The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mafuzah said, 2018-12-22 18:11:06

manual pengurusan2019_merge

manual pengurusan2019_merge

[AUTHOR NAME] 0

SKSA SURAT AKU JANJI

SURAT AKU JANJI

Saya ……………………………………………………………………………………………………………..
No Kad Pengenalan ………………………………………………………………………………………

Dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-perintah Am, Pekeliling dan Surat Pekeliling serta
Peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari masa ke
semasa sepanjang perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji
sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan 4, Peraturan-peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya:

akan sentiasa taat kepada Yang DiPertuan Agong, Negara dan Kerajaan ;

akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur ,amanah
dan bertanggungjawab;

tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi
bercanggah dengan tugas awam saya;

tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa
saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi sehingga
menjejaskan kegunaan saya sebagai penjawat awam;

tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri;

tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan dan mencemarkan nama
perkhidmatan awam;

tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau
memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berbung dengan perkhidmatan awam; dan

tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar
perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya
boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993.

…………………………………………………….

( Tandatangan Pegawai )

1

SKSA FPK / VISI / MISI

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
lebih memperkembangkan

potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi

intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia
yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri

serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

VISI SEKOLAH

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI SEKOLAH

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN

POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA.

2

SKSA TAKWIM
3

SKSA TAKWIM
4

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN

PERNYATAAN STANDARD:
Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan menggerakkan
warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran (PdP).

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

1.1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah secara Membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan
terancang. menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, jelas dan
mengambil kira keperluan sekolah.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB menetapkan hala tuju sekolah dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. membuat analisis SWOT/analisis lain yang
i. secara menyeluruh meliputi bidang kurikulum,
bersesuaian
4 ii. menentukansasaran/PetunjukPrestasiUtama kokurikulum dan hal ehwal murid/warga sekolah

iii. mendokumenkan hala tuju yang ditetapkan 4 ii. mengikut keperluan sekolah (latar belakang murid,
iv. menyebarluaskan hala tuju yang ditetapkan. sumber dan prasarana sekolah serta perkembangan

pendidikan semasa)/ kesesuaian

iii. secara jelas.

3 PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).

1 PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 PGB tidak menetapkan hala tuju sekolah. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. membuat analisis SWOT/analisis lain yang bersesuaian

ii. menentukan sasaran/Petunjuk Prestasi Utama

iii. mendokumenkan hala tuju yang ditetapkan

iv. menyebarluaskan hala tuju yang ditetapkan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
1.1.2
PGB mengetuai penyediaan Rancangan Mengetuai penyediaan garis panduan/format perancangan
Pemajuan Sekolah secara terancang dan siste- strategik, merangka strategi pencapaian sasaran, memantau dan
matik. menyiapkan dokumen perancangan strategik dengan mekanisme
yang sesuai, mengikut ketetapan, keperluan sekolah dan secara
komprehensif.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik Tindakan dilaksanakan:

dengan: i. mengikut ketetapan/kesesuaian/keperluan sekolah

i. menyediakan garis panduan/format perancangan ii. secara komprehensif/menyeluruh meliputi bidang

4 strategik 4 kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid,
ii. merangka strategi pencapaian sasaran kewangan, sumber manusia, prasarana sekolah dan

iii. memantau penyediaan perancanganstrategik sumber pendidikan

iv. menyiapkan dokumen perancangan strategik. iii. dengan mekanisme yang sesuai.

3 PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).

1 PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 PGB tidak mengetuai penyediaan perancangan 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
strategik.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan garis panduan/format perancangan strategik

ii. merangka strategi pencapaian sasaran

iii. memantau penyediaan perancangan strategik

iv. menyiapkan dokumen perancangan strategik

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
1.1.3
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian Mengetuai pelaksanaan pemantauan, menyediakan rumusan dan
sekolah secara terancang dan sistematik. mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan:
dengan:
4 i. melaksanakan pemantauan i. mengikut ketetapan pemantauan
ii. menyediakan rumusanpemantauan
iii. mengambil tindakan susulan. ii. secara menyeluruh meliputi semua perkara/ bidang

4 (kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid,
kewangan, sumber manusia, prasarana sekolah dan

sumber pendidikan)

iii. secara berterusan/berkala.

3 PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
bagi perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
bagi perkara (ii) dan (iii). (ii) dan (iii).

1 PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 PGB tidak mengetuai pemantauan pengoperasian 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
sekolah.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR
i. melaksanakan pemantauan TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
ii. menyediakan rumusan pemantauan
iii. mengambil tindakan susulan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
1.1.4
PGB menerajui aktiviti instruksional dalam Melaksanakan PdPc, menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
pelaksanaan PdP secara profesional dan ter- (RPH), menaksir tahap penguasaan murid dan menyemak hasil
ancang. kerja murid mengikut arahan yang berkuat kuasa, mematuhi
jadual, secara tekal dan menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB menerajui aktiviti instruksional dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengikut ketetapan kurikulum/arahan yang
i. melaksanakan PdPc
berkuat kuasa
4 ii. menyediakanRancanganPelajaranHarian(RPH) 4 ii. dengan mematuhijadual/perancangan
iii. melaksanakan peperiksaan/pentaksiran terhadap
iii. secara tekal
tahap penguasaan murid iv. secara menyeluruh meliputi semua perkara/ murid.

iv. menyemak hasil kerja murid.

3 PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara (i), 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(ii) dan mana-mana satu (1) perkara (iii) atau (iv). mana tiga (3) perkara di atas.

2 PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara (i) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
dan (ii). mana dua (2) perkara di atas.

1 PGB menerajui aktiviti instruksional bagi sekurang- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 PGB tidak menerajui aktiviti instruksional. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI (SKOR)
i. melaksanakan PdPc TAHAP TINDAKAN (0/1)

ii. menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH)

iii. melaksanakan peperiksaan/pentaksiran terhadap tahap
penguasaan murid

iv. menyemak hasil kerja murid.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

1.1.5 PGB menerajui aktiviti instruksional dalam Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi maklum
pelaksanaan pencerapan PdP secara profesional balas dan bimbingan serta mengambil tindakan susulan
dan terancang. mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB menerajui aktiviti instruksional dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengikut ketetapan pencerapan
4 i. melaksanakan pencerapanPdP 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua perkara/ guru
ii. memberi maklum balas dan bimbingan iii. secara berterusan/berkala.

iii. mengambil tindakan susulan.

3 PGBmenerajui aktiviti instruksional bagiperkara (i) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara (ii) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dan (iii). (ii) dan (iii).

1 PGB menerajui aktiviti instruksional bagi mana-mana 1 Tindakandilaksanakan dengan mengambil kira mana
satu (1) perkara di atas. -mana satu (1) perkara di atas.

