The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานติดตามหลังการฝึกอบรม โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 3 และ 4 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by training-nakhonnayok Library, 2020-08-28 03:44:02

Evaluation of Natural farming 3-4

รายงานติดตามหลังการฝึกอบรม โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 3 และ 4 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

Keywords: E-Book ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก,ศพช.นครนายก

คำนำ
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ดาเนนิ งานตามโครงการศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชมุ ชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี งกิจกรรมท่ี 3 ฝกึ อบรม
ปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การจัดการพื้นที่
การเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เพ่ือเป้าหมายการพึ่งตนเอง ภายใต้ “โคก
หนอง นา โมเดล” และกิจกรรมที่ ๔ ฝกึ อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ าร หลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งพา
ตนเองและรองรับภัยพิบัติกระบวนการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
ผ่านกระบวนการคดิ วิเคราะห์ แบง่ กลมุ่ ระดมความคดิ และออกแบบพื้นท่ี โคก หนอง นา เพ่อื ฝึกอบรมประชาชนใน
พื้นท่ีดาเนินงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน การประยกุ ต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
สงั คม และส่ิงแวดลอ้ มแกช่ ุมชนในพน้ื ท่ี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ได้กาหนดการติดตามผลหลังการฝึกอบรมโครงการดังกล่าวเพ่ือ
เพ่ือทราบถึงผลการพัฒนาในระดับการเรียนรู้ (Learning) โดยสังเกตถึงการเปล่ียนแปลงความรู้ รวมถึงทัศนคติ
หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม และสร้างความเข้มแข้ง สามคั คี ในเครือของศูนยฯ์ ผ่านกระบวนการ “เอาม้อื สามคั คี”
ท้ังน้ีได้จัดทาเอกสารรายงานการติดตามผลหลังการฝึกอบรมเพื่อนาเสนอผลการติดตามโครงการศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมท่ี 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพฒั นา
กสิกรรมสรู่ ะบบเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมท่ี 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลกั สูตรการออกแบบ เชิงภมู ิ
สังคมไทยเพือ่ การพึง่ พาตนเองและรองรับภยั พบิ ัติ

ศนู ยศ์ กึ ษาและพฒั นาชมุ ชนนครนายก

โครงกำรศนู ย์ศึกษำและพัฒนำชมุ ชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
กจิ กรรมท่ี 3 ฝึกอบรมปฏิบัตกิ ำร

หลกั สูตรกำรพัฒนำกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกจิ พอเพยี ง

1. เกีย่ วกบั โครงกำร
1.1 ควำมเปน็ มำ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” ท่ีมุ่งเน้นการเป็นกลไกสาคัญ
ในการเสริมสร้างชุมชนใหเ้ ข้มแข็งอย่างยั่งยืนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงด้วยนวัตกรรมและการบูรณา-
การ ภายใต้หลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทาโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาร่องการขับเคลื่อนหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสุข
ภาวะชมุ ชน และสนบั สนนุ ใหช้ มุ ชนท้องถ่ินโดยรอบพน้ื ท่ดี าเนินงานของศูนย์ศึกษาและพฒั นาชมุ ชนมีความเขม้ แข็ง
บุคลากรในสังกัดของกรมการพัฒนาชุมชนมีศักยภาพ และได้รับการพัฒนาร่วมกับคนในชุมชนเกิด การพัฒนา
ระบบ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอันจะส่งผลให้เป็นการสร้างความเข้มแข้ง
และศักยภาพในการแข่งขันของประเทศผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างย่งั ยนื
ดว้ ยการน้อมนาศาสตรพ์ ระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งมาเปน็ แนวทางในการปฏิบตั ิและขยายผล
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การจัดตั้งบริษัทรัฐวิสาหกิจเพ่ือสังคม
(Social Enterprise) รว่ มกันกับชมุ ชนในพื้นทดี่ าเนินงาน พร้อมพัฒนาไปสู่ค่ายพกั พิงแบบบูรณาการและฝกึ อบรม
เชิงปฏิบัติการด้านน้า อาหาร และพลังงาน ด้วยศาสตร์พระราชา (Water Energy Food Emergency Aid
Shelter Training : WEF EAST)

สถาบนั การพฒั นาชมุ ชน มอบหมายใหศ้ ูนยศ์ กึ ษาและพัฒนาชมุ ชนนครนายกดาเนนิ งานตามโครงการศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจ กรรมท่ี 3 ฝึกอบรมปฏิบัติการ
หลกั สตู รการพฒั นากสิกรรมสรู่ ะบบเศรษฐกิจพอเพียง เพอื่ ใหก้ ลุ่มเปา้ หมายเรียนรกู้ ารจัดการพ้นื ท่ีการเกษตรแบบ
ผสมผสานเกษตรทฤษฎใี หมเ่ ข้ากบั ภมู ิปญั ญาพน้ื บ้าน เพ่อื เป้าหมายการพงึ่ ตนเอง ภายใต้ “โคก หนอง นา โมเดล”

1.2 วตั ถปุ ระสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้าใจ

พืน้ ฐานในการปรบั เปล่ยี นวิถชี วี ิตใหส้ มารถพ่ึงตนเองไดต้ ามหลักกสกิ รรมธรรมชาติ

1.3 กลมุ่ เป้ำหมำย
บุคคล ประชาชน ภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีบริการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก

จงั หวดั ปราจีนบุรี จงั หวดั ปทมุ ธานี จงั หวดั นนทบุรี และจังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา จานวน 100 คน

1.4. กระบวนกำรเรียนรู้
กระบวนการเรยี นรูเ้ น้นการบรู ณาการและผ้เู รียนเป็นศูนยก์ ลาง
1) บรรยายและใช้ส่ือนาเสนอประกอบการฝึกอบรม
2) อภิปราย แบง่ กลมุ่ ระดมสมอง และสรปุ เตมิ เต็มโดยวทิ ยากร

3) กรณศี ึกษา (case study) ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามวตั ถปุ ระสงค์ โดยการให้ผู้เข้าอบรมศกึ ษาเรื่องท่ี
สมมติขึ้นจากความเป็นจริง และตอบประเด็นคาถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น แล้วนาคาตอบและเหตุผลท่ีมาของคาตอบ
น้ันมาใชเ้ ป็นขอ้ มลู ในการอภปิ ราย เพือ่ ใหเ้ กดิ การเรยี นรู้

1.5 เนอื้ หำหลักสูตร
1) เข้าใจ เขา้ ถงึ พฒั นา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาทีย่ ่งั ยนื
2) การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยตามหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างย่ังยืนเพ่ือการพง่ึ ตนเองและรองรับ

ภยั พิบัติ
โดยมีรายวิชาดงั น้ี
- กิจกรรมกล่มุ สัมพันธ์
- เรยี นรตู้ าราบนผนื ดนิ จากพ้นื ท่ตี วั อยา่ ง
- แลกเปลยี่ นประสบการณ์กบั ปราชญ์ชาวบา้ น “วิถีภมู ปิ ญั ญาไทยกับการพ่ึงตนเอง”
- การออกแบบเชิงภมู ิสังคมไทยตามหลักการพฒั นาภูมสิ งั คมอยา่ งย่ังยืนเพือ่ การพงึ่ ตนเองและรองรับ
ภัยพบิ ัติ (โคก หนอง นา โมเดล)
- การประยกุ ต์ทฤษฎใี หมส่ ูก่ ารปฏิบัติ “เอามอ้ื สามัคคี”
- เขา้ ใจ เข้าถึง พฒั นา ศาสตรพ์ ระราชากับการพฒั นาท่ยี ง่ั ยืน
- การจัดการพืน้ ที่ ดิน นา้ ป่า คน
- ยทุ ธศาสตร์การขบั เคลอ่ื นปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิ

1.6 กิจกรรมเสริมหลกั สตู ร
1) Wrap up
2) ออกกาลงั กายตอนเชา้
3) เข้าแถวเคารพธงชาติ
4) ทาบุญ ตกั บาตร
5) จิบกาแฟ แลงานศลิ ป์
6) พฒั นา 3 ขุมพลงั

1.7 ระยะเวลำดำเนนิ กำร
ดาเนนิ การจดั ฝึกอบรม ระหวา่ งวันท่ี 23 – 27 เดอื น มกราคม พ.ศ.2562

1.8 สถำนทด่ี ำเนินกำร
ณ ศูนยศ์ ึกษาและพฒั นาชมุ ชนนครนายก ตาบลสารกิ า อาเภอเมอื ง จ.นครนายก

1.9 งบประมำณ
งบประมาณที่ได้ใช้ไป จานวน 588,400 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่รอ้ ยบาทถว้ น)

