The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sitisarahkassim1104, 2021-02-03 02:03:03

BUKU PENGURUSAN 2021

BUKU PENGURUSAN 2021

ISI KANDUNGAN

Kata-kata Aluan Guru Besar....................................................................................... 1
Rukunegara................................................................................................................ 2
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.............................................. 3 - 5

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH
Visi dan Misi, Falsafah Pendidikan Negara, Falsafah Pendidikan Islam.................. 6

Matlamat Sekolah, Kurikulum, Sahsiah Murid, Kokurikulum, Pengurusan dan 7

Pentadbiran................................................................................................................

Piagam Pelanggan, Moto Sekolah, Etika Kerja Islam............................................... 8

Takwim Persekolahan 2021..................................................................................... 9

Cuti Umum Negeri Pahang 2021................................................................................ 10

Cuti Perayaaan Peruntukkan KPM 2021.................................................................... 11

Info Sekolah ............................................................................................................... 12

Sejarah Sekolah......................................................................................................... 13

Senarai Nama Guru................................................................................................... 14

Senarai Nama Anggota Kumpulan Pelaksana, Maklumat Staff................................ 15

Enrolmen Murid........................................................................................................... 16

Pengertian Logo Sekolah........................................................................................... 17 - 18

Lagu Sekolah............................................................................................................. 19

Pelan Sekolah Kebangsaan Padang Garuda............................................................ 20 - 23

Struktur Organisasi SK Padang Garuda................................................................... 24

Keputusan UPSR 2017 - 2019................................................................................... 25 - 28

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 29
Jawatankuasa Exco Sekolah..................................................................................... 29
Jawatankuasa Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang 2 (SKPMg2)........ 29
Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan(PBPPP).. 30
Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Sekolah.......................................................... 31
Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan.......................................................... 32
Jawatankuasa Sistem Pengurusan Sekolah……………………………………………. 33
Jawatankuasa Perkembangan Staff / LADAP........................................................... 33
Jawatankuasa PAK21 / PLC / KBAT........................................................................ 34
Jawatankuasa Perancangan Strategik..................................................................... 34
Jawatankuasa Bilik Khas.......................................................................................... 35
Penyelaras Aliran , Senarai Nama Guru Kelas......................................................... 36 – 37
Jadual Pencerapan ................................................................................................... 38
Jadual Penyemakan Buku Latihan Murid .................................................................

PENGURUSAN KURIKULUM

Carta Organisasi Kurikulum....................................................................................... 39

Jawatankuasa Kurikulum 40
- Jawatankuasa Jadual Waktu, Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah.............
- Jawatankuasa ICT&Makmal Komputer........................................................... 41
- Jawatankuasa Kecemerlangan Akademik, Pentaksiran Berasaskan Sekolah 41
- Jawatankuasa Peperiksaan Dalaman/SAPS................................................... 42
- Jawatankuasa Peperiksaan Awam, Jawatankuasa 6M................................... 42
- Jawatankuasa High Immersive Programme(HIP)............................................ 43
- Jawatankuasa Pemulihan, Jawatankuasa Prasekolah.................................... 43
44
Panitia Mata Pelajaran................................................................................................
45 – 46

Tarikh Peperiksaan..................................................................................................... 47
Program Peningkatan Akademik ............................................................................... 48 – 51

Program Kecemerlangan UPSR................................................................................. 52 – 55
Carta Gantt Kurikulum................................................................................................. 56 – 58

HAL EHWAL MURID
Jawatankuasa Induk HEM........................................................................................... 59

Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 60
- Jawatankuasa Disiplin, Pengawas, Bina Insan..................................................... 61
- Jawatankuasa B & K dan Jawatankuasa Kantin................................................... 61
- Jawatankuasa Kebajikan / Bantuan....................................................................... 62
- Jawatankuasa RMT/Susu 1M, 3K.......................................................................... 63
- Jawatankuasa 3K,Sekolah Penyayang dan PPDa, Lawatan................................. 64
- Jawatankuasa Kesihatan/Aedes............................................................................ 64
- Jawatankuasa eKehadiran/APDM,SPBT............................................................... 64
- Jawatankuasa OKU,Pendaftaran Murid, Pra Sekolah............................................

Jadual Kumpulan Guru Bertugas................................................................................ 65 – 75

Carta Gantt Program HEM.......................................................................................... 76 – 78

PENGURUSAN KOKURIKULUM

Jawatankuasa Kokurikulum........................................................................................ 79

Jawatankuasa Sukan Tahunan Sekolah.................................................................... 80
Penasihat Kelab dan Persatuan.................................................................................. 81 – 82
Penasihat Unit Beruniform.......................................................................................... 83 – 84
Penasihat Sukan dan Permainan................................................................................ 85 – 86
Penasihat Rumah Sukan............................................................................................ 87 – 88
Program Tahunan / Ketua Bilik Khas Unit Kokurikulum.............................................. 89 – 90

Dasar Kokurikulum..................................................................................................... 91 - 92
Bidang Tugas Unit Kokurikulum................................................................................. 93 – 94

Carta Gantt Aktiviti Kokurikulum.................................................................................. 95 - 96

TAKWIM SEKOLAH.................................................................................................. 97-112

KATA ALU- ALUAN GURU BESAR

AssallamualaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia serta
izinNya, Buku Pengurusan Sekolah bagi tahun 2021 dapat dihasilkan dan ia sebagai
rujukan dalam menjalankan tugas. Kandungannya yang disusun rapi akan dapat
memberikan panduan kepada guru dan staf sekolah ini untuk melaksanakan tugas
dan tanggungjawab dengan baik dan berkesan. Diharapkan dengan semangat baru
pada tahun 2021 ini, kita akan menggandakan agar memperolehi lebih kejayaan dan
kecemerlangan.

Sekolah merupakan institusi pendidikan yang berperanan untuk
membangunkan dan mengembangkan potensi murid melalui proses pengajaran,
pembelajaran dan pemudah cara yang berkesan. Guru-guru perlu secara
berterusan mengamalkan ciri-ciri pendidik Abad 21 iaitu berupaya menyesuaikan
diri, boleh berkomunikasi secara berkesan, mempunyai visi, boleh dijadikan suri
teladan, berani menghadapi risiko, tiada bermasalah untuk bekerja secara
kolaboratif, sentiasa ingin belajar dan mempraktikkan PdPc berpusatkan murid.

Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan terima kasih kepada jawatankuasa yang terlibat dalam
menghasilkan Buku Pengurusan ini. Marilah kita bersama-sama bekerja dengan
jujur, amanah dan ikhlas dengan semangat sepasukan yang mantap untuk
mengharumkan nama sekolah.

Akhir kata saya mendoakan agar semua warga pendidik dan murid dapat
menguatkan azam untuk bersama-sama melonjakkan bidang pendidikan kepada
satu tahap yang lebih tinggi.

Sekian, Wassalam.

Tn Haji Mohd Alhamadi b Haji Abu Bakar
Guru Besar
SK Padang Garuda,
25150 Kuantan,
Pahang Darul Makmur

1

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara Kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;

Mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran Negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama;

Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang
kaya dan berbagai corak; dan

Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan
teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan

atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

2

3 Objektif

1. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia
dengan tumpuan kepada akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan.

2. Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidiikan dan setiap
murid bagi 13 ahun akan datang.

