The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แนวข้อสอบกลางภาคเรียน อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

แนวข้อสอบกลางภาคเรียน อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

แนวข้อสอบกลางภาคเรียน อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

Keywords: อช21003

ระดับ มธั ยมศกึ ษาตอนต้น 1 รายวิชาการพัฒนาอาชพี ใหม้ คี วามเข้มแขง็ อช21003

คาสัง่ ให้เลอื กคาตอบที่ถูกทส่ี ุดเพียงคาตอบเดยี ว ง. สามารถกาหนดเปา้ หมายตลาด และ
1. ความจาเปน็ ของการพัฒนาอาชพี คอื ขอ้ ใด แบ่งกลมุ่ ลกู ค้าได้

ก. ตอ้ งการสร้างอาชีพใหม่ 6. การศึกษาตลาดของผู้ประกอบการตอ้ งทาความ
ข. ทาให้อาชีพมีการพฒั นาข้นึ เขา้ ใจเรอ่ื งใดบ้าง
ค. มีผลต่อการลงทุน การตลาด และการผลติ
ง. ผู้ประกอบการสามารถเลอื กอาชีพไดอ้ ยา่ งอสิ ระ ก. ตลาดตอ้ งการอะไร
ข. ผูร้ ับบรกิ ารคอื ใคร
2. ขอ้ ใดเป็นความสาคญั ในการพัฒนาอาชพี ใหม้ ี ค. ลูกค้าต้องการอะไร
ความเขม้ แขง็ ง. กลุ่มเป้าหมายมมี ากน้อยเพยี งใด

ก. การมีรายได้สูงขน้ึ 7. มขี อ้ พิจารณาเพื่อการกาหนดกลยุทธ์สู่เป้าหมาย
ข. ทาใหเ้ ศรษฐกจิ ของชาติดขี น้ึ การพัฒนาตลาดอย่างใดบ้าง
ค. การสรา้ งมาตรการการจดั ระบบอาชพี
ง. การผลติ ธรุ กิจการตลาด และผู้บรโิ ภค ก. ลงทนุ สงู ทาสนิ ค้ามาก
ข. อยู่ที่การตัดสนิ ใจของผู้ประกอบการ
3. ตาแหน่งธุรกจิ หมายถึง ค. ต้องประเมนิ ความต้องการของตลาดกอ่ น
ก. การเรม่ิ ต้นประกอบอาชีพ ลงทุน
ข. ช่วงเวลาในการประกอบอาชพี ง. ลงทุนต่าที่สดุ ทาสนิ ค้าจานวนนอ้ ยแล้วค่อย
ค. ระยะสุดทา้ ยของการประกอบอาชีพ เพม่ิ ข้นึ
ง. ช่วงใดช่วงหนง่ึ ของการประกอบอาชีพ
8 วิธีการโดยทวั่ ไปที่ใชใ้ นการสง่ เสรมิ การตลาด
4. เส้นทางของเวลาหมายถึง ส่วนมากจะใช้วิธใี ด
ก. การเริ่มตน้ ประกอบอาชีพ
ข. วัฎจกั รของการประกอบอาชีพ ก. ทาการวิจัยตลาด
ค. การนับเวลาในการดาเนนิ งานด้านอาชีพ ข. ใชพ้ นักงานเดนิ ตลาด
ง. การเดนิ ทางไปสูจ่ ดุ หมายในการประกอบ ค. การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ง. สารวจความต้องการของผู้บริโภค
อาชพี
10. ในการทาธุรกิจดา้ นบริการ ผู้รบั บรกิ ารจะให้
5. การกาหนดทศิ ทางและเป้าหมายการตลาดช่วย ความสาคญั ในเรอื่ งใดมากทส่ี ุด
ในการทาธรุ กิจอย่างไร
ก. พนักงานบรกิ าร
ก. รูจ้ ักกล่มุ ลูกค้ามาก ข. สถานทใี่ ห้บริการ
ข. สนิ คา้ จะได้รับความสนใจ ค. ราคาค่าใช้บริการ
ค. ชว่ ยใหส้ ามารถดาเนนิ ธุรกิจไดค้ ลอ่ งตัวยง่ิ ข้นึ ง. กระบวนการบริการ

