The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร ในวันเปิดภาคเรียน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yutthawee759, 2020-07-05 11:35:01

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร ในวันเปิดภาคเรียน

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนโรงเรียนคันธพิทยาคาร ในวันเปิดภาคเรียน

แนวปฎบิ ตั สิ าหรับนักเรียน
วนั เปิดภาคเรยี น 1 กรกฏาคม 2563

ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรัสโคโรนา่ 2019

(COVID-19)
โรงเรยี นคนั ธพิทยาคาร

จงั หวดั ตรัง

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบริหารงานกิจการนกั เรยี น

กอ่ นมาโรงเรยี นใหป้ ฎบิ ตั ิดังนี้

เรยี นทโี่ รงเรยี น (On-site) 100%

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลมุ่ บริหารงานกิจการนกั เรยี น

ตรวจเชค็ ตัวเองกอ่ นมาโรงเรียน
ถา้ มไี ข้ให้รบี แจง้ ผู้ปกครอง
และครูทป่ี รกึ ษา

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลมุ่ บรหิ ารงานกจิ การนกั เรียน

ใสห่ น้ากากอนามยั หรือหน้ากากผ้า
ก่อนออกจากบ้าน

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบริหารงานกจิ การนกั เรยี น

พกเจลล้างมือ (ถ้าม)ี

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลมุ่ บรหิ ารงานกิจการนกั เรียน

เขา้ รับการตรวจวัดอณุ หภมู ิทีจ่ ดุ คดั กรอง

กอ่ นเข้าในบรเิ วณโรงเรยี น

(รวมถงึ ผู้ปกครองที่เข้ามาสง่ ในโรงเรยี น)

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลมุ่ บรหิ ารงานกจิ การนกั เรยี น

ข้นั ตอนการคัดกรองนักเรยี น/ผู้ปกครอง
โรงเรียนคนั ธพิทยาคาร

เริ่มที่ประตโู รงเรียน

เขา้ แถวตามจุดเวน้ ระยะ

ตรวจวัดอณุ หภูมิ/หนา้ กากอนามยั

มากกวา่ ไม่ผา่ น นงั่ พัก ณ จดุ พัก
37 ºC ไมผ่ า่ นเกนิ 2 ครัง้
ตดิ ตอ่ ผปค./รพ.สต.
ผา่ น

ตดิ สติก๊ เกอร์ ผา่ นการตรวจ

ล้างมือดว้ ยแอลกอฮอล์

สแกน QR code หรือลงชื่อ รวบรวมข้อมูลโดย
จบขัน้ ตอน
กลมุ่ บริหารงานกจิ การนกั เรียน

จดั หาขวดใสน่ า้ ดื่ม

สาหรับใช้ส่วนตัว

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกิจการนกั เรยี น

คาบที่1 คาบที่2 คาบที่3

08.30 – 09.20 น. 09.20 – 10.10 น. 10.10 – 11.00 น.

คาบท6ี่ คาบท5ี่ (ม.ปลายพกั ) คาบท4่ี (ม.ตน้ พกั )

12.40 – 13.30 น 11.50 – 12.40 น. 11.00 – 11.50 น.

คาบท7่ี คาบท8ี่ คาบท9ี่

13.30 – 14.20 น. 14.20 – 15.10 น. 15.10 – 16.00 น.

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกิจการนกั เรียน

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกจิ การนกั เรยี น

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกจิ การนกั เรยี น

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกจิ การนกั เรยี น

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกจิ การนกั เรยี น

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกจิ การนกั เรยี น

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกจิ การนกั เรยี น

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกจิ การนกั เรยี น

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกจิ การนกั เรยี น

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกจิ การนกั เรยี น

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกจิ การนกั เรยี น

 º

 รวบรวมขอ้ มลู โดย

 กลุ่มบรหิ ารงานกิจการนกั เรยี น


รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกิจการนักเรยี น

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบรหิ ารงานกิจการนักเรยี น

ประกาศ โรงเรียนคนั ธพทิ ยาคาร
เร่ือง การป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา่ 2019

