The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by shafiniib, 2021-01-16 09:59:03

KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU - PERINGKAT PENGENALAN

SIDANG 1 – DASAR DAN TUJUAN PENGAKAP 05/09/2020
OBJEKTIF SIDANG
Di akhir sidang ini peserta kursus akan:

SIDANG 1
TUJUAN DAN DASAR KEPENGAKAPAN
VISI & MISI WOSM & PPM
(FUNDAMENTALS OF SCOUTING) Memahami Visi dan Mengenal pasti
Misi WOSM dan PPM tujuan dan matlamat
kepengakapan


APAKAH ITU PENGAKAP? APAKAH ITU PENGAKAP?
Adakah ianya hanya dianggap sebagai satu aktiviti atau kegiatan
di sekolah sahaja?
Melatih golongan belia
(muda remaja) dengan
Satu program/aktiviti penuh Tertakluk kepada Akta
01 dengan cabaran dan Parlimen - Akta 784, Akta 01 sokongan daripada
sumber dewasa
keseronokan untuk melatih Persekutuan Pengakap-
golongan muda remaja
pengakap Malaysia (Di-
Satu pertubuhan sukarela, Semak 2016) dahulu 02
bebas dari politik, dan PENGAKAP dikenali sebagai Akta 38
terbuka kepada semua tanpa (1968) , Akta 143 (1974) 03
mengira asal usul bangsa dan Akta 409 (1989) dan
dan kepercayaan agama 03 02 Dasar Pertubuhan Berdasarkan kepada
selaras dengan tujuan, Satu pergerakan belia Peraturan (P.O.R.) Persetiaan dan Undang-
prinsip, dan kaedah undang Pengakap
kepengakapan (scout bertaraf antarabangsa
dan tertua di dunia
method).VISI WOSM MISI WOSM
(World Organization of the Scout Movement) (World Organization of the Scout Movement)

"The Mission of Scouting is
Misi Pengakap adalah
"By 2023 Scouting will be ” “ to contribute to the pendidikan anak muda, ”
menyumbang kepada
“ movement, enabling 100 based on the Scout Promise berdasarkan Persetiaan dan
education of young people,
the world’s leading
Menjelang tahun 2023,
through a value system
educational youth
melalui satu sistem nilai
Pengakap akan menjadi
pergerakan belia yang
and Law, to help build a
berpendidikan terkemuka di million young people to better world where people Undang-undang Pengakap,
be active citizens
dunia, membolehkan 100 juta creating positive change are self-fulfilled as membantu membina dunia
anak muda menjadi in their communities and individuals and play a yang lebih baik di mana
warganegara aktif dengan in the world based on constructive role in society." setiap individu dapat
mewujudkan perubahan shared values." memenuhi keperluan diri
positif dalam komuniti mereka dan memainkan peranan
dan di dunia melalui yang konstruktif dalam
perkongsian nilai." masyarakat
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 1

SIDANG 1 – DASAR DAN TUJUAN PENGAKAP 05/09/2020
KEUTAMAAN STRATEGI WOSM KEUTAMAAN STRATEGI WOSM

PELIBATAN MUDA REMAJA IMPAK SOSIAL
01 Memberi peluang kepada anak muda untuk mengembangkan kemahiran dan 04 Ahli Pengakap harus terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat dan berkongsi
pengetahuan, serta berkemampuan untuk mengambil bahagian secara aktif
pengalaman dengan orang lain. Melalui kaedah ini, Pengakap berkhidmat kepada
dalam Pergerakan dan komuniti mereka. komuniti sekaligus membentuk ciri kepimpinan yang positif.
KAEDAH PENDIDIKAN KOMUNIKASI & HUBUNGAN LUAR
Penyediaan program untuk belia perlu seiring dengan kemampuan belia untuk Profil Pengakap harus menggambarkan arah tuju yang jelas serta menerapkan
menghadapi cabaran pada masa akan datang. Program yang menarik diperlukan 05 budaya perkongsian melalui kaedah komunikasi yang berkesan, dan pelibatan
02 untuk melatih dan mengekalkan ciri kesukarelawanan bagi menjamin kualiti
dalam perkongsian pelan strategik selari dengan pergerakan belia bertaraf dunia.
dalam melaksanakan program.
KEPELBAGAIAN & INKLUSIF TADBIR URUS
03 Pengakap adalah cerminan masyarakat di mana ia wujud dan menerima semua 06 WOSM harus telus, bertanggungjawab, cekap, dan jelas dengan strategi yang
berfokuskan kepada pencapaian visi dan misi Pergerakan. Peranan dan
individu tanpa diskriminasi. Kepelbagaian ini bukan hanya dapat dilihat pada
keahliannya, tetapi turut meliputi kaedah dan program yang dilaksanakan dalam tanggungjawab di setiap peringkat organisasi harus difahami dengan jelas, serta
Pergerakan Pengakap. berfokus kepada pelanggan.

VISI PPM MISI PPM
(Persekutuan Pengakap Malaysia) (Persekutuan Pengakap Malaysia)
menyumbang kepada ”
“ to contribute to the “Misi kepengakapan adalah
“The mission of Scouting is
“ Menjelang tahun 2023, By 2023, Persekutuan ” education of young people, pendidikan generasi muda
Persekutuan Pengakap
through a value system
melalui satu sistem nilai
Malaysia akan menjadi Pengakap Malaysia will be based on the Scout yang berdasarkan kepada
leading, modern and self-
pertubuhan pendidikan Promise and Law to help Persetiaan dan Undang-
dependent educational
golongan muda terunggul, youth movement, enabling build a better world where undang Pengakap,
moden, berdikari, yang akan young people to be active people are self-fulfilled as membantu membina dunia
melatih golongan muda citizens creating positive individuals and play a yang lebih baik, di mana
negara menjadi warganegara change in their constructive role in rakyatnya boleh berdikari
aktif yang menjadi agen society” sebagai individu dan
perubahan positif kepada communities based on memainkan peranan yang
Scouting values
masyarakat melalui nilai-nilai berguna kepada
kepengakapan. masyarakat”MAKSUD BERPENGAKAP TUJUAN BERPENGAKAP

Membentuk fikiran
Berpengakap bermaksud penglibatan kreatif dan kritis Melahirkan generasi
diri dalam pergerakan atau 07 bertanggungjawab
pertubuhan Pengakap
01
Membantu 06
kebahagiaan hidup di
dunia dan akhirat Menanam nilai-
02 nilai murni
05
Mencintai
keharmonian
Penglibatan atau penyertaan
sama ada dalam kumpulan yang 03 Membentuk
ditaja atau kumpulan terbuka 04 insan bermaruah
Menyuburkan
disiplin kendiri


© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 2

SIDANG 1 – DASAR DAN TUJUAN PENGAKAP 05/09/2020
MATLAMAT BERPENGAKAP PRINSIP BERPENGAKAP

Menggalakkan jasmani, Menyediakan rancangan
emosi, rohani, intelek, latihan yang progresif, Berdasarkan Bertindak dengan
dan sosial (JERIS) anak menyeronokkan, dan bertimbang rasa
01 Penghayatan dan kepada Persetiaan
muda supaya mereka menarik, berdasarkan ketaatsetiaan dan Undang- akan hak asasi
melibatkan diri dalam kepada Persetiaan dan kepada Tuhan undang Pengakap manusia dan elak
pembangunan Undang-undang serta bersifat kejam
masyarakatnya berpandukan kepada
kepimpinan dewasa
04 02
Berkeyakinan
Menyediakan pelan Melatih anak muda
dengan
Penyesuaian sistem pelaksanaan yang menggunakan bersifat saling
latihan mengikut berbeza dengan yang kebolehannya untuk mengenali,
peringkat umur dan 03 lain. Pelan perlu bersifat diri, keluarga, dan menghormati,
kematangan ahli melalui holistik dengan masyarakat patuh, dan berdikari
unit-unit tertentu mengambilkira semua
aspekPENGALAMAN BERPENGAKAP KEPATUHAN
Mempelajari sesuatu dalam kumpulan kecil KEPADA PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP

Menyertai dan mengecapi
Bersama-sama dengan sesuatu kejayaan Membawa nilai
rakan mereka
positif
01
02 03 Berdisiplin,
bersopan,
Belajar daripada Hidup bersama-sama dan
rakan sebaya Menyesuaikan diri dan menyumbangkan sesuatu Kekal dan konsisten menghormati, dan
mengembangkan bakat kepada kumpulan (tidak berubah-ubah) bertanggungjawab
untuk memenuhi
kehendak diriDASAR KEAGAMAAN PENGAKAP DILATIH:

Menjadi warganegara Memupuk perpaduan
yang baik
rakyat dan menghormati
01 kebudayaan serta adat
resam antara kaum di
Menghormati 05 negara ini
orang lain 02
03 04
Menumpukan
Persekutuan Pengakap Malaysia tidak mengehadkan ahli-ahlinya Bersopan santun ketaatsetiaan dan
pada satu agama, tetapi mereka mestilah mengamalkan RUKUN dan
AGAMA masing-masing, saling menghormati orang yang tidak berbudi bahasa mematuhi
seagama dengannya. Perlembagaan Negara

© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 3

SIDANG 1 – DASAR DAN TUJUAN PENGAKAP 05/09/2020
CARA-CARA BERPENGAKAP KAEDAH PENGAKAP (WOSM)
SCOUT METHOD
Penglibatan Komuniti
(Community Involvement)
Bergerak dengan Pematuhan Menjalankan aktiviti Belajar sambil
sendiri rukun hidup dalam kumpulan kecil melakukan Belajar sambil membuat
Sokongan Pemimpin Dewasa
(Learning by Doing)
(Youth Leading, Adults Supporting)
02 04 06 08
SCOUT Alam Semulajadi
Perkembangan Kendiri
METHOD
(Personal Progression) (Nature and the Outdoors)
01 03 05 07
Keahlian Disokong oleh Menjalankan aktiviti Bertanggungjawab, Kerangka Simbolik
sukarela pemimpin dewasa menarik, konstruktif, berdikari, bersopan, dan (Symbolic Framework) Persetiaan dan Undang-undang
dan penuh cabaran berperikemanusiaan (Promise and Law)

Sistem Berpasukan
(Patrol System)
KAEDAH PENGAKAP (WOSM) KAEDAH PENGAKAP (WOSM)
SCOUT METHOD SCOUT METHOD
PENGLIBATAN Penerokaan dan komitmen aktif kepada masyarakat dan dunia SISTEM Sebagai satu cara pembelajaran kolaboratif, dengan melakukan
KOMUNITI serta memupuk penghayatan dan persefahaman yang lebih baik di PATROL kerja berpasukan, mengasah kemahiran inter-personal, kepimpinan
antara satu sama lain. serta membina rasa tanggungjawab dan kebersamaan.
BELAJAR SAMBIL Melalui penggunaan tindakan amali (pengalaman kehidupan) dan KERANGKA Satu bentuk struktur tema dan simbol bagi membantu suasana
MEMBUAT refleksi untuk membantu pembelajaran dan pembangunan yang SIMBOLIK pembelajaran dan pembangunan identiti yang unik sebagai ahli
berterusan. Pengakap.
ALAM Peluang pembelajaran melalui aktiviti luar yang menggalakkan PERKEMBANGAN Satu pembelajaran progresif dengan berfokuskan kepada usaha
SEMULAJADI pemahaman dan perhubungan yang lebih baik dengan KENDIRI memotivasi dan mencabar seseorang individu untuk terus
persekitaran yang lebih luas. berkembang melalui pelbagai peluang pembelajaran.
PERSETIAAN DAN SOKONGAN Membantu anak muda mewujudkan peluang pembelajaran melalui
UNDANG-UNDANG Komitmen kesukarelawanan kendiri melalui perkongsian nilai PEMIMPIN DEWASA budaya perkongsian sebagai satu peluang ke arah pengalaman yang
merupakan asas kepada kemenjadian pergerakan Pengakap.
lebih bermakna.
TUGASAN


Peserta Kursus e-Training

Anda dikehendaki menjawab kuiz untuk sidang SEKIAN
ini untuk melayakkan anda menyertai sidang
berikutnya. TERIMA KASIH

(7 hari masa diperuntukkan kepada anda untuk
menyelesaikan semua tugasan sebelum Sidang
Terbuka Bersama Ketua Kursus, Pengerusi
Latihan Negeri dan jurulatih yang berkenaan)© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 4

SIDANG 2 – PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP 05/09/2020
OBJEKTIF SIDANG
Di akhir sidang ini peserta kursus akan:

SIDANG 2 murni yang tersurat dan Memahami pengertian
Menerapkan nilai-nilai
dan falsafah dalam
PERSETIAAN DAN tersirat dalam Persetiaan 04 01 Persetiaan Pengakap
dan Undang-undang
Pengakap
UNDANG-UNDANG
PENGAKAP 03 02
Menghayati dan Mengetahui tatacara
mematuhi Undang- malafaz atau
undang Pengakap memperbaharui
Persetiaan Pengakap

APA ITU PERSETIAAN PENGAKAP? FALSAFAH PERSETIAAN PENGAKAP

1 ‘Aku janji’ oleh setiap ahli 2 Bertujuan supaya setiap
Pengakap untuk ahli Pengakap dapat
berpegang teguh kepada memahami, menghayati,
pelaksanaan prinsip- dan mempraktikkannya 1 2
prinsip kepengakapan dalam kehidupan
yang dilafazkan seharian
Penzahiran Persetiaan 3 Ia mesti disusuli dengan
dan Undang-undang pemahaman dan
Pengakap bukanlah perubahan tingkah laku
terletak kepada ungkapan yang menggambarkan
4 Melahirkan insan yang 3 Prinsip-prinsip yang perkataan atau perlafazan Kegagalan memahami penghayatan secara terus
dan menghayatinya
seimbang dari segi termaktub dalam semata-mata menyebabkan seseorang ahli Pengakap
jasmani, emosi, rohani, Persetiaan Pengakap
intelek dan sosial melalui menjurus kepada Pengakap itu tersasar
daripada fungsi dan
pengamalan Persetiaan kebaikan dan peranan yang sepatutnya
Pengakap kesejahteraan hidup
diamalkanPERSETIAAN PENGAKAP TAFSIRAN PERSETIAAN PENGAKAP
PERENGGAN PENGAKUAN


Bahawa dengan sesungguhnya, BAHAWA DENGAN
saya berjanji dan bersetia, SESUNGGUHNYA Pengakuan dan aku janji untuk melaksanakannya secara tulus
yang saya, ikhlas.
dengan seberapa daya upaya saya,
akan: BERJANJI DAN
Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, BERSETIA Ikrar ahli untuk berpegang teguh kepada pelaksanaan prinsip-
prinsip Persetiaan Pengakap secara berterusan.
Menolong orang pada setiap masa,
Menurut Undang-undang Pengakap SEBERAPA DAYA
UPAYA Melaksanakan prinsip-prinsip Persetiaan Pengakap mengikut
kemampuan diri sendiri.


© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 1

SIDANG 2 – PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP 05/09/2020
TAFSIRAN PERSETIAAN PENGAKAP TAFSIRAN PERSETIAAN PENGAKAP
PRINSIP-PRINSIP DALAM PERSETIAAN PENGAKAP PRINSIP-PRINSIP DALAM PERSETIAAN PENGAKAP
TERAS PERTAMA TERAS KEDUA
TAAT KEPADA TUHAN, RAJA DAN NEGARA MENOLONG ORANG PADA SETIAP MASA

TAAT KEPADA TUHAN TAAT KEPADA RAJA TAAT KEPADA NEGARA Setiap ahli Pengakap hendaklah menolong
orang tanpa mengira agama, bangsa
Setiap ahli Pengakap mesti Setiap ahli Pengakap Setiap ahli Pengakap mahupun negara serta sentiasa membuat
beragama dan hendaklah menghormati kebaikan kepada masyarakat. Pengakap juga
mengamalkannya mengikut hendaklah taat dan patuh dan mematuhi ikhlas dan jujur menabur bakti serta
kepada Yang di-Pertuan
tuntutan agama masing- perlembagaan dan undang- menyuburkan keharmonian, keamanan dan
masing serta menghormati Agong, Raja-Raja Melayu undang negara serta ketenteraman awam.
agama dan kepercayaan dan Wakil-wakil Raja menyokong penuh dasar
Memerintah.
orang lain. dan polisi kerajaan.


