The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bankoong.ap, 2022-09-04 15:42:43

SAR-อาภากร-2-2565

SAR-อาภากร-2-2565

Ca

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบการเลอื่ นข้นั เงนิ เดือน ครั้งท่ี 2/2565
(ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565)

ชอ่ื นายอาภากร โพธิส์ ุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนปากเกร็ด
128/37 หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวฒั นะ อำเภอปากเกรด็ จังหวดั นนทบุรี 11120
โทรศพั ท์ 0-2960-6060 โทรสาร 0-2960-6060 http://www.pk.ac.th

สังกดั สำนักงานเขตพน้ื ท่กี ารศกึ ษามัธยมศึกษานนทบรุ ี
สำนักงานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอ่ื นข้ันเงนิ เดือน ครงั้ ท่ี 2/2565

ตอนท่ี 1 : ขอ้ มลู ส่วนตัว

1.1 ขอ้ มูลทว่ั ไป

ชอื่ นาย อาภากร นามสกุล โพธ์ิสุข อายุ 29 ปี ตำแหนง่ ครู

วทิ ยฐานะ ไม่มีวทิ ยฐานะ ตำแหนง่ เลขท่ี 2462

สถานศึกษา/หนว่ ยงานการศึกษา โรงเรียนปากเกร็ด เขต/อำเภอ ปากเกร็ด

จงั หวัด นนทบรุ ี สำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษามธั ยมศกึ ษาเขต 3

รับเงนิ เดือนอันดับ คศ. 1 ขัน้ /เงนิ เดือน 22,820 บาท

เลขประจำตวั ประชาชน 1-1037-00851-88-7 เกษียณอายรุ าชการ วันท่ี 30 กนั ยายน พ.ศ. 2595

เครอ่ื งราชสูงสดุ - วฒุ ทิ างลูกเสอื B.T.C.

วนั เรม่ิ เข้ารบั ราชการ วนั ท่ี 17 ตลุ าคม พ.ศ. 2559

มาปฏบิ ตั ิราชการเป็นการประจำทีโ่ รงเรยี นปากเกรด็ เม่อื วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

1.2 วฒุ กิ ารศึกษา วุฒกิ ารศกึ ษา สถาบัน ปกี ารศึกษาที่จบ
ระดบั การศึกษา 2558
ศึกษาศาสตรบัณฑติ มหาวทิ ยาลัย
ระดบั ปริญญาตรี (นาฏศลิ ป์ไทย) เทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี

เกยี รตนิ ยิ มอันดับ 1

1.3 ประวัตกิ ารรบั ราชการ ตำแหนง่ หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุ
วนั เดอื นปี
ครผู ูช้ ว่ ย โรงเรียนปากเกร็ด
17 ตุลาคม 2559 ครู คศ.1 โรงเรยี นปากเกร็ด
17 ตุลาคม 2561

1.4 ประวตั ิการเล่อื นขน้ั เงนิ เดอื น 5 ปี ย้อนหลงั

วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/อันดับ/วิทยฐานะ / สงั กดั อัตราเงนิ เดือน เอกสารอา้ งอิง

17 ต.ค. 59 ครผู ชู้ ว่ ย 15,800
16,190
1 เม.ย. 60 ครผู ู้ช่วย 16,920
17,310
1 ต.ค. 60 ครผู ูช้ ว่ ย 17,910
18,600
1 เม.ย. 61 ครูผู้ชว่ ย 19,420
20,070
1 ต.ค. 61 ครูผู้ช่วย 20,840
21,470
1 เม.ย. 62 ครู คศ.1 22,140
22,820
1 ต.ค. 62 ครู คศ.1

1 เม.ย. 63 ครู คศ.1

1 ต.ค. 63 ครู คศ.1

1 เม.ย. 64 ครู คศ.1

1 ต.ค. 64 ครู คศ.1

1 เม.ย. 65 ครู คศ.1

1

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลื่อนข้ันเงนิ เดอื น ครงั้ ที่ 2/2565

1.5 ประวตั ิการรักษาวนิ ัยของทางราชการ

1) ในครึง่ ปที ่ีแลว้ มามีวนั ลากิจ...-...ครงั้ ....-....วนั ลาปว่ ย...-....ครง้ั .....-....วนั รวมลา.....-...คร้งั ...-....วนั
ลาอุปสมบท...-...ครงั้ ...-...วนั

2) ในคร่ึงปีทแี่ ลว้ มาจนถึงปจั จุบัน

ก. ได้รบั อนุญาตให้ไปศกึ ษาในประเทศหรือไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
ต้ังแตว่ นั ท่.ี ........เดือน..........................พ.ศ.............

ข. กลับจากศึกษาตอ่ ฝกึ อบรมหรอื ดูงาน ณ ตา่ งประเทศ ตงั้ แต่วันที่..........เดือน..........พ.ศ.............
3) ในครึง่ ปีทแ่ี ลว้ มาจนถงึ ปัจจุบนั (ดา้ นการมีวนิ ัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชีพ )

(1) การถกู ลงโทษทางวนิ ัย

 ไม่ถูกลงโทษ
 ถูกลงโทษ สถานโทษ........... ............. คำส่งั ...... ........เลขท่ี............/.............

ลงวันท.่ี ................................... ตงั้ แต่วันท่ี....................ถึงวนั ท.่ี ..........................
(2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวชิ าชีพ

 ไมถ่ ูกลงโทษ

 ถกู ลงโทษ สถานโทษ.......... ............... คำสัง่ ......... ..........เลขท.่ี .........../.............
ลงวนั ท่.ี ................................... ต้ังแตว่ นั ท.่ี ...................ถึงวนั ที่...........................

1.6 ประวตั ิการฝกึ อบรมและการศึกษาดูงานในรอบ 5 ปี ยอ้ นหลัง

1) การฝึก อบรม ท่วั ไป

วัน เดอื น ปี รายการฝกึ อบรม พัฒนา หนว่ ยงานทจ่ี ัด
สำนกั งานเขตพื้นท่ี
7 มกราคม 2560 โครงการยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น การศกึ ษามัธยมศกึ ษา
ทุกกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ (ระยะท่ี 2) กลุ่มจังหวดั นนทบุรี
เขต 3
22 มีนาคม 2560 โครงการพฒั นาบคุ ลากร
STEM EDUCATION FOR THAILAND 4.0 โรงเรียนปากเกรด็

26 เมษายน 2560 การเสวนาทางวิชาการ “นาฏยจารตี ละครนอก” มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
8-10 พฤษภาคม 2560 โครงการอบรม สมั มนา และศกึ ษาดูงานเพ่อื เพม่ิ ประสิทธภิ าพ
3 มิถุนายน 2560 ในการบรหิ ารจดั การ ของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรยี นปากเกร็ด
ทางการศึกษา ณ จงั หวดั เพชรบรุ ี
สำนักงานเขตพ้นื ท่ี
โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิ ธรรม จรรยาบรรณวชิ าชีพ การศกึ ษามัธยมศึกษา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
เขต 3
ณ จงั หวดั พระนครศรอี ยุธยา กรมส่งเสริมวฒั นธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
11-13 มถิ ุนายน 2560 โครงการประชมุ เชิงปฏบิ ัติการดนตรี-นาฏศิลปอ์ าเซยี น และสมาคมครดู นตรี
และการแสดงดนตรี-นาฏศิลปอ์ าเซียน เพลงพระราชนิพนธ์
(แหง่ ประเทศไทย)
27 มิถุนายน 2560 การจดั ทำคลงั ขอ้ สอบออนไลน์ โรงเรียนปากเกร็ด

2

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลือ่ นขนั้ เงินเดือน ครัง้ ท่ี 2/2565

วนั เดือน ปี รายการฝกึ อบรม พฒั นา หนว่ ยงานท่ีจัด
5-6 ตุลาคม 2560 อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยี น สำนกั งานศกึ ษาธิการ
25 ตุลาคม 2560
ด้านที่ 2 (การดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ) จงั หวดั นนทบุรี
25 กมุ ภาพนั ธ์ 2561 ฝกึ อบรมและฝึกปฏบิ ัตนิ าฏศิลป์ไทย เน่อื งในพระราชพธิ ี
27 เมษายน 2561 ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทร เทศบาลนครปากเกรด็
5-6 พฤษภาคม 2561
9-10 พฤษภาคม 2561 มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพติ ร โรงเรียนทปี งั กรณ์
15 พฤษภาคม 2561 วิทยาพฒั น์ (มัธยมวัด
27-29 สิงหาคม 2561 เสวนาทางวชิ าการ
8 กันยายน 2561 “ทเี ดด็ ความสำเรจ็ เคล็ดไม่ลับ ฉบบั TO BE” หตั ถสารเกษตร)
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
22 พฤศจิกายน 2561 อบรมพัฒนาทักษะการใช้ Digital Technology
เพ่ือการจัดการเรียนรคู้ รยู ุคการศึกษา 4.0 ราชมงคลธัญบรุ ี
28 พฤศจกิ ายน 2561 กรมศลิ ปากร
28 ธนั วาคม 2561 อบรมบคุ ลากรด้านนาฏศิลปไ์ ทย ชดุ รำวงมาตรฐาน สำนกั งานเขตพนื้ ที่
17 กมุ ภาพันธ์ 2562 โครงการพัฒนารูปแบบการปลกู ฝังคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ การศึกษามธั ยมศึกษา
27-28 เมษายน 2562
1 ตุลาคม 2562 ของผเู้ รียนด้วยกระบวนการจัดการเรยี นรแู้ บบบูรณาการ เขต 3
เพ่อื พัฒนาผเู้ รียนในศตวรรษท่ี 21
จงั หวัดนนทบรุ ี
ฝึกอบรมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE
ระดับจังหวัด (KM TEAM) และระดบั อำเภอ (TEAM WORK) จังหวดั นนทบรุ ี

ศึกษาดงู านกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE สำนกั งานเขตพืน้ ที่
จังหวัดเพชรบุรี การศึกษามธั ยมศกึ ษา

โครงการคา่ ยพฒั นาผนู้ ำเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม เขต 3
(พฒั นาจรยิ คุณให้ผู้นำเยาวชน) ปกี ารศึกษา 2561
โรงเรยี นปากเกร็ด
กจิ กรรมเฝา้ ระวังเหตแุ ละจัดกระบวนการเชงิ สร้างสรรค์
พฒั นานักเรยี นใหม้ พี ฤติกรรมองั พงึ ประสงค์ และส่งเสริม กองอำนวยการรักษา
ความมนั่ คงภายใน
กจิ กรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561 จงั หวัดนนทบุรี

โครงการเยาวชนรกั ชาติ นนทบุรีรกั ชาติเพือ่ ความมั่นคง โรงเรยี นปากเกรด็
ประจำปีงบประมาณ 2562
วทิ ยากรจิตอาสา 904
อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “เสริมสร้างศักยภาพครสู ู่ครมู อื อาชีพ
ในศตวรรษที่ 21” สำนกั การสงั คีต
กรมศลิ ปากร
สถาบันพระมหากษัตริยก์ บั ประเทศไทย
“หลกั สูตรประจำ” ร่นุ ท่ี 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแมพ่ ิมพ์” โรงเรยี นปากเกร็ด
โครงการจดั การความรว่ มมอื เครือขา่ ยศลิ ปินด้านนาฏศิลป์

กจิ กรรมการสัมมนาเชิงปฏบิ ตั กิ าร
เรื่อง เทคนคิ การแต่งกายโขน ละคร
อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ การใชส้ ่อื เทคโนโลยีสำหรบั ครมู ืออาชพี
เพอื่ สง่ เสรมิ การเรยี นรูแ้ บบ Active Learning

3

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอ่ื นขั้นเงินเดอื น ครั้งที่ 2/2565

วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรม พัฒนา หนว่ ยงานทจ่ี ดั
3 ตุลาคม 2562
30 พฤศจกิ ายน 2562 อบรมคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และจรรณยาบรรณ โรงเรียนปากเกร็ด
25 มีนาคม 2563 วิชาชีพครู ตามโครงการครคู ณุ ธรรม นำพอเพียง
26 มนี าคม 2563
28 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ เร่ือง “ศาสตรก์ ารสอนนาฏศิลป์ผา่ น สำนกั พิมพ์เอมพันธ์
29 มีนาคม 2563 กิจกรรมสร้างสรรค์ ระบำ รำ ฟอ้ น สู่ชน้ั เรยี น”

1 เมษายน 2563 การทดสอบวดั ความรเู้ บอื้ งตน้ เก่ยี วกบั ไวรัส Covid-19 กศน.จังหวดั อบุ ลราชธานี
ด้วยระบบอิเลก็ ทรอนิกส์
1 เมษายน 2563
อบรมหลักสตู รออนไลน์ เรอื่ ง “Be Internet Awesome Google
3 เมษายน 2563 ใช้สื่อออนไลน์อย่างชาญฉลาด”

8 เมษายน 2563 การทดสอบความรู้เบือ้ งตน้ เกยี่ วกบั ไวรสั Covid-19 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

9 เมษายน 2563 การอบรมหลกั สตู รออนไลน์ ชมรมนักวิจยั ทาง
10 เมษายน 2563
10 เมษายน 2563 เร่อื ง การพัฒนาหลกั สูตรสถานศกึ ษา หลกั สูตรและการสอน

12 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาการอบรม 6 ชว่ั โมง แหง่ ประเทศไทย

การพฒั นาตนเองในชุมชนการเรียนรทู้ างวชิ าชีพแบบออนไลน์ มูลนธิ ิสตาร์ฟชิ เอ็ดดเู คชั่น

Starfish Labz หลักสูตร เทคนคิ และเครอ่ื งมอื และ บริษัทสตาร์ฟิช

สำหรบั Work From Home ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง อนิ โนเวช่ัน จำกดั

การพฒั นาตนเองในชุมชนการเรยี นรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์ มลู นธิ ิสตาร์ฟิชเอ็ดดเู คชนั่

Starfish Labz หลกั สูตร Creative Thinking และ บรษิ ทั สตาร์ฟชิ

Classroom Design ระยะเวลา 2 ชั่วโมง อินโนเวช่นั จำกดั

การทดสอบความรู้เบ้อื งตน้ เกีย่ วกบั กศน.อำเภอทบั สะแก
เร่อื ง “ประวัติศาสตรช์ าตไิ ทย” ด้วยระบบอิเลก็ ทรอนกิ ส์ จงั หวัดประจวบคีรีขันธ์

ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ คิดเปน็ รอ้ ยละ 90

การพฒั นาตนเองในชุมชนการเรียนรู้ทางวชิ าชพี แบบออนไลน์ มูลนิธิสตาร์ฟชิ เอด็ ดเู คชัน่

Starfish Labz หลกั สตู ร ภาวะผูน้ ำในเด็กสำคัญอย่างไร และ บรษิ ัทสตารฟ์ ชิ

ระยะเวลา 2 ช่ัวโมง อินโนเวชั่น จำกดั

การทดสอบวัดองค์ความรู้ เร่ือง เคร่ืองศริ าภรณ์ โรงเรยี นเฉลิมพระเกยี รติ
ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 สมเด็จพระศรนี ครนิ ทร์

ระยอง

การทดสอบความรพู้ ้ืนฐานวชิ าเครือ่ งหมายลูกเสอื โลก สโมรสรลกู เสือเม็งราย

ผา่ นเกณฑ์การประเมินรอ้ ยละ 85 มหาราช จงั หวดั เชียงราย

การทดสอบวัดองค์ความรู้ เร่อื ง ระบำ รำ ฟ้อน โรงเรียนเฉลมิ พระเกียรติ
ผ่านเกณฑ์การประเมินรอ้ ยละ 95 สมเด็จพระศรีนครนิ ทร์

ระยอง

การทดสอบวัดองค์ความรู้ เรือ่ ง ขนบ จารตี ในนาฏศิลปไ์ ทย โรงเรยี นเฉลิมพระเกยี รติ
ผา่ นเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 87 สมเด็จพระศรีนครนิ ทร์

ระยอง

4

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอื่ นข้ันเงินเดือน ครงั้ ที่ 2/2565

