The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ด้านที่ 1 ข้อที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by churi_phon, 2022-06-21 12:16:48

ด้านที่ 1 ข้อที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพ

ด้านที่ 1 ข้อที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.1 การพัฒนาวชิ าชีพและบคุ ลกิ ภาพอยา่ งต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าปฏิบตั ิตนเหมาะสมกับความเปน็ ครู ตามจรรยาบรรณวชิ าชีพครู และมี
การพัฒนาตนเองในการเข้ารว่ มการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้นื ฐาน และจดั ทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี 2565

3.2 การมีวิสัยทศั น์ รูแ้ ละเข้าใจ สนใจ ติดตามความเปลย่ี นแปลง ด้านวทิ ยาการ เศรษฐกจิ
สังคม การเมืองของไทย และนานาชาติในปจั จบุ นั

ข้าพเจ้าม่งุ หวังความเจรญิ ก้าวหน้าโดยกาหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
และการศึกษาต่อ โดยมกี ารติดตามข่าวการเคล่ือนไหวทางการศึกษาในเรื่องความกา้ วหนา้
ในวชิ าชพี อยเู่ สมอ เพ่ือจะได้นามาวางแผนและปรบั ตัว เพ่อื ความกา้ วหน้าในวชิ าชีพ เช่น
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการออนไลน์ ในหวั ขอ้ “อนุ่ ใจไซเบอร์ และการเขยี นบทความทางวิชาการ

3.3 การไม่อาศยั วชิ าชีพแสวงหาผลประโยชนท์ ไ่ี มถ่ กู ตอ้ ง

ข้าพเจ้าได้ปฏบิ ตั งิ านดว้ ยความซื่อสตั ย์ ไมแ่ สวงหาผลประโยชน์ท่ีเกดิ จากช่องว่างทางระเบียบ
กฎหมายจากผู้ปกครองและนกั เรยี น ในงานทีเ่ กย่ี วกับบทบาทหน้าท่ี และภารกิจท่ตี นรับผิดชอบ รักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ

3.4 การม่งุ มนั่ ตอ่ การพฒั นาความรู้ความสามารถของผู้เรยี น

ขา้ พเจา้ มุ่งม่ันในการทางาน โดยไม่มคี วามย่อท้อตอ่ ปัญหาและอปุ สรรคท่เี กิดข้นึ เพื่อให้
บรรลเุ ปา้ หมายท่กี าหนดไว้ และพัฒนาสอื่ การสอนในรปู ของส่ือออนไลน์

3.5 การให้ความสำคัญต่อการเขา้ รว่ ม สง่ เสริม สนบั สนุนกิจกรรมทเ่ี กีย่ วขอ้ งกับวชิ าชีพครู
อย่างสม่ำเสมอ

ข้าพเจา้ มีความรกั และศรทั ธาในวิชาชีพครู เขา้ ร่วมในการประชุมประจาเดือน
ประชุมกลุม่ สาระ ทกุ ครงั้ มขิ าด และเข้ารว่ มประชุมเพอ่ื พัฒนางานใหด้ ยี ่ิงขน้ึ

3.6 รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ สนับสนุน ให้บรกิ ารผู้เรยี นทุกคน ด้วยความเสมอภาค

ข้าพเจา้ รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลอื สง่ เสริม สนบั สนุน ให้บริการผ้เู รียนทกุ คน
ดว้ ยความเสมอภาค

3.7 การประพฤติปฏิบตั ิตนเปน็ ทีย่ อมรับของผ้เู รยี น ผูบ้ ริหาร เพอื่ นรว่ มงาน ผ้ปู กครอง ชมุ ชน

ข้าพเจ้าดารงตนด้วยความสุภาพอ่อนนอ้ ม สารวมในกิริยามารยาท และ
การแสดงออกด้วยปยิ วาจา แต่งกายสะอาด เรียบร้อย และถกู กาลเทศะ การประพฤตปิ ฏิบตั ิตน
เปน็ ทยี่ อมรับของผเู้ รยี น ผู้บริหาร

เพื่อนรว่ มงาน ผู้ปกครอง ชุมชน

3.8 การไม่ปฏบิ ตั ติ นทสี่ ง่ ผลเชงิ ลบต่อกายและใจของนักเรยี น

ขา้ พเจ้าปฏบิ ตั ิตนตามจรรยาบรรณวิชาชพี ครูอยา่ งเครง่ ครัด รบั ฟังข้อเสนอแนะของ
นักเรยี นเสมอ

3.9 การทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามัคคี เกื้อกูลซึ่งกนั และกัน

ขา้ พเจา้ ปฏบิ ัตงิ านต่าง ๆ ท่ีทางโรงเรียนมอบหมาย ให้ความร่วมมือกับคณะครู ในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ทงั้ ในและนอกสถานศกึ ษาดว้ ยความเต็มใจ

3.10 การใชค้ วามรู้ความสามารถทีม่ อี ยู่ ทำใหเ้ กดิ ความเปลยี่ นแปลง ในทางพฒั นาให้กบั
ผเู้ รียน โรงเรียนหรือชมุ ชนในด้านใดดา้ นหน่งึ

ข้าพเจ้าพยายามศึกษาคน้ ควา้ หาความร้เู พิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร
และเขา้ อบรมเทคนิคใหม่ๆ นามาชว่ ยพฒั นาการเรยี นการสอน ให้กบั นกั เรียนเพ่ือให้นกั เรียนเปน็
บคุ คลทีม่ ีความรู้ ทกั ษะ และทนั ต่อเหตุการณ์ สามารถนาความรู้ที่ไดไ้ ปพัฒนาชมุ ชนและทอ้ งถน่ิ

3.11 การยึดมนั่ ในการปกครองระบอบประชาธปิ ไตย อันมพี ระมหากษตั รยิ ท์ รงเป็นประมุข

ข้าพเจา้ มีความจงรกั ภักดี ต่อสถาบนั ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ ์ ยดึ มน่ั
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตรยิ ์ เปน็ ประมุข ประพฤตติ นให้เปน็
สมาชกิ ที่ดีของสงั คม


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Buku Pengurusan & Takwim 2022 2023
Next Book
khutbah jumaat 17 jun 2022