ระดับ มัธยมศกึ ษาตอนต้น 2 รายวิชาการพฒั นาอาชีพให้มีความเขม้ แขง็ อช21003

11. การวิเคราะห์ศกั ยภาพเศรษฐกจิ มีความจาเป็น 15. ความสาคัญของโครงการพัฒนาอาชพี คือ
เพราะเหตใุ ด ก. ช่วยให้ประหยัดทุนในการประกอบอาชพี
ข. กาหนดทศิ ทางของการดาเนินงานอยา่ งชดั เจน
ก. เพราะชว่ ยใหผ้ ปู้ ระกอบการทาธรุ กิจได้ดีขน้ึ ค. ทาให้การประกอบอาชีพเปน็ ไปตามจุดม่งุ หมาย
ข. วิเคราะหห์ รือไม่วเิ คราะห์กส็ ามารถทาธุรกจิ ได้ ง. ชว่ ยให้ผปู้ ระกอบการ สามารถเลือกกจิ กรรม
ค. ไมม่ ีความจาเปน็ ในการวิเคราะหก์ าร
ประกอบธุรกิจ การพฒั นาอาชพี ได้อย่างเหมาะสม
ง. เพราะชว่ ยใหผ้ ู้ประกอบการรูจ้ กั ตนเองและคู่
แขง่ ขัน 16. การพฒั นาอาชพี หมายถึงอะไร
ก. การใชแ้ รงงานอย่างคุ้มคา่
12. ปจั จัยที่สง่ ผลให้การดาเนินธุรกจิ ประสบ ข. การจัดการด้านการผลิตอย่างตอ่ เนอ่ื ง
ผลสาเรจ็ ประกอบด้วยอะไรบา้ ง ค. การใช้เทคนิคการดาเนินการด้วยวิธกี ารตา่ งๆ
ง. การพัฒนาการอาชีพด้านตา่ งๆ ใหก้ ้าวหนา้
ก. ทราบแหลง่ ท่อี ยู่ของลูกคา้
ข. ทราบความตอ้ งการของลกู คา้ และตรงใจความต้องการ
ค. การเตรียมพร้อมในการดาเนนิ งาน
ง. การกาหนดกลุ่มลกู ค้าเปา้ หมายชัดเจน 17. ผปู้ ระกอบการจะพฒั นาอาชพี ให้มคี วามเขม้ แขง็
ได้ต้องทราบในข้อใด
13. การกาหนดกลยทุ ธ์ในการพฒั นาอาชพี
ผลติ ภณั ฑ์ใหม่ มขี อ้ ควรพิจารณาอยา่ งไร ก. อายแุ ละเพศของลกู ค้า
ข. สถานการณข์ องคู่แขง่
ก. คานงึ ถึงปริมาณเพอ่ื ลูกค้าพงึ พอใจ ค. ฐานะและการศึกษาของลกู คา้
ข. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ตอ้ งเปน็ ที่สนใจ ง. ความต้องการของลกู ค้าและพฤติกรรมใน
ค. ผลิตภัณฑ์สามารถสคู่ แู่ ขง่ ขนั ในตลาดได้ การตดั สนิ ใจของลกู ค้า
ง. ผลติ ภัณฑใ์ หมอ่ อกมาต้องตอบสนองลูกค้า
18. การสร้างรายไดจ้ ากการพฒั นาอาชีพใหม้ คี วาม
14. ทาไมถึงต้องมีการทาบญั ชีครัวเรอื นและบญั ชอี าชพี เข้มแขง็ ต้องคานึงขอ้ ใด
ก. เพอื่ เปน็ ระบบ
ข. เพ่ือทราบรายรับ ก. การผลติ สินค้าขาย
ค. เพอ่ื ทราบรายจ่าย ข. การประกอบธุรกจิ การตลาด
ง. เพ่ือให้ทราบงบดุล เช่น กาไร ขาดทนุ ค. การลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้
ง. การประหยัด ตดั รายจ่ายทไ่ี มจ่ าเป็นออกไป

ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ 3 รายวิชาการพัฒนาอาชพี ให้มีความเขม้ แขง็ อช21003