1.10 ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบั
1) การเตรียมความพร้อมรองรับแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมายความยั่งยืน

โลก (SEP to SDGs) ซ่ึงเปน็ แผนระยะยาว

2) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนได้รับการออกแบบ ปรับปรุง และยกระดับเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ตามหลกั ปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

3) การพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายภายในกรมการ
พฒั นาชุมชนและบุคคลภายนอกทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้อง ตลอดจนไดก้ ารทางานแบบบรู ณาการความรว่ มมอื ในพ้นื ท่เี ป้าหมาย

อนั เป็นการเชอื่ มโยงภาคเี ครอื ข่าย

1.11 ตวั ชว้ี ดั ควำมสำเรจ็ ของโครงกำร

1) รอ้ ยละ 100 ของผูเ้ ขา้ รับการฝกึ อบรมมคี วามรู้ในการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง
2) ผูผ้ ่านการฝกึ อบรมสามารถดาเนนิ งานขบั เคล่ือนศาสตรพ์ ระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในพื้นที่ของตนเองได้
3) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก สามารถเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลัก

ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียงในเขตพืน้ ท่ีบริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชมุ ชนได้

2. รำยชื่อทีมวทิ ยำกรกระบวนกำร ตาแหนง่ ผูอ้ านวยการศูนยศ์ ึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
ตาแหน่งนกั วชิ าการพัฒนาชมุ ชนชานาญการ
2.1 นางประภา ปานนติ ยกุล ตาแหนง่ นักทรัพยากรบคุ คลชานาญการ
2.2 นางชนมส์ ติ า พทุ ธชาด
2.3 นางสาวอรวยี ์ แสงทอง ตาแหนง่ นกั ทรัพยากรบุคคล
ตาแหนง่ นักทรพั ยากรบุคคล
2.4 นายชาญณรงค์ จริ ขจรกุล
2.5 นางสาวสุฑามาศ อัมรินทร์

3. รำยชอื่ วิทยำกรประจำรำยวชิ ำ

3.1 วชิ ำ “เข้ำใจ เขำ้ ถึง พัฒนำ” ศำสตร์พระรำชำกบั กำรพัฒนำทีย่ ่ังยืน
ผู้รบั ผิดชอบ นางประภา ปานนิตยกลุ ผ้อู านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

3.2 วิชำ กำรออกแบบเชิงภูมิสงั คมไทยตำมหลักกำรพฒั นำภูมิสงั คมอยำ่ งยง่ั ยนื เพอื่ กำรพง่ึ ตนเองและรองรับ
ภัยพบิ ตั ิ

ผูร้ ับผิดชอบ นางชนมส์ ิตา พุทธชาด นักวิชาการพัฒนาชมุ ชนชานาญการ
3.3 วิชำ ยุทธศำสตรก์ ำรขับเคลือ่ นปรชั ญำของเศรษฐกิจพอเพียงสกู่ ำรปฏบิ ตั ิ

ผู้รับผดิ ชอบ นางชนม์สิตา พทุ ธ ชาติ นกั วิชาการพฒั นาชมุ ชนชานาญการ
3.4 วชิ ำ Workshop “กำรจดั กำรพน้ื ทดี่ ิน นำ้ ป่ำ คน”

ผ้รู บั ผิดชอบ นางชนม์สิตา พทุ ธชาติ นกั วิชาการพัฒนาชมุ ชนชานาญการ
นายชาญณรงค์ จริ ขจรกลุ นกั ทรพั ยากรบคุ คล

3.5 วชิ ำ เรยี นรูต้ ำรำบนผืนดนิ จำกพ้นื ทีต่ ้นแบบ
ผรู้ บั ผดิ ชอบ นางสาวอรวยี ์ แสงทอง นกั ทรพั ยากรบคุ คลชานาญการ

3.6 วิชำ ฝึกปฏบิ ัตฐิ ำนเรยี นรู้
ผูร้ บั ผิดชอบ นางชนมส์ ติ า พทุ ธชาติ นกั วิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นายชาญณรงค์ จิรขจรกลุ นักทรัพยากรบคุ คล

3.7 วชิ ำ กจิ กรรมกล่มุ สัมพนั ธ์
ผู้รับผิดชอบ นายชาญณรงค์ จริ ขจรกุล นักทรพั ยากรบุคคล

3.8 วิชำ แลกเปล่ยี นประสบกำรณก์ บั ปรำชญช์ ำวบำ้ น “วถิ ภี มู ิปญั ญำไทยกบั กำรพ่งึ ตนเอง”
ผ้รู ับผดิ ชอบ นางสาวสุฑามาศ อมั รนิ ทร์ นักทรพั ยากรบคุ คล

3.9 วชิ ำ กำรประยุกต์ทฤษฎใี หม่สูก่ ำรปฏบิ ตั ิ “เอำม้อื สำมัคค”ี
ผ้รู ับผิดชอบ นางชนมส์ ิตา พุทธชาติ นกั วชิ าการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นายชาญณรงค์ จิรขจรกลุ นกั ทรัพยากรบคุ คล

โครงกำรศนู ยศ์ ึกษำและพฒั นำชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิ พอเพียง
กจิ กรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ำร หลกั สูตรกำรออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย

เพื่อกำรพ่ึงพำตนเองและรองรบั ภยั พบิ ตั ิ

1. ที่มำ /วัตถปุ ระสงค์ /เป้ำหมำย /วิธดี ำเนินงำน /รำยชือ่ ทมี วิทยำกร
1.1 ควำมเปน็ มำ

กรมการพัฒนาชุมชนไดจ้ ดั ทาโครงการศนู ย์ศึกษาและพฒั นาชมุ ชนตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือนาร่องการขับเคลื่อนหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสุขภาวะชุมชน
และสนับสนุนให้ชุมชนท้องถ่ินโดยรอบพื้นที่ดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็ง บุคลากร
ในสังกัดของกรมการพัฒนาชุมชนมีศักยภาพ และได้รับการพัฒนาร่วมกับคนในชุมชน เกิดการพัฒนาระบบ เพ่ือ
รองรบั สงั คมผูส้ งู อายุ อกี ท้ังเปน็ การสบื สานพระราชปณธิ านอนั จะส่งผลให้เปน็ การสรา้ งความเข้มแขง็ และศกั ยภาพ
ในการแข่งขนั ของประเทศผ่านการพัฒนาเศรษฐกจิ ฐานราก ชมุ ชนสามารถพง่ึ ตนเองได้อย่างยั่งยนื ดว้ ยการนอ้ มนา
ศาสตร์พระราชาตามหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการขยายผลศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การสร้างบริษัทวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)
ร่วมกับชุมชนในพ้ืนท่ีดาเนินงาน พร้อมพัฒนาไปสู่ค่ายพักพิงแบบบูรณาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านน้า
อาหาร และพลังงาน ด้วยศาสตร์พระราชา ( Water Energy Food Emergency Aid Shelter Training :
WEFEAST)
1.2 วตั ถปุ ระสงค์

1. เพ่ือฝึกอบรมประชาชนในพ้ืนท่ีดาเนินงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้
ศาสตรพ์ ระราชาในการแก้ไขปัญหาทางดา้ นเศรษฐกิจ สงั คม และสงิ่ แวดล้อมแก่ชุมชนในพนื้ ที่

2. เพอ่ื เช่ือมโยงเครือขา่ ยในพน้ื ที่ ด้วยการบูรณาการการทางานแบบมีส่วนร่วม

1.3 กลมุ่ เปำ้ หมำย

พฒั นาบุคลากรในพนื้ ทบ่ี ริการศนู ย์ศึกษาและพฒั นาชุมชนนครนายก 5 จังหวัด ไดแ้ ก่ พระนครศรีอยธุ ยา

นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก และปราจีนบุรี จานวน 50 คน ซ่ึงเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

รายละเอียดดงั น้ี

กลมุ่ เปา้ หมาย จานวน 50 คน

ท่ี จงั หวดั จานวนกล่มุ เป้าหมาย

1 พระนครศรีอยุธยา 20

2 นนทบรุ ี 6

3 ปทุมธานี 8

4 นครนายก 6

5 ปราจนี บรุ ี 10

รวม 50

1.4 วธิ ดี ำเนนิ งำน
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย เพ่ือการพึ่งพาตนเองและ

รองรับภยั พบิ ตั ิ พืน้ ทด่ี าเนินงานศนู ย์ศึกษาและพัฒนาชมุ ชนนครนายก โดยมกี ลมุ่ เป้าหมาย 50 คน
1.5 ขอบเขตเนอื้ หำหลักสตู ร