วนั เดือน ปี รายการฝึกอบรม พัฒนา หน่วยงานที่จดั
13 เมษายน 2563
การอบรมหลกั สตู รออนไลน์ โครงการ Thai MOOC
13 เมษายน 2563 รายวิชา “การพัฒนาสมรรถนะครใู นยุคดจิ ิทลั ” ภาควิชาเทคโนโลยี
ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Online Course การศกึ ษา
14 เมษายน 2563 คณะศึกษาศาสตร์
16 เมษายน 2563 การอบรมหลกั สูตรออนไลน์ มหาวิทยาลัย
16 เมษายน 2563 รายวชิ า “เทคโนโลยีเสรมิ การสอน ในยคุ Digital” ศรีนครินทรวโิ รฒ
16 เมษายน 2563 (Technology Enhanced Learning for Digital Era)
17 เมษายน 2563 โครงการ Thai MOOC
17 เมษายน 2563 รวมระยะเวลาการอบรม 10 ชั่วโมง สำนกั การจดั การศกึ ษา
18 เมษายน 2563 ผา่ นโครงการ Thailand Massive Open Online Course
19 เมษายน 2563 การประเมินผลการพัฒนาตนเอง หลกั สูตรนาฏศลิ ปไ์ ทย ออนไลน์
19 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยศรปี ทมุ
เร่ือง ภาษาท่ารำทางนาฏศลิ ป์
ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 93 โรงเรียนบา้ นง่อนหนอง
พะเนาวม์ ิตรภาพท่ี 126
การทดสอบวดั องค์ความรู้ เร่อื ง นุ่งห่มภษู าอาภรณ์ สพป.สกลนคร เขต 2
ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ รอ้ ยละ 100 โรงเรียนเฉลิมพระเกยี รติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์
การทดสอบ เรอ่ื ง “ความรู้เกยี่ วกับนาฏศลิ ปไ์ ทย”
ในการทดสอบความรเู้ บ้ืองต้นทางด้านนาฏศิลป์ไทย ระยอง
ด้วยระบบ Online ผา่ นเกณฑก์ ารประเมินร้อยละ 100 โรงเรยี นวดั ลาดกระบงั

การทดสอบความรู้ เร่อื ง “ดนตรีลา้ นนา” (ศีลาภิรัตอุปถมั ภ์)
ดว้ ยระบบอิเลก็ ทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยนาฏศิลป
การทดสอบความรู้ เร่ือง “นาฏยศัพทแ์ ละภาษาท่านาฏศิลป”์ เชยี งใหม่ สถาบนั บัณฑิต
ด้วยระบบอเิ ล็กทรอนกิ ส์ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100
พัฒนศลิ ป์
การทดสอบความรู้ด้านนาฏศิลปเ์ บือ้ งต้น โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
เร่อื ง “การแสดงนาฏศลิ ปไ์ ทย” ด้วยระบบอเิ ล็กทรอนิกส์ สพป.นราธวิ าส เขต 2
โรงเรยี นบ้านงอ่ นหนอง
ผา่ นเกณฑ์การประเมนิ รอ้ ยละ 87 พะเนาว์มติ รภาพที่ 126
การทดสอบความร้ดู า้ นนาฏศิลป์ไทย เรอื่ ง รำวงมาตรฐาน สพป.สกลนคร เขต 2
ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิ ส์ ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80
โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์
การทดสอบความรู้ เรือ่ ง โขนวทิ ยา : ศาสตร์ ศิลป์ ถิน่ สยาม สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ด้วยระบบออนไลน์ ผา่ นเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 97
คณะศิลปกรรมศาสตร์
การทดสอบความรู้ เรื่อง สุนทรียภาพทางนาฏศิลปไ์ ทย มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านเกณฑก์ ารประเมินร้อยละ 100
ราชมงคล ธญั บรุ ี
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยั ราชภัฏ

จนั ทรเกษม

5

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเล่อื นขน้ั เงนิ เดือน คร้งั ที่ 2/2565

วัน เดอื น ปี รายการฝึกอบรม พัฒนา หน่วยงานท่จี ดั
20 เมษายน 2563
การทดสอบความรทู้ างออนไลน์ วชิ า ศิลปะ โรงเรยี นอมั พวันวทิ ยาลัย
20 เมษายน 2563
ผา่ นเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 85 สพม. เขต 10
20 เมษายน 2563
20 เมษายน 2563 การทดสอบความรูเ้ บอ้ื งตน้ เกยี่ วกับ การสืบค้นทรัพยากร มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏ
30 เมษายน 2563 สารสนเทศ (OPAC) ด้วยระบบอเิ ลก็ ทรอนิกส์
วไลยอลงกณ์ ในพระ
7 พฤษภาคม 2563
1 เมษายน ถึง ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ ร้อยละ 95 บรมราชปู ถมั ภ์ สระแก้ว

15 พฤษภาคม 2563 การทดสอบความด้านนาฏศิลปไ์ ทย “โขน” วทิ ยาลัยนาฏศิลป
31 พฤษภาคม 2563 ด้วยระบบออนไลน์ ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ ร้อยละ 80 นครราชสีมา
7 สิงหาคม 2563
สถาบนั บัณฑติ พัฒนศลิ ป์
22 สิงหาคม 2563
การทดสอบความรขู้ ัน้ พ้นื ฐาน “วชิ าศิลปศึกษา” โรงเรียนวดั คู่สร้าง
10 – 11
พฤศจกิ ายน 2563 ด้วยระบบอิเลก็ ทรอนิกส์ ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ร้อยละ 80 สพป.สมทุ รปราการ เขต 1
26 พฤศจิกายน 2563
การทดสอบความรู้ เร่อื ง “ทฤษฎดี นตรีไทยเบื้องต้น” โรงเรยี นดนตรคี รูป๊บี
24 มกราคม 2564 ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเกณฑก์ ารประเมินรอ้ ยละ 57

การอบรมการจดั การเรยี นการสอนทางไกล สำนักงานคณะกรรมการ
ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคตดิ เช้ือไวรัสโคโรนา การศึกษาขั้นพน้ื ฐาน

(Covid-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล

อบรมโครงการการสรา้ งส่ือและนวตั กรรม โรงเรียนปากเกรด็
เพือ่ การจดั การเรยี นการสอนแบบออนไลน์

การอบรมหลักสตู รออนไลน์ เรอ่ื ง นาฏยกรรมสยาม ตอน โขน คณะศลิ ปกรรมศาสตร์
จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การสมั มนาออนไลน์ โดยความร่วมมือกบั สถาบนั Proteacher สมาคมพัฒนาวชิ าชพี ครู

หัวข้อ “การศกึ ษาแบบเข้าใจตัวตนวิถฟี ินแลนด์” แห่งประเทศไทย (สคท.)

การอบรมโครงการฝกึ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจากมืออาชีพ PIM Career Academy
สู่การเป็นครยู ุคใหม่ (PIM Train the Trainer Program) สถาบนั การจัดการ
ปญั ญาภิวฒั น์
ครัง้ ที่ 166 ตอน “The New normal Education
เปลย่ี นกระบวนการคิด พลิกวธิ ีสอนจากศาสตร์การแสดง”

การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารการพฒั นาสอ่ื ดจิ ทิ ัลดว้ ย

InfoGraphic Presentation และคลิปวดิ ีโอการสอน ส่กู าร โรงเรียนปากเกรด็

นำเสนอผ่านแพลตฟอรม์ DEEP

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การสร้างวิดโี อแบบมีปฏิสัมพนั ธ์ และ โรงเรียนปากเกรด็
แอพพลเิ คชน่ั ที่ใช้สำหรับการจัดการเรยี นการสอน

สำนักงานคณะกรรมการ

การอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรวู้ ิทยาการคำนวณ การศกึ ษาขัน้ พืน้ ฐาน
สำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และสถาบนั ส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

6

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเล่อื นข้นั เงินเดอื น คร้ังท่ี 2/2565

วนั เดือน ปี รายการฝกึ อบรม พฒั นา หน่วยงานที่จัด
29 ม.ค.2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างงานและแบบฝกึ หดั แบบมี
20-21 มนี าคม 2564 โรงเรียนปากเกรด็
ปฏสิ ัมพันธผ์ า่ นระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม
7-9 เมษายน 2564 Liveworksheets.com คณะศิลปกรรมศาสตร์
12 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี
30 มถิ นุ ายน 2564 โครงการสัมมนาเรอ่ื ง แนวทางการจัดการเรยี นการสอน
13 กรกฎาคม 2564 นาฏศิลปไ์ ทยในศตวรรษที่ 21 ราชมงคลธญั บุรี
13 กรกฎาคม 2564 คณะมนุษยศาสตรแ์ ละ
14 กรกฎาคม 2564 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “นาฏศลิ ป์สรา้ งสรรค์”
14 กรกฎาคม 2564 สงั คมศาสตร์
29-30 กรกฎาคม 2564 สัมมนาออนไลน์ เร่ือง วิทยาศาสตรก์ ารเคล่ือนไหว มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั
13-14 สิงหาคม 2564 ในนาฏศิลปแ์ ละโขน
14-15 สิงหาคม 2564 จนั ทรเกษม
16 สิงหาคม 2564 การอบรมออนไลน์ หลักสูตรสง่ เสรมิ การรู้เท่าทนั สอ่ื มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยี
สารสนเทศ และดจิ ทิ ัลเฝ้าระวงั และใช้สื่ออยา่ งสร้างสรรค์ พระจอมเกล้าธนบุรี
ในมิตวิ ฒั นธรรม ด้วยการเรยี นการสอนออนไลนร์ ะบบเปิด
กระทรวงวัฒนธรรม
CHULA MOOC รอบท่ี 2
โครงการบริการวิชาการดา้ นศลิ ปวัฒนธรรม คณะศลิ ปศกึ ษา
การอบรมออนไลน์ เร่อื ง ประวัตศิ าสตร์นาฏศิลปไ์ ทย สถาบนั บัณฑิตพฒั นศลิ ป์
โครงการบรกิ ารวชิ าการดา้ นศลิ ปวฒั นธรรม
การอบรมออนไลน์ เรอ่ื ง จารีตในการแสดงนาฏศิลป์ไทย คณะศิลปศึกษา
โครงการบริการวชิ าการด้านศลิ ปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑติ พัฒนศิลป์
การอบรมออนไลน์ เร่ืองระบำมาตรฐาน ชดุ ระบำนันทอุทยาน
โครงการบรกิ ารวชิ าการด้านศิลปวฒั นธรรม คณะศิลปศกึ ษา
การอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการนุง่ ผา้ แบบคล่ีชายพก สถาบนั บัณฑติ พฒั นศลิ ป์
สองชาย (นางกนิ ร/ี นางซัด) และเทคนคิ การทำผมรัดเกลา้
การอบรมโครงการส่งเสริมวิชาการดา้ นนาฏศลิ ป์ คณะศลิ ปศึกษา
และดุรยิ างคศิลป์ ผ่านระบบ Zoom Meeting สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การอบรมค่ายเสรมิ สร้างภมู คิ ุม้ กนั ทางสงั คมและทักษะชวี ิต
เพ่ือป้องกนั ปัญหายาเสพตดิ และพฤติกรรมท่ไี มพ่ ึงประสงค์ คณะศิลปะนาฏดุริยางค์
สถาบันบัณฑติ พฒั นศลิ ป์
(รูปแบบออนไลน์)
การอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรยี นรู้รูปแบบ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา
ออนไลน์ สำหรบั ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน นนทบรุ ี

โครงการบรกิ ารวิชาการ “ด้านนาฏศลิ ปไ์ ทย” สำนกั งานคณะกรรมการ
กจิ กรรมที่ 1 Thai Dance for Health การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วทิ ยาลยั นาฏศิลป
สถาบันบัณฑติ พัฒนศลิ ป์

กระทรวงวัฒนธรรม

7

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอื่ นขัน้ เงนิ เดือน ครง้ั ท่ี 2/2565

วัน เดือน ปี รายการฝึกอบรม พฒั นา หน่วยงานท่ีจดั
17 สิงหาคม 2564
18 สงิ หาคม 2564 โครงการบรกิ ารวิชาการ “ด้านนาฏศลิ ป์ไทย” วิทยาลยั นาฏศิลป
19 สิงหาคม 2564 กิจกรรมท่ี 2 รำปลุกใจ เพลงสงั เวย สถาบนั บัณฑิตพัฒนศลิ ป์
20 สิงหาคม 2564
กระทรวงวฒั นธรรม
21 สิงหาคม 2564
โครงการบรกิ ารวชิ าการ “ดา้ นนาฏศลิ ปไ์ ทย” วทิ ยาลยั นาฏศิลป
27 สงิ หาคม 2564 กจิ กรรมที่ 3 รำปลกุ ใจ เพลงศกึ บางระจัน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
28 สงิ หาคม 2564
30 สิงหาคม 2564 กระทรวงวัฒนธรรม
31 สิงหาคม 2564
4 กนั ยายน 2564 โครงการบรกิ ารวชิ าการ “ด้านนาฏศลิ ปไ์ ทย” วิทยาลัยนาฏศิลป
4 กนั ยายน 2564 กจิ กรรมท่ี 4 มโนราหบ์ ชู ายญั
สถาบนั บัณฑิตพฒั นศลิ ป์
กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการบริการวชิ าการ “ดา้ นนาฏศลิ ปไ์ ทย” วทิ ยาลยั นาฏศิลป
กิจกรรมที่ 5 พลายชุมพลแตง่ ตัว สถาบันบัณฑติ พฒั นศลิ ป์

กระทรวงวฒั นธรรม

การอบรมสรา้ งแบบทดสอบดว้ ย SOCRATIVE

ในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร Online ผ่านระบบ Zoom ร่นุ ท่ี 1 สำนักงานเขตพื้นท่ี
Instructional Design : Digital Media, การศกึ ษามัธยมศกึ ษา

New Tools and Technology นนทบรุ ี
ศนู ย์พฒั นาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปน็ เลิศ (HCEC)

โรงเรียนปากเกรด็

การอบรมหลกั สตู รระยะสั้นรูปแบบ Online

โครงการบริการวชิ าการแก่สังคม วิทยาลยั นาฏศิลป

หลักสูตร : เทคนิคการจดั การเรียนการสอนผ่านระบบ อ่างทอง

ออนไลน์แบบ Active Learning

การอบรมหลักสตู รระยะส้นั รปู แบบ Online วทิ ยาลยั นาฏศิลป
โครงการบริการวชิ าการแกส่ ังคม อา่ งทอง

หลกั สตู ร : การแตง่ หน้าการแสดงละครสำหรับเด็ก

การอบรมหลกั สตู รระยะส้ันรูปแบบ Online วิทยาลยั นาฏศิลป
โครงการบริการวิชาการแกส่ งั คม อ่างทอง

หลักสูตร : จากวรรณกรรมสนู่ าฏกรรม

การอบรมหลักสตู รระยะส้นั รปู แบบ Online วิทยาลยั นาฏศิลป
โครงการบรกิ ารวิชาการแกส่ ังคม อ่างทอง

หลกั สตู ร : “โขน” วัฒนธรรมทีจ่ บั ตอ้ งไม่ไดจ้ ริงหรอื

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบ Online วทิ ยาลัยนาฏศิลป
โครงการบรกิ ารวิชาการแก่สงั คม อา่ งทอง

หลักสตู ร : การทำวิจยั ในชัน้ เรียนสำหรบั วิชานาฏศลิ ป์

การอบรมออนไลน์ ศูนยพ์ ฒั นาศักยภาพ

“การพฒั นาทกั ษะภาษาอังกฤษสำหรบั ครู บุคคลเพือ่ ความเป็นเลิศ

เพื่อการเตรียมสอบ CEFR” โรงเรยี นสตรนี นทบรุ ี

8

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอื่ นขนั้ เงินเดือน ครง้ั ท่ี 2/2565

วัน เดือน ปี รายการฝกึ อบรม พฒั นา หน่วยงานท่ีจดั
5 กนั ยายน 2564
การอบรมการพฒั นาผบู้ ริหาร ข้าราชการครู โรงเรียนบรรหาร
11 กันยายน 2564 และบุคลากรทางการศกึ ษาฯ แจม่ ใสวิทยา 5

24 ตุลาคม 2564 หลักสูตร “การเชื่อมโยงขอ้ ตกลงในการพฒั นางานกับการ จังหวดั สพุ รรณบรุ ี
10 มีนาคม 2565 ประเมินวิทยฐานะช่วงเปลีย่ นผ่าน สำหรบั ครผู ู้สอน”
17 มนี าคม 2565
24 มีนาคม 2565 เครอื ข่ายส่งเสรมิ

19 เมษายน 2565 อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการการสร้างวิดโี ออนิ โฟกราฟกิ ฉบบั มืออาชีพ ประสทิ ธิภาพการจัดการ
STEP BY STEP ผ่านระบบ ZOOM มัธยมศกึ ษา
23 เมษายน 2565
23 เมษายน 2565 จังหวัดนนทบุรี
26 เมษายน 2565
รว่ มกบั โรงเรียนปากเกรด็

