The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แนวข้อสอบกลางภาคเรียน ทร21001 รายวิชาทักษะการเรียนรู้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

แนวข้อสอบกลางภาคเรียน ทร21001 รายวิชาทักษะการเรียนรู้

แนวข้อสอบกลางภาคเรียน ทร21001 รายวิชาทักษะการเรียนรู้

Keywords: ทร21001

แนวข้อสอบกลางภาค ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน้ รายวิชาทักษะการเรยี นรู้ ทร21001

คำชแี้ จง ให้เลอื กคำตอบท่ีถูกทส่ี ดุ เพียงขอ้ เดียว 4. กำรเรียนรู้ดว้ ยตนเองเป็นตัวอยำ่ งของกำรเรยี นรู้ใน

1. กำรเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง หมำยถึงข้อใด ลกั ษณะใด

ก. เปน็ กำรเรยี นทีท่ นั กบั ควำมกำ้ วหนำ้ ของโลก ก. กำรเรียนรทู้ ่ีทำให้เกิดกำรเรียนรตู้ ลอดชวี ติ

ข. เปน็ กำรเรยี นท่ีเกิดขน้ึ โดยบังเอิญมิได้เกดิ จำก ข. กำรเรยี นรู้ที่ทำใหเ้ กดิ กำรเรียนรอู้ ย่ำงถำวร

ควำมตงั้ ใจ ค. กำรเรียนรทู้ ีท่ ำใหเ้ กิดกำรเรยี นร้อู ยูต่ อลดเวลำ

ค. กำรเลือกเรียนในเรื่องที่ตนต้องกำรและ ง. กำรเรยี นรทู้ ี่ทำให้เกดิ กำรเรยี นรูอ้ ยำ่ งชวั่ ครำว

หลำกหลำยที่มีควำมหมำยแก่ตนเอง 5. แหลง่ เรยี นร้มู ีบทบำทสำคัญอยำ่ งไร

ง. เปน็ กำรเรยี นรู้ด้วยควำมตั้งใจของผ้เู รียน หำ ก. สำมำรถนำไปคุยกับผ้อู ่ืนได้

วิธกี ำรเรียนร้แู ละประเมินผลกำรเรียนดว้ ยตนเอง ข. ทำให้ทรำบควำมเปน็ ไปในชมุ ชน

2. กำรเรยี นร้ดู ว้ ยตนเองมีกีล่ ักษณะ ค. เปน็ แหล่งเรยี นรทู้ เ่ี ก็บรวบรวมข้อมูล
ก. 4 ง. ชว่ ยพฒั นำคณุ ภำพของมนุษยใ์ นเรื่องควำมรู้ต่ำงๆที่
ข. 6
เปล่ยี นแปลงอยำ่ งรวดเร็ว

ค. 2 6. ขอ้ ใดต่อไปนสี้ ำมำรถเป็นแหลง่ เรยี นรไู้ ด้

ง. 5 ก. ที่อำศัย

3. กระบวนกำรในกำรเรียนรู้ดว้ ยตนเองข้อใดเรียงลำดับ ข. ทเ่ี ก็บเอกสำร
ไมถ่ ูกต้อง ค. ศนู ย์รวมแหลง่ ควำมรูแ้ ละภูมิปญั ญำตำ่ งๆ
ก. กำหนดจดุ มงุ่ หมำย วนิ ิจฉัยควำมต้องกำรในกำร ง. ที่เก็บรวบรวมภมู ปิ ญั ญำของบุคคลสำคัญๆ

เรยี น ออกแบบแผนกำรเรยี น ประเมนิ ผล 7. ถำ้ ครูให้นักศกึ ษำหำคำ่ เงนิ บำทในปจั จบุ นั นักศกึ ษำ

ดำเนินกำรเรียนรู้ ค้นควำ้ จำกแหล่งเรยี นรใู้ ด

ข. ออกแบบแผนกำรเรียน กำหนดจุดมงุ่ หมำย ก. ถำมเพ่อื น

วินิจฉยั ควำมตอ้ งกำรในกำรเรียน ดำเนนิ กำร ข. อนิ เตอร์เนต็

เรียนรจู้ ำกแหล่งวิทยำกำร ประเมนิ ผล ค. หอ้ งสมดุ โรงเรยี น

ค. วินจิ ฉัยควำมตอ้ งกำรในกำรเรียน กำหนด ง. หอ้ งสมดุ ประชำชน

จดุ มุง่ หมำย ออกแบบแผนกำรเรยี น ดำเนินกำร 8. หำกต้องกำรลงทะเบียนขอ E-mail ฟรกี บั Hotmail
เรยี นรจู้ ำกแหลง่ วิทยำกำร ประเมินผล ใหค้ ลกิ ที่ใด
ง. ดำเนินกำรเรยี นรู้จำกแหล่งวทิ ยำกำร ประเมินผล ก. Login
กำหนดจดุ มุ่งหมำย ออกแบบแผนกำรเรยี น ข. Sign Up
วนิ จิ ฉยั ควำมต้องกำรในกำรเรยี น ค. ส่งจดหมำย