0 PGB tidak menerajui aktiviti instruksional. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR
i. melaksanakan pencerapan PdP TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

ii. memberi maklum balas dan bimbingan

iii. mengambil tindakan susulan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
1.1.6
PGB menerajui aktiviti instruksional dalam Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid
pelaksanaan pemantauan kemajuan dan dengan menganalisis pencapaian murid, menyediakan rumusan
pencapaian murid secara sistematik dan ter- dan mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara
ancang. menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan Tindakan dilaksanakan:
pencapaian murid dengan: i. mengikut ketetapan pemantauan
i. menganalisis pencapaian murid ii. secara menyeluruh meliputi bidang kurikulum,
4 ii. menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian 4 kokurikulum dan hal ehwal murid
iii. secara berterusan/berkala.
murid
iii. mengambil tindakan susulan.

PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 pencapaian murid bagi perkara (i) dan (ii) atau (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

perkara (i) dan (iii).

2 PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
pencapaian murid bagi perkara (ii) dan (iii). (ii) dan (iii).

PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 pencapaian murid bagi mana-mana satu (1) perkara mana satu (1) perkara di atas.

di atas.

0 PGB tidak mengetuai pemantauan kemajuan dan 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
pencapaian murid.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menganalisis pencapaian murid TAHAP TINDAKAN (0/1)

ii. menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian murid

Iii. mengambil tindakan susulan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
1.1.7
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah Mengenal pasti, mengambil tindakan dan menyelesaikan
secara profesional dan terancang. masalah/isu pengoperasian sekolah serta mengambil langkah
kawalan dengan mekanisme yang sesuai, secara telus dan
kreatif/inovatif.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB menangani masalah pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. dengan mekanisme yang sesuai/mematuhi
i. mengenal pasti punca masalah/isu
ii. mengambil tindakan terhadap masalah/isu prosedur/peraturan
4 iii. menyelesaikan masalah/isu ii. secara telus
iv. mengambil langkah kawalan/tindakan 4 iii. secara kreatif/inovatif.

pencegahan bagi memastikan masalah/isu tidak
berulang.

3 PGBmenangani masalahpengoperasiansekolahbagi 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 PGB menangani masalah pengoperasian sekolah bagi 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
mana-mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).

1 PGBmenangani masalahpengoperasiansekolahbagi 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 PGB tidak menangani masalah pengoperasian 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
sekolah.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI (SKOR)
i. mengenal pasti puncamasalah/isu TAHAP TINDAKAN (0/1)

ii. mengambil tindakan terhadap masalah/isu

iii. menyelesaikan masalah/isu

iv. mengambil langkah kawalan/tindakan pencegahan bagi
memastikan masalah/isu tidak berulang

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

1.2.1 PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP Memberi input, panduan dan maklum balas kepada guru dan AKP
secara profesional dan terancang. mengikut keperluan, dari semasa ke semasa, secara jelas dan
menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB memberi bimbingan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memberi taklimat/bengkel/kursus/ceramah i. mengikutkeperluan/kesesuaiantugas/
4 ii. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/
perkembangan terkini
nasihat/penerangan 4 ii. secara jelas/berhemah
iii. memberimaklumbalas berkaitanprestasikerja.
iii. secara menyeluruhmeliputi semuagurudan AKP
iv. dari semasa ke semasa/secara berkala.

3 PGB memberi bimbingan bagi perkara (i) dan (ii) atau 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara (i) dan (iii). mana tiga (3) perkara di atas.

2 PGB memberi bimbingan bagi perkara (ii) dan (iii). 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana dua (2) perkara di atas.

1 PGBmemberi bimbingan bagimana-manasatu(1) 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 PGB tidak memberi bimbingan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. memberi taklimat/bengkel/kursus/ceramah

ii. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/ nasihat/penerangan

iii. memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
1.2.2
PGB memberi bimbingan kepada barisan Memberi panduan, maklum balas dan pendedahan berkaitan

pemimpin yang diturun kuasa secara tugas kepada PK, GKMP (SM sahaja) dan KP mengikut keperluan,

profesional dan terancang. dari semasa ke semasa, secara jelas dan menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB memberi bimbingan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/ i. mengikutkeperluan/kesesuaiantugas/

nasihat/penerangan perkembangan terkini
4 ii. memberimaklum balas berkaitan prestasi kerja 4 ii. secara jelas/berhemah

iii. memberi pendedahan berkaitan tugas iii. secara menyeluruh meliputi semua bidang tugas/
kepimpinan. PK, GKMP (SM sahaja) dan KP

iv. dari semasa ke semasa/secara berkala.

3 PGB memberi bimbingan bagi perkara (i) dan (ii) atau 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara (i) dan (iii). mana tiga (3) perkara di atas.

2 PGB memberi bimbingan bagi perkara (ii) dan (iii). 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana dua (2) perkara di atas.

1 PGBmemberi bimbingan bagimana-manasatu(1) 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 PGB tidak memberi bimbingan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/ nasihat/penerangan

ii. memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja

iii. memberi pendedahan berkaitan tugas kepimpinan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
1.3.1
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi Melaksanakan tugas berkualiti, mempamerkan penampilan diri
suri teladan secara profesional dan terancang. berwibawa, bertindak sebagai pakar rujuk dan memperlihatkan
komunikasi yang berkesan secara tekal, bersungguh-sungguh dan
menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi Tindakan dilaksanakan secara:
suri teladan dalam: i. tekal
i. melaksanakan tugas berkualiti ii. bersungguh-sungguh/bertanggungjawab
4 ii. mempamerkan penampilan diri berwibawa 4 iii. menyeluruhmeliputi semuabidangtugas/situasi.
iii. bertindak sebagai pakar rujuk
iv. memperlihatkan komunikasi yang berkesan.

3 PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
suri teladan bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
suri teladan bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).

1 PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
teladan bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 PGB tidak mendorong warga sekolah dengan menjadi 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
suri teladan.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI (SKOR)
i. melaksanakan tugas berkualiti TAHAP TINDAKAN (0/1)

ii. mempamerkan penampilan diri berwibawa

iii. bertindak sebagai pakar rujuk

iv. memperlihatkan komunikasi yang berkesan

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
1.3.2
PGB menggalakkan warga sekolah memberi Menyediakan saluran, mendengar, menerima dan mengambil
input berkaitan pemajuan sekolah secara profe- tindakan terhadap pandangan warga sekolah berkaitan
sional dan terancang. pemajuan sekolah dengan sikap terbuka, secara tekal dan
mengikut keperluan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB menggalakkan warga sekolah memberi input Tindakan dilaksanakan:
berkaitan pemajuan sekolah dengan: i. dengan sikap terbuka/berfokus kepada hala tuju
i. menyediakan saluran untuk berkomunikasi
ii. mendengar pandangan daripada pelbagai pihak sekolah/secara fleksibel
4 iii. menerima pandangan/maklum balas yang ii. secara tekal
4 iii. mengikut keperluan/kesesuaian.
berbeza
iv. mengambil tindakanterhadap pandangan/

maklum balas.

PGB menggalakkan warga sekolah memberi input 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 berkaitan pemajuan sekolah bagi mana-mana tiga (3) (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

perkara di atas.

PGB menggalakkan warga sekolah memberi input 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 berkaitan pemajuan sekolah bagi mana-mana dua (2) (ii) dan (iii).

perkara di atas.

