The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Suphasan Bamnejphan, 2021-08-20 06:22:59

IPM Prospectus

IPM 2022-2023

during TrainAicntgi v iti e s

Introductory Course on Field
Epidemiology and Biostatistics

(June Course)

การอบรมระบาดวทิ ยาระดับพ้นื ฐาน หรอื ท่ีเรยี กวา่ “June course” เพ่อื ปรบั พ้นื ฐาน

ทางด้านระบาดวทิ ยา ชีวสถิติ การเปรียบเทียบและขยายผลของข้อมูลทางระบาดวทิ ยา
การประยุกต์ใชร้ ะบาดวทิ ยาในการเฝ้าระวงั สอบสวน หาสาเหตุของการเกิดโรครวมถึงการ
ศึกษาวจิ ยั ข้ันพ้นื ฐาน โดยมรี ะยะเวลารวม 4 สัปดาห์

อกบารรจมรดา้าจนรเวชศาสตร์

การอบรมหลักสูตรเวชศาสตรก์ ารจราจร
แบ่งออกเป็นระดับพ้นื ฐานและระดับกลาง โดย
ระดับพ้นื ฐาน หรอื ที่เรยี กวา่ “Basic course”
เป็นการปรบั พ้นื ฐานทางด้านเวชศาสตรป์ ้องกัน
โดยมรี ะยะเวลาในการอบรม 10 วนั หลงั จากน้ัน
จะเป็นการอบรมหลักสูตรเวชศาสตรก์ ารจราจร
ระดบั กลาง ทเี่ นน้ การเสรมิ สรา้ งความรคู้ วามเขา้ ใจ
และการจัดการงานด้านเวชศาสตร์การจราจร
ให้สามารถแก้ไขปัญหาเชิงระบบในการป้องกัน
การเกิดและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุทาง
จราจร โดยมรี ะยะเวลาในการอบรม 5 วนั

47IPM PROSPECTUS
2022 - 2023

FieldTrips

การศึกษาดูงานในประเทศ มีวตั ถุประสงค์เพ่ือให้
แพทย์ประจำ� บ้านเสรมิ สรา้ งความรคู้ วามเข้าใจ ด้านความ
ปลอดภัยทางถนนและด้านความปลอดภัยยานยนต์โดยได้
ไปศึกษาดูงาน ณ สนามชา้ ง อนิ เตอรเ์ นชนั่ แนล เซอรก์ ิต
(CHANG INTERNATIONAL CIRCUIT) กรมทางหลวง
ชนบท กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ศูนย์ทดสอบ

ยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก
สถาบันเวชศาสตร์การบินสังกัด
กองทัพอากาศ สถาบันเวชศาสตร์
ทางทะเลสงั กดั กรมแพทยท์ หารเรอื

SurveillanceTrips

ล ง พ้ืน ท่ี ฝึ ก ป ฏิ บั ติ เพ่ือ เพิ่ม พู น ทั ก ษ ะ
ท า ง ด้ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วัง ใ ห้ กั บ
แพทย์ประจำ� บ้านได้เข้าใจระบบเฝ้าระวงั อบุ ัติเหตุ
แ ล ะ ก า ร อ อ ก ส อ บ ส ว น อุ บั ติ เ ห ตุ ร ว ม ถึ ง
ฝึกปฏิบัติการวเิ คราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ให้ได้มา
ซ่ึง ข้ อ เส น อ แน ะ เพ่ือ พัฒ น า ร ะ บ บ เ ฝ้ า ร ะ วัง
อบุ ัติเหตแุ ละการสอบสวนอบุ ตั ิเหตุ

48 IInnssttiittuuttee ooff
PPrreevveennttiivvee MMeeddiicciinnee

Elective เพ่ือให้แพทย์ประจ�ำบ้านที่เข้ารบั การฝึกอบรม

ได้มีโอกาสเพ่ิมพู นความรู้และทักษะในด้านท่ีตนเอง
สนใจเป็นการเฉพาะ

กองปอ้ งกันการบาดเจบ็ ศูนย์วชิ าการ
และสถาบันป้องกัน เพ่ือความปลอดภัยทางถนน

ควบคมุ โรคเขตเมือง ศูนยป์ อ้ งกัน
กรมควบคมุ โรค อบุ ัติภัยทางถนนจงั หวดั ภเู ก็ต
และจงั หวดั ขอนแก่น
ศูนยเ์ อราวณั
โรงพยาบาล ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจงั หวดั ภเู ก็ต