3. Menggariskan program transformasi bagi sistem pendidikan termasuk
perubahan penting dalam KPM.

5 Aspirasi Sistem

1. Akses - 100% enrolmen merentas semua tahap daripada prasekolah
higga ke menengah atas menjelang 2020

2. Kualiti - Dalam kalangan negara satu pertiga ke atas dalam
pentaksiran seperti PISA, TIMSS dalam 15 tahun.

3

3. Ekuiti - 50% pengurangan dalam pencapaian (antara bandar-luar
bandar, jantina, sosioekonomi) menjelang 2020

4. Perpaduan - Sistem yang memberi murid nilai dan pengalaman

bersama dengan kepelbagaian.

5. Kecekapan - Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
dalam bajet semasa.

6 Aspirasi Murid

1. PENGETAHUAN
2. KEMAHIRAN BERFIKIR
3. KEMAHIRAN MEMIMPIN
4. KEMAHIRAN DWIBAHASA
5. ETIKA DAN KEROHANIAN
6. IDENTITI NASIONAL

11 Anjakan

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti
bertaraf antarabangsa.

2. Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan bahasa
Inggeris.

3. Melahirkan rakyat Malaysia yangmenghayati nilai.
4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap

sekolah.
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian

khusus berasaskan keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di

Malaysia.
8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.

4

9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara
meluas.

10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam secara langsung.

9 Bidang Keberhasilan

1. Profesion Keguruan;
2. Kepimpinan Sekolah;
3. Kualiti Sekolah;
4. Kurikulum dan Pentaksiran;
5. Penguasaan pelbagai bahasa;
6. Pelibatan ibu bapa dan masyarakat
7. Kesediaan untuk pendidikan Tinggi dan pasaran kerja;
8. Kecekapan dan keberkesanan sumber
9. Kemampuan dan Keupayaan Sistem Penyampaian.

3 Gelombang

5

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA KE ARAH
MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN
BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS
DARI SEGI INTELEK , ROHANI , EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN
KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI
MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN
BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERI
SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT
DAN NEGARA.

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

PENDIDIKAN ISLAM IALAH SATU USAHA UNTUK MENYAMPAIKAN ILMU
KEMAHIRAN DAN PENGHAYATAN ISLAM BERDASARKAN AL-QURAN DAN
AL-SUNAH BAGI MEMBENTUK SIKAP, KEMAHIRAN, KEPERIBADIAN DAN
PANDANGAN HIDUP SEBAGAI HAMBA ALLAH YANG MEMPUNYAI
TANGGUNGJAWAB UNTUK MEMBANGUN DIRI, MASYARAKAT, ALAM SEKITAR
DAN NEGARA KE ARAH MENCAPAI KEBAIKAN DUNIA DAN KESEJAHTERAAN
ABADI DI AKHIRAT.

6

MATLAMAT SEKOLAH

Kurikulum
I. Semua murid dapat menguasai kemahiran asas.membaca, menulis,
II. mengira dan menaakul.
III. 30 % murid memperolehi pencapaian cemerlang dalam semua mata

pelajaran.
IV. Semua murid melepasi saringan LINUS selepas 3 tahun persekolahan.
V. Semua murid dapat menguasai asas Bahasa Inggeris.

Sahsiah Murid
I. Beriman dan berakhlak mulia.
II. Menggunakan maklumat yang berintegriti
III. Berketrampilan , berdisiplin, bertanggungjawab serta dapat menjaga nama

baik sekolah.
IV. Mempunyai rasa kepunyaan kepada sekolah.
V. Berfikiran rasional.

Kokurikulum
I. Semua murid terlibat dalam kokurikulum.
II. Satu murid satu sukan
III. Peluang murid mengembangkan bakat dan potensi diri
IV. Penglibatan murid ke peringkat negeri / kebangsaan / antarabangsa

Pengurusan Dan Pentadbiran
I. Kerja sebagai ibadah.
II. Mengutamakan Pelanggan,
III. Bersih, cekap, dan amanah.
IV. Rasional, berhemah, sabar dan senyum
V. Perkhidmatan cemerlang serta layanan mesra

7

PIAGAM PELANGGAN

SK PADANG GARUDA BERUSAHA MEMPASTIKAN PERKEMBANGAN
POTENSI INDIVIDU BERLAKU SECARA MENYELURUH BERDASARKAN
FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DAN PENGISIAN WAWASAN PENDIDIKAN
KE ARAH KECEMERLANGAN UNTUK MENGISI KEPERLUAN WAWASAN 2020
BERTERASKAN AGAMA, BUDAYA, BANGSA, DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI.

MOTO SEKOLAH

MEMBINA GENERASI MADANI

ETIKA KERJA ISLAM

BEKERJA DENGAN AZAM MENGABDIKAN DIRI KEPADA ALLAH
BEKERJA DENGAN IKHLAS DAN AMANAH
BEKERJA DENGAN TEKUN DAN CEKAP
BEKERJA DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DAN BERPADU FIKIRAN
BEKERJA DENGAN MATLAMAT KEBAHAGIAAN MANUSIA SEJAGAT

8

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2021

PENGGAL HARI PERSEKOLAHAN MULA AKHIR BIL. JUM. BIL.
DAN CUTI HARI HARI MINGGU

20.01.2021 31.01.2021 8
17
HARI PERSEKOLAHAN 01.02.2021 28.02.2021 20 45 10

01.03.2021 26.03.2021 9

1 CUTI PERTENGAHAN 27.03.2021 04.04.2021 20 91
PENGGAL 15

HARI PERSEKOLAHAN 05.04.2021 30.04.2021 16 35 8
01.05.2021 28.05.2021 16 2
13
CUTI PERTENGAHAN 29.05.2021 13.06.2021 12 25 5
TAHUN 91
9
HARI PERSEKOLAHAN 16.06.2021 30.06.2021
01.07.2021 16.07.2021 5
20
CUTI PERTENGAHAN 17.07.2021 25.07.2021 8
PENGGAL
9
26.07.2021 31.07.2021
9
HARI PERSEKOLAHAN 01.08.2021 31.08.2021 20 74 16
19
2 01.09.2021 10.09.2021 8
21
CUTI PERTENGAHAN 11.09.2021 19.09.2021 91
PENGGAL

20.09.2021 30.09.2021

HARI PERSEKOLAHAN 01.10.2021 31.10.2021 56 12
01.11.2021 30.11.2021 21 3

01.12.2021 10.12.2021

CUTI AKHIR TAHUN 11.12.2021 31.12.2021

9

CUTI UMUM NEGERI PAHANG 2021

TARIKH CUTI

01 JANUARI 2021 (JUMAAT) SAMBUTAN TAHUN BARU

12-13 FEBRUARI 2021 (JUMAAT-SABTU) TAHUN BARU CINA

13-14 MEI 2021 (KHAMIS - JUMAAT ) HARI RAYA AIDIL FITRI

29 APRIL 2021 (KHAMIS) NUZUL QURAN

01 MEI 2021 (SABTU) HARI PEKERJA

22 MEI 2021 (SABTU) HARI HOL PAHANG

26 MEI 2021 ( RABU ) HARI WESAK

07 JUN 2021 (ISNIN) KEPUTERAAN YDP AGONG

20 JULAI 2021 (SELASA) HARI RAYA AIDIL ADHA

30 JULAI 2021 ( JUMAAT ) KEPUTERAAN SULTAN PAHANG

10 OGOS 2021 (SELASA) AWAL MUHARRAM

31 OGOS 2021 (SELASA) HARI KEBANGSAAN

16 SEPTEMBER 2021 ( KHAMIS ) HARI MALAYSIA

19 OKTOBER 2021 (SELASA) MAULIDUR RASUL

4 NOVEMBER 2021 (KHAMIS) DEEPAVALI

25 DISEMBER 2021 ( SABTU ) HARI KRISMAS

10

CUTI PERAYAAN PERUNTUKKAN KPM 2021

CUTI PERAYAAN CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN
OLEH KPM
TAHUN BARU CINA
12.02.2021 (JUMAAT) dan KUMPULAN A KUMPULAN B