1.8.1 เนื้อหำวิชำ 7 วชิ ำ ดังน้ี
1) กิจกรรมกลุ่มสมั พันธ์ / ความคาดหวงั
2) การออกแบบเชงิ ภูมสิ งั คมไทยตามแนวพระราชดาริ
3) การวเิ คราะห์พน้ื ท่ี เพื่อการพฒั นาตามแนวพระราชดาริ
4) หลกั คดิ พืน้ ฐานการออกแบบเชงิ ภูมิสังคมไทย ดนิ นา้ ป่า คน
5) การจัดทาผลงานโต๊ะทราย
6) การจดั ทาผลงานออกแบบรายแปลง
7) แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต

ศนู ยศ์ กึ ษาและพฒั นาชมุ ชน
1.8.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร มี 3 กิจกรรม ดงั นี้
1) กจิ กรรมละลายพฤตกิ รรม
2) กิจกรรมหน้าเสาธง /กล่าวแสดงทัศนะ
3) กจิ กรรมจิบกาแฟ แลงานศิลป์
4) กจิ กรรมพฒั นา 3 ขุมพลัง

1.6 ระยะเวลำดำเนนิ กำร
ระหว่างวันท่ี 10 – 14 กุมภาพนั ธ์ 2563

1.7 สถำนที่ดำเนนิ งำน
ศนู ย์ศกึ ษาและพฒั นาชมุ ชนนครนายก

1.8 งบประมำณ
276,900 บาท (สองแสนเจด็ หม่ืนหกพนั เกา้ ร้อยบาทถ้วน)

1.9 ผลทคี่ ำดว่ำจะไดร้ บั
1. เป็นการเตรียมความพร้อมรองรบั แผนปฏิบัติการขับเคล่ือนสืบสานศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมายความ

ยง่ั ยืนโลก (SEP to SDGs) ซงึ่ เป็นแผนระยะยาว
2. ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชมุ ชนไดร้ ับการออกแบบ ปรับปรงุ และยกระดับเป็นศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม ตลอดจนได้การทางานแบบบูรณาการ

ความรว่ มมือในพน้ื ท่เี ป้าหมายอนั เปน็ การเชือ่ มโยงเครอื ขา่ ย

1.10 ตัวช้ีวัดผลสำเร็จของโครงกำร
1. ร้อยละ100 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยี ง
2. ศนู ย์ศึกษาและพฒั นาชมุ ชน เกดิ การเชอ่ื มโยงเครอื ขา่ ยในระดับพืน้ ท่ี
3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถดาเนินงานขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยี งในพ้นื ทข่ี องตนเองได้

2. รำยช่อื ทีมวทิ ยำกรกระบวนกำร ตาแหนง่ ผอู้ านวยการศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
1) นางประภา ปานนิตยกลุ ตาแหน่งนกั ทรัพยากรชานาญการ
2) นางอรวยี ์ แสงทอง ตาแหนง่ นกั วชิ าการพฒั นาชมุ ชนชานาญการ
3) นางชนม์สติ า พุทธชาติ นกั ทรพั ยากรบุคคล
4) นายชาญณรงค์ จริ ขจรกลุ นักทรพั ยากรบคุ คล
5) นางสาวสุฑามาศ อมั รนิ ทร์ นักทรพั ยากรบุคคล
6) นางสาวภัทธญิ า ตกิ จนิ า

3. รำยช่ือทีมวิทยำกรประจำวิชำ

1. วิชา กระบวนการกลมุ่ /ความคาดหวัง โดย นายชาญณรงค์ จริ ขจรกุล นกั ทรพั ยากรบุคล

2. วิชา การออกแบบเชิงภมู ิสงั คมไทยตามแนวพระราชดาริ โดย ผศ.พิเชษฐ โสวทิ ยสกลุ

3. วิชา การวิเคราะห์พน้ื ที่เพือ่ การพฒั นาตามแนวพระราชดาริ โดย ผศ.พเิ ชษฐ โสวิทยสกลุ

4. วิชา หลกั คิดพื้นฐานการออกแบบเชิงภูมสิ ังคมไทย ดนิ นา้ ปา่ คน

โดย 1) ผศ.พเิ ชษฐ โสวิทยสกุล 2) รศ.วรวรรณ โรจนไพบลู ย์

3) นายนภัทรพันธ์ เฟ่อื งฟู

5. วิชา ฝกึ ปฎบิ ัตกิ าร (Workshop) ทดลองและจัดทาผลงานออกแบบโต๊ะทราย /นาเสนอ

โดย 1) ผศ.พเิ ชษฐ โสวทิ ยสกุล 2) รศ.วรวรรณ โรจนไพบลู ย์

3) นายนภัทรพันธ์ เฟ่ืองฟู 4) นางสาวณัฐรดา เรมิ่ กระโทก

5) นายอชริ กอ่ แกว้

6. วิชา ฝกึ ปฎิบตั กิ าร (Workshop) จัดทาผลงานออกแบบ (รายแปลง)

โดย 1) ผศ.พเิ ชษฐ โสวิทยสกุล 2) รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์

3) นายนภทั รพนั ธ์ เฟอื่ งฟู 4) นางสาวณัฐรดา เริม่ กระโทก

5) นายอชริ ก่อแกว้

7. วชิ า แนวทางการพัฒนาศนู ยก์ ารเรยี นรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนาปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียงส่วู ถิ ชี วี ิต

โดย นางประภา ปานนิตยกุล ผอู้ านวยการศูนยศ์ ึกษาและพัฒนาชมุ ชนนครนายก

8. กจิ กรรมพฒั นา 3 ขุมพลัง

โดย นางชนม์สติ า พทุ ธชาติ นกั วิชาการพฒั นาชมุ ชนชานาญการ

นางอรวยี ์ แสงทอง นกั ทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ผลกำรประเมนิ หลงั กำรฝกึ อบรมโครงกำรศนู ย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กจิ กรรมท่ี 3 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสกิ รรมสู่ระบบเศรษฐกจิ พอเพยี ง
กจิ กรรมท่ี 4 ฝกึ อบรมเชงิ ปฏิบัติการ หลกั สูตรการออกแบบเชิงภูมิสงั คมไทยเพื่อการพึง่ พาตนเองและรองรับภัยพิบตั ิ

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทาโครงการศนู ย์ศกึ ษาและพฒั นาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อนาร่องการขับเคลื่อนหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสุขภาวะชุมชน และ
สนับสนุนให้ชุมชนท้องถ่ินโดยรอบพื้นท่ีดาเนินงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็ง บุคลากรใน
สังกัดของกรมการพัฒนาชุมชนมีศักยภาพ และได้รับการพัฒนาร่วมกับคนในชุมชนเกิด การพัฒนาระบบ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานอันจะส่งผลให้เป็นการสร้างความเข้มแข้งและ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศผ่านการพฒั นาเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยนื ด้วย
การนอ้ มนาศาสตร์พระราชาตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียงมาเปน็ แนวทางในการปฏิบตั ิและขยายผลศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งไปสู่การจัดต้ังบริษัทรัฐวิสาหกิจเพอ่ื สังคม (Social
Enterprise) ร่วมกันกับชุมชนในพ้ืนที่ดาเนินงาน พร้อมพัฒนาไปสู่ค่ายพักพิงแบบบูรณาการและฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านน้า อาหาร และพลังงาน ด้วยศาสตร์พระราชา (Water Energy Food Emergency Aid Shelter
Training : WEF EAST)

สถาบันการพัฒนาชมุ ชน มอบหมายให้ศนู ย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกดาเนนิ งานตามโครงการศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการ
พัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การจัดการพื้นท่ีการเกษตรแบบ
ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากบั ภมู ิปัญญาพน้ื บ้าน กิจกรรมที่ ๔ ฝกึ อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลกั สูตรการออกแบบ
เชิงภูมิสังคมไทยเพ่ือการพึ่งพาตนเองและรองรับภัยพิบัติกระบวนการเรียนรเู้ น้นการฝึกปฏิบัติการ (Workshop)
เนน้ ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง โดยผา่ นกระบวนการคดิ วิเคราะห์ แบ่งกลุ่มระดมความคิด และออกแบบพ้ืนที่ โคก หนอง
นา เพ่ือนาไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีของผู้เข้าอบรมและสามารถพงึ่ ตนเอง ภายใต้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหมป่ ระยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนได้ดาเนินการติดตามผลหลังหารฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรดังกล่าวผ่าน
กระบวนการ “เอามื้อสามัคค”ี สามารถสรุปผลการตดิ ตามได้ 4 ประเดน็ ดงั นี้