และจงั หวดั ขอนแก่น

สถาบันเวชศาสตรป์ ้องกันศึกษา Research
ก�ำหนดให้แพทย์ประจ�ำบ้านแขนงเวชศาสตร์
การจราจร ท�ำวจิ ยั ในหวั ขอ้ ที่สนใจ อยา่ งน้อย 1
เร่ือง และมีการอบรมให้ความรู้ เพ่ือพัฒนา
ทักษะกระบวนการท�ำวจิ ยั ซ่งึ เป็นการปูพ้นื ฐาน
ส�ำหรับการท�ำวิจัยในระดับปริญญาโท ท้ังนี้
งานวจิ ัยจะต้องได้รบั การตีพิมพ์ลงในวารสาร
วิชาการต่าง ๆ เช่น วารสารทางการแพทย์
ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอา้ งอิงวารสาร
ไทย Thai-Journal Citation Index Centre-
TCI วารสารนานาชาติ หรือวารสารที่ได้รับ
การยอมรบั ซ่งึ หน่วยงานจะเป็นผู้ชว่ ยอำ� นวย
ความสะดวกในการท�ำวจิ ยั และการตีพิมพ์

49IPM PROSPECTUS
2022 - 2023

พัฒนาวิชาการ

ประจำ� สัปดาห์ (เวชศาสตรก์ ารจราจร)

ใ น ทุ ก สั ป ด า ห์ จ ะ มี กิ จ ก ร ร ม
พัฒนาวิชาการประจ�ำสัปดาห์ เป็น
กิจกรรมวิชาการเพ่ือทบทวนองค์
ความรู้ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติ
งานด้านเวชศาสตรก์ ารจราจร ซ่งึ มี
กิจกรรม ได้แก่ Topic Review,
Journal Club, Interesting Case,
Special Lecture, Book club และ
น�ำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานและ
ความก้าวหน้างานวิจัย โดยจัดให้
แพทย์ประจ�ำบ้านหมุนเวียนเป็นผู้
น�ำเสนอตามหวั ขอ้ ท่ีได้รบั มอบหมาย
อาทิ การวเิ คราะห์สถานการณ์เกิด
อบุ ตั เิ หตทุ างการจราจรของไทย 5 ปี
ย้อนหลัง โดยรวบรวมข้อมูลสาเหตุ
ก า ร เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง จ ร า จ ร ข อ ง

แต่ละประเทศ Post-crash management, Medical aspects of fitness to drive,
Traffic behaviors modification หรอื หวั ขอ้ อ่นื ๆ ตามความสนใจ
นอกจากนี้ กิจกรรมพฒั นาวชิ าการประจำ� สัปดาห์ ยงั เปดิ โอกาสใหแ้ พทยป์ ระจำ� บา้ นได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรอื ปัญหาที่พบจากการเรยี นในระหวา่ งสัปดาห์กับแพทย์
ประจำ� บา้ นรนุ่ พี่ คณาจารย์ และเจา้ หน้าที่ที่เก่ียวขอ้ ง เพ่อื พฒั นาระบบการเรยี นการสอนและ
การชว่ ยเหลอื ใหด้ ีย่งิ ข้ึนใหแ้ พทยป์ ระจำ� บ้านทกุ คนสามารถด�ำเนินการเรยี นรตู้ ามหลกั สูตรไป
ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ

แพ ท ย์ ป ร ะ จ�ำ บ้ า น จ ะ ได้ ร่ว ม ดู แล Wroaurndd
ผู้ ป่ ว ย ร่ว ม กั บ ค ณ า จ า ร ย์ ผู้ เ ชี่ย ว ช า ญ
ณ ห้องฉุกเฉิน แผนกกายภาพบ�ำบัด
หอผู้ป่วยศัลยกรรมและศัลยกรรมกระดูก
ในโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลวชริ ะ

