The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือที่จะช่วยให้ประกอบคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเอง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by คุณวุฒิ ปานสัสดี, 2019-11-27 20:28:33

คู่มือการประกอบคอมพิวเตอร์

หนังสือที่จะช่วยให้ประกอบคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตัวเอง

คมู่ อื
การประกอบคอมพวิ เตอร์

รายงานน้เี ปน็ ส่วนหน่งิ ของรายวชิ าคอมพิวเตอรแ์ ละการบารุงรักษา

นายคณุ วุฒิ ปานสัสดี ปวช.2

คำนำ

คู่มอื นี้จัดทำเพอื่ ใหป้ ระกอบคอมพิวเตอร์ไดง้ ำ่ ยและ สะดวกสบำย และบอกถึงอุปกรณ์และ
เคร่ืองมอื ในกำรประกอบคอมพิวเตอร์

นายคุณวฒุ ิ ปานสสั ดี
6122040029 ปวช.2

สารบญั หนา้ 3
หนา้ 4
ขน้ั ตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ หนา้ 5
เคร่อื งมอื หน้า 6
เริ่มจากการติดตงั้ ซีพยี ูก่อน หนา้ 7
ตดิ ตั้งฮที ซงิ คแ์ ละพัดลมลงไปบนคอรข์ องซพี ยี ู หนา้ 8
นาแรมมาเสียบเข้ากบั ซ็อกเกต็ แรม หน้า 9
เสยี บการด์ เสยี งลงไปในสล็อต หนา้ 10
เสยี บสาย IDE หน้า 11
เมือ่ เสรจ็ เรยี บรอ้ ยแล้วให้เราลองสารวจ
อำ้ งองิ หนา้ 12
ประวตั ิส่วนตวั

ขน้ั ตอนการประกอบคอมพวิ เตอร์ หนา้ 4

การประกอบเครอ่ื งคอมพิวเตอรด์ ้วยตนเอง ปจั จุบนั ไมใ่ ชเ่ รอ่ื งยากอกี ตอ่ ไป
ซึง่ เราสามารถหดั ประกอบดว้ ยตนเองได้ โดยมขี นั้ ตอน ดังนี้

1. ขน้ั แรกให้เตรยี มเครื่องมอื ท่ีจาเป็นสาหรับการประกอบเครื่องคอมพวิ เตอร์
เช่น ไขควงส่ีแฉก กลอ่ งสาหรบั ใส่นอ็ ต คู่มอื เมนบอร์ด คีมปากจิ้งจก

หน้า 5
2. เริม่ จากการติดตั้งซพี ียกู อ่ น โดยงา้ งขาล็อคของซอ็ กเก็ตขึ้นมาจากนัน้
นาซีพียูมาใส่ลงไปในซ็อกเกต็ โดยให้วางตาแหน่งขาที่ 1 ของซีพียแู ละซ็อกเกต็ ให้ตรง
กัน โดยสังเกตว่าทขี่ าที่ 1 ของซีพียูจะทาเครื่องหมายเป็นจุดเล็กไว้ท่มี ุมด้านบนของ
ซีพียู

3. เมอื่ วางซพี ยี ูตรงล็อคกบั ซ็อกเก็ตแลว้ จากน้ันให้กดขาล็อกลงไปเหมือน
เดมิ แลว้ นาซลิ โิ คนมาทาตรงบรเิ วณคอร์ (แกน) ของซพี ยี ู และไม่ควรทาซิลิโคนให้
หนา หากเหน็ ว่าหนาเกนิ ไปใหใ้ ช้กระดาษหรอื แผ่นพลาสตกิ มาปาดออกเสียบา้ ง

หน้า 6
4. ติดตง้ั ฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ติดลอ็ กให้เรยี บรอ้ ย
ในขั้นตอนนีม้ ีจดุ ทีต่ อ้ งระวงั อยู่ 2 จดุ คอื การตดิ ตัง้ ฮที ซงิ ค์ของพัดลมจะตอ้ งแนบ
สนิทกบั คอรข์ องซีพียู อย่าพยายามกดแรงไป บางทคี อรข์ องซพี ยี ูอาจบ่ินได้ สว่ นขา
สปริงทีย่ ึดพัดลมบางทมี ันแข็งเกินไป บางคนใช้ไขควงพยามยามกดขาสปริง
ใหเ้ ข้าล็อก ซงึ่ อาจทาให้พลาดไปขูดเอาลายปริ้นบนเมนบอรด์ ขาดทาให้เมนบอรด์
อาจเสียหายได้

