The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MAZLINAWATI BINTI JAMALUDIN Moe, 2019-10-02 23:19:46

Buku Teks PGN T4

Buku Teks PGN T4

& @Eff&iffffiiYfrfyif"fi r *.,

&%:& \*.,s*l W] ..tt_ a
1,1. .r.i
ff f&fBiq r
ri .,-
.3 i
r::

K., , ..
P: \.
,-
\{ ri
-'

N /lr N I}- r*,
- tn N

Pendahuluan vx-x

Bab 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan 3
1.0 Pengenalan 5
9
GerakMinda 1.0
11
1.1 Tujuan Perniagaan
I.2 Bentuk Pemilikan Perniagaan t7
1.3 Bentuk-bentuk Perniagaan Lain
1.4 KlasifikasiPerniagaan 33
1.5 Skala Perniagaan 38
1.6 Perkaitan antara Penawaran Barang dan Perkhidmatan, Bentuk Pemilikan, 49

Klasifikasi dan Skala Perniagaan 52
54
1.7 Perkembangan Sektor Perniagaan di Malaysia
56
GerakMinda l.l 58
58
Aliliviti Kumpulan Kreatif dan Inovatif I 58
59
Refleksi
63
Rumusan
65
Latihan Sumatif I 87

Bab 2 Trend Semasa dalam Perniagaan 100
2.1 Peranan Kerajaan dalam Menangani Isu-isu Tempatan, Negara 110

dan Serantau 114

2.2 Trend Persekitaran Perniagaan n5
2.3 Analisis Faktor-faktor yang Membawa Perubahan kepada
115
Persekitaran Perniagaan 115

2.4 Kesan Perubahan Persekitaran terhadap Organisasi Perniagaan rt6

GerakMinda 2 lll
Aktiviti Kumpulan Kreatif dan Inovatif 2

Refleksi

Rumusan

Latihan Sumatif 2

oRGAI$stSt Pttrt6lrf, 119

Bab 3 Penetapan Visi, Misidan Objektif Perniagaan t2l

,1.: -\la-r:u,i. \1si. \tisi dan Objektif Perniagaan 123

_r.l Perbancijngan \lsi, Misi dan Objektif Beberapa Perniaq*en r-a:rg Berbeza 124
-:.-1 Cii-ciri Obiektif Sesebuah Perniagaan
127

-1.-l Tuiuan Penetapan Visi, Misi dan Objektif Perniagaan sebagai

Panduan Perniagaan 131

-1.-i llenghasilkan Visi, Misi dan Objektif bagi Perniagaan Tertentu 135

3.6 Kesan kepada Perniagaan Akibat Kegagalan Mencapai lvfatlamat
dan Objektif
147

3.; Faktor yang Mempengaruhi Perubahan visi, Misi dan objektif Perniagaan 151
3.8 Pencapaian Visi, Misi dan Objektif Perniagaan yang Dipilih
162

GerakMinda 3 168
Al(aiyiti Kumpulan Kreatif dan Inovatif 3 L69
Refleksi 169
Rumusan 169
Latihan Sumatif 3
t70

Bab 4 Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan 173
4.L Bahagian-bahagian Fungsian Utama dalam Organisasi Perniagaan
4.2 Tujuan Setiap Bahagian Fungsian L75
4.3 Pembangunan Produk dan Pasaran Baharu 177
4.4 Penggunaan Teknologi Maklumat L99
4.5 Hubungan dan Interaksi dengan Bahagian Fungsian Lain 202
4.6 Interaksi dan Perkaitan antara Bahagian Fungsian dalam Dua 246

Perniagaan Berlainan 215

Gerak Minda 4 217
218
Aktiviti Kumpulan Kreatif dan Inovatif 4 218
218
Refleksi 219

Rumusan

Latihan Sumatif 4

tv

Kertas Kerja Projek 225
Panduan Ttgasan Kertas Kerja Projek
227
Pengenalan 227
Panduan Pelaksanaan Tugasan Kertas Kerja Projek 228

CONTOH KERTAS KERJA PROJEKTINGKATAN 4 233
Glosari
Senarai Rujukan 253
Indeks 257
261
lawapan 262

j$i[].r\ ,ss. h,T .€+

dstri ffi. d#w

Sesiapa sahaja boleh jadi jutawan asalkan

berani berusaha tanpa putus asa.

Irfan Khairi ikmh

Seorang pakar perniagaan Internet dan pengasas Irfan Khairi Sdn. Bhd. (iksb).

Beliau terlibat dalam perniagaan bermula pada usia 20 tahun dan berjaya menjadi
jutawan pada usia 25 tahun. Beliau telah menggunakan kejayaan yang dimiliki untuk
membantu usahawan sedia ada dan bakal usahawan untuk turut berjaya dalam

bidang perniagaan.

fr NEETA S Iadikan setiap masalah sebagai peluang dan
bukan sebagai halangan untuk berjava.
VNCCTA GOSAIi" HERBAL

Pengasas Neeta's Herbal (M) Sdn. Bhd. yang mengeluarkan produk rambut herba dan
pusat penjagaan kulit. Beliau telah melalui pelbagai cabaran dan dugaan sebelum bergelar
usahawan berjaya. Sikap ingin terus berjaya, tidak pernah berputus asa dan yakin pada
diri menyebabkan beliau berjaya mengharungi setiap cabaran yang mendatang.

Yakinlah bahawa 9/10 rezeki adalah
daripada perniagaan.

Mohd Khairul Nizam Wohiddin
Pengasas syarikat Spirit Beauty Sdn. Bhd. dan produk jenama DEWAMOR
SIGNATURE yang ditubuhkan olehnya sendiri. Beliau merupakan seorang
usahawan muda dan orang kelainan upaya (OKU). Beliau berjaya membuktikan
bahawa kekurangan diri bukan alasan atau halangan untuk terus trerjaya bagi
mengubah nasib diri dan keluarga.

Berflkir positif akan membuat anda nampak

peluang di sekeliling anda.

Leerhiamwah \$'i$t\*''.$ '**u*t''''*'n'**
Pengasas dan pemilik mini market 99 SPEEDMART melalui syarikatnya, iaitu

99 SPEED MART SDN. BHD. Beliau merupakan orang kelainan upaya (OKU) yang
berjiwa besar dan kental. Beliau berjaya membuktikan melalui usaha yang berterusan
dan semangat yang tinggi akan mengatasi setiap kelemahan yang wujud. Sikap berani
"bertindak di luar kebiasaan" menjadi pencetus kepada kejayaan yang dimilikinya pada
hari ini.

rcPengenalan

Perniagaan ialah aktiviti yang melibatkan urus niaga jual beli Bidang perniagaan merupakan
barang atau perkhidmatan antara penjual dengan pembeli suatu bidang yang perlu rnenjadi
bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Aktiviti pilihan pertama rakyat bagi
perniagaan melibatkan pertukaran nilai antara penjual dengan membantu mengukuhkan
pembeli bagi membolehkan penjual memperoleh keuntungan. ekonomi diri, keluarga
Keuntungan yang diperoleh boleh dilaburkan semula untuk dan negara.

memajukan cabang perniagaan. Sebagai peniaga yang beretika,
sebahagian kecil keuntungan boleh digunakan untuk memenuhi

tanggungjawab kepada masyarakat.

Setiap perniagaan dalam pasaran bertanggungjawab untuk

menghasilkan barang atau perkhidmatan bagi memenuhi
keperluan dan kehendak masyarakat. Perniagaan juga turut

bertanggungjawab untuk membantu meningkatkan taraf hidup
masyarakat dengan menyediakan peluang pekerjaan. Selain

itu, perniagaan juga bertanggungjawab untuk menjalankan

tanggungjawab sosial korporat (CSR) seperti melindungi alam
sekitar dan meningkatkan infrastruktur setempat.

1.O.1 | Konsep Asas Perniagaan Arahan:
Bincangkan dalam kumpulan.
Konsep asas perniagaan merupakan perkara utama dan asas Soalan:
yang membolehkan wujudnya proses urus niaga antara penjual Berikan pendapat anda berkaitan
dengan pembeli. Setiap asas yang terdapat dalam perniagaan dengan kepentingan konsep
asas perniagaan kepada setiap
mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Konsep asas organisasi perniagaan.

perniagaan merangkumi enam komponen utama seperti yang Iaternet

ditunjukkan dalam Rajah 1.1 yang berikut:

r+$r(i)EilEB

Bukurujukar: Memuaskan
kehendak drn

keperluan

PenSguna

Penjual dan Pgrtukafan ril'ii:i..rrrrrrl,-
pembeli
nilai iiL'rr.'.;f''

Barang dan Keuntungan
perkhidmatan perniagaan

Kontrak ,l

' pernragaan r,"'rr,r,r:
,, rritr,fr,,ll.

IRrioh t. Konsep asas perniagaan

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1i

BAB

TUJUAN PERNIAGAAN DAN

PEMILI KAN PERNIAGAAN

Adakah anda tahu bagaimana sesebuah negara dapat mencapai kestabilan ekonomi?

Ukuran paling mudah yang digunakan pada masa kini ialah mengukur keupayaan negara dan rakyat
untuk menjanakan pendapatan dalam bentuk kewangan.

Di Malaysia, menceburi bidang perniagaan merupakan salah satu cara paling berkesan untuk menjanakan
pendapatan yang lumayan dan mengubah sosioekonomi diri, keluarga atau masyarakat. Perniagaan ialah salah
satu aktiviti penting yang menjanakan ekonomi individu dan juga negara. Aktiviti perniagaan terbahagi kepada

barang dan perkhidmatan.

,,. .,.,pr *,UUOi4ii anda +kan':mengenal pasti pelbagai orgaaimsi peniagaaa yang w-ujud dan eara perniagaan

dapat+Cnprylbang,kepada kesejahteraan negara. Anda juga akar: mempelajari aspek pengunr$an, pemilik+n
dan klasifikasi perniagaan di Maiaysia.