ภเู ก็ต และโรงพยาบาลอ่นื ๆ ฝึกปฏิบตั ิงาน

ที่ศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนและส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและภูเก็ต

เพ่ือน�ำทักษะและความรูท้ ่ีได้มาพัฒนาต่อยอดในการป้องกันการเกิดและลดความรุนแรง

ของอบุ ัติเหตทุ างจราจร

50 IInnssttiittuuttee ooff
PPrreevveennttiivvee MMeeddiicciinnee

ผู้สอบสวน เส้นทาง

อบุ ตั ิเหตุ อาชพี

ท่ีปรกึ ษา ท่ีปรกึ ษา

ในบรษิ ัท ในบรษิ ัท
เอกชน ประกันภัย

ผู้ประเมนิ นักบรหิ าร
สมรรถนะของ เชงิ ระบบ
ผู้ขับขี่ก่อนออก
ใบอนุญาตขบั ข่ี

51IPM PROSPECTUS
2022 - 2023

Wh
You

LIV
LAU
LEA

52 IInnssttiittuuttee ooff
PPrreevveennttiivvee MMeeddiicciinnee

here
u…

VE
UGH
ARN

53IPM PROSPECTUS
2022 - 2023

EAcxttivriaticeus rricular

T“OWWGehAEerneTHERHBYo”aripugphyt54 IInnssttiittuutteeooff

BePPrreevveennttiivveeMMeeddiicciinnee

ไหว้ครู & ป& ฐปจัมฉนิมิเนทิเทศศ

• กตจิามกวรนัรมส�ำคญั ตา่ ง ๆ
วววันันันปสคใีงรหกบมรร่ าอนบตส์ ถาบัน
วันเกิด

ใผรหวู้เ่ ก้ขมับ้ากรบเันบั พุคไกดล่ือา้อารเกสยฝร่ารึกขงิมอมอสบงคี รรสวม้าถามงใาหบสคส้ ุขนั วาฯามมาแรสลถัมะทแพพ�ำงันทาธยน์์ •พัฒนกาอจิ กงครรก์ มร

55IPM PROSPECTUS
2022 - 2023

Accommodation

บรเิ วณภายในกระทรวงสาธารณสุข

หอพักฟรี หอ้ งพัก

ท่ีสถาบนั บำ� ราศนราดรู แพทยป์ ระจำ� บา้ น

หอ้ งสมุด โรงพยาบาล

ทส่ี ถาบนั บำ� ราศนราดรู สถาบนั บ�ำราศนราดรู
และกรมควบคมุ โรค รพ.ศรธี ัญญา รพ.ผิวหนัง
รพ.ราชวถิ ี
สาขากรมการแพทย์

Fitness
สนามกีฬา

o Fitness ที่อาคารอเนกประสงค์สถาบนั บ�ำราศนราดรู สามารถเข้าใชไ้ ด้ฟรี
และที่กรมอนามัยเสียค่าบรกิ ารรายวนั 30 บาท รายเดือน 300 บาท
o สนามฟุตบอลหญ้าเทียมของกรมควบคมุ โรค
o สนามแบตมินตัน ในอาคารอเนกประสงค์ของสถาบนั บำ� ราศนราดรู
o สนามเทนนิส ขา้ งอาคารอเนกประสงค์

ธนาคาร

ไดแ้ ก่ ธนาคารกรงุ ไทย สาขาสำ� นกั งานปลดั กระทรวงสาธารณสขุ
และสาขาส�ำนักงานคณะกรรมการขา้ ราชการพลเรอื น
ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรงุ ศรอี ยุธยา
สาขาส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ไปรษณีย์ รา้ นสะดวกซ้อื

MAIL เปิดท�ำการ บรเิ วณ อาคาร 3
ท่ีตึกกรมการแพทย์ กรมควบคมุ โรค

รถรบั ส่งฟรี ตลาดนัด

ภายในกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
สาธารณสุข ท่ีจดั ข้นึ ทกุ วนั ศุกร์

56 IInnssttiittuuttee ooff
PPrreevveennttiivvee MMeeddiicciinnee

บรเิ วณรอบนอก
กระทรวงสาธารณสุข

รถไฟฟา้ สายสีมว่ ง (MRT)
สถานีกระทรวงสาธารณสุข
รถโดยสารประจำ� ทาง
สาย 65,97,545,505,63,33,18,114
ห้างสรรพสินค้า