1. ผเู้ ขำ้ รบั กำรฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรทู้ ไ่ี ด้รบั จำกกำรอบรมไปใชใ้ นกำรพฒั นำตนเอง
จากการติดตามผลพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้นาความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการทรงงาน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ไปปรับใช้ในชีวิตการทางานและการดาเนินชีวิตป ระวัน
และเกิดการปรับพฤติกรรม ความคิด เป้าหมายชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของความพอดี และรู้จักการให้โดยนึกถึง
ประโยชนส์ ว่ นรวมเป็นหลัก ทง้ั น้ผี ู้เขา้ รับการฝึกอบรมไดน้ าการทาเกษตรแบบหลักกสิกรรมธรรมชาติ ไปปรับใช้ใน
อาชีพตน ท่ีเดิมเป็นเกษตรกรพ่ึงสารเคมี เน้นการค้าขายเป็นหลัก ปรับเปล่ียนมายึดหลักแบบธรรมชาติ พึ่งพิง
เลยี นแบบ การทาเกษตรแบบด้งั เดิม ลดการใชส้ ารเคมี ยดึ หลกั การพึง่ ตนเองมากข้ึน

๒. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมไปใช้ในกำรพฒั นำพน้ื ท่ี ให้เป็นพน้ื ทีต่ น้ แบบ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 ประยุกต์สู่โคก
หนอง นำ โมเดล

จากการติดตามผลพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ยึดหลักการทาเกษตรตามหลักกสิกรรมธรรมชาติและ
มกี ารนาผลงานจากการฝกึ อบรมในหลกั สูตรการออกแบบเชิงภมู ิสงั คมไทยเพือ่ การพ่ึงพาตนเองและรองรับภัยพิบัติ
เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล โดยการปรับสภาพพื้นดินขนาดเท่าท่ีมีให้สามารถเก็บนา้
ทาแปลงเกษตรอินทรีย์ ปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การขุดคลองไส้ไก่ การห่มดิน แห้งชาม น้าชาม
การทาปุ๋ยหมัก เป็นต้น อันเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมและครอบครัวสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง
ม่ังคั่ง และยั่งยืน ขจัดปัญหาส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเป็นวิกฤตของโลกให้หมดสิ้นไป ท้ังภัยแล้ง น้าท่วม
อาหารไม่ปลอดภัยด้วยสารเคมี ยาฆ่าแมลง ฝุ่นละออง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ มุ่งหวังให้เกิดการแก้ปัญหาประเทศและปัญหาวิกฤตโลก ใน 3 ประเด็นที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนา
อย่างยั่งยืน คือ ด้านน้า ด้านอาหาร และด้านพลังงาน สามารถเป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ
เป็นที่พึ่งของประชาชนในประเทศได้ ป้องกันปัญหาและลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถเป็น
ต้นแบบในการแก้ปญั หาการบรหิ ารจัดการนา้ ท่วม น้าแล้ง และนา้ เสยี ได้

3. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถเปน็ ผนู้ ำพ้ืนที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกตส์ ู่
โคก หนอง นำ โมเดล เช่น กำรเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้

จากการติดตามผลพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางอาชีพและมีบทบาทใน
ชมุ ชน จึงมีขยายผล ส่งตอ่ แลกเปล่ียนความรใู้ นเวทที ัง้ ในและนอกชุมชน ซึง่ โดยเร่ิมใหค้ วามรู้จากการฝึกอบรมแก่
คนใกล้ตัว เชน่ คนในครอบครวั เครอื ญาติ โดยชใ้ี หเ้ หน็ ถงึ ความสาคญั และประโยชนท์ ่ีเกิดจากการพฒั นาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎใี หม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล และการปรับเปล่ียนการทาเกษตรท่ีเนน้ การค้า กลับมา
ทาเกษตรแบบยั่งยืนและพึ่งตนเอง ท้ังนี้ได้ผู้เข้ารับการฝึกอบยังสามารถถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มผู้นา ชุมชน จัดตั้ง
ศนู ยเ์ รยี นรู้แกผ่ ทู้ ่สี นใจไดม้ าเรยี นรเู้ กษตรทฤษฎีใหมป่ ระยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เชน่ นายอดลุ ย์ วิเชียรชยั ผู้
เข้ารบั การฝกึ อบรมจากจงั หวัดปทมุ ธานี ทนี่ าความรูไ้ ปต่อยอด ขยายผลองค์ความรู้ ภานในศูนยเ์ รียนรูข้ องตนเอง
ให้ทกุ คนสามารถไปเรยี นรไู้ ด้ในพ้นื ท่จี รงิ และเรียนรู้ทฤษฎี แนวคดิ และหลกั การไปพรอ้ มกนั ได้ ซึ่งสามารถนาไปสู่
การสร้างเครือข่ายทาเกษตรแบบพ่ึงตนเองได้มากย่ิงขึน้

4. ผู้เขำ้ รับกำรฝกึ อบรมไดน้ ำองคค์ วำมร้ทู ี่ได้รับจำกกำรอบรมไปเผยแพร่หรือแลกเปลย่ี นเรยี นร้แู ก่ผู้ท่สี นใจ
จากการติดตามผลพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นาองค์ความร้แู ละความเข้าใจจากฝึกอบรม ไปเผยแพร่

ทางส่ือต่าง ๆ เชน่ การทาบอรด์ ความรไู้ ว้ในพน้ื ท่ีเพอ่ื คนมาเข้าเรียนรู้ได้ง่ายมากข้นึ และสง่ ต่อความรู้ทางออนไลน์
การทาส่ือวิดีทัศน์นาเสนอความรเู้ ก่ียวกับหลักกสิกรรมธรรมชาติ ผ่าน Facebook Line YouTube เป็นต้น และ
การให้ความรู้ผ่านการอบรม บอกเลา่ ในเวทปี ระชาคมหมบู่ า้ น ชมุ ชน หรอื บคุ คลภายนอกที่สนใจ

แบบติดตามประเมนิ ผลภายหลังการฝกึ อบรม

ชือ่ เรื่อง/หลักสตู ร โครงกำรศนู ย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กจิ กรรมที่ 3 ฝกึ อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการ หลกั สูตรการพัฒนากสกิ รรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพยี ง
กจิ กรรมที่ 4 ฝกึ อบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร หลักสูตรการออกแบบเชิงภมู ิสงั คมไทยเพือ่ การพึ่งพาตนเองและรองรบั ภัยพบิ ตั ิ

คำชแ้ี จง
๑. แบบติดตามนม้ี วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ตดิ ตามผลภายหลงั จากผ้ผู ่านการฝกึ อบรม และได้กลับไปปฏิบตั ิหน้าท่ี

แบ่งไดเ้ ปน็ 2 สว่ น ดังนี้
สว่ นที่ ๑ ขอ้ มูลท่ัวไป
ส่วนที่ ๒ การติดตามผลการฝึกอบรม

๒. ข้อมูลที่ได้รับจากการรายงานตามแบบติดตามนี้จะเป็นการนาเสนอผลในภาพรวม เพ่ือประโยชน์ใน
การควบคุมคุณภาพและการบริหารการฝึกอบรม และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการปฏิบัติงาน
ของผ้รู ายงาน

สว่ นท่ี ๑ ข้อมูลทว่ั ไป

ช่ือ/นามสกลุ นางประทีป จนั ทรแ์ จ้ง
พน้ื ที่ เลขท่ี 50/5 หมู่ 7 ตาบลลาโพ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ชือ่ เร่อื ง/หลกั สูตร โครงกำรศูนยศ์ ึกษำและพัฒนำชมุ ชนตำมหลักปรชั ญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ หลักสูตรการพัฒนากสกิ รรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพยี ง
กจิ กรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ หลักสูตรการออกแบบเชิงภมู ิสังคมไทยเพอ่ื การพ่งึ พาตนเอง

และรองรับภยั พบิ ัติ
ระหวา่ งวนั ท่ี 31 มกราคม 2563 ถงึ วนั ที่ 31 มกราคม 2563 เป็นเวลารวมทง้ั สิน้ 1 วัน

สว่ นที่ ๒ การติดตามผลการฝึกอบรม

หัวขอ้ เร่ือง ผลสัมฤทธิ์ภำยหลังกำรพัฒนำ มกี ำรนำมำใช้อย่ำงไร

ไมม่ กี ำรนำมำใช้ มกี ำรนำมำใช้

๑. สามารถนาความรู้ท่ไี ดร้ ับจากการอบรม เพมิ่ พูนความรแู้ ละทักษะตามหลักทฤษฎีใหม่
ไปใช้ในการพฒั นาตนเอง
√ เป็นกรอบแนวทางในการดาเนนิ ชวี ิตประจาวัน
เชน่ การพ่ึงตนเองด้วยการปลูกผักสวนครวั