KAIAKUNCI r Klasifikasiperniagaan
. Tujuanperniagaan o Skalaperniagaan
o Bentuk pemilikan r Barang dan perkhidmatan
o Francais . Perkembanganperniagaan
o Usaha sama

Selepas mempelajari bab ini, murid boleh:

1 menerangkan tujuan perniagaan
2 membezakan setiap bentuk pemilikan perniagaan secara milikan tunggal, perkongsian, syarikat

sendirian berhad atau berhad, koperasi dan kerajaan

3 mengklasifikasikan perniagaan mengikut saiz kecil, sederhana dan besar
4 menerangkan skala perniagaan berdasarkan kriteria tempatan, zon dan kebangsaan
5 menjelaskan sesuatu perniagaan berdasarkan penawaran barang dan perkhidmatannya,

pemilikan, saiz dan skala serta klasifikasinya

6 membezakan perkembangan perniagaan dalam sektor utama, kedua dan ketiga

Permqto Niogo

*)ika kita senang, kesenangan yang kita peroleh datang dengan

tanggungjawab. Kita perlu melakukan amal jariah. Walaupun sedikit,
biarlah yangsedikit itu ada berkatnya'i

- Tan Sri Syed Mokhtar Shah bin Syed Nor Al-Bukhary

(Syed Mokhtar Al-Bukhary) -

(Sumber: Dipetik dan disesuaikan daripada laman sesawang
http:i/nurulnasuha20STgg.btogspot.my I 201 3 I I 0i 1 9-prinsip-

kej ayaan-tan-sri-syed.html, capaian p ada 23 |ulai 2 0 1 6)

Toj uk I

Tuiuflrffi Ferr?lc#ffi#ffi,

.r-liiiti:.

'lq,:lii

MSOALANESEI

Arahan: Iawab semua soalan.

Hotel H.qlwan Feliharaall $rrah , Kedai Haiwan Pelih oraanrPreetlr

Menjalankan perniagaan penjagaan sementara Menjual barang keperluan haiwan peliharaan
untuk haiwan kesayangan seperti makanan, pakaian, syampu dan permainan

(a) Bandingkan dua perniagaan tersebut dari aspek aktiviti perniagaan yang dijalankan.
(b) Pada pendapat anda, adakah kedua-dua perniagaan tersebut beroperasi dengan konsep asas

perniagaan yang sama? Bincangkan.

2 (a) Pilih satu barang kegunaan harian. Bagaimanakah konsep asas dalam perniagaan membolehkan

barang tersebut dinikmati oleh pengguna?
(b) Gambar foto yang berikut berkaitan dengan aktiviti perniagaan.

Berdasarkan Gambar foto A dan Gambar foto B, terangkan aktiviti perniagaan yang dijalankan.

7t
i3

f11

3 |elaskan bagaimanakah seseorang usahawan yang kreatif dan inovatif berupaya menjad"ikan keperluan

dan kehendak manusia sebagai suatu perniagaan?

4 Huraikan kaitan yang wujud antara konsep asas perniagaan dengan aktiviti perniagaan berasaskan barang

dan perkhidmatan.

BAB 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

Gerak Minda 1.0

SOALAN STRUKTUR

Arahan: Jawab semua soalan.

I Senaraikan empat komponen utama dalam konsep asas perniagaan.

(a)
(b)
(c)
(d)

2 Kenal pasti aldviti yang dijalankan oleh perniagaan yang berikut:

Nyatakan lima kepentingan konsep asas perniagaan kepada bakal usahawan.

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

4 Berikan dua perbezaan antara keperluan dengan keheudak dalam perniagaan.

(c)
(b) (d)

Senaraikan empat contoh aktiviti perniagaan yang boleh diceburi dengan modal yang kecil.

(a)
(b)
(c)
(d)

tTujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB #

9

1.O.2 Aktiviti Perniagaan

Aktiviti perniagaan dapat dibahagikan kepada aktiviti berasaskan
barang dan perkhidmatan.

lA.ZAM (a) Aktiviti Berasaskan Barang

. Program IAZAM merupakan Aktiviti berasaskan barang melibatkan penggunaan faktor-faktor
pengeluaran untuk menghasilkan barang fizikal. Contohnya,
salah satu usaha atau kilang perabot menghasilkan perabot seperti meja, kerusi dan
inisiatif kerajaan dalam kabinet untuk dijual kepada individu, organisasi dan kedai perabot.
melahirkan usahawan dan
mengeluarkan rakyat daripada (ElGambar foto 1.3 Kilang perabot
kepompong kemiskinan.
(b) Aktiviti Berasaskan Perkhidmatan
o Antara program yang terdapat
dalam program 1AZAM adalah Aktiviti berasaskan perkhidmatan melibatkan penawaran barang
seperti yang berikut: tidak nyata yang dapat memberikan keselesaan, kepuasan dan
kecekapan kepada pengguna. Contohnya, pendidikan merupakan
- AZAMKfiR.}A aktiviti perkhidmatan yang menawarkan pembangunan modal
insan dari aspek mental dan fizikal. Perkhidmatan ini melibatkan
Memberi kemahiran
tambahan bagi meningkatkan sektor awam dan sektor swasta.
produktiviti dan kemahiran

- AZAMTANI

Menyediakan peluang
menjana pendapatan melalui
aktiviti pertanian

_ AZAMNIAGA

Menyediakan peluang
menjana pendapatan
melalui aktiviti perniagaan
secara kecil-kecilan dengan
kemudahan latihan dan
kredit mikro

- AZAM Ht{l[]."dAI'

Menyediakan peluang untuk
menjana pendapatan melalui
aktiviti perkhidmatan
(Sumber: Dipetik dan disesuaikan
daripada laman sesawang http://
www.kpwkm. gov.my/nkra/ I azam)

(61cornbu, foto 1.4 Perkhidmatan pendidikan
BAB 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

[cJ Pertukaran Nilai Arahan:
Dapatkan maklumat melaiui
Pertukaran nilai merupakan aktiviti urus niaga yang melibatkan kaeclah snmbang saran.
tindakan pembeli memberikan sesuatu yang bernilai (wang) Soalan:
kepada penjual sebagai balasan kepada produkyang diperoleh.
Urus niaga akan berlaku sekiranya wujud persetujuan antara I Bincangkan peranan penjual
penjual dengan pembeli tentang harga yang ditetapkan.
dan pembeli dalam rnemacu
tdl Keuntungan Perniagaan pertumbuhan perniagaan
secara keseluruhan
Keuntungan ialah lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos di Malaysia.
yang terlibat. Contoh kos-kos yang terlibat ialah kos pengeluaran
dan kos operasi. 2 Nyatakan sumbangan yang

-.furnlah.ko$,i: boleh dihcrikan oleh peniaga
kepada masyarakat.
Tahap keuntungan yang diperoleh sesebuah perniagaan
boleh dijadikan petunjuk jika perniagaan itu berjaya dan mampu Akta Kawalan Harga dan Anti
bersaing di pasaran. Pada masa yang sama, keuntungan akan
melambangkan imej dan kecemerlangan sesebuah perniagaan. Pencatutan 201 I

Apabila sesebuah perniagaan telah berjaya memaksimumkan Akta ini berfungsi untuk
keuntungan seperti yang telah ditetapkan, perniagaan tersebut melindungi pengguna dan
memastikan bahawa peniaga
bertanggungjawab untuk menl.umbang semula sebahagian berniaga secara jujur tanpa
menaikkan harga barang atau
daripada keuntungan kepada masyarakat setempat. perkhidmatan secara sesuka hail.

[eJ Peniual dan Pembeli QR Code

Penjual ialah individu yang menawarkan barang atau Akta Kontrak 1950
http://www.docfoc. com/akta-
perkhidmatan. Pembeli pula ialah pihakyang memerlukan atau
menghendaki barang atau perkhidmatan tersebut. Peniaga dan kontrak- 1950-act-136
pembeli melakukan urus niaga di pasaran.

Urus niaga berlaku apabila peniaga dan pembeli setuju dengan

masa, harga, kuantiti serta tempat barang atau perkhidmatan

tersebut dibekalkan.

tfl Kontrak Perniagaan

Kontrak ialah perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih
individu. Pihak-pihak tersebut akan terikat secara sah kepada
perj anj ian yang telah dipersetujui.

Kontrak dikuatkuasakan melalui Akta Kontrak 1950. Contoh
kontrak perniagaan ialah kontrak jual beli barang dan kontrak
sewa beli. Kontrak perniagaan berperanan untuk melindungi
pengguna dalam urusan perniagaan.

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1

]elaskan kaedah yang boleh [aJ Barang dan Perkhidmatan
digunakan oleh sesebuah
perniagaan bagi rnenienLrhi Secara umumnya, kombinasi barang dan perkhidmatan dikenali
keperhran dau kehendak
pengguna yang tidak terhad. sebagai produk. Barang dan perkhidmatan ini disediakan dan

ditawarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.

Barang ialah sesuatu yang mempunyai bentuk fizikal.
Barang merupakan objek yang dapat dilihat serta disentuh.

Perkhidmatan ialah aktiviti yang memberikan faedah kepada
pengguna dan peniaga. Perkhidmatan tidak mempunyai bentuk
fizikal secara khusus dan disalurkan terus kepada pengguna oleh
peniaga yang menyediakan perkhidmatan tersebut.

Contoh

Barang: perabot, makanan dan pakaian

Perkhidmatan: pengangkutan, insurans dan pelancongan: , ' r,,'r

Untuk meniadi pengguna dan tbl Memuaskan Keperluan dan

usahan an yang bijak, setiap Kehendak Pengguna
individr.r perlu berupaya untuk
memahami perkara yang berikut: Keperluan ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk
meneruskan kehidupan.leeperluan adalah terhad dan mudah
r nilai rvang dipuaskan serta sama bagi semua individu.

o kepentingannang Kehendak pula ialah keinginan manusia untuk hidup

. pengurusan \{rang dengan lebih selesa. Kehendak tidak terhad dan sukar dipuaskan
serta berbeza antara individu.