PGB menggalakkanwarga sekolah memberi input 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 berkaitanpemajuansekolahbagi mana-manasatu mana satu (1) perkara di atas.

(1) perkara di atas.

0 PGB tidak menggalakkan warga sekolah memberi 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
input berkaitan pemajuan sekolah.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan saluran untuk berkomunikasi

ii. mendengar pandangan daripada pelbagai pihak

iii. menerima pandangan/maklum balas yang berbeza

iv. mengambil tindakan terhadap pandangan/ maklum balas.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2

ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
1.3.3
PGB menggerakkan warga sekolah dalam Memberi maklum balas positif, penghargaan, menyediakan

melaksanakan tanggungjawab secara keperluan dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah secara tekal,

terancang. menyeluruh dan mengikut keperluan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

PGB menggerakkan warga sekolah dalam Tindakan dilaksanakan:
melaksanakan tanggungjawab dengan: i. secara tekal/berterusan/berkala
i. memberi maklum balas positif berkaitan prestasi/ ii. secara menyeluruh meliputi semua bidang/ warga

kemajuan/pencapaian kerja sekolah
4 ii. memberi penghargaan/pengiktirafan 4 iii. mengikutkesesuaian/keperluan warga sekolah.

iii. menyediakan keperluan dan kemudahan
iv. melibatkan diri dalam aktiviti sekolah.

PGB menggerakkan warga sekolah dalam 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 melaksanakan tanggungjawab bagi mana-mana tiga (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

(3) perkara di atas.

PGB menggerakkan warga sekolah dalam 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 melaksanakan tanggungjawab bagi mana-mana dua (ii) dan (iii).

(2) perkara di atas.

PGB menggerakkan warga sekolah dalam Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana satu (1) perkara di atas.
1 melaksanakan tanggungjawab bagi mana-mana satu 1
(1) perkara di atas.

0 PGB tidak menggerakkan warga sekolah dalam 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
melaksanakan tanggungjawab.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. memberi maklum balas positif berkaitan prestasi/kemajuan/
pencapaian kerja

ii. memberi penghargaan/pengiktirafan

iii. menyediakan keperluan dan kemudahan

iv. melibatkan diri dalam aktiviti sekolah.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2

STANDARD 2 : PENGURUSAN ORGANISASI

PERNYATAAN STANDARD:
Organisasi sekolahdiurussecaracekapdenganmengambil kirapotensi dankeperluanwargasekolah,kemudahan, sumber
dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KRITERIA KRITIKAL:
Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan keseronokan bekerja serta amalan profesionalisme.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

2.1.1 Sumber manusia diurus secara sistematik dan Mengagih, menyedia dan menyebarluaskan perincian tugas serta
terancang. menilai prestasi kerja dengan mematuhi arahan, mengikut
keperluan, secara menyeluruh, seimbang dan telus.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus sumber manusia dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengagihkan tugas
4 ii. menyediakan perincian tugas i. dengan mematuhi arahan/prosedur
iii. menyebarluaskan perincian tugas
iv. menilai prestasi kerja. 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian/kepakaran
iii. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan AKP/

setiap bidang

iv. secara seimbang/telus/adil.

3 Mengurus sumber manusia bagi mana-mana tiga (3) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus sumber manusia bagi mana-mana dua (2) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus sumber manusia bagi mana-mana satu (1) 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus sumber manusia. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR
i. mengagihkan tugas TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
ii. menyediakan perincian tugas
iii. menyebarluaskan perincian tugas
iv. menilai prestasi kerja.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2

ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KRITERIA KRITIKAL:
Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan keseronokan bekerja serta amalan profesionalisme.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
2.1.2
Pembangunan sumber manusia diurus secara Merancang dan melaksanakan program pembangunan
terancang. profesionalisme, menilai keberkesanan program dan mengambil
tindakan susulan mengikut keperluan, mengambil kira
perkembangan pendidikan/perkhidmatan semasa, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus pembangunan sumber manusia dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang program pembangunan i. mengikut keperluan/keutamaan
ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan/
profesionalisme
4 ii. melaksanakan program pembangunan perkhidmatan semasa/secaraobjektif
4 iii. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan AKP/
profesionalisme
iii. menilai keberkesanan program setiap program
iv. mengambil tindakan susulan. iv. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya

empat (4) program setahun).

3 Mengurus pembangunan sumber manusia bagi mana- 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Menguruspembangunan sumbermanusiabagimana- 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus pembangunan sumber manusia bagi mana- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus pembangunan sumber manusia. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program pembangunan profesionalisme

ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme

iii. menilai keberkesanan program

iv. mengambil tindakan susulan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2

ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET

KRITERIA KRITIKAL:
Aset kerajaan diurus untuk kemudahan, keselesaan dan keselamatan warga sekolah.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
2.2.1
Aset alih dan aset tak alih diurus secara siste- Menyedia, mengguna dan menyelenggara aset alih dan aset tak
matik dan terancang. alih, merekod dan mengambil tindakan susulan terhadap hasil
pemeriksaan mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan,
secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus aset alih dan aset tak alih dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengikut prosedur yang ditetapkan
i. menyediakan harta modal dan aset bernilai ii. mengikut keperluan/kesesuaian
iii. secara menyeluruh/optimum
rendah iv. secara berterusan/berkala.

ii. menggunakan harta modal, aset bernilai rendah 4

dan infrastruktur

4 iii. menyelenggara harta modal dan infrastruktur
iv. mengambil tindakanterhadap hasilpemeriksaan

harta modal, aset bernilai rendah dan

infrastruktur

v. merekodkan perolehan, penggunaan dan

penyelenggaraan.

3 Mengurus aset alih dan aset tak alih bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
empat (4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus aset alih dan aset tak alih bagi mana-mana 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
tiga (3) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus aset alih dan aset takalihbagi sekurang- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus aset alih dan aset tak alih. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah

ii. menggunakan harta modal, aset bernilai rendah dan
infrastruktur

iii. menyelenggara harta modal dan infrastruktur

iv. mengambil tindakan terhadap hasil pemeriksaan harta modal,
aset bernilai rendah dan infrastruktur

v. merekodkanperolehan,penggunaandanpenyelenggaraan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2

ASPEK 2.3: PENGURUSAN KEWANGAN

KRITERIA KRITIKAL:
Kewangan diurus untuk memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan yang optimum.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
2.3.1
Kewangan diurus secara sistematik dan Menyediakan anggaran perbelanjaan, melaksanakan
terancang. perbelanjaan dan pemantauan serta mengambil tindakan susulan
dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan dan secara
menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus kewangan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan anggaranperbelanjaan i. dengan mematuhi peraturan/ketetapan dan
4 ii. melaksanakan perbelanjaan
iii. melaksanakan pemantauan perbelanjaan prosedur yang berkuat kuasa
iv. mengambil tindakan susulan. 4 ii. mengikut keperluan/keutamaan

iii. secara menyeluruh meliputi setiap bidang/
optimum.

3 Mengurus kewangan bagi mana-mana tiga (3) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 Menguruskewanganbagi mana-mana dua(2) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
perkara di atas. (ii) dan (iii).