TAFSIRAN PERSETIAAN PENGAKAP BILA PERSETIAAN PENGAKAP DILAFAZKAN?
PRINSIP-PRINSIP DALAM PERSETIAAN PENGAKAP TAKRIFAN
TERAS KETIGA
mesti
dipanggil
MENURUT UNDANG-UNDANG PENGAKAP
Dalam aturcara / sebutan
TIDAK BOLEH DINAMAKAN MEMPERBAHARUI
bacaan atau lafaz PERSETIAAN PENGAKAP
Setiap ahli Pengakap hendaklah berusaha Persetiaan Pengakap
untuk memahami, menerapkan ke dalam
jiwa dan minda, serta melaksanakan secara
berterusan dalam kehidupan seharian
kesemua ajaran, nasihat dan bimbingan
yang terkandung di dalam Undang-undang hanya untuk
Pengakap agar setiap ahli Pengakap Dalam aturcara / sebutan
memiliki sifat-sifat dan keperibadian terpuji. BOLEH DINAMAKAN ISTIADAT MELANTIK
Bacaan atau Lafaz AHLI BAHARU SAHAJA
Persetiaan Pengakap

BILA PERSETIAAN PENGAKAP DILAFAZKAN? ISYARAT PENGAKAP
WAKTU (CARA MELAFAZKAN PERSETIAAN)
1. Tekan jari kelingking menggunakan ibu jari kanan;
MELAFAZ Melantik ahli baharu bagi Pengakap Kanak-kanak atau ahli 2. Kemudian angkat tangan kanan rapat ke badan; dan
PERSETIAAN baharu Pengakap Muda atau ahli baharu Pengakap Kelana 3. Tapak tangan menghadap ke hadapan dengan 3 jari lurus ke atas.


Istiadat Mengibarkan 1 4 Majlis Rasmi
Bendera Pengakap
Istiadat Meningkat MEMPERBAHARUI Istiadat Pengalungan
Naik 2 PERSETIAAN 5 Manikayu
Kedudukan jari Sekiranya memegang tongkat
Dalam kedudukan kalih tongkat
Istiadat Menerima Perkhemahan ke tangan kiri.
Jawatan / Tauliah 3 6 Pengakap Penggunaan bahasa isyarat Tapak tongkat masih berada di
dibenarkan bagi Orang Kedudukan tangan sebelah kaki kanan.
Kelainan Upaya (OKU) ketika Persetiaan© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 2

SIDANG 2 – PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP 05/09/2020
ISYARAT PENGAKAP UNDANG-UNDANG PENGAKAP
Mempunyai makna seperti berikut:
Taat kepada Tuhan 01 Dipercayai
Raja dan Negara
Suci Fikiran,
Tabah Suci Perkataan,
Menurut Undang- Menolong orang Taat 02 Hati Suci Perbuatan
undang Pengakap pada setiap masa
08
Berbudi 10
07
03
05 Menurut
Ibu Jari menekan jari kelingking Berguna 09
bermaksud : semua ahli Pengakap Perintah Berjimat
bersatu dalam ikatan persahabatan dan 04
sebagai ingatan yang kuat mesti 06
sentiasa menolong yang lemah. Kasihkan
Bersaudara Binatang
TANGAN KANAN
UNDANG-UNDANG PENGAKAP UNDANG-UNDANG PENGAKAP
TAFSIRAN TAFSIRAN
DIPERCAYAI TAAT
01 Pengakap adalah seorang yang sentiasa dipercayai maruah dan 02
kehormatan dirinya. Pengakap adalah seorang yang taat kepada Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong
serta Raja-Raja dan Pemimpin-pemimpin Pengakapnya, ibu bapanya,
majikannya, dan orang-orang di bawahnya.
5 Ciri-ciri dipercayai:
1 Sebagai kemestian 3 Sebagai kekuatan Berikut adalah beberapa situasi ahli Pengakap perlu menunjukkan taat:
Melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin sebagai suatu Melambangkan kejujuran, keyakinan dan
amanah dan penghormatan, tidak membiarkan diri integriti seseorang dalam masyarakat. Taat kepada SPB YDPA, Taat kepada Taat kepada Pemimpin² Taat kepada Taat kepada
dipergunakan atau dimanipulasi pihak lain. DYMM Raja-Raja dan TYT Ibu Bapa Pengakap Majikan Orang² di bawahnya
4 Berdiri tegak ketika Pengakap itu perlu Pengakap itu harus Pengakap itu perlu Pengakap itu harus
Sebagai amalan
Mengamalkan prinsip-prinsip agama dan mendengar lagu menyenangi, menyayangi pemimpin, mamatuhi arahan menghormati dan
2 Mengatasi masalah sosial moral dalam tingkah laku. kebangsaan dan lagu negeri. menyayangi, dan berkomunikasi secara majikan dan menghargai orang
bawahannya. Beri
Tingkah laku negatif yang boleh menimbulkan masalah Menyanyikan dengan betul menghormati ibu sopan dan mematuhi peraturan pekerjaan. galakkan, pujian dan
arahannya.
bapa serta
dan bersemangat. Akur dan
Berkhidmat dengan
kepada pasukan seperti berbohong, melengahkan tugas, 5 mematuhi adat istiadat jika keluarganya. jujur, tekun, dan motivasi serta pastikan
mementingkan diri sendiri, selalu mencari alasan, Sebagai identiti berurusan dengan istana. dedikasi. kebajikan terjaga.
mengelakan diri daripada membantu pasukan, tidak Mengamalkan nilai murni sebagai jati diri
amanah dan ponteng tugas. yang membanggakan.
UNDANG-UNDANG PENGAKAP UNDANG-UNDANG PENGAKAP
TAFSIRAN TAFSIRAN
BERGUNA BERSAUDARA
03 Pengakap adalah wajib menjadikan dirinya berguna dan menolong orang 04
pada setiap masa. Pengakap adalah sahabat kepada sekalian orang dan saudara kepada lain-
lain ahli Pengakap walau apa negeri, pangkat dan agama sekalipun.
Menjalankan urusan harian Situasi
mengikut keperluan dan menunjukkan Memperlengkapkan diri 1 2 3 4
kemampuan. Berjasa dan dirinya berguna dengan menguasai pelbagai
bertanggungjawab terhadap ilmu dan kemahiran yang
keluarga dengan menjaga Kepada dirinya sendiri boleh membantu orang lain
nama baik keluarga dan ke arah kebaikan. Sahabat Beramah mesra Mengikut peraturan sejagat Kejiranan dan perpaduan
mengeratkan hubungan Ahli Pengakap harus Ahli Pengakap perlu Ahli Pengakap perlu Ahli Pengakap harus
kekeluargaan. Kepada Keluarga memahami latar belakang menyesuaikan diri dengan mengetahui peraturan dan memahami dan
ahli lain dan menjadi masyarakat mengikut undang-undang mengamalkan semangat
Melibatkan diri dalam aktiviti
Kepada masyarakat setempat sahabat dalam Pergerakan tempat, masa, dan keadaan kesejagatan untuk nilai kejiranan dan perpaduan
Bertanggungjawab dan kemasyarakatan, mengenali,
menyumbang kepada dan menghormati pemimpin Pengakap Sedunia. serta mengamalkan sikap persahabatan antara serta budaya semua lapisan
keharmonian negara melalui Kepada negara tempatan dan orang yang mesra antara ahli, negara bagi menjalinan untuk keharmonian negara.
hubungan baik dengan pihak lebih tua. pemimpin dan semua hubungan yang lebih erat.
lain dengan melakukan kerja- BERGUNA lapisan masyarakat.
kerja amal, bergotong-royang
dan sebagainya.
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 3

SIDANG 2 – PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP 05/09/2020
UNDANG-UNDANG PENGAKAP UNDANG-UNDANG PENGAKAP
TAFSIRAN TAFSIRAN
BERBUDI KASIHKAN BINATANG
05 Pengakap adalah seorang yang baik dan sempurna budi-pekertinya dan 06 Pengakap adalah baik dan kasih kepada segala binatang.
sentiasa berbudi.
Contoh-contoh amalan kasih terhadap binatang:
Tidak mencederakan Binatang buas perlu
Baik adalah nilai yang sesuai dan diterima dalam sesuatu kumpulan Pengakap digalakkan
atau masyarakat yang meliputi aspek tingkah laku, pertuturan, atau menganiaya memelihara diuruskan supaya
pemikiran, dan penerimaan terhadap pandangan serta pendapat. binatang tanpa binatang yang jinak tidak mendatangkan
sebab bahaya
1 3 5
2 4 6
Berbudi pekerti bermaksud tingkah laku yang disenangi dan terpuji Binatang yang
serta diterima baik oleh masyarakat yang meliputi ciri-ciri lemah Binatang ternakan hendak dijadikan Membantu pihak
lembut, bersopan santun, hormat-menghormati, tulus ikhlas, belas hendaklah dilindungi makanan perlu berkuasa dalam
kasihan, pemurah, dan penyayang. dan dipelihara diuruskan dengan usaha melindungi
baik dan sempurna kepupusan binatang


UNDANG-UNDANG PENGAKAP UNDANG-UNDANG PENGAKAP
TAFSIRAN TAFSIRAN
MENURUT PERINTAH TABAH HATI
07 Pengakap adalah seorang yang sentiasa menurut perintah dan suruhan 08 Pengakap adalah seorang sentiasa bersabar dan manis mukanya
ibu bapanya, Ketua Patrolnya atau Pemimpin-pemimpin Pengakapnya walaupun semasa kesusahan.
dengan tiada apa-apa soalan.
Kesusahan atau
masalah yang sedang
dialami tidak
didedahkan kepada
Menurut perintah dilaksanakan dengan kesukarelaan umum
bukannya dengan sebab terpaksa atau sesuatu sebab lain.
Senyum merupakan satu elemen Kesabaran mampu mendidik
Sekiranya tidak jelas sesuatu arahan atau tugasan, rujuk permulaan komunikasi bukan Pengakap menjadi orang yang
semula untuk memastikan arahan atau tugasan tersebut lisan yang sihat. bertakwa, berakhlak mulia, dan
tepat dan boleh dilaksanakan dengan jayanya. Senyum mampu mencerminkan matang.
keikhlasan dan keterbukaan Sabar mengajar individu
Setiap ahli Pengakap perlu berfikiran positif dan kreatif individu dalam sesuatu menghadapi dan mengatasi
kepada setiap arahan dan tugasan yang diberikan sebelum perhubungan dan masalahnya dengan lebih rasional
melaksanakannya. persahabatan. dan teratur.
UNDANG-UNDANG PENGAKAP UNDANG-UNDANG PENGAKAP
TAFSIRAN TAFSIRAN
BERJIMAT SUCI FIKIRAN, PERKATAAN, PERBUATAN
09 10 Pengakap adalah bersih dan suci fikirannya, perkataannya, dan
Pengakap adalah seorang yang jimat dan cermat.
perbuatannya.
BERSIH DAN SUCI BERSIH DAN SUCI BERSIH DAN SUCI
JIMAT FIKIRANNYA PERKATAANNYA PERBUATANNYA
Jimat tidak hanya tertumpu kepada
penggunaan wang semata-mata malah
melibatkan harta benda, masa, dan Merujuk kepada niat Merujuk kepada Merujuk kepada tingkah
tenaga supaya tidak berlaku yang bersih dalam pemilihan kosa kata, laku terpuji seiring
pembaziran. melaksanakan ungkapan dan susunan dengan pemikiran dan
CERMAT tanggungjawab dengan ayat yang bertatasusila perkataan yang bersih
Cermat merupakan sikap berhati-hati, ikhlas, jujur, dan penuh dalam berkomunikasi. dan suci.
teliti, memberi keutamaan dalam kerelaan hati tanpa Gunakanlah perkataan Perbuatan yang bersih
sesuatu kerja, tugasan dan penggunaan mengharapkan balasan. yang membina akan membantu
harta benda. semangat, galakan dan memajukan Malaysia
pujian. selaras dengan wawasan
negara.

© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 4

SIDANG 2 – PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG PENGAKAP 05/09/2020
UNDANG-UNDANG PENGAKAP RUJUKAN
TAFSIRAN


10 perkara dalam Undang-undang Pengakap
adalah nilai-nilai murni yang patut diterapkan
untuk diri sendiri dan ahli Pengakap

TUGASAN


Peserta Kursus e-Training

Anda dikehendaki menjawab kuiz untuk sidang SEKIAN
ini untuk melayakkan anda menyertai sidang
berikutnya. TERIMA KASIH

(7 hari masa diperuntukkan kepada anda untuk
menyelesaikan semua tugasan sebelum Sidang
Terbuka Bersama Ketua Kursus, Pengerusi
Latihan Negeri dan jurulatih yang berkenaan)

© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 5

SIDANG 3 – DASAR KEAGAMAAN 05/09/2020
OBJEKTIF SIDANG
Di akhir sidang ini peserta kursus akan:


Menghormati
kepercayaan orang Memahami dasar
lain 03 01 keagamaan dalam
SIDANG 3 Persekutuan
DASAR KEAGAMAAN

02
Tugas pemimpin dan
pelaksanaan amalan
keagamaan
PENGERTIAN/MAKSUD PENGERTIAN/MAKSUD

Kepercayaan kepada Tuhan dan
sifat-sifat serta kekuasaanNya KEPERCAYAAN KEROHANIAN
1
dan penerimaan ajaran dan
perintahNya
AGAMA Kepercayaan kepada Maha • Anggapan atau akuan • Semangat intrinsik yang
2 bahawa sesuatu itu ada dikaitkan dengan perasaan
Kuasa
atau benar dalaman/ emosi kendiri
Kepercayaan kepada sesuatu • Keyakinan terhadap • Kejiwaan
3 dewa dan lain-lain yang dipuja sesuatu kebenaran
dan sebagainya serta dianggap
sebagai sesuatu yang amat
berkuasa
STATISTIK PENGANUT AGAMA DI MALAYSIA AKTA DAN PERUNTUKAN

Undang-undang Malaysia
Bilangan Penduduk : 32.7 juta (2019) 01
• Perkara 17, Seksyen III, Dasar Agama, Akta 784, Akta
Persekutuan Pengakap-pengakap Malaysia (Di-Semak 2016)
Agama/Kepercayaan Peratus dahulu dikenali sebagai Akta 38 (1968) , Akta 174 (1974) dan
Akta 409 (1989)
Islam 63.3%
Buddha 19.8% Dasar, Pertubuhan dan Peraturan (P.O.R)
Kristian 9.2% 02 • Seksyen III – Peraturan 17(1) dan (2)
Hindu 6.5% 03 Persetiaan Pengakap
Lain-lain Agama 1.7%

Tiada Agama/Agama tidak diketahui 0.5% 04 Persekutuan ini tidak terhad kepada sesuatu agama

Setiap ahli Pengakap hendaklah mengamalkan kerja-kerja agama
sumber : www.statistics.gov.my 05 yang dianutinya dan menghormati kepercayaan orang lain© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 1

SIDANG 3 – DASAR KEAGAMAAN 05/09/2020
DASAR KEAGAMAAN (DALAM P.O.R) DASAR KEAGAMAAN

Perlu dititikberatkan
Tidak terhad kepada Mengamalkan ajaran 1 kepada ahli kerana Di peringkat WOSM,
sesuatu agama 1 2 masing-masing tanpa kepercayaan 2 syarat yang ditetapkan
agama maka Pengakap untuk sesebuah negara
itu tidak akan itu diterima dalam
Galakkan mereka sempurna.
melakukan ibadat 5 3 Pertubuhan Pengakap
mengikut cara agama Menghormati agama Sedunia adalah dengan
masing-masing. orang lain memasukkan unsur
4 “Kepercayaan kepada
Tuhan” di dalam
Persetiaan Pengakap
Kumpulan yang mengandungi ahli-ahli yang mengamalkan agama Jangan diadakan satu negara tersebut.
yang sama 3 sembahyang yang khas
boleh mengatur ibadat dan pelajaran agama mereka bagi kesemua agama
dalam Kumpulan itu.