Peniaga perlu menawarkan barang dan perkhidmatan yang
dapat memenuhi dan memuaskan keperluan dan kehendak
manusia jika mereka mahu memajukan perniagaan.

(Fl Gambar foto 1.1 Keperluan d Cu-bu, foto 1.2 Kehendak

BAB 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

(i] Matlamat Penubuhan Organisasi Arahan:
Dapatkan maklumat tentang
Organisasi bukan bermotifkan untung (OBBU) bermatlamat organisasi yang berikut druipada
untuk meningkatkan penglibatan sektor awam dalam kegiatan laman sesawangnya.
kemasyarakatan. OBBU juga menyediakan ruang dan peluang
untuk semua golongan melibatkan diri dalam aktiviti yang boleh FOMCA

membangunkan masyarakat kurang berkemampuan. Contohnya, Gabungan Persatuan-Persatuan
Persatuan Pengguna dan Rumah Anak Yatim. Pengguna Malaysia (FOMCA)

Pada masa yang sama, OBBU turut membantu golongan *&*ffff,WiMi'VmWff6i
yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan perkhidmatan
MAKNA
seperti perlindungan, pendidikan, rawatan dan kaunseling.
=9/o,//n*;r,.g a *,fi
OBBU juga memastikan nasib setiap insan yang memerlukan . Majlis Kanser Nasional
bantuan terus terbela dan terpelihara demi menjamin masa depan
yang lebih baik. (MAKNA)

Soalan:
Kenal pasti jenis organisasi
bukan bermoti{kan untung dan
aktiviti yang dijalankan oleh
organisasi tersebut.

(0 Gambar foto 1.10 Rumah Anak Yatim

[ii] Kaedah Penniagaan bagi Organisasi Bukan Setiap pengguna periu bijak
menguruskan kewangan termasuk
Bermotifkan Untung menyediakan tabung khas bagi
tujuan untuk membantu golongan
Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan oleh organisasi yang memerlukan.
bukan bermotifkan untung untuk menjalankan perniagaan, iaitu
secara percuma, jualan pada harga kos dan jualan pada harga di
bawah kos.

. Secara Percuma

Sesetengah barang dan perkhidmatan yang disediakan secara
percuma oleh organisasi bukan bermotifkan untung. Barang
dan perkhidmatan ini selalunya disediakan oleh kerajaan atau
pertubuhan bukan kerajaan (NGO).

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1Gabungan Barang dan Perkhidmatan i il"*'{'1. ,'' "':11 ,,'::,4t

Terdapat juga perniagaan yang menawarkan kedua-dua barang {,,-N,.rri{\:-t,"j,$id" $ffiffiIfl'"*{,,,'i'uTr*
dan perkhidmatan kepada pelanggan.

eonrciz

fika anda berkunjung ke kedai kopi, anda dapat membeli barang

fizikal, iaitu roti dan kopi, di samping menerima perkhidmatan

dalam bentuk Iayanan yang diberikan oleh pelayan di piemis tersebut.

[aJ Organisasi Bermotifkan Untung [OBU]

Organisasi bermotifkan untung terlibat secara langsung dalam
aktiviti pengeluaran dan penjualan barang dan perkhidmatan
dengan objektif utama, iaitu untuk mendapatkan keuntungan.

Organisasi ini menawarkan barang dan perkhidmatan yang

diperlukan dan diminta oleh pengguna.

Datuk Haji Mohamed Faroz
bin Mohamed )akel

Legasi ]ake1 Trading Sdn. Bhd.
yang diasaskan oleh Allahyarham
Mohamed Jakel bin Ahmad telah
berjava membuktikan bahawa
setiap keia,vaan memerlukan
pengorbanan dan semangat juang
vang iinggi. Kejaraan lang dicapai
tersebut telah diteruskan melalui

kebolehan dan kebilaksanaan yang

dimilikl oleh Datuk Faroz dengan
membarr.a lakel Trading Sdn. Bhd.
ke tahap yang dikagumi dan lebih

berdaya saing. Setiap cabaran dan
dugaan yang diterima selama ini
dijadikan kayu pengukur untuk
terus berjuang dan membantu
melahirkan lebih ramai usahauan
untuk lebih berjaya.

@Gurrrho. lbtu l.ti Perniagaan tekstil

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1 13

Barang
Barang ialah item yang dapat dilihat, disentuh atau dipegang.
Barang terhasil daripada aktiviti pengeluaran untuk memenuhi

keperluan dan kehendak manusia.

Kempen Belilah Barangan
Buatan Malaysia
Setiap rakyat Malaysia perlu
menyokong produk keluaran
Malaysia bagi membantu
memperkukuh ekonomi negara
dan usahawan muda.

Oc"*bu. tbto 1.5 Makanan (ihcambar foto 1.6 Telefon pintar

Perkhidmatan

Perkhidmatan ialah aktiviti yang dilakukan oleh seseorang atau
sekumpulan individu yang memberi manfaat kepada orang lain.
Antara aktiviti yang terlibat adalah menyumbangkan tenaga
fizikal dan mental, kemahiran, kepakaran dan pengalaman.
Perkhidmatan tiada bentuk fizikal. Pembekal perkhidmatan
boleh terlibat dalam aktiviti perniagaan tanpa menyediakan stok.

I{arga yang ditawarkan oleh
perniagaan perlu kompetitif bagi
nemastikan semua peringkat
pengguna berkemampuan
untuk membelinla.

61co-ba, fota 1.7 Perubatan

12 BAB 1 Tutuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

Tuiuan Perniagaan

Menawarkan Barang dan Setiap pelniagaan perlu
Perkhidmatan didaftarkan mengikut
prosedur yang betui dengan
Tujuan perniagaan adalah untuk menawarkan barang atau berlandaskan undang-undang
r.ang telah ditetapkan. Hal
perkhidmatan oleh seseorang peniaga atau organisasi kepada ini bagi melindungi semua
pembeli. Hal ini melibatkan aktiviti pembayaran atau pertukaran pihak termasuk pengguna dan
perniagaan itu sendiri.
wang untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan r-ang

dikehendaki oleh pembeli atau pengguna.

Ttrjuan perniagaan ditunjukkan dalam Rajah 1.2 yang berikut:

ffi'T6la*"r.r"r"*="

I
I

'L:,I4i.***.ar *rasg*E

Ra,ah r I Tu'uanperniagaan

Terdapat pelbagai jenis perniagaan u-uiud untuk memenuhi
keperluan dan kehendak individu 1'ang pelbagai.

Jadual l.l Contoh barang dan perkhidmatar r-ang ditarvarkan

Nasi lemak Servis hidangan Makanan - Gerai f elasl<an :r lrtivit i pr:rniagairn
makanan i,*ng holeh dice'hr.u:i oleli
keperluan asas bal<ai *sa1'rar.l'*n,v-an g tidak
I(edai iahit l fi1r'nlpllnrai pelglalam:ln dalara
r,Fakaianbaharu
l bidang pelniagaan.
Ingin kelihatan
Froduk Rawatan muka cantik Salun
kecantikan
kecantikan

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniaqaan BAB 1 11

fmrsfm&

ffiffi Menyediakan bantuan perubatan serta barang keperluan harian
secara percuma apabila berlaku bencana alam seperti gempa bumi
QR Code atau banjir.

Klinik lMalaysia o fualan Pada Harga Kos

http://pmr.penerangan. gov.myl Terdapat juga barang dan perkhidmatan yang ditawarkan pada
index.php/ I malaysia/78 1 6-klinik-
harga kos. Iualan pada harga kos bermakna tiada sebarang
lmalaysia.html keuntungan diperoleh oleh penjual.

Jeiasi<ar: keiei:iha:r ciaa Harga yang dikenakan hanya mencukupi untuk menanggung
kekurrngan Lrein: aga-an'\-an g kos juaian barang atau perkhidmatan yang ditawarkan.
melakukarr akii.,'ili iuaiai-r pada
harga kos. -____r**-_*r;;:

L-' ^Fr

,-'r.a
!;

I

filGurrbo. foto 1.12 Tepung (h IGu,rbo, foto l. I Peserta bengkel di pusat kulinari dibekalkan bahan

gandum (f k$, iaitu barang yang pada harga kos

mendapat subsidi daripada kerajaan o |ualan Pada Harga di Bawah Kos

Barang atau perkhidmatan yang dijual di bawah harga kos
bermaksud harga yang dikenakan adalah lebih rendah
berbanding dengan kos sebenar untuk menyediakan barang

atau perkhidmatan tersebut. Secara kebiasaannya, barang dan
perkhidmatan ini mendapat subsidi daripada pihak kerajaan.
Subsidi yang diberikan bertujuan untuk membantu rakyat
yang kurang berkemampuan.

i, i.
t6 8AB 1 -,juan Perntagaan dan Pemilikan Perniagaan

Bentuk Pemilikan
Perniagaan

Pemilikan perniagaan merupakan entiti sesebuah perniagaan ]*lasiian pr:lbczaari l'ail* rr,ujud
aulara s+:ti:rp bentr;1.- p*rnilikirn
yang dibentuk dari aspek perundangan. Antara bentuk pemilikan riali: m i:* r'ni ag;la r:.

perniagaan yang lazim adalah milikan tunggal, perkongsian,

syarikat berhad dan koperasi. Bentuk pemilikan perniagaan boleh
dikategorikan mengikut ciri-ciri dari aspek pemilih corak kawalan
dan struktur pengurusannya.