ร่วมการสมั มนา ในหวั ข้อ “กฎหมายลขิ สทิ ธ์คิ มุ้ ครองผลงาน

ดนตรแี ละนาฏศลิ ป์สรา้ งสรรค์” ผ่านทางสื่อสมยั ใหม่ มหาวิทยาลยั พะเยา

Facebook Live เพจดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา

การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ ขา้ ราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึ ษา ด้วยกระบวนการ Active Learning กระทรวงศึกษาธกิ าร

กิจกรรมที่ 2 การสรา้ งวนิ ัยสู่ความเปน็ เลศิ ทางกีฬา

การอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารเสริมสรา้ งศักยภาพ ขา้ ราชการครูและ

บคุ ลากรทางการศกึ ษา ดว้ ยกระบวนการ Active Learning กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมท่ี 3 เปิดโลกการศกึ ษาไรข้ ีดจำกดั

การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเสริมสร้างศักยภาพ ขา้ ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning กระทรวงศกึ ษาธิการ

กิจกรรมท่ี 4 คา่ นยิ มท่ีดงี ามของเดก็ และเยาวชน

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเสรมิ สรา้ งศักยภาพ ขา้ ราชการครแู ละ

บคุ ลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning

กจิ กรรมท่ี 6 จำอวดหนา้ วงั (จนั ทรเกษม) กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

“ศลิ ปวฒั นธรรมพน้ื บ้าน รากฐานการศึกษา

สนุ ทรภี าพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผน่ ดนิ ”

การอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการเสรมิ สร้างศกั ยภาพ ขา้ ราชการครแู ละ

บุคลากรทางการศกึ ษา ดว้ ยกระบวนการ Active Learning กระทรวงศึกษาธกิ าร

กิจกรรมท่ี 7 สอื่ ยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้ งศักยภาพ ขา้ ราชการครแู ละ สถาบันส่งเสรมิ

บุคลากรทางการศกึ ษา ด้วยกระบวนการ Active Learning การสอนวทิ ยาศาสตร์

กิจกรรมท่ี 7 สือ่ ยคุ ใหม่ การศกึ ษาออนไลน์ และเทคโนโลยี

การอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการเสริมสร้างศกั ยภาพ ข้าราชการครแู ละ

บคุ ลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning กระทรวงศึกษาธกิ าร

กจิ กรรมท่ี 8 การสอนให้สนกุ จากครูทมี่ ีประสบการณ์

9

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอื่ นข้นั เงินเดือน ครงั้ ท่ี 2/2565

วนั เดือน ปี รายการฝกึ อบรม พัฒนา หน่วยงานท่จี ดั
29 เมษายน 2565
5 พฤษภาคม 2565 การอบรมเชงิ ปฏิบัติการเสริมสรา้ งศกั ยภาพ ข้าราชการครูและ
6 พฤษภาคม 2565
7-9 พฤษภาคม 2565 บคุ ลากรทางการศึกษา ดว้ ยกระบวนการ Active Learning กระทรวงศึกษาธิการ
8-9 มิถุนายน 2565
กิจกรรมที่ 9 หลกั การปฏบิ ัตริ าชการ
18 มิถนุ ายน 2565
การอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารเสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ ข้าราชการครแู ละ
19 มถิ ุนายน 2565
บคุ ลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ Active Learning กระทรวงศึกษาธกิ าร

กจิ กรรมที่ 10 Active Learning

การฝึกอบรมผกู้ ำกับลูกเสอื ข้ันความรู้ทัว่ ไป สำนักงานลกู เสอื แหง่ ชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ

การฝกึ อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญร่นุ ใหญ่ ข้ันความรเู้ บอื้ งต้น สำนักงานลูกเสือแหง่ ชาติ

รุน่ ที่ 4/2565 ณ ค่ายลกู เสอื โรงเรยี นปากเกร็ด กระทรวงศึกษาธิการ

การประชมุ เชงิ ปฏบิ ัติการเพื่อยกระดบั ความเข้มแข็ง

การดำเนนิ งาน โครงการ TO BE NUMBER ONE กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ในสถานศึกษา ปี 2565

ผา่ นการอบรมเชงิ ปฏบิ ัติการเสรมิ สร้างศักยภาพ ขา้ ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ กระทรวงศึกษาธิการ
Active Learning ครบ 8 กิจกรรมขนึ้ ไป ได้รบั เกยี รติบัตร

รางวัล “บุคคลแหง่ การเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธกิ าร”

การอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย ศูนย์ศึกษา
ชดุ ระบำอยธุ ยา และระบำโบราณคดี (ระบำลพบุรี) พระพุทธศาสนา
วันอาทติ ย์ วดั ละหาร

2) การพัฒนาตามหลกั เกณฑ์และวธิ ีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด (ว 22/2560) จำนวน 72 ช่ัวโมง

ปี พ.ศ. หลกั สตู ร รหัสหลักสูตร หนว่ ยงานท่จี ัด ระหวา่ งวันที่ จำนวน
(ชว่ั โมง)

2561 การพัฒนาบุคลกิ ภาพ 612151082-001 มหาวิทยาลยั 21-22 กรกฎาคม 2561 16
ทัศนคติเชงิ บวก ราชภัฏสวนสนุ ันทา
และจิตอาสา

2561 เทคนคิ การสอนละคร ศูนย์บรกิ ารวิชาการ 18-19 สิงหาคม 2561 16
สรา้ งสรรค์เพอื่ การ 613141025-004 มหาวทิ ยาลัย

ดำรงอยขู่ องนาฏศิลป์ไทย ศรนี ครินทรวโิ รฒ
ในยุค Thailand 4.0

10

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอ่ื นขน้ั เงนิ เดือน ครงั้ ที่ 2/2565

ปี พ.ศ. หลกั สูตร รหสั หลกั สตู ร หน่วยงานที่จดั ระหวา่ งวันที่ จำนวน
624182015 (ช่วั โมง)
การพัฒนาสมรรถนะครู หนว่ ยพัฒนา
การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ บุคลากรและ 25 กรกฎาคม 2562 20
นวัตกรรมทาง
เพ่ือส่งเสริมความคิด การศกึ ษา
สรา้ งสรรค์ โดยใช้วัสดุท่ี
สำนักงาน
เหลอื ใช้ในทอ้ งถ่นิ คณะกรรมการ
2562 บรู ณาการสะเต็มศึกษา การศึกษาขัน้
พ้นื ฐาน และ
และแบบจำลองธรุ กิจ สถาบนั สง่ เสริม
(Business Model
การสอน
Canvas) วิทยาศาสตรแ์ ละ
ระดับชน้ั มัธยมศึกษา
เทคโนโลยี
ตอนปลาย

การอบรมออนไลน์การ 63026 24 มกราคม 2564 20
จัดการเรยี นรวู้ ิทยาการ
2563 คำนวณ
สำหรบั ครูมธั ยมศึกษาปที ่ี

4-6

1.7 การเปน็ วิทยากร หรือ กรรมการในหน่วยงานอน่ื ๆ

วนั เดอื น ปี รายการการเปน็ วิทยากร หนว่ ยงานทีจ่ ัด

8-10 มีนาคม 2560 ค่ายเพ่มิ เวลาเรียน ลดเวลารู้ โรงเรยี นปากเกรด็
OBEC ACTIVE LEARNING CAMP
สำนกั งานเขตพ้นื ท่ี
วิทยากรฝึกปฏบิ ตั ิ ต่อทา่ รำบวงสรวง การศกึ ษามธั ยมศึกษา

13 มีนาคม 2561 พระบาทสมเดจ็ พระนงั่ เกลา้ เจ้าอย่หู ัว เขต 3
ชมรมสอ่ื ดจิ ิทลั
ให้กับนกั เรียน ประชาชนในอำเภอปากเกรด็ (D New Media)
และชมรมรักษ์บวร
เปน็ วิทยากรพิเศษใหแ้ กน่ กั เรยี น รกั ษศ์ ลี 5 ปทมุ ธานี
กองสาธารณสุข
14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนประถมศกึ ษาธรรมศาสตร์ เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขนั องคก์ ารบริหาร
ขบั ร้องหมู่ “บอกรกั ให้ก้องฟ้า ผา่ นบทเพลงน้ำใจแม”่ สว่ นจังหวดั นนทบุรี

รอบคดั กรอง ระดับจังหวัดปทุมธานี

2 – 4 กันยายน 2563 เป็นวิทยากรการประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการสร้างเสรมิ สุขภาพ
ด้วยการออกกำลังกาย “การรำวงมาตรฐาน”

11

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลือ่ นขั้นเงนิ เดอื น คร้ังท่ี 2/2565

วัน เดอื น ปี รายการการเป็นวิทยากร หน่วยงานทจี่ ดั
6 – 8 กนั ยายน 2563 จงั หวดั นนทบรุ ี
เปน็ วิทยาการการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE และสำนกั งานสาธารณสุข
13-15 ธันวาคม 2563 รนุ่ ท่ี 7 จงั หวดั นนทบุรี ปงี บประมาณ 2563 จังหวัดนนทบรุ ี
จงั หวัดนนทบรุ ี
31 มนี าคม – 2 เมษายน เป็นวทิ ยาการการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE และสำนักงานสาธารณสุข
2564 รุ่นที่ 8 จงั หวดั นนทบรุ ี ปงี บประมาณ 2563 จงั หวดั นนทบรุ ี

9-11 มถิ ุนายน 2565 เปน็ วทิ ยากรการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการโครงการพัฒนาศกั ยภาพ โรงเรยี นวัดนอ้ ยนพคณุ
ผูเ้ รียนส่คู วามเปน็ เลศิ ดา้ นดนตรี - นาฏศลิ ป์ กรุงเทพมหานคร
2 สงิ หาคม 2565
กิจกรรมการประดษิ ฐเ์ ครอ่ื งละครไทยและของใช้ท่เี ปน็ จงั หวดั นนทบรุ ี
3 และ 5 สิงหาคม 2565 เอกลกั ษณ์ไทย และสำนักงานสาธารณสุข

เปน็ วทิ ยาการการอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE จงั หวดั นนทบรุ ี
รนุ่ ท่ี 9 จังหวดั นนทบรุ ี ปงี บประมาณ 2565 กองสาธารณสุข
องค์การบริหาร
เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏบิ ตั กิ ารสร้างเสริมสุขภาพ สว่ นจังหวัดนนทบุรี
ด้วยการออกกำลังกาย “การรำวงมาตรฐาน”
เหล่ากาชาด
เป็นวทิ ยากรฝกึ ปฏิบัติ ตอ่ ท่ารำเทดิ พระเกยี รติ จงั หวัดนนทบุรี
สมเด็จพระนางเจา้ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนพี นั ปีหลวง
ใหก้ ับนักเรียน ประชาชนในอำเภอปากเกรด็

ตอนท่ี 2 : ข้อมูลปรมิ าณงานในรอบท่ีขอรับการประเมนิ

ข้อมูลด้านปรมิ าณงานเปน็ ข้อมลู ของขา้ ราชการครูทสี่ ่งผลตอ่ ประดา้ นประสิทธภิ าพและประสิทธิผลการ

ปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย

2.1 ข้อมูลการได้รบั มอบหมายงานสอน ภาคเรยี นที่ 1/2565

ภาคเรียนท่ี 1/2565

ท่ี รหสั วชิ า ชือ่ วิชา จำนวนคาบ / สัปดาห์ ระดบั ชั้น

1 ศ 32102 ศิลปะพ้นื ฐาน 4 (นาฏศิลป)์ 6 ม.5/2,4,6,8,10 และ 12

2 ศ 22102 ศิลปะพืน้ ฐาน 4 (นาฏศิลป)์ 4 ม.2/7 และ 13

3 ศ 20215 การประดษิ ฐ์เครอ่ื งประดบั ฯ 3 ม.2/11

4 I 30201 วชิ าการศึกษาคน้ ควา้ 2 ม.5/4

5- กิจกรรมยวุ กาชาด 1 ม.2

6- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1 ม.5/4

7- ชมุ นมุ 1 ชั้น ม.ตน้ - ม.ปลาย

รวม 18

12

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเล่ือนขัน้ เงินเดือน ครงั้ ที่ 2/2565

2.2 ข้อมลู ภาระงานสนบั สนนุ การเรยี นรู้

ภาคเรยี นที่ 1/2565

ท่ี กจิ กรรม ระดับชั้น จำนวนช่วั โมง/สัปดาห์ จำนวนช่ัวโมง/ภาค หมายเหตุ
30
1 กจิ กรรม PLC กลุม่ สาระฯ ม.5 2 -
18
2 ประชมุ วิชาการ - - 5
265
3 ประชุมระดับ ม.5 1 -
318
4 ประชุมกล่มุ -1

5 ครูประจำชนั้ ม.5/4 5

6 อื่น ๆ............. --

รวม 9

2.3 ข้อมลู การปฏบิ ัติตามนโยบายและจดุ เนน้

ภาคเรียนที่ 1/2565

ท่ี กิจกรรม หนว่ ยงานท่อี อกคำส่ัง จำนวนชว่ั โมง หมายเหตุ
7 ชว่ั โมง
การอบรมเชงิ ปฏิบัติการ

เสรมิ สร้างศกั ยภาพ

ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากร

1 ทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
Active Learning

กจิ กรรมท่ี 2 การสรา้ งวินัยสู่

ความเปน็ เลิศทางกฬี า

วนั ที่ 10 มนี าคม 2565

การอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ

เสริมสรา้ งศักยภาพ

ข้าราชการครูและบคุ ลากร

2 ทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ กระทรวงศกึ ษาธิการ 7 ช่วั โมง
Active Learning

กจิ กรรมที่ 3 เปดิ โลกการศึกษา

ไร้ขดี จำกัด

วันท่ี 17 มนี าคม 2565

การอบรมเชงิ ปฏิบัติการ

เสรมิ สรา้ งศกั ยภาพ

ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากร

3 ทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ กระทรวงศึกษาธกิ าร 7 ชวั่ โมง
Active Learning

กจิ กรรมที่ 4 คา่ นิยมท่ีดีงามของ

เด็กและเยาวชน

วันท่ี 24 มีนาคม 2565

13

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเล่ือนขน้ั เงนิ เดอื น ครง้ั ที่ 2/2565

ท่ี กจิ กรรม หน่วยงานทอ่ี อกคำสง่ั จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ

การอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ าร

เสรมิ สร้างศกั ยภาพ

ขา้ ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ดว้ ยกระบวนการ

Active Learning

4 กจิ กรรมที่ 6 จำอวดหน้าวงั กระทรวงศึกษาธกิ าร 7 ช่วั โมง
(จนั ทรเกษม)

“ศลิ ปวัฒนธรรมพน้ื บา้ น

รากฐานการศึกษา

สุนทรภี าพทางปญั ญา คุณค่า

มรดกแผน่ ดิน”

วันที่ 19 เมษายน 2565

การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร

เสรมิ สร้างศกั ยภาพ

ข้าราชการครแู ละบุคลากร

5 ทางการศกึ ษา ดว้ ยกระบวนการ กระทรวงศึกษาธกิ าร 7 ช่ัวโมง
Active Learning

กิจกรรมที่ 7 ส่ือยุคใหม่

การศึกษาออนไลน์

วนั ท่ี 23 เมษายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร

เสริมสรา้ งศกั ยภาพ

ข้าราชการครแู ละบคุ ลากร

6 ทางการศึกษา ดว้ ยกระบวนการ สถาบนั ส่งเสรมิ 7 ช่ัวโมง
Active Learning การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 7 สือ่ ยคุ ใหม่

การศึกษาออนไลน์

วนั ที่ 23 เมษายน 2565

14

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเล่ือนขนั้ เงินเดอื น ครั้งท่ี 2/2565

ท่ี กจิ กรรม หน่วยงานทีอ่ อกคำสั่ง จำนวนชวั่ โมง หมายเหตุ

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร

เสรมิ สร้างศักยภาพ

ขา้ ราชการครูและบุคลากร

7 ทางการศึกษา ดว้ ยกระบวนการ กระทรวงศึกษาธิการ 7 ชว่ั โมง
Active Learning

กจิ กรรมท่ี 8 การสอนให้สนกุ

จากครทู ี่มีประสบการณ์

วนั ท่ี 26 เมษายน 2565

การอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร

เสรมิ สรา้ งศักยภาพ

ข้าราชการครแู ละบคุ ลากร

8 ทางการศึกษา ดว้ ยกระบวนการ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร 7 ช่ัวโมง
Active Learning