๒. สามารถนาความรู้ท่ีได้รบั จากการอบรม ปรบั ปรุงพ้นื ทีต่ นเอง บารุงดินด้วยการหม่ ดนิ
ไปใช้ในการพัฒนาพืน้ ทต่ี ้นแบบการพฒั นา
คณุ ภาพชีวิตตามหลักปรัชญาฯ √ ดว้ ยฟาง และเลี้ยงดนิ ด้วยการใชป้ ุ๋ยชีวภาพ
“แห้งชาม นา้ ชาม”

๓. สามารถเป็นผู้นาพ้ืนที่ต้นแบบการ นาความรไู้ ปถา่ ยทอดในกล่มุ กองทุนพัฒนา
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
√ บทบาทสตรี
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เช่น
การเป็นวิทยากรถา่ ยทอดความรู้

๔. ไดน้ าองคค์ วามรู้ทีไ่ ดร้ บั จากการอบรม √ นาความรู้ไปเผยแพรใ่ นเวทปี ระชาคมหมบู่ า้ น
ไปเผยแพรห่ รือแลกเปลยี่ นเรียนรู้แกผ่ ทู้ ี่
สนใจ

สว่ นท่ี ๑ ขอ้ มูลท่ัวไป

ช่ือ/นามสกลุ นางนติ ยา สอนหดั
พนื้ ที่ เลขท่ี 65 หมู่ 11 ตาบลนาแขม อาเภอกบินทร์บุรี จงั หวดั ปราจีนบรุ ี
ช่ือเรือ่ ง/หลักสูตร โครงกำรศนู ย์ศึกษำและพฒั นำชมุ ชนตำมหลกั ปรชั ญำของเศรษฐกิจพอเพยี ง

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
กจิ กรรมที่ 4 ฝกึ อบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลกั สูตรการออกแบบเชงิ ภูมสิ ังคมไทยเพ่ือการพึง่ พาตนเอง

และรองรับภัยพบิ ัติ
ระหว่างวนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถงึ วันท่ี 5 กุมภาพนั ธ์ 2563 เป็นเวลารวมทัง้ สิ้น 2 วนั

สว่ นท่ี ๒ การติดตามผลการฝกึ อบรม

หัวข้อเร่ือง ผลสมั ฤทธ์ภิ ำยหลังกำรพัฒนำ มกี ำรนำมำใชอ้ ยำ่ งไร
ไม่มกี ำรนำมำใช้ มกี ำรนำมำใช้

๑. สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รบั จากการอบรม เพม่ิ พนู ความร้แู ละทักษะตามหลกั ทฤษฎีใหม่
ไปใชใ้ นการพฒั นาตนเอง
√ เปน็ กรอบแนวทางในการดาเนนิ ชีวิตประจาวัน
เชน่ การปลูกพชื แบบผสมผสาน

ใช้หลกั กการปลกู พืช 5 ระดับในพน้ื ทขี่ อง

๒. สามารถนาความรู้ท่ีไดร้ ับจากการอบรม ตนเอง จานวน 1 ไร่ / ใชห้ ลักการกระจายน้า
ไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนทตี่ น้ แบบการพัฒนา
√ ในพน้ื ทโี่ ดยการขดุ คลองไส้ไก่ / บารุงดินดว้ ย
คณุ ภาพชีวติ ตามหลกั ปรัชญาฯ การหม่ ดนิ ด้วยฟาง และเล้ยี งดนิ ด้วยการใช้ป๋ยุ

ชีวภาพ “แห้งชาม น้าชาม”

๓. สามารถเป็นผู้นาพื้นที่ต้นแบบการ แลกเปลีย่ นความรู้ในกลมุ่ ผนู้ าสมั มาชพี และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
√ ขยายผลการปลูกผกั สวนครัวเพ่ือสร้างความ
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เช่น ม่ันคงทางอาหารไปยังศูนยป์ ฏบิ ตั ิธรรมพุทธ
การเปน็ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ อุทยานแกว้ บรู พา

๔. ได้นาองคค์ วามรูท้ ี่ไดร้ บั จากการอบรม √ ถ่ายทอดความรูแ้ กผ่ ู้ที่สนใจทัง้ ในหมู่บา้ นและ
ไปเผยแพรห่ รือแลกเปลย่ี นเรยี นรู้แก่ผู้ที่ องค์กรภาครฐั
สนใจ

สว่ นที่ ๑ ขอ้ มลู ทวั่ ไป

ชอ่ื /นามสกลุ นางณิชารชั ณ์ กันตา่ ย
พ้ืนท่ี เลขท่ี 3/1 หมู่ 2 ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จงั หวัดนนทบุ รี
ช่อื เร่ือง/หลักสูตร โครงกำรศนู ยศ์ ึกษำและพฒั นำชมุ ชนตำมหลกั ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตรการพฒั นากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพยี ง
กจิ กรรมท่ี 4 ฝกึ อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ หลักสูตรการออกแบบเชงิ ภูมสิ งั คมไทยเพอื่ การพึ่งพาตนเอง

และรองรับภัยพบิ ัติ
ระหวา่ งวนั ที่ 17 กมุ ภาพนั ธ์ 2563 ถงึ วันที่ 17 กมุ ภาพนั ธ์ 2563 เปน็ เวลารวมทง้ั ส้ิน 1 วนั

สว่ นท่ี ๒ การติดตามผลการฝึกอบรม

หวั ขอ้ เรอ่ื ง ผลสมั ฤทธภิ์ ำยหลังกำรพฒั นำ มีกำรนำมำใช้อยำ่ งไร
ไม่มกี ำรนำมำใช้ มีกำรนำมำใช้

เพ่ิมพูนความรู้และทักษะตามหลักทฤษฎีใหม่

เปน็ กรอบแนวทางในการดาเนนิ ชีวิตประจาวัน

๑. สามารถนาความรทู้ ี่ไดร้ ับจากการอบรม และในฐานะผู้นา ยึดหลักการทรงงานของใน
ไปใชใ้ นการพัฒนาตนเอง
√ หลวง ร.9 เช่น แก้ปัญหาจากจุดเล็ก โดยมอง
ปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือ

แกป้ ญั หานน้ั ควรมองในสิ่งท่ีคนมักจะมองข้าม

แล้วเร่มิ แก้ปัญหาจากจุดเลก็ ๆ เสียกอ่ น

๒. สามารถนาความร้ทู ี่ได้รับจากการอบรม - ใชห้ ลักการกระจายน้าในพนื้ ที่โดยการขุด
ไปใชใ้ นการพฒั นาพน้ื ท่ตี ้นแบบการพฒั นา
√ คลองไสไ้ ก่
คณุ ภาพชีวิตตามหลกั ปรชั ญาฯ - บารุงดนิ ดว้ ยการห่มดนิ ด้วยฟาง และเล้ยี ง

ดนิ ดว้ ยการใชป้ ๋ยุ ชีวภาพ “แหง้ ชาม น้าชาม”
- ทาปยุ๋ หมักชวี ภาพ เพอ่ื ใช้ในการเกษตร

๓. สามารถเป็นผู้นาพ้ืนท่ีต้นแบบการ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการประยุกตใ์ ช้ของ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ √ หลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับการ
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เช่น แ ก้ ปั ญ ห า ใ น ชุ ม ช น แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า อ า ชี พ
การเป็นวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ สง่ เสริมการพง่ึ ตนเองแก่คนในชุมชน

๔. ไดน้ าองค์ความรทู้ ี่ได้รับจากการอบรม √ ถ่ายทอดความรู้แก่ผทู้ ี่สนใจท้งั ในหมูบ่ า้ น
เกีย่ วกบั ทาเกษตรตามหลักกสกิ รรมธรรมชาติ
ไปเผยแพรห่ รอื แลกเปล่ยี นเรียนรู้แก่ผ้ทู ี่
สนใจ

สว่ นท่ี ๑ ขอ้ มลู ท่วั ไป

ชื่อ/นามสกุล นายสนุ ทร แววมะบตุ ร
พ้ืนท่ี เลขท่ี 55 หมู่ 3ตาลบ้านแพรก อาเภอบา้ นแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ช่อื เรือ่ ง/หลักสตู ร โครงกำรศูนยศ์ ึกษำและพฒั นำชุมชนตำมหลกั ปรชั ญำของเศรษฐกจิ พอเพียง