1 Mengurus kewangan bagi mana-mana satu (1) 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus kewangan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan anggaran perbelanjaan TAHAP TINDAKAN (0/1)

ii. melaksanakan perbelanjaan

iii. melaksanakan pemantauan perbelanjaan

iv. mengambil tindakan susulan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2

ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

KRITERIA KRITIKAL:
Sumber pendidikan diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

2.4.1 Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan Menyedia, menyimpan dan menggunakan sumber pendidikan
terancang. serta melaksanakan penyeliaan mengikut ketetapan, keperluan,
secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus sumber pendidikan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan alat/bahan, bahan cetak/ i. mengikut ketetapan/prosedur
ii. berdasarkan keperluan/kesesuaian
elektronik dan TMK iii. secara menyeluruh/mencukupi
ii. menyimpan dan menyusun atur alat/bahan, 4 iv. secara berterusan/berkala.
4 bahan cetak/elektronik dan TMK
iii. menggunakan alat/bahan, bahan cetak/

elektronik dan TMK
iv. melaksanakan penyeliaan penggunaan alat/

bahan, bahan cetak/elektronik dan TMK.

3 Mengurus sumber pendidikan bagi mana-mana tiga 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus sumber pendidikan bagi mana-mana dua 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus sumber pendidikan bagi mana-mana satu 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus sumber pendidikan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. menyediakan alat/bahan, bahan cetak/ elektronik dan TMK

ii. menyimpan dan menyusun atur alat/bahan, bahan cetak/
elektronik dan TMK

iii. menggunakan alat/bahan, bahan cetak/ elektronik dan TMK

iv. melaksanakan penyeliaan penggunaan alat/bahan, bahan cetak/
elektronik dan TMK.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2

ASPEK 2.5: IKLIM

KRITERIA KRITIKAL:
Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
2.5.1
Persekitaran fizikal diselenggara secara Membersih, menceria dan memulihkan kawasan persekitaran
sistematik dan terancang. fizikal serta mewujudkan ciri-ciri keselamatan dengan mekanisme
yang sesuai, mematuhi prosedur, mengikut keperluan dan secara
berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Menyelenggara persekitaran fizikal dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengikut keperluan
i. membersihkan kawasan, bangunan dan ii. dengan mematuhi prosedur
4 iii. secara berterusan/berkala
kemudahan sekolah iv. dengan mekanisme yang sesuai.

4 ii. menceriakan kawasan, bangunan dan kemudahan
sekolah

iii. memulihkan kawasan, bangunan dan kemudahan

sekolah

iv. mewujudkan ciri-cirikeselamatan.

3 Menyelenggara persekitaran fizikal bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Menyelenggara persekitaran fizikal bagi mana-mana 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Menyelenggara persekitaran fizikal bagi mana-mana 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak menyelenggara persekitaran fizikal. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. membersihkankawasanbangunan dankemudahansekolah

ii. menceriakan kawasan bangunan dankemudahan sekolah

iii. memulihkan kawasan bangunan dan kemudahan sekolah

iv. mewujudkan ciri-ciri keselamatan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2

ASPEK 2.5: IKLIM

KRITERIA KRITIKAL:
Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
2.5.2
Suasana yang selesa dan harmoni diwujud dan Menguatkuasakan peraturan sekolah, merancang dan
dikekalkan secara sistematik dan terancang. melaksanakan program peningkatan keakraban dengan
mekanisme yang sesuai, secara tekal, menyeluruh dan mematuhi
peraturan yang ditetapkan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan Tindakan dilaksanakan:

harmoni dengan: i. secara tekal/berterusan/berkala

i. menguatkuasakan ketetapan/peraturansekolah ii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/

4 ii. merancang program peningkatan keakraban/ 4 prosedur yang ditetapkan
semangat kesepunyaan iii. secara menyeluruh meliputi semua peraturan/

iii. melaksanakan program peningkatan keakraban/ warga sekolah

semangat kesepunyaan. iv. dengan mekanisme yang sesuai.

Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 harmonibagiperkara (i)dan(ii)atauperkara(i)dan mana tiga (3) perkara di atas.

(iii).

2 Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
harmoni bagi perkara (ii) dan (iii). mana dua (2) perkara di atas.

1 Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
harmoni bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara sahaja.

0 Tidak mewujud dan mengekalkan suasana yang 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
selesa dan harmoni.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menguatkuasakan ketetapan/peraturansekolah

ii. merancang program peningkatan keakraban/ semangat
kesepunyaan

iii. melaksanakan program peningkatan keakraban/semangat
kesepunyaan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2

ASPEK 2.6: PENGURUSAN PERPADUAN

KRITERIA KRITIKAL:
Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus untuk memupuk perpaduan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
2.6.1
Pemahaman dan penerimaan terhadap Menyebar maklumat, merancang dan melaksanakan program
kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus secara yang berteraskan kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan
terancang. mekanisme yang sesuai, mengikut kesesuaian, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap Tindakan dilaksanakan:
kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan: i. mengikut kesesuaian/keperluan sekolah
i. menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian ii. dengan mekanisme yang sesuai/relevan

masyarakat Malaysia (Jawatankuasa/pasukan petugas/ruang maklumat)
ii. merancang program yang berteraskan iii. secara menyeluruh meliputi semua program/ warga

perpaduan/silang budaya sekolah
4 iii. melaksanakan program yang berteraskan 4 iv. secara berterusan/berkala.

perpaduan/silang budaya
iv. merancangprogramjaringan/jalinanyang

berteraskan perpaduan/silang budaya
v. melaksanakan program jaringan/jalinan yang

berteraskan perpaduan/silang budaya.

Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 kepelbagaian masyarakat Malaysia bagi mana-mana mana tiga (3) perkara di atas.

empat (4) perkara di atas.

Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 kepelbagaian masyarakat Malaysia bagi mana-mana mana dua (2) perkara di atas.

tiga (3) perkara di atas.

Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 kepelbagaian masyarakat Malaysia bagi sekurang- mana satu (1) perkara di atas.

kurangnya satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus pemahaman dan penerimaan 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian masyarakat
Malaysia

ii. merancang program yang berteraskan perpaduan/silang budaya

iii. melaksanakan program yang berteraskan perpaduan/silang
budaya

iv. merancang program jaringan/jalinan yang berteraskan
perpaduan/silang budaya

v. melaksanakan program jaringan/jalinan yang berteraskan
perpaduan/silang budaya.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2

ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN STRATEGIK

KRITERIA KRITIKAL:
Permuafakatan strategik diwujudkan untuk menyokong pembelajaran murid ke arah kecemerlangan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
2.7.1
Permuafakatan strategik diusahakan secara Merancang dan melaksanakan program yang melibatkan ibu
profesional dan terancang. bapa, komuniti dan pihak swasta, mendapatkan sumbangan serta
mewujudkanrangkaiankomuniti denganmekanismeyangsesuai,
mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengusahakan permuafakatan strategik dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. merancang program yang melibatkan ibu bapa, ii. secara berterusan/berkala
4 iii. secara kreatif/inovatif
komuniti dan pihak swasta iv. dengan mekanisme yang sesuai (penubuhan

4 ii. melaksanakanprogram yang melibatkanibu jawatankuasa/melalui media sosial/akses dalam
bapa, komuniti dan pihak swasta talian).

iii. mendapatkan sumbangan/sokongan/khidmat

kepakaran

iv. mewujudkan rangkaian komuniti.