CONTOH PERSETIAAN PENGAKAP CONTOH PENERAPAN NILAI MURNI
Seksyen III, Peraturan 17 (1) dan (2) dalam P.O.R. mengikut syarat yang Seksyen III, Peraturan 17 (1) dan (2) dalam P.O.R. mengikut syarat yang
ditetapkan WOSM dengan memasukkan unsur “Kepercayaan kepada Tuhan” ditetapkan WOSM dengan memasukkan unsur “Kepercayaan kepada Tuhan”
Undang-undang Pengakap Kedua.
Suci Fikiran,
Tabah
01 Suci Perkataan,
02 Hati
Bahawa dengan sesungguhnya, Taat Suci Perbuatan
saya berjanji dan bersetia, Dipercayai
yang saya, 08 10
dengan seberapa daya upaya saya, 03 Berbudi 07
akan:
Taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, Berguna 05 Menurut 09
Menolong orang pada setiap masa, Perintah Berjimat
Menurut Undang-undang Pengakap 04
06 Kasihkan
Bersaudara BinatangTUGAS PEMIMPIN PENGAKAP PENDIDIKAN KEAGAMAAN & KEROHANIAN
UNTUK MEMASTIKAN PERKEMBANGAN ROHANI DI KALANGAN AHLI DALAM PENGAKAP

Memulakan latihan pada
Memahami bahawa Pengakap
peringkat umur seawal 01 02 bukanlah satu AGAMA tetapi 02
mungkin “Pengalaman Kerohanian” Penerimaan Ibadah
05
Dimensi kerohanian Menetapkan dimensi DIMENSI PENGAKAP
memenuhi aspirasi dan 06 PERKEMBANGAN 03 kerohanian yang 01 PENDIDIKAN YANG
kehendak ahli Pengakap JELAS dalam
ROHANI TINGGI
Berpengakap MERANGKUMI
Kebijaksanaan PEKERTI
04
Menerima bahawa adanya Kuasa 05 04 Rancang program yang boleh 03 Kerja
Mutlak melebihi manusia yang “menarik perhatian” golongan Rasa ingin tahu
menentukan peredaran dunia muda
dan kehidupan ini


© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 2

SIDANG 3 – DASAR KEAGAMAAN 05/09/2020
PERKEMBANGAN ROHANI MAKSUD AKTIVITI YANG BERMANFAAT
kerana penerapan Dasar Keagamaan dalam Pengakap

Mengeratkan lagi Membina sahsiah diri
tali persaudaraan
5 1 AKTIVITI Aktiviti Dimensi
YANG yang Kerohanian yang
BERMANFAAT menyeronokkan diterapkan
Bertimbang rasa Melahirkan rasa
sesama manusia 4 2 kasih sayang
3

Mewujudkan perasaan
saling tolong-menolong

KEPENTINGAN DIMENSI KEROHANIAN PEMIMPIN PENGAKAP PERLU BERSIKAP
DALAM PROGRAM PENGAKAP
L LISTEN
Cintakan alam Membina masyarakat
semulajadi yang prihatin dan
01 bertoleransi serta sentiasa
O OBSERVE
05 bersedia menolong orang
Bertanggungjawab
memelihara alam 04 02 V VOICE
semulajadi
Memupuk rasa
tanggungjawab terhadap
03 masyarakat sekeliling
Memelihara E EMPATHY
keharmonian
HALA TUJU PROGRAM DAN LATIHAN AKTIVITI YANG BOLEH DIRANCANG
SELAMAT DARIPADA BAHAYA DI SAMPING PENERAPAN DIMENSI KEAGAMAAN
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 3

SIDANG 3 – DASAR KEAGAMAAN 05/09/2020
KESIMPULAN TUGASAN


Peserta Kursus e-Training
Tiada kepengakapan sebenar tanpa
pembangunan rohani Anda dikehendaki menjawab kuiz untuk sidang
ini untuk melayakkan anda menyertai sidang
Semua peringkat kepimpinan perlu bantu berikutnya.
terap elemen kerohanian dalam kehidupan
berpengakap
(7 hari masa diperuntukkan kepada anda untuk
menyelesaikan semua tugasan sebelum Sidang
Dimensi kerohanian mengerat ahli Pengakap Terbuka Bersama Ketua Kursus, Pengerusi
Latihan Negeri dan jurulatih yang berkenaan)
SEKIAN
TERIMA KASIH© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 4

SIDANG 4 – REKOD DAN DOKUMENTASI KUMPULAN 05/09/2020
OBJEKTIF SIDANG
Di akhir sidang ini peserta kursus akan:


Mengenal pasti jenis-jenis
borang PPM yang digunakan
SIDANG 4 01 dalam mentadbir kumpulan
REKOD DAN DOKUMEN
KUMPULAN Mengetahui pentingnya
proses pengisian borang bagi 02
keperluan/kegunaan urusan
kepengakapan


KUMPULAN PENGAKAP PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP
Seorang Pemimpin Pengakap tidak akan wujud tanpa Kumpulan Menurut Dasar, Pertubuhan dan Peraturan (P.O.R)
Pengakap Persekutuan Pengakap Malaysia
Langkah-langkah bagi menubuhkan satu kumpulan baharu tidak
Peraturan 177 boleh diambil melainkan telah mendapat kebenaran sementara
daripada Majlis Pengakap Daerah dan Pesuruhjaya Daerah.
Tahu dan boleh Mengetahui selok-
mengajar belok pentadbiran
kemahiran asas Pemimpin Pengakap dan pengurusan
dalam Pengakap haruslah sesebuah kumpulan
Pengakap Semua kumpulan mesti didaftarkan di Ibu Pejabat Persekutuan dan
Peraturan 178 diakui sebagai unit-unit Persekutuan Pengakap dalam masa ianya
berdaftar. Ahli-ahli kumpulan yang tidak didaftarkan yang memakai
lencana-lencana atau dengan apa cara pun mengenalkan diri
mereka sebagai ahli-ahli Persekutuan boleh didakwa mengikut
peraturan-peraturan dalam Akta Persekutuan Pengakap-pengakap
Malaysia.PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP
Menurut Dasar, Pertubuhan dan Peraturan (P.O.R) Menurut Dasar, Pertubuhan dan Peraturan (P.O.R)
Persekutuan Pengakap Malaysia Persekutuan Pengakap Malaysia
Apabila kedua-dua Majlis Pengakap Daerah dan Pesuruhjaya Daerah
Permohonan untuk mendaftar satu kumpulan hendaklah dibuat Peraturan 183(1) telah berpuas hati, perakuan hendaklah dibuat kepada Ibu Pejabat
Peraturan 181 oleh bakal pemimpin yang menjaga selepas sahaja cawangannya Persekutuan dalam Borang PPM-8 dengan tiga salinan dan mesti
yang pertama ditubuhkan, sama ada kepada Pesuruhjaya Daerah ditandatangani oleh Setiausaha Majlis Pengakap Daerah dan
yang akan memberitahu Majlis Pengakap Daerah atau kepada Pesuruhjaya Daerah bagi kumpulan-kumpulan yang dianjur, Borang
Setiausaha Majlis Pengakap Daerah yang akan memberitahu PPM-8 mestilah juga ditandatangani oleh Kuasa Penganjur.
Pesuruhjaya Daerah.
Borang-borang PPM-8 dihantar kepada Ibu Pejabat Persekutuan
Peraturan 183 (2) melalui Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri.
Majlis Pengakap Daerah dan Pesuruhjaya Daerah mestilah masing-
Peraturan 182 masingnya berpuas hati bahawa pendaftaran itu adalah perlu,
bahawa Kumpulan itu akan dijalankan dengan baik, Pemimpin-
pemimpin yang sesuai dan layak ada, dan bakal pemimpin yang Peraturan 184 Setelah didaftarkan satu Salinan Borang PPM-8 itu disimpan di Ibu
menjaga itu menerima tujuan-tujuan, cara-cara dan Dasar Pejabat Persekutuan, sementara satu salinan dihantar kepada
Persekutuan dan bersetuju dengan daya upayanya. Setiausaha Majlis Pengakap Negeri, dan satu salinan lagi dihantar
kepada Setiausaha Majlis Pengakap Daerah.


© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 1

SIDANG 4 – REKOD DAN DOKUMENTASI KUMPULAN 05/09/2020
PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP
Prosedur Penubuhan Kumpulan Pengakap Dianjurkan adalah Prosedur Penubuhan Kumpulan Pengakap Dianjurkan adalah
seperti berikut: seperti berikut:
Memaklumkan kepada ibu bapa / penjaga berkaitan
Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Penaja 01 penubuhan kumpulan Pengakap di sekolah melalui Surat 05
Pemberitahuan Penubuhan Unit Pengakap Sekolah.
Mengemukakan Surat Permohonan Penubuhan Kumpulan
02 Pengakap melalui Pemimpin Pengakap Kanak-kanak kepada 06 Menerima dan membuat rumusan enrolmen permohonan
keahlian
Guru Besar atau Pemimpin Kumpulan kepada Pengetua
Menerima Surat Kelulusan Penubuhan Kumpulan Pengakap dari Melengkapkan Borang PPM-8 : Permohonan Pendaftaran
Guru Besar atau Pengetua kepada Jawatankuasa Penaja melalui 03 Kumpulan Pengakap. Lengkapkan dalam 3 salinan 07
Pemimpin Pengakap
04 Mewujudkan AHLI MAJLIS PENGAKAP yang juga merupakan 08 Melengkapkan Borang PPM 1(A) : Pendaftaran Keahlian
AHLI JAWATANKUASA KUMPULAN PENGAKAP sekolah
Tahunan
PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP
Prosedur Penubuhan Kumpulan Pengakap Dianjurkan adalah Prosedur Penubuhan Kumpulan Pengakap Dianjurkan adalah
seperti berikut: seperti berikut:
Mengemukakan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan
Melengkapkan Borang PPM 1(B) : Borang Kawalan 09 Kumpulan Pengakap dari Jawatankuasa Penaja kepada 13
Pengetua / Guru Besar
Semua Pemimpin dan Penolong Pemimpin Pengakap di
10 sekolah wajib mempunyai tauliah sebelum boleh diamanahkan 14 Kuasa Penganjur keluarkan Surat Pelantikan Pemimpin
Pengakap atas jawatan dan bidang tugasnya
untuk mengendalikan kumpulan Pengakap di sekolah.
Surat Penurunan Kuasa dari Guru Besar atau Pengetua kepada
Menghantar Borang PPM-8, Borang PPM 1(A), Borang PPM 1(B), 11 Pemimpin Pengakap untuk menjalankan tanggungjawab 15
Borang PPM-9.
terhadap kumpulannya
Pihak sekolah dikehendaki menunggu Sijil Pendaftaran
12 Kumpulan yang akan dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Persekutuan. 16 Mengemukakan Surat Permohonan Mengutip Yuran /
Sumbangan kepada Guru Besar
Sijil tersebut mengandungi No. Pendaftaran, No. Kumpulan, dan
Daerah didaftarkan.

PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP
Prosedur Penubuhan Kumpulan Pengakap Dianjurkan adalah Prosedur Penubuhan Kumpulan Pengakap Dianjurkan adalah
seperti berikut: seperti berikut:
Menyediakan Minit Mesyuarat Agung Kumpulan Pengakap.
Menerima surat kelulusan permohonan mengutip yuran /
sumbangan daripada Guru Besar atau Pengetua 17 Yang membincangkan pelantikan AJK, yuran keahlian, 21
perancangan aktiviti, skim latihan dan lencana serta uniform
18 Mengemukakan surat kutipan yuran keahlian tahunan / Jika kumpulan Pengakap di sekolah anda telah berdaftar,
sumbangan kepada ibu bapa / penjaga
PENDAFTARAN PENUBUHAN KUMPULAN TIDAK PERLU
Mengadakan Mesyuarat Agung Kumpulan Pengakap, DILAKUKAN lagi. Pemimpin Pengakap hanya perlu
melantikan Jawatankuasa Murid dan membahagikan Murid 19 mendaftarkan Keahlian Tahun Semasa Ahli-ahlinya dan
kepada Sekawan atau Patrol. Permohonan Tauliah Sebagai Pemimpin dan Penolong Pemimpin
(jika ada pemimpin baharu dilantik).
Mengemukakan Garis Panduan Pemakaian Uniform Pengakap
20 kepada ibu bapa / penjaga dan maklumat asas Skim Latihan
Pengakap
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 2

SIDANG 4 – REKOD DAN DOKUMENTASI KUMPULAN 05/09/2020
PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP
Pihak sekolah perlu melantik seorang bakal Pemimpin dan beberapa BORANG PPM 8 - PENDAFTARAN KUMPULAN BAHARU (DIANJURKAN)
orang bakal Penolong Pemimpin
Format Ms Word
Pesuruhjaya Daerah
Bakal ISI BORANG PPM-8, DC sokong dan berurusan 1
Pemimpin PPM-1A DAN 1B dgn Setiausaha Majlis
Pengakap Daerah
hantar kepada
Ketua Pesuruhjaya
HQ proses & SCC akan sokong
keluarkan sijil 2 Penubuhan Pengakap Negeri
pendaftaran kumpulan baharu
Ibu Pejabat
PPM Kumpulan di Sekolah
SIJIL
(dianjurkan)
sijil
sijil
3 pendaftaran 4 pendaftaran 5 PENDAFTARAN tertubuh dengan
Ketua Pesuruhjaya Pesuruhajaya Bakal rasminya
Pengakap Negeri Daerah
Pemimpin
format pdf
Borang perlu dicetak depan belakang dan dihantar
kepada Pesuruhjaya Pengakap Daerah
PENUBUHAN KUMPULAN PENGAKAP PENDAFTARAN AHLI KUMPULAN
BORANG PPM 8C - PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP KELANA (BAHARU) BORANG PPM 1(A) - PENDAFTARAN AHLI KUMPULAN SETIAP TAHUN
Borang PPM 1(A)
Format Ms Word perlu
dilengkapkan
oleh kumpulan
pada awal setiap
tahun dan
serahkan kepada
ADC Pentadbiran
beserta Yuran
pendaftaran
keahlian
format pdf
Format Ms Excel
Borang perlu dihantar kepada
Pesuruhjaya Pengakap DaerahPENDAFTARAN AHLI KUMPULAN UNTUK KUMPUL DATA KEAHLIAN
BORANG PPM 1(B) - KAWALAN PENDAFTARAN AHLI KUMPULAN KUMPULAN BOLEH MENGGUNAKAN BORANG INI. BORANG INI HANYA
SETIAP TAHUN UNTUK SIMPANAN KUMPULAN DAN TIDAK PERLU DISERAHKAN KEPADA
Borang PPM 1(B) PPM NEGERI DAN DISIMPAN DALAM FAIL KUMPULAN. Format PDF
perlu Untuk Pemimpin
dilengkapkan
oleh kumpulan
pada awal setiap
tahun dan
serahkan kepada
ADC Pentadbiran
beserta Yuran
pendaftaran
keahlian
Format PDF
Format Ms Excel Untuk Ahli

Borang ini hanya untuk simpanan kumpulan
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 3

SIDANG 4 – REKOD DAN DOKUMENTASI KUMPULAN 05/09/2020
ORGANISASI KUMPULAN DIANJURKAN ORGANISASI KUMPULAN DIANJURKAN
SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH
Kuasa Penganjur
Kuasa Penganjur (PENGETUA)
(GURU BESAR)
Ahli Jawatankuasa Pemimpin Kumpulan
Kumpulan
Ahli Jawatankuasa Pemimpin
Kumpulan Pengakap Kanak-kanak
Pemimpin Pemimpin
Ahli Biasa Kumpulan
Pengakap Muda Pengakap Remaja
Penolong Pemimpin Penolong Pemimpin Penolong Pemimpin Penolong Pemimpin
Ahli Biasa Kumpulan Pengakap Kanak-kanak Pengakap Kanak-kanak Pengakap Muda Pengakap Remaja
Ahli Ahli
Ahli Ahli Pengakap Muda Pengakap Remaja
Pengakap Kanak-kanak Pengakap Kanak-kanak
PERMOHONAN TAULIAH PEMIMPIN PERMOHONAN TAULIAH PEMIMPIN
Setiap Pemimpin dan Penolong Pemimpin DIWAJIBKAN untuk BORANG PPM 9(A) – PERMOHONAN TAULIAH SEBAGAI PEMIMPIN
memohon tauliah sebagai Pemimpin atau Penolong Pemimpin Pengakap
Tauliah adalah dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Persekutuan kepada Format Ms Word
Peraturan 56 Pemimpin berikut:
(4) Pemimpin-pemimpin dalam Kumpulan : Pemimpin Kumpulan,
Pemimpin dan Penolong Pemimpin.