+tE+i$,'!ft881]'i+i,liii,i I -,l*' ..=::l
t ,,,
'.,.:.t:,, .,., r

I$OHAffiAil .r,'. DAIN, Srrr JuNn & PARTNER

:::.:. ADVOCATES & SOLICITORS I PECUAM BELA & PIGUAM CARA

,,',,r',',, Bsyllnn*Wknp7alrkn:ffplrennc,tL

Milikan Tunggal Perkongsian

Koperasi Syarikat Berhad

Rajah f .3 Pemilikan perniagaan

lujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan 8AB 1 17

Usahawan yang berjaya iidak [al Milikan Tunggal
men gutamakan keuntungan
perniagaan semata-mata tetapi Milikan tunggal ialah sejenis aktiviti perniagaan yang dimiliki
berusaha untuk memastikan dan dikawal sepenuhnya oleh seorang individu sahaja. Individu
bahawa keuntungan yang
diperoleh dapat memberikan yang menjalankan perniagaan milikan tunggal bertanggungjawab
manfaat kepada masyarakat untuk melaburkan modal dalam perniagaan.
dan negara.
Sumber pembiayaan diperoleh daripada wang simpanan
pemilik, pinjaman daripada saudara-mara, agensi kerajaan dan
institusi kewangan. Keuntungan yang diperoleh akan dikenakan
cukai pendapatan perseorangan. Milikan tunggal merupakan
jenis pemilikan perniagaan yang paling popular di Malaysia.

Khalif bin Samsuddin
@ Carl Samsuddin

Pengasas Butik Bella Ammara
dan beberapa perniagaan
lain. Keberanian beliau untuk
mengubah nasib diri dengan
menceburi bidang perniagaan
telah menjadi asas kepada
kejayaan beliau pada hari ini.
Kejayaan beliau bermula daripada
sembilan pasang telekung pada
Julai 2012 perlu dicontohi oleh
generasi muda pada masa ini
dengan menjadikan bidang
perniagaan sebagai kerjaya
pilihan utama.

l6Gambar foto l.l3 Perniagaan milikan tunggal

18 BAB 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

[il Pendaftaran Perniagaan Milikan Tunggal 8l$mw

Aktiviti perniagaan yang dijalankan secara milikan tunggal perlu ffi EilHIEI

didaftarkan di Pejabat Pendaftaran Perniagaan di Suruhanjaya ffiffi

Syarikat Malaysia (SSM) dalam tempoh 30 hari bermula dari QR Code
tarikh memulakan perniagaan. Pendaftaran perniagaan milikan
Suruhanjaya Syarikat Malaysia
tunggal yang menjalankan perniagaan di premis tetap perlu http ://www.ssm.com.my

melalui proses yang berikut:

I Mendaftar dengan Pendaftar Perniagaan

Perniagaan boleh didaftarkan dengan menggunakan
nama sendiri atau nama perniagaan. Sijil Perakuan

Pendaftaran Perniagaan akan dikeluarkan dalam tempoh
sejam selepas bayaran dibuat.

&trfin n,idipNLuiMial lbirpd )

tlib didilnr*0il dd fi,i ,ni ,0I9 rnauni peMu6.

Nnstulitr ^th asdrtrH

(3lCamUar foto l.l4 Sijil perakuan pendaftaran perniagaan yang dikeluarkan oleh SSM

Mengisi BorangA

, Mendapatkan Borang D,
----> iaitu Sijil Perakuan

Pendaftaran Perniagaan

Rajah 1.4 Proses pendaftaran penubuhan perniagaan 19

2 Mendapatkan lesen perniagaan daripada Pihak Berkuasa

Tempatan (PBT)
Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB I

Bahagikan kelas kepada beberapa [iiJ Kelebihan dan Kekurangan Milikan Tunggal

kumpulan kecil. Kelebihan dan kekurangan milikan tunggal ditunjukkan dalam
|adual 1.2 yangberikut:
Tugasrn:
)adual 1.2 Kelebihan dan kekurangan milikan tunggal
|elaskan cara atau langkah yang
terlibat dalam penubuhan entiti Mudah ditubuhkan
milikan tunggal.
Tidak banyak syarat dan hanya
LangkahJangkah:
memerlukan modal kecil
I Kumpul.kan semua borang
:r:.j::]i:il:1::r,:i.:li:::.,:: .,.' :
yang perlu dilengkapkan.
Mudah diurus kerana saiznya
2 Kumpulkm maklumat dan
yang kecil
dokumen yang diperiukan.
,:,81f nre"$iuqs!< q,peraiagaaa
3 Isikan borang dengan kemas
pil;k':, Keputusi4: dibuat a*eh
dan teliti.
,,';'
4 Serahkan dokumenkepada
::: ,:: : :, ,,.::
kumpulan lain. ,.,,3,,rxfui:sgrrdah,,,,,,,:,.

5 Semak kekurangan yafig ::::.: :::::::::

wujud dalam dokumen yang ,,,?. ,haa peft.:merob.4yar,.,.

anda terima. cukai individu

6 Berikankomenanda.

[bJ Perkongsian

Perkongsian ditakrifkan sebagai kerjasama antara dua atau lebih
individu bagi menjalankan perniagaan. Mereka bersetuju untuk
bergabung tenaga bagi menjalankan perniagaan berasaskan
syarat yang dipersetujui bersama. Melalui perkongsian modal,
kepakaran, pengalaman dan pengetahuan, setiap rakan kongsi

dapat digabungkan untuk mengembangkan perniagaan.

Kehiiaksa*aitn dalam pengurusat Perniagaan perkongsian boleh ditubuhkan secara lisan atau
kelvangan rkan n:ei::bantu bertulis. Perkongsian yang wujud tanpa perjanjian bertulis adalah
rr cnjarnin kest::bilan kelvar: gan tertakluk kepada peruntukan dalam Akta Perkongsian 1961.
p;*c1a masa lradapan.
Kebiasaannya, pihak-pihak yang terlibat akan membentuk
satu persetujuan bersama dalam surat ikatan perkongsian yang
merupakan perjanjian perkongsian. Syarat-syarat perkongsian
akan dicatatkan dalam dokumen ini untuk mengelakkan berlaku
perselisihan antara rakan kongsi.

Ahli yang terlibat dalam perniagaan secara perkongsian boleh
berkongsi ilmu pengetahuan, kepakaran, kemahiran, pengalaman

serta bebanan tugas. |ika terdapat rakan kongsi yang sakit atau
ingin bercuti, tugasannya dapat diambil alih oleh rakan kongsi.

BAB 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

[vil Tanggungiawab rakan kongsi Tindakan mengelakkan unsur
negatif dalam menjalankan
Setiap rakan kongsi dalam perniagaan bertanggungjawab untuk perniagaan termasuk
menjalankan peranan masing-masing seperti berikut: penipuan dan rasuah akan
menjadikan sesebuah
o menjaga kepentingan rakan kongsi lain perniagaan lebih berjaya.

melindungi rahsia perniagaan termasuk rahsia kewangan, Eatiti (e*tifl:
maklumat perniagaan dan akaun perniagaan
mencari peluang dan sumber tambahan bagi memajukan Sesuatu vane ciir*-ujudkan atas
perniagaan yang dijalankan lujrian tert*i]1*.
memberikan idea dan pendapat bagi menyelesaikan setiap
masalah yang timbul

[c] Syarikat Berhad

Syarikat Berhad merupakan entiti yang didaftarkan secara sah
dengan SSM dan tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. S,varikat
Berhad ditubuhkan oleh sekumpulan individu bagi tujuan
menjalankan aktiviti perniagaan.

Keanggotaan Syarikat Berhad terdiri daripada ahli lembaga

pengarah dan pemegang saham.

Sime Darby Berhad merupakan
contoh Syarikat Berhad yang
berjaya dan kukuh di Malaysia.
Kejayaan Sime Darby Berhad telah
membantu negara dalam pelbagai
aspek termasuk mengurangkan
kadar pengangguran dan
mengukuhkan ekonomi Malaysia
ke tahap lebih baik.

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1 25

Senaraikan negara yans - entiti berasingan
menipur4ai bentuk pemilikan
ienis Ferkcxrgsian Liabiiiti Terhad" Pemilik dan perniagaan dalam PLT merupakan dua pihak yang
berbeza. Perniagaan dalam PLT mempunyai hak menyaman,
Arahan: didakwa, memperoleh dan melupuskan harta.
Bincangkan dalam kumpulan.
Kemudian bentangkan - liabiliti terhad
dalam kelas.
Soalan: Semua rakan kongsi mempunvai tanggungan terhad setakat
modal yang dilaburkan sahaia dan tidak melibatkan harta
I lelaskan cara mengatasi peribadi pemilik.

kekurangan yang wujud - hayatberterusan
dalam bentukpemilikar
secara perkongsian. Setiap perubahan yangberlaku dalam pekongsi PLT tidakakan
menjejaskan kewujudan, hak atau iiabfiti PLT. Contohnya, jika
2 Jelaskan undang-r.rndang salah seorang rakan kongsi meninggal dunia, kurang siuman
atau muflis, perniagaan masih boleh meneruskan operasinya
yang perLi dipatuhi oleh seperti biasa.
perniagaan yang dij aiankan
secara p€rkorlgsian" Kelebihan Perkongsian Liabiliti Terhad kepada pemilik adalah

seperti berikut:

- entitiberasingan

Rakan kongsi bebas daripada tindakan undang-undang yang
dikenakan terhadap syarikat.

- fleksibilitiperniagaan

Rakan kongsi boleh meletakkan syarat-syarat tambahan

menurut perj anjian perkongsian.

- liabiliti terhad

Aset peribadi semua rakan kongsi dalam PLT dilindungi

sekiranya perniagaan mufl is.