3 Mengusahakan permuafakatan strategik bagi mana- 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengusahakan permuafakatan strategik bagi mana- 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengusahakan permuafakatan strategik bagi mana- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengusahakan permuafakatan strategik. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. merancang program yang melibatkan ibu bapa komuniti dan
pihak swasta

ii. melaksanakan program yang melibatkan ibu bapakomuniti dan
pihak swasta

iii. mendapatkan sumbangan/sokongan/khidmat kepakaran

iv. mewujudkan rangkaian komuniti.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2

STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
PERNYATAAN STANDARD:
Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM
KRITERIA KRITIKAL:
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.1.1.1 Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula
dan terancang. ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus pelaksanaan kurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. membuat ketetapan
ii. mendokumenkan ketetapan i. secara menyeluruh meliputi semua perkara
4 (penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan
iii. menyebarluaskan ketetapan kewangan, pentaksiran, latihan/ tugasan, sumber
iv. menyemak semula ketetapan. pendidikan dan jadual waktu)/semua guru

4 ii. mengikut keperluan/kesesuaiansekolah

iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/
prosedur

iv. secara jelas/spesifik.

3 Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-

2 Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-

0 Tidak mengurus pelaksanaan kurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR
TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. membuat ketetapan

ii. mendokumenkan ketetapan

iii. menyebarluaskan ketetapan

iv. menyemak semula ketetapan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
3.1.2.1
Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profe- Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT
sional dan terancang. dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan
mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang
berkuat kuasa, berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum
dan secara menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memperoleh dokumen kurikulum i. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH
iii. menyelaras pentaksiran yang berkuat kuasa
4 iv. menyelaras tugasan murid ii. berdasarkan keperluan (murid/topik/ peristiwa)/
v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran 4 kesesuaian pelaksanaankurikulum
vi. mengambil tindakan susulan. iii. secara menyeluruh meliputi semua tahap/

tingkatan/murid.

3 Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi perkara 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
(i), (ii) dan mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi perkara 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 (i), (ii) dan sekurang-kurangnya satu (1) perkara di (ii) dan (iii).

atas.

1 Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi sekurang 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
-kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus pelaksanaan mata pelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memperoleh dokumen kurikulum TAHAP TINDAKAN (0/1)

ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH

iii. menyelaras pentaksiran

iv. menyelaras tugasan murid

v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran

vi. mengambil tindakan susulan.

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:…………………………………………..
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.1.2.2 Program peningkatan kualiti pengajaran guru Merancang dan melaksanakan program pembangunan
diurus secara terancang. profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai
keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan
berfokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan
semasa dan secara berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan:
guru dengan: i. dengan berfokus kepada keperluan guru/ panitia
i. merancang programpembangunan ii. denganmengambilkira perkembanganpendidikan

profesionalisme yang berkaitandengan mata semasa/secara objektif
pelajaran iii. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya
4 ii. melaksanakan programpembangunan 4 empat (4) program setahun).
profesionalisme yang berkaitandengan mata
pelajaran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan.

3 Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
guru bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
guru bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).

1 Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
guru bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus program peningkatan kualiti 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
pengajaran guru.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. merancang program pembangunan profesionalisme yang
berkaitan dengan mata pelajaran

ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang
berkaitan dengan mata pelajaran

iii. menilai keberkesanan program

iv. mengambil tindakan susulan.

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:…………………………………….…….
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
3.1.2.3
Program peningkatan pencapaian murid diurus Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah
secara profesional dan terancang. peningkatan ilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan program
dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada isu
pembelajaran, mengambil kira tahap keupayaan murid, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan:
dengan:
i. merancang program yang menjurus ke arah i. denganberfokus kepada isu pembelajaran/

peningkatan ilmu dan kemahiran keperluan murid
4 ii. melaksanakanprogram yang menjuruskearah
4 ii. denganmengambilkiratahapkeupayaan/potensi
peningkatan ilmu dan kemahiran iii. secara menyeluruh/melibatkan murid di semua
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan. tahun/tingkatan

iv. secara berterusan/berkala.

3 Mengurus programpeningkatan pencapaianmurid 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus program peningkatan pencapaian murid 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus programpeningkatan pencapaianmurid 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus program peningkatan pencapaian 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
murid.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. merancang program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu
dan kemahiran

ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu
dan kemahiran

iii. menilai keberkesanan program

iv. mengambil tindakan susulan.

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:……………………………….………….
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.1.2.4 Bantuan geran per kapita mata pelajaran Merancang dan melaksanakan perbelanjaan, memanfaatkan
dimanfaatkan secara sistematik dan terancang. sumber pendidikan dan merekodkan penerimaan serta
penggunaan sumber pendidikan mengikut prosedur yang
ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Memanfaatkan bantuan geran per kapita mata Tindakan dilaksanakan:
i. mengikut prosedur yang ditetapkan
pelajaran dengan: ii. mengikut keperluan/kesesuaian
4 iii. secara menyeluruh/optimum
i. merancang perbelanjaan iv. secara berterusan/berkala.

4 ii. melaksanakan perbelanjaan
iii. memanfaatkan sumber pendidikan

iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan sum-

ber pendidikan.

3 Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak memanfaatkan bantuan geran per kapita. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang perbelanjaan TAHAP TINDAKAN (0/1)

ii. melaksanakan perbelanjaan

iii. memanfaatkan sumber pendidikan
iv. merekodkanpenerimaandanpenggunaansumberpendidikan.

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:………………………………………….
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL

KRITERIA KRITIKAL:
Masa instruksional diurus untuk memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.1.3.1 Masa pelaksanaan PdP diurus secara sistematik Menyediakan pelbagai jadual waktu, melaksanakan PdP seperti
dan terancang. yang dijadualkan, menyusun semula jadual waktu dan
menyelaras program sekolah mengikut arahan yang berkuat
kuasa, ketetapan kurikulum dan keperluan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus masa pelaksanaan PdP dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
ii. mengikut ketetapan kurikulum
kelas, jadual waktu guru, jadual waktu guru ganti 4 iii. mengikut keperluan/kesesuaian.
4 dan jadual penggunaan bilik khas

ii. melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan
iii. menyusun semula jadual waktu
iv. menyelaras program sekolah.

3 Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).

1 Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus masa pelaksanaan PdP. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas, jadual
waktu guru, jadual waktu guru ganti dan jadual penggunaan bilik
khas

ii. melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan

iii. menyusun semula jadual waktu

iv. menyelaras program sekolah.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID

KRITERIA KRITIKAL:
Penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan penguasaan dan pencapaian murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara Merancang, menyelaras dan melaksanakan peperiksaan dan
sistematik dan terancang. pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil
tindakan susulan mengikut ketetapan, keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus peperiksaan dan pentaksiran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang peperiksaan dan pentaksiran i. mengikut ketetapan/arahan yang berkuat kuasa
ii. menyelaras peperiksaan dan pentaksiran ii. mengikut keperluan/kesesuaian
4 iii. melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran 4 iii. secara menyeluruh meliputi semua mata pelajaran/
iv. menganalisis data dan maklumat peperiksaan
murid
dan pentaksiran iv. secara berterusan/berkala.
v. mengambil tindakansusulan/intervensi.