Hanya Pemimpin atau Penolong Pemimpin yang tidak mempunyai
Pemimpin yang telah menyertai Manikayu akan diberikan tauliah
dan lulus Kursus Kepimpinan sementara oleh Ibu Pejabat PPM
Manikayu Peringkat 1 sahaja Negeri dengan tempoh sah laku
layak diberikan tauliah tetap selama 6 bulan sahaja. Dalam
sebagai Pemimpin atau tempoh 2 tahun Pemimpin tersebut
Penolong Pemimpin di mesti menghabiskan siri kursus
Kumpulan dan layak Manikayu sehingga dikalungkan. format pdf
mengendalikan kumpulannya. Borang perlu dicetak depan belakang dan dihantar
kepada Pesuruhjaya Pengakap Daerah


PERMOHONAN TAULIAH PEMIMPIN SYARAT-SYARAT BAGI TAULIAH TETAP
CURRICULUM VITEA – BORANG BIODATA PEMIMPIN BAGI PEMIMPIN DAN PENOLONG PEMIMPIN YANG TELAH DIKALUNGKAN
MANIKAYU
Format Ms Excel
Syarat-syarat kelayakan Pengetahuan yang
yang dikehendaki oleh cukup atas tujuan
Dasar dan Peraturan yang 01 Pergerakan Pengakap
berkaitan dengan 02 terhadap Agama dan
pangkat yang tersebut. akhlak.
TAULIAH
TETAP
04 03 Maruah dan tingkah laku
yang boleh
Sanggup menerima apa-apa mempengaruhi budak-
budak menjalankan kerja
peluang yang diberikan kepada dengan bersungguh-
Pemimpin untuk berlatih bagi sungguh, sabar dan
menjalankan kerja yang layak tekun.
format pdf dengan jawatan.
Borang perlu dicetak depan belakang dan dihantar
kepada Pesuruhjaya Pengakap Daerah

© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 4

SIDANG 4 – REKOD DAN DOKUMENTASI KUMPULAN 05/09/2020
TUJUAN MENYIMPAN REKOD REKOD DAN DOKUMEN LAIN KUMPULAN
PEMIMPIN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK MENYIMPAN PEMIMPIN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK MENYIMPAN
REKOD DI KUMPULAN REKOD DI KUMPULAN
Mewujudkan fail meja untuk Surat-menyurat Minit Mesyuarat
01 kegunaan pemeriksaan dan
penerus kesinambungan aktiviti
kumpulan sekiranya diserahkan 01 08
kepada pemimpin lain Borang-borang Rekod
Membolehkan Pemimpin 02 07 Kuartermaster
memantau dan merancang 03 Alatan
program untuk memajukan Satu langkah untuk
lagi kumpulan 02 membolehkan pemimpin
melatih bakal 06
penggantinya ataupun Rekod Keahlian 03 Rekod Kewangan
melatih kepimpinan dalam
kalangan Penolong 04 05 Kumpulan
Pemimpin atau ahlinya.
Laporan Aktiviti Rekod Latihan dan Lencana
(Kemajuan prestasi ahli)


REKOD DAN DOKUMEN LAIN KUMPULAN REKOD DAN DOKUMEN LAIN KUMPULAN
SURAT MENYURAT BORANG-BORANG
Surat menyurat kepada Borang Pendaftaran Ahli Borang Pencalonan Manikayu
Kuasa Penganjur Baharu (Individu) - Bagi Pemimpin yang
1 4
Surat-menyurat kepada Surat menyurat kepada - Borang PPM 1A dikalungkan Manikayu
Agensi Luar dan sebagainya Ibu Bapa / Penjaga - Borang PPM 1B semasa berkhidmat dalam
kumpulan
Borang Pendaftaran Borang Kebenaran Ibu Bapa
2 (Kelompok) 5 - Untuk menyertai
SURAT Tahunan Keahlian - Untuk menyertai Pengakap
- Borang PPM 1(A) Perkhemahan
Surat menyurat kepada Surat menyurat kepada - Borang PPM 1(B) - Untuk menyertai aktiviti²
Ahli Pengakap PPM Daerah
Borang Permohonan
Surat menyurat kepada Tauliah Pemimpin Borang² yang difikirkan perlu
Pemimpin / Penolong Pemimpin 3 - Borang PPM 9(A) 6 oleh Pemimpin
- Curriculum Vitae
Pemimpin

REKOD DAN DOKUMEN LAIN KUMPULAN REKOD DAN DOKUMEN LAIN KUMPULAN
REKOD KEAHLIAN LAPORAN AKTIVITI
Rekod Keahlian Laporan Perkhemahan
setiap ahli - Perkhemahan Peringkat Laporan Kursus²
- Biodata Ahli Negeri - Kursus² Peringkat Negeri
- Kesihatan - Perkhemahan Peringkat - Kursus² Peringkat Daerah
Daerah - Kursus² Peringkat Sekolah
01 02 - Perkhemahan Peringkat
Penyimpanan Rekod Sekolah
- Keahlian terkini
- Keahlian tahun² lepas Rekod Keahlian LAPORAN
- Statistik keahlian setiap Pemimpin
- Biodata Ahli
04 03 - Kesihatan
Rekod Kehadiran
- Perjumpaan Kokurikulum Lain² Laporan berkaitan
- Kehadiran Perkhemahan Aktiviti Pemimpin dan Ahli
- Kehadiran ke acara² Pengakap© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 5

SIDANG 4 – REKOD DAN DOKUMENTASI KUMPULAN 05/09/2020
REKOD DAN DOKUMEN LAIN KUMPULAN REKOD DAN DOKUMEN LAIN KUMPULAN
REKOD LATIHAN DAN LENCANA (KEMAJUAN PRESTASI AHLI) REKOD KEWANGAN KUMPULAN
1 Rekod Latihan Pemimpin 4 Rancangan Aktiviti Laporan Kewangan Aktiviti Laporan Buku Tunai
- Kursus yang telah diikuti Perlencanaan 1 - Sekiranya melibatkan 4 - Transaksi yang melibatkan
- Kursus yang perlu diikuti - Jadual aktiviti ke arah kos bagi setiap aktiviti aliran tunai yang dikutip
lencana daripada ahli dan pemimpin
2 Rekod Latihan Ahli 5 Laporan Prestasi Ahli untuk Laporan Kewangan Laporan Sumbangan
- Kursus yang telah diikuti mendapatkan lencana 2 Perkhemahan 5 - Sekiranya menerima
- Kursus yang perlu diikuti - Ahli aktif - Aliran keluar masuk sumbangan daripada
- Ahli kurang aktif tunai semasa mengelola mana-mana pihak untuk
- Ahli tidak aktif perkhemahan aktiviti Pengakap
3 Rekod Lencana Ahli
- Progress Pencapaian 6 Rancangan untuk 3 Laporan Kewangan Projek 6 Bukti ke atas Laporan
Lencana menggalakkan penglibatan - Sekiranya melibatkan - Semua laporan mesti
- Lencana yang perlu Ahli dan Pemimpin kos bagi setiap projek disertakan dengan resit
diambil pada masa akan - Ke arah mendapatkan yang dijalankan oleh dan baucer.
datang lencana Ahli dan PemimpinREKOD DAN DOKUMEN LAIN KUMPULAN REKOD DAN DOKUMEN LAIN KUMPULAN
REKOD KUARTERMASTER ALATAN KUMPULAN MINIT MESYUARAT
Semua alatan Senaraikan alatan Minit mesyuarat Minit curai mesyuarat di
kepunyaan yang perlu diganti dengan Pemimpin peringkat daerah / negeri
kumpulan perlu 01 02 baharu kerana rosak
direkodkan
Minit mesyuarat dengan Minit curai mesyuarat di
03 04 Kuasa Penganjur agensi lain yang berkaitan
Senaraikan alatan Senaraikan alatan
yang rosak dan yang baharu dibeli
dihapus kira 05 untuk kegunaan Minit mesyuarat Majlis Minit mesyuarat atau
kumpulan
Ketua Patrol / Ketua 6 minit curai berkaitan
Rekod keluar masuk Sekawan dengan Pengakap di
penggunaan alatan kumpulan Kumpulan
untuk memastikan pergerakan
alatan
(buat buku log)


TUGASAN


Peserta Kursus e-Training

Anda dikehendaki menjawab kuiz untuk sidang
ini untuk melayakkan anda menyertai sidang SEKIAN
berikutnya. TERIMA KASIH

(7 hari masa diperuntukkan kepada anda untuk
menyelesaikan semua tugasan sebelum Sidang
Terbuka Bersama Ketua Kursus, Pengerusi
Latihan Negeri dan jurulatih yang berkenaan)© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 6

SIDANG 5 – SKIM LATIHAN MANIKAYU 05/09/2020
OBJEKTIF SIDANG
Di akhir sidang ini peserta kursus akan:SIDANG 5 • Mengetahui aliran
perkembangan latihan untuk
03 pemimpin
SKIM LATIHAN • Mengetahui dasar latihan yang disediakan
02 oleh PPM
MANIKAYU

• Memahami objektif latihan kepimpinan
01


DASAR LATIHAN TUJUAN LATIHAN


Menambah ilmu & Menyediakan pemimpin
kemahiran Pengakap dengan latihan & didikan
untuk meningkatkan mutu yang berkesan untuk
Latihan kepada Keperluan latihan untuk
pemimpin untuk membantu golongan latihan kepada golongan 3 1 2 4 mencapai misi Pergerakan
memberi sokongan muda-remaja dalam sasar Pengakap
peribadi 01 02 membentuk perkembangan
Jasmani, Emosi, Rohani,
Intelek, dan Sosial (JERIS)
Proses pembelajaran Analisis terperinci
sistematik untuk menyokong mengenai keperluan
pemimpin memperoleh ilmu latihan & pengalaman
yang sama
Berasaskan kepada Persetiaan,
Undang-undang, dan Kaedah
Pengakap (Scout Method)

APAKAH KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU? SEJARAH MANIKAYUSkaf
Wogel
 Manikayu asal diperolehi dalam
perang di Mafeking apabila
Baden-Powell menewaskan
Chief Dinizulu
 Boleh rujuk artikel The Siege of
Mafeking
Manikayu
Sijil


© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 1

SIDANG 5 – SKIM LATIHAN MANIKAYU 05/09/2020
PEMILIK ASAL MANIKAYU (WOODBADGE) PEMILIK ASAL KUDU HORN

Asalnya kepunyaan
Puak Dinizulu
Replika Manikayu
Chief Dinizulu
Asalnya kepunyaan
Chief Dinizulu B-P meniup Kudu Horn
KURSUS MANIKAYU PERTAMA DI DUNIA MANIKAYU DI MALAYSIA
2 butir/beads 3 butir/beads 4 butir/beads
Pemimpin Penolong Jurulatih Jurulatih Antarabangsa
Kebangsaan
Kursus Pertama Untuk Pemimpin di Gilwell Park, United Kingdom
Pada 8 September 1919, Pengasas duduk di tengah barisan hadapan
Baden-Powell telah menggunakan Manikayu Chief Dinizulu sebagai penghargaan
dan tanda pemimpin tersebut telah dilatih sebagai seorang pemimpin Pengakap
Taring serigalaAPAKAH KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU? TUJUAN KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU


ANUGERAH untuk
Latihan Pengakap Pemimpin yang diguna
untuk orang Dewasa 4 pakai dan diiktiraf 5  Menilai pemahaman kerja-kerja pengurusan dan pentadbiran di
1 sedunia oleh negara- kumpulan, daerah, negeri & Ibu pejabat
negara yang
mempunyai Pengakap
4  Mengembangkan kemahiran seseorang Pemimpin
 Memberikan kemahiran teknik dan cara-cara yang dikehendaki
Pembelajaran kaedah dan 3 dalam Pengakap
kemahiran Pengakap untuk 2 3
membina dan  Memperkenalkan cara pelaksanaan dan keperluan kemajuan
membimbing muda-remaja 2 berpengakap
dengan nilai-nilai positif Kursus yang direka 
untuk pemimpin 1 Memberi penerangan untuk mengembangkan prinsip-prinsip
belajar Pengakap ke semua bahagian© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 2

SIDANG 5 – SKIM LATIHAN MANIKAYU 05/09/2020
KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU SYARAT-SYARAT MENYERTAI KMK
(2 BUTIR – PEMIMPIN & PENOLONG PEMIMPIN UNIT) PERINGKAT PENGENALAN & KMK ASAS
Peringkat IV
- Tempoh Penilaian
Peringkat III - (3 kali penilaian) Tidak mempunyai rekod jenayah Warganegara Malaysia
- Kursus Lanjutan atau tindakan disiplin oleh PPM
Peringkat II 01
– Latihan sambil berkhidmat
06 02 Terbuka
Peringkat 1 Sihat fizikal, emosi kepada umum
– Kursus Asas Manikayu dan mental
05 03
Peringkat Pengenalan –
Kursus Penerangan 04 Ahli berdaftar dengan
Berumur tidak kurang Persekutuan Pengakap
daripada 18 tahun Malaysia
TAJUK-TAJUK DALAM KMK
1 PERINGKAT PENGENALAN
PERINGKAT PENGENALAN
 Pakaian Seragam
Pengakap  Safe from Harm
(Jauh Daripada Bahaya)
Dijalankan oleh 
Kursus selama 8 jam Jurulatih & Penolong Sejarah
Kepengakapan
Jurulatih PLN  Skim Latihan Kursus
Kepimpinan Manikayu
 Dasar Keagamaan
 Rekod dan Dokumen
Kumpulan
Untuk memberi penerangan
& pengertian berkenaan
Prinsip² Pengakap  Persetiaan dan Undang-undang
 Tujuan dan Dasar
Kepengakapan Pengakap


2 TAJUK-TAJUK DALAM KMK
PERINGKAT 1 – KURSUS ASAS MANIKAYU PERINGKAT 1 – KURSUS ASAS
01 Istiadat Pengakap 07 Sistem Sekawan & Sistem
Berpatrol
Mengikut Unit-unit
2 Pengakap di Pusat Latihan 02 Peranan & Tanggungjawab 08 Permainan Pengakap
Pemimpin Pengakap
atau tempat yang sesuai
Kursus selama tiga (3) hari
dua (2) malam penuh Unit Pengakap Lagu-lagu Pengakap, Yell &
03 (PKK, PM, PR & PK) 09 Malam Pengakap
1 1 3 Program Latihan Pengakap Amali Perjumpaan Pek atau
04 Mengikut Unit 10 Kumpulan
Dijalankan oleh Jurulatih & 05 Merancang Program (Harian, 11 Organisasi Kumpulan, Daerah,
Penolong Jurulatih PLN Mingguan & Tahunan) dan Negeri
06 Aktiviti Asas 12 Cerita Hutan
(Kemahiran Pengakap)
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 3

