The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แนวข้อสอบกลางภาค การใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน 2 พว22002

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

แนวข้อสอบกลางภาคเรียน พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2

แนวข้อสอบกลางภาค การใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน 2 พว22002

Keywords: พว22002

แนวข้อสอบกลางภาคเรยี น
ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565
วิชา การใชพ้ ลังงานไฟฟ้าในชวี ิตประจาวัน 2 พว 22002 ระดบั ม.ต้น

คาชแ้ี จง ข้อสอบมีจานวน 20 ข้อ ให้ทาทกกข้อ ดดยใหเ้ ลออ กคาตอบทู่ี กก ต้องท่ึสกดเพียงข้อเดียว

1. สายด่วน กฝผ. หลายเลขใด

ก. 1416 ข. 1234

ค. 1419 ง. 2323

2. ขอ้ ใดไมใ่ ชภ่ ารกิจของการไฟฟา้ ฝา่ ยผลิตแหง่ ประเทศไทย (กฟผ)

ก. ผลิตไฟฟา้ ข. จา่ ยไฟฟ้าใหก้ บั ประชาชน

ค. รับซื้อไฟฟา้ จากตา่ งประเทศ ง. จัดสง่ ไฟฟา้ จากโรงงานไฟฟ้าใหก้ ับ กฟผ. และ กฟน.

3. จังหวัดใดที่การไฟฟ้านครหลวงไม่ไดจ้ าหน่ายไฟฟา้ ให้กับประชาชน

ก. กรุงเทพมหานคร ข. นนทบรุ ี

ค. สมุทรปราการ ง. นครปฐม

4. กฝผ. แมเ่ มาะ ตงั้ อยู่ทีจ่ งั หวัดใด

ก. ลาพูน ข. แม่ฮ่องสอน

ค. ลาปาง ง. เชียงใหม่

5. หนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วข้องดา้ นพลังงานไฟฟา้ ในประเทศไทยอยูใ่ นสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงการคลงั ข. กระทรวงส่ิงแวดล้อม

ค. กระทรวงพลังงาน ง. กระทรวงสาธารณสุข

6. มลพษิ ทางอากาศคอื อะไร

ก. การเกดิ มลพษิ กบั โลก ข. การเกดิ ฝนุ่ ละออง โมเลกลุ ชีวภาพ

ค. วัตถอุ ันตรายชนดิ อ่ืนๆในช้ันบรรยากาศของโลก ง. ถูกทั้ง ข,ค

7. มลพิษทางน้าคอื อะไร

ก. น้าที่กอ่ เกิดมลพษิ ต่อส่ิงแวดล้อม

ข. นา้ ทเี่ ป็นอนั ตรายต่อสง่ิ มีชีวิตในน้า

ค. นา้ ทกี่ อ่ เกดิ มลพษิ ต่อสิ่งมชี ีวิตและส่ิงแวดล้อม

ง. นา้ ท่ที าใหส้ ิ่งมีชวี ติ ในนา้ ตายเป็นจานวนมาก และก่อเกดิ นา้ เสียง

8. มลพิษทางแสงคืออะไร

ก. แสงประดิษฐ์ ข. แสงทส่ี วา่ งจา่ จนเกนิ ความจาเปน็

ค. พลังงานแสงอาทติ ย์ท่เี กดิ ความจาเป็น ง. แสงท่ีไมม่ ปี ระโยชน์ก่อเกิดโทษต่อสิง่ แวดล้อม

9. สาเหตขุ อใดสาคัญท่ีสุดทาให้เกิดมลพษิ ทางนา้

ก. น้าเสยี ทีเ่ กิดจากมนุษย์ ข. น้าเสยี ที่เกดิ จากธรรมชาติ

ค. นา้ เสยี ท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม ง. น้าเสียทเ่ี กดิ จากการสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

10. ข้อใดคือการควบคุมมลพษิ

ก. รณรงคช์ าวบ้าน ข. ออกกฎหมายและข้อกาหนด

ค. มบี ทลงโทษทีช่ ัดเจนเหมาะสม ง. มีการประชาสัมพันธร์ ณรงค์ให้ช่วยกนั ดแู ล

11. ไฟฟ้าทีใ่ ช้อย่ตู ามบ้านเรือน มาจากข้อใด

ก. ถ่านไฟฉาย ข. แบตเตอรี่

ค. โรงไฟฟา้ ง. เซลลไ์ ฟฟา้

12. แหล่งพลงั งานที่ใช้ผลติ พลังงานไฟฟา้ ในข้อใด ทเ่ี ป็นแหล่งพลงั งานหมุนเวยี น

ก. ลม ข. นา้

ค. นา้ มนั ดเี ซล ง. ถกู ทงั้ ข้อ ก และ ข

13. การตั้งอุณหภูมขิ องเครื่องปรบั อากาศ ควรต้งั อุณหภูมิเทา่ ใดจึงจะเหมาะสมและไม่กินไฟ

ก. 15 องศาเซลเซียส ข. 20 องศาเซลเซยี ส

ค. 25 องศาเซลเซียส ง. สูงกว่า 25 องศาเซลเซยี ส

14. สิง่ ท่ที าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไฟฟ้า คือ

ก. อิเลก็ ตรอน ข. นิวตรอน

ค. นิวเคลยี ส ง. โปรตรอน

15. แหล่งจา่ ยไฟทีเ่ กิดจากวัตถุ 2 ชนิดมาขัดสกี นั คือ

ก. ไฟฟ้าสถิต ข. ไฟฟ้ากระแสตรง

ค. ไฟฟา้ กระแสสลับ ง. ไฟฟา้ เหน่ียวนา

16. ขอ้ ใด คอื พลงั งานหมุนเวียน

ก. ไฮโดรเจน, ก๊าซธรรมชาติ, หนิ นา้ มัน ข. น้า, กา๊ ซธรรมชาติ, นิวเคลียร์

ค. แสงอาทิตย์, ลม, ชีวมวล ง. ถา่ นหิน, กา๊ ซธรรมชาติ, นิวเคลยี ร์

17. พลังงานทดแทน หมายถึงอะไร

ก. พลังงานท่ีนาเขา้ มาจากตา่ งประเทศ ข. พลังงานท่นี ามาใชแ้ ทนน้ามนั เช้อื เพลิง

ค. พลังงานทม่ี นุษยส์ รา้ งข้นึ มา ง. น้ามนั เช้ือเพลิงท่ีไดจ้ ากหนิ

18. ขอ้ ใดคอื พลังงานสิ้นเปลอื ง

ก. แสงอาทติ ย์, ลม, ชวี มวล ข. น้า, ก๊าซธรรมชาติ, นิวเคลยี ร์

ค. ถา่ นหนิ , กา๊ ซธรรมชาติ, นวิ เคลียร์ ง. ไฮโดรเจน, กา๊ ซธรรมชาติ, หนิ นา้ มัน

19. ทางเดินของกระแสไฟฟ้าซ่ึงไหลมาจากแหลง่ กาเนดิ ผ่านสายไฟ สะพานไฟและเครื่องใชไ้ ฟฟ้าหมายถึงข้อใด.

ก. วงจรไฟฟ้า ข. กระแสไฟฟ้าสถติ

ค. เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ง. ถกู ทุกข้อ

20. หน่วยวดั พลงั งานไฟฟา้ ที่ใช้ในบ้านใหม้ ีค่าเปน็ หนว่ ยไฟฟ้า หรือเรยี กวา่

ก. โวลท์ ข. วตั ต์

ค. แอมแปร์ ง. ยูนติ ไฟฟ้า


Click to View FlipBook Version