กจิ กรรมท่ี 9 หลักการปฏบิ ัติ

ราชการ

วันที่ 29 เมษายน 2565

กรรมการดำเนนิ การประชมุ

ผปู้ กครองนักเรียน ลงทะเบียน

เรยี นของนกั เรียน และสรรหา 2 ชว่ั โมง
30 นาที
9 เครอื ข่ายผู้ปกครองนกั เรียน โรงเรียนปากเกร็ด

ประจำภาคเรียนท่ี 1

ปกี ารศึกษา 2565

วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565

การอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ

เสริมสรา้ งศกั ยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากร

10 ทางการศกึ ษา ดว้ ยกระบวนการ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร 7 ช่ัวโมง

Active Learning

กิจกรรมที่ 10 Active Learning

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

การฝกึ อบรมผกู้ ำกบั ลกู เสอื สำนกั งานลกู เสอื แหง่ ชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
11 ข้ันความร้ทู ว่ั ไป 3 ชว่ั โมง

วนั ท่ี 6 พฤษภาคม 2565

15

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเล่อื นขนั้ เงนิ เดือน ครง้ั ที่ 2/2565

ท่ี กจิ กรรม หนว่ ยงานท่ีออกคำส่งั จำนวนชัว่ โมง หมายเหตุ

การฝกึ อบรมผ้กู ำกบั ลูกเสอื 16

สามัญรนุ่ ใหญ่ ขนั้ ความรเู้ บ้อื งตน้ สำนกั งานลกู เสือแห่งชาติ 21 ชว่ั โมง
12 รนุ่ ที่ 4/2565 ณ ค่ายลูกเสอื กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรยี นปากเกรด็

วันท่ี 7-9 พฤษภาคม 2565

การประชุมเชิงปฏบิ ตั ิการเพื่อ

ยกระดบั ความเข้มแข็ง

13 การดำเนินงาน โครงการ กระทรวงศึกษาธกิ าร 14 ชั่วโมง
TO BE NUMBER ONE

ในสถานศึกษา ปี 2565

วนั ที่ 8-9 มถิ นุ ายน 2565

เปน็ วทิ ยาการการอบรมแกนนำ

TO BE NUMBER ONE จังหวดั นนทบุรี

14 ร่นุ ที่ 9 จงั หวัดนนทบรุ ี และสำนกั งานสาธารณสุข 21 ชว่ั โมง

ปีงบประมาณ 2565 จงั หวัดนนทบุรี

วันท่ี 9-11 มิถนุ ายน 2565

การอบรมเชงิ ปฏิบัติการ

นาฏศลิ ป์ไทย ศนู ยศ์ ึกษาพระพุทธศาสนา 7 ชั่วโมง
15 ชุด ระบำอยุธยา และระบำ วันอาทติ ย์ วดั ละหาร

โบราณคดี (ระบำลพบรุ )ี

วนั ที่ 19 มิถุนายน 2565

ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ีคณะกรรมการ

ดำเนนิ การจัดสอบข้าราชการครู

16 และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษาพฒั นาการ 7 ชัว่ โมง
สังกดั สำนกั งาน นนทบุรี

ปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร

วันท่ี 3 กรกฎาคม 2565

ปฏบิ ตั หิ น้าท่ีคณะกรรมการ

17 ดำเนินการสอบไลม่ หาวิทยาลัย มหาวทิ ยาลยั สโุ ขทยั ธรรมาธิราช 14 ชั่วโมง
สุโขทัยธรรมมาธริ าช

วนั ท่ี 16-17 กรกฎาคม 2565

นำนกั เรยี นเขา้ ร่วมรบั เสด็จฯ

ทลู กระหมอ่ มหญงิ อุบลรัตน

18 ราชกัญญา สริ วิ ฒั นาพรรณวดี สำนักงาน 7 ชั่วโมง
ในมหกรรมเฉลิมฉลอง 20 ปี

TO BE NUMBER ONE

วนั ที่ 31 กรกฎาคม 2565

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเล่อื นข้ันเงินเดือน ครั้งที่ 2/2565

ท่ี กิจกรรม หนว่ ยงานทีอ่ อกคำสง่ั จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ

เปน็ วทิ ยากรการประชุม

เชิงปฏิบตั ิการสร้างเสรมิ สุขภาพ กองสาธารณสขุ
องคก์ ารบรหิ าร
19 ดว้ ยการออกกำลังกาย สว่ นจงั หวัดนนทบรุ ี 7 ชว่ั โมง

“การรำวงมาตรฐาน”

วนั ที่ 2 สงิ หาคม 2565

เปน็ วิทยากรฝกึ ปฏบิ ตั ิ

ตอ่ ท่ารำเทิดพระเกยี รติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ์ิ

20 พระบรมราชินีนาถ เหล่ากาชาด 6 ช่วั โมง
พระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง จังหวัดนนทบรุ ี

ให้กับนกั เรียน ประชาชน

ในอำเภอปากเกรด็

วันท่ี 3 และ 5 สิงหาคม 2565

รว่ มกิจกรรมรำเทดิ พระเกียรติ

21 สมเดจ็ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ เหล่ากาชาด 2 ช่วั โมง
พระบรมราชนิ นี าถ จังหวดั นนทบุรี

พระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง

ปฏิบตั หิ น้าที่คณะกรรมการ

ดำเนนิ การประชมุ ผู้ปกครอง

22 นกั เรยี นโรงเรยี นปากเกร็ด โรงเรียนปากเกรด็ 2 ชั่วโมง
ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 1-6
176 ช่วั โมง
ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565 30 นาที

วนั ที่ 21 สงิ หาคม 2565

รวม

17

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลือ่ นขัน้ เงนิ เดือน ครัง้ ที่ 2/2565

2.4 หนา้ ทพ่ี ิเศษ (งานท่ีได้รับมอบหมายเพม่ิ เตมิ พิเศษ ตามคำส่ังแต่งตัง้ และหน้าทง่ี านหลกั )

2.4.1 หน้าทีต่ ามโครงสร้างการบริหาร

- หัวหน้าระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มการบริหารกจิ การนักเรยี น

- หวั หน้างาน TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปากเกร็ด กลุ่มการบริหารกิจการนกั เรียน

- คณะกรรมการงานสารวตั รนักเรยี น กลมุ่ การบริหารกิจการนักเรียน

- คณะกรรมการงานพัฒนาสง่ เสริมระเบยี บวินยั กลมุ่ การบริหารกิจการนกั เรียน

- คณะกรรมการงานปอ้ งกนั และแก้ไขปญั หา

สารเสพติดและโรคเอดส์ กลมุ่ การบริหารกิจการนกั เรยี น

- คณะกรรมการงานไกลเ่ กลย่ี และคุ้มครองสิทธิ กลมุ่ การบรหิ ารกจิ การนักเรยี น

- คณะกรรมการงานสง่ เสริมคณุ ธรมจรยิ ธรรม กลมุ่ การบรหิ ารกจิ การนกั เรียน

- คณะกรรมการงานสง่ เสริมประชาธปิ ไตยในโรงเรียน กลมุ่ การบริหารกิจการนกั เรียน

- งานธุรการและสารบรรณ กลุ่มสาระการเรียนรศู้ ิลปะ

- งานสารสนเทศกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2.4.2 โครงการ / กิจกรรมท่ีไดร้ บั มอบหมายให้เป็นผ้รู บั ผดิ ชอบ

- โครงการพฒั นาศกั ยภาพสมาชกิ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปากเกรด็

- กจิ กรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL / Miss Trans Star IDOL

และ PK Cover Dance ประจำปกี ารศึกษา 2565

2.5 ภาระหนา้ ที่เพื่อสนบั สนนุ และพฒั นาการจดั การเรียนรู้

2.5.1 รายการส่อื การสอนทใี่ ช้ในการจัดการเรียนรู้ (กรอกรายละเอียด ลงใบแบบฟอร์ม)

ท่ี รายการ ท่ี รายการ

แผน่ ภาพ, แผน่ ใส........... วดี ที ัศน์................

ส่ือของจริง เรอื่ ง ................. CAI................

 E – book, E – learning  สไลดอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์วชิ าศิลปะพน้ื ฐาน 3

(นาฏศิลป์)

 Clip Video เรือ่ งการแสดงโขน ศนู ย์การเรียน................

และนาฏศลิ ปพ์ ืน้ เมือง

 สื่อบทเรียนแผน่ เดียว บทเรยี นการต์ ูน................

ภูมปิ ัญญาทอ้ งถ่นิ ระบุ

18

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอื่ นขน้ั เงนิ เดือน ครั้งท่ี 2/2565

2.5.2 รายการนวัตกรรมการทผ่ี สู้ อนสร้าง และใชใ้ นการจัดการเรยี นรู้

ท่ี รหัส / รายวิชา ระดับช้ัน ช่ือนวตั กรรม

1 ศ 32101 - ศ 32102 ม.5 สไลดอ์ ิเลก็ ทรอนกิ ส์ เรื่อง ววิ ัฒนาการของนาฏศลิ ป์

2 ศ 32101 - ศ 32102 ม.5 สไลดอ์ ิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ละคร

3 ศ 32101 - ศ 32102 ม.5 สไลดอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์ เร่อื ง โขน

4 ศ 32101 - ศ 32102 ม.5 สไลดอ์ เิ ลก็ ทรอนิกส์ เร่ือง นาฏศิลป์พ้ืนเมือง

5 ศ 32101 - ศ 32102 ม.5 สไลดอ์ ิเลก็ ทรอนกิ ส์ เร่ือง เทคนิคการจัดการแสดง

6 ศ 32101 - ศ 32102 ม.5 สไลด์อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เกมภาพปริศนา เรอ่ื ง โขน

7 ศ 32101 - ศ 32102 ม.5 สไลด์อิเลก็ ทรอนกิ ส์ เกมปริศนาอะไรเอย่

8 ศ 22101 - ศ 22102 ม.2 สไลด์อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เรอ่ื ง นาฏศลิ ป์ตะวนั ออก

9 ศ 20256 ม.2 สไลดอ์ เิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เรอื่ ง เคร่อื งแต่งกาย
และเครื่องประดบั ในการแสดงนาฏศิลปไ์ ทย

2.5.3 รายช่ือรายงานวจิ ยั ทีจ่ ดั ทำ

ปี พ.ศ. ช่อื งานวจิ ยั / รหัส / รายวิชา ระดบั ชนั้ วิธีการเผยแพร่ผลงาน
ม.5 รายงานการวิจยั
การแกไ้ ขปญั หาการปฏบิ ัตทิ ่ารำเพลงเราสู้

ของนกั เรียนช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 5

1/2565 รายวิชาศลิ ปะพืน้ ฐาน 3 (นาฏศลิ ป์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนปากเกร็ด

โดยใช้ทฤษฎีสมั พันธเ์ ชอื่ มโยงของธอร์นไดค์

2.5.4 รูปแบบการจดั การเรยี นร้ทู ่ใี ชใ้ นการจดั การเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับสาระ / มาตรฐานและผู้เรียน โดยมีการจัด
กจิ กรรมการเรียนการสอน ดงั นี้ (เลอื กรายการ ตามตวั อย่าง หรือ ตามที่ครใู ช้จริง )

ท่ี รายการ ท่ี รายการ

การสบื สวนสอบสวน บทบาทสมมุติ

การใชเ้ กมประกอบ ศนู ย์การเรียน
 การเรยี นรู้แบบรว่ มมือ การเรียนรู้แบบโครงการ

โปรแกรมสำเร็จรปู อรยิ สจั 4
คอมพวิ เตอรช์ ่วยสอน
การแกป้ ัญหา การศึกษาเป็นรายบคุ คล
 การอภิปรายกลมุ่ ย่อย – ใหญ่

การเรียนรแู้ บบพหุปัญญา การระดมพลังสมอง
การเรียนแบบโครงงาน  การสืบค้นแล้วนำเสนอโดยผู้เรียน

 การตั้งคำถาม เพอ่ื นคู่คดิ
 การเรยี นแบบสร้างแผนผงั ความคิด  การเรียนรจู้ ากสถานการณ์จรงิ
 ใหน้ ักเรียนลงมือปฏบิ ัติจริง
การสาธิต / ทดลอง

19

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเล่ือนข้นั เงนิ เดือน คร้ังที่ 2/2565

2.5.5 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ทใ่ี ช้ ICT ประโยชน์ท่เี กดิ กับนักเรยี น
ปี พ.ศ. รูปแบบการสอนโดยใช้ ICT
นักเรียนเกิดความสนใจในเนอื้ หา บทเรียนมายิ่งขึ้น
สอ่ื การเรียนการสอนรูปแบบ PowerPoint นกั เรียนเกิดความเข้าใจมากยิง่ ข้ึนเม่ือได้ชมวดิ ีทัศน์
2565 ส่อื การเรยี นการสอนรูปแบบวีดทิ ศั น์ นักเรียนไดฝ้ ึกทักษะการคน้ คว้าขอ้ มลู เพ่ือนำมาใช้

ให้นกั เรยี นสืบค้นทางอนิ เตอร์เนต็

2.5.6 สารสนเทศการใช้ แหลง่ เรียนรู้ ในการจดั การเรยี นการสอน ภาคเรียนท่ี 1/2565

ท่ี ชือ่ แหลง่ เรียนรู้ ภายใน ภายนอก จำนวนคร้ังที่ใช้

1 หนังสือเรยี นนาฏศิลป์ 4-6 สำนักพิมพเ์ อมพันธ์  ทุกครั้ง

2 หนงั สอื เรียนนาฏศิลป์ 5 สำนกั พมิ พ์เอมพันธ์  ทกุ ครัง้

3 สไลด์อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เน้ือหาเรือ่ งตา่ งๆ  10

4 วิดีทัศน์ จาก www.youtube.com 5

5 หอ้ งสมดุ โรงเรียนปากเกรด็ 1

6 แหลง่ เรียนรทู้ างวัฒนธรรมในอำเภอปากเกร็ด เช่น เกาะเกร็ด 2
วัดกู้ วัดสนามเหนือ เปน็ ตน้

7 อินเตอร์เน็ต และเว็ปไซดต์ า่ งๆ 5

8 Pakkred Learning Cyber  48

2.5.7 ขอ้ มลู การได้รบั การนเิ ทศ

คร้งั ที่ วัน เดือน ปี เน้ือหา บทเรยี น ที่รับนเิ ทศ ผลจากการนิเทศ

การนเิ ทศตดิ ตาม จดั ทำแผนการจดั การเรียนรูไ้ ดด้ ี ใช้รปู แบบ
การจัดการเรยี นการสอน การจดั กจิ กรรมแบบ Active Learning
จดั ลำดบั ขั้นตอนในการเรียนการสอนไดด้ ี
1 21 กรกฎาคม 2565 โดยศึกษานเิ ทศก์ สพม.นบ.
กจิ กรรม PLC

แผนการจดั การเรียนรู้

เร่อื ง การแสดงนาฏศลิ ป์ไทย

2.5.8 ขอ้ มูลการเผยแพร่ผลงาน นวตั กรรม / งานวิจยั /แผนการจดั การเรยี นรู้

ครง้ั ท่ี วนั เดอื น ปี ผลงานเผยแพร่ หน่วยงาน / บุคคลทเี่ ผยแพร่

1 12 พฤษภาคม 2563 สไลดอ์ ิดล็กทรอนกิ ส์ Facebook Fanpage
เรอื่ ง วิวฒั นาการนาฏศปิ ์ไทย นาฏศลิ ปไ์ ทยไมน่ า่ เบ่ือ_กับครูแบงค์

2 21 พฤษภาคม 2563 สไลดอ์ ิเลก็ ทรอนิกส์ Facebook Fanpage
เรื่อง ละครไทย นาฏศลิ ปไ์ ทยไม่น่าเบื่อ_กับครูแบงค์

3 26 กรกฎาคม 2563 สไลด์อิเลก็ ทรอนกิ ส์ Facebook Fanpage
เรื่อง การแสดงโขน นาฏศิลป์ไทยไมน่ ่าเบอื่ _กับครูแบงค์

4 19 กรกฎาคม 2564 สไลด์อเิ ล็กทรอนกิ ส์ Facebook Fanpage
เกมภาพปริศนา เรอ่ื ง โขน นาฏศลิ ป์ไทยไมน่ ่าเบอ่ื _กับครแู บงค์

20

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลือ่ นขน้ั เงนิ เดือน คร้ังที่ 2/2565

2.5.9 ข้อมลู บันทกึ กิจกรรม PLC ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional learning