- penjimatan kos

PLT tidak tertakluk kepada sistem audit dan pematuhan pada

undang-undang berkanun. Selain itu, tiada had bilangan

maksimum rakan kongsi atau keperluan modal minimum.

lelashan perbezaan yang wujud Contoh
antara Pcrkungcian Lifl hiljti
Tbrhad dengan svarikai dan Contoh syarikat yang terlibat dengan Perkongsian Liabiliti

nrilikan tunggal. Terhad adalah seperti berikut:

I Teguh faya PLT
2 Jati Diri PLT
3 Seri Cahap PLT
4 Che Rose PLT
5 Senang Hati PLT

(Sumber: Dipetik dan disesuaikan daripada laman sesawang

., :'' :,,., h!,tfill1,yi&.'w.hasil.gov.my/pdf/pdfam/KU-3 J.Ala.pdf)

BAB I Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

Perkongsian Berhad Perkongsian modal atau
premis perniagaan akan
Dalam perniagaan Perkongsian Berhad, terdapat beberapa membant$ mengurilngkan
orang rakan kongsi yang mempunyai liabiliti yang terhad. Hal kos seria meningkatkan
keuntungan perniagaan.
ini disebabkan oleh liabiliti yang ditanggung terhad setakat
jumlah modal yang dilaburkan. Mereka tidak mempunyai

kuasa dalam pengurusan perniagaan. Dalam Perkongsian

Berhad, sekurang-kurangnya seorang rakan kongsi biasa yang
menanggung semua liabiliti perniagaan dan bertanggungjawab
terhadap pengurusan perniagaan. Pekongsi dibenarkan untuk
memeriksa rekod dan akaun perniagaan.

Perkongsian Liabiliti Terhad (PtT)

Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT) merupakan satu bentuk

perniagaan alternatif yang menggabungkan ciri-ciri

perkongsian dengan syarikat sendirian berhad. PLT telah
diperkenalkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) pada
tahun 2013 di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012.

Ciri-ciri perkongsian liabiliti terhad (PLT) adalah seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah 1.6 yang berikut:

ffi

QR Code

Perkongsian Liabiliti Terhad (PLT)

https://www.ssm.com.my

Rajah 1.6 Ciri-ciri PLT

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1

[iv] Bilangan Flakan Kongsi

Bilangan rakan kongsi adalah berbeza bagi perkongsian biasa,
Perkongsian Berhad dan Perkongsian Liabiliti Terhad.

Rajah f .5 Bilangan rakan kongsi
Jadual 1.4 Kelebihan dan kekurangan perkongsian

YOUNG ENTREPRENEUR
ORGANIZATION MATAYSIA

Generasi Muda Berjaya (GMB)
merupakan antara platform
terbaik yang menyatukan dan
mengembangkan perniagaan
usahawan muda daripada pelbagai
kaum di Malaysia ke tahap lebih
baik termasuk ke peringkat dunia.

[v) Jenis-jenis Perkongsian

Perkongsian terbahagi kepada beberapa jenis seperti berikut:

o Perkongsian Biasa

Dalam perkongsian biasa, semua rakan kongsi terdiri daripada
rakan kongsi biasa. Rakan kongsi biasa menanggung liabiliti
tidak terhad. Mereka mempunyai kuasa, tanggungjawab serta
hak yang sama untuk menguruskan perniagaan.
BAB 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

[i] Kandungan Perjanjian Perkongsian Setiap rakan kongsi perlu
sentiasa jujur dan amanah
Kandungan perjanjian yang terdapat dalam pemilikan perniagaan terhadap perjanjian dalam
secara perkongsian termasuklah nama firma, nama semua rakan perniagaan yang telah dibuat
kongsi, peruntukan berkaitan dengan hak dan tanggungjawab bagi memastikan setiap hasil
rakan kongsi, jenis dan tempat perniagaan, nisbah pembahagian yang diperoleh dapat dinikmati
keuntungan atau kerugian, cara menjalankan perniagaan dan oleh semua pihak, termasuk
menamatkan perkongsian. pekerja, masyarakat dan negara.

[iiJ Ciri-ciri Perkongsian I(aji ierlebih dahnlu kelebihan
elan kekr,rrangan setiap ienis
Ciri-ciri perkongsian adalah seperti berikut: pemilikan seLrelum anda
memilih icnis yang sesuai untuk
o bilangan rakan kongsi umumnya adalah dalam lingkungan perniagaan a-nda.
]eiaskarr sebai: bilangar rakrn
dua hingga 20 orang. koi:gsi Ferkongsian hiasa berLreza
daripada perLortgsian prolesiorr
. bagi perkongsian yang melibatkan sesuatu profesion seperti

peguam dan akauntan, jumlah rakan kongsi adalah tidak
melebihi 50 orang.

o perniagaan yang dijalankan secara perkongsian juga tertakluk

di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Pindaan1978).

[iii] Jenis-ienis dan Liabiliti Rakan Kongsi

Perniagaan perkongsian mempunyai pe rbezaarrdalam aspek j enis
rakan kongsi. fenis rakan kongsi yang wujud dalam perniagaan
perkongsian ditunjukkan dalam fadual 1.3 yang berikut:

[adual 1.3 fenis dan liabiliti rakan kongsi

liabiliuiraraii kongsi laiterhaA kepada

j"rrtlnh modal yang dilaburkan sahaja

dan tiada kuasa pengurusan serta

dibenarkan untuk memeriksa rekod dan
pgfai .akaun
prr;,, ,. ,,,. .tt,,:t.',, -,, 't,r,

Menanggqng liabiiliti ridak telhad,dan
berhak menguruskan perniagaan

Nama digunakan sebagai rakan kongsi frl G"-bu. foto 1.15 Perkongsian
tanpa mengeluarkan modal dan perlu
menanggung liabiliti yang tidak terhad

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1

Syarikat Berhad di Malaysia dibahagikan kepada dua jenis

seperti yang telah termaktub dalam Akta Syarikat 1965. Setiap
j enis syarikat mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Rajah 1.7 fenis-jenis Syarikat Berhad

[iJ Syarikat Sendirian Berhad (Sdn. Bhd.]

Syarikat Sendirian Berhad kebiasaannya lebih kecil berbanding
dengan Syarikat Awam Berhad. Pemegang saham terdiri daripada
ahli keluarga atau rakan-rakan yang rapat. Syarikat Sendirian
Berhad mesti memiliki sekurang-kurangnya dua orang pemegang

saham dalam syarikat.

Arahan: Ciri-ciri Syarikat Sdn. Bhd.
Bentangkan dalam kelas.
Soalan: Ciri-ciri Syarikat Sdn. Bhd. adalah seperti berikut:
Nyatakan kandungan Akta
Syarikat 1965. o tertakluk kepada Akta Syarikat 1965
o bilangan ahli yang dibenarkan adalah antara dua orang hingga
Setiap transaksi kewangan sama
ada individu atau perniagaan 50 orang
perlu dibuat secara berhati-hati
mengikut panduan dan nasihat . saham syarikat tidak boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia
yang dikeluarkan oleh pakar o pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran
tragi mengelakkan berlakunya
masalah pencerobohan privasi dan ahli lembaga pengarah
pencurian identiti.
o lebih mudah mendapatkan modal yang besar untuk membiayai

operasi syarikat

o modal tambahan dapat diperoleh dengan menerbitkan syer
. pemegang saham juga menanggung liabiliti terhad
o sekiranya perniagaan muflis, pemegang syer hanya kehilangan

modal syer yang dilaburkan

semua harta peribadi mereka tidak akan digunakan untuk
menyelesaikan hutang piutang syarikat

pemegang saham terbesar syarikat berhak untuk mengawal

setiap operasi syarikat

BAB 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

!

keanggotaan sukarela dan terbuka ]eiaskan cara mesraiukan !
Keanggotaan dalam sesebuah koperasi adalah secara sukarela kopr:rasi sekalah anrla. ke tahap
tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. Keanggotaan iebih baik.
dalam koperasi terbuka kepada sesiapa sahaja yang boleh
menggunakan perkhidmatan yang ditawarkannya dan rela Setiap koperasi di Malaysia perlu
menerima tanggungjawab sebagai anggota, tanpa mengira bekerjasama antara satu sama
jantina, perbezaan sosial, bangsa, fahaman politik atau agama. lain bagi rnemastikan kebajikan
setiap aftggota dapat terus
kawalan secara demokratik oleh anggota dipelihara dan memberikan
Kawalan atas pengurusan koperasi dilakukan secara demokrasi manfaat kepada semua pihak
termasuk rakyat dan negara.
dengan setiap anggota mempunyai hak untuk bersuara
QR Code
dan mengundi dalam menentukan dalam sesuatu perkara.
Koperasi merupakan organisasi yang demokratik, dikawal Suruhanjaya Koperasi Malaysia
(sKM)
oleh anggotanya sendiri dengan melibatkan diri secara aktif
http://www.skm.gov.my
dalam membuat polisi dan keputusan.

penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi
Setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak untuk terlibat
dalam aktiviti ekonomi atau perniagaan yang dijalankan oleh
koperasi. Hal ini disebabkan oleh modal perniagaan diperoleh
daripada anggotanya sendiri.

kebebasan autonomi
Dalam aspek pengurusan koperasi, setiap anggota berhak
untuk bersuara dan menyatakan pendapat dalam sesuatu
perkara. Hal ini bagi memastikan kebajikan setiap ahli sentiasa
terpelihara tanpa dikuasai oleh mana-mana pihak tertentu.

pendidikan, latihan dan maklumat
Koperasi bertanggungjawab untuk menyediakan pendidikan
dan latihan untuk anggotanya, ahli lembaga yang dipilih,
pengurus dan pekerja agar mereka boleh menyumbang secara
berkesan kepada kemaj uan koperasi. Kop erasi menyampaikan
maklumat kepada orang ramai terutama kepada golongan
muda dan ketua-ketua masyarakat berhubung perihal dan
faedah berkoperasi.

bekerjasama antara koperasi
Kerjasama yang dijalinkan dengan koperasi-koperasi lain
menjadikan ekonomi koperasi menjadi lebih luas dan kulcuh.
Kerjasama yang terjalin membolehkan sistem pengurusan
dan perniagaan koperasi terus dipertingkatkan dari semasa
ke semasa.

prihatin terhadap komuniti
Selain menjaga kebajikan ahli, kepentingan komuniti setempat

juga turut dititikberatkan. Hal ini meliputi aktiviti yang

memberi impak positif kepada anggota tanpa menjejaskan
kepentingan komuniti setempat.