กิจกรรมท่ี 3 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร หลักสูตรการพัฒนากสกิ รรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพยี ง
กจิ กรรมที่ 4 ฝกึ อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการ หลกั สูตรการออกแบบเชงิ ภมู ิสงั คมไทยเพอื่ การพ่ึงพาตนเอง

และรองรับภัยพบิ ัติ
ระหว่างวนั ท่ี 17 กมุ ภาพนั ธ์ 2563 ถงึ วนั ท่ี 17 กุมภาพนั ธ์ 2563 เป็นเวลารวมท้ังสนิ้ 1 วนั

สว่ นที่ ๒ การติดตามผลการฝึกอบรม

หัวขอ้ เรอื่ ง ผลสมั ฤทธ์ิภำยหลังกำรพฒั นำ มีกำรนำมำใชอ้ ยำ่ งไร
ไม่มีกำรนำมำใช้ มกี ำรนำมำใช้

สามารถปรับความคิด จิตสานึก พฤติกรรม

๑. สามารถนาความรู้ท่ีไดร้ ับจากการอบรม และลงมือทาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ไปใชใ้ นการพัฒนาตนเอง
√ พ อ เ พี ย ง จ น เ กิ ด ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง รู้
จุดบกพร่องตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาที่

เผชิญได้

การปรับสภาพพื้นดินขนาดเท่าที่มีให้สามารถ

๒. สามารถนาความรู้ที่ไดร้ ับจากการอบรม เก็บน้า ทาแปลงเกษตรอินทรีย์ ปลูกต้นไม้ 3
ไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนทีต่ ้นแบบการพัฒนา อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การขุดคลองใส้ไก่
คณุ ภาพชีวติ ตามหลกั ปรชั ญาฯ
√ การห่มดิน แห้งชาม น้าชาม การทาปุ๋ยหมัก
เป็นต้น และสามารถเป็นศูนย์ประสานงาน
ช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติ และสามารถเป็น

ต้นแบบในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้า
ทว่ ม น้าแล้ง และนา้ เสียได้

สามารถพัฒนาพ้ืนที่เป้นพื้นท่ีต้นแบบฯ และ

๓. สามารถเป็นผู้นาพื้นท่ีต้นแบบการ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจมาเรียนรู้ และถ่ายทอด

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ √ ความรู้ สร้างความเข้าใจ เก่ียวกับทาเกษตร
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เช่น อินทรีย์ พืชผักปลอดสารพิษ เพ่ือการบริโภค
การเป็นวิทยากรถา่ ยทอดความรู้ อาหารปลอดภัย และการนาหลักการทฤษฎี

ใหม่มาใช้ปรับพื้นท่ี

๔. ได้นาองคค์ วามรทู้ ไี่ ด้รับจากการอบรม √ ขยายผลความรแู้ ละความเขา้ ใจส่กู ลุ่มเยาวชน
และคนในชุมชน
ไปเผยแพรห่ รอื แลกเปลยี่ นเรียนรู้แกผ่ ู้ท่ี
สนใจ

สว่ นท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป

ชอ่ื /นามสกลุ นางอานวย มลู เสถยี ร
พืน้ ที่ เลขที่ 43/1 หมู่ 6 ตาบลหนิ ต้ัง อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ชอื่ เร่อื ง/หลักสตู ร โครงกำรศนู ยศ์ ึกษำและพัฒนำชมุ ชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

กิจกรรมท่ี 3 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนากสิกรรมสรู่ ะบบเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมท่ี 4 ฝกึ อบรมเชิงปฏบิ ัติการ หลักสูตรการออกแบบเชงิ ภมู สิ งั คมไทยเพอื่ การพึ่งพาตนเอง

และรองรับภัยพบิ ัติ
ระหว่างวนั ท่ี 12 มนี าคม 2563 ถงึ วนั ที่ 12 มีนาคม 2563 เปน็ เวลารวมทง้ั สนิ้ 1 วนั

ส่วนท่ี ๒ การติดตามผลการฝึกอบรม

หัวขอ้ เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิภำยหลงั กำรพัฒนำ มีกำรนำมำใชอ้ ยำ่ งไร
ไมม่ ีกำรนำมำใช้ มกี ำรนำมำใช้
๑. สามารถนาความรู้ทไ่ี ด้รบั จากการอบรม
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง √ การตั้งเป้าหมายในการทาเกษตรตามหลักการ
ทไ่ี ดผ้ ่านการอบรม

๒. สามารถนาความร้ทู ี่ไดร้ บั จากการอบรม - ใช้หลกั การกระจายนา้ ในพื้นทโ่ี ดยการขดุ
ไปใช้ในการพัฒนาพืน้ ท่ีต้นแบบการพัฒนา คลองไส้ไก่
คุณภาพชีวิตตามหลกั ปรชั ญาฯ
√ - บารุงดินดว้ ยการห่มดินด้วยฟาง และเล้ยี ง
๓. สามารถเป็นผู้นาพ้ืนที่ต้นแบบการ ดินด้วยการใช้ปยุ๋ ชวี ภาพ “แห้งชาม นา้ ชาม”
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ - การปรับพ้นื ทใี่ หเ้ หมาะสมการบรบิ ท ภมู ิ
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เช่น สงั คมของตนเอง
การเป็นวทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการขยายผลสร้าง
๔. ได้นาองค์ความร้ทู ไี่ ด้รบั จากการอบรม
ไปเผยแพร่หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่ผู้ท่ี √ เครือข่ายและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวการทา
สนใจ เกษตรทฤษฎใี หม่

√ ขยายผลองค์ความรู้ในเครอื ข่ายและคนใน
ชุมชน

ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป

ช่อื /นามสกุล นายอดุลย์ วิเชยี รชัย
พนื้ ที่ เลขที่ 107 หมู่ 14 ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จงั หวดั ปทมุ ธานี
ช่ือเรือ่ ง/หลกั สตู ร โครงกำรศูนยศ์ ึกษำและพฒั นำชมุ ชนตำมหลกั ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยี ง

กิจกรรมท่ี 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรการพัฒนากสกิ รรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพยี ง
กิจกรรมท่ี 4 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบเชงิ ภูมิสงั คมไทยเพือ่ การพง่ึ พาตนเอง

และรองรับภยั พิบัติ
ระหวา่ งวนั ท่ี 13 มนี าคม 2563 ถงึ วนั ท่ี 14 มนี าคม 2563 เปน็ เวลารวมท้งั สนิ้ 2 วนั

สว่ นที่ ๒ การติดตามผลการฝึกอบรม

หัวข้อเรอ่ื ง ผลสัมฤทธิภ์ ำยหลังกำรพัฒนำ มกี ำรนำมำใช้อยำ่ งไร
ไมม่ กี ำรนำมำใช้ มีกำรนำมำใช้

ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม เพ่ือส่งต่อความรู้

๑. สามารถนาความร้ทู ไ่ี ด้รบั จากการอบรม √ ความเข้าในการทาเกษตรแก่ชุมชน พลิกฟ้ืน
ไปใช้ในการพฒั นาตนเอง และ เปลี่ยน แปลง อ าชีพ เก ษตร ก ร ของ

ครอบครัวใหป้ ระสบความสาเรจ็ ใหไ้ ด้

๒. สามารถนาความรทู้ ่ีไดร้ บั จากการอบรม พั ฒ น า พ้ื น ท่ี ต น เ อ ง ซึ่ ง เ ป็ น ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ใ ห้
ไปใชใ้ นการพฒั นาพน้ื ทต่ี น้ แบบการพัฒนา
คุณภาพชวี ติ ตามหลักปรชั ญาฯ √ สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น โดยการขยายพ้ืนท่ีการทา
เกษตรเดิม จากเดิมท่ีเป็นนา พัฒนาสู่รูปแบบ

โคก หนอง นา โมเดล ด้วยการบริหารจัดการ
พนื้ ทีห่ ลงั จาการฝึกอบรม

๓. สามารถเป็นผู้นาพ้ืนท่ีต้นแบบการ วทิ ยากรศนู ยเ์ รียนสัมมาชพี ชุมชน
ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ และเป็นผู้นา
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เช่น √ ต้ น แ บ บ ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ต า ม
การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา
โมเดล

๔. ไดน้ าองค์ความรทู้ ่ีได้รับจากการอบรม เผยแพรอ่ งคค์ วามรผู้ า่ นสอื่ ทกุ ชอ่ งทาง เช่น
ไปเผยแพรห่ รือแลกเปลยี่ นเรียนรู้แกผ่ ู้ที่
สนใจ √ สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ สอ่ื โทรทศั น์ หน่วยงานทง้ั
ภาครฐั และเอกชน รวมถงึ การเผยแพรภ่ าค
ประชาชน