3 Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi mana- 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana empat (4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Menguruspeperiksaandanpentaksiranbagi mana- 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana tiga (3) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
sekurang-kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus peperiksaan dan pentaksiran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang peperiksaan dan pentaksiran TAHAP TINDAKAN (0/1)

ii. menyelaras peperiksaan dan pentaksiran

iii. melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran

iv. menganalisis data danmaklumatpeperiksaan danpentaksiran
v. mengambil tindakan susulan/intervensi.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2

STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
PERNYATAAN STANDARD:
Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
KRITERIA KRITIKAL:
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.2.1.1 Pelaksanaan kokurikulum diurus secara Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula
sistematik dan terancang. ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus pelaksanaan kokurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. membuat ketetapan
ii. mendokumenkan ketetapan i. secara menyeluruh meliputi semua perkara
4
iii. menyebarluaskan ketetapan (pendaftaran, penubuhan, keahlian, hari dan masa
iv. menyemak semula ketetapan.
4 perjumpaan serta penghargaan)/semua guru
ii. mengikut keperluan/kesesuaian sekolah

iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/

prosedur

iv. secara jelas/spesifik.

3 Mengurus pelaksanaan kokurikulum bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus pelaksanaan kokurikulum bagi mana-mana 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus pelaksanaan kokurikulum bagi mana-mana 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus pelaksanaan kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR
TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. membuat ketetapan

ii. mendokumenkan ketetapan

iii. menyebarluaskan ketetapan

iv. menyemak semula ketetapan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN : (Kelab/Persatuan: )

KRITERIA KRITIKAL:

Kelab/persatuan diurus untuk mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, mengembangkan potensi dan memupuk nilai estetika
dan sosial yang positif.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Kelab/persatuan diurus secara sistematik dan Merancang dan melaksanakan aktiviti kelab/persatuan yang
3.2.2.1 terancang. berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi,
merekod dan menganalisis data serta mengambil tindakan
susulan dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum,
mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus kelab/persatuan dengan: Tindakan dilaksanakan:

i. merancang aktiviti berteraskan ilmu i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/ arahan

pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/ inovasi yang berkuat kuasa/kurikulum kelab/ persatuan

4 ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
iii. merekod data dan maklumat iii. secara menyeluruh/kemas kini/tepat dan betul

iv. menganalisis data dan maklumat iv. secara berterusan/berkala.

v. mengambil tindakan susulan.

3 Mengurus kelab/persatuan bagi mana-mana empat 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus kelab/persatuan bagi mana-mana tiga (3) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus kelab/persatuan bagi sekurang-kurangnya 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus kelab/persatuan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. merancang aktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran
dan kreativiti/ inovasi

ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang

iii. merekod data dan maklumat

iv. menganalisis data dan maklumat
v. mengambil tindakan susulan.

Nama PPS: ...................................................................... Kelab/Persatuan :…..…………………………..………………….
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM: (Badan Beruniform: )

KRITERIA KRITIKAL:

Badan beruniform diurus untuk meningkatkan disiplin dan daya kepimpinan bagi pemantapan pembangunan perwatakan
murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
3.2.3.1
Badan beruniform diurus secara sistematik dan Merancang dan melaksanakan aktiviti badan beruniform yang
terancang. berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi,
merekod dan menganalisis data serta mengambil tindakan
susulan dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum,
mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus badan beruniform dengan: Tindakan dilaksanakan:

i. merancang aktiviti berteraskan ilmu i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/ arahan

pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi yang berkuat kuasa/kurikulum badan beruniform

4 ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
iii. merekod data dan maklumat iii. secara menyeluruh/kemas kini/tepat dan betul

iv. menganalisis data dan maklumat iv. secara berterusan/berkala.

v. mengambil tindakan susulan.

3 Mengurus badan beruniform bagi mana-mana empat 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus badan beruniform bagi mana-mana tiga 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(3) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus badan beruniform bagi sekurang- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus badan beruniform. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. merancang aktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran
dan kreativiti/ inovasi

ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang

iii. merekod data dan maklumat

iv. menganalisis data dan maklumat
v. mengambil tindakan susulan.

Nama PPS: ...................................................................... Badan Beruniform :…...…………………………………………….
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN : (Unit Sukan/Permainan )

KRITERIA KRITIKAL:
Sukan/permainan diurus untuk mengukuhkan pengetahuan, kemahiran dan memupuk nilai estetika dan sosial yang positif.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.2.4.1 Sukan/permainan diurus secara sistematik dan Merancang dan melaksanakan aktiviti sukan/permainan yang
terancang. berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi,
merekod, menganalisis data dan mengambil tindakan susulan
dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum,
mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus sukan/permainan dengan: Tindakan dilaksanakan:

i. merancang aktiviti berteraskan ilmu i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/ arahan

pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi yang berkuat kuasa/kurikulum sukan/permainan

4 ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
iii. merekod data dan maklumat iii. secara menyeluruh/kemas kini/tepat dan betul

iv. menganalisis data dan maklumat iv. secara berterusan/berkala.

v. mengambil tindakan susulan.

3 Mengurus sukan/permainan bagi mana-mana empat 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus sukan/permainan bagi mana-mana tiga (3) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus sukan/permainan bagi sekurang- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus sukan/permainan . 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. merancang aktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran
dan kreativiti/ inovasi

ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang

iii. merekod data dan maklumat

iv. menganalisis data dan maklumat
v. mengambil tindakan susulan.

Nama PPS: ...................................................................... Sukan/Permainan :………………………………………………….
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

KRITERIA KRITIKAL:
Program kecemerlangan kokurikulum diurus untuk mengoptimumkan bakat dan potensi murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.2.5.1 Program kecemerlangan kokurikulum diurus Merancang dan melaksanakan latihan dan program
secara profesional dan terancang. kecemerlangan kelab/persatuan, badan beruniform dan sukan/
permainan mengikut keperluan, secara kreatif/ inovatif,
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus program kecemerlangan kokurikulum Tindakan dilaksanakan:
dengan:
i. merancang latihan peningkatan kemahiran i. mengikut keperluan/kesesuaian
4 ii. melaksanakanlatihan peningkatan kemahiran
iii. merancang program pemantapan ii. secara menyeluruh meliputi sekurang-kurangnya
iv. melaksanakan programpemantapan.
4 satu unit bagi setiap kelab/ persatuan, badan
beruniform dan sukan/ permainan

iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun

iv. secara kreatif/inovatif.