SIDANG 5 – SKIM LATIHAN MANIKAYU 05/09/2020
SYARAT-SYARAT MENYERTAI KMK LANJUTAN
3
01 Warganegara Malaysia 07 Berminat dan mempunyai PERINGKAT II – LATIHAN SAMBIL BERKHIDMAT
semangat kesukarelaan
02 Ahli berdaftar dengan PPM 08 Mendaftar sebagai ahli di
kumpulan berdaftar
Berumur 21 tahun (PKK, PM & PR) Berkhidmat sebagai pemimpin
03 dan 26 tahun (PK) 09 lebih daripada 3 bulan Bertugas selama 6 hingga 8
minggu sama ada di kumpulannya
04 Berjaya menyertai KMK 10 Mempunyai tauliah sebagai sendiri atau kumpulan lain

Pengenalan & KMK Asas
pemimpin
Latihan sambil berkhidmat di
05 Sihat fizikal, emosi, dan mental 11 Aktif menjalankan latihan di bawah bimbingan seorang
kumpulannya
pembimbing yang
berpengalaman
06 Tidak mempunyai rekod jenayah 12 dapat kebenaran Penganjur
Pemimpin bukan guru perlu
& tindakan disiplin


PERINGKAT II 4
LATIHAN SAMBIL BERKHIDMAT
PERINGKAT III – KURSUS LANJUTAN (TUJUAN)
Sesi dengan Pembimbing
a. Rekod Pentadbiran Kehadiran Mesyuarat
Ketua Patrol
a.
b. Program Latihan b. Pemimpin Kumpulan Peserta akan
1 c. d. Persediaan Rancangan 2 c. Pemimpin Daerah Mengembangkan lagi penyelidikan untuk
melakukan
Aktiviti
kemahiran-kemahiran
dalam perkara-perkara satu projek pendek
seperti pengertian, dan
Melaksana Program perhubungan, membentangkannya
a. Permainan Merancang & Mengelolakan perancangan, dan kepada
b. Aktiviti Pengakap Perkhemahan pelaksanaan ahli kumpulan
c. Cerita/lakonan/nyanyian a. Patrol
d. Istiadat Pengakap b. Kumpulan
3 e. Merancang & 4 c. Daerah
menjalankan perjumpaan4 TAJUK-TAJUK DALAM KMK
PERINGKAT III – KURSUS LANJUTAN (TEMPOH) PERINGKAT III (1) – KURSUS LANJUTAN
01 Kraf Perkhemahan 07 Lencana Kemajuan
(mengikut unit Pengakap)
02 Program Muda-Remaja 08 Istiadat Melantik Ahli
PKK PM/PR Baharu/Meningkat Naik
03 Anda & Kumpulan Anda 09 Organisasi Ibu Pejabat PPM
Bahagian III(1) 3 hari 2 PK Bahagian III(1) 3 hari 2
malam dan Bahagian malam dan Bahagian Pergerakan Pengakap Sedunia &
III(2) 3 hari 2 malam III(2) 4 hari 3 malam 04 Kerja Masa Lapang 10
untuk Unit Pengakap Bahagian III(1) 4 hari 3 untuk Unit Pengakap Asia Pasifik
Kanak-kanak malam dan Bahagian Muda dan Unit
III(2) 4 hari 3 malam Pengakap Remaja 05 Latihan Amali 11 Perjumpaan Pek Bertema/
untuk Unit Pengakap Kemahiran Pengakap Ekspedisi
Kelana
06 Lencana Kepandaian 12 Taklimat & Agihan Tugasan
(mengikut unit Pengakap)
Projek Pendek


© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 4

SIDANG 5 – SKIM LATIHAN MANIKAYU 05/09/2020
TAJUK-TAJUK DALAM KMK 5
PERINGKAT III (2) – KURSUS LANJUTAN
PERINGKAT IV – PENILAIAN
01 Kraf Perkhemahan 07 Istiadat Mengibarkan Bendera

02 Kemahiran Ekspedisi/Pek Bercuti 08 Pembentangan Projek Pendek Penilaian perlu dilakukan sebanyak
tiga (3) kali sama ada di
(Individu)
kumpulannya atau kumpulan lain
03 Pengembaraan 16 km pergi balik 09 Malam Kesenian & Kebudayaan Tempoh ini boleh
dengan tugasan
dilanjutkan jika perlu
Pengakap
Dilakukan dalam
04 Lencana Kepandaian (Kategori 10 Anugerah Bintang & Pingat PPM masa 4 bulan
Perkhidmatan)
05 Dewasa dalam Kepengakapan 11 Komunikasi & Perhubungan Pembimbing dan Pesuruhjaya
Daerahnya akan menilai kerja
Awam
dan kegiatan Pemimpin
06 Kerja Masa Lapang 12 Taklimat Penilaian & Pencalonan
Manikayu


PERINGKAT IV – PENILAIAN 6
Buku Log Kumpulan Rancangan Pengajaran PENCALONAN MANIKAYU – DUA BUTIR
a. Rekod Prestasi 7 1
b. Rekod Kedatangan a. Harian
b. Penggal/Tahunan
c. Carta Kemajuan
SETELAH SELESAI PENILAIAN
Kecergasan & Kekemasan 6 2 Pengajaran
a. Persiapan Awal
a. Disiplin
b. Sistem Berpatrol b. Pembukaan
c. Pakaian Seragam 5 3 c. Penyampaian Pemimpin yang telah melengkapkan tugasan
d. Penutup
Pencapaian Penilaian Peringkat IV boleh menghantar
a. Menarik 4 Isi Pengajaran pencalonan kepada
Pesuruhjaya Pengakap Daerah
b. Tindak balas peserta a. Pengetahuan untuk dicalonkan Manikayu 2 butir.
c. Menggembirakan Alat Bantu Mengajar b. Pengalaman
a. Menggunakan ABM c. Kelancaran
b. Tidak menggunakan ABM
 PENILAIAN PERLU c. Mempunyai pelan tindakan
DIJALANKAN sekiranya berlaku kekangan
SEBANYAK 3 KALI

KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU TUGASAN
(2 BUTIR – PEMIMPIN & PENOLONG PEMIMPIN UNIT)
Peserta Kursus e-Training
1 Peringkat 2 Peringkat 1
Pengenalan 3 Peringkat II
Anda dikehendaki menjawab kuiz untuk sidang
9 Pencalonan ini untuk melayakkan anda menyertai sidang
Manikayu berikutnya.
4 Peringkat III (1)
8 Peringkat IV (3)
(7 hari masa diperuntukkan kepada anda untuk
menyelesaikan semua tugasan sebelum Sidang
Terbuka Bersama Ketua Kursus, Pengerusi
7 Peringkat IV (2) 5 Peringkat III (2)
Latihan Negeri dan jurulatih yang berkenaan)
6 Peringkat IV (1)
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 5

SIDANG 5 – SKIM LATIHAN MANIKAYU 05/09/2020SEKIAN
TERIMA KASIH

© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 6

SIDANG 6 – SEJARAH KEPENGAKAPAN 05/09/2020
OBJEKTIF SIDANG
Di akhir sidang ini peserta kursus akan:
Menghayati ketokohan
Pengasas Pergerakan Pengakap
1
sedunia
SIDANG 6 Memahami perkembangan
2 sejarah kepengakapan di
SEJARAH Malaysia
KEPENGAKAPAN Menghargai sumbangan
3
kepimpinan Pengakap kepada
perkembangan kemajuan
pergerakan berpengakap

ROBERT BADEN-POWELL SEJARAH PENGAKAP

Sejarah Pengasas Pengakap –
Lord Baden-Powell (B-P);
 Lahir : 22 Februari 1857 di Paddington, London
(United Kingdom).
 Nama sebenar ROBERT STEPHENSON SMYTH
 Pengasas Pergerakan Pengakap BADEN-POWELL (B-P).
Dunia, Ketua Pengakap Sedunia
 Ayahnya Reverend HG B.Powell ialah profesor di
 Potret Baden-Powell yang University Oxford, England.
dipaparkan telah dihasilkan oleh
David Jagger pada tahun 1929  B-P mempunyai 7 orang adik-beradik.


SEJARAH PENGAKAP SEJARAH PENGAKAP


 B-P mula berkhidmat dalam pasukan tentera
British, berpangkat Leftenan Muda pada 20
Februari 1876.
 Ayahnya meninggal dunia semasa B-P
berumur 3 tahun, B-P dididik oleh ibunya.  Pergolakan di India dan Afrika membuatkan dia
terfikir untuk membina kegiatan luar dan
 Masa kecil, B-P suka melakukan aktiviti di kemahiran memerhati.
luar rumah serta alam semulajadi.
 Pengakap bermula sebagai satu kesedaran awal
 Semasa menuntut B-P suka mengembara semulajadi dari awal zaman kanak-kanak sehingga
dan mereka cipta dalam kegiatan luar.
kerjaya B-P dalam tentera.


© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 1

SIDANG 6 – SEJARAH KEPENGAKAPAN 05/09/2020
SEJARAH PENGAKAP SEJARAH PENGAKAP


 Selepas perang Boer, B-P menjadi Ketua  Pada tahun 1899, semasa berkhidmat di
Pasukan Polis Afrika Selatan. Mafeking (Afrika), B-P menggunakan khidmat
budak-budak sebagai penyampai berita dan
 Beliau mereka cipta pakaian seragam pesanan semasa Mafeking diserang.
(baju, seluar pendek, skaf, dan topi bertepi
lebar) yang mempengaruhi pakaian  Khidmat budak-budak serta kebolehan mereka
seragam Pengakap . itu, meninggalkan kesan yang mendalam
kepada B-P.
 B-P mengambil warna hijau & kuning dari
pakaian itu sebagai warna pakaian
Pengakap.


SEJARAH PENGAKAP SEJARAH PENGAKAP
Antara buku-buku tulisan Baden-Powell adalah:
 Apabila pulang ke England pada tahun 1907,  Aids to Scouting (1899) (Buku berkaitan
B-P menganjurkan satu perkhemahan ketenteraan)
percubaan pada 1 hingga 8 Ogos 1907 di  Scouting for Boys (1908)
Pulau Brownsea yang disertai oleh 20 budak-  My Adventures as a Spy (1915)
budak lelaki daripada pelbagai latar  Young Knights of the Empire (1916)
belakang.  Aids to Scoutmastership: A Handbook for
Scoutmasters on the Theory of Scout Training
 Hasil dan pengalaman daripada (1919)
perkhemahan itu, pada tahun 1908, B-P  Scoutmastership, a handbook for scoutmasters
mengarang buku “Scouting for Boys”. on the theory of scout training (1920)
 B-P dilantik sebagai Ketua Pengakap Sedunia  Scouting Games (1921)
(Chief Scout of the World) semasa Jambori  Rovering to Success a Guide to Young
Pengakap Sedunia Pertama di Olympia. Manhood (1922)
 Paddle Your Own Canoe (1939)
SEJARAH PENGAKAP SEJARAH PENGAKAP


 Pergerakan Pengakap berkembang di seluruh  1937, semasa berumur 80 tahun, B-P berpindah ke
dunia kecuali di negara anutan komunisme.
Kenya (Afrika) bersama isterinya Lady Baden-Powell
(yang juga terlibat dalam membantu
 Cadangan dan pengalaman B-P yang
dimuatkan di dalam buku itu, dimanfaatkan mengembangkan kegiatan Pengakap).
oleh ramai anak muda yang memberi  B-P juga telah melawat banyak negara untuk
peluang kepada mereka untuk menyertai melihat sendiri perkembangan Pengakap di negara
pelbagai kegiatan dalam memajukan diri itu. Salah satu negara itu ialah Malaysia (Malaya
sendiri. pada masa itu).
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 2

SIDANG 6 – SEJARAH KEPENGAKAPAN 05/09/2020
SEJARAH PENGAKAP
SEJARAH PENGAKAP
 B-P meninggal pada 8 Januari 1941 dan
DI MALAYSIA
disemadikan di Kenya.
 Tuhan memimpin dan membantumu di
dalam kerja-kerjamu. Berpengakap satu
permainan bagi kanak-kanak, tetapi satu
tanggungjawab kepada orang
dewasa....... (Kata B-P)


SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA Menurut rekod, Pergerakan Pengakap mula
bertapak di Malaysia pada awal abad ke-20
apabila sebuah pasukan percubaan
ditubuhkan di YMCA Pulau Pinang pada Ketua Pengakap Komanwel, Lord Maclean beramah mesra
dengan Pengurus Lapangan Terbang B. E. Webber semasa
tahun 1908. lawatan beliau ke Pulau Pinang pada1964.  Pada 1915, H. R. Cheeseman, seorang
pendidik, telah mendaftar penubuhan
 Inisiatif tersebut dipercayai mempunyai sebuah kumpulan Pengakap di Penang
kaitan dengan sumbangan F. C. Sands dari Free School.
Britain yang menubuhkan pergerakan
tersebut di Singapura  Pulau Pinang juga diberi penghargaan
kerana memulakan Pergerakan
Pengakap di sekolah Melayu.
Tun Abdullah Ahmad Badawi (barisan belakang, lima dari
kanan) bersama kumpulan pengakap Sekolah Tinggi Bukit
Mertajam, Pulau Pinang.
SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA

 Cheeseman diibaratkan
nyawa bagi Pergerakan
Pengakap di Pulau Pinang.
Beliau telah berkhidmat  Pulau Pinang juga
selama 13 tahun di Pulau mempunyai beberapa
Pinang. pemimpin Pengakap terkenal
lain seperti S. M. Zainal
Abidin, Oon Hoot Ewe, Basha
 Beliau juga memainkan Merican, dan Khoo Sim
peranan penting dalam Teong.
membangunkan pergerakan
tersebut di seluruh negara,
dan sebagai menghargai jasa Tetamu kehormat membalas tabik hormat pada majlis perbarisan
itu, beliau dianugerahi pingat Perbarisan peserta Jambori Pengakap Malaysia pertama di Kem Jubli, sempena perasmian jambori, Teluk Bahang, Pulau Pinang pada 1966.
Teluk Bahang, Pulau Pinang pada 1966.
Silver Wolf pada 1927.© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 3

SIDANG 6 – SEJARAH KEPENGAKAPAN 05/09/2020
SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA

 Di Selangor, Pergerakan
Pengakap mula
bertapak kukuh pada
 Pasukan Pengakap pertama bagi pelajar
Melayu aliran Inggeris ditubuhkan pada tahun 1926 selepas
1919 di Singapura bawah kepimpinan penubuhan sebuah
Kapten N. M. Hashim dan A. Z. Alsagoff. pasukan percubaan
yang ditubuhkan pada
 Berikutan itu, Pergerakan Pengakap tahun 1909 tidak
kemudian berkembang ke negeri lain di mendapat sambutan.
seluruh Persekutuan Tanah Melayu.
Peserta Kursus Ketua Patrol di Castle Camp, Kuala Lumpur
(dahulunya adalah Selangor).

SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA

 Pada tahun 1918, Pasukan Anak
Serigala (kini dikenali sebagai  Pada bulan Mei 1926, Pesekutuan
Tempatan (Local Assosiation) Selangor
Pengakap Kanak-kanak) telah ditubuhkan yang tarafnya adalah
ditubuhkan dan dipimpin oleh H. sama dengan Majlis Pengakap Negeri
C. Chan dari Victoria Institution. pada hari ini.
Pemimpin-pemimpin pengakap yang mengikuti Kursus
Kepimpinan Penolong Jurulatih (CALT) di Kem Semangat  Encik J.R.Kellam telah dilantik sebagai
(Kem Sardon Jubir), Balakong, Selangor.
Persuruhjaya Daerah (jawatan
Pesuruhjaya Daerah pada masa itu
adalah setaraf dengan jawatan
Persuruhjaya Negeri hari ini) dan Encik
Ameen Akbar dilantik sebagai
Penolong Persuruhjaya Daerah.
Transkrip daripada Mr. Bennett E. Shaw
Jurulatih dan pemimpin pengakap bergambar kenangan Berkenaan pengesahan penubuhan Pergerakan Pengakap
semasa Kursus Latihan Negara di Castle Camp. Selangor
Bertarikh 13 Oktober 1910.
E.M.F. Payne (tujuh dari kiri) mengadakan perbincangan
dengan jurulatih Kursus PTC di Castle Camp.

SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA

 Mengikut pendapat F.C Sands, Encik
 Encik Ameen Akbar telah
menubuhkan bahagian Pengakap Ameen Akbar adalah tunggak utama
Kelana (Rover) pada tahun 1926. Pergerakan Pengakap di Selangor
pada masa itu.
 Pergerakan Pengakap semakin
berkembang melalui usaha gigih Encik
Ameen Akbar yang
memperkenalkannya di sekolah-
sekolah Melayu sekitar Kuala Lumpur
pada tahun 1925 dan diikuti oleh
sekolah-sekolah Melayu di luar Kuala
Lumpur kemudiannya. Pergerakan
Pengakap turut berkembang ke
sekolah-sekolah aliran Cina dan aliran
Tamil di Selangor.
Peserta Kursus Ketua Patrol di Castle Camp, Jalan Padang
Tembak, Kuala Lumpur (dahulunya Selangor).
E.M.F. Payne bersama jurulatih Kursus PTC di Castle Camp
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 4

SIDANG 6 – SEJARAH KEPENGAKAPAN 05/09/2020
SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA


 Pergerakan Pengakap yang pertama di
Malaysia Timur ditubuhkan di Sandakan,
Sabah, pada tahun 1913.  Pergerakan Pengakap di Sarawak
pula bermula pada tahun 1913.
 Mubaligh Thomas Cecil Alexander telah
menubuhkan Kumpulan Budak Pengakap  Walau bagaimanapun, pada tahun
Lelaki Pertama di Sandakan dan 1920-an Pergerakan Pengakap di
berkhidmat di sana sehingga tahun 1926 Sarawak tidak aktif.
sebelum pulang ke England.
 Pergerakan Pengakap Sarawak
 Kemudian pergerakan ini berkembang ke diaktifkan semula pada tahun
daerah lain sekitar negeri Sabah. 1930-an.
Transkrip daripada Mubaligh Thomas Cecil Alexander
Berkenaan pengesahan penubuhan Pergerakan Pengakap Sarawak
Bertarikh 22 November 1913.


SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA


 Di Pahang, sebuah pasukan Pengakap
ditubuhkan di Pekan oleh G. M. Laidlaw.  Di Perak, Pergerakan Pengakap diasaskan
oleh Wheeler di Kolej Melayu Kuala
 Bagaimanapun, selepas kematian Kangsar pada tahun 1926.
beliau, pergerakan tersebut menjadi
tidak aktif.  Pada tahun yang sama, beliau
dianugerahkan pingat Silver Wolf,
 Pergerakan ini kemudian telah manakala D.C. Doral, yang membantu
diaktifkan semula pada 1927 oleh H. R.
Hertslet dan diperluaskan ke daerah lain beliau membangunkan pergerakan
tersebut, dianugerahkan Pingat
oleh L. R. Wheeler dan Frisby daripada
Pejabat Pendidikan Pahang. Perkhidmatan Cemerlang pada 1930.
Tengku Abdullah ibni Sultan Ahmad Shah melawat tapak
perkhemahan Jambori Pengakap Pahang pada 15 Februari 1982.


SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA

 Di Kedah, Pergerakan Pengakap ditubuhkan pada tahun 1922, atas inisiatif
E. C. Hicks, E. A. G. Stuart, R. P. S. Walker dan C. W. Bloomfield.
 Hertslet juga memainkan peranan
penting dalam memajukan pergerakan
tersebut di Perak dengan dibantu oleh
Keir, yang merupakan seorang pegawai
sekolah-sekolah Perak, Wheeler dan
Ahmad Jalalludin.

Ketua Pengakap Negara Dato’ Sardon Jubir (dua dari kanan) Ahli-ahli Jawatankuasa Persekutuan Tempatan (Daerah)
disambut oleh Pemimpin Pengakap semasa lawatan ke Tapak Langkawi.
Perhimpunan Pengakap Peringkat Negeri Kedah.

© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 5

SIDANG 6 – SEJARAH KEPENGAKAPAN 05/09/2020
SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA
 Di Melaka, Pergerakan Pengakap
 Sejarah Pergerakan Pengakap di Johor bermula pada tahun 1925 dengan
pula bermula pada awal tahun 1928 R. Brunston dilantik sebagai
berikutan kedatangan Cheeseman dari Pesuruhjaya Pengakap Daerah
Pulau Pinang.
pertama.
 Dua kumpulan Pengakap kemudiannya
telah ditubuhkan di English College,
Johor Bahru, dengan bimbingan Abdul
Hamid yang hadir ke kolej itu pada setiap Ketua Pengakap Negara Dato’ Sardon Jubir (tengah), diiringi
Khamis. Pesuruhjaya Pengakap Negeri Melaka Tawi Yaakub (kiri) dan
Pengerusi Majlis Pengakap Negeri Melaka, Chin Thian Soo
memeriksa perbarisan hormat bersempena perasmian Jambori
 Selepas itu, Pergerakan Pengakap Pengakap Malaysia ke-2 di Kem Ayer Keroh, Melaka
dari 29 Julai hingga 4 Ogos 1970.
berkembang ke Muar, Batu Pahat, dan
Segamat.
PPM Melaka trofi pusingan ‘Pioneering Shield’ dalam
Pertandingan Kemahiran Berpengakap peringkat kebangsaan
dalam tahun 1963.SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA

 Pada tahun yang sama 1925, Pergerakan Pengakap di Negeri Sembilan  Pergerakan Pengakap di Terengganu lahir pada tahun 1926 di bawah
telah ditubuhkan dengan Bird dan Roger Smith masing-masing dilantik kepimpinan A. J. Gracie.
sebagai Pesuruhjaya Daerah dan Penolong Pesuruhjaya Daerah.


Tuanku Mizan Zainal Abidin (berdiri, lima dari kiri) bersama
Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Ja’afar ibni Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Ja’afar kumpulan Pengakap Kelana Laut A Daerah Kuala Terengganu dan
Almarhum Tuanku Abdul Rahman diiringi Pemimpin Kumpulan ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman tertarik dengan cara Pengakap Laut Kumpulan 01 Kuala Terengganu dari Sekolah
Ke-3 Seremban, dikenali ramai dengan panggilan Mr. Lee, memasak tanpa menggunakan peralatan biasa seperti Menengah Sultan Sulaiman.
mencuba tangga yang dibina oleh ahli Pengakap. periuk dan kuali.SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA

 Pergerakan Pengakap dimulakan di  Yang Dipertua pertama Pergerakan
Kelantan sebelum tahun 1927. Pengakap Negeri Kelantan ialah Tuan Yang
Terutama Lt. Col. D. A Somerville,
 Pengasas dan Pemimpin Pasukan Penasihat British (BA) Kerajaan Negeri  Pergerakan Pengakap di Perlis
Pengakap yang pertama ialah Yang Mulia Kelantan,merangkap Pesuruhjaya Daerah ditubuhkan pada tahun 1931 oleh
Tengku Ahmad Temenggong (Tengku Kelantan, mengikut peruntukan Undang- Bird dan Roger Smith.
Ahmad Panglima Raja) Undang Kecil Persekutuan Pengakap-
Pengakap Kelantan yang telah disahkan
pada 6 haribulan Mei 1932.
 Pemimpin-pemimpin lain yang turut
bergiat cergas dalam pasukan pengakap
pada waktu itu antara lain ialah Yang Mulia
Tengku Mahmood Mahyiddin dan
H.R.Carey
Sultan Kelantan Tuanku Ismail Petra ibni al-Marhum Sultan Yahya Kontinjen Malaysia yang menyertai
Petra diiringi Menteri Besar Kelantan Dato’ Mohamad Yaakob Jambori Australia ke-8.
ketika keberangkatan tiba baginda untuk merasmikan Jambori
Pengakap Malaysia Ke-5 dan Asia Pasifik Ke-7 pada 11 April 1982.

© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 6

SIDANG 6 – SEJARAH KEPENGAKAPAN 05/09/2020
SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA

 Selepas Perang Dunia Kedua,
Pergerakan Pengakap Tanah Melayu
dan Singapura dipisahkan menjadi dua
cawangan daripada Persatuan Budak-
budak Pengakap Britain.  Persekutuan Budak-budak
Pengakap Tanah Melayu secara
 Sebelum Malaysia mencapai rasmi menjadi ahli penuh
kemerdekaan pada 1957, Pergerakan Persidangan Pengakap Sedunia
Pengakap di negara ini diwakili oleh pada 1 September 1957.
Persekutuan Budak-budak Pengakap
Tanah Melayu, manakala Pergerakan
Pengakap Negeri dikenali sebagai
Pengakap Daerah.
Kumpulan ke-12 Kuala Lumpur dalam
aktiviti pengembaraanSEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA

 Berikutan pembentukan Malaysia pada 1963, Persatuan Budak-budak
Pengakap Singapura, Sarawak dan Sabah tidak lagi merupakan
cawangan daripada Persatuan Budak-budak Pengakap Britain.
 Persekutuan Pengakap Malaysia
ditubuhkan pada November 1964,
Ahli delegasi yang menyertai persidangan meja bulat di dengan Persatuan Pengakap
BP House, Jalan Davidson (kini Jalan Hang Jebat), Kuala Lumpur
pada 1964. Singapura, Sarawak dan Sabah
sebagai cawangannya.
Ketua Pesuruhjaya Pengakap Persekutuan Tanah Melayu E.M.F. Ketua Pengakap Negara Sir Donald McGillivray (empat dari kiri)
Payne (memegang tongkat) dan Pesuruhjaya Tinggi British, beramah mesra dengan ahli pengakap remaja bersempena
merangkap Ketua Pengakap Negara Sir Donald McGillivray pada sambutan Hari Pengasas Pengakap Sedunia peringkat
satu program di Castle Camp, Jalan Padang Tembak (kini, Jalan kebangsaan. Turut hadir, Ketua Pesuruhjaya Pengakap Tanah
Semarak), Kuala Lumpur. Melayu E.M.F. Payne (tiga dari kiri).
Ketua Pengakap Komanwel beramah mesra dengan pemimpin
Pengakap dalam satu program.

SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA


 PPM Negeri Wilayah Persekutuan Kuala
Lumpur ditubuhkan pada 27 Februari 1983
sejajar dengan termetrainya Perjanjian
 Bagaimanapun, apabila Singapura Kuala Lumpur antara Kerajaan Persekutuan
berpisah daripada Malaysia pada dan Kerajaan Negeri Selangor untuk
Ogos 1965, Persatuan Pengakap menubuhkan Wilayah Persekutuan Kuala
Singapura tidak lagi menjadi Lumpur pada 01 Februari 1974.
cawangan bagi Persekutuan Pengakap
Malaysia.  Penubuhannya bertujuan untuk
meninggikan lagi taraf pencapaian
matlamat berpengakap serta melicin serta
mempercekapkan lagi pentadbiran,
pelaksanaan dan perjalanan seluruh
Ketua Pengakap Negara Sir Jen. Gerald Walter Robert Templer jentera Pengakap di Wilayah Persekutan
meletakkan batu asas BP House di Jalan Davidson (Jalan Hang Kuala Lumpur.
Jebat), Kuala Lumpur pada 16 Mei 1954. Beliau juga adalah
Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Surat Pengisytiharan Penubuhan
Persekutuan Pengakap Malaysia
Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 7

SIDANG 6 – SEJARAH KEPENGAKAPAN 05/09/2020
SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA

SEJARAH PENGAKAP DI MALAYSIA
 PPM Negeri Wilayah Persekutuan Labuan Dipetik daripada buku
ditubuhkan pada 2 Februari 1985 sejajar
dengan termetrainya Perjanjian Kerajaan 1908-2008
Negeri Sabah dan Kerajaan Persekutuan ULANGTAHUN KE-100
untuk menubuhkan Wilayah Persekutuan PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA
Labuan pada 16 April 1984.
Centenary of the
 Penubuhannya bertujuan untuk Scouts Association of Malaysia
meninggikan lagi taraf pencapaian 100 YEARS AND BEYOND

matlamat berpengakap serta melicin
serta mempercekapkan lagi pentadbiran , ISBN 978-967-12691-4-5
pelaksanaan dan perjalanan seluruh
Penerbit:
jentera Pengakap di Wilayah Persekutan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia /
Labuan. Malaysian National News Agency (BERNAMA)
Pada tahun 2017
Surat Pengisytiharan Penubuhan
Persekutuan Pengakap Malaysia
Negeri Wilayah Persekutuan Labuan

SEJARAH JAMBORI MALAYSIA SEJARAH JAMBORI MALAYSIA

1966 - Jambori Malaysia Pertama 1970 – Jambori Malaysia Ke-2 1982 - Jambori Pengakap Ke-5 1986 - Jambori Pengakap Ke-6
Pulau Pinang Melaka Kelantan Pahang
1974 - Jambori Malaysia Ke-3 1978 - Jambori Pengakap Ke-4 1989 - Jambori Pengakap Ke-7 1992 - Jambori Pengakap Ke-8
Sabah
Johor Sarawak Perak
SEJARAH JAMBORI MALAYSIA SEJARAH JAMBORI MALAYSIA

1997 - Jambori Malaysia Ke-9 & Asia Pasifik 2002 - Jambori Malaysia Ke10
Ke-18 Terengganu Kedah
2016 – Jambori Malaysia Ke-13
Kuala Lumpur


2006 - Jambori Malaysia Ke-11 2011 – Jambori Malaysia Ke-12
Negeri Sembilan Terengganu


© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 8

SIDANG 6 – SEJARAH KEPENGAKAPAN 05/09/2020
TUGASAN


Peserta Kursus e-Training

Anda dikehendaki menjawab kuiz untuk sidang
ini untuk melayakkan anda menyertai sidang
berikutnya.