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1 31

Arahaa: [iiiJ Keanggotaan
Bentangkan dalam kelas.
Soalan: Keanggotaan koperasi meliputi dua aspek, iaitu jumlah dan hak
Nyatakan sebuah koperasi di anggota. Iumlah anggota dalam sesebuah koperasi memerlukan
Malaysia dan jelaskan keunikan sekurang-kurangnya 50 orang dan setiap anggota perlu membeli
yang ada pada koperasi tersetrut modal syer.
yang dapat digunakan bagi
membantu memperkasa koperasi Hak anggota
di sekolah anda.
Setiap anggota koperasi mempunyai hak masing-masing. Contoh
Setiap dividen atau keuntungan
vang diperoleh perlu diuruskan .hak anggota dalam koperasi adalah seperti yang berikut:
mengikut keperluan termasuk
memhuat pelaburan semu.la mempunyaihakuntukmengundi (satuundi) dalammesyuarat
demi masa depan yang iebih agung tahunan koperasi tanpa mengira jumlah syer yang
cerah dan terjamin. dimiliki dalam koperasi yang dianggotainya

o terlibat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan
. mengambil semula modal syer apabila keluar dari koperasi
. menerima pulangan dalam bentuk fividen

[ivJ Kelebihan dan Kekurangan Koperasi

Kelebihan dan kekurangan koperasi ditunjukkan dalam |adual 1.7
yang berikut:

Kelebihan dan kekurangan koperasi

Tugasan: Membuat perbandingan antara Syarikat Sendirian Berhad dengan Syarikat Awam Berhad

Langkah-langkah:
t Muriddibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil.

?3 M!:tuhrpid nympulan diberikan dua set profilsyarikat yang berbeza(disediakan oleh guru).
4 diminta menganalisis profil yang diberikanuni'uk mengenal pasti ciri-ciri"syarikat.
Murid diminta menyenaraikan ciri yang dikenal pasti dalam p"eta i-Think (dicadarigkan agar

menggunakan peta buih berganda). Kemudian bentangkan d^alam kelas.

IBAB Tujuan Perniagaan dan pemilikan perniagaan

Bentuk-bentuk
Perniagaan Lain

1.9.1 | Francais ielaskan secara ringkas perkaitan
yang wujud antara francaisor,
Francais merupakan bentuk perniagaan yang berpotensi besar francaisi dan pelanggan.
menyumbang kepada kepesatan pertumbuhan ekonomi negara.
Francais merujuk pada hubungan antara dua pihak dari segi $etiap rakyat Malaysia perlu
perjanjian urus niaga antara fancaisor dengan fancaisi. menyokong usahawan tempatan
termasuk perniagaan yang
[al Ciri Umum Francais Mengikut dijalankan secara francais.
Akta Francais l gg8 Tindakan ini bukan sahaja
membanfu memajukan
Ciri-ciri perniagaan francais adalah seperti berikut: usahawan tempatan, tetapi
membolehkan pengaliran wang
o perniagaan mesti dikendalikan mengikut sistem yang telah berlahr dalam negaril

ditetapkan oleh francaisor

o perniagaan dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan

dalam perjanjian

o francaisi berhak untukmenggunakan cap atau rahsia dagangan

milik francaisor

o francaisor mengenakan kawalan berterusan kepada francaisi
o francaisor bertanggungjawab untuk memberikan bantuan

kepada francaisi
francaisi akan membuat sesuatu bayaran dalam bentuk fi atau
bentuk balasan lain yang dipersetujui kepada francaisor
francaisor dan fancaisi boleh menjalankan aktiviti perniagaan
secara berasingan

Rajah 1.9 Perkaitan antara francaisor dengan francaisi
Tu.iuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1

Program Francais Komuniti [bJ Francaisor
Program itu bagi membantu
usahawan francais tempatan Francaisor merupakan syarikat induk yang memiliki hak asal
mengembangkan perniagaan atas jenama produk. Francaisor akan menyediakan produk dan

sebagai francaisor" sistem perniagaan.
(Sumber: Dipetik dan disesuaikan

daripada iaman sesawang
http://www,bharian. com.my

node/158718)

(i3l cambar foto l.l9 Francaisor

[email protected] [i] Peranan Francaisor

KUs,m. p".x- -:"'. Francaisor memberikan hak untuk menggunakan imej, jenama,
! .. sistem operasi dan format perniagaannya kepada francaisi.
Sebagai pemilik jenama, francaisor mempunyai tanggungjawab
Kerajaan melalui Agensi dan kewajipan untuk menyediakan "blueprint" atau petunjuk
Kaunseling dan Pengurusan pelaksanaan bentuk perniagaan sebagai panduan dan rujukan
I(rcdit menyediakan khidrnat kepada francaisi.
nasjhal secara percurna bagi
membantu indir.idu dan Francaisor boleh membantu menyediakan khidmat latihan
usahalvan menguruskan seperti kursus dan bimbingan untuk memberikan pengetahuan
kewangan dengan bijak. tentang sistem pemasaran yang digunakan oleh francaisor kepada
francaisi. Hal ini dapat memastikan setiap francaisi dapat bertihan
dan perniagaan dijalankan dengan lancar dan terus maju.

- Terdapat juga francaisor yang membiayai kos pengiklanan

francaisi dengan menjalankan aktiviti promosi bersepadu. Bagi
perniagaan tertentu, francaisor turut memberikan bantuan dalam
bentuk ramuan khas serta alatan dan perkakas.

[ii) Kelebihan dan Kekurangan perniagaan

Fnancais kepada Francaisor

Kelebihan dan kekurangan perniagaan francais kepada francaisor
ditunjukkan dalam |adual 1.8 yang berikut:

IBAB Tujuan Perniagaan dan pemilikan perniagaan

|adual 1.8 Kelebihan dan kekurangan perniagaan francais kepada francaisor

]elaskan lima kat*gori
pendaft*rau rli bar,val: Ahta
Francais (Pindaan) 20 1 2.

(bJ Francaisi PEMBANGUNAN FRANCAIS
Kementerian Perdagangan
Francaisi merupakan syarikat yang membeli hak kebenaran
untuk menggunakan jenama daripada francaisor. Francaisi Dalam Negeri, Koperasi dan
akan menyediakan modal dalam bentuk dana, sumber manusia Kepenggunaan (KPDNKK) telah
melaksanakan pelbagai insiatif
dan usaha berterusan untuk memastikan kelangsungan perniagaan. berkaitan dengan pembangunan
francais. Antara inisiatif yang
[iJ Peranan Francaisi dilaksanakan oleh KPDNKK

Peranan francaisi adalah untuk menjalankan aktiviti perniagaan adalah seperti berikut:
mengikut peraturan dan sistem piawaian yang ditetapkan oleh
francaisor. Kegagalan mematuhi peraturan ini akan menyebabkan r Pelan Induk Pembangunan
penamatan kontrak oleh francaisor.
Francais Nasional (PIPFN)

o Skim Pembiayaan Kecil

Francais (SPF)

o Dana Bantuan Pembangunan

Francais (DBPF)

o Skim Pembia,vaan Kecil

Francais (SPKF)

. Program Pembangunan

Francais (PPF)

e Program Pembangunan Produk

Francais Tempatan (PPFT)
(Sumber: Dipetik dan disesuaikan

daripada laman sesawang
http:/hrvw.kp dnkk. gov.my)

(alcambar foto 1.20 Francaisi QR Code

Persatuan Francais Malaysia
http://www.mfa.org.my

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1

Produk yang baik tidak . Fleksibel
bergantung pada harga yang
ditawarkan tetapi bergantung Perniagaan kecil lebih mudah untuk mengubah strategi
pada kualiti sumber dan apabila diperlukan. Hal ini disebabkan oleh pemilik boleh
teknik pembuatannya.
membuat keputusan dengan mudah. Selain itu, pemilik juga
terlibat secara langsung dalam pengurusan perniagaannya.

. Kos upahyanglebih rendah

Pekerja dalam perniagaan bersaiz kecil tidakberdaftar dengan

kesatuan sekerja, atau merupakan pekerja sambilan. Hal ini
membolehkan mereka hanya dibayar gaji minimum.

Arahan: [ii] Kekurangan Perniagaan Bersaiz Kecil
Bincangkan dalam kumpulan.
. Kos pengeluaran tinggi
Soalan:
Jelaskan cara mengatasi masalah Perniagaan bersaiz kecil menanggung kos pengeluaran yang
kekurangan yang wujud dalam tinggi kerana tidak dapat menikmati ekonomi bidangan.
perniagaan bersaiz kecil.
. Kurangberdaya saing

Perniagaan bersaiz kecil sukar untuk mengekalkan perniagaan
dalam keadaan mencabar berbanding dengan pesaing yang
bersaiz besar seperti ketikakeadaan ekonomi kurang menentu.

. Sukar mendapat pekerja mahir dan berpengalaman

Pemilik tidak mampu membayar upah pekerja mahir yang

lebih tinggi. Mereka juga tidak mampu untuk menampung

Sllorrycase Produk kos latihan untuk pekerja sedia ada.
Usahawan Serumpun
. Kekurangan sumber kewangan
Showcase ini merupakan

platform yang disediakan kepada Perniagaan bersaiz kecil sukar mendapatkan modal tambahan.
usahawan untuk mengembangkan Bank dan institusi kewangan kerap kali enggan memberikan
perniagaan dan menyatukan

usahawan yang berdaya maju pinjaman kepada mereka kerana kurang keyakinan akan

dari Malaysia dan lndonesia. potensi perniagaan tersebut. Pemilik juga tidak dapat
Kerjasama erat antara usahawan
Malaysia dan Indonesia dibentuk menyediakan cagaran yang diminta oleh pihak bank.

dan dijayakan melalui Malaysia [iii] Cabaran Perniagaan Bersaiz Kecil
Indonesia Corporate House
(MICH). Peluang ini perlu . Masalah aliran tunai
dimanfaatkan oleh semua

usahawan untuk terus maju dan Aliran tunai yang negatif menjadi cabaran utama yang

berdaya saing. dihadapi oleh perniagaan bersaiz kecil. Masalah ini timbul

(Sumber: Dipetik dan disesuaikan berikutan daripada pelanggan yang lambat menjelaskan
daripada laman sesawang
hutang. Pada masa yang sama, perniagaan perlu membayar
https://www.youtube.com/
i
*r1.1 zy=pmTAAkj_O0Y, capaian bil-bil dan perbelanjaan di luar jangka.

pada 5 Oktober 2016) Pihak pengurusan digalakkan menggunakan teknologi
terkini termasuk perisian komputer untuk menjana penyata

aliran tunai dan belanjawan agar aliran tunai dapat dikawal.