13.02.2021 (SABTU) 10.02.2021 (Rabu) 10.02.2021 (Rabu)
HARI RAYA AIDIL FITRI
13.05.2021 (KHAMIS) dan 11.02.2021 (Khamis) 11.02.2021 (Khamis)
14.05.2021 (JUMAAT)
11.05.2021 (Selasa) 11.05.2021 (Selasa)
HARI DEEPAVALI
04.11.2021 (KHAMIS) 12.05.2021 (Rabu) 12.05.2021 (Rabu)
03.11.2021 (Rabu) 03.11.2021 (Rabu)

&
05.11.2021 ( Jumaa )

11

INFO SEKOLAH

NAMA : SK PADANG GARUDA

: ALAMAT : SK PADANG GARUDA, 25150 KUANTAN, PAHANG

KOD : CBA4110

GRED :B

KATEGORI : LUAR BANDAR

SESI PERSEKOLAHAN : SESI PAGI

BILANGAN KELAS : 22 KELAS ALIRAN PERDANA

2 KELAS PRASEKOLAH

1 KELAS PEMULIHAN

NO TEL : 09-5363115

NO FAX : 09-5361634

EMAIL : [email protected]

[email protected]

12

SEJARAH SEKOLAH

Pembinaan bangunan Sekolah Kebangsaan Padang Garuda di tanah seluas
6 ekar. Pembinaan sekolah ini bermula pada 7 Jun 2007, projek sekolah ini
sepatutnya dijadualkan siap pada tahun 2010. Disebabkan beberapa masalah ianya
terpaksa dijadualkan semula. Nama Sekolah Kebangsaan Padang Garuda adalah
bersempena nama sebuah kampung di pinggir lapangan terbang Sultan Haji Ahmad
Shah, setelah didapati lokasi berkenaan tidak sesuai maka ia dipindahkan ke
Kampung Baru Permatang Badak. Kira-kira 12 km dari bandar Kuantan. Sekolah ini
merupakan satu-satunya sekolah yang dibina berkonsepkan atas pelantar.

Kumpulan pertama guru seramai 35 orang termasuk seorang pembantu
tadbir, pembantu operasi dan murid seramai 474 orang melangkah masuk ke
sekolah ini dengan rasminya pada 1 Jan 2016. Kumpulan ini telah diketuai oleh
Tuan Haji Mohd Alhamadi bin Haji Abu Bakar sebagai guru besar sekolah ini, Pn
Monalita bt Mat [email protected] sebagai Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Pn Noor
Zaitun Izam bt Md Tahir sebagai Guru Penolong Kanan HEM dan En Wan Ahmad
Shauqi bin Wan Mohd Yusoh sebagai Guru Penolong Kanan Kokurikulum.
Terdapat 3 kelas bagi setiap aliran iaitu kelas Anggerik, Bakawali dan Cempaka.
Murid yang berpindah ke sekolah ini adalah merupakan murid yang berada di
sekolah berhampiran.

Sekolah ini mempunyai 1 Blok Pentadbiran, 1 Blok Akademik 3 tingkat yang
mempunyai 30 bilik darjah, 1 buah Dewan, 1 buah kantin dan bilik Kokurikulum, 1
blok prasekolah, padang permainan dan gelanggang bola baling.

Pada 1 Januari 2017, kelas prasekolah sebanyak 2 kelas telah mula
beroperasi dengan murid seramai 50 orang.

13

SENARAI NAMA GURU 2021

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN TARIKH
MASUK
1 HJ MOHD ALHAMADI B ABU BAKAR DG38 Guru Besar
2 AHMAD BIN SALLEH DG42(KUP) PK Pentadbiran 01.12.2015
3 ABU ZALRIFARI IKRAM B OMAR DG44(KUP) PK HEM 09.12.2019
4 HASLIANI BT MOHD HAMALI DG42(KUP) PK Kokurikulum ( Sains ) 03.09.2018
5 AHMAD BURHANUDDIN ABD AZIZ DG44(KUP) Pendidikan Islam 01.07.2019
6 AZHAR BIN ARIFFIN DG48(KUP) Guru Bimbingan 01.01.2016
7 BAKRI BIN ABDUL LATIF DG42(KUP) Bahasa Melayu 01.01.2016
8 HASLINA BINTI IBRAHIM DG44(KUP) Muzik 01.01.2016
9 HAZIRAH BINTI MOHD YUSOFF DG44(KUP) Bahasa Arab 02.01.2019
10 MADIHA BT YUSOF DG48(KUP) Bahasa Melayu 01.01.2016
11 MAIZATUL AKMAM BT ABDUL HAMID DG42(KUP) Matematik 24.12.2018
12 MALINA BINTI HAMZAH DG44(KUP) Matematik 01.01.2016
13 MIAIZAVIN BINTI ABD AZIZ Bahasa Melayu 01.01.2016
14 MOHD AIDEY AZWANI AWANG DERAHMAN DG38 Bahasa Inggeris 01.01.2016
15 MOHD FAIZAL B CHE MORNI DG44(KUP) Pendidikan Jasmani 01.01.2018
16 MOHD NAJIB B MD YUSOF DG44(KUP) Bahasa Melayu 19.06.2019
17 MOHD SHAHIDDI B ISMAIL Bahasa Inggeris 21.03.2018
18 NOR AKMA BT MASLAN DG41 Sains/Kemahiran Hidup 16.02.2017
19 NOR BAIZURA BINTI NOORDIN DG34 Bahasa Inggeris 01.01.2018
20 NOR RIZAN BINTI ISMAIL DG44(KUP) Pengajian Islam 01.01.2016
21 NORAINI BT MOHAMED HAMZAH DG42(KUP) Pengajian Melayu 01.01.2020
22 NORANI SHUHADA BT ZAINI DG38 Pemulihan 02.01.2019
23 NOORAZLEEN BT ZAMAN DG38 Matematik 01.06.2016
24 NOOR FAZRIENA BT YAAKUB DG44 Bahasa Melayu 01.01.2016
25 HJ NOR ZAIDI B NORDIN DG44(KUP) B. Melayu /Guru Data 26.12.2018
26 NURRUL HUDA BT ABDULLAH DG41 Pendidikan Islam 01.01.2017
27 ZALINA BT ABU BAKAR DG38 Prasekolah 01.01.2016
28 OSMAN SHAH B ISMAIL DG44(KUP) Bahasa Melayu 01.01.2018
29 ROHANA BT MOHAMED DG42(KUP) Pengajian Inggeris 26.12.2018
30 ROHANA BINTI MONGIR @ PARJO DG44(KUP) Matematik / GPM 16.07.2019
31 ROHIZA BINTI YUSOF DG34 Matematik 01.01.2016
32 ROS'ASIKAH BINTI SULAIMAN DG44(KUP) Pendidikan Islam 01.01.2016
33 ROSLELAWATI BT ARHAM DG44(KUP) Sains 01.01.2016
34 RUBAIAH BTMOHD NOR DG42(KUP) Pendidikan Islam 17.06.2019
35 RUSLIZA BINTI AHMAD DG44(KUP) Bahasa Melayu 02.05.2018
36 SABRIZA BINTI ABU HASSAN DG41 Bahasa Inggeris 01.01.2016
37 SAFWAN IZWAN B SAFAR DG42(KUP) Prasekolah 01.01.2020
38 HJH SAMSARENAH BINTI BAKAR DG44(KUP) Pendidikan Islam 01.01.2017
39 SAYUTI BIN OSMAN DG44(KUP) Bahasa Arab 01.01.2016
40 SITI SARAH BT KASSIM DG44(KUP) Bahasa Arab 01.01.2016
41 SITI TIMAH BT ABU [email protected] DG44(KUP) Dunia Sains dan Teknologi 02.07.2018
42 SUHAILA BT HANAPI DG44(KUP) Pendidikan Islam 01.01.2016
43 SUHAIZA BINTI SAPIIN DG42(KUP) Bahasa Inggeris 01.01.2017
44 SURIATI BINTI SAID DG44(KUP) Pengajian Melayu 01.01.2016
45 SYAZWANA SABARIAH BT SABRI DG42(KUP) Bahasa Inggeris 01.01.2020
DG44(KUP) 01.06.2016
DG41