(7 hari masa diperuntukkan kepada anda untuk
menyelesaikan semua tugasan sebelum Sidang
Terbuka Bersama Ketua Kursus, Pengerusi
Latihan Negeri dan jurulatih yang berkenaan)© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 9

SIDANG 7 – PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 05/09/2020
OBJEKTIF SIDANG
Di akhir sidang ini peserta kursus akan:
Memahami hak memakai
jenis-jenis pakaian seragam
Memahami matlamat bagi bagi pemimpin dan
semua arahan berhubung pesuruhjaya
SIDANG 7 dengan pakaian seragam 4
1
PAKAIAN SERAGAM
PENGAKAP 2 3 Mengetahui pemakaian
jenis-jenis lencana
Mengenal pasti bentuk asas Pengakap yang digunakan
pakaian yang digunakan
bagi pemimpin (lelaki dan
perempuan) ; ahli Pengakap
(lelaki dan perempuan)PENTINGNYA PAKAIAN SERAGAM
MATLAMAT BERHUBUNG DENGAN PAKAIAN SERAGAM
Satu kebanggaan untuk
seorang ahli Pengakap
Pakaian seragam 4 PAKAIAN SERAGAM
membezakan Pengakap
dengan unit beruniform BUDAK PENGAKAP
atau persatuan yang lain 1 3
Dapat menampilkan imej
2 yang kemas dan segak
Dapat membezakan
peringkat keahlian
dengan mudah

JENIS PAKAIAN SERAGAM JENIS PAKAIAN SERAGAM
BUDAK LELAKI BUDAK PEREMPUANPENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP
PENGAKAP PENGAKAP
LAUT UDARA LAUT UDARA

© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 1

SIDANG 7 – PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 05/09/2020
PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN
1. BAJU (BUDAK LELAKI)
 Kemeja lengan pendek
TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA  Leher cekak musang
 Hujung baju dimasukkan ke dalam seluar
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN
Pengakap
Pengakap Laut Pengakap Udara (Kelabu asap)
(Putih) (Biru Nila)
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN
2. BAJU (BUDAK PEREMPUAN) 3. TUDUNG (BUDAK PEREMPUAN - MUSLIM)
 Kemeja lengan panjang  Hujung tudung dimasukkan ke dalam baju
 Leher cekak musang
 Mempunyai butang di lengan
 Hujung baju dipakai di luar seluar
Pengakap Pengakap
Pengakap Laut Pengakap Udara (Kelabu asap) Pengakap Laut Pengakap Udara (Kelabu asap)
(Putih) (Biru Nila) (Putih) (Biru Nila)
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN

4. SISIR RAMBUT DAN IKAT RAPI
5. TALI PINGGANG (BUDAK LELAKI SAHAJA)
(BUDAK PEREMPUAN – NON MUSLIM)
 Berkepala gangsa mempunyai logo Pengakap
 Tali berwarna hitam
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 2

SIDANG 7 – PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 05/09/2020
PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN


TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA 1. SELUAR
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN  Seluar panjang
 Warna biru tua
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN
3. BERET (PENGAKAP LAUT)
2. FORAGE CAP (PENGAKAP)
Biru tua
Biru tua
Lilitan pita kain merah ¼ cm Lencana lambang Pengakap kain
Lencana lambang Pengakap kainPengakap Muda Laut
Pengakap Kanak-kanak, Pengakap Muda dan
dan Pengakap Remaja Pengakap Remaja Laut
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN

4. BERET (PENGAKAP UDARA) 5. SKAF RASMI KEBANGSAAN
Biru nila  Bentuk segitiga
Lencana lambang Pengakap kain  Warna biru tua
 Berjalur merah & putih
 Tanpa Logo pada skaf
 Wogel PVCPengakap Muda Udara
dan
Pengakap Remaja Udara
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 3

SIDANG 7 – PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 05/09/2020
PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN
6. STOKIN
 Berwarna biru tua (navy blue) PEMAKAIAN LENCANA
 Bersaiz panjang
DAN
TANDA PANGKAT
BUDAK PENGAKAP
7. KASUT
 Berwarna hitam
 Kanvas
 Bertali


PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN
1. LENCANA WOSM, TANDA NAMA, BENDERA MALAYSIA, RAMBU, PITA
RIBEN PINGAT, TANDA PANGKAT, DAN LENCANA KEAHLIAN Rambu
Kecemerlangan
pada bahu kiri
SEBELAH SEBELAH KIRI
KANAN ADALAH TANDA Logo WOSM di
atas tanda nama
ADALAH PANGKAT DAN Pita Riben Pingat
PENGENALAN ANUGERAH Kecemerlangan
DIRI YANG Pendidikan di atas
DIPEROLEHI Tanda nama di atas tanda pangkat
saku baju kanan
Tanda pangkat di
atas saku baju
Lencana Keahlian
Bendera Malaysia pada KANAN KIRI pada saku baju kiri
saku baju kanan
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN
3. TANDA PANGKAT
2. TANDA NAMA PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP
 Penggunaan tanda nama plastik KANAK-KANAK MUDA REMAJA
dibenarkan (latar belakang hitam)
 Tanda nama sulaman – latar belakang Ketua Pek Ketua Kumpulan Ketua Kumpulan
berwarna hitam atau biru tua (navy blue) KANAN KIRI
dan tulisan warna putih.
AZRI Ketua 6 Sekawan Ketua Patrol Ketua Patrol
 LAIN-LAIN WARNA TIDAK DIBENARKAN

AZRI Penolong Penolong Penolong

Ketua 6 Sekawan Ketua Patrol Ketua Patrol
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 4

SIDANG 7 – PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 05/09/2020
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN
4. TANDA PENGENALAN, LENCANA KEMAJUAN DAN LENCANA KEPANDAIAN 5. TANDA PENGENALAN, LENCANA KEMAJUAN DAN LENCANA KEPANDAIAN
PENGAKAP KANAK-KANAK PENGAKAP MUDA
Nama Negeri Nama Sekawan Nama Negeri Nama Patrol
Nama Daerah Lencana Nama Daerah Lencana
Kepandaian Kepandaian
Nombor Nombor
Kumpulan Kumpulan
Lencana Lencana
Kemajuan Kemajuan
LENGAN KANAN LENGAN KIRI LENGAN KANAN LENGAN KIRI

PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
BUDAK LELAKI DENGAN BUDAK PEREMPUAN
6. TANDA PENGENALAN DAN LENCANA TERTINGGI PENGAKAP REMAJA
PAKAIAN SERAGAM
Nama Negeri Nama Patrol PEMIMPIN PENGAKAP
Nama Daerah Lencana
Tertinggi
Nombor Pengakap Remaja
Kumpulan

LENGAN KANAN LENGAN KIRI

JENIS PAKAIAN SERAGAM JENIS PAKAIAN SERAGAM
PEMIMPIN LELAKI PEMIMPIN PEREMPUANPENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP PENGAKAP
PENGAKAP LAUT UDARA
LAUT UDARA

© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 5

SIDANG 7 – PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 05/09/2020
PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
1. BAJU (PEMIMPIN LELAKI)
 Kemeja lengan pendek
TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA  Leher cekak musang
 Hujung baju dimasukkan ke dalam seluar
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
Pengakap
Pengakap Laut Pengakap Udara (Kelabu asap)
(Putih) (Biru Nila)
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
2. BAJU (PEMIMPIN LELAKI) 3. BAJU (PEMIMPIN PEREMPUAN)
 Kemeja lengan panjang  Kemeja lengan panjang
 Leher cekak musang  Leher cekak musang
 Mempunyai butang di lengan  Potongan ala kebaya
 Hujung baju dipakai ke dalam seluar Pengakap  Tiada poket di atas tetapi poket di bawah
 Boleh dipakai semasa mesyuarat, (Kelabu asap)  Hujung baju dipakai di luar seluar
Istiadat-istiadat dan majlis-majlis
rasmi.
 TIDAK SESUAI DIPAKAI KETIKA
LATIHAN, AKTIVITI KOKURIKULUM Pengakap Laut
DAN MENGHADIRI KURSUS (Putih)
TERUTAMANYA KURSUS YANG
MELIBATKAN PRAKTIKAL Pengakap Udara Pengakap
KEMAHIRAN. (Biru Nila) Pengakap Laut Pengakap Udara (Kelabu asap)
(Putih) (Biru Nila)


PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG BERBEZA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG BERBEZA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN

4. FORAGE CAP (PEMIMPIN LELAKI) 5. FORAGE CAP (KUMPULAN PESURUHJAYA LELAKI)
 Biru tua  Biru tua
 Lilitan pita kain kuning ¼ cm  Lilitan pita kain emas ¼ cm
 Lencana lambang Pengakap besi  Lencana lambang Pengakap besi berpelapik
TANPA pelapik pada lencana pada lencana
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 6

SIDANG 7 – PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 05/09/2020
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG BERBEZA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG BERBEZA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
6. BERET (PEMIMPIN PENGAKAP LAUT) 7. BERET (PENGAKAP LAUT) – KUMPULAN
 Biru tua PESURUHJAYA
 Lencana lambang Pengakap besi  Biru tua
TANPA pelapik pada lencana  Lencana lambang Pengakap besi
berpelapik pada lencana
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG BERBEZA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG BERBEZA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
8. BERET (PEMIMPIN PENGAKAP UDARA) 9. BERET (PENGAKAP UDARA) – KUMPULAN
 Biru nila PESURUHJAYA
 Lencana lambang Pengakap besi TANPA  Biru nila
pelapik pada lencana  Lencana lambang Pengakap besi
berpelapik pada lencana
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
10. TOPI BOLO (BOWLER HAT) 11. TUDUNG (PEMIMPIN PEREMPUAN - MUSLIM)
 Pita emas untuk kumpulan Pesuruhjaya  Hujung tudung dimasukkan ke dalam baju
 Pita hitam untuk Pemimpin

Pengakap
dan
Pengakap Udara

Pengakap Laut Pengakap
Pengakap Laut Pengakap Udara (Kelabu asap)
(Putih) (Biru Nila)

© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 7

SIDANG 7 – PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 05/09/2020
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
12. SISIR RAMBUT DAN IKAT RAPI
(PEMIMPIN PEREMPUAN – NON MUSLIM) 13. TALI PINGGANG (PEMIMPIN LELAKI SAHAJA)
 Berkepala perak mempunyai logo Pengakap
 Tali berwarna hitam

PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN BERBEZA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG BERBEZA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
Depan Belakang
14. KAIN LABUH (PEMIMPIN 15. STOKIN (PEMIMPIN LELAKI)
PEREMPUAN SAHAJA)  Berwarna biru tua (navy blue)
 Warna biru tua  Bersaiz panjang
 Kain potongan berlipat di belakang
(bukan “box-pleat”)
 Boleh dipakai semasa mesyuarat,
Istiadat-istiadat dan majlis-majlis
rasmi.
 TIDAK BOLEH DIPAKAI KETIKA
LATIHAN, AKTIVITI KOKURIKULUM 16. STOKIN (PEMIMPIN PEREMPUAN SAHAJA)
DAN MENGHADIRI KURSUS  Boleh memakai sarung kaki (skin socks)
TERUTAMANYA KURSUS YANG lipatan berwarna kulit
MELIBATKAN PRAKTIKAL
KEMAHIRAN.


PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG BERBEZA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN

17. KASUT (PEMIMPIN LELAKI) 18. KASUT (PEMIMPIN PEREMPUAN)
 Berwarna hitam  Berwarna hitam
 Bertumit lebar untuk pemimpin TATACARA PEMAKAIAN SAMA ANTARA
perempuan PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN

© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 8

SIDANG 7 – PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 05/09/2020
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
2. SKAF RASMI KEBANGSAAN
 Bentuk segitiga
1. SELUAR  Warna biru tua
 Seluar panjang  Berjalur merah & putih
 Warna biru tua  Tanpa Logo pada skaf
 Wogel PVC (bagi pemimpin yang belum
menyertai Kursus Manikayu)
 Wogel Gilwell (bagi pemimpin yang telah
menyertai Kursus Manikayu minimum
peringkat 1)
PEMAKAIAN LENCANA
SEBELAH SEBELAH KIRI
DAN KANAN ADALAH TANDA
ADALAH PANGKAT DAN
TANDA PANGKAT PENGENALAN ANUGERAH
DIRI YANG
PEMIMPIN DIPEROLEHI
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
1. LENCANA WOSM, TANDA NAMA, BENDERA MALAYSIA, EPOLET,
RIBEN PINGAT, DAN LENCANA KEAHLIAN
2. TANDA NAMA
Epolet di atas
Logo WOSM di kedua-dua  Penggunaan tanda nama plastik
atas tanda nama belah bahu dibenarkan (latar belakang hitam)
 Tanda nama sulaman – latar belakang KANAN KIRI
Riben pingat di berwarna hitam atau biru tua (navy blue)
Tanda nama di atas atas saku baju dan tulisan warna putih.
saku baju kanan kiri  LAIN-LAIN WARNA TIDAK DIBENARKAN AZRI


Lencana Keahlian AZRI
Bendera Malaysia pada saku baju kiri
pada saku baju kanan KANAN KIRI© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 9

SIDANG 7 – PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 05/09/2020
PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
3. TANDA PENGENALAN DAN LENCANA JAWATAN DI PERINGKAT KUMPULAN 4. TANDA PENGENALAN DAN LENCANA JAWATAN DI PERINGKAT DAERAH
Nama Jawatan
Nama
Nama Negeri
Nama Jawatan Negeri
Nama Jawatan dengan cara
Nama Daerah
Nama pemakaian yang sama:
Nombor Daerah 1. Pesuruhjaya Daerah
Kumpulan Nama Jawatan dengan cara 2. Penolong Pesuruhjaya Daerah
pemakaian yang sama: 3. Pengerusi Majlis Pengakap Daerah
4. Setiausaha Majlis Pengakap
1. Pemimpin
2. Penolong Pemimpin Daerah
3. Pengerusi Kumpulan 5. Bendahari Majlis Pengakap Daerah
4. Naib Pengerusi Kumpulan
LENGAN KANAN LENGAN KIRI 5. AJK Kumpulan LENGAN KANAN LENGAN KIRIPAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
5. TANDA PENGENALAN DAN LENCANA JAWATAN DI PERINGKAT NEGERI 6. TANDA PENGENALAN DAN LENCANA JAWATAN DI PERINGKAT KEBANGSAAN
Nama Jawatan dengan cara Nama Jawatan dengan cara
Nama pemakaian yang sama: Nama Jawatan pemakaian yang sama:
Negeri 1. Ketua Pesuruhjaya Negeri 1. Semua Jawatan di
2. Penolong Ketua Pesuruhjaya peringkat Kebangsaan
Negeri
Nama
Jawatan 3. Pesuruhjaya Ibu Pejabat
Negeri
4. Pengerusi Majlis Pengakap
Negeri
5. Setiausaha Majlis Pengakap
Negeri
6. Bendahari Majlis Pengakap
Negeri
LENGAN KANAN LENGAN KIRI LENGAN KANAN LENGAN KIRI
PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
7. EPOLET ATAS BAHU
Lantikan
bertauliah


Lantikan
Tidak
bertauliah
melalui
Mesyuarat
Agung atau
kerana
jawatan© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 10

SIDANG 7 – PAKAIAN SERAGAM PENGAKAP 05/09/2020
PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN

WOGEL GILWELL 1. WOGEL GILWELL
 Pemimpin yang telah menyertai dan lulus
SKAF GILWELL Kursus Kepimpinan Manikayu Peringkat 1
layak memakai Woggle Gilwell.
DAN
 Baden-Powell menamakan wogel tersebut
MANIKAYU sebagai Woggle Gilwell kerana kursus
Manikayu Pertama diadakan di Gilwell Park,
London.
 Ia dianggap sebagai sebuah cenderamata
daripada Lord Baden-Powell kepada
pemimpin Pengakap yang telah dilatih dengan
ilmu-ilmu Pengakap.PAKAIAN SERAGAM PAKAIAN SERAGAM
TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA TATACARA PEMAKAIAN YANG SAMA ANTARA
PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN PEMIMPIN LELAKI DENGAN PEMIMPIN PEREMPUAN
2. SKAF GILWELL 3. MANIKAYU
 Pemimpin yang telah dikalungkan  Anugerah kepada pemimpin bagi menandakan pemimpin tersebut adalah
Manikayu layak memakai Skaf Gilwell. terlatih.
 Rujuk Pekeliling Pasukan Latihan  Butir Manikayu yang dikalung adalah tahap latihan yang diterima oleh
Negara Bilangan 1, Tahun 2018 seseorang pemimpin.
berkenaan Pakaian Seragam Latihan.
 Skaf Gilwell hanya boleh dipakai
semasa latihan sahaja. (rujuk
pekeliling yang sama untuk
mengetahui tatacara yang sesuai
untuk memakai skaf Gilwell) 2 butir/beads 3 butir/beads 4 butir/beads
Pemimpin Penolong Jurulatih Jurulatih Antarabangsa
KebangsaanTUGASAN


Peserta Kursus e-Training

Anda dikehendaki menjawab kuiz untuk sidang
ini untuk melayakkan anda menyertai sidang SEKIAN
berikutnya. TERIMA KASIH

(7 hari masa diperuntukkan kepada anda untuk
menyelesaikan semua tugasan sebelum Sidang
Terbuka Bersama Ketua Kursus, Pengerusi
Latihan Negeri dan jurulatih yang berkenaan)© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 11