3 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurusprogram kecemerlangan kokurikulum bagi 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus program kecemerlangan 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
kokurikulum.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. merancang latihan peningkatan kemahiran

ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran

iii. merancang program pemantapan

iv. melaksanakan program pemantapan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA

KRITERIA KRITIKAL:
Sukan Untuk Semua diurus untuk memupuk budaya bersukan dan amalan gaya hidup sihat, cergas serta berdaya saing dalam
kalangan murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
3.2.6.1
Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara profe- Merancang dan melaksanakan aktiviti Sukan Untuk Semua yang
sional dan terancang. merangkumi kejohanan merentas desa, kejohanan tahunan
olahraga sekolah dan pertandingan sukan/ permainan dengan
mematuhi ketetapan kokurikulum, mengikut keperluan, secara
kreatif/inovatif dan menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurusaktiviti SukanUntukSemuadengan: Tindakan dilaksanakan:

i. merancang kejohanan merentas desa i. dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan

ii. merancang sukan tara kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa

iii. merancang kejohanan tahunan olahraga sekolah ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang

iv. merancang pertandingan antara tingkatan/ kelas/ berkenaan

4 rumah/dorm asrama/kelab sukan sekolah 4 iii. mengikut keperluan/kesesuaian
v. melaksanakan kejohanan merentas desa iv. secara kreatif/inovatif.

vi. melaksanakan sukan tara

vii. melaksanakan kejohanan tahunan olahraga

sekolah

viii. melaksanakan pertandingan antara tingkatan/

kelas/rumah/dorm asrama/kelab sukan sekolah.

3 Mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua bagi sekurang- 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
kurangnya enam (6) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurusaktiviti SukanUntuk Semua bagisekurang- 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
kurangnya tiga (3) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua bagi sekurang- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang kejohanan merentas desa TAHAP TINDAKAN (0/1)

ii. merancang sukan tara

iii. merancang kejohanan tahunan olahraga sekolah

iv. merancang pertandingan antara tingkatan/ kelas/rumah/dorm
asrama/kelab sukan sekolah

v. melaksanakan kejohanan merentas desa

vi. melaksanakan sukan tara

vii. melaksanakan kejohanan tahunan olahraga sekolah

viii. melaksanakan pertandingan antara tingkatan/ kelas/rumah/
dorm asrama/kelab sukan sekolah.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2

ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

KRITERIA KRITIKAL:
Pentaksiran kokurikulum diurus untuk mengesan pencapaian murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.2.7.1 Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data
sistematik dan terancang. dan maklumat kokurikulum serta mengambil tindakan susulan
mengikut arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Tindakan dilaksanakan:

Mengurus pentaksiran kokurikulum dengan: i. mengikut ketetapan/prosedur/arahan yang berkuat

i. merancang pentaksiran kuasa

4 ii. melaksanakan pentaksiran 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian
iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran iii. secara menyeluruh meliputi setiap murid yang

iv. mengambil tindakansusulan/intervensi. terlibat

iv. secara berterusan/berkala.

3 Mengurus pentaksiran kokurikulum bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus pentaksiran kokurikulum bagi mana-mana 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus pentaksiran kokurikulum bagi mana-mana 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus pentaksiran kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR
i. merancang pentaksiran TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

ii. melaksanakan pentaksiran

iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran

iv. mengambil tindakan susulan/intervensi.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2

STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
PERNYATAAN STANDARD:
Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.1: KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID
KRITERIA KRITIKAL:
Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan hal ehwal murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.3.1.1 Pelaksanaan hal ehwal murid diurus secara Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula
sistematik dan terancang. ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus pelaksanaan hal ehwal murid dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. membuat ketetapan i. secara menyeluruh meliputi semua perkara
ii. mendokumenkan ketetapan
4 (disiplin, keselamatan, kesihatan, bantuan
iii. menyebarluaskan ketetapan pelajaran murid, perkhidmatan bimbingan dan
iv. menyemak semula ketetapan. kaunseling)/semua guru
4 ii. mengikut keperluan/kesesuaiansekolah
iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/
prosedur
iv. secara jelas/spesifik.

3 Mengurus pelaksanaan hal ehwal murid bagi mana- 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus pelaksanaan hal ehwal murid bagi mana- 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus pelaksanaan hal ehwal murid bagi mana- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus pelaksanaan hal ehwal murid. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR
TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. membuat ketetapan

ii. mendokumenkan ketetapan

iii. menyebarluaskan ketetapan

iv. menyemak semula ketetapan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2

ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN DISIPLIN MURID

KRITERIA KRITIKAL:
Disiplin murid diurus untuk membentuk sikap dan perlakuan positif dalam pembangunan sahsiah murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.3.2.1 Disiplin murid diurus secara profesional dan Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan sekolah,
terancang. menganalisis dan memanfaatkan data disiplin serta merancang
dan melaksanakan program pendidikan disiplin dengan
mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus disiplin murid dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. dengan mematuhi ketetapan disiplin/ prosedur/
i. menyebarluaskan peraturan sekolah
arahan yang berkuat kuasa
4 ii. menguatkuasakan peraturan sekolah 4 ii. secaramenyeluruhmeliputisemuamurid/perkara
iii. menganalisis data disiplin
iii. secara berterusan/berkala
iv. merancang program pendidikan disiplin iv. dengan mekanisme yang sesuai.

v. melaksanakan program pendidikan disiplin.

3 Mengurus disiplinmurid bagimana-manaempat(4) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus disiplin murid bagi mana-mana tiga (3) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus disiplin murid bagi sekurang-kurangnya 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus disiplin murid. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR
i. menyebarluaskan peraturan sekolah TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

ii. menguatkuasakan peraturan sekolah

iii. menganalisis data disiplin
iv. merancang program pendidikan disiplin
v. melaksanakan program pendidikan disiplin.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2

ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

KRITERIA KRITIKAL:
Keselamatan murid diurus untuk memastikan murid selamat dan memupuk amalan menjaga keselamatan dalam kalangan
murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.3.3.1 Keselamatan murid diurus secara sistematik dan Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan dan prosedur
terancang. operasi standard keselamatan, merancang dan melaksanakan
program pencegahan dan kesedaran keselamatan dengan
mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus keselamatan murid dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyebarluaskanperaturandanprosedur
i. dengan mematuhi ketetapan keselamatan/
operasi standardkeselamatan
ii. menguatkuasakan peraturan dan prosedur prosedur/arahan yang berkuat kuasa
4 operasi standardkeselamatan
iii. merancang program pencegahan dan kesedaran ii. secaramenyeluruh meliputi semua aspek

keselamatan 4 keselamatan sekolah/warga sekolah
iv. melaksanakan program pencegahan dan iii. secara berterusan/berkala

kesedaran keselamatan. iv. dengan mekanisme yang sesuai.