14

46 WAN PAUZIAH BT WAN MA’SOR DG42(KUP) Pengajian Melayu 02.01.2019
47 WAN RAFEDAH BT WAN SULAIMAN DG44(KUP) Pendidikan Islam 01.01.2016
48 ZAKIAH BINTI SHEKH MUSTAFHA Bahasa Melayu 01.01.2016
49 NIK MOHD FAEEZ B NIK OSMAN DG34 RBT 02.01.2020
50 NOR FARIZA B AB SAMAD DG42(KUP) Pendidikan Islam 18.01.2021
51 MUHAMMAD FIRDAUS B AHMAD FIKRI DGA42(KUP) Bahasa Arab
01.2021

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

BIL NAMA AKP GRED NAMA JAWATAN TARIKH
MASUK
1 MAHAYUDDIN B JONED N22K KETUA PEMBANTU TADBIR 01.05.2017
2 NORZILAH BT MAT YUSOH N22KUP PEMBANTU TADBIR (P/O) 16.12.2015
3 MASLINDA BT ABU BAKAR N19 PEMBANTU TADBIR (P/O) 16.10.2017
4 NORAZIAN BT AB SAMAD N19 PEMBANTU PENGURUSAN
MURID 01.01.2017
5 NURSAEDAH BT ABD RAHMAN N19 PEMBANTU PENGURUSAN
6 NORJANNAH BT MAMAT N11 MURID 01.01.2017
PEMBANTU OPERASI
01.12.2020

MAKLUMAT STAFF ( GURU DAN AKP )

Staff Jawatan Gred Bilangan Guru Jumlah
Lelaki P’puan Besar
GURU Guru Besar DG38
1 1
STAFF Guru Pen. Kanan DG44 1 1
SOKONGAN 11 2
Guru Pen. Kanan DG41/42
9 15 24
Guru Pen. Kanan 4 4
10
Guru Penolong DG44 19 3
3 5
Guru Penolong DG41 49
23 1
Guru Penolong DG42 15 34 2
1 2
Guru Penolong DG34 1
2
Guru Penolong DG38 2 6
1 61
JUMLAH GURU
15
Ketua Pem Tadbir N22KUP 17 44

Pem. Tadbir N22(KUP)/N19

Pem Peng. Murid N 19

Pembantu Operasi N 11

JAGA R4

JUMLAH STAFF SOKONGAN

JUMLAH BESAR

15

ENROLMEN MURID

TAHUN 1 KELAS L P JUMLAH

1 TAAT 38
1 TERTIB 37
1 TABAH 37
1 TEGUH 37
1 TEKUN 37

TAHUN 2 JUMLAH 186
2 TAAT 35
2 TERTIB 35
2 TABAH 34
2 TEGUH 35

TAHUN 3 JUMLAH 139
3 TAAT 36
3 TERTIB 36
3 TABAH 36
3 TEGUH 30

TAHUN 4 JUMLAH 145
4 TAAT 31
4 TERTIB 31
4 TABAH 29
4 TEGUH 31

TAHUN 5 JUMLAH 122
5 TAAT 30
5 TERTIB 31
5 TABAH 31
5 TEGUH 28

TAHUN 6 JUMLAH 120
6 TAAT 29
6 TERTIB 31
6 TABAH 30
6 TEGUH 29

PRASEKOLAH JUMLAH 119
PERKASA 25
SATRIA 25

JUMLAH 50

JUMLAH BESAR 881

16

PENGERTIAN LOGO SEKOLAH

MAKNA LOGO DAN LENCANA SK PADANG GARUDA

Bentuk hampir bulat melambang kemuafakatan yang
wujud antara setiap warga sekolah yang menjunjung

misi dan iltizam untuk berjaya dalam apa sahaja
bidang yang diceburi.

Bentuk hampir bulat yang tebal melambangkan
kerjasama yang erat dan semangat toleransi antara
semua pihak untuk sama-sama memajukan sekolah

sebagai suatu institusi pendidikan yang menjadi
pilihan.

Warna putih membawa makna bahawa negeri Pahang
adalah negeri yang mempunyai kedaulatan sendiri dan

pemerintahan beraja.

Warna hitam pula melambangkan kejituan tekad dan
semangat yang ada pada diri setiap warga sekolah.

17

MERAH Kombinasi warna biru, merah dan putih
PUTIH melambangkan masyarakat majmuk yang menjadi
KUNING
warga sekolah bergerak secara sepadu untuk
mencapai kejayaan.

Buku melambangkan gedung atau sumber ilmu yang
menjadi harapan setiap manusia untuk berjaya.

Bulan dan bintang melambangkan agama Islam
sebagai agama rasmi. Setiap perkara yang dilakukan
adalah berteraskan kepada ketaatan dan kepatuhan

kepada suruhan agama Islam yang suci.

Lambang MSC membawa maksud kepada kemajuan
teknologi yang ingin dicapai melalui proses pendidikan

yang diterapkan.

Sayap bermaksud semangat dan usaha yang
berteraskan kepada lima prinsip rukunegara mampu
terbang untuk mencapai kejayaan yang cemerlang

dalam pelajaran dan kehidupan.