Sebarang perbelanjaan luar jangka dapat dikesan lebih awal.

I8AB Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

IJadual i, I Klasifikasi perniagaan berdasarkan saiz

,,1'l:, t ll:i:il,i: l: ' , ,r,r r,llt:],r,' l:j l

B$30.0rS00 hingga S'hinggakur44g, IS430.0,000 hi.{igge".,5 }ingga.kurang
dari:pada:7S .:,.
''kurarrg daripada' ,, fu g daripada, :.,,dariplf 0,-

RM15iuts'"'," $M3.iuta , , ,.:r,.1.'.;.,,,.,.r,'r: ., ,:

.-'.. III rlll,:l-ri']rf . dan200dan ke atas , RM20 juta 75 d-anke atas' ,, ,',1,
'r t ' I I kgatas
RM50 juta dan ,,,.1,.-..1.,:.,,,.1,.,,.',
,: ,. ,. ,,,,,,,.,lr-.;1.:,"',..1t' '
ke atas : i r: r . '

'i', l :rr::r'r:l

(Sumber: Dipetik dan disesuaikan daripada laman sesawang

http ://www. smecorp. gov. my, capaian p ada 26 ]un 20 1 6)

[a) Perniagaan Bersaiz Kecil Arahan:
Bentangkan dalam kelas.
Sesebuah perniagaan yang terlibat dalam akliviti pengilangan
akan dikategorikan sebagai perniagaan bersaiz kecil sekiranya Soalan:
mempunyai pencapaian jumlah jualan tahunan dalam anggaran Ielaskan perbezaan antara
perniagaan bersaiz kecil dengan
RM300,000 hingga kurang daripada RM15 juta serta pekerja tetap perniagaan bersaiz sederhana.

5 hingga kurang daripada 75 orang. Bagi perkhidmatan pula,

jumlah jualan tahunan adalah antara RM300,000 hingga kurang

daripada RM3 juta manakala bilangan pekerja tetap antara 5

hingga kurang daripada 30 orang.

[i) Kelebihan Perniagaan Bersaiz Kecil

Kos overhed yang lebih rendah Setiap perniagaan perlu
memastikan keuntungan
Perniagaan bersaiz kecil tidak memerlukan kos operasi dan yang diperoleh diagihkan dan
digunakan der:rgan baik mengikut
kos pengurusan yang tinggi. Hal ini membolehkan peniaga keutamaan bagi memastikan
operasi perniagaan berjalan lancar:
menawarkan harga yang lebih bersaing berbanding dengan
syarikat yang lebih besar.

Cepat menyelesaikan masalah dan rungutan pelanggan

Pemilik dapat mengambil tindakan segera atas segala masalah
dan rungutan pelanggan. Kebiasaannya, perniagaan bersaiz
kecil kurang menghadapi birokrasi, seperti borang yang perlu
diisi oleh pelanggan yang menghadapi masalah.

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1

Klasifikasi Perniagaan

Klasifikasi perniagaan merupakan penyusunan perniagaan
dalam sesuatu kelompok tertentu mengikut kriteria yang telah
ditetapkan. Perniagaan &klasifikasikan kepada dua kelompok,
iaitu saiz dan sektor seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1.10
yang berikut:

Setiap perniagaan di Malaysia
perlu saling membantu dan
bersaing secara adil bagi
memastikan pertumbuhan
ekonomi aegara berkembang
secara konsisten dan kukuh.

Arahan: Rajah 1.10 I(asifkasi perniagaan
Sincang rtralam kumpulan.
1.4.1 | saiz
$oalan:
'Ierdapat usahawan yang keliru Saiz perniagaan boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu kecil,
berkaitan dengan perbezaarr sederhana dan besar. Di Malaysia satu definisi seragam telah
antara jualan tahunan dengan ditetapkan oleh Majlis Pembangunan Perusahaan Kecil dan
keuntungan. Sesebuah
perniagaan rnungkin mempunyai Sederhana (PKS) Kebangsaan (MPPK). Definisi tersebut diguna
nilai jualan tahunan y*ngtinggi, pakai oleh semua kementerian dan agensi kerajaan, institusi
tetapi masih menanggung kewangan dan pengawal selia yang terlibat dalam program
kerugian. Binc*ngkan pembangunan PKS.
sebab-sebab situasi ini berlaku.
Faktor penentuan saiz perniagaan ialah:
*W"
$ EITilEI o jumlah jualan tahunan
o bilanganpekerjatetap
$ffi
Kedua-dua aspek ini berbeza untuk perniagaan yang terlibat
qNffiN
dalam aktiviti pengilangan dan perkhidmatan seperti dalam
QR Code
fadual 1.11 yang berikut:
SME Corporation Malaysia
http://www.smecorp.gov.my

BAB 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

[al Tuiuan Usaha Sama Arahan:
Bentangkan dalam keias"
Tujuan usaha sama dilaksanakan adalah untuk meningkatkan
kedudukan syarikat, perkongsian kepakaran dan menambahkan Soalan:
keuntungan perniagaan pemilik. Apabila sesuatu usaha sama telah |elaskan cara atau prosedur
berjaya atau tercapai objektifnya, syarikat usaha sama selalunya menjalankan perniagaan
akan dibubarkan. Kedua-dua syarikat juga dapat meningkatkan secara usaha sama-
dana perniagaan dan seterusnya meningkatkan keuntungan.
Program Pembangunan
[bJ Kelebihan dan Kekurangan Produk Perusahaan Kecil dan
Usaha Sama
Sederhana (PKS)
Kelebihan dan kekurangan perniagaan usaha sama ditunjukkan
dalam |adual 1.10 yang berikut. Program Pembangunan Produk
bertujuan untuk membangunkan
Jadual l.l0 Kelebihan dan kekurangan usaha sama produk PKS yang berpotensi
untuk dipromosi dan dipasarkan
melalui pasar raya di peringkat
domestik. Dalam memastikan
program ini diiaksanakan
dengan berkesan, usaha sama
dengan agensi yang mempunyai
kepakaran dalam aspek
penjenamaan dan pembangunan
produk dij alinkan secara
berterusan. Agensi kerajaan yang
terlibat akan membantu merangka
program-program pembangunan
yang bersesuaian.
(Sumber: Dipetik dan disesuaikan

daripada laman sesawang
http://spacedeals. 1 pengguna.com/

spacedeals/index.php?r=portal/
left &id=aDRj RDJEcmJsTjV
2UWpPWHhIdmhUZz09)

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB I

Nalnatrlan per;:iagaan frar-icais [iiJ Kelebihan dan Kekurangan Perniagaan
di kavvasan arda irtau v;urg Francais kepada Francaisi
anda k*ii:h ui. Jela.skan
penambahbaikan yang Kelebihan dan kekurangan perniagaan francais kepada francaisi
ditunjukkan dalam |adual 1.9 ,vang berikut.
bo1e1, ciilakul<an oielr
perniagaan tersebut. Iadual 1 9 Kelebihan dan kekurangan perniagaan francais kepada francaisi

Malaysia Aviation Group jalin 1.3.2 | Usaha Sama

usaha sama dengan Lufthansa Usaha sama ialah suatu perkongsian strategik antara dua atau
Malaysia Aviation Group
Berhad memeterai Terma lebih individu atau syarikat dan mereka bersetuju untuk
Rujukan bersama Lufthansa
Technik AG untuk membentuk bekerjasama mengeluarkan barang atau perkhidmatan dalam
rangka kerja usaha sama jangka masa yang tertentu.
strategik bagi kerjasama (JV)
menubuhkan sebuah kemudahan Dalam sesebuah usaha sama, kedua-dua pihak akan
penyelenggaraan, pembaikan
dan baik pulih (MRO) serantau. membentuk sebuah entiti perniagaan yang baharu. Modal untuk
Kemudahan MRO itu, yang
dirancang tahun depan, akan syarikat baharu ini akan disumbangkan oleh pihak-pihak yang
berpangkaian di kemudahan telah bersetuju untuk menialankan usaha sama. Mereka akan
sedia ada Maiaysia Airlines bersama-sama mengarual dan menguruskan syarikat baharu
Berhad (MAB) di Lapangan
Terbang Antarabangsa Kuala tersebut dan seterusnya berkongsi aset, hasil dan perbelaniaan.
Lumpur (KLIA). MRO bakal
menyelenggara angkatan pesawat Usaha sama yang ditubuhkan mungkin untuk satu projek
Boeing737 dan Airbus A320. tertentu sahaja, iaitu s,r'arikatbaharu akan ditubuhkan. Kedua-dua
(Sumber: Dipetik dan disesuaikan syarikat akan menjadi pemegang saham. Perjanjian perniagaan
dibuat untuk menetapkan peranan dan tanggungjawab syarikat
daripada laman sesawang yang terlibat dalam ken angan, tenaga kerja dan lain-lain.
http ://www.bharian. com.my/
conroh
nodell57437)
lpru=ffi#ei,

Lembaga Tirbung Haji dan Amanah Rayatelatib'ekerj,agalnemenubti$l1h4
Abraj Management Sdn. Bhd. (Abraj) dengan pemilikau.iaharn,sega{e
sama rata

(Sumber: Dipetik dan disesuaikan daripada http://wwl.utusan.com.my/
utusaa,/info.aspf=201 O&dt=03 30&pub=Utusan*Malaysia&secrEalam_

BAB 1 Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

Bebanan kerja V

Pemilik perniagaan kecil kebiasaannya menanggung bebanan BUATAN MALAYSIA
kerja yang berat kerana tiada pengkhususan. Pengurusan dan Setiap pengguna perlu
keputusan perniagaan perlu dilakukan sendiri oleh pemilik. menyokong produk tempatan bagi
memastikan aliran mata wang
Mengekalkan pelanggan lama dan mendapatkan terus mengalir dalam negara.
pelanggan baharu
Anda merupakan pengurus
Pemilik perlu sentiasa memikirkan strategi untuk memastikan dalam sebuah organisasi
pelanggan sedia ada kekal dengan memberikan perkhidmatan perniagaan. Nyatakan perkara
yang unikdan istimewa. Kajian perlu dibuat untukmembentuk vang perlu perha[ian untuk
strategi terbaik bagi mendapatkan pelanggan baharu. meningkatkan motivasi pekerja
rii syariicat anda.
Memotivasikan pekerja

Pekerja merupakan faktor penting dalam sesebuah perniagaan.