SIDANG 8 – PENGENALAN KEPADA SELAMAT DARIPADA BAHAYA (SAFE FROM HARM) 05/09/2020SIDANG 8
PENGENALAN KEPADA
SELAMAT DARIPADA BAHAYA
(SAFE FROM HARM INTRODUCTION)
OBJEKTIF SIDANG APA YANG ANDA TAHU?
Di akhir sidang ini peserta kursus akan:
HORMAT Pendedahan PERANCANGAN BERISIKO
Faham berkenaan Polisi ANCAMAN KESIHATAN PENDERITAAN
Mengetahui dan memahami Perlindungan Kanak-Kanak (PPM)
akan pelaksanaan dan Polisi Selamat Daripada MENCEDERAKAN KEBERANIAN KEDIAMAN TATAKELAKUAN
SELAMAT DARIPADA BAHAYA Bahaya (SfH) oleh PPM
(Safe from Harm) Beremosi PENYALAHGUNAAN Persekitaran yang Selamat
PERLINDUNGAN LANGKAH-LANGKAH
FIZIKAL Kesejahteraan
DATA PERIBADI PENCEGAHAN
Melindungi PENGEMBANGAN
KETERBUKAAN Keberanian
Kepelbagaian KENDIRI
Memberi pendedahan PSIKOLOGI INTEGRITI Penganiayaan BULI
kepada Muda-Remaja
Melaksanakan latihan untuk dalam Pengakap PENGABAIAN GANGGUAN SEKSUAL Eksploitasi KEGANASAN
sumber dewasa berkenaan
Polisi Selamat Daripada SEKOLAH Kerosakan KEPERLUAN KHAS KESELAMATAN
Bahaya (SfH) DALAM TALIAN
MENDENGAR KESELAMATAN Internet
APAKAH ANDA TAHU? POLISI SELAMAT DARIPADA BAHAYA (SfH)
(SAFE FROM HARM POLICY - WOSM)
TAKRIFAN

1 Apa itu Perlindungan keselamatan orang muda dan kanak-
SELAMAT DARIPADA BAHAYA kanak merupakan keutamaan WOSM dan NSO.
(Safe from Harm)? Pelaksanaan Polisi Selamat daripada Bahaya (SfH)
yang efektif daripada pelbagai sumber secara
tempatan perlu diguna pakai oleh NSO untuk
menyokong aktiviti kepengakapan antara orang
2 Mengapa SELAMAT 3 Adakah anda muda dan orang dewasa.
DARIPADA BAHAYA juga selamat
adalah satu topik daripada polisi Pendekatan Polisi Selamat daripada Bahaya (SfH)
penting? dan peraturan? WOSM merangkumi semua bidang perlindungan
kanak-kanak dan belia serta mengandungi
pelbagai jenis strategi, sistem, dan prosedur yang
bertujuan untuk menyumbang kepada
kesejahteraan, pembangunan, dan keselamatan
orang muda dan dewasa. Rujukan : Safe from Harm Policy


© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 1

SIDANG 8 – PENGENALAN KEPADA SELAMAT DARIPADA BAHAYA (SAFE FROM HARM) 05/09/2020
POLISI PERLINDUNGAN KANAK-KANAK SIAPAKAH YANG TERANCAM?
PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA BERDASARKAN KEPADA GAMBAR DI BAWAH
TAKRIFAN
PPM memberi keutamaan kepada keselamatan
ahli-ahlinya. Atas dasar itulah PPM menyokong
polisi Keeping Scouts Safe from Harm Policy. Selain
itu, PPM mengamalkan segala yang terkandung di
dalam Polisi tersebut. PPM juga berpegang dan
mengamalkan Dasar Perlindungan kanak-kanak
Negara dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti
kepengakapan.
Kerana takut
Perlindungan kanak-kanak merujuk kepada dibuli oleh orang
strategi dan aktiviti untuk mencegah serta di sekelilingnya
bertindak balas terhadap pengabaian,
penderaan, keganasan, dan eksploitasi terhadap
kanak-kanak.
Rujukan : Polisi Perlindungan
Kanak-kanak (PPM)

BAHAYA BOLEH TERJADI KONSEP ASAS
SAMA ADA DI ANTARA: Apakah itu Selamat daripada Bahaya (SfH) dalam Pengakap?
01
Kanak-kanak
dengan rakan
sebayanya

03 02
Orang dewasa Orang dewasa Suatu pendekatan yang sistematik untuk mengelak atau
dengan dengan melakukan tindakan kepada sesuatu situasi yang mungkin
orang dewasa kanak-kanak menjejaskan kesejahteraan, pembangunan, dan keselamatan
orang muda dan orang dewasa dalam Pengakap.

PENYEDIAAN PERSEKITARAN SELAMAT PIHAK YANG TERLIBAT MENYOKONG
BERDASARKAN POLISI SELAMAT DARIPADA BAHAYA (SfH) POLISI SELAMAT DARIPADA BAHAYA (SfH) MERANGKUMI:
MERANGKUMI:
Tujuan Pendidikan dan aktiviti Kanak-kanak dan orang
Mencipta, mempromosi, dan 01 Pengakap (mesti dalam lingkungan muda berumur antara 5
menggalakkan tingkah laku persekitaran yang selamat) hingga 26 tahun
positif pada setiap masa Semua pihak yang 01
(membangunkan “budaya berkepentingan dalam
persekitaran selamat”) SfH menyokong aktiviti Pengakap
04 Policy 02 Keselamatan dalam sama ada pihak luar atau
pihak sekolah
melaksanakan aktiviti
Melibatkan semua pihak Pengakap termasuk 03 02
berkepentingan – struktur keselamatan Sukarelawan dewasa,
(contohnya kanak-kanak, orang 03 penyediaan peralatan, dan kakitangan
muda, dewasa, sukarelawan, dan keperluan aktiviti profesional
kakitangan, profesional, ibu bapa,
pihak sekolah, dan organisasi)© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 2

SIDANG 8 – PENGENALAN KEPADA SELAMAT DARIPADA BAHAYA (SAFE FROM HARM) 05/09/2020
UNSUR-UNSUR PENTING UNSUR-UNSUR PENTING
Selamat daripada Bahaya (SfH) untuk orang dewasa Selamat daripada Bahaya (SfH) untuk kegiatan Pengakap
dalam Pengakap
Pastikan setiap orang Sediakan maklumat
Wujudkan bertanggungjawab
yang diperlukan
hubungan positif untuk menyediakan tentang langkah-
dengan orang
muda dan orang persekitaran yang langkah Selamat
selamat.
dewasa lain daripada Bahaya (Safe
from Harm)
Tahu cara
Komited dalam melaksanakan
menyediakan peraturan dan Menawarkan
persekitaran yang prosedur alternatif untuk Menyokong
keperluan khas
selamat untuk keselamatan yang mengekspresikan untuk semua orang
kebimbangan,
semua betul seperti listening ear.
CADANGAN UNTUK PELAKSANAAN PRINSIP DAN MEKANISME
(Safe from Harm) (Safe from Harm) yang pemimpin perlu tahu


01 Program Belia 01 Bila anda perlu campur tangan
dalam sesuatu situasi?
02 Penglibatan dewasa dalam Pengakap
Bila anda memerlukan nasihat kepakaran 02
untuk menyokong seseorang individu?
03 Struktur organisasi kepengakapan
04 Acara-acara Pengakap 03 Bagaimana anda patut memaklumkan
kepada individu berkenaan sesuatu kes?


BAHAYA BOLEH DIKATEGORIKAN 1. BULI
DALAM KELAS SEPERTI BERIKUT:

Pengabaian Eksploitasi
APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN BULI?
02 04  Perbuatan secara sengaja yang  Disertakan dengan tingkah laku
dilakukan secara berulang-ulang agresif yang melibatkan
01 03 dalam satu tempoh masa ketidakseimbangan kuasa atau
kekuatan
tertentu
Keganasan dan
Buli
penderaan


© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 3

SIDANG 8 – PENGENALAN KEPADA SELAMAT DARIPADA BAHAYA (SAFE FROM HARM) 05/09/2020
1. BULI 1. BULI
KATEGORI BULI Tingkah laku mangsa buli lebih cenderung untuk:
 Secara sentuhan fizikal  Mengusik atau
seperti memukul atau menggunakan nama
menumbuk panggilan yang tidak
menyenangkan Rendah
FIZIKAL VERBAL Tertekan 1 2 harga diri
BULI
SOSIAL SIBER
 Menghantar mesej atau Kerap tidak hadir ke 4
 Menakut-nakutkan pesanan yang menghina, 3
seseorang kanak-kanak menggunakan saluran sekolah atau aktiviti- Rasa sakit malah
dengan penggunaan aktiviti lain yang biasa berfikiran untuk
isyarat atau telekomunikasi seperti dilakukan membunuh diri
telefon atau komputer
pengecualian sosial (cyberbullying)
(memulau)


1. BULI 2. PENGABAIAN
PEMIMPIN PERLU MEMBERI PERHATIAN SERIUS TERHADAP Pengabaian adalah kegagalan secara berterusan dan serius
KANAK-KANAK SEBAGAI MANGSA BULI DENGAN CARA: dalam menyediakan:

Melaporkan gangguan- Tidak menyalahkan Tempat perlindungan Keperluan asas fizikal
gangguan tersebut kepada kanak-kanak tersebut dan kehidupan yang
pengamal undang-undang 01 selamat untuk
05 kanak-kanak 01
06 02
Nutrisi Pembangunan dari
Mendengar dengan segi kesihatan
teliti aduan daripada 04 02 Beritahu mangsa
mangsa buli
untuk mengabaikan 05 03
gangguan tersebut
04
03 Perkembangan Pendidikan
emosi
Jangan terlibat dalam
tindak balas fizikal
2. PENGABAIAN 2. PENGABAIAN
Tingkah laku mangsa pengabaian adalah seperti berikut:

Pengabaian boleh Penafian hak kanak-kanak
mendedahkan kanak-kanak dalam mendapat keperluan
kepada segala bentuk asas seperti makanan, Kanak-kanak sentiasa
bahaya, termasuk pakaian, tempat tinggal, Kanak-kanak berasa lapar dan
mengancam nyawa mereka rawatan perubatan, atau lain- sering tidak mencuri makanan
lain keperluan hidup
terurus
Kanak-kanak terdedah Amalan yang berbahaya
kepada bahan-bahan seperti perlakuan ganas
berbahaya seperti ubat- termasuk juga aktiviti- Kanak-kanak sering mengadu
ubatan, alkohol dan bahan aktiviti tidak sihat seperti Kanak-kanak yang melihat ibu bapanya mabuk
berbahaya lain pornografi dan pelacuran memakai pakaian yang atau lebam akibat daripada
tidak sesuai (contoh tidak dipukul
sesuai dengan cuaca)
© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 4

SIDANG 8 – PENGENALAN KEPADA SELAMAT DARIPADA BAHAYA (SAFE FROM HARM) 05/09/2020
3. KEGANASAN DAN PENDERAAN 3. KEGANASAN DAN PENDERAAN
APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PENDERAAN FIZIKAL?
PENDERAAN PENDERAAN PENDERAAN
FIZIKAL EMOSI SEKSUAL
 Kecederaan yang sengaja dilakukan ke atas  Kecederaan selain daripada yang ditemui di
Menurut Akta Kanak- Menurut Akta Kanak- Menurut Akta Kanak-
Kanak 2001 adalah Kanak 2001 adalah Kanak 2001 adalah penjagaan seorang kanak-kanak oleh kawasan-kawasan tisu lembut pada perut atau
apabila seseorang kanak- apabila seseorang kanak- apabila seseorang kanak- seseorang yang bertanggungjawab terhadap belakang, ia memungkinkan bahawa
kanak dicederakan dari kanak dicederakan dari kanak teraniaya dari segi penjagaan seseorang kanak-kanak tersebut. seseorang kanak-kanak itu telah
segi fizikal menyebabkan segi emosi yang seks jika dia mengambil disalahgunakan atau mengalami penderaan.
kecederaan yang boleh menyebabkan gangguan bahagian, sama ada  Kecederaan akibat penderaan fizikal
dilihat pada mana-mana yang boleh dilihat pada sebagai peserta atau termasuklah lebam, patah tulang, luka akibat  Kesan dan akibat daripada hentakan atau
bahagian tubuh kanak- fungsi mental atau emosi pemerhati, dalam apa-apa kesan dibakar serta melecet. pukulan pada bahagian perut boleh
kanak itu akibat kanak-kanak itu seperti aktiviti yang berunsur  Kanak-kanak yang mengalami kecederaan menyebabkan lebam pada perut.
kekerasan atau kecelaruan mental atau seks bagi apa-apa maksud
penggunaan agen yang tingkah laku, keresahan, atau eksploitasi seks oleh ringan, yang dianggap normal akibat daripada  Apabila seseorang kanak-kanak itu mengadu
disengajakan kepada kemurungan, mana-mana orang bagi aktiviti-aktiviti yang dilakukan mengharungi sakit atau menunjukkan dia ditumbuk di perut,
tubuh kanak-kanak itu. penyendirian dan memuaskan nafsu seks zaman kanak-kanak, biasanya dapat dilihat setiap aduan perlu diberi perhatian serius,
perkembangan lambat. orang itu atau orang lain. pada tempat yang terdedah seperti tulang memandangkan ia berkemungkinan akibat
kering, lutut dan siku. daripada kecederaan dalaman yang dialami.
3. KEGANASAN DAN PENDERAAN 3. KEGANASAN DAN PENDERAAN

APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PENDERAAN EMOSI? APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN PENDERAAN SEKSUAL?

 Seorang kanak-kanak boleh mengalami  Penderaan emosi boleh membawa kepada:  Penderaan seksual berlaku apabila seorang  Penderaan seksual boleh terjadi sama ada
penderaan emosi apabila secara terusan: orang muda terlibat dalam aktiviti seksual ketika kanak-kanak berada di:
 Peningkatan masalah;
 Diejek; yang dia tidak faham atau dipaksa.  Rumah;
 Kelewatan pertuturan;
 Dipersalahkan;  Hal ini menunjukkan bahawa seseorang  Kawasan kejiranan;
 Dihina;  Kemurungan; menyalahgunakan kepercayaan orang muda  Kawasan sekolah;
untuk kepuasan diri sendiri atau orang lain
 Dimarahi atau dijerkah;  Kebimbangan;
 Penderaan seksual boleh dilakukan:  Persekitaran yang sesak; atau
 Dibandingkan secara negatif atau tidak  Daya empati yang rendah; dan
baik dengan orang lain.  Oleh orang dewasa; atau  Di dalam Pergerakan Pengakap itu
 Kesukaran untuk bersama-sama dengan
 Seseorang kanak-kanak yang mengalami rakan-rakan sebaya yang lain.  Oleh rakan sebaya sendiri.
penderaan emosi akan hilang keyakinan,
hilang harga diri, dan berasa tidak dicintai.  Penyalahgunaan spiritual (rohani) juga boleh  Penderaan seksual bukan hanya berlaku dalam
dikategorikan sebagai penderaan emosi. kalang orang yang tidak dikenali sahaja, malah
boleh berlaku dalam kalangan orang yang
dikenali.
4. EKSPLOITASI KOD ETIKA PEMIMPIN
APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN EKSPLOITASI? SCOUTMASTER’S RULES OF BEHAVIOUR
(APA YANG PEMIMPIN PERLU LAKUKAN)
 Eksploitasi merujuk kepada penggunaan kanak-kanak Melayan semua orang dengan Merancang aktiviti yang
dalam aktiviti yang membolehkan pihak lain mendapat 01 maruah dan kehormatan melibatkan tidak kurang 05
faedah dari segi kewangan, seksual, politik serta daripada satu orang dewasa
kepentingan lain. Mengingati perbezaan
02 Menghormati hak orang muda 06
kebudayaan untuk menjaga keperibadian diri
 Eksploitasi boleh mengancam kesejahteraan fizikal dan
psikologi mahupun kelangsungan hidup kanak-kanak. Membenarkan orang muda
03 Menjadi suri teladan kepada memberitahu kebimbangan 07
orang lain
mereka
 Memanipulasi kanak-kanak, buruh kanak-kanak atau
pelacuran kanak-kanak juga termasuk dalam erti kata 04 Melayan semua orang muda Menggalakkan orang lain 08
eksploitasi; sama rata – tidak memilih kasih mencabar sikap atau tingkah
laku yang mereka tidak gemari


© HAK CIPTA TERPELIHARA MILIK
PASUKAN LATIHAN NEGARA, PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA 5


Click to View FlipBook Version