สว่ นที่ ๑ ขอ้ มูลทัว่ ไป

ชอ่ื /นามสกุล นายภูวดล คานาย
พน้ื ท่ี เลขท่ี 60/1 หมู่ 7 ตาบลพรหมณี อาเภอเมืองนครนายก จงั หวัดนครนายก
ช่ือเร่อื ง/หลกั สูตร โครงกำรศนู ยศ์ ึกษำและพฒั นำชมุ ชนตำมหลักปรชั ญำของเศรษฐกิจพอเพยี ง

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพฒั นากสิกรรมสรู่ ะบบเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมท่ี 4 ฝึกอบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ หลกั สูตรการออกแบบเชงิ ภูมสิ งั คมไทยเพื่อการพ่งึ พาตนเอง

และรองรับภยั พิบัติ
ระหวา่ งวนั ที่ 21 มนี าคม 2563 ถึงวันที่ 21 มนี าคม 2563 เปน็ เวลารวมทั้งสิน้ 1 วัน

สว่ นที่ ๒ การติดตามผลการฝกึ อบรม

หัวข้อเรอื่ ง ผลสัมฤทธ์ิภำยหลงั กำรพฒั นำ มีกำรนำมำใชอ้ ย่ำงไร
ไมม่ กี ำรนำมำใช้ มีกำรนำมำใช้

๑. สามารถนาความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม นาความรู้ไปพัฒนาตนเองในฐานะผู้นาชุมชน
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
√ ด้วยแนวคิด “ผู้นา ต้องทาก่อน” และ ททท
(ทาทันที)

๒. สามารถนาความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม การปรบั พ้นื ที่จากเดิมที่เปน็ เพียงแปลงผักสู่
ไปใช้ในการพัฒนาพนื้ ที่ต้นแบบการพฒั นา การบริหารจดั การพืน้ ทด่ี ินและน้า โดยการใช้
คณุ ภาพชีวติ ตามหลกั ปรัชญาฯ
√ หลักการกระจายนา้ ในพื้นทโี่ ดยการขดุ คลอง
๓. สามารถเป็นผู้นาพื้นที่ต้นแบบการ ไสไ้ ก่ และบารุงดนิ ดว้ ยการหม่ ดนิ ดว้ ยฟาง
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ และเลย้ี งดนิ ดว้ ยการใชป้ ุ๋ยชีวภาพ “แหง้ ชาม
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เช่น นา้ ชาม”
การเปน็ วทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนา

√ คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
โคก หนอง นา โมเดล แก่คนในชุมชนในเวที

ประชุมหม่บู ้าน

๔. ได้นาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม พ้ืนที่ต้นแบบของตนเอง ในการทาสารคดี
ไปเผยแพร่หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่ผู้ท่ี
สนใจ √ เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
ผ่านสอื่

ส่วนท่ี ๑ ขอ้ มลู ทว่ั ไป

ชื่อ/นามสกุล ร.อ.วารนิ ทร์ ช่างทอง
พื้นที่ เลขที่ 58/2 หมู่ 3 ตาบลบางเพลิง อาเภอบางปะหัน จงั หวัดพระนครศรอี ยุธยา
ช่ือเรือ่ ง/หลักสตู ร โครงกำรศูนย์ศึกษำและพฒั นำชุมชนตำมหลกั ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร หลักสูตรการพฒั นากสิกรรมสรู่ ะบบเศรษฐกิจพอเพยี ง
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบัติการ หลกั สูตรการออกแบบเชงิ ภมู สิ ังคมไทยเพื่อการพึ่งพาตนเอง

และรองรับภัยพิบัติ
ระหว่างวนั ที่ 15 กรกฎาคม 2563 ถงึ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เปน็ เวลารวมทง้ั สนิ้ 1 วัน

สว่ นที่ ๒ การติดตามผลการฝกึ อบรม

หัวข้อเรอ่ื ง ผลสัมฤทธภ์ิ ำยหลงั กำรพัฒนำ มกี ำรนำมำใชอ้ ยำ่ งไร
ไม่มีกำรนำมำใช้ มกี ำรนำมำใช้

๑. สามารถนาความรู้ท่ไี ด้รับจากการอบรม พัฒนาตนสู่การเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการ
ไปใชใ้ นการพฒั นาตนเอง
√ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
รูปแบบประยกุ ตส์ ู่ โคก หนอง นา โมเดล

๒. สามารถนาความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม การบริหารจัดการพ้ืนท่ีดินและน้า โดยการใช้
ไปใช้ในการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการพฒั นา หลักการกระจายน้าในพ้ืนที่โดยการขุดคลอง
คุณภาพชวี ติ ตามหลักปรชั ญาฯ
√ ไส้ไก่ และบารุงดินด้วยการห่มดินด้วยฟาง
๓. สามารถเป็นผู้นาพ้ืนที่ต้นแบบการ และเลี้ยงดินด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ “แห้งชาม
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ น้าชาม” ทาปุ๋ยชีวภาพสาหรับการทาเกษตร
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เช่น ในพ้ืนทีต่ นเองและชว่ ยเหลือคนในชมุ ชน
การเปน็ วทิ ยากรถา่ ยทอดความรู้ ขยายผลความรู้ สามารถเปน็ ครพู าทาแก่คนใน
๔. ได้นาองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม
ไปเผยแพร่หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้แก่ผู้ท่ี √ ชุมชนและผทู้ ่ีสนใจได้
สนใจ
√ นาความรู้ท่ีได้ไปทาสื่อความรู้หลักกสิกรรม-
ธรรมชาติ

ส่วนท่ี ๑ ขอ้ มูลทว่ั ไป

ชอ่ื /นามสกลุ นายปราโมทย์ กจิ ปลื้ม
พ้นื ท่ี เลขที่ 46/39 หมู่ 1 ตาบลบา้ นเกาะ อาเภอพระนครศรอี ยุธยา จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา
ชอ่ื เรื่อง/หลกั สตู ร โครงกำรศูนย์ศึกษำและพฒั นำชมุ ชนตำมหลักปรชั ญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร หลักสูตรการพฒั นากสกิ รรมสรู่ ะบบเศรษฐกิจพอเพยี ง
กิจกรรมที่ 4 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบเชิงภมู สิ งั คมไทยเพ่ือการพึง่ พาตนเอง

และรองรับภยั พิบัติ
ระหว่างวนั ท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ถงึ วนั ท่ี 15 กรกฎาคม 2563 เปน็ เวลารวมทงั้ สน้ิ 1 วัน

สว่ นท่ี ๒ การติดตามผลการฝึกอบรม

หัวขอ้ เร่ือง ผลสัมฤทธ์ภิ ำยหลงั กำรพฒั นำ มกี ำรนำมำใช้อยำ่ งไร
ไม่มีกำรนำมำใช้ มกี ำรนำมำใช้

๑. สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม √ ต่อยอดความรู้เดิมและปรับ Mind set สู่การ
ไปใชใ้ นการพฒั นาตนเอง เป็นเกษตรกรตามหลกั กสิกรรมธรรมชาติ

๒. สามารถนาความรู้ที่ได้รบั จากการอบรม การบรหิ ารจัดการพนื้ ทด่ี นิ และนา้ โดยการใช้
ไปใช้ในการพัฒนาพน้ื ที่ต้นแบบการพฒั นา หลักการกระจายน้าในพ้ืนท่ีโดยการขุดคลอง
คุณภาพชีวติ ตามหลักปรชั ญาฯ
√ ไสไ้ ก่ และบารงุ ดินด้วยการห่มดนิ ดว้ ยฟาง
๓. สามารถเป็นผู้นาพื้นที่ต้นแบบการ และเลีย้ งดนิ ด้วยการใช้ปยุ๋ ชีวภาพ “แห้งชาม
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ นา้ ชาม” ทาปุ๋ยชวี ภาพ และสร้างพื้นท่ีสาหรับ
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เช่น ให้ผ้สู นใจมาเรียนรู้
การเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ประยกุ ต์ ต่อยอด ใช้ความรทู้ ่ไี ด้จากการอบรม

๔. ได้นาองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม √ ต่อสง่ ต่อ ขยายผล แก่ผสู้ นใจ เช่น การทาหลุม
ไปเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ท่ี พอเพียง ซ่ึงเป็นการปลูกผักหลากหลายชนิด
สนใจ
ในพืน้ ที่ 1 ตารางวา

- มีการเผยแพรแ่ ก่คนในชมุ ชนและผทู้ ่ีสนใจ

√ และเวทีแลกเปลย่ี นเรียนรู้ ของหน่วยงานภาคี
- เป็นวทิ ยากรสนบั สนนุ ใหแ้ ก่ ศพช.นครนายก