18

LAGU SEKOLAH

KAMI WARGA SEKOLAH TERCINTA
BERSAMA BERSATU MENUJU JAYA
JATI DIRI DIPERTAHANKAN
ILMU AMAL DIPERTARUHKAN

SK PADANG GARUDA
SAYAP KEJAYAAN KEMEGAHAN KAMI
TERBANG MENCAPAI WAWASAN
MENJADI GENERASI TERBILANG
(KORUS)
TERCAMPAK KE LAUT MENJADI PULAU
TERDAMPAR DI DARAT MENJADI GUNUNG
TERLONTAR KE LANGIT MENJADI BINTANG
MENERANGI SELURUH ALAM

BUKTIKAN KEUPAYAAN (ulang korus)
CAPAI KEJAYAAN
BUKTIKAN KEMAMPUAN
JADILAH KEBANGGAAN

LAGU CIPTAAN :
EN NORKASMADI BIN NORDIN
PPD KUANTAN

19

SEKOLAH KEBANGSAAN PADAN

NG GARUDA, 25150 KUANTAN

20

SEKOLAH KEBANGSAAN PADAN

21

NG GARUDA, 25150 KUANTAN

1

SEKOLAH KEBANGSAAN PADAN

22

NG GARUDA, 25150 KUANTAN

2

23

STRUKTUR ORGANIS

GU
HAJI MOHD ALHA

GPK PENTADBIRAN
AHMAD BIN SALLEH

PERKHIDMATAN / PENTADBIRAN KURIKULUM PENGURUSAN SEK

KETUA PEMBANTU TADBIR S/U KURIKULUM PANITIA PENILAIAN BERSEPA
MAHAYUDDIN JONED SITI SARAH KASSIM PERKHIDMATANP
BAHASA MELAYU
PEMBANTU TADBIR (P/O) JADUAL WAKTU SURIATI BT SAID GURU DATA/SP
NORZILAH MAT YUSOH NORANI SHUHADA ZAINI MAIZATUL AKMAM AB
BAHASA INGGERIS
PEMBANTU TADBIR (P/O) PUSAT SUMBER SEKOLAH MOHD AIDEY AZWANI PENGURUSAN AS
MASLINDA ABU BAKAR ROHANA [email protected] MOHD FAIZAL B CHE
SAINS
PPM PEMULIHAN ROSLELAWATI BT ARHAM PERANCANGAN STRA
NURSAEDAH ABD RAHMAN NORANI SHUHADA ZAINI MOHD AIDEY AZW
MATEMATIK
PPM PEPERIKSAAN AWAM NOORAZLEEN BT ZAMAN LADAP
NORAZIAN AB SAMAD RUSLIZA AHMAD RUBAIAH MOHD N
PEND. AGAMA ISLAM / B ARAB
PEMBANTU OPERASI PBS SAYUTI OSMAN SKPMg2
NORJANNAH BT MAMAT SYAZWANA SABARIAH SABRI SITI SARAH KAS
RBT
PEPERIKSAAN DALAMAN NOR ZAIDI NORDIN SITI SARAH BT KAS
/SAPS PAK21, PLC, KBA
SEJARAH SUHAILA BT HAN
NORBAIZURA BT NOORDIN WAN PAUZIAH BT WAN MA’SOR

PRASEKOLAH PJK
SAFWAN IZWAN B SAFAR MOHD FAIZAL B CHE MORNI

KECEMERLANGAN AKADEMIK PEND. KESENIAN
AZHAR B ARIFFIN NOOR FAZRIENA BT YAAKUB

6M TMK
MIAIZAVIN ABD AZIZ MAIZATUL AKMAM ABD HAMID

ICT / MAKMAL
MAIZATUL AKMAM ABD HAMID

SASI SK PADANG GARUDA

URU BESAR
AMADI B HAJI ABU BAKAR

GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM
ABU ZALRIFARI IKRAM B OMAR HASLIANI BT MOHD HAMALI

KOLAH S/U HEM S /U KOKURIKULUM BIMBINGAN KAUNSELING/
NOOR FAZRIENA BT YAAKUB MOHD FAIZAL B CHE MORNI AZHAR B ARIFFIN
ADU PEGAWAI
PENDIDIKAN BINA INSAN S /U SUKAN
HAZIRAH BT MOHD YUSOFF SAFWAN IZWAN B SAFAR
PS
BD HAMID KANTIN KELAB / PERSATUAN
ROHIZA BT YUSOF NOR AKMA BT MASLAN
SET
MORNI SPBT UNIT BERUNIFORM
MALINA HAMZAH HJ AHMAD BURHANUDDIN ABD
ATEGIK
WANI APDM / KEHADIRAN AZIZ
MAIZATUL AKMAM ABD HAMID
NOR SUKAN / PERMAINAN
RMT / PS1M MOHD NAJIB B MD YUSOF
SSI NOR AKMA MASLAN
SSIM
AT BANTUAN / KEBAJIKAN
NAPI HJH SAMSARENAH BT BAKAR

DISIPLIN/PENGAWAS PEKERJA SWASTA
AHMAD BURHANUDDIN
24
KESIHATAN/AEDES
MADIHA BT YUSOF

KECERIAAN / KESELAMATAN
BAKRI B ABDUL LATIF

LAWATAN
SURIATI BT SAID

GURU PENYAYANG/PPDa
RUBAIAH MOHD NOR

J/K OKU
NORANI SHUHADA BT ZAINI

PENGAWAS
ROSLELAWATI BT ARHAM

PENDAFTARAN MURID
MOHD NAJIB B MD YUSOP

KEPUTUSAN UPSR 2016 - 2019

TAHUN BIL MSMP PERATUS BIL GPS
2016 CALON LULUS 6A
2017 38 org 52.80% 1 3.41
2018 72 52 org 2.89
2019 40 org 65.82% 2 3.07
79 65 org 2.98
55.56% 1
72
65.66% 2
99

ANALISA MATA PELAJARAN 2016 -2019

SUBJEK A B C D JUMLAH E

BM 2016 JUM % JUM % JUM % JUM % ABCD JUM %
PEM 2017
BM 2018 11 15.28 23 31.94 18 25 12 16.67 JUM % 8 2.76
PEN 2019 25 31.6 17 21.5 27 34.2 9 11.4 1 1.3
2016 13 18.1 23 31.9 26 36.1 9 12.5 64 88.89 1 1.4
BI (1) 2017 23 23.2 35 35.3 29 29.3 7 7.1 78 98.7 5 5.1
2018 10 13.89 17 23.61 16 22.22 19 26.39 71 98.6 10 13.89
BI (2) 2019 38 48.1 19 24.1 15 19 5 6.3 94 94.9 2 2.5
2016 16 22.2 26 36.1 12 16.7 15 20.8 62 86.11 3 4.2
MATE 2017 23 23.2 26 26.2 23 23.2 18 18.2 77 97.5 9 9.1
2018 6 8.33 8 11.11 19 26.39 20 27.78 69 95.8 19 26.39
SAINS 2019 9 11.4 18 22.8 17 21.5 25 31.6 90 90.9 10 12.7
2016 9 12.5 14 19.4 16 22.2 18 25 53 73.61 15 20.8
2017 16 16.1 13 13.1 23 23.2 31 31.3 69 87.3 16 16.2
2018 4 5.56 6 8.33 12 16.67 29 40.28 57 79.2 21 29.17
2019 11 13.9 4 5.1 21 26.6 21 26.6 83 83.8 22 27.9
2016 4 5.6 6 8.3 17 23.6 23 31.9 51 70.83 22 30.6
2017 10 10.1 10 10.1 15 15.2 40 40.4 57 72.1 24 24.2
2018 5 6.94 3 4.17 11 15.28 20 27.78 50 69.4 33 45.83
2019 7 8.9 8 10.1 12 15.2 31 39.2 75 75.8 21 26.6
2016 7 9.7 13 18.1 3 4.2 23 31.9 39 54.17 26 36.1
2017 16 16.1 18 18.1 10 10.1 28 28.3 58 73.4 27 27.3
2018 3 4.17 9 12.5 29 40.28 21 29.17 46 63.9 10 13.89
2019 7 8.9 18 22.8 33 41.8 20 25.3 72 72.7 1 1.3
9 12.5 15 20.8 29 40.3 16 22.2 62 86.11 3 4.2
13 13.1 23 23.2 37 37.4 22 22.2 78 98.7 44
69 95.8
95 96