5. เสยี บสายไฟของพดั ลมเข้ากบั ขั้ว CPU FAN โดยดจู ากคมู่ อื เมนบอรด์

หน้า 7
6. นาแรมมาเสียบเขา้ กบั ซ็อกเก็ตแรมโดยใหต้ รงกับร่องของซ็อกเก็ต จากน้นั
จึงกดลงไปจนด้านลอ็ กทั้ง 2 ดา้ นดดี ขึน้ มา (บางเมนบอร์ดตัวล็อกทง้ั สองดา้ น
อาจไมจ่ าเปน็ ต้องดีดขึน้ มากไ็ ดใ้ หด้ ูวา่ เข้าลอ็ กกนั ก็พอ)

7. นาเมนบอร์ดทีไ่ ดต้ ดิ ต้ังซีพยี แู ละแรมวางลงไปบนเคส จากน้นั ขันนอ็ ตยึด
เมนบอร์ดเข้ากับตวั เคสให้ครบทุกตวั

8.เสียบการ์ดแสดงผลลงไปในสลอ็ ต AGP เสร็จแล้วขันน็อตยึดตดิ กบั เคส

หน้า 8

9.เสยี บการด์ เสียงลงไปในสล็อต PCI เสรจ็ แลว้ ขนั นอ็ ตยึดตดิ กับเคส

10.เสียบสายเพาเวอรซ์ ัพพลายเขา้ กบั ขวั้ ต่อบนเมนบอรด์ โดยควรเสียบใหป้ ล๊กั ของ
สายเพาเวอร์ซพั พลายตรงลอ็ กกับขัว้ ตอ่ บนเมนบอร์ด

11.สอดไดรฟซ์ ีดรี อมเข้ากับช่องวา่ งหนา้ เคส แล้วขนั นอ็ ตยึดกับตวั เคส
ใหแ้ นน่

12.สอดฮารด์ ดสิ กเ์ ขา้ กบั ชอ่ งตดิ ตงั้ แลว้ ขนั น็อตยดึ กับตัวเคสให้แนน่

หน้า 9

13.เสียบสาย IDE เข้ากบั ฮาร์ดดสิ ก์โดยให้แถบสแี ดงตรงกบั ขาที่ 1 หรือด้าน
ที่ติดกับขั้วสายไฟ จากน้ันจึงเสียบสายไฟเข้าไปด้วย เสียบสาย IDE อีกด้านเข้ากับขั้วต่อ
Primary IDE บนเมนบอรด์ โดยแถบ สแี ดงตรงกบั ขาท่ี 1 ของข้ัวต่อดว้ ย

14.เสียบสายสญั ญาณต่างๆ จากเคส เช่น สวิตชเ์ ปิดปดิ เครอ่ื ง ไฟบอก
สถานะเปิดเครื่อง ไฟบอกสถานะฮาร์ดดิสก ปุ่ม Reset ลาโพง ลงบนเมนบอร์ด
ควรดคู ูม่ ือเมนบอรด์ ประกอบดว้ ย โดยต้องเสียบขั้วให้ถกู หากผดิ ข้ัว คอมพิวเตอร์
จะไม่ตดิ หรอื มไี ฟคา้ งตลอดเวลา วิธีแก้ไขคือใหเ้ ราลองสลบั ขัว้ และเปดิ เครื่องขึ้น
มาใหม่

หน้า 10

15.เมื่อเสร็จเรยี บรอ้ ยแลว้ ให้เราลองสารวจดูวา่ มนี อ็ ตหรืออุปกรณอ์ ื่นๆ
ตกค้างอย่บู นเมนบอร์ดหรอื ไม่ เพราะอาจทาให้เกิดกระแสไฟลดั วงจรจนเกิดความ
เสียหายต่อเมนบอร์ดและอปุ กรณ์ตา่ งๆ บนเมนบอรด์ ได้ นอกจากนีค้ วรตรวจสอบ
การติดต้ังท้ังหมดวา่ เรยี บรอ้ ยดีแล้ว เชน่ การด์ ตา่ งๆ หรอื สายสญั ญาณเสียบ
แนน่ หนาดีหรือยงั โดยเฉพาะฮที ซิงค์และพดั ลมตอ้ งแนบสนิทกับซีพียู พร้อมท้งั ล็อก
ตดิ กนั อยา่ งแนน่ หนา

เม่ือเรยี บร้อยดีแล้วปดิ ฝาเคสและขันนอ็ ตใหเ้ รียบรอ้ ย กเ็ ป็นอันเสร็จสิ้น
ขัน้ ตอนการประกอบเคร่อื งอยา่ งถกู ต้องและสมบรู ณแ์ บบแลว้

อ้ำงองิ หน้า 11

https://sites.google.com/site/wanvisatan7/home/khan-txn-kar-prakxb-khxmphiwtexr

ประวัติส่วนตัว หนา้ 12

ชอื่ : นำยคณุ วุฒิ ปำนสสั ดี ชอ่ื เล่น : วุฒิ
อำยุ : 17 ปี กรปุ๊ เลือก : A
เช้อื ชำติ : ไทย สญั ชำติ : ไทย
ศำสนำ : พทุ ธ


Click to View FlipBook Version