ง. สมคั รสมำชกิ

9. ขอ้ ใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ กำรให้บรกิ ำรแหลง่ เรยี นรูเ้ ครือขำ่ ย

อนิ เตอร์เน็ต

ก. E-mail

ข. กระดำนขำ่ ว

ค. แลกเปลีย่ นสินค้ำ

ง. กำรส่งกำร์ดอวยพร

ขอ้ สอบกลางภาค ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้ รายวชิ าทกั ษะการเรียนรู้ ทร21001

10. คำวำ่ www. ยอ่ มำจำกคำว่ำอะไร 15. หัวใจของกำรจดั กำรควำมรู้ คอื อะไร
ก. world wide web ก. คน
ข. wide world web ข. ผูน้ ำกลุม่
ค. wrote wide web ค. กำรนำไปใช้
ง. world wide word ง. พฤติกรรมของกลุ่ม

11. “กำรจดั กำรควำมรู้” ตรงกบั คำในภำษำอังกฤษว่ำ 16. ข้อใดเป็นกำรสรุปท่ีถูกต้อง
Knowladge Management นนั้ มีคำย่อสัน้ ๆ วำ่ ก. คนรำ่ รวยเท่ำน้ันท่ีมคี วำมสุข
อะไร ข. คนมีครอบครัวคือคนมีควำมสขุ
ก. MK ค. คนเรยี นหนังสอื คือคนมคี วำมสขุ
ข. KM ง. สิง่ ทที่ ำให้คนมีควำมสุขย่อมแตกต่ำงกนั
ค. LO
ง. QA 17. ขอ้ ใดเป็นควำมทุกข์จำกเศรษฐกจิ
ก. ไม่มีงำนทำ
12. ขั้นเร่มิ แรกของกำรเรยี นรู้ คอื อะไร ข. เปน็ ไข้หวดั
ก. ขอ้ มูล ค. กำรถกู ทำร้ำย
ข. ควำมรู้ ง. ควำมเจบ็ ปว่ ย
ค. ปญั ญำ
ง. สำรสรเทศ 18. กำรแกป้ ญั หำตำมหลกั “คิดเป็น” ใชข้ ้อมูลดำ้ นใด
ก. ตนเอง
13. ชมุ ชนนักปฏบิ ตั ิ (Cop) คือ อะไร ข. วชิ ำกำร
ก. กำรจดั กำรควำมรู้ ค. สง่ิ แวดลอ้ ม
ข. เปำ้ หมำยของกำรจดั กำรควำมรู้ ง. ถูกทกุ ข้อ
ค. วิธกี ำรหนึ่งของกำรจดั กำรควำมรู้
ง. แนวปฏิบัติของกำรจัดกำรควำมรู้ 19. ถ้ำท่ำนต้องกำรใช้ข้อมลู วิชำกำร เพ่อื แก้ปัญหำ ท่ำน
ควรเลอื กขอ้ มูลข้อใด
14. สำรสนเทศเพื่อเผยแพร่ควำมรูใ้ นปัจจุบันสว่ นใหญ่ ก. ใชค้ วำมเชือ่ คำ่ นยิ ม
นยิ มสืบคน้ ทำงอินเตอร์เน็ต อยใู่ นรปู ของอะไร ข. ข้อมูลจำกคนในชมุ ชน
ก. วซี ีดี ค. ขอ้ มลู จำกหนังสือ ตำรำ
ข. เว็บไซต์ ง. ทำ่ นคิดตัดสนิ ใจด้วยตนเอง
ค. หนังสือ
ง. เอกสำรเปน็ เลม่ 20. ขอ้ มลู ที่ไดจ้ ำกกำรเกบ็ รวบรวมโดยวิธใี ดเป็นขอ้ มูล

ปฐมภมู ิ

ก. จำกเพลงพืน้ บ้ำน

ข. จำกกำรอำ่ นศิลำจำรึก

ค. จำกกำรสัมภำษณผ์ ู้สงู อำยุ

ง. จำกกำรชมรำยกำรโทรทศั น์


Click to View FlipBook Version