ได้แก่ เอสพลานาด ซนี ีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย,
บ๊กิ ซี สาขาติวานนท์, เทสโก้ โลตัส รตั นาธิเบศร,์

เซน็ ทรลั พลาซา รตั นาธิเบศร,์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ใกล้ศูนยร์ าชการ
นนทบุรี
สถาบนั

โรคทรวงอก

57IPM PROSPECTUS
2022 - 2023

4 Step

IPMto Apply to
รอบท่ี 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3

ก�ำหนดการรบั สมคั ร ก�ำหนดการรบั สมคั ร (รอบพเิ ศษ)
ในชว่ งวนั ที่ ในชว่ งวนั ที่ ก�ำหนดการรบั สมคั ร

1 Jun - 15 Aug 1 Oct – 31 Dec ในชว่ งวนั ที่

ของทกุ ปี ของทกุ ปี 1 Feb – 31 Mar

ของทกุ ปี

Step Choose Your Programs and
Verify Qualifications
1
Travel Traffic
Medicine Medicine

คณุ สมบตั ิ

 ผสู้ มคั รทมี่ ตี น้ สงั กดั จะตอ้ งไดร้ บั ใบอนญุ าตประกอบวชิ าชพี เวชกรรม
และผา่ นการปฏบิ ตั งิ านตามโครงการเพมิ่ พูนทกั ษะครบถว้ นแลว้
 ผสู้ มคั รทไี่ มม่ ตี น้ สงั กดั (อสิ ระ) จะตอ้ งไดร้ บั ใบอนญุ าตประกอบวชิ าชพี เวชกรรม
และผา่ นการปฏบิ ตั งิ านตามโครงการเพมิ่ พูนทกั ษะและไดป้ ฏบิ ตั งิ าน/ปฏบิ ตั งิ านชดใช้
ทนุ เพมิ่ อกี 2 ปแี ลว้ (ไดร้ บั ใบประกอบวชิ าชพี เวชกรรมมาอยา่ งนอ้ ย 3 ป)ี
 มสี ขุ ภาพแขง็ แรงสมบรู ณ์ ไมเ่ ปน็ อปุ สรรคตอ่ การปฏบิ ตั งิ าน
 มคี วามประพฤตดิ ี สามารถทำ� งานรว่ มกบั ผอู้ ่นื ได้
 คณุ สมบตั อิ ่นื ๆ ตามระเบยี บทแี่ พทยสภากำ� หนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

กล่มุ ฝึ กอบรมและพัฒนาหลักสูตร โทร. 02 590 3726,
คณุ พรรณวรท ภเู วยี ง 096 - 9465451,
คณุ ชอ่ ผกา นามวงษา 091- 4706589

58 IInnssttiittuuttee ooff
PPrreevveennttiivvee MMeeddiicciinnee

Step Submit
Application Form
2
ติดต่อ: กล่มุ ฝกึ อบรมและพัฒนาหลักสูตร

โทร. 02 590 3726, คณุ พรรณวรท ภเู วยี ง 096 - 9465451,
คณุ ชอ่ ผกา นามวงษา 091- 4706589
E-mail: [email protected]

Step Examination and
Interview
3

สอบ Multiple choice questions (MCQs) และสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโดย
คณะอนุกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจ�ำบ้านฯ ตามก�ำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ของ
สถาบนั เวชศาสตรป์ ้องกันศึกษา

4Step Register

 ลงทะเบียนท่ีเวบ็ ไซต์แพทยสภา (ศูนย์เวชบัณฑิตศึกษาแหง่ ประเทศไทย)
 รายงานตัวเขา้ รบั การฝึกอบรม ที่สถาบนั เวชศาสตรป์ อ้ งกันศึกษา กรมควบคมุ โรค
ในวนั ท่ี 1 มถิ นุ ายน ของทกุ ปี