Community)
2.5.9.1 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2565

คร้งั ที่ 1

วัน เดอื นปี 17 พฤษภาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565

ชื่อกล่มุ กจิ กรรม PLC ศลิ ปะ

จำนวนสมาชกิ 5 คน

ชือ่ กิจกรรม การจัดการเรยี นการสอนออนไลน์

จำนวนช่วั โมง 22 ชัว่ โมง

บทบาท เลขานุการ

ประเดน็ เนื่องจากสถานการณโ์ รคระบาด covid-19 ท่ีเกดิ ขนึ้ ในประเทศไทยทำให้

โรงเรยี นไมส่ ามารถเปดิ เรียนได้ตามปกติ โรงเรยี นจงึ มีการจัดทำส่ือการ

เรียนรู้ออนไลน์ในเวบ็ ไซต์ Pakkred learning cyber ข้นึ เพอ่ื เปน็ แหลง่

เรยี นรูท้ างออนไลน์ทนี่ ักเรยี นจะสามารถเขา้ มาศึกษาข้นควา้ เนื้อหา

ความร้ใู นแต่ละวชิ าได้อยา่ งสะดวกสบาย แต่ปัญหาที่พบในการจดั ทำส่ือ

การสอนออนไลนใ์ นครั้งนี้ คอื การที่นกั เรยี นบางคนไม่สามารถเขา้ ใช้สื่อ

1 การเรียนการสอนออนไลนไ์ ด้
สาเหตุ
นกั เรียนบางคนยังไมเ่ ข้าใจเรอ่ื งการเข้าช้นั เรียนออนไลน์หรอื บางคนอาจ
ไม่มีความพรอ้ มในเร่อื งของอปุ กรณ์ในการเรยี นการสอนออนไลน์

ความรู้ หลกั การทนี่ ำมาใช้ การจดั การเรียนการสอนออนไลน์

ครูสำรวจความพรอ้ มในเรื่องความรคู้ วามเขา้ ใจในการเขา้ เรียนออนไลน์

พร้อมทั้งสำรวจความพรอ้ มในเร่ืองอปุ กรณ์ที่ใชใ้ นเรยี นการสอนออนไลน์
กับเดก็ ทุกคน

กิจกรรมทีท่ ำ 2.ครอู ธิบายเร่ืองวิธีการเข้าเรยี นออนไลน์กบั นกั เรยี น
3.นักเรยี นทเ่ี ข้าชัน้ เรียนออนไลนไ์ ม่ได้หรืออุปกรณก์ ารเรยี นออนไลนไ์ ม่

พรอ้ มกจ็ ะใช้วธิ กี ารส่งใบงานหรือสัง่ งานผา่ นช่องทางอนื่ ๆ เชน่ google
classroom กลมุ่ line ของแต่ละห้อง Facebook เป็นตน้

ผลทไ่ี ด้จากกจิ กรรม การสรา้ งสอ่ื ออนไลนเ์ ป็นอกี หนง่ึ ชอ่ งทางที่น่าสนใจในการให้ความรกู้ บั
นกั เรยี นในสภาวการณ์ของโรคระบาดcovid-19 ที่เกิดขน้ึ ในปจั จุบนั

การนำผลทไ่ี ด้ไปใช้ นำผลที่ไดจ้ ากการพัฒนารูปแบบกิจกรรม ไปพัฒนาการสอนในครั้งตอ่ ไป

21

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลื่อนขัน้ เงินเดือน ครง้ั ท่ี 2/2565

2.5.9.2 ครงั้ ที่ 2 วันที่ 1 สงิ หาคม 2565 – 31 สงิ หาคม 2565 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2565

ครงั้ ที่ 2

วนั เดอื นปี 1 สงิ หาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565

ช่อื กลุ่มกจิ กรรม PLC ศลิ ปะ

จำนวนสมาชกิ 5 คน
ชื่อกิจกรรม สง่ งานแลกเวลา
จำนวนช่วั โมง 8 ชัว่ โมง
บทบาท เลขานกุ าร

ประเด็น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา่ (โควดิ -19)

ทำให้ทางโรงเรยี นต้องจัดการเรยี นการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผา่ น

ชอ่ งทางตา่ งๆ คอื www.pakkredlearningcyber.com

Google Meet, Google Classroom และ Line เป็นตน้ แต่ปญั หาทพ่ี บ

คือมีนกั เรียนบางส่วนไมเ่ ขา้ เรยี นบ่อยครัง้ มผี ลต่อผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน

ในปลายภาคเรียนท่ี 1/2565

2 สาเหตุ นกั เรียนกลมุ่ ท่ีไม่เขา้ เรียนบอ่ ยครง้ั บางคนขาดความพรอ้ มในอปุ กรณ์การ
เรยี นออนไลน์ บางคนตอ้ งทำงาน Part-Time เพ่อื หาเงนิ แบง่ เบาภาระ

ของครอบครวั และนกั เรียนบางคนขาดการติดตอ่ ครไู ม่สามารถติดตอ่

นักเรยี นได้

ความรู้ หลกั การที่นำมาใช้ การจดั การเรียนการสอนออนไลน์
- พูดคุยแลกเปล่ยี นเพ่ือ ออกแบบและกำหนดแนวทางในการแก้ปญั หา

กิจกรรมท่ที ำ หรอื พัฒนา
- พัฒนาสอ่ื online บนแพลตฟอร์ม Pakkred Learning Cyber พรอ้ ม
นำไปใชร้ ่วมกับวิธกี ารที่เราไดอ้ อกแบบไว้

- ดำเนนิ การแกป้ ัญหา และเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล

ครูแตล่ ะคนนำเสนอปญั หาและช่วยกนั เสนอแนวทางในการแกไ้ ขปญั หา

ผลท่ีได้จากกิจกรรม โดยผลสรุปหลังจากการดำเนินกิจกรรม PLC เสร็จส้นิ พบว่ายังมีนักเรียน

บางส่วนทีไ่ มส่ ง่ งาน จึงทำใหม้ ีผลต่อผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นเป็น ร.

การนำผลที่ได้ไปใช้ นำผลที่ได้จากการพฒั นารปู แบบกิจกรรม ไปพฒั นาการสอนในครง้ั ตอ่ ไป

22

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลื่อนขน้ั เงินเดอื น ครัง้ ท่ี 2/2565

2.5.10 การจดั ทำแผนการจัดการเรยี นรู้ และการประเมินผลตามสภาพจริง ในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบ

ให้เขียนทกุ รายวิชาที่สอน (ทำเครอื่ งหมาย √ ลงในช่อง มี หรอื ไม่มี) ภาคเรียนท่ี 1 / 2565

ท่ี รหัสวิชา รายวิชา ช้นั แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมนิ ผลตามสภาพจริง
มี ไมม่ ี มี ไม่มี

1 ศ 32102 ศลิ ปะพ้นื ฐาน 3 (นาฏศิลป)์ ม.5  

2 ศ 22101 ศลิ ปะพืน้ ฐาน 3 (นาฏศิลป์) ม.2  

การประดษิ ฐ์

3 ศ 20216 เครอื่ งแต่งกาย ม.2 

และเครอ่ื งประดบั

2.5.11 การเชญิ วทิ ยากรภายนอกมาให้ความรกู้ ับนกั เรยี น หรือ เป็นวทิ ยากรร่วม ภาคเรยี นที่ 1 / 2565

ท่ี ชอื่ วิทยากร เรอื่ ง / เน้ือหา/กิจกรรมท่ีวิทยากรมาใหค้ วามรู้ จำนวนครง้ั

1- --

2.6 การวัดผลและประเมินผล รปู แบบการวดั ผลที่ใช้

ท่ี วิธกี ารวดั ผล ที่ วิธกี ารวดั ผล

 การสังเกต แบบองิ กลุม่

 การมอบหมายงาน ช้นิ งาน  แบบองิ เกณฑ์

 การนำเสนองานตามหัวขอ้ มอบหมาย  ทำแบบทดสอบ

 การสบื ค้นและสง่ ทาง E – mail  การมอบหมายงาน

การสมั ภาษณ์ การศึกษาเปน็ รายบุคคลตามพหปุ ญั ญา

 การทำแบบฝกึ หดั การทำโครงงาน

การปฏิบัติการทดลอง  สอบแบบปรนยั

การรายงาน  การปฏิบัติจรงิ

2.7 การจดั ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรยี น

ท่ี ปญั หาที่พบ วิธีการแก้ปญั หา/ชว่ ยเหลอื ผลท่ีไดร้ บั

นกั เรยี นบางคนขาดแคลนทุนทรัพย์ ครูสนบั สนุนให้นกั เรยี นได้รบั ทุนการศกึ ษา นักเรยี นสามารถมา

1 สำหรบั การศกึ ษาและการดำรงชีพ ตา่ งๆ ของทางโรงเรียน รวมถึงการ โรงเรียนได้ และดำรงชวี ิต

ในชีวติ ประจำวัน สนับสนนุ ทนุ การศึกษาใหน้ กั เรยี นเองด้วย ไดต้ ามปกติเหมอื นกับผู้อ่ืน

23

ตอนที่ 3 ผลการจัดการเรียนรู้

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นจำแนกตามรายวชิ า ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา
(เน่ืองจากการสอบยงั ไมเ่ สรจ็ สน้ิ ให้กรอกเปน็ คา่ คะแนน คาดคะเน จากผ

วชิ า ชั้น จำนวน ระดบั ผลการเร

นกั เรยี น 2.5 2 1.5
4 3.5 3
---
ศลิ ปะพื้นฐาน 3 (นาฏศิลป)์ ม.5 218 190 15 13 ---

ศลิ ปะพื้นฐาน 3 (นาฏศิลป)์ ม.2 88 70 10 8 ---

การประดษิ ฐ์เครื่องแต่งกาย ม.2 44 20 15 9 ---
เครอ่ื งประดบั
---
รวม - 350 280 40 30
100
รอ้ ยละ 80 11.43 8.57
4
รอ้ ยละของนกั เรียนท่มี ี

ผลการเรียน 3 ขึน้ ไป

ผลการเรียนเฉลย่ี

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลือ่ นขน้ั เงนิ เดอื น ครงั้ ท่ี 2/2565

2565
ผลการเรียนรู้ ณ วันท่ี 31 สงิ หาคม 2565)

รยี น คุณลกั ษณะ การอ่าน คดิ วิเคราะห์
อันพึงประสงค์ และเขียนสอื่ ความ

5 1 0 ร มส 3 2 1 0 3210

- - - - 218 - - - 218 - - -
88 - - -
- - - - 88 - - -
44 - - -
- - - - 44 - - -
350 - - -
- - - - 350 - - -
100 - - -
- - - - 100 - - -
-
-
3
3

24

3.2 แผนภมู ิ 1 การคาดคะเนผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นของนกั เรยี น ภาคเรีย

การคาดคะเนผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นของ

8.57%
11.43%

ระดบั ผลการเรยี น 4 ระดับผ

สรุป ในภาคเรยี นที่ 1 ขา้ พเจ้าได้พฒั นาผเู้ รยี นตามมาตรฐานการศกึ ษาด้านผู้เรียน

 ควรปรบั ปรงุ (ต่ำกวา่ ร้อยละ 50)  พอใช้ (รอ้ ยละ 50 - 59)

 ดีมาก (ร้อยละ 80 - 89)  ดเี ยีย่ ม (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเล่อื นขน้ั เงนิ เดือน ครั้งที่ 2/2565

ยนที่ 1 ปีการศกึ ษา 2565

งนักเรยี น ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565

%

80%

ผลการเรียน 3.5 ระดับผลการเรยี น 3

 ดี (ร้อยละ 60 - 79)

25

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอื่ นขั้นเงินเดอื น ครั้งท่ี 2/2565

3.3 ผลการจำแนกการประเมนิ ศักยภาพผู้เรียนดา้ นวชิ าการ
1) การศกึ ษาวเิ คราะหน์ ักเรยี นเป็นรายบุคคล

ท่ี วิชา รหัสวิชา ชนั้ / หอ้ ง จำนวนนกั เรยี น รวม

กลุ่มสูง กลุ่มกลาง กลมุ่ ต่ำ 17
42
1 ศิลปะพ้นื ฐาน 3 (นาฏศิลป์) ศ 32101 ม.5/2 10 5 2 36
39
2 ศลิ ปะพื้นฐาน 3 (นาฏศิลป)์ ศ 32101 ม.5/4 30 9 3 41
43
3 ศลิ ปะพืน้ ฐาน 3 (นาฏศิลป์) ศ 32101 ม.5/6 23 8 5 44
44
4 ศลิ ปะพ้ืนฐาน 3 (นาฏศิลป)์ ศ 32101 ม.5/8 25 9 5
44
5 ศิลปะพื้นฐาน 3 (นาฏศิลป)์ ศ 32101 ม.5/10 21 10 10
350
6 ศิลปะพืน้ ฐาน 3 (นาฏศิลป์) ศ 32101 ม.5/12 19 12 12

7 ศลิ ปะพ้นื ฐาน 3 (นาฏศิลป์) ศ 22101 ม.2/7 20 15 9

8 ศิลปะพื้นฐาน 3 (นาฏศิลป์) ศ 22101 ม.2/13 18 13 13

9 การประดษิ ฐ์เคร่อื งประดบั ศ 20215 ม.2/11 18 15 11
และเครอ่ื งแต่งกาย

รวม 184 96 70

2) แนวทางการจัดการเรยี นรู้เพ่อื พัฒนาตามศกั ยภาพผเู้ รยี นแต่ละกลมุ่ มีดงั นี้

เด็กกล่มุ สูง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ฝึกทักษะ ตลอดจนรู้จักคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

อยา่ งมเี หตแุ ละผล นอกจากนีค้ รูควรเปดิ โอกาสให้ผู้เรียนกลุม่ น้ีรับฟงั ปัญหาและช่วยเหลอื เพอื่ นกล่มุ กลางและกลุ่มต่ำ
ทกุ คร้งั ทม่ี โี อกาส ตลอดจนดำเนนิ ชวี ิตของตนในสังคมไดอ้ ย่างมคี วามสขุ

เดก็ กลมุ่ กลาง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน

ศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้อื่นเพิ่มเติมไม่มากก็น้อย โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ อภิปราย และเรียนรู้

จากสภาพจริง ซ่ึงจะทำใหน้ ักเรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงเพ่อื นำไปต่อยอดความรคู้ วามเข้าใจของตนไดม้ ากยง่ิ ข้ึน
เดก็ กล่มุ ต่ำ

ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอคลองกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง
ตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียน นอกจากนี้ครูผู้สอน

ควรให้ความสำคัญ ให้กำลังใจและมองเห็นถึงศักยภาพของนักเรียนกลุ่มต่ำเพื่อที่จะให้เด็กมีกำลังใจและภูมิใจ
ในผลงานของตนและรสู้ ึกวา่ ตนเองทำไดเ้ หมือนคนอ่นื ๆ

26

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเล่อื นขัน้ เงนิ เดือน คร้งั ที่ 2/2565

3.4 คณุ ภาพผูเ้ รยี น ดา้ นคณุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมทพ่ี งึ ประสงค์ และจดุ เนน้ ของสถานศกึ ษา

3.4.1 รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และจุดเน้นของ

สถานศกึ ษา

ท่ี รายการกจิ กรรม พฤติกรรมทเี่ กิด

นักเรยี นแกนนำทเ่ี ข้ารว่ มการอบรม

1 นำนกั เรยี นเขา้ ร่วมอบรมแกนนำ ได้รับความรเู้ กยี่ วกับการดำเนนิ โครงการ
TO BE NUMBER ONE TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
และสามารถนำความร้ทู ่ไี ดร้ บั มาขยายผลให้
รุ่นที่ 9 จังหวัดนนทบรุ ี ปีงบประมาณ 2565
วันท่ี 9-11 มถิ ุนายน 2565 สมาชกิ ในโรงเรียน ได้เขา้ ใจและตระหนักถงึ
การรณรงค์ ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพตดิ ผ่านการจัดกิจกรรมตา่ งๆ ได้

2 จดั กจิ กรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL นกั เรียนเขา้ ร่วมกจิ กรรมการะประกวด
เปน็ จำนวนมาก นกั เรยี นได้แสดง
Miss Trans Star IDOL
และ PK Cover Dance ประจำปีการศึกษา 2565 ความสามารถของตนเองได้เต็มท่ี นักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจในตวั เอง ไดใ้ ช้เวลาวา่ งให้เกดิ
วนั ที่ 27 มิถุนายน 2565
ประโยชนแ์ ละหา่ งไกลจากยาเสพติด