25

GRAF ANALISA MATA PELAJARAN 2016 -2019

40 BM PEMAHAMAN
35
PERATUS 30
25
20 A BCD E
15 15.2 11.1
10 31.6 31.9 25 16.7 1.3
18.1 1.3
5 23.2 21.5 34.2 11.4 5.1
0
31.9 36.1 12.5
2016
2017 35.3 29.3 7.1
2018
2019

60 BM PENULISAN
50
PERATUS 40
30
20 A BCD E
10 13.4 13.9
48.1 23.6 22.2 26.4 2.5
0 22.2 4.2
23.2 24.1 19 6.3 9.1
2016
2017 36.1 16.7 20.8
2018
2019 26.2 23.2 18.2

26

35 BI PEMAHAMAN
30
PERATUS 25
20
15 A BCD E
10 8.3 26.4
11.4 11.1 26.4 27.8 12.7
5 12.4 20.8
0 16.1 22.8 21.5 31.7 16.2

2016 19.4 22.2 25 E
2017 29.2
2018 13.1 23.2 31.3 27.9
2019 30.6
24.2
45 BI PENULISAN
40
PERATUS 35
30
25 A BCD
20 5.6 8.3 16.7 40.3
15 13.9 5.1 26.6 26.6
10 5.6 8.3 23.6 31.9
10.1 10.1 15.2 40.4
5
0

2016
2017
2018
2019

27

50 MATEMATIK
45
PERATUS 40
35
30 A BC D E
25 6.9 4.2 15.3 27.8 45.8
20 8.9 10.1 15.2 39.2 26.6
15 9.7 18.1 4.2 31.9 36.1
10 16.1 18.1 10.1 28.3 27.3

5 SAINS E
0 13.9
1.3
2016 4.2
2017
2018 4
2019

PERATUS 45
40
35 A BCD
30 4.2 12.5 40.3 29.2
25 8.9 22.8 41.8 25.3
20 12.5 20.8 40.3 22.2
15 13.1 23.2 37.4 22.2
10

5
0

2016
2017
2018
2019

28

JAWATANKUASA EXCO SEKOLAH

Pengerusi : Hj Mohd Alhamadi b Hj Abu Bakar (Guru Besar)

Setiausaha : Ahmad bin Salleh (GPK Pentadbiran)

AJK : Abu Zalrifari Ikram b Omar (GPK HEM)

Hasliani Bt Mohd Hamali (GPK Kokurikulum)

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2
(SKPMg2)

Pengerusi : Hj Mohd Alhamadi b Hj Abu Bakar(Guru Besar)

TIM. Pengerusi : Ahmad bin Salleh (GPK Pentadbiran)

Setiausaha : Siti Sarah bt Kassim (SU Kurikulum)

AJK : Abu Zalrifari Ikram b Omar (GPK HEM)

Hasliani Bt Mohd Hamali (GPK Kokurikulum)

Maizatul Akmam Abd Hamid (Guru Data )

Noor Fazriena Bt Yaakub (SU HEM)

Mohd Faizal B Che Morni (SU Kokurikulum)

Maslinda bt Abu Bakar (PT)

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN (PBPPP)

Pengerusi : Hj Mohd Alhamadi b Hj Abu Bakar(Guru Besar)

Setiausaha : Ahmad bin Salleh (GPK Pentadbiran)

AJK : Abu Zalrifari Ikram b Omar (GPK HEM)

Hasliani Bt Mohd Hamali (GPK Kokurikulum)

Azhar b Arifin (GBS)

Urusetia : Norzilah bt Mat Yusoh (PT)

29

JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH

Pengerusi : Hj Mohd Alhamadi b Hj Abu Bakar(Guru Besar)

TIM. Pengerusi : Ahmad bin Salleh (GPK Pentadbiran)

Abu Zalrifari Ikram b Omar (GPK HEM)

Hasliani Bt Mohd Hamali (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Maslinda bt Abu Bakar (Pembantu Tadbir P/O)

Pen. Setiausaha : Mahayuddin Joned (Ketua Pembantu Tadbir)

AJK :

Rohana bt [email protected] (PSS)

Hjh. Suriati Bt Said (KP B Melayu)

M Aidey Azwani Awang Derahman(KP B Inggeris)

Noorazleen Bt Zaman (KP Matematik)

Roslelawati Bt Arham (KP Sains)

Sayuti b Osman (KP Agama Islam)

Noor Fazriena Bt Yaakub (KP Kesenian)
Wan Pauziah Bt Wan Ma’sor (KP Sejarah)

Mohd Faizal B Che Morni (KP PJPK )

Hj Nor Zaidi b Nordin (KP RBT)

Maizatul Akmam Abdul Aziz (KP TMK)

Safwan Izwan b Safar (Pra Sekolah)

Nor Akma bt Maslan (Peny RMT)

Mohd Faizal B Che Morni (Pegawai Aset )

Mohd Faizal B Che Morni (SU Koku)

Pemeriksa Kira-Kira 1. Hazirah bt Mohd Yusoff
2.
Zakiah Bt Shekh Mustafha
30

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Pengerusi : Hj Mohd Alhamadi b Hj Abu Bakar(Guru Besar)

TIM. Pengerusi : Ahmad bin Salleh (GPK Pentadbiran)

Abu Zalrifari Ikram b Omar (GPK HEM)

Hasliani Bt Mohd Hamali (GPK Kokurikulum)

Pegawai Aset : Mohd Faizal B Che Morni SU JKPAK

Pegawai Penerima Aset dan Stok

Nama Pegawai 1 Nama Pegawai 2

MOHD FAIZAL B CHE MORNI NIK MOHD FAEEZ B NIK OSMAN

Pegawai Penerima Aset

Nama Pegawai 1 Nama Pegawai 2

AZHAR B ARIFFIN AHMAD BURHANUDDIN ABD AZIZ

Pegawai Stor

Nama Pegawai 1 Nama Pegawai 2

SURIATI BT SAID MASLINDA BT ABU BAKAR

Pegawai Pelulus Stor

Nama Pegawai 1 Nama Pegawai 2
ROS ‘ASIKAH BT SULAIMAN MADIHA BT YUSOF

Pegawai Pemverifikasi Stor

Nama Pegawai 1 Nama Pegawai 2

NOR ZAIDI BIN NORDIN SITI TIMAH BT ABU [email protected]

Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset dan Stok

Nama Pegawai 1 Nama Pegawai 2

NOR BAIZURA BT NOORDIN WAN FAUZIAH BT WAN MA’SOR

Jawatankuasa Penyiasat

Nama Pegawai 1 Nama Pegawai 2

BAKRI B ABDUL LATIF NORZILAH BT MAT YUSOH

31

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)

Pengerusi : Hj Mohd Alhamadi b Hj Abu Bakar (Guru Besar)

TIM. Pengerusi : Ahmad bin Salleh (GPK Pentadbiran)

(eOperasi/SKPMg2/PBPPP/PAJSK)

Setiausaha : Maizatul Akmam bt Abd Hamid (EMIS)

AJK : Abu Zalrifari Ikram b Omar (GPK HEM)

(APDM/PBPPP/SSDM)

Hasliani Bt Mohd Hamali (GPK Kokurikulum)

(IKEPS/ePress/PAJSK)

Rusliza bt Ahmad (UPSR)

Nor Baizura bt Noordin (PKSR)