ส่วนท่ี ๑ ข้อมลู ทวั่ ไป

ชอ่ื /นามสกุล นายวสันต์ ธัญญเจริญ
พืน้ ท่ี เลขท่ี 29 หมู่ 4 ตาบลบางขาม อาเภอบ้านสรา้ ง จงั หวดั ปราจนี บุรี

ชอ่ื เรื่อง/หลักสูตร โครงกำรศูนย์ศึกษำและพัฒนำชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพยี ง
กิจกรรมท่ี 3 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการ หลักสูตรการพัฒนากสกิ รรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพยี ง
กิจกรรมท่ี 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกั สูตรการออกแบบเชงิ ภูมสิ ังคมไทยเพื่อการพงึ่ พาตนเอง

และรองรับภัยพิบัติ
ระหว่างวนั ท่ี 4 สงิ หาคม 2563 ถึงวนั ท่ี 4 สงิ หาคม 2563 เป็นเวลารวมท้ังส้นิ 1 วนั

สว่ นที่ ๒ การติดตามผลการฝกึ อบรม

หัวข้อเรื่อง ผลสมั ฤทธ์ิภำยหลงั กำรพัฒนำ มีกำรนำมำใชอ้ ย่ำงไร
ไม่มีกำรนำมำใช้ มกี ำรนำมำใช้

๑. สามารถนาความรู้ที่ได้รบั จากการอบรม √ ปรับ Mind set สู่การทาเกษตรตามหลัก
ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง กสกิ รรมธรรมชาติ

๒. สามารถนาความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม การบริหารจัดการพนื้ ทดี่ นิ และน้า
ไปใช้ในการพัฒนาพนื้ ท่ีต้นแบบการพัฒนา - ใช้หลักการกระจายน้าในพ้ืนท่ีโดยการขุด
คุณภาพชีวติ ตามหลักปรชั ญาฯ คลองไสไ้ ก่

๓. สามารถเป็นผู้นาพื้นที่ต้นแบบการ √ - บารุงดนิ ด้วยการห่มดินดว้ ยฟาง และเลี้ยงดนิ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ “แห้งชาม น้าชาม” -
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เช่น ทาป๋ยุ ชีวภาพ “แห้งชาม นา้ ชาม”
การเปน็ วิทยากรถา่ ยทอดความรู้ - การบรหิ ารจัดการพนื้ ท่ขี นาดเล็กโดยยึดหลัก
๔. ได้นาองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม ทฤษฎใี หมป่ ระยกุ ต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
ไปเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้ที่ สามารถนาความรู้ที่ได้จากากรฝึกอบรม ไป
สนใจ
√ ถา่ ยทอด ดว้ ยการเป็นวิทยากร “ครพู าทา” ใน
เครือขา่ ย

เผยแพร่ความรูใ้ นฐานะครพู าทาในกิจกรรม

√ “เอามือ้ สามคั คี” ของเครือขา่ ย และเป็น
วทิ ยากรสนบั สนุนให้แก่ ศพช.นครนายก

ภำพประกอบกำรตดิ ตำมประเมนิ ผลหลังกำรฝกึ อบรม

นางประทีป จันทร์แจ้ง
พ้ืนที่ เลขท่ี 50/5 หมู่ 7 ตาบลลาโพ อาเภอบางบวั ทอง จงั หวดั นนทบรุ ี

ภำพประกอบกำรตดิ ตำมประเมนิ ผลหลังกำรฝึกอบรม

นางนิตยา สอนหัด
พ้นื ที่ เลขที่ 65 หมู่ 11 ตาบลนาแขม อาเภอกบินทรบ์ ุรี จงั หวดั ปราจีนบรุ ี

ภำพประกอบกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม

นางณชิ ารัชณ์ กันตา่ ย
พ้ืนท่ี เลขที่ 3/1 หมู่ 2 ตาบลบางใหญ่ อาเภอบางใหญ่ จงั หวัดนนทบุ รี

ภำพประกอบกำรตดิ ตำมประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม

นายสนุ ทร แววมะบตุ ร
พ้นื ท่ี เลขท่ี 55 หมู่ 3 ตาลบา้ นแพรก อาเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยธุ ยา

ภำพประกอบกำรตดิ ตำมประเมนิ ผลหลงั กำรฝกึ อบรม

นางอานวย มลู เสถยี ร
พื้นท่ี เลขท่ี 43/1 หมู่ 6 ตาบลหินตัง้ อาเภอเมืองนครนายก จงั หวดั นครนายก

ภำพประกอบกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม

นายอดลุ ย์ วเิ ชยี รชัย
พ้นื ที่ เลขท่ี 107 หมู่ 14 ตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง จังหวดั ปทมุ ธานี

ภำพประกอบกำรตดิ ตำมประเมินผลหลังกำรฝกึ อบรม

นายภวู ดล คานาย
พ้นื ท่ี เลขท่ี 60/1 หมู่ 7 ตาบลพรหมณี อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ภำพประกอบกำรติดตำมประเมินผลหลงั กำรฝกึ อบรม

ร.อ.วารินทร์ ช่างทอง
พ้นื ท่ี เลขท่ี 58/2 หมู่ 3 ตาบลบางเพลงิ อาเภอบางปะหัน จงั หวดั พระนครศรีอยธุ ยา

ภำพประกอบกำรตดิ ตำมประเมินผลหลงั กำรฝึกอบรม

นายปราโมทย์ กิจปล้ืม
พ้นื ท่ี เลขท่ี 46/39 หมู่ 1 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวดั พระนครศรีอยธุ ยา

ภำพประกอบกำรตดิ ตำมประเมินผลหลังกำรฝึกอบรม

นายวสนั ต์ ธัญญเจรญิ
พ้นื ที่ เลขที่ 29 หมู่ 4 ตาบลบางขาม อาเภอบา้ นสรา้ ง จังหวดั ปราจีนบรุ ี

ชอื่ เอกสำร เอกสารรายงานผลการติดตามผลหลงั การฝกึ อบรมโครงการศนู ยศ์ กึ ษาและพฒั นาชมุ ชนตามหลกั

ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง

กจิ กรรมที่ 3 ฝกึ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพฒั นากสกิ รรมส่รู ะบบเศรษฐกจิ พอเพยี ง

กจิ กรรมท่ี 4 ฝึกอบรมเชงิ ปฏิบัติการ หลักสตู รการออกแบบเชงิ ภูมิสงั คมไทยเพ่อื การพ่งึ พา

ตนเองและรองรับภัยพิบตั ิ

ประเภทเอกสำร เอกสารวชิ าการ

ทป่ี รึกษำ นางประภา ปานนิตยกลุ ผอู้ านวยการศูนยศ์ กึ ษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

ผ้สู นับสนนุ ข้อมลู กลุม่ งานวิชาการ

นางสาวอรวีย์ แสงทอง นักทรพั ยากรบคุ คลชานาญการ

นางสาวพมิ พ์ณดา ไมตรเี วช นกั วิชาการพัฒนาชุมชนปฏบิ ตั กิ าร

นายเมธาพนั ธ์ นลิ แก้ว นกั ทรพั ยากรบคุ คลปฏบิ ัตกิ าร

นางสาวสฑุ ามาศ อมั รนิ ทร์ นกั ทรพั ยากรบุคคล

กลุ่มงานทรัพยากรบคุ คล

นายศุภกิตต์ รอบรู้ นักวชิ าการพฒั นาชุมชนชานาญการ

นางสุพรรษา แก้วขนุ ทด นักทรัพยากรบคุ คลปฏิบัติการ

นายชาญณรงค์ จิรขจรกุล นกั ทรัพยากรบุคคล

นางสาวภัทธญิ า ตกิ จินา นักทรัพยากรบุคคล

ผู้รวบรวม/เรยี บเรียง นายชาญณรงค์ จริ ขจรกลุ นกั ทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุฑามาศ อมั รินทร์ นักทรัพยากรบคุ คล

นางสาวภัทธิญา ตกิ จนิ า นกั ทรพั ยากรบุคคล

ผพู้ มิ พ์ นางสาวสุฑามาศ อัมรินทร์ นักทรพั ยากรบุคคล

ผอู้ อกแบบปก นางสาวสุฑามาศ อัมรนิ ทร์ นกั ทรพั ยากรบุคคล

ผรู้ วบรวมภำพ นายชาญณรงค์ จิรขจรกุล นักทรพั ยากรบคุ คล

นางสาวภทั ธิญา ตกิ จินา นกั ทรพั ยากรบคุ คล

ปีท่ีพิมพ์ 2563


Click to View FlipBook Version