3 Mengurus keselamatan murid bagi mana-mana tiga 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus keselamatan murid bagi mana-mana dua 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus keselamatan murid bagi mana-mana satu 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
(1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus keselamatan murid. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. menyebarluaskan peraturan dan prosedur operasi standard
keselamatan

ii. menguatkuasakan peraturan dan prosedur operasi standard
keselamatan

iii. merancangprogrampencegahandankesedarankeselamatan

iv. melaksanakan program pencegahan dan kesedaran
keselamatan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2

ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN KESIHATAN MURID

KRITERIA KRITIKAL:
Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus untuk meningkatkan kualiti kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.3.4.1 Program dan perkhidmatan kesihatan murid Menyelaras pemeriksaan kesihatan, merancang dan
diurus secara sistematik dan terancang. melaksanakan program pencegahan dan kesedaran kesihatan
dan mewujudkan persekitaran yang bermaklumat dengan
mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus program dan perkhidmatan kesihatan Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. dengan mematuhi ketetapan perkhidmatan
i. menyelaras pemeriksaan kesihatan/rawatan/
kesihatan/prosedur/arahan yang berkuat kuasa
imunisasi ii. secara menyeluruh meliputi semua murid/ aspek
ii. merancang program pencegahan dan kesedaran
4 kesihatan kesihatan
iii. melaksanakan program pencegahan dan 4 iii. secara berterusan/berkala

kesedaran kesihatan iv. dengan mekanisme yang sesuai.
iv. mewujudkan persekitaran yang bermaklumat

tentang kesihatan.

3 Mengurus program dan perkhidmatan kesihatan bagi 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus program dan perkhidmatan kesihatan bagi 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus program dan perkhidmatan kesihatan bagi 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus program dan perkhidmatan 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
kesihatan.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. menyelaras pemeriksaan kesihatan/rawatan/ imunisasi

ii. merancang program pencegahan dan kesedaran kesihatan

iii. melaksanakanprogrampencegahandankesedarankesihatan
iv. mewujudkan persekitaran yang bermaklumat tentang kesihatan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2

ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID

KRITERIA KRITIKAL:
Bantuan pelajaran murid diurus untuk membantu memenuhi keperluan fizikal, mental dan emosi.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.3.5.1 Bantuan pelajaran murid diurus secara Mengenal pasti jenis bantuan dan murid yang layak, merekodkan
sistematik dan terancang. maklumat dan memantau prestasi murid denganmekanisme
yang sesuai, mematuhi ketetapan, secara menyeluruh dan
berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus bantuan pelajaran murid dengan: Tindakan dilaksanakan:

i. mengenal pasti jenis bantuan i. dengan mematuhi ketetapan bantuan pelajaran

ii. mengenal pasti murid yang layak murid/prosedur/arahan yang berkuat kuasa

4 iii. merekodkan maklumat murid yang menerima 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid/ jenis
bantuan bantuan

iv. memantau prestasi/kemajuan murid yang iii. secara berterusan/berkala

menerima bantuan. iv. dengan mekanisme yang sesuai.

3 Mengurus bantuan pelajaran murid bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus bantuan pelajaran murid bagi mana-mana 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus bantuan pelajaran murid bagi mana-mana 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus bantuan pelajaran murid. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR
i. mengenal pasti jenisbantuan TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

ii. mengenal pasti murid yang layak

iii. merekodkan maklumat murid yang menerima bantuan
iv. memantau prestasi/kemajuan murid yang menerima bantuan.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2

ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

KRITERIA KRITIKAL:
Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan sahsiah, psikososial, kesejahteraan mental
dan kerjaya murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.3.6.1 Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus Merancang dan melaksanakan sesi dan program bimbingan dan
secara profesional dan terancang. kaunseling dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan
yang berkuat kuasa, keperluan dan secara berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Tindakan dilaksanakan:

dengan: i. dengan mematuhi ketetapan hal ehwal murid/

i. merancang sesibimbingan/kaunseling prosedur/arahan yang berkuat kuasa

4 ii. melaksanakan sesi bimbingan/kaunseling 4 ii. mengikut keperluan murid/isu semasa
iii. merancangprogrambimbingandankaunseling iii. secara berterusan/berkala

iv. melaksanakan program bimbingan dan iv. dengan mekanisme yang sesuai.

kaunseling.

3 Mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus perkhidmatan bimbingan dan 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
kaunseling.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang sesi bimbingan/kaunseling TAHAP TINDAKAN (0/1)

ii. melaksanakan sesi bimbingan/kaunseling

iii. merancang program bimbingan dan kaunseling
iv. melaksanakan program bimbingan dan kaunseling.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2

ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

KRITERIA KRITIKAL:
Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan sahsiah, psikososial, kesejahteraan mental
dan kerjaya murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
3.3.6.2
Pentaksiranpsikometrik diurus secarasistematik Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data
dan terancang. dan maklumat serta mengambil tindakan susulan dengan
mematuhi arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik Tindakan dilaksanakan:
dengan:
i. merancang pentaksiran i. dengan mematuhi ketetapan/prosedur/ arahan
4 ii. melaksanakan pentaksiran
iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran yang berkuat kuasa
iv. mengambil tindakan susulan/intervensi/
4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian
konsultasi. iii. secara menyeluruh meliputi semua murid yang

berkenaan

iv. secara berterusan/berkala.

3 Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik bagi 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.

2 Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik bagi 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.

1 Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik bagi 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Tidak mengurus pelaksanaan pentaksiran 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
psikometrik.

TINDAKAN JADUAL PENGIRAAN SKOR
i. merancang pentaksiran TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

ii. melaksanakan pentaksiran

iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran
iv. mengambil tindakan susulan/intervensi/ konsultasi.

Nama PPS: ......................................................................
Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

Edaran PPS Std 4: PDPC-SKPMg2

STANDARD 4: PEMPELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)
PERNYATAAN STANDARD:
Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam proses pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan untuk
memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara
berterusan.

ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI PERANCANG

KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan Pembelajaran
dan Pemudahcaraan (PdPc).

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
4.1.1
Guru merancang pelaksanaan PdPc secara Menyediakan RPH, menentukan kaedah pentaksiran dan
profesional dan sistematik. menyediakan sumber pendidikan mengikut keupayaan murid,
peruntukan masadanmematuhi arahan yangberkuat kuasa.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan RPH yangmengandungi objektif i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang 4 iii. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/ arahan
4 sesuai
yang berkuat kuasa.
ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc
iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK.

3 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi perkara (i) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dan (ii). (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi perkara (i) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dan (iii). (ii) dan (iii).

1 Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi sekurang- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Guru tidak merancang pelaksanaan PdPc. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur
dan aktiviti pembelajaran yang sesuai

ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc

iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK.

Edaran PPS Std 4: PDPC-SKPMg2

ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL

KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut
perancangan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
4.2.1
Guru mengawal proses pembelajaran secara Mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta memberi
profesional dan terancang. peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati
objektif pelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara
berterusan dalam PdPc.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Guru mengawal proses pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengelolaisipelajaran/skop pembelajaranyang i. dengan menepati objektif pelajaran
ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/
dirancang 4 pembelajaran terbeza
4 ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti iii. secara berterusan dalam PdPc.

pembelajaran
iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid.

3 Guru mengawal proses pembelajaran bagi perkara (i) 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

2 Guru mengawal proses pembelajaran bagi perkara (ii) 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
dan (iii). (ii) dan (iii).

1 Guru mengawal proses pembelajaran bagi mana- 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.

0 Guru tidak mengawal proses pembelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR

TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)

i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang

ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti pembelajaran

iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid


Click to View FlipBook Version