………………………………………………………

เนอ่ื งดว้ ยสถานการณ์ปัจจุบันได้เกดิ การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศจนี และแพร่ขยาย
สปู่ ระเทศไทย โดยเด็กจะเปน็ ผูร้ บั เชือ้ ไดง้ า่ ย เพอ่ื เปน็ การป้องกนั การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชอื้ ไวรสั โคโรนา่ 2019 ซง่ึ กระทรวง
สาธารณะสขุ ได้แจง้ เตอื นผ่านส่อื ให้เฝ้าระวังและตดิ ตามการแพร่ระบาดของไวรสั โคโรน่า 2019

โรงเรยี นคนั ธพิทยาคารไดป้ ระชาสัมพนั ธ์ เฝา้ ระวังการแพร่ระบาดของโรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรนา่ 2019 ในโรงเรยี น
ดงั น้ี

1) ด่มื น้าอุน่ เมื่อร้สู ึกกระหายน้า (เดก็ 30-50 ซีซ,ี ผใู้ หญ่ 50-80 ซีซ)ี
2) หลีกเลีย่ งการสมั ผัสผู้ปว่ ย ไม่อยู่ใกลช้ ดิ ผปู้ ว่ ยไอจาม
3) หลกี เลยี่ งการอย่ใู นสถานท่ีแออดั
4) สวมหน้ากากอนามัยเมือ่ อยูใ่ นท่ีชุมชน
5) ไม่ใช้ของสว่ นตัวร่วมกับผ้อู ่นื เชน่ ผา้ เช็ดหน้า แก้วนา้ ผ้าเชด็ ตวั
6) หลีกเล่ียงการเขา้ ไปตลาดค้าสตั ว์ และไมส่ ัมผัสหรอื อยู่ใกล้กับสตั ว์ โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งสตั วท์ ี่ปว่ ยหรอื ตาย
7) หม่ันล้างมอื ให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้าและสบู่ หรอื แอลกอฮอล์ เจลลา้ งมือ พร้อมทัง้ จัดหา เจลล้างมอื ไวต้ ามจดุ

ต่างๆ ภายในโรงเรยี น

8) หา้ มรบั ประทานของดิบ รับประทานอาหารท่สี ะอาดปลอดภยั มีสารอาหารครบถ้วน
9) สร้างความตระหนกั ให้นกั เรยี นเห็นความสา้ คญั การแพร่ระบาดของโรค รณรงค์ “กินรอ้ น ชอ้ นกลาง ล้างมอื ”
10) นอนพกั ผ่อนให้เพยี งพอ
11) เฝา้ ระวงั นกั เรียนโดยครูทป่ี รกึ ษา หวั หนา้ ระดบั นกั เรยี นแกนน้าภายในหอ้ งเรยี น
12) เฝา้ ระวังภายในโรงเรียนหากนักเรยี นมอี าการไขข้ ้นึ อยา่ งรวดเรว็ และลดยาก ปวดศรษี ะและลา้ ตวั มอี าการไอ

ตอ่ เน่อื งเป็นระยะเวลานาน มีนา้ มูก ใหร้ บี แจ้งผู้ปกครอง แนะนา้ ใหไ้ ปพบแพทย์ หรือโทรแจง้ สายด่วนกรมควบคุม
โรค โทร 1422
13) ให้ความรู้ ประชาสมั พันธอ์ ยา่ งหลากหลายช่องทาง โดยครทู ี่ปรึกษา ครูผสู้ อน นกั เรียนแกนนา้ เชน่ จดั บอรด์
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สื่ออนไลน์ ฯลฯ
14) นกั เรยี นและบุคลากรรบั /ส่งขา่ วสารทถี่ กู ตอ้ ง จากหน่วยงานทีเ่ ชอ่ื ถือได้ ท้งั การประชาสมั พนั ธต์ า่ งๆ และส่ืออนไลน์
15) ห้องนา้ ห้องสว้ ม รวมถึงหอ้ งเรยี น ราวบนั ได ทางเช่ือมระหว่างอาคาร ใหน้ กั การภารโรงท้าความสะอาดอย่าง
สมา้่ เสมอ

ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดอื นมิถุนายน พ.ศ.2563

(นายอดลุ ย์ ชูเนตร์)
ผอู้ ้านวยการโรงเรยี นคนั ธพทิ ยาคาร

แล้วพบกนั
วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563

รวบรวมขอ้ มลู โดย

กลุ่มบริหารงานกิจการนกั เรยี น


Click to View FlipBook Version