Pemilik perlu memastikan setiap pekerja gembira dengan
persekitaran kerja supaya mereka lebih produktif. Kebajikan
pekerja juga perlu diambil kira untuk mengurangkan kadar

pusing ganti pekerja.

Kos overhed yurrg tinggi

Mengawal kos overhed merupakan cabaran besar kepada
perniagaan kecil. Terdapat perniagaan terpaksa ditutup akibat
menanggung kos overhed yang berlebihan. Kajian keperluan
sebenar berkaitan dengan pelanggan perlu dilaksanakan bagi
mengelakkan memberi perkhidmatan yang tidak diperlukan
oleh pelanggan.

Perniagaan bersaiz kecil berpeluang untuk mendapatkan
pelbagai jenis bantuan kewangan daripada pelbagai agensi
atau institusi kewangan seperti Bank SME dan sebagainya.

ffi
QR Code
Tekun Nasional

https://www.tekun. gov.my

(iilCamUar foto l.2l Perniagaan bersaiz kecil 41

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1

Pilih satu perniagaan bersaiz [bl Perniagaan Bersaiz Sederhana
sederhana di kawasan anda.
Perniagaan dikategorikan bersaiz sederhana jika mempunyai
Soalan:
)elaskan secara ringkas setiap nilai jualan tahunan sebanyak RM15 juta hingga kurang daripada
ciri yang terdapat dalam RM50 juta dan bilangan pekerja Tihingga kurang daripada 200
perniagaan tersebut. orang bagi syarikat pengilangan. Bagi perniagaan berasaskan
perkhidmatan pula nilai jualan tahunan mestilah bernilai RM3
juta hingga kurang daripada RM20 juta dengan bilangan pekerja
tetap dari 30 hingga kurang daripada 75 orang.

Setiap kemudahan kredit yang (ih Gambar foto 1.22 Perniagaan bersaiz sederhana
ditawarkan oleh kerajaan perlu
dimanfhatkan sepenuhnya [i] Kelebihan Perniagaan Berrsaiz Sederhana
oleh perniagaan bagi memacu
pertumbuhan perniagaan ke
tahap lebih baik

Mudah ditubuhkan
Perniagaan bersaiz sederhana mudah ditubuhkan sekiranya
perniagaan yang dijalankan adalah dalam bentuk milikan
tunggal atau perkongsian, prosedur penubuhannya mudah
kerana tidak banyak peraturan perlu dipatuhi.

Fleksibel

Fleksibel (Flexible)t Perniagaan bersaiz sederhana juga adalah fleksibel. Perniagaan
Boleh diubah atau disesuaikan
dengan mudah bersaiz sederhana akan berupaya unfuk membuat sesuatu

perubahan dengan cepat dan mudah jika keadaan memerlukan

perubahan dilakukan. Pembahagian kerj a perniagaan bersaiz

sederhana juga adalah fleksibel. Hal ini membolehkan

pekerja melakukan lebih daripada tugasan sebenar mereka

untuk menarik perhatian majikan.

o Semangat berpasukanyangtinggi

Majikan dapat memupuk semangat bekerja dalam pasukan.
Majikan mengetahui bahawa setiap pekerja ialah aset dalam
memaj ukan sesebuah perniagaan.

r Pelaporan kewangan syarikat dirahsiakan

Perniagaan bersaiz sederhana tidak perlu melaporkan aktiviti

dan kedudukan kewangan mereka kepada umum berbanding

1BAB Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan

dengan syarikat besar. Hal ini merupakan satu kelebihan

perniagaan sekiranya pihak pengurusan sesebuah perniagaan
berhasrat untuk menerokai pasaran baharu tanpa pengetahuan
pesaing-pesaing dalam industri.

[iiJ Kekurangan Perniagaan Bersaiz Sederhana Arahan:
Bincangkan dalam kumpulan.
. Sukar menyediakan latihan
Soalan:
Perniagaan bersaiz sederhana memerlukan pekerja yang
berkemampuan untuk mengendalikan projek yang kompleks. I Cadangkan caraperniagaan
Namun mereka tiada sumber untuk melatih pekerja untuk
menghadapi cabaran ini berbanding perniagaan bersaiz besar. bersaiz sederhana boleh
memberikan latihan kepada
o Sukar untuk memajukan kerjaya pekerja tanpa kos y'ang besar.

Perniagaan bersaiz sederhana tidak menawarkan peluang 2 Nyatakan dua agensi kerajaan

kerjaya yang menarik kepada pekerjanya. Bilangan pekerja 1'ang menl-ediakan latihan
yang kurang menyebabkan seseorang pekerja tiada peluang untuk pekerja.
menikmati kenaikan pangkat dalam organisasi perniagaan.

. Wujudjuranghubungan

|urang hubungan wujud kerana bilangan pekerja yang lebih
ramai menl.ukarkan hubungan rapat antara majikan dengan
para pekerja.

[iiiJ Gabaran Perniagaan Bersaiz Sederhana QR Code

o Meningkatkan hasil Majlis Amanah Rakyat (MARA)
http:/i www.mara. gov.my
Perniagaan bersaiz sederhana menghadapi cabaran yang besar
Setiap perniagaan perlu
untuk meningkatkan hasil berbanding dengan perniagaan mengutamakan pengambilan
bersaiz kecil dan besar. Pada peringkat ini, perbelanjaan pekerja tempatan berbanding
dengan pekerja asing.
perniagaan cenderung untuk naik secara mendadak.

Pengambilan pekerja
Pada tahap ini, pengambilan pekerja perlu diberikan perhatian
yang serius oleh pihak pengurusan. Perniagaan memerlukan
tenaga kerja yang lebih ramai mahir dan berpengalaman untuk
terus berkembang. Terdapat persaingan dengan perniagaan
besar untuk mendapatkan pekerja pakar yang berpengalaman.

Undang-undang dan peraturan kerajaan

Semakin besar sesebuah perniagaan, semakin banyak

peraturan yang perlu dipatuhi. Selain pendaftaran perniagaan,

peniaga perlu mendapatkan pelbagai lesen, permit atau

surat-surat kuasa dari pelbagai agensi berdasarkan aktiviti yang
dijalankan. |ika peniaga terlibat dalam aktiviti pengeluaran

makanan mereka perlu memohon lesen kilang makanan
daripada Pegawai Kesihatan Daerah atau Majlis Perbandaran
bagi tujuan pemeriksaan kesihatan ke atas kilang-kilang dan

ujian keluaran makanan tersebut.

Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan BAB 1

Jelaskan peranan perniagaan [cJ Perniagaan Bersaiz Besar
bersaiz besar dalam memban.tu
melahirkan usahawan terutama Sesebuah perniagaan yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran
daiarn.kalangan generasi muda.
adalah bersaiz besar jika nilai jo"l* tahunan melebihi RM50 juta

dan bilangan pekerja tetap juga perlu melebihi 200 orang.
Perniagaan berasaskan perkhidmatan pula mempunyai nilai
jualan tahunan melebihi RM20 juta serta bilangan pekerja

melebihi 75 orang.

(61 Gambar foto 1.23 Perniagaan bersaiz besar

(iJ Kelebihan Perniagaan Berrsaiz Besar

Mass Rapid Transit o Menikmatiekonomibidangan
Corporation Sdn. Bhd.
Aktiviti perniagaan yang diialankan secara besar-besaran
(MRT Corp)
membolehkan kos seunit pengeluaran dikurangkan ke tahap
o Pelaksanaan beberapa projek paling minimum. Perniagaan boleh menjual barang dengan
harga yang lebih murah dan dapat meningkatkan keuntungan.
aliran transit massa (Mass
Rapi d Tran sit -MRT) telah . Dapat menguasai p:uiaran
membuka pelbagai peluang
perniagaan tambahan kepada Perniagaan yang besar lebih mudah menguasai pasaran
usahawan berskala sederhana
dan kecil untuk terus maju dan sesuatu produk berbanding dengan perniagaan bersaiz kecil.
mengembangkan
perniagaan mereka. o Wujud pengkhususan

r Hal ini dilaksanakan melalui Pihak pengurusan mampu mengupah tenaga pakar yang
berpengalaman luas di setiap bahagian untuk menjalankan
tawaran untuk berniaga di
stesen-stesen MRT kepada operasi mereka.
usahawan sedia ada dan
bakal-bakal usahawan. [iiJ Kekurangan Perniagaan Bersaiz Besar
o Tindakan ini bukan sahaja
membuka peluang perniagaan o Komunikasi kurang berkesan
tetapi turut merangsang
kelahiran usahawan muda Perniagaan yang besar mempunyai pelbagai aras atau hierarki
di Malaysia.
dalam pengurusannya. Hal ini akan melambatkan proses

penghantaran sesuatu maklumat daripada satu jabatan ke
jabatan yang lain. Wujud juga kemungkinan berlakunya salah
faham dalam proses penyampaian maklumat.

1BAB Tujuan Perniagaan dan Pemilikan Perniagaan


Click to View FlipBook Version
Previous Book
งานนำเสนอ2 2
Next Book
นางในวรรณคดีนี้คือใคร