Ahmad Burhanuddin b Abd Aziz (SSDM)

Syazwana Sabariah bt Sabri (PBS)

Maizatul Akmam bt Abd Aziz (ICT/SSQS)

Mohd Faizal B Che Morni (ASET)

Bakri b Abd Latif (MySPATA)

Safwan Izwan b Safar (SMPK)

Mohd Faizal B Che Morni (IKEPS/PAJSK)

Rubaiah Bt Mohd Nor (e-SPLG)

Madiha Bt Yusof (eSarana)

Sayuti b Osman (ePelaporan)

Azhar b Ariffin (PPsikometrik)

Mohd Faizal B Che Morni (SEGAK)

Miaizavin bt A Aziz (Peny 6M)

Norzilah bt Mat Yusoh (HRMIS/ePangkat/eOperasi)

32

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAFF DAN LADAP SEKOLAH

Pengerusi : Hj Mohd Alhamadi b Hj Abu Bakar (Guru Besar)

TIM. Pengerusi : Ahmad bin Salleh (GPK Pentadbiran)

Setiausaha : Rubaiah bt Mohd Nor

Pen Setiausaha : Sabriza bt Abu Hassan

AJK : Abu Zalrifari Ikram b Omar (GPK HEM)

Hasliani Bt Mohd Hamali (GPK Kokurikulum)

Azhar b Arifin (GBS)

Suriati Bt Said (KP B Melayu)

Mohd Aidey Azwani A Derahman (KP B Inggeris)

Noorazleen Bt Zaman (KP Matematik)

Roslelawati Bt Arham (KP Sains)

Sayuti b Osman (KP Agama Islam)

Rohana bt [email protected] (Guru Media)

` Maslinda bt Abu Bakar (PT)

Safwan Izwan b Safar (Penyelaras Pra )

JAWATANKUASA PAK21 / PLC / KBAT

Pengerusi : Hj Mohd Alhamadi b Hj Abu Bakar (Guru Besar)

Tim Pengerusi : Ahmad bin Salleh (GPK Pentadbiran)

N/Pengerusi 1 : Abu Zalrifari Ikram b Omar (GPK HEM)

N/Pengerusi 2 : Hasliani Bt Mohd Hamali (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Suhaila bt Hanapi

AJK : Nor Rizan binti Ismail

Haslina Bt Ibrahim

Nor Fariza B Ab Samad

Semua ketua panitia

33

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

Pengerusi : Hj Mohd Alhamadi b Hj Abu Bakar(Guru Besar)

TIM. Pengerusi : Ahmad bin Salleh (GPK Pentadbiran)

Abu Zalrifari Ikram b Omar (GPK HEM)

Hasliani Bt Mohd Hamali (GPK Kokurikulum)

Setiausaha : Mohd Aidey Azwani b Awang Derahman

AJK : Azhar b Ariffin
Safwan Izwan b Safar
Sabriza binti Abu Hassan
Rohana bt [email protected]
Hazirah bt Mohd Yusoff
Miaizavin b A Aziz
Malina bt Hamzah
Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA BILIK KHAS

Pengerusi : Hj Mohd Alhamadi b Hj Abu Bakar(Guru Besar)

TIM. Pengerusi : Ahmad bin Salleh (GPK Pentadbiran)
Abu Zalrifari Ikram b Omar (GPK HEM)
AJK Hasliani Bt Mohd Hamali (GPK Kokurikulum)
Bilik Peperiksaan
Bilik Operasi : Nor Baizura bt Nordin / Rusliza bt Ahmad
Bilik Jawi
Bilik Persediaan : Suhaila Bt Hanapi
Bilik Sains
Bilik Mesyuarat (U) : Wan Rafedah bt Wan Sulaiman
Bilik Seni : Ros ‘Asikah Bt Sulaiman
Bilik Perang 6M : Siti Timah bt Abu [email protected]
Stor PJ : Nor Rizan bt Ismail
Surau : Noor Fazriena Bt Yaakub
Bilik Komputer 1 & 2 : Miaizavin bt A Aziz / Noraini Shuhada bt Zaini
Bilik RBT : Mohd Faizal B Che Morni
Bilik Pengurusan Koku : Rubaiah Bt Mohd Nor
Bilik ABM : Maizatul Akmam bt Abd Hamid
Bilik Pengawas : Hj Nor Zaidi b Nordin
Bilik Mesyuarat(PEJ) : Mohd Faizal B Che Morni
Bilik Data : Rohana Bt Mohamed
Bilik Kesihatan : Roslelawati bt Arham / Nor Rizan bt Ismail
Bilik SPBT : Norjannah Bt Mamat
Bilik PPDa : Maizatul Akmam bt Abd Hamid
Galeri Mat Kilau : Madiha Bt Yusof
Dewan Sri Pahlawan : Malina Hamzah
Bilik Amali Solat : Nor Baizura bt Nordin
: Suhaila bt Hanapi
: Bakri B Abdul Latif / Azhar B Ariffin / Osman Shah
: Nurrul Huda Bt Abdullah

34

KELAS 2021 Tahun 1 Guru Bantu
Penyelaras: Pn Miaizavin Binti A. Aziz Guru Bantu
Kelas Guru Bantu
Taat Guru Kelas Guru Bantu
Tertib Pn Miaizavin Binti A. Aziz Guru Bantu
Tabah Pn Nor Baizura Binti Noordin Guru Bantu
Teguh Pn Hazirah Binti Mohd Yusoff
Tekun Pn Noraini Bt Mohamed Hamzah
Pn Madiha Binti Yusof
Kelas
Taat Tahun 2
Tertib Penyelaras: En Mohd Najib Bin Md Yusop
Tabah
Teguh Guru Kelas
En Mohd Najib Bin Md Yusop
Kelas Pn Nurrul Huda Binti Abdullah
Taat Pn Hjh. Samsarenah Binti Bakar
Tertib Pn Haslina Binti Ibrahim
Tabah
Teguh Tahun 3
Penyelaras: Pn Rohana Binti Mohammed
Kelas
Taat Guru Kelas
Tertib Pn Rubaiah Binti Mohd Nor
Tabah Pn Rohana Binti Mohammed
Teguh Nor Rizan Binti Ismail
En Bakri Bin Abdul Latif
Kelas
Taat Tahun 4
Tertib Penyelaras: Pn Suhaiza Binti Sapiin
Tabah
Teguh Guru Kelas
Pn Syazwana Sabariah Bt Sabri
Kelas Pn Noorazleen Binti Zaman
Taat Pn Hjh. Suriati Binti Said
Tertib Pn Suhaiza Binti Sapiin
Tabah
Teguh Tahun 5
Penyelaras: Pn Rohiza Binti Yusof
Perkasa
Satria Guru Kelas
Pn Siti Timah Binti Abu Bakar @ Bakar
Pn Rohiza Binti Yusof
Pn Rusliza Binti Ahmad
Pn Ros'asikah Binti Sulaiman

Tahun 6
Penyelaras: Pn Sabriza Binti Abu Hassan

Guru Kelas
Pn Roslelawati Binti Arham
Pn Sabriza Binti Abu Hassan
En Mohd Aidey Azwani B Awang Derahman
Pn Wan Pauziah Binti Wan Ma'sor

Prasekolah
Zalina Binti Abu Bakar
Safwan Izwan b Safar

35

JADUAL PENCERAPAN GURU DAN PEMANTAUAN BUKU LATIHAN MURID

Fungsi : 1. Mencerap guru mengikut Jadual Pencerapan yang telah
ditetapkan 2 kali setahun.