3.4.2 รอ้ ยละของนกั เรยี นทผี่ า่ นคณุ ลกั ษณะที่พึงประสงค์ และจุดเนน้ ของสถานศึกษา

ท่ี รายการกจิ กรรม พฤติกรรมทเ่ี กดิ

นกั เรียนไดร้ บั ความรู้เกีย่ วกบั การดำเนนิ

โครงการ TO BE NUMBER ONE

นำนกั เรียนเขา้ รว่ มอบรมแกนนำ ในสถานศกึ ษาและสามารถนำความรู้

1 TO BE NUMBER ONE ทไี่ ด้รบั มาขยายผลให้สมาชิกในโรงเรียน
รุ่นที่ 9 จังหวัดนนทบุรี ปงี บประมาณ 2565 ไดเ้ ขา้ ใจและตระหนกั ถึงการรณรงค์

วนั ท่ี 9-11 มถิ นุ ายน 2565 ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผา่ นการจัดกิจกรรมต่างๆ

โดยคิดเป็นประมาณรอ้ ยละ 90

จัดกจิ กรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL นกั เรยี นแสดงความสามารถของตนเอง

2 Miss Trans Star IDOL ไดเ้ ต็มที่ นกั เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตวั เอง

และ PK Cover Dance ประจำปกี ารศึกษา 2565 ไดใ้ ช้เวลาวา่ งให้เกิดประโยชน์และห่างไกล

วันท่ี 27 มิถุนายน 2565 จากยาเสพติด โดยคดิ เปน็ ประมาณรอ้ ยละ 90

27

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลือ่ นขนั้ เงนิ เดอื น คร้งั ท่ี 2/2565

3.4.3 วิธกี ารจัดระบบดแู ลช่วยเหลือนกั เรยี น

ลำดบั วิธีการดำเนินการ เอกสารอา้ งอิง
-
ทำความร้จู ักกับนกั เรยี นภายในหอ้ งเรียนของตนเอง
แบบประเมนิ พฤติกรรมนกั เรยี น
1 เพือ่ ศึกษาลักษณะนิสัยพ้นื ฐานของนักเรยี น (SDQ)

จัดทำขอ้ มลู พืน้ ฐานของนกั เรียนเปน็ รายบคุ คล แบบสรุปผลจากประเมนิ พฤตกิ รรม
นกั เรียน
ดำเนินการทำแบบประเมนิ พฤติกรรมนักเรียน (SDQ)
แบบบันทกึ การเย่ยี มบ้าน
2 ทั้งในรูปแบบท่ใี ห้นักเรยี นประเมนิ ตนเอง ครปู ระเมินนกั เรียน แบบบนั ทึกการเยยี่ มบ้าน

และผปู้ กครองประเมินนักเรียน แบบบนั ทกึ การเย่ียมบ้าน
ภาพถ่าย
นำข้อมูลที่ไดจ้ ากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน

3 มาวเิ คราะหผ์ ล และจัดกลุ่มความสำคัญ

ในการดูและและชว่ ยเหลือนักเรียน

4 ออกเย่ียมบา้ นนักเรียนท่ตี อ้ งได้รบั การช่วยเหลอื เปน็ กลมุ่ แรก
เพ่ือพบผูป้ กครอง และสำรวจปจั จยั พื้นฐานที่นักเรียนตอ้ งการ

5 ออกเย่ยี มบ้านนักเรียนในช้นั เรยี นทกุ คนเพ่อื พบผู้ปกครอง
สำรวจความต้องการตา่ งๆ ของนักเรยี น

สรปุ ผลการเย่ยี มบา้ นของนักเรยี น และส่งข้อมูลของนักเรียน

6 ใหก้ ับงานแนะแนว เพอ่ื จดั หาทนุ การศกึ ษา

ละสิ่งสนับสนุนให้นักเรียนตอ่ ไป

7 ดำเนนิ การมอบทนุ ให้กบั นักเรยี น

3.5 การพัฒนานกั เรยี นจนไดร้ างวลั / หรือยกย่องเชดิ ชเู กียรติ ดังนี้

ท่ี ช่ือผูเ้ รียน/รางวลั /เกยี รติบตั ร หน่วยงานทมี่ อบ วัน เดอื น ปี

1 รางวลั เหรียญทอง การประกวดนาฏศลิ ปไ์ ทยอนรุ กั ษ์ ม.ต้น สพม.3

2 รางวลั เหรยี ญทอง การประกวดนาฏศลิ ปไ์ ทยอนุรกั ษ์ ม.ปลาย สพม.3

3 รางวัลเหรยี ญทอง การประกวดนาฏศลิ ปไ์ ทยอนุรกั ษ์ ม.ต้น สพม.3

4 รางวลั เหรียญเงิน การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนุรกั ษ์ ม.ตน้ สพม.3

5 รางวัลเหรยี ญทอง การประกวดนาฏศิลปไ์ ทยอนุรกั ษ์ ม.ปลาย สพม.3

3.6 การได้รบั รางวัล / ประกาศเกยี รตคิ ณุ ของตนเอง

ท่ี รายการ / เรอ่ื ง หนว่ ยงานทมี่ อบ วนั เดือน ปี

1 รางวลั เหรียญทอง การประกวดนาฏศิลป์ไทยอนรุ กั ษ์ ม.ต้น สพม.3

2 รางวลั เหรยี ญทอง การประกวดนาฏศลิ ปไ์ ทยอนรุ กั ษ์ ม.ปลาย สพม.3

3 รางวลั เหรียญทอง การประกวดนาฏศิลปไ์ ทยอนุรกั ษ์ ม.ตน้ สพม.3

4 รางวลั เหรียญเงิน การประกวดนาฏศลิ ปไ์ ทยอนรุ ักษ์ ม.ตน้ สพม.3

5 รางวลั เหรียญทอง การประกวดนาฏศลิ ปไ์ ทยอนรุ กั ษ์ ม.ปลาย สพม.3

28

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลื่อนขั้นเงินเดอื น ครงั้ ที่ 2/2565

3.7 การได้รับรางวลั / ประกาศเกียรติคณุ ของสถานศกึ ษา

ท่ี รายการ / เร่ือง หนว่ ยงานทีม่ อบ วัน เดอื น ปี

1 รางวลั ผ้บู งั คบั บัญชาลูกเสือดเี ด่น โรงเรียนปากเกร็ด 16 มีนาคม
2564
2 รางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม สำนักงานเขตพน้ื ท่ี

เปน็ แบบอยา่ งสำหรบั สายครูผู้สอน การศึกษามธั ยมศึกษา

เขต 3

ตอนท่ี 4 : ด้านการรักษาวนิ ยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.1 ยดึ มั่นในสถาบันหลกั ของประเทศ อันไดแ้ ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษตั ริย์ทรงเป็นประมขุ

ขอ้ พฤตกิ รรมที่แสดงออก
1. แสดงออกถึงความภมู ิใจในชาติ และคำนึงถงึ ผลประโยชนข์ องประเทศชาติเป็นสำคัญ
2. ไม่แสดงออกในลักษณะการดูหม่ิน เหยยี ดหยาม ไมก่ ระทำการอันเป็นการทำลายความม่ันคงของ

ชาติ รวมทง้ั ไม่กระทำการอันเปน็ การใหร้ า้ ยหรอื กอ่ ให้เกดิ ความเสอ่ื มเสียต่อภาพลกั ษณข์ อง
ประเทศ

3. ปฏิบตั ิตามหลักศาสนาท่ีตนนบั ถือ และเคารพในความแตกต่างของการนับถอื ศาสนา
4. แสดงออกถงึ ความเทดิ ทนู สถาบนั พระมหากษตั รยิ ์
5. ปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
6. ไม่กระทำการอนั เปน็ การต่อตา้ นการปกครองตามระบอบประชาธปิ ไตยอนั มีพระมหากษัตรยิ ท์ รง

เป็นประมุข
7. มีความเป็นกลางทางการเมอื ง และไม่ใชอ้ ำนาจหนา้ ทเ่ี อื้อประโยชนต์ ่อพรรคการเมอื งใดพรรค

การเมอื งหน่งึ เปน็ การเฉพาะ

4.2 มีความซือ่ สตั ย์ สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี มีความรบั ผดิ ชอบต่อหน้าทแ่ี ละต่อผู้ทเี่ ก่ียวขอ้ งในฐานะ
ขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ขอ้ พฤตกิ รรมท่ีแสดงออก

1. ปฏบิ ตั ิหน้าทดี่ ้วยความซอื่ สัตย์สุจริตโดยไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมทมี่ นี ยั เป็นการแสวงหาประโยชน์
โดยมชิ อบ

2. ปฏิบตั ิหนา้ ทด่ี ้วยความรอบคอบ ถูกตอ้ ง รวดเรว็ เตม็ กำลังความสามารถและกล้ารับผิดชอบใน
ความผดิ พลาดที่เกดิ ขนึ้ จากการปฏิบัตหิ น้าที่ รวมท้งั พรอ้ มรบั การตรวจสอบ

3. ปฏบิ ัติหน้าทด่ี ว้ ยความรบั ผิดชอบตอ่ สังคม สงิ่ แวดลอ้ ม และคำนึงถงึ หลักสากลในการปฏบิ ัติตาม
หลกั สิทธมิ นุษยชน การเปดิ เผยขอ้ มลู ข่าวสารท่ีถกู ตอ้ ง และการใช้เทคโนโลยสี ่อื สังคมอย่าง
เหมาะสม

29

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอื่ นขัน้ เงินเดอื น คร้งั ท่ี 2/2565

4.3 มีความกลา้ คิด กล้าตดั สนิ ใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิง่ ทีถ่ ูกตอ้ ง ชอบธรรม

ขอ้ พฤตกิ รรมที่แสดงออก
1. กล้ายืนหยดั ทำในส่ิงทถี่ กู ตอ้ งชอบธรรม และกล้าคดั คา้ นในส่งิ ท่ีไม่ถูกต้อง ไมช่ อบธรรม
2. เปิดเผยการทจุ รติ ท่ีพบเหน็ หรือรายงานการทจุ รติ ประพฤติมิชอบต่อผ้บู งั คับบญั ชาหรอื ผมู้ ีหน้าท่ี

รับผิดชอบโดยไมป่ ลอ่ ยปละละเลย
3. ใหค้ วามช่วยเหลอื ผู้เรยี น เพื่อนรว่ มงานทถ่ี ูกละเมิดหรือได้รับการปฏบิ ตั ทิ ่ีไม่เป็นธรรม
4. ไม่หลกี เลีย่ งกฎหมายหรือใช้ชอ่ งวา่ งทางกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชน์ใหแ้ กต่ นเองหรอื ผอู้ นื่

4.4 มีจติ อาสา จติ สาธารณะ มงุ่ ประโยชนส์ ่วนรวม โดยไม่คำนงึ ถึงประโยชนส์ ว่ นตนหรือพวกพ้อง

ข้อ พฤตกิ รรมที่แสดงออก
1. สามารถแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมชิ อบจากตำแหน่งหน้าที
2. มจี ติ สำนึกในการใชท้ รพั ยส์ นิ บคุ ลากร และเวลาของหน่วยงาน
3. ไม่แสดงพฤตกิ ารณอ์ นั เป็นการเอื้อประโยชนโ์ ดยมิชอบตอ่ ตนเองหรือพวกพอ้ ง
4. ไม่ประกอบกจิ การหรอื เข้าไปเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ในการปฏบิ ตั หิ น้าทข่ี องตน
5. มจี ติ บริการทีจ่ ะปฏบิ ัติหน้าทีโ่ ดยคำนงึ ถงึ ความผาสกุ และประโยชนส์ ว่ นรวม

4.5 มงุ่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิงานอยา่ งเตม็ กำลงั ความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพ
การศกึ ษาเป็นสำคญั

ขอ้ พฤติกรรมทแ่ี สดงออก
1. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ เพ่ือให้งานบรรลผุ ลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยคำนงึ ถงึ คุณภาพ

การศกึ ษาเปน็ สำคญั
2. มุง่ พฒั นาตนเองอย่างต่อเนอ่ื ง และรักษาและพัฒนามาตรฐานการปฏบิ ตั ิงานทดี่ ี
3. รบั ฟงั ความคิดเห็น พรอ้ มที่จะตอบชี้แจง และอธิบายเหตุผลให้แก่ผู้ร่วมงานและผู้มีสว่ นเก่ยี วข้อง

4.6 ปฏบิ ัตหิ น้าท่ีอย่างเปน็ ธรรมและไม่เลอื กปฏบิ ัติ

ข้อ พฤติกรรมทแ่ี สดงออก
1. ปฏิบัติต่อผู้เรียนและเพือ่ นรว่ มงานดว้ ยความเท่ยี งธรรม
2. ปฏิบตั หิ น้าที่โดยปราศจากอคติ ไมน่ ำความรสู้ ึกส่วนตวั ไดแ้ ก่ ความรัก ความโกรธ ความกลวั

ความหลง มาใชใ้ นการตัดสินใจ ในการปฏิบตั หิ น้าท่ใี นเร่อื งต่าง ๆ
3. ไม่เลอื กปฏบิ ัตดิ ว้ ยเหตุผลของความแตกต่างในเรือ่ ง เช้อื ชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพรา่ งกาย หรอื

สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และความเช่ือทางการเมือง

30

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอ่ื นขัน้ เงนิ เดือน ครง้ั ท่ี 2/2565

4.7 ดำรงตนเป็นแบบอยา่ งทด่ี แี ละรักษาภาพลกั ษณข์ องข้าราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา

ขอ้ พฤติกรรมท่แี สดงออก
1. ประพฤติปฏบิ ตั ติ นเป็นคนดี เคารพกฎหมายและความเปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย เปน็ พลเมืองที่ดี

มีจติ สำนกึ รับผิดชอบตอ่ สังคม
2. ดำรงตนเปน็ ข้าราชการทด่ี โี ดยนอ้ มนำพระบรมราโชวาท หลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง หลักคำ

สอนทางศาสนา จรรยานรรณวชิ าชพี มาใช้ในการดำเนนิ ชีวติ และการปฏบิ ตั ิหน้าท่ี
3. ไมก่ ระทำการใด ๆ อันอาจนำความเสื่อมเสยี มาสู่ทางราชการ

4.8 เคารพศกั ดิ์ศรีความเปน็ มนษุ ย์ คำนงึ ถงึ สิทธเิ ด็ก และยอมรบั ความแตกตา่ งของบุคคล

ข้อ พฤตกิ รรมท่ีแสดงออก
1. เคารพศกั ด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ละเมิดสิทธมิ นุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้บรกิ ารด้วยใจท่ี

เป็นธรรมและเข้าถงึ ผู้เรยี นทมี่ ีความยากลำบาก
2. ปกปอ้ งไมใ่ ห้กล่มุ คนหรอื บุคคลใด ทำการละเมิดสิทธมิ นษุ ยชนของผเู้ รยี น
3. สง่ เสริมใหท้ ุกคนทกุ ภาคสว่ นเคารพสิทธซิ ่งึ กันและกัน(ไมล่ ะเมดิ สทิ ธิของผู้อ่นื )
4. ยอมรับในความแตกต่างของบคุ คล ไม่เลอื กปฏบิ ัตดิ ้วยเหตุผลของความแตกตา่ งในเรือ่ ง เช้ือชาติ

ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคม และความเช่อื ทางการเมอื ง

4.9 ยดึ ถือและปฏบิ ตั ิตามจรรยาบรรณของวชิ าชีพ

ข้อ พฤติกรรมท่ีแสดงออก
1. ประพฤตปิ ฏบิ ัติตนตามจรรยาบรรณดว้ ยความเต็มใจ มีระเบียบแบบแผนในการทำงาน
2. มเี จตคตทิ ดี่ ีต่อวิชาชีพและเพื่อนร่วมวชิ าชพี มคี วามร้คู วามเข้าใจในคุณคา่ และความสำคญั ของ

วิชาชีพ
3. ปฏบิ ตั ิกิจกรรมตา่ งๆ โดยคำนงึ ถึงผลท่ีจะเกิดกบั ผู้เรียนและม่งุ ม่ันพฒั นาผู้เรยี นให้เต็มตามศกั ยภาพ

4.10 มวี ินยั และการรักษาวินัย

ข้อ พฤติกรรมทแ่ี สดงออก
1. มวี ินัยในตนเอง ยอมรับและ ถือปฏบิ ัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนยี ม และแบบแผนอันดี

งามของสงั คม
2. รักษาและเสริมสรา้ งวนิ ัยในตำแหน่งหนา้ ทีร่ าชการ การปฏบิ ัติตามกฎหมาย ระเบยี บ แบบแผนของ

