The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by soutoulounakim, 2021-04-08 07:36:37

ΑΛΟΦΥΤΑ - Αντιγραφή

ΑΛΟΦΥΤΑ - Αντιγραφή

z

2020-2021

20o ΔΗΜΟΤΙΚΟ SALT-WORK-IN
ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ PROGRESS:PICCOLI

CICERONI"
2019-1-ITO2-KA229-063242_3

ΧΛΩΡΙΔΑ ΑΛΥΚΩΝ

z

Στη χλωρίδα των αλυκών υπάρχουν υδρόβιοι παραγωγοί
που αποτελούνται από φυτοπλαγκτόν και φωτοσυνθέτοντα
φύκη καθώς και χερσαίοι οι οποίοι συγκροτούν την
αλοφυτική, κυρίως, χλωρίδα των αλυκών.

Στους υγρότοπους της Κρήτης υπάρχουν 250 είδη
υγρόφιλων φυτών εκ των οποίων μόνο τα 60
αντιπροσωπεύουν την πραγματική υδρόβια χλωρίδα της.

Οι κύριοι τύποι βλάστησης που κυριαρχούν στην Κρήτη
είναι η υπερυδατική, η υγρολιβαδική, η θαμνώδης και η
δενδρώδης. Επιπλέον, πολλοί υγρότοποι της Κρήτης
περιέχουν αλοφυτική βλάστηση ή περιβάλλονται από
βλάστηση αμμωδών ακτών και αμμοθινών. Λίγοι είναι η
υγρότοποι που έχουν υφυδατική βλάστηση με είδη που
ζουν μέσα στο νερό.

PLANT LIFE IN
z SALT PANS

In the flora of the salt marshes there are aquatic
producers consisting of phytoplankton and
photosynthetic algae as well as terrestrial ones
which form the allophytic, mainly, flora of the salt
marshes.In the wetlands of Crete there are 250
species of hydrophilic plants of which only 60
represent its true aquatic flora.

The main types of vegetation that dominate in
Crete are succulent, wetland, shrubby and
arboreal. In addition, many wetlands in Crete
contain halophytic vegetation or are surrounded
by vegetation of sandy shores and dunes. Few
wetlands have undergrowth with species living in
the water.

z ΑΛΟΦΥΤΑ

 Ως αλόφυτα ορίζονται τα φυτά που ευδοκιμούν σε αλμυρά- αλατούχα εδάφη.

 Έπειτα ακολουθούν μερικά είδη αλόφυτων...

 ΚΡΙΤΑΜΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΛΜΥΡΙΚΙ

z

HALOPHYTES

 Hαlophytes are defined as plants that thrive in saline soils.
 Then follow some species of halophytes ...

ΑΡΜΥΡΗΘΡΑ

z

Η αρμυρήθρα ( αλμυρήθρα, αλμυρίχα) είναι ένα
αλόφυτο, δικοτυλήδονο και ανήκει στο γένος
χηνοποδιιδών. Αναπτύσσεται σε αλμυρά – αλατούχα
εδάφη και είναι ένα θαμνώδες φυτό.

Στην μαγειρική χρησιμοποιείται ο βλαστός, αφού
ζεματιστεί σε νερό για την παρασκευή σαλατών. Ο
ινώδης πυρήνας του βλαστού αφαιρείται μετά το
μαγείρεμα και η σάρκα του καταναλώνεται.

ARTHOCNEM
z GLAUCUM

The Arthocnemum glaucum is an allophytic,
dicotyledonous and belongs to the genus
Chenopodiaceae. It grows in saline soils and is a
shrubby plant.

In cooking, the stem is used, after being boiled in
water for the preparation of salads. The fibrous core
of the stem is removed after cooking and its flesh is
consumed.

AΛΜΥΡΙΔΙ

z

Το αλμυρίκι το συναντάμε σε υγρά μέρη και κυρίως
σε παράκτιους υγροτόπους και ανήκει στην
οικογένεια των χηνοποδιών. Έχει φαρμακευτικές
ιδιότητες: Το φυτό αυτό μαζί και όλα τα άλλα φυτά
που ανήκουν στην ίδια οικογένεια είναι
δηλητηριώδης αν φαγωθούν σε μεγάλες
ποσότητες. Παρόλα αυτά λίγες σταγόνες από το
υγρό που περιέχει στα άνθη μπορεί να γιατρέψει
διάφορες ασθένειες σύμφωνα με τους αρχαίους.

z TAMARISK

The tamarisk is found in wet places and
mainly in coastal wetlands and belongs to the
family of geese. It has medicinal properties:
This plant together with all other plants
belonging to the same family is poisonous if
eaten in large quantities. However a few drops
of the liquid contained in the flowers can cure
various diseases according to the ancients.

ΚΑΠΑΡΗ

z

Η κάππαρις η ακανθώδης είναι πολυετές
φυτό που φέρει στρογγυλεμένα, σαρκώδη
φύλλα και μεγάλα λευκά προς ροζ-λευκά
άνθη.Το φυτό είναι γνωστό για τους
βρώσιμους ανθοφόρους οφθαλμούς που
χρησιμοποιούνται συχνά ως καρύκευμα και
τους καρπούς (μούρα κάππαρης), από τα
οποία και τα δύο συνήθως καταναλώνονται
τουρσί. Άλλα είδη του είδους κάππαρις επίσης
συλλέγονται μαζί όπως η Κ. η ακανθώδης (C.
spinosa) για τους βρώσιμους ανθοφόρους
οφθαλμούς και τους καρπούς τους. Άλλα μέρη
του είδους Κάππαρις χρησιμοποιούνται στην
παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών.

z Capparis

The caper is a perennial plant that has rounded,
fleshy leaves and large white to pinkish-white
flowers. usually pickled. Other species of capers are
also harvested together such as C. spinosa for their
edible flowering buds and fruits. Other parts of the
genus Capparis are used in the manufacture of
medicines and cosmetics.

