The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สมุนไพรพื้นบ้าน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sodaza718, 2021-11-07 01:38:46

สมุนไพรพื้นบ้าน

สมุนไพรพื้นบ้าน

ภมู ปิ ญั ญาสมนุ ไพรพน้ื บา้ น

นายอา้ ย ทองไชย ปัจจุบันอายุได้ 86 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 39 หมู่ 5
ตาบลบา้ นตนุ่ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยาเป็นหมอพืน้ เมือง หรือหมอยา
ประจาตาบล ที่ได้เปิดบา้ นของตนเองทาเป็นสถานท่ีรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ดว้ ยวิธีสืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย เป็นการรักษาแบบโบราณท่ีสืบทอด
กันมารุ่นต่อรุ่นโดยศึกษาในตาราท่ีมีการเขียนบันทึกไว้ในตาราหรือ
“ปั๊บสา” ท่ีมีการบันทึกเป็นตัวอักษรพ้ืนเมืองหรือภาษาล้านนาเป็น
ตารา และได้เข้าร่วมอบรมกลุ่มสมุนไพรหมอเมืองท่ีจังหวัดเชียงใหม่
ในปี พ.ศ 2539 โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการรักษาด้วย
สมนุ ไพรพ้ืนบา้ นเปน็ ฐานขอ้ มมลู ในการรักษาโรคตา่ งๆ มากกว่า 20 ปี

การรักษาโรคด้วยสมุนไพรมีการไปหาวัตถุดิบเพ่ือการผลิตเอง ซึ่งจะนามาสกัดในรูปของยาเม็ด ยาน้า
และชาพร้อมด่ืม หรือนามาตากแห้งหรืออบเป็นเคร่ืองสมุนไพรอบตัว สมุนไพรท่ีใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย
เชน่ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดฟนั ปวดหวั เขา่

ส่วนการอบตัวด้วยสมุนไพรในห้องอบตัวเริ่มจากเอา
สมุนไพรมาต้มให้เป็นไอร้อนของสมุนไพรไหลผ่านไปตามท่อเข้าไป
ในห้องอบตัวเพื่อให้คนท่ีอบตัวได้รับไอสมุนไพรเข้าสู่ร่างกายทาให้
ร่างกายได้รับตัวยาสมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย แต่มีข้อ
ห้ามกับคนท่ีเป็นโรคเกี่ยวกับ ภูมิแพ้ หอบหืด ความดันสูง-ต่า มี
ประจาเดือน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ ท่ีไม่
สามารถเข้ารับการรักษาดว้ ยการอบด้วยสมนุ ไพรได้ ซึ่งคิดในอัตรา
เข้ารับการอบสมนุ ไพรคนละ 60 บาท

ขอ้ มลู เพม่ิ เตมิ นายอ้าย ทองไชย
โทรศพั ท์ 084-7405723
บา้ นเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 บา้ นห้วยหม้อ ตาบลบ้านตนุ่
อาเภอเมือง จงั หวัดพะเยา


Click to View FlipBook Version