ ใจ

2. นกั เรยี นตอบคำถามกระตุ้นความคดิ

ขน้ั ที่ 5 ตรวจสอบผล

1. นกั เรยี นและครูชว่ ยกนั เฉลยคำตอบในใบงานท่ี 2.4-2.5
2. นักเรยี นชว่ ยกนั สรปุ ความร้เู ก่ียวกบั กฎของอุปสงค์ กฎของอุปทาน ปัจจยั ที่มผี ลต่อการกำหนดอุปสงค์
อุปทาน
3. ครใู ห้นกั เรียนทำกจิ กรรมตามตัวชี้วดั : กิจกรรมท่ี 2.6 จากแบบวดั ฯ เปน็ การบา้ น

7. การวัดและประเมินผล เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน

วธิ วี ดั ใบงานท่ี 2.4 ร้อยละ 60 ผา่ นเกณฑ์
ใบงานที่ 2.5 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานท่ี 2.4 แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน ระดบั คณุ ภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
ตรวจใบงานที่ 2.5 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล ระดับคณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลมุ่ ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
สังเกตพฤตกิ รรมการทำงานรายบคุ คล แบบประเมนิ คุณลักษณะอนั พึงประสงค์ ระดบั คณุ ภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์
สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลมุ่

สังเกตความมวี นิ ยั ใฝเ่ รียนรู้ และ
มุ่งมนั่ ในการทำงาน

8. สือ่ /แหล่งการเรยี นรู้

8.1 ส่ือการเรยี นรู้
1) หนังสอื เรยี น เศรษฐศาสตร์ ม.1
2) แบบวดั และบนั ทึกผลการเรยี นรู้ เศรษฐศาสตร์ ม.1
3) บัตรภาพ
4) ใบงานที่ 2.4 เร่ือง อปุ สงค์ อุปทาน
5) ใบงานที่ 2.5 เรือ่ ง การกำหนดอุปสงค์ อุปทาน

8.2 แหล่งการเรยี นรู้
1) ห้องสมุด

บตั รภาพภาพผบู้ รโิ ภคแย่งกันซ้อื นำ้ มนั พชื ลดราคา ภาพสินคา้ ทม่ี ปี ระกาศลดราคาสินค้า

ภาพผูบ้ ริโภคแยง่ กันซื้อโทรทัศน์ลดราคา ภาพการประกาศลดราคาสนิ คา้


Click to View FlipBook Version