ΚΡΙΤΑΜΟΣ

z

Το κρίταμο ή και
ο κρίταμος είναι γένος αγγειόσπερμων φυτών
με μοναδικό είδος το Crithmum
maritimum (Κρίθμον το θαλασσινόν). Φύεται
στις βόρειες και δυτικές ακτές της Αγγλίας και της
Ισλανδίας, καθώς επίσης και στη Μεσόγειο και
τις δυτικές ακτές της Ευρώπης.

Στη μαγειρική χρησιμοποιείται ο βλαστός με τους
σπόρους και τα φύλλα αφού ζεματιστούν σε
νερό για την παρασκευή σαλατών.

KRITAMOS

z

Kritamos is a genus of angiosperm plants with a
unique species, Crithmum maritimum. It grows on
the north and west coasts of England and Iceland,
as well as on the Mediterranean and the west
coasts of Europe.

In cooking, the shoot with the seeds and leaves is
used after being boiled in water for the preparation
of salads.

ΑΛΜΥΡΚΙ
z ΤΑΜΑΡΙΞ

Το αλμυρίκι είναι ένα φυλλοβόλο φυτό που ανήκει
στο γένος των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών.
Περιλαμβάνει περίπου 54 είδη θάμνων και χαμηλών
ή και ψηλών δέντρων. Το αμλυρίκι δίνει λευκορόζ
ανθοφορία το Μάιο. Αποτελεί είδος αλόφυτου και
βρίσκεται αυτοφυής σε πολλές παραθαλάσσιες
περιοχές της Ελλάδας και της Μεσογείου. Ως είδος
αλόφυτου αντιδρά στην τοξική δράση των
αλατούχων εδαφών. Για το λόγο αυτό επάνω του
διακρίνονται κρυσταλλωμένα επανθίσματα αλάτων,
τα οποία επιδρούν στην απορρόφηση του νερού από
το έδαφος.

TAMARIX

z

Tamarisk is a deciduous plant that belongs to the
genus Angiosperm Dicotyledonous plants. It
includes about 54 species of shrubs and low or
high trees. The tamarisk gives a whitish-pink bloom
in May. It is a species of halophyte and is found
naturally in many coastal areas of Greece and the
Mediterranean. As a species of halophyte it reacts
to the toxic action of saline soils. For this reason,
crystallized inflorescences of salts can be seen on
it, which affect the absorption of water from the soil.

ΣAΛΙΚΟΡΝΙΑ
z ΑΛΜΥΡΗΘΡΑ

Το όνομα του φυτού υποδηλώνει αλάτι.
Αναπτύσσεται σε υγρότοπους δίπλα στη
θάλασσα και είναι αλλόφυτο. Είναι
χαρακτηριστικά τα κόκκινα ‶χαλιά″ που
σχηματίζει σε υγροτοπικές εκτάσεις του νησιού.
Αυτό συμβαίνει κατά την περίοδο της
ανθοφορίας του. Το φυτό μπορεί να
αποθηκεύσει στα κύτταρα του 17% αλατιού και
είναι μια τροφή πλούσια σε θερμίδες.

SALIKORNIA

z

The name of the plant indicates salt. It grows in
wetlands by the sea and is allophytic. The red ‶
carpets ″ that it forms in the wetlands of the island
are characteristic. This happens during the
flowering period. The plant can store 17% of salt in
the cells and is a food rich in calories.

ΑΓΡΙΟΚΑΡΔΑΜΟΥΣΑ

z

Η αγριοκαρδαμούσα ανήκει στην
οικογένεια των σταυρανθών. Η ονομασία
της οφείλεται στο γεγονός ότι οι
καρδιόσχησμοι καρποί του φυτού έμοιαζαν
με τα πουγκιά που είχαν κάποτε οι βοσκοί.
Φυτρώνει άφθονα παντού, σε χερσαία
εδάφη, αναχώματα κ.α. Είναι ετήσιο φυτό
και οι όρθιοι βλαστοί του φτάνουν μέχρι
τα 50 εκατοστά ύψος. Τα άνθη της είναι
ερμαφρόδιτα, τα φύλλα της μικρά και οι
καρποί της τριγωνικοί.

CAPSELLA BURSA-
z PASTORIS

The wild cardamom belongs to the cruciferous
family. Its name is due to the fact that the heart-
shaped fruits of the plant resembled the pouches
that shepherds once had. It grows abundantly
everywhere, on land, embankments, etc. It is an
annual plant and its upright shoots reach up to 50
cm in height. Its flowers are hermaphroditic, its
leaves are small and its fruits are triangular.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - VOCABULARY

z

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ITALIAN PORTUGUESE ROMANIAN SLOVENIAΝ ENGLISH

βλαστός sprout

Φαρμακευτικές Pharmaceutical
ιδιότητες properties

καρύκευμα spice

φυλλοβόλο Deciduous
φυτό plant
άνθη flowers

αυτοφυής native

Βρώσιμος Edible fruit
καρπός
υδρόβια Aquatic flora
χλωρίδα
αμμοθίνες Sand dunes

z ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
COOPERATION TEAMS

 Οι μαθητές/τριες της Ε΄τάξης:  Οι εκπαιδευτικοί:
 Εζανίδου Παναγιώτα
  Καστρινάκη Φωτεινή
 Κοκονοζάκη Αικατερίνη
 Μαράκη Χρυσή
 Σουτουλουνάκη Μαρίνα
 Χουρδάκης Νικόλαος

z ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- BIBLIOGRAPHY


Click to View FlipBook Version