2. Menyediakan Skor Pencerapan Standard 4.
3. Menyemak Buku Latihan Murid.
4. Menulis laporan pemantauan Buku Latihan Murid.
GURU BESAR

BIL NAMA JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV
1 PK Pentadbiran
2 PK HEM
3 PK Kokurikulum
4 Hjh. Suriati Bt Said
5 Mohd Aidey Azwani
6 Roslelawati Bt Arham
7 Noorazleen Bt Zaman
8 Sayuti Osman
9 Nor Zaidi Nordin
10 Wan Pauziah Bt Wan Ma’sor
11 Mohd Faizal B Che Morni
12 Noor Fazriena Bt Yaakub
13 Maizatul Akmam Abd Hamid

GPK PENTADBIRAN

BIL NAMA JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV
1 Siti Sarah bt Kassim
2 Mohd Shahiddi b Ismail
3 Ros’ Asikah bt Sulaiman
4 Sayuti b Osman
5 Safwan Izwan b Safar
6 Malina bt Hamzah
7 Maizatul Akmam bt Abd Hamid
8 Siti Timah Abu [email protected]
9 Norani Shuhada bt Zaini
10 Bakri b Abdul Latif
11 Madiha bt Yusof
12 Noraini bt Mohamed Hamzah
13 Suhaiza bt Sapiin

36

GPK HEM JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV

BIL NAMA
1 Noor Fazriena bt Yaakub
2 Nor Zaidi b Nordin
3 Suhaila bt Hanapi
4 Muhammad Firdaus B Ahmad
Fikri
5 Hazirah bt Mohd Yusoff
6 Rusliza bt Ahmad
7 Azhar bin Ariffin
8 Osman Shah bin Ismail
9 Zalina bt Abu Bakar
10 Nurrul Huda bt Abdullah
11 Roslelawati bt Arham
12 Mohd Aidey Azwani Awang
Derahman
13 Rubaiah bt Mohd Nor
14 Syazwana Sabariah bt Sabri
15 Sabriza binti Abu Hassan

GPK KOKURIKULUM

BIL NAMA JAN-MAC APR-JUL OGOS-NOV
1 Mohd Faizal bin Che Morni
2 Nor Baizura bt Noordin
3 Miaizavin bt A Aziz
4 Ahmad Burhanuddin Abd Aziz
5 Noorazleen bt Zaman
6 Rohana bt Mohammed
7 Rohiza bt Yusof
8 Rohana binti [email protected]
9 Zakiah bt Shekh Mustafha
10 Nor Akma bt Maslan
11 Mohd Najib b Md Yusof
12 Samsarenah bt Bakar
13 Wan Pauziah bt Wan Mansor
14 Nor Rizan binti Ismail
15 Nik Mohd Faeez B Nik Osman
16 Nor Fariza B Ab Samad

37

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN MURID 2021

MATA PENYEMAK PENYEMAK JAN- APR- OGOS-
PELAJARAN MAC JUL NOV

BAHASA Ketua Panitia PK HEM
MELAYU

BAHASA Ketua Panitia PK KOKURIKULUM
INGGERIS

MATEMATIK Ketua Panitia PK PENTADBIRAN

SAINS Ketua Panitia PK HEM

PENDIDIKAN Ketua Panitia PK KOKURIKULUM
ISLAM

SEJARAH Ketua Panitia PK PENTADBIRAN

PEND Ketua Panitia PK HEM
KESIHATAN

RBT/TMK Ketua Panitia PK KOKURIKULUM

MUZIK Ketua Panitia PK PENTADBIRAN

38CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM 2021

PENGERUSI
TN HJ MOHD ALHAMADI B ABU BAKAR

GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
AHMAD BIN SALLEH
GPK PENTADBIRAN

NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II
EN ABU ZALRIFARI IKRAM B OMAR PN HASLIANI BT MOHD HAMALI

GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KURIKULUM KETUA PANITIA
PN SITI SARAH KASSIM
BAHASA MELAYU
UNIT HJH. SURIATI BT SAID
BAHASA INGGERIS
KECEMERLANGAN AKADEMIK JADUAL WAKTU MOHD AIDEY AZWANI
AZHAR B ARIFFIN NORANI SHUHADA BT ZAINI
MATEMATIK
PEPERIKSAAN AWAM PBS NOORAZLEEN BT ZAMAN
RUSLIZA BT AHMAD SYAZWANA SABARIAH SABRI
SAINS
ICT/MAKMAL LADAP ROSLELAWATI BT ARHAM
MAIZATUL AKMAM ABD HAMID RUBAIAH BT MOHD NOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PUSAT SUMBER SEKOLAH 6M SAYUTI B OSMAN
ROHANA [email protected] MIAIZAVIN A. AZIZ PENDIDIKAN KESENIAN
NOOR FAZRIENA BT YAAKUB
ASET PEPERIKSAAN DALAMAN
MOHD FAIZAL B CHE MORNI NOR BAIZURA BT NOORDIN PENDIDIKAN JASMANI KESIHATAN
MOHD FAIZAL B CHE MORNI
PEMULIHAN PRASEKOLAH
NORANI SHUHADA BT ZAINI SAFWAN IZWAN B SAFAR RBT
HJ NOR ZAIDI B NORDIN
HIP
MOHD SHAHIDDI B ISMAIL TMK
MAIZATUL AKMAM ABD HAMID

SEJARAH
WAN PAUZIAH BT WAN MA’SOR

39

JAWATANKUASA KURIKULUM 2021

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

PENGERUSI : HJ MOHD ALHAMADI B HJ ABU BAKAR (GURU BESAR)

TIM PENGERUSI : AHMAD BIN SALLEH (GPK PENTADBIRAN)

N/PENGERUSI 1 : ABU ZALRIFARI IKRAM B OMAR (GPK HEM)

N/PENGERUSI 2 : HASLIANI BT MOHD HAMALI (GPK KOKURIKULUM)

SETIAUSAHA : SITI SARAH BT KASSIM

AJK : HJH. SURIATI BT SAID (KP B Melayu)

MOHD AIDEY AZWANI A DERAHMAN (KP B Inggeris)

NOORAZLEEN BT ZAMAN (KP Matematik)

ROSLELAWATI BT ARHAM (KP Sains)

SAYUTI B OSMAN (KP Agama Islam/B Arab)

WAN PAUZIAH BT WAN MA’SOR (KP Sejarah)

HJ NOR ZAIDI B NORDIN (KP RBT)

MAIZATUL AKMAM ABD HAMID (KP TMK)

MOHD FAIZAL B CHE MORNI (KP PJPK)

NOOR FAZRIENA BT YAAKUB (KP Kesenian)

RUSLIZA BT AHMAD (S/U Pep Awam)

NOR BAIZURA BT NOORDIN (S/U Pep Dlman)

SYAZWANA SABARIAH B SABR (S/U PBS)

NORANI SHUHADA BT ZAINI (S/U Pemulihan)

MIAIZAVIN BT A AZIZ (Penyelaras 6M)

SAFWAN IZWAN B SAFAR (S/U Prasekolah)

ROHANA BT [email protected] (GPM)

MOHD SHAHIDDI B ISMAIL (HIP)

40


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ภาษาจีนกลาง
Next Book
BERHARI RAYA DI RUMAH NENEK: SIRI MUDAH BACA 3