59IPM PROSPECTUS
2022 - 2023

สิทธิ
ประโยชน์

แพทย์ประจำ� บา้ น

Resident Privilege

 มีส่วนรว่ มในการวางแผนการฝึกอบรม ก�ำหนดข้อตกลง
ในการท�ำงานและการเรยี นการสอน รว่ มกัน
 มสี ิทธ์ิอทุ ธรณ์ หรอื ตรวจสอบผลการสอบและการประเมินต่าง ๆ
 ลาพักรอ้ นปีละ 10 วนั ท�ำการ
 ลาป่วย และ ลากิจฉกุ เฉิน รวม 30 วนั ต่อปี
 สวสั ดิการการรกั ษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำ� ปี
และค่าตอบแทนแพทย์ประจำ� บา้ นเป็นไปตามสิทธิ์ของตนเอง
เชน่ สิทธ์ิขา้ ราชการเบิกจา่ ยจากกรมบัญชกี ลาง
 เขา้ รบั การฝึกอบรมโดยไมต่ ้องลาศึกษาต่อ
 เงนิ เพ่ิมสําหรบั ตําแหน่งท่ีมเี หตพุ ิเศษ. ของผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้านการสาธารณสุข. (พ.ต.ส.)
 เงนิ เพิ่มพิเศษสําหรบั แพทย์ที่ปฏิบตั ิงานในหน่วยบรกิ าร
กระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทําเวชปฏิบตั ิส่วนตัว

60 IInnssttiittuuttee ooff
PPrreevveennttiivvee MMeeddiicciinnee

“Learning never

exhausts the mind”Leonardo da Vinci

61IPM PROSPECTUS
2022 - 2023

จดั ท�ำโดย

ท่ีปรกึ ษา

แพทยห์ ญิงชลุ กี ร ธนธติ ิกร ผู้อำ� นวยการ

สถาบนั เวชศาสตรป์ ้องกันศึกษา

แพทยห์ ญิงปรณิ ดา วฒั นศร ี นายแพทย์ชำ� นาญการ

นางสาวเตือนใจ นุชเทียน รองผู้อำ� นวยการด้านบรหิ าร

สถาบนั เวชศาสตรป์ ้องกันศึกษา

นางสาวจรยิ า ด�ำรงศักด์ิ นักวชิ าการสาธารณสุขปฏิบัติการ

คณะผู้จดั ท�ำ

แพทย์หญิงอญั มณี สุขสิงห ์ นายแพทยป์ ฏิบัติการ

นางสาวภัสราภรณ์ นาสา นักวชิ าการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววนิดา สังยาหยา นักวชิ าการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ

นายธชั รทิ ธ ์ิ ใจผูก นักวชิ าการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ

นายเมธาว ี จำ� ปาหาญ นักวชิ าการคอมพวิ เตอร์

62 IInnssttiittuuttee ooff
PPrreevveennttiivvee MMeeddiicciinnee

63IPM PROSPECTUS
2022 - 2023

IPM

Location

64 IInnssttiittuuttee ooff
PPrreevveennttiivvee MMeeddiicciinnee

สถาบันเวชศาสตรป์ ้องกันศึกษา
กรมควบคมุ โรค

88/21 หมู่ 4 ต�ำบลตลาดขวญั อำ� เภอเมอื ง จงั หวดั นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 590 3726, 02 590 3727 โทรสาร 02 591 5730

อาคารส�ำนักงาน: อาคาร 1 สถาบนั บ�ำราศนราดรู
Website: http://ddc.moph.go.th/ipm/
Facebook: สถาบนั เวชศาสตรป์ ้องกันศึกษา

Whaherereere

IP20PR22O-M20S23PECTUS

www.ddc.moph.go.th/ipm สถาบนั เวชศาสตรป์ อ้ งกนั ศกึ ษา
กรมควบคมุ โรค

88/21 หมู่ 4 ตา� บลตลาดขวญั อา� เภอเมอื ง
จงั หวดั นนทบรุ ี 11000

โทรศพั ท์ 02 590 3726, 02 590 3727 โทรสาร 02 591 5730
อาคารสา� นกั งาน: อาคาร 1 สถาบนั บา� ราศนราดรู
Website: http://ddc.moph.go.th/ipm/
Facebook: สถาบนั เวชศาสตรป์ อ้ งกนั ศกึ ษา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PERCUBAAN DARJAH KHAS
Next Book
Kajian tindakan KISC NUR AFIZAN