19. ข้อใดเปน็ แนวทางในการประกอบธุรกจิ 24. ข้อใดไม่อยูใ่ นกระบวนการพิจารณาการประเมนิ
ก. การกาหนเป้าหมาย และเลือกสว่ นตลาด
ข. การร้ลู กั ษณะเปา้ หมาย
ค. องคป์ ระกอบของเปา้ หมาย ก. แผนการขายส่วนตลาด
ง. การทราบเป้าหมายท่ีชัดเจน ข. การวิเคราะหร์ ายละเอยี ด
ค. การนาแผนไปใชใ้ นการตลาด
20. การพฒั นาอาชพี ใหม้ ีความเขม้ แขง็ มีประโยชน์ ง. ความสัมพนั ธ์ระหว่างสว่ นตลาด
อย่างไร
25. การท่ีมตี ราสนิ คา้ เป็นตัวบง่ ชเี้ ร่ืองใดมากท่ีสดุ
ก. ลดตน้ ทุนการขนสง่ ก. ความนา่ เช่ือถือของสนิ ค้า
ข. ทาให้ครอบครวั มีความอบอุ่น ข. การมุ่งยอดขายทางการตลาด
ค. มีการประชาสมั พันธอ์ ยา่ งตอ่ เน่อื ง ค. การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ง. ขยายตลาดกวา้ งขวางขน้ึ ทาให้พัฒนาธุรกิจ ง. การสรา้ งความเช่ือม่นั ของผู้บริโภค
ชมุ ชนเจรญิ เติบโต
26. การกาหนดเปา้ การผลิตและบริการสง่ ผลกระทบ
21. ศกั ยภาพธรุ กจิ หมายถึงข้อใด ต่อข้อใด
ก. ประสิทธิภาพการตลาด
ข. การตลาดท่ีเป็นกระบวนการ ก. การประเมนิ ส่วนตลาด
ค. การจัดการงานธุรกจิ อย่างมปี ระสทิ ธิภาพ ข. การประเมินคแู่ ข่งทางการตลาด
ง. การลงทนุ ทาการผลิต ธุรกจิ การตลาดและ ค. การจดั สรรหายอดขายทางการตลาด
ง. ขดี ความสามารถขององค์กรในการผลติ
บริหารธุรกจิ
27. กลยทุ ธข์ อ้ ใดทมี่ ลี ักษณะตาตอ่ ตา ฟนั ตอ่ ฟัน
22. ข้อใดเป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางธรุ กจิ ก. การจู่โจมซงึ่ หนา้
ก. รสนิยมของผู้บริโภค ข. การโจมตีด้านข้าง
ข. ประโยชนท์ ต่ี อ้ งการไดร้ ับ ค. ยทุ ธวิธขี า้ มกระโดด
ค. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิ ง. ยทุ ธวิธีกระโดดข้าม
ง. การส่งเสรมิ การประกอบอาชพี
28. ความต้องการของผู้บรโิ ภคตรงกบั ขอ้ ใด
23. การวิเคราะห์งานกับการบรหิ ารทรพั ยากรข้อใด ก. พลังอานาจของผูซ้ อื้
เปน็ กระบวนการแรก ข. ความม่ันใจในสนิ ค้า
ค. จุดบกพรอ่ งของสนิ คา้
ก. การสรรหาคัดเลอื ก ง. ประโยชน์ใชส้ อยในตัวสนิ คา้
ข. การวางแผนกาลังคน
ค. การบรหิ ารงานอาชพี
ง. การพฒั นาทรพั ยากรมนุษย์

29. ข้อใดไม่มอี ยู่ในแผนปฏบิ ตั กิ าร 30. ขอ้ ใดเป็นเหตผุ ลท่ีต้องจดั ทาการวิเคราะห์
ก. ช่ือแผนงาน ก. การสรา้ งตวั บ่งชี้
ข. ผ้รู ับผดิ ชอบ ข. การหาผู้ดาเนินงาน
ค. วิสยั ทัศน์ นโยบาย ค. การจัดรูปแบบองค์กร
ง. ระยะเวลาในการดาเนนิ การ ง. การเสนอแผนการตลาด


Click to View FlipBook Version