ทางราชการ
3. ตรงต่อเวลา การอทุ ิศเวลา ให้แก่ทางราชการและผ้เู รียนอย่างต่อเนือ่ ง
4. เขา้ ปฏบิ ัติงานตามเวลาเวลาราชการ ไมเ่ คยขาด ไม่เคยลา ไมเ่ คยมาสาย ไมเ่ คยทอดทิ้งผู้เรียนเพอ่ื

ทำประโยชน์สว่ นตน

31

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลือ่ นขนั้ เงนิ เดอื น คร้ังท่ี 2/2565

แบบประเมินผลการปฏบิ ัติงานของขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งครู ยังไม่มีวทิ ยฐานะ

(ทุกสงั กัด)

ส่วนท่ี ๑ : ขอ้ มลู ของผู้ขอรับการประเมนิ

รอบการประเมิน

 ครั้งท่ี 1 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 )

 คร้ังที่ 2 ( 1 เมษายน 2565 - 30 กนั ยายน 2565 )

ชื่อผรู้ ับการประเมนิ นายอาภากร โพธ์สิ ุข ตําแหน่ง ครู คศ.1 เงนิ เดอื น 22,820 บาท

สถานศึกษา โรงเรยี นปากเกรด็ สังกดั สำนักงานเขตพื้นที่การศกึ ษามัธยมศึกษานนทบุรี

สอนระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 และ 5 วิชา นาฏศิลป์ ชวั่ โมงการสอน 17 ชั่วโมง/สปั ดาห์

จาํ นวนวนั ลาในรอบการประเมนิ - วัน ประกอบดว้ ย

1) ลาป่วย จาํ นวน - ครง้ั - วนั 2) ลากิจ จํานวน - คร้งั - วัน

3) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) -. จาํ นวน - ครง้ั - วนั

ชื่อผู้ประเมนิ นางสาววิณฐั ธพชั ร์ โพธ์เิ พชร ตําแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพเิ ศษ

คำชีแ้ จง

แบบสรุปการประเมนิ ผลการปฏิบตั งิ านงานน้มี ี 3 หน้า ประกอบดว้ ย
ส่วนที่ 1 : ข้อมลู ของผรู้ ับการประเมนิ เพือ่ ระบรุ ายละเอยี ดตา่ ง ๆ ท่เี ก่ยี วข้องกบั ตัวผูร้ ับการประเมิน
ส่วนที่ 2 : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และ
องค์ประกอบท่ี 3 การประเมิน การปฏิบัติตนในการรกั ษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

- สำหรบั คะแนนองคป์ ระกอบที่ 1 ใหน้ ำมาจากแบบประเมนิ องค์ประกอบที่ 1 โดยนำคะแนนจากระดบั ความสำเร็จ
ในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง และใหแ้ นบทา้ ยแบบสรปุ ฉบบั น้ี

- สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ให้นำามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 2 โดยนำคะแนนจากระดับ
ความสำเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรปุ ฉบับน้ี

- สำหรบั คะแนนองค์ประกอบท่ี 3 ใหน้ ำมาจากแบบประเมนิ องค์ประกอบที่ 3 โดยนำคะแนนจากการประเมินการ
ปฏิบตั ิตน ในการรกั ษาวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และใหแ้ นบทา้ ยแบบสรุปฉบับนี้

ส่วนท3ี่ : ผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับรองการประเมินตนเอง และผ้บู งั คบั บญั ชาประเมินและลงความเห็นของ
การประเมิน

สว่ นท่ี 4 : การรบั ทราบผลการประเมิน ผู้บงั คับบัญชาแจง้ ผลการประเมนิ และผู้รับการประเมินลงนามรบั ทราบผลการประเมิน

32

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลื่อนขัน้ เงนิ เดือน คร้ังที่ 2/2565

สว่ นท่ี 2 : สรุปผลการประเมนิ คะแนนเตม็ คะแนน คแนน
ประเมนิ ประเมนิ ของ
องคป์ ระกอบการประเมิน 80 ตนเอง ผบู้ งั คับบญั ชา
70.25
องคป์ ระกอบท่ี 1 การประเมนิ ประสิทธิภาพและประสทิ ธผิ ล 10
การปฏบิ ตั งิ านตามมาตรฐานตำแหนง่ 10 10
องค์ประกอบท่ี 2 การประเมนิ การมีสว่ นร่วมในการพฒั นาการศึกษา 10
องค์ประกอบท่ี 3 การประเมนิ การปฏิบตั ติ นในการรกั ษาวนิ ยั คุณธรรม 100
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี 90.25

คะแนนรวม

ส่วนที่ 3 : ผลการประเมนิ
3.1 ผลการประเมินตนเอง

ขา้ พเจา้ ขอรบั รองวา่ ได้ประเมนิ ตนเองตรงตามความเป็นจรงิ
(ลงชื่อ)......................................... ผรู้ บั การประเมิน
( นายอาภากร โพธิส์ ขุ )

ตําแหน่ง ครู คศ.1
วนั ท่ี …………………………………………

3.2 ผลการประเมิน และความเห็นของผู้บังคบั บญั ชา
3.2.1 ผลการประเมนิ มี 5 ระดับ ดงั นี้
 ดเี ด่น (ร้อยละ 90.00 ข้นึ ไป)
 ดีมาก (รอ้ ยละ 80.00 – 89.99)
 ดี (ร้อยละ 70.00 – 79.99)
 พอใช้ (ร้อยละ 60.00 – 69.99)
 ปรับปรุง (ร้อยละ 59.99 ลงมา)
3.2.2 ความเหน็ ของผบู้ ังคับบญั ชา

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

(ลงชอ่ื ).......................................... ผ้บู งั คับบัญชา

(นางสาววณิ ัฐธพชั ร์ โพธิเ์ พชร)
ตาํ แหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรยี นปากเกร็ด

วนั ท่ี...............................................

33

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอื่ นขนั้ เงินเดือน คร้งั ที่ 2/2565

ส่วนที่ 4 : การรบั ทราบผลการประเมิน
ผรู้ บั การประเมนิ

 ได้รบั ทราบผลการประเมนิ และความเหน็ ของผูบ้ ังคับบญั ชาแล้ว

………………………………………
( นายอาภากร โพธสิ์ ุข )
ตำแหน่ง ครู คศ.1

วนั ท่ี ....................................................

ผปู้ ระเมิน
 ได้แจง้ ผลการประเมนิ และผ้รู ับการประเมินไดล้ งนามรับทราบแล้ว
 ได้แจง้ ผลการประเมนิ เม่อื วันที่...........................................................แล้ว
แต่ผูร้ บั การประเมินไม่ลงนามรบั ทราบ

ลงชื่อ …………………………………………….
(...........................................)

ตำแหนง่ .............................................
วันที่ ....................................................

ลงช่ือ ……………………………………………. พยาน
(...........................................)

ตำแหน่ง .............................................
วนั ที่ ....................................................

34

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลือ่ นข้นั เงนิ เดอื น คร้ังท่ี 2/2565

แบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 การประเมนิ ประสิทธิภาพและประสทิ ธิผล

การปฏบิ ตั ิงานตามมาตรฐานตาํ แหน่ง

ตาํ แหนง่ ครู ยังไม่วิทยฐานะ

(ทกุ สังกัด)

ชื่อผรู้ บั การประเมิน นายอาภากร โพธส์ิ ุข ตำแหนง่ ครู คศ.1 สังกัด สพม.นบ

ชือ่ ผูป้ ระเมนิ นางสาววิณฐั ธพัชร์ โพธิ์เพชร ตำแหนง่ ผอ.ชำนาญการพิเศษ สงั กดั สพม.นบ

 ครงั้ ท่ี 1 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มนี าคม 2565 )

 คร้ังท่ี 2 ( 1 เมษายน 2565 - 30 กนั ยายน 2565 )

ตอนที่ 1 : ระดับความสาํ เรจ็ ในการพัฒนางานตามมาตฐานตาํ แหน่ง (60 คะแนน)

คําช้ีแจง การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน 3 ดา้ น 15 ตวั ช้วี ัด ได้แก่

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 4 ตัวชี้วัด

และด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3 ตัวชี้วัด โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน

ดงั นี้

เกณฑก์ ารให้คะแนน

ให้ผูร้ ับการประเมนิ ประเมนิ ตนเอง และให้ผ้บู งั คบั บัญชาประเมิน โดยใชเ้ ครอื่ งหมาย √ ในช่องระดับ และให้

ใสค่ ะแนนในชอ่ งคะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การใหค้ ะแนน ดังน้ี

1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติไดต้ ่ำกวา่ ระดบั การปฏิบตั ทิ ่คี าดหวังมาก คิดเปน็ 1 คะแนน

2) ระดบั 2 หมายถึง ปฏบิ ตั ิได้ต่ำกว่าระดบั การปฏบิ ตั ทิ ่คี าดหวงั คิดเป็น 2 คะแนน

3) ระดับ 3 หมายถงึ ปฏบิ ัตไิ ด้ตามระดบั การปฏิบัติทคี่ าดหวัง คดิ เปน็ 3 คะแนน

4) ระดบั 4 หมายถงึ ปฏิบัติได้สงู กว่าระดับการปฏิบตั ิทค่ี าดหวัง คิดเป็น 4 คะแนน

โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเปน็

คะแนนเต็ม 60 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมนิ ของ ระดบั
ผ้บู งั คับบญั ชา คณุ ภาพ
การปฏิบัตงิ าน รายละเอยี ด
ระดับ ระดบั /
1234 คะแนน 1 234 คะแนน เหตผุ ล

1. ดา้ นการจัดการเรียนรู้

1.1 สร้างและหรือ มีการจัดทำรายวชิ าและหนว่ ยการ √4 .................
พฒั นาหลกั สูตร เรยี นรใู้ ห้สอดคลอ้ ง กับมาตรฐาน .................
การเรยี นรู้ และตัวชีว้ ดั หรอื ผลการ .................
เรยี นรู้ ตามหลกั สูตร เพอ่ื ใหผ้ ู้เรยี น .................
ได้พัฒนาสมรรถนะ และการเรียนรู้ .................
เตม็ ตามศักยภาพ โดยมีการพัฒนา .................
รายวชิ าและหนว่ ยการเรียนรู้ ให้ .................

สอดคลอ้ งกบั บรบิ ทของสถานศกึ ษา .................
ผเู้ รยี น และท้องถน่ิ และสามารถ .................
แกไ้ ขปญั หาในการจดั การเรียนรู้ .................

35

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเล่ือนขน้ั เงินเดอื น ครั้งที่ 2/2565

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมนิ ของ ระดบั

การปฏบิ ตั งิ าน รายละเอียด ผู้บงั คบั บัญชา คณุ ภาพ
/
1.2 ออกแบบการ ระดับ คะแนน ระดบั คะแนน
จัดการเรียนรู้ 1234 1 234 เหตุผล

เนน้ ผเู้ รียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผูเ้ รียน √4 .................
มีความรู้ ทักษะ คณุ ลักษณะประจำ .................
.................
วชิ า คณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ และ .................
.................
สมรรถนะทส่ี ำคญั ตามหลกั สตู ร .................
.................
โดยมกี ารออกแบบการจัดการเรยี นรู้ .................
.................
ท่สี ามารถแก้ไขปญั หาในการจดั การ .................
.................
เรยี นรู้ ทำใหผ้ ูเ้ รียนมีกระบวนการ .................
.................
คดิ และค้นพบองคค์ วามรูด้ ว้ ย ..........

ตนเอง และสรา้ งแรงบนั ดาลใจ

1.3 จัดกจิ กรรมการ มกี ารอำนวยความสะดวกในการ √3 .................
เรยี นรู้ เรียนรู้ และสง่ เสริมผ้เู รยี นไดพ้ ัฒนา .................
.................
เตม็ ตามศักยภาพ เรียนรู้และทำงาน .................
ร่วมกัน โดยมีการจดั กิจกรรมการ .................
เรยี นรทู้ ่ีสามารถแกไ้ ขปญั หาในการ .................
จัดการเรยี นรู้ ทำใหผ้ เู้ รียนมี
.................
กระบวนการคดิ และค้นพบองค์ .................
ความรดู้ ้วยตนเองและสร้างแรง .................
บนั ดาลใจ .................
.................
.................
.................
..........

1.4 สร้างและหรือ |มีการสรา้ งและหรอื พฒั นาสือ่ √4 .................
พฒั นาสื่อ นวตั กรรม นวตั กรรม เทคโนโลยี และแหลง่ .................
เทคโนโลยี และแหล่ง เรียนรสู้ อดคลอ้ งกับกจิ กรรมการ .................
เรียนรู้ เรยี นรู้ สามารถแก้ไขปัญหาในการ .................
เรยี นรูข้ องผเู้ รียน และทำใหผ้ ู้เรยี นมี .................

ทกั ษะการคดิ และสามารถสรา้ ง .................
นวัตกรรมได้ .................
.................

36

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลื่อนข้ันเงินเดอื น คร้ังท่ี 2/2565

ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมินของ ระดับ

การปฏิบัติงาน รายละเอยี ด ผบู้ ังคบั บญั ชา คุณภาพ
/
1.5 วดั และ ระดบั คะแนน ระดบั คะแนน
ประเมนิ ผลการเรยี นรู้ 1234 1 234 เหตผุ ล

1.6 ศึกษา มีการวดั และประเมินผลการเรียนรู้ √4 .................
วเิ คราะห์ และ ด้วยวธิ กี ารที่หลากหลาย เหมาะสม .................
สังเคราะห์ เพื่อแก้ไข .................
ปญั หาหรือพัฒนาการ และสอดคล้องกับมาตรฐานการ .................
เรียนรู้ .................
เรยี นร้ใู หผ้ ้เู รียนพัฒนาการเรยี นรู้ .................
1.7 จัดบรรยากาศ
ท่ีส่งเสรมิ และพัฒนา อย่างตอ่ เน่ือง ประเมนิ ผลการเรียนรู้ .................
ผู้เรยี น .................
ตามสภาพจรงิ และนำผลการวัดและ .................
.................
ประเมนิ ผลการเรยี นรู้ มาใช้แกไ้ ข .................
.................
ปัญหาการจดั การเรียนรู้ .................

มีการศึกษา วเิ คราะห์ และ √3 .................
.................
สงั เคราะห์ เพอื่ แกไ้ ขปัญหา หรอื .................
.................
พฒั นาการเรียนรู้ทีส่ ่งผลตอ่ คุณภาพ .................
.................
ผเู้ รยี น และนำผลการศึกษา .................
.................
วเิ คราะห์ และสงั เคราะห์ มาใชแ้ ก้ไข
.................
ปญั หาหรือพฒั นาการจัดการเรยี นรู้ .................
.................
มกี ารจดั บรรยากาศท่เี หมาะสม √3 .................
สอดคลอ้ งกบั ความแตกต่างผเู้ รยี น .................
เปน็ รายบคุ คล สามารถแกไ้ ขปญั หา
การเรียนรู้ สรา้ งแรงบันดาลใจ .................
ส่งเสรมิ และพัฒนาผ้เู รยี น ให้เกิด .................
กระบวนการคิด ทักษะชวี ติ ทกั ษะ .................
การทำงาน ทักษะการเรียนรแู้ ละ .................
นวตั กรรม ทักษะดา้ นสารสนเทศ .................
สอื่ และเทคโนโลยี .................
.................
.................
.................

.................
.................
.................

37

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลื่อนขนั้ เงินเดอื น ครง้ั ที่ 2/2565

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของ ระดบั
คณุ ภาพ
การปฏบิ ตั งิ าน รายละเอยี ด ผู้บงั คบั บัญชา
/
ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน เหตผุ ล
1234 1 234
.................
1.8 อบรมและ มีการอบรมบ่มนสิ ยั ให้ผเู้ รียนมี √4 .................
พัฒนาคุณลกั ษณะท่ดี ี คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน .................
ของผู้เรยี น พึงประสงค์ และคา่ นิยมความเปน็ .................
ไทยทีด่ ีงาม โดยคำนึงถึงความ .................
แตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบคุ คล .................
และสามารถแก้ไขปญั หาผ้เู รียน .................
.................
2. ดา้ นการส่งเสรมิ และสนับสนุนการจดั การเรียนรู้ .................
.................
2.1 จัดทำข้อมูล มกี ารจดั ทำขอ้ มูลสารสนเทศของ √3 .................
√4 ................
สารสนเทศของผู้เรยี น ผเู้ รียนและรายวิชา โดยมีขอ้ มลู เป็น √4
.................
และรายวชิ า ปัจจบุ ัน เพือ่ ใช้ในการสง่ เสรมิ .................
.................
สนับสนุนการเรียนรู้ แกไ้ ขปัญหา .................
.................
และพัฒนาคุณภาพผเู้ รียน .................
.................
2.2 ดำเนนิ การตาม มกี ารใช้ข้อมูลสารสนเทศเกยี่ วกับ .................
ระบบดูแลช่วยเหลือ ผเู้ รียนรายบคุ คล และประสานความ .................
ผเู้ รียน รว่ มมือกับผูม้ ีสว่ นเกย่ี วขอ้ ง เพอ่ื .................
พฒั นาและแกไ้ ขปัญหาผ้เู รยี น .................
.................
2.3 ปฏบิ ัตงิ าน รว่ มปฏิบตั งิ านทางวิชาการและงาน .................
วิชาการและงานอื่น ๆ อืน่ ๆ ของสถานศึกษา เพื่อยกระดับ .................
ของสถานศึกษา คณุ ภาพการจดั การศึกษาของ .................
.................
สถานศกึ ษา .................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................

38

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลื่อนขัน้ เงนิ เดอื น ครั้งที่ 2/2565

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมนิ ของ ระดับ
คุณภาพ
การปฏบิ ตั งิ าน รายละเอียด ผู้บังคับบญั ชา
/
ระดบั คะแนน ระดบั คะแนน เหตผุ ล
1234 1 234
.................
2.4 ประสานความ ประสานความรว่ มมือกับผู้ปกครอง √4 .................
รว่ มมอื กบั ผ้ปู กครอง ภาคีเครือขา่ ย และหรอื สถาน .................
ภาคีเครือขา่ ย และ ประกอบการ เพอ่ื ร่วมกนั แก้ไข .................
หรือสถาน ปัญหาและพัฒนาผเู้ รยี น .................
ประกอบการ .................
.................
3. ด้านการพัฒนาตนเอง และวชิ าชพี .................

3.1 พัฒนาตนเอง มีการพฒั นาตนเองอยา่ งเปน็ ระบบ √4 .................
.................
อยา่ งเป็นระบบและ และตอ่ เนื่อง เพื่อให้มีความรู้ .................
.................
ต่อเนือ่ ง ความสามารถ ทกั ษะ โดยเฉพาะ .................
.................
อย่างยิ่ง การใชภ้ าษาไทยและ .................
.................
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร และ .................
.................
การใช้เทคโนโลยดี ิจิทลั เพ่ือ .................
.................
การศึกษา สมรรถนะทางวชิ าชพี ครู .................
.................
และความรอบรู้ในเนอ้ื หาวิชาและ .................
.................
วิธกี ารสอน และนำผลการพฒั นา .................
.................
ตนเองและพัฒนาวชิ าชพี มาใชใ้ น .................
.................
การจดั การเรยี นรทู้ ี่มผี ลตอ่ คณุ ภาพ .................
.................
ผู้เรียน .................
.................
3.2 มสี ่วนร่วมใน มสี ว่ นรว่ มในการแลกเปลย่ี นเรียนรู้ √3 .................
√3 .................
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวชิ าชีพ เพอื่ แกไ้ ขปญั หาและ ................
54
ทางวิชาชพี พัฒนาการจัดการเรียนรู้

3.3 นำความรู้ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่
ความสามารถ ทักษะ ได้จากการพัฒนาตนเองและวชิ าชีพ
ท่ไี ดจ้ ากการพัฒนา มาใชใ้ นการพฒั นาการจดั การเรยี นรู้
ตนเองและวชิ าชีพมา การพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียน และการ

ใช้ พัฒนานวัตกรรมการจดั การเรยี นร้ทู ี่
มผี ลต่อคุณภาพผ้เู รยี น

คะแนนรวม

39

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอื่ นข้นั เงนิ เดอื น ครงั้ ท่ี 2/2565

ตอนที่ 2 : ระดับความสำเร็จในการพฒั นางานท่ีเสนอเป็นประเดน็ ท้าทายในการพัฒนาผลลพั ธก์ ารเรยี นรูข้ อง

ผเู้ รยี น (20 คะแนน)
คำชี้แจง การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 2 คะแนนรวม 20 คะแนน ซงึ่ มีรายการประเมนิ 2 รายการ

รายการละ 10 คะแนน โดยมรี ะดบั การประเมนิ และเกณฑ์การใหค้ ะแนน ดังน้ี
ระดับการประเมนิ
ให้ผู้รบั การประเมิน ประเมนิ ตนเอง และให้ผ้บู ังคับบญั ชาประเมนิ โดยใช้เคร่อื งหมาย √ ในชอ่ งคะแนน

1) ระดับ 1 หมายถงึ ปฏบิ ตั ิไดต้ ่ำกวา่ ระดับการปฏิบัตทิ ่ีคาดหวังมาก
2) ระดบั 2 หมายถึง ปฏิบัตไิ ดต้ ่ำกว่าระดบั การปฏิบัติท่คี าดหวัง

3) ระดบั 3 หมายถึง ปฏบิ ตั ไิ ดต้ ามระดบั การปฏิบัตทิ ่ีคาดหวัง
4) ระดบั 4 หมายถงึ ปฏบิ ตั ิไดส้ งู กวา่ ระดบั การปฏิบตั ทิ ี่คาดหวงั
เกณฑก์ ารให้คะแนน

1) การประเมนิ ตอนท่ี 2 กำหนดให้มเี กณฑ์การให้คะแนนระดับคณุ ภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดบั
2 และระดบั 1 ในแต่ลระดับคุณภาพกำหนดค่าคะแนน ดังน้ี

ระดบั คะแนนเต็ม 10 คะแนนเตม็ 20

4 10.00 20.00
3 7.50 15.00
2 5.00 10.00
1 2.50 5.00

2) ใหน้ ำคะแนนรวมแปลงเปน็ คะแนนระดบั ความสำเร็จในการพัฒนางานทีเ่ สนอเปน็ ประเดน็ ทา้ ทายในการ
พัฒนาผลลพั ธก์ ารเรยี นรู้ ของผเู้ รียนทมี่ ีฐานเปน็ คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังน้ี

คะแนนประเมิน = คะแนนรวม x 20

40

40

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลอื่ นขน้ั เงินเดอื น ครั้งท่ี 2/2565

ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมินของ

รายการประเมนิ ผบู้ ังคบั บัญชา ระดับคุณภาพ/
เหตผุ ล
1. วิธดี ำเนนิ การ (20 คะแนน) ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน
1234 1 234
พจิ ารณาจากการดำเนนิ การทถ่ี ูกต้อง ครบถว้ น เป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด ไว้ในขอ้ ตกลง และสะทอ้ นให้เห็นถงึ √ 15
ระดบั การปฏบิ ัติที่คาดหวงั ตามตำแหนง่ และวทิ ยฐานะ
√ 7.5
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรยี นท่คี าดหวัง (20 √ 10
คะแนน)
32.5
2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน) 16.25
พจิ ารณาจากการบรรลุเปา้ หมายเชิงปริมาณได้ครบถ้วน

ตามขอ้ ตกลง และมีความถูกต้อง เชื่อถอื ได้
2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน)

พจิ ารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชงิ คณุ ภาพไดค้ รบถว้ น
ถกู ต้อง เช่ือถอื ได้ และปรากฏผลตอ่ คุณภาพผเู้ รยี นไดต้ าม
ขอ้ ตกลง

คะแนนรวม

แปลงคะแนนรวมเปน็ คะแนนระดับความสำเรจ็ ในการพฒั นา
งานทีเ่ สนอเป็นประเด็น ทา้ ทายในการพัฒนาผลลัพธก์ าร
เรียนรขู้ องผูเ้ รียนทม่ี ีฐานเป็นคะแนนเตม็ 20 คะแนน
(โดยนำคะแนนรวมทไ่ี ด้มาคณู กับ 20 แล้วหารด้วย 40)

สรุปคะแนนรวมแบบประเมินองค์ประกอบที่ 1
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธผิ ลการปฏบิ ตั งิ านตามมาตรฐานตำแหนง่

รายการประเมิน คะแนน คะแนน คะแนนประเมนิ
เต็ม ประเมิน
ตอนท่ี 1 ระดับความสำเรจ็ ในการพฒั นางานตามมาตรฐาน ตนเอง ของ
ตำแหนง่ 60 ผูบ้ ังคบั บัญชา
ตอนที่ 2 ระดบั ความสำเรจ็ ในการพฒั นางานทเ่ี สนอเปน็ ประเด็น 54
ทา้ ทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรยี นรขู้ องผเู้ รียน
20 16.25

คะแนนรวม 80 70.25

41

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลือ่ นขัน้ เงินเดือน ครง้ั ที่ 2/2565

แบบประเมนิ องคป์ ระกอบท่ี 2

การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

ตาํ แหน่งครู ยงั ไม่มีวิทยฐานะ

(ทุกสังกัด)

ชอ่ื ผู้รับการประเมนิ นายอาภากร โพธส์ิ ุข ตำแหนง่ ครู คศ.1 สังกดั สพม.นบ

ชื่อผปู้ ระเมิน นางสาววณิ ัฐธพัชร์ โพธ์เิ พชร ตำแหน่ง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สงั กัด สพม.นบ

 ครัง้ ที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มนี าคม 2565 )

 คร้งั ที่ 2 ( 1 เมษายน 2565 - 31 กันยายน 2565 )

ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (10 คะแนน)

คําชี้แจง การประเมินระดับความสำเร็จการมีสว่ นร่ามในการพฒั นาการศกึ ษา คะแนนรวม 10 คะแนน โดย

พิจารณาจากปริมาณงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้
คะแนน ดังน้ี

ระดบั การประเมิน
ใหผ้ ูร้ ับการประเมนิ และผบู้ ังคบั บญั ชาประเมินตามรายการประเมนิ ตามสภาพการปฏิบตั งิ านจริงของผู้รับการ

ประเมิน โดยใช้เครือ่ งหมาย √ ในชอ่ งระดับการประเมนิ และคํานวณตามเกณฑก์ ารประเมนิ ดงั นี้

1) ระดับ 1 หมายถงึ ปฏบิ ัตงิ านทผ่ี ู้บงั คบั บญั ชามอบหมายแลว้ เสร็จ ร้อยละ 19.99 ลงมา
2) ระดับ 2 หมายถงึ ปฏิบัติงานทผี่ ูบ้ งั คบั บญั ชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ ยละ 20.00 – 39.99
3) ระดับ 3 หมายถงึ ปฏบิ ัตงิ านที่ผูบ้ งั คบั บัญชามอบหมายแล้วเสรจ็ รอ้ ยละ 40.00 – 59.99
4) ระดบั 4 หมายถึง ปฏิบัตงิ านทผ่ี ู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 60.00 – 79.99

5) ระดบั 5 หมายถงึ ปฏบิ ัตงิ านท่ผี ้บู ังคับบัญชามอบหมายแล้วเสรจ็ ร้อยละ 80.00 ขึน้ ไป

เกณฑก์ ารให้คะแนน
ให้นาํ คะแนนรวมแปลงเปน็ คะแนนประเมินการมสี ว่ นรว่ มในการพฒั นาการศึกษาทีม่ ีฐานเป็นคะแนนเต็ม 10
คะแนน โดยกาํ หนดเกณฑ์ การให้คะแนน ดังน้ี

คะแนนที่ได้ = ระดับการประเมนิ x ค่าน้ำหนัก

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมนิ ของผู้บังคบั บัญชา
ระดบั การประเมิน (ก) ค่านำ้ หนัก คะแนนทไ่ี ด้
รายการประเมิน 1 2 3 4 5 (ข) (ก X ข) ระดบั การประเมนิ (ก) ค่านำ้ หนกั คะแนนที่
1 2 3 4 5 (ข) ได้
ความสำเร็จของงาน
ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย (ก X ข)
จากผู้บังคับบัญชา
√2 5 2
คะแนนรวม
10

42

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลื่อนข้นั เงนิ เดือน ครั้งท่ี 2/2565

แบบประเมินองคป์ ระกอบท่ี 3

การประเมินการปฏิบตั ติ นในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ตําแหนง่ ครู ยงั ไม่มีวิทยฐานะ
(ทุกสงั กัด)

ชื่อผูร้ ับการประเมิน นายอาภากร โพธิ์สขุ ตำแหน่ง ครู คศ.1 สังกดั สพม.นบ

ชอื่ ผูป้ ระเมนิ นางสาววณิ ัฐธพชั ร์ โพธเ์ิ พชร ตำแหนง่ ผอ.ชำนาญการพเิ ศษ สงั กดั สพม.นบ

 คร้ังท่ี 1 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มนี าคม 2565 )

 ครง้ั ที่ 2 ( 1 เมษายน 2565 - 30 กนั ยายน 2565 )

การประเมินการปฏิบตั ติ นในการรักษาวนิ ยั คณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี (10 คะแนน)
คาํ ชีแ้ จง การประเมินการปฏบิ ตั ติ นในการรักษาวนิ ัย คณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชพี มีรายการ

ประเมนิ 10 รายการ โดยพิจารณาจากพฤติกรรมในการปฏบิ ัตติ นในการรกั ษาวินัย คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี

1) คะแนน 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดบั ท่ีคาดหวงั มาก

๒) คะแนน 2 หมายถงึ ปฏบิ ัตไิ ด้ต่ำกวา่ ระดับทีค่ าดหวัง
๓) คะแนน 3 หมายถึง ปฏบิ ัติได้ตามระดบั ที่คาดหวัง
๔) คะแนน 4 หมายถงึ ปฏิบัติไดส้ งู กวา่ ระดบั ท่ีคาดหวัง
โดยให้นําคะแนนรวมแปลงเปน็ คะแนนประเมนิ การปฏบิ ตั ติ นในการรกั ษาวินัย คุณธรรม จรยิ ธรรม และ
จรรยาบรรณวชิ าชพี ท่มี ีฐานเป็น คะแนนเตม็ 10 คะแนน โดยกำหนดเกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ดังน้ี

คะแนนประเมนิ = คะแนนรวม
4

ท่ี รายการประเมิน ผลการประเมนิ ผลการประเมิน
ตนเอง ของ
1 ยึดม่ันในสถาบันหลกั ของประเทศ อนั ไดแ้ ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์ และการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอนั มีพระมหากษตั ริยท์ รงเป็นประมขุ คะแนน ผ้บู งั คบั บัญชา
1234 คะแนน
2 มคี วามซอื่ สัตย์ สุจรติ มีจติ สำนกึ ทด่ี ี มคี วามรบั ผิดชอบต่อหน้าทแ่ี ละตอ่ ผู้เกย่ี วขอ้ ง ใน
ฐานะข้าราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา √ 1234

3 มีความกลา้ คิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในส่งิ ท่ีถกู ต้อง ชอบธรรม √
4 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุง่ ประโยชนส์ ว่ นรวม โดยไม่คำนงึ ถงึ ประโยชนส์ ่วนตน หรือ

พวกพ้อง √
5 มุ่งผลสมั ฤทธข์ิ องงาน มงุ่ ม่ันในการปฏบิ ัติงานอยา่ งเต็มกำลงั ความสามารถ โดยคำนึงถึง

คุณภาพการศกึ ษาเป็นสำคญั
6 ปฏิบัติหนา้ ท่ีอยา่ งเป็นธรรมและไมเ่ ลอื กปฏิบัติ √
7 ดำรงตนเปน็ แบบอยา่ งทีด่ ีและรกั ษาภาพลักษณข์ องขา้ ราชการครูและบคุ ลากร √

43

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบเลื่อนขนั้ เงินเดือน ครง้ั ที่ 2/2565

ท่ี รายการประเมิน ผลการประเมนิ ผลการประเมนิ
ตนเอง ของ
ทางการศกึ ษา
8 เคารพศกั ด์ศิ รคี วามเปน็ มนษุ ย์ คำนงึ ถงึ สิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบคุ คล คะแนน ผบู้ งั คบั บัญชา
9 ยดึ ถือและปฏบิ ตั ติ ามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 1234 คะแนน
10 มวี ินัยและการรกั ษาวนิ ยั
1234
คะแนนรวม

แปลงคะแนนรวมเปน็ คะแนนการประเมินการปฏิบัติตนในการรกั ษาวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรม √
1 และจรรยาบรรณวชิ าชีพท่ีมีฐานคะแนนเตม็ เปน็ 10 คะแนน √
(โดยนำคะแนนรวมหารดว้ ย 4) 40
10